Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 REGNSKABSOPGAVER... 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 REGNSKABSOPGAVER... 9"

Transkript

1 Regnskabsinstruks 0

2 Indhold FORORD INDLEDