Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 REGNSKABSOPGAVER... 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 REGNSKABSOPGAVER... 9"

Transkript

1 Regnskabsinstruks 0

2 Indhold FORORD INDLEDNING SYDDANSK UNIVERSITETS OPGAVER OG ORGANISATORISKE OPDELING REGNSKABSMÆSSIGE OPGAVER IT-ANVENDELSE BUDGETOPGAVER REGNSKABSOPGAVER REGNSKABSMÆSSIG REGISTRERING OG OPBEVARING AF REGNSKABSMATERIALE Tilrettelæggelse og registrering Kontoplan Opbevaring af regnskabsmateriale Disponering og anvisning (godkendelse) af SDU s udgifter og indtægter Disponering Anvisning af udgifter FORVALTNING AF UDGIFTER Disponering af udgifter Ansættelse og afskedigelse af personale Tjenesterejser Repræsentationsudgifter Disponering af fast ejendom Øvrige anskaffelser og daglige forbrugsartikler Leje og leasing Indkøb Organisering af indkøb Indkøbsaftaler Elektronisk indkøbssystem SDU s betalingsbetingelser Varemodtagelse Godkendelse af bilag (kreditorforvaltning) Generelt om godkendelse af bilag Elektroniske fakturaer fra danske leverandører Fakturaer modtaget på papir Rejser og udlæg, der afregnes via det elektroniske system TEM Papirbaserede udgiftsbilag Finansbilag Interne afregninger mellem forskellige enheder på SDU Godkendelse af internt udarbejdede bilag Omkontering af bilag Periodeafgrænsning og generel periodisering af udgifter FORVALTNING AF INDTÆGTER Oversigt over SDU s indtægter og gebyrer Taxameterindtægter Øvrige finanslovsindtægter Eksterne midler Indtægtsdækket virksomhed Deltagerbetaling Øvrige indtægter Disponering af indtægter Godkendelse af indtægtsbilag og udskrivning af regninger SDU s salgsfakturaer Bevillingsbreve og andre indbetalinger i kassen Indbetalinger via Webpay

3 Valuta Debitorforvaltning Periodeafgrænsning og generel periodisering af indtægter FORVALTNING AF ANLÆGSAKTIVER Værdiansættelse Værdiregulering Aktivering af nyanskaffelser Aktivering af udviklingsprojekter Registrering af udstyr, som ikke er anlægsaktiver FORVALTNING AF OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger Tilgodehavender Udlån FORVALTNING AF PASSIVER Egenkapital og videreførelser Hensatte forpligtelser Kort- og langfristet gæld BETALINGSFORRETNINGER Forvaltning af likviditetsordningen Opfølgning på lånerammen Forvaltning af likviditetskonti udenfor likviditetsordningen Kontantkasse Betalingskort Betalinger og leverandøroprettelser og - ændringer interne kontroller REGNSKABSAFLÆGGELSE Godkendelse af de månedlige regnskaber Godkendelse af økonomirapporter Godkendelse af det årlige og halvårlige regnskab ØVRIGE REGNSKABSOPGAVER Kontrol med værdipost Legatforvaltning Forvaltning af andre ikke-statslige aktiver eller passiver Værdipapirer Indberetning af oplysninger til SKAT FORVALTNING AF EKSTERNE TILSKUDSPROJEKTER DIVERSE FORHOLD VEDR. MEDARBEJDERE PÅ SDU IT-ANVENDELSE I FORBINDELSE MED REGNSKABSFØRINGEN IT-SIKKERHED HOS SDU Overordnede retningslinjer Ansvarsplacering, udmøntning af retningslinjer m.m Identifikation og klassifikation af IT-aktiver BILAGSOVERSIGT

4 Forord I henhold til 12 i Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om tilskud og revision mv. ved universiteterne (med senere ændringer) skal alle universiteter udarbejde og ajourføre en regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen indeholder en beskrivelse af, hvorledes Syddansk Universitet har tilrettelagt væsentlige regnskabsopgaver, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordeling samt de regelsæt, hvorunder regnskabsopgaverne varetages. Regnskabsinstruksen for Syddansk Universitet er udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning af 31. oktober 2013 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Syddansk Universitet, den 26. september 2014 Bjarne Graabech Sørensen Konstitueret universitetsdirektør Nicolai Sørensen Vicedirektør for Økonomi 3

5 1 Indledning Syddansk Universitet (SDU) skal i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om tilskud og revision mv. ved universiteterne (med senere ændringer) udarbejde en regnskabsinstruks. SDU er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen og regler udstedt i henhold hertil. I henhold til 1 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. skal institutionernes regnskabsvæsen bidrage til en sikker og effektiv økonomiforvaltning på alle niveauer i statsforvaltningen, og skal i størst muligt omfang foregå digitalt med færrest mulige ressourcer og størst mulig automatisering. Regnskabsvæsenet skal endvidere tilvejebringe de fornødne oplysninger til brug for den løbende interne regnskabsopfølgning, den periodiske regnskabsaflæggelse og udarbejdelsen af årsrapporten. Det fremgår endvidere af bekendtgørelsens 46 og 47, at de regnskabsførende institutioner skal foretage en forsvarlig forvaltning af udgifter, indtægter, aktiver og passiver. Formålet med regnskabsinstruksen er således at sikre, at Syddansk Universitets regnskabsforvaltning lever op til kravene i gældende lovgivning. Regnskabsinstruksen skal nærmere beskrive, hvordan institutionen har tilrettelagt sine regnskabsopgaver samt ansvarsfordeling vedrørende de enkelte opgaver. Forretningsgange og interne kontroller skal fastlægges i regnskabsinstruksen under hensyntagen til væsentlighed og risiko. Regnskabsinstruksen for Syddansk Universitet er udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning af 31. oktober 2013 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser, der angiver, at instruksen skal være opbygget omkring en beskrivelse og fastlæggelse af ansvars- og kompetenceforhold i relation til henholdsvis: Opgaver og organisatorisk opdeling Regnskabsmæssige opgaver, herunder personale- og lønadministration IT-anvendelse Regnskabsinstruksen er bygget op som et hoveddokument, der klarlægger den overordnede formelle ansvarsfordeling samt en række bilag. Ændringer i regnskabsinstruksens hoveddokument kræver godkendelse af universitetsdirektøren og vicedirektøren for Økonomi. Bilagene vil blive ajourført, når det er nødvendigt, og det kræver godkendelse af vicedirektøren for Økonomi. Vicedirektøren for Økonomi har ansvaret for, regnskabsinstruksen vedligeholdes og ajourføres, samt at den formidles til alle relevante medarbejdere. 4

6 1.1 Syddansk Universitets opgaver og organisatoriske opdeling SDU er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af Uddannelses- og Forskningsministeren. Hjemsted og værneting er Odense, og hovedadressen er: Syddansk Universitet Campusvej Odense M Universitetet driver sin virksomhed med campusser i Esbjerg, Kolding, København, Odense, Slagelse og Sønderborg. Opgaver Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil det højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens arbejdsmetoder og resultater. Universitetet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udviklingen af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme indsigt, vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Som central viden- og kulturbærende institution skal universitetet udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Universitetet skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelse og forskning. Organisation Bestemmelserne om SDU s ledelse er fastsat i Universitetsloven (Lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013). Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed og er over for ministeren ansvarlig for universitetets virke, herunder forvaltning af universitetets samlede ressourcer. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen godkender SDU s budget efter indstilling fra rektor samt universitetets organisation. Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, bestyrelsen har fastlagt. Rektor tegner universitetet udadtil med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. Universitetslovens 14, stk

7 Rektor uddelegerer den daglige ledelse til ledere på underliggende niveauer, hvor dette findes hensigtsmæssigt. SDU s direktion består af følgende 8 medlemmer: Rektor Prorektor Universitetsdirektør 5 dekaner Bestyrelsen kan vælge at opdele universitetet i hovedområder. For hvert hovedområde ansætter rektor en dekan, jf. Universitetslovens 14, stk. 4. Forskning og undervisning foregår inden for følgende fem faglige hovedområder: Det Humanistiske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Tekniske Fakultet Dekanen er ansvarlig for ledelsen af det tildelte fakultet og er ansvarlig for, at de tilskud, der stilles til rådighed for fakultetet, anvendes i overensstemmelse med tilskudsforudsætningerne. Dekanen har personaleledelsen af fakultetets medarbejdere. Under hvert fakultet oprettes et antal institutter. Dekanen kan ansætte institutledere. Institutlederen har den daglige ledelse af instituttet. Institutlederen har personaleledelsen af instituttets medarbejdere. Institutlederen kan disponere over instituttets ressourcer inden for bevilligede rammer. Institutterne disponerer over bevillinger jf. delegationsskrivelser fra rektor og dekan. Rektor bemyndiger universitetsdirektøren til at disponere og godkende udgifter inden for givne bevillinger under Fællesområdet. Universitetsdirektøren giver i nærmere bestemt omfang områder under Fællesområdet bemyndigelse til at disponere over givne bevillinger. Universitetets administration er samlet under Fællesområdet, som er det 6. budgetområde. Fællesområdet er organiseret således: o HR-service o IT-service o Kommunikation o Ledelsessekretariatet o SDU Erhverv o Studieservice o Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) o Teknisk Service o Økonomiservice 6

8 Økonomiservice er organiseret således: Budgetafdelingen Forskerservice-Økonomi Controllerafdelingen Regnskabsafdelingen Udbudskontoret 1.2 Regnskabsmæssige opgaver SDU s regnskabsmæssige opgaver beskrives i kapitel 2 i regnskabsinstruksen. Overordnede oplysninger om SDU s regnskabsmæssige opgaver: SDU foretager regnskabsmæssig registrering for en række legater, jf. bilag 8. SDU råder ikke over aktiver og passiver, som ikke er statsmidler, men for hvis forvaltning og tilstedeværelse staten er ansvarlig. SDU s regnskabsår følger kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab, der omfatter en resultatopgørelse, en balance, en pengestrømsopgørelse, en anlægsoversigt, noter samt et formålsregnskab. Regnskabet underskrives af bestyrelsen, rektor og universitetsdirektør. Årsrapporten aflægges efter Bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om tilskud og revision mv. ved universiteterne (med senere ændringer) og revideres af den af bestyrelsen valgte revisor. SDU er i Finansloven opført under hovedkonto SDU er registreringspligtig i henhold til momsloven og selvstændig indeholdelsespligtig i henhold til kildeskatteloven. SDU er registreret med CVR-nr SDU har ikke henlagt regnskabsmæssige opgaver uden for organisationen. SDU udfører indtægtsdækket virksomhed efter reglerne i den til enhver tid gældende Budgetvejledning. Syddansk Universitetsbibliotek opkræver gebyrer i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav. 1.3 IT-anvendelse SDU s IT-anvendelse beskrives i kapitel 3 i regnskabsinstruksen. Systemanvendelse i regnskabsførelsen SLS (Statens Løn System) anvendes til lønninger og er opkoblet direkte til ØSS. Som økonomistyringssystem anvendes ØSS, der er baseret på Oracle Financials til alle øvrige regnskabsmæssige registreringer (finans-, debitor- og kreditorregistreringer, anlægsregister, Projects, HR, indkøb mv.). Til betalinger anvendes SKB (Statens Koncern Betalinger). 7

9 STADS anvendes til administrativ styring af STÅ-opgørelser (STÅ = studenterårsværk). Som flekstidsregistreringssystem anvendes BUANCO. Som elektronisk rejseafregningssystem anvendes TEM (Travel Expense Management). I forbindelse med lønbudgettering anvendes SOL. QlikView anvendes som fælles rapporteringssystem. Til styring af ph-d studerende anvendes Ph.d-systemet. SDUjob anvendes til medarbejder rekruttering. SDUansæt anvendes til ordregivning om ansættelse og udmøntning af timer. 1.4 Budgetopgaver Budgetafdelingen udarbejder i samarbejde med fakulteterne de enkelte institutters/afdelingers indtægts- og omkostningsbudgetter. Den budgetansvarlige må disponere inden for de tildelte budgetter for året uden anden godkendelse. Såfremt der er tale om disponeringer, der ligger uden for det tildelte budget, eller har konsekvenser for kommende år inddrages ledelsen i beslutningsprocessen. Der sker løbende central opfølgning på fast løn. Der kan løbende udtrækkes rapporter over økonomien fra QlikView. Der afholdes budgetmøder i forbindelse med økonomirapporterne mellem dekaner og institutledere samt dekaner og rektor, hvor der følges op på budgettet og eventuelle afvigelser. Adgangen til at råde over eksterne midler under administration af SDU tillægges aktivt af institutlederen den forsker/medarbejder, der er ansvarlig for det projekt, hvor midlerne er givet til. 8

10 2 Regnskabsopgaver 2.1 Regnskabsmæssig registrering og opbevaring af regnskabsmateriale Den regnskabsmæssige registrering omfatter registrering af bilag vedrørende bevillinger, udgifter, indtægter, tilskud, aktiver og passiver, afgivne tilsagn og lønmæssige dispositioner Tilrettelæggelse og registrering Med henblik på aflæggelse af årsrapporten i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse om tilskud og revision mv. ved universiteterne skal der til brug herfor foretages en regnskabsmæssig registrering, som skal omfatte de økonomiske hændelser af betydning for og som konsekvens af SDU s aktiviteter. Registreringen foregår dagligt og der foretages løbende afstemninger, kontroller og fejlrettelser af den regnskabsmæssige registrering. Der er etableret en personmæssig adskillelse mellem den regnskabsmæssige registrering og betalingen. Se afsnit Ansvars- og kompetencefordeling Universitetsdirektøren er efter bemyndigelse fra rektor leder af universitetets Fællesområde og udfører legalitetskontrol med universitetet. Til dette formål skal universitetsdirektøren sørge for, at de fornødne regnskabsmæssige og forvaltningsmæssige instrumenter er til stede. Vicedirektøren for Økonomi varetager den økonomiske forvaltning og er ansvarlig for den regnskabsmæssige registrering.. Økonomiservice varetager regnskabsføring og betalingsforretninger for SDU som helhed, herunder samtlige institutter og afdelinger. En begrænset del af regnskabsregistreringen foretages af Teknisk Service og Universitetsbiblioteket inden for specifikt tildelte område. Til brug for mindre ind- og udbetalinger forefindes der underkasser på de forskellige campusser og biblioteker m.m., bortset fra Campus Odense. HR-service foretager registreringer og de tilknyttede afstemninger, fejlrettelser og kontroller, der relaterer sig til inddata vedr. SLS. HR-chefen er ansvarlig for de lønrelaterede registreringer i SLS. Studieservice og Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi (Slagelse) foretager registreringer og fakturering i STADS. Kassefunktionen i Økonomiservice varetager den regnskabsmæssige registrering af betalingsforretninger. 9

11 Kassebeholdninger og bankkonti afstemmes af kassefunktionen eller Controllerafdelingen. Se afsnit Regelsæt Inden registreringen er det medarbejderens ansvar at kontrollere, at regnskabsbilagene er godkendt af bemyndigede personer, at konteringen er korrekt, samt at bilagene indeholder de nødvendige oplysninger for, at registreringen kan foretages korrekt. Der skal foretages følgende kontroller: Det påses, at betalingen er beordret af en person, der er bemyndiget til at disponere på de pågældende udgiftsområder. Bilag vedrørende ansættelse/afskedigelse af personale, oprykning, ændringer i arbejdstid, ændringer af tidligere afgivne oplysninger: Det kontrolleres, at bilagenes oplysninger er korrekte ifølge personaleakter eller anden grunddokumentation. Bilag vedrørende betaling af overarbejde/merarbejde og timelønninger samt lønindeholdelser: Bilagene afstemmes med godkendte tjenestelister, vagtlister, ferielister, sygedagslister eller andre kontrolnoteringer. Bilag vedrørende betaling af vederlag, særlige ydelser og aconto løn: Bilagene afstemmes med foreliggende godkendte beslutninger om afholdelse af sådanne udgifter. Bilag vedrørende tjenesterejser: Bilagene afstemmes med oplysninger om forudbetalte rejseforskud, af afrejse- og ankomsttidspunkter, afholdte udgifter ifølge dokumentation samt oplysninger til brug ved fastsættelse af eventuel procentgodtgørelse mv. og eventuelle andre oplysninger, der har betydning for korrekt afregning. Endvidere påses, at bilagene er underskrevet af de pågældende medarbejdere. Registreringerne skal ske løbende og i overensstemmelse med brugervejledninger mv. Registreringen af udgifter og indtægter vedrørende levering af varer og tjenesteydelser skal ske så snart leveringen har fundet sted. Ved øvrige udgifter og indtægter skal registreringen ske, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet. Ud- og indbetalinger, der ikke kan henføres til bilag, skal registreres på beholdningskonti, indtil den endelige registrering kan foretages. Såfremt eventuelle krav ikke kan opgøres endeligt, skal der for det pågældende regnskabsår ske et skøn over kravet og registrering på relevant udgiftskonto. Reguleringen af registreringen sker i det regnskabsår, hvor kravet kan endeligt opgøres. Der skal foretages periodisering og periodeafgrænsning af omkostninger og indtægter i forbindelse med årsafslutningen. For en nærmere specifikation af, hvorledes selve registreringen foretages og transaktionssporet sikres, henvises der til manualer mv., hvoraf det fremgår, hvilke informationer der indtastes ved registrering i IT-systemet. Så snart en regnskabsperiode afsluttes, skal den pågældende periode lukkes for bogføring, således at kun de fremadrettede perioder er åbne. Afsluttede perioder lukkes senest den 10. i efterfølgende måned. Årsafslutningen håndteres i de særlige perioder 13, 14 og

12 Der skal løbende foretages specifikationer af beholdningskonti, afstemninger, kontroller og fejlrettelser af den regnskabsmæssige registrering, herunder afstemning med kontoudtog fra pengeinstitutter mv. Der skal løbende føres kontrol med korrekt og rettidig afvikling af registrerede gældsforpligtelser og tilgodehavender. Samtlige statuskonti specificeres og afstemmes minimum en gang hvert halve år, mens væsentlige konti specificeres og afstemmes månedligt. Forretningsgangene for bilagsregistrering er beskrevet mere detaljeret i afsnit (Disponering af udgifter) og afsnit (Godkendelse af bilag) Kontoplan Kontoplanen udformes og vedligeholdes under hensyn til SDU s egne behov. Økonomiservice har ansvaret for kontoplanen. Vedligeholdelse af kontoplanen foretages af Økonomiservice, Controllerafdelingen. Kontostrengen - dvs. det antal felter, man skal forholde sig til, når et bilag skal konteres - består af følgende 8 felter uafhængige af hinanden, kaldet segmenter: Segment: Antal cifre: Underkonto 2 Artskonto 6 Omkostningssted 1 3 Formål * 2 Projekt 5 Finansieringskilde 2 Analyse 5 Omkostningssted 2 3 Når et bilag (f. eks. fakturaer, kassebilag, omposteringsbilag) skal konteres, skal man i princippet forholde sig til samtlige segmenters udfyldelse. Dog vil det være sjældent, at samtlige segmenter skal udfyldes. * Segmentet Formål anvendes kun i forbindelse med interne afregninger på SDU. Kontrol med kontering Ved godkendelse af bilag gælder generelt, at den der godkender bl.a. skal sikre, at kontering er korrekt. jf. afsnit Det er den ansvarlige for budgetområdet, der skal sikre, at konteringen følger de gældende regler og er retvisende. Til sikring af, at der sker korrekt kombination af konteringssegmenter, er der i økonomisystemet (ØSS) opsat krydsvalideringsregler. Disse skal bl.a. sikre, at konteringen af eksterne projekter ikke 11

13 kan ske på ordinær drift (UK10) og at kontering på underkonti for ekstern virksomhed (UK95/UK97) ikke kan ske uden projektnummer Opbevaring af regnskabsmateriale Regnskabsmaterialet omfatter følgende: Regnskabsbilag (bilags- og dokumentationsmateriale) Grundbilag vedrørende lønområdet Uddata fra SLS Uddata fra ØSS Uddata fra STADS Regnskabsmaterialet opbevares i minimum fem år fra udgangen af det pågældende regnskabsår. Regnskabschefen har ansvaret for opbevaring og kassation af regnskabsmaterialet for så vidt angår regnskabsbilag og uddata fra ØSS. Regnskabsmateriale for løbende og foregående år opbevares i Regnskabsafdelingen eller i nærarkiv. Øvrigt materiale opbevares på fjernarkiv. HR-chefen har ansvaret for opbevaring og kassation af grundbilag vedrørende lønområdet og uddata fra SLS. Studiechefen er ansvarlig for opbevaring af eksamenslister og udtræk fra STADS. IT-chefen har ansvaret for opbevaring af backup samt opbevaring af relevante programmer til at skaffe adgang til elektronisk opbevaret regnskabsmateriale. Bilagsmateriale vedrørende eksterne tilskudsprojekter opbevares i henhold til tilskudsgivers forskrifter herfor Disponering og anvisning (godkendelse) af SDU s udgifter og indtægter Disponering SDU er organiseret i henhold til Universitetslovens kapitel 3 og SDU s vedtægt. Heri er beskrevet ansvarsområderne for rektor, prorektor, universitetsdirektør, dekaner og institutledere. Ifølge universitetslovens 14 varetages universitetets daglige ledelse af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor. 12

14 På SDU gælder særligt følgende: Bestyrelsen Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen, jf. Universitetslovens 10, stk. 4. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor samt ansætter og afskediger, efter indstilling fra rektor, prorektor og universitetsdirektør, jf. Universitetslovens 10, stk. 7. Rektor: Rektor kan som den eneste afskedige medarbejdere på SDU (se mere i punkt ). Rektor kan som den eneste dispensere fra reglerne om lav og høj sats for kørsel i egen bil i SDU s tjenesterejsecirkulære. Rektor kan som den eneste dispensere fra beløbsgrænsen for præmier i forbindelse med konkurrencer i SDU s interne cirkulære. 8 direktionsmedlemmer: Direktionsmedlemmerne kan som de eneste ansætte medarbejdere i perioder over 12 måneder, herunder tidsubegrænset. Direktionsmedlemmerne kan som de eneste undtage fra beløbsgrænserne i SDU s repræsentationscirkulære. Direktionsmedlemmerne kan som de eneste undtage fra kravet om anvendelse af SDU s rejsebureau ved køb af flybilletter. I bilag 9 findes en oversigt over tegningsberettigede på Syddansk Universitet Anvisning af udgifter Ansatte i følgende stillingsfunktioner på SDU kan som de eneste på SDU anvise økonomiske bilag - med de undtagelser som fremgår ovenfor i afsnit i kraft af deres stillingsfuldmagt: Medlemmerne af SDU's direktion (rektor, prorektor, universitetsdirektør og fem dekaner) Fakultetssekretariatscheferne Institutlederne Områdecheferne i Fællesområdet Bilag 12 indeholder en personfortegnelse over de nævnte stillingsfunktioner. De nævnte stillingsfunktioner kan give fuldmagt til andre ansatte på SDU til at kunne anvise bilag. I situationer, hvor SDU har en særlig aftale med andre organisationer, kan de nævnte personer endvidere give fuldmagt til personer, der ikke er ansat på SDU. De nævnte ansatte med stillingsfuldmagt kan ikke videredelegere kompetencen til at udstede fuldmagter til andre. Controllerafdelingen registrerer underskriftsprøver på de ansatte med stillingsfuldmagt. 13

15 Økonomiservice vedligeholder registre over afgivne fuldmagter inkl. underskriftsprøver til at anvise bilag. Controllerafdelingen står for registreringen vedr. papirbaserede udgiftsbilag finansieret af ordinære midler (underkonto 10). Forskerservice-Økonomi står for registeret over fuldmagter til at attestere bilag vedrørende eksternt finansierede projekter. I elektroniske it-systemer for eksempel ØSS, Indkøb og TEM sker registreringen i systemet. 2.2 Forvaltning af udgifter I afsnit 2.2 beskrives SDU s regler for disponering af udgifter, herunder løn (afsnit 2.2.1) indkøb (afsnit 2.2.2) godkendelse af udgiftsbilag (afsnit 2.2.3) periodeafgrænsning og generel periodisering af udgifter (afsnit 2.2.4) Disponering af udgifter Opgaverne vedr. forvaltning af SDU s udgifter skal udføres af personer, som har følgende roller: 1. Disponent 2. Rekvirent 3. Anviser 4. Bogholder 5. Betaler Nedenfor beskrives følgende typer af disponeringer, altså aktiviteter/bestillinger foretaget af en disponent (nr. 1): Ansættelse og afskedigelse af personale (afsnit ) o Aftale om ydelse af faste tillæg, engangsvederlag og særlige ydelser o Iværksættelse af overarbejde/merarbejde Tjenesterejser (afsnit ) Repræsentationsudgifter (afsnit ) Disponering af fast ejendom (afsnit ) o Indgåelse af lejemål o Aftaler om reparations- og vedligeholdelsesarbejder o Aftaler om bygge- og anlægsarbejder Øvrige anskaffelser og daglige forbrugsartikler (afsnit ) Leje og leasing af udstyr (afsnit ) Alle disponenter (indkøbere) skal være godkendt af en leder, jf. afsnit eller en af lederen bemyndiget person. Lederen er ansvarlig for, at disponering/indkøb foretages inden for den tildelte budgetramme. Rollerne 2-5 er beskrevet nedenfor i afsnittene henholdsvis

16 Ansættelse og afskedigelse af personale Ansættelse af personale Bestyrelsen ansætter rektor og efter indstilling fra rektor også prorektor og universitetsdirektør. Den øvrige ansættelseskompetence ligger hos rektor. Kompetencen er uddelegeret til dekaner og universitetsdirektør på de respektive områder. Institutledere og områdechefer har kompetence til at ansætte medarbejdere for perioder på højst et års varighed. I disse tilfælde står institutlederen/ områdechefer inde for medarbejdernes faglige kompetence. Afskedigelse af personale Bestyrelsen afskediger rektor og efter indstilling fra rektor også prorektor og universitetsdirektør i overensstemmelse med de af Finansministeriet fastsatte regler. Den øvrige afskedigelseskompetence ligger hos rektor. Det er kun rektor, der kan bortvise, afskedige og give advarsler til øvrigt personale. Sådanne sager behandles derfor altid af HR-service, hvortil henvendelse i alle tilfælde skal rettes. Der må under ingen omstændigheder foretages disciplinære skridt overfor medarbejdere, uden at HR-service kontaktes. HR-service forestår herefter sagsbehandling i konfliktsager, herunder ekspedition af uansøgte afskedigelser og disciplinære sanktioner. Anmodning til rektor om tilladelse til igangsættelse af uansøgt afskedigelse stiles til rektor og sendes til HR-chefen. Institutlederen/områdechefen giver besked til HR-service, når medarbejderens ansættelse ophører, også når dette sker ved udløbet af tidsbegrænsede ansættelser. Løn Ansvarlig Alle lønrelaterede funktioner varetages af Lønkontoret og Personalekontoret under HR-service. Oprettelse af medarbejdere Fastsættelse af løn sker i henhold til gældende overenskomster og indgåede lønaftaler samt universitetets lønpolitik, som beskriver kriterier for fastsættelse af individuelle tillæg m.v. Løn uddatakontrol Uddata i SLS kontrolleres i henhold til retningslinjerne fra Moderniseringsstyrelsen om SLS. Kontrollen foretages ved sammenholdelse med de originale grundbilag og systemlister og udføres af en anden medarbejder i Lønkontoret end den, som har indrapporteret. Lønregulering Lønregulering foretages efter gældende overenskomster og aftaler. 15

17 Ydelse af løntillæg Institutledere/områdechefer har kompetence til at tildele engangsvederlag og kan give indstilling til dekanen/universitetsdirektør om individuelle tillæg. Institutlederen/områdechefen har ansvaret for, at eventuelle funktionstillæg stadig er gældende. Andre ydelser end løn Beslutning om tildeling af andre ydelser end løn (f.eks. bærbar pc, supplerende hjemmearbejdsplads, ADSL-forbindelse i hjemmet mv.) træffes af den budgetansvarlige efter nærmere retningslinjer fastlagt af direktionen. Øvrige refusioner Institutlederen/områdechefen skal foranledige, at der ved barsel gives besked til HR-service tre måneder før forventet fødsel for den kommende moders vedkommende og 1 måned før for den kommende faders vedkommende. Sygdom skal registreres i HR s fraværssystem på 1. sygedag. Flekstid/overtid De ansatte, der er omfattet af en i det lokale Samarbejdsudvalget tiltrådt flekstidsordning, foretager tidsregistreringen via. tidsregistreringssystemet BUANCO. Medarbejderens registrering af flekstid sker løbende. Medarbejderen er ansvarlig for månedligt at udskrive liste over timer fra BUANCO. Listen skal attesteres af medarbejderen og afleveres til institutlederen/områdechefen. Flekstidsordningen administreres af Teknisk Service efter nærmere retningslinjer. Der kan ikke ydes kontant vederlag for opsparet tid. Overtid i forhold til normeret tid ud over 40 timer ved udgangen af opgørelsesperioden bortfalder. Beordret mer-/overarbejde berører ikke flekstiden og honoreres efter gældende overenskomst. Beslutning om ydelse af over- og merarbejdsbetaling træffes af den budgetansvarlige. Teknisk Service har ansvaret for driften af BUANCO samt for oprettelse/nedlæggelse af brugere. Oprettelse/nedlæggelse af brugere sker på baggrund af informationer fra institutledere/områdechefer. Feriepengeforpligtelse opgørelse og indregning i årsrapporten HR-service er ansvarlig for at opgøre afholdt og optjent ferie samt at give oplysninger til brug for beregningen af feriepengeforpligtelsen til Budgetafdelingen. Controllerafdelingen har ansvaret for bogføringen af feriepengeforpligtelsen samt den endelige afstemning af forpligtelsen til feriepengeopgørelsen. Se endvidere bilag 15 Forretningsgange i HR. 16

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008 Forord I henhold til 12 i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne skal alle universiteter udarbejde

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND Marts 2013 1 Indledning Nærværende organisations- og regnskabsinstruks er udarbejdet med henblik på at klarlægge og regulere de administrative

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter PROJEKTØKONOMI Version 1.0 P R O J E K T Ø K O N O M I M A J 2 0 1 3 Version Udgivelsesdato Ændringer 1.0 Maj 2013 Ny 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Bilag. Mødet den 5. oktober 2015. Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16. Mødetid: Kl. 15.00 17.00.

VUC Storstrøms bestyrelse. Bilag. Mødet den 5. oktober 2015. Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16. Mødetid: Kl. 15.00 17.00. VUC Storstrøms bestyrelse Bilag Mødet den 5. oktober 2015 Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16 Mødetid: Kl. 15.00 17.00. Regnskabsinstruks for VUC STORSTRØM CVR 29 54 18 68 Inst.nr. 369248 Forord

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere... 2

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads og

Læs mere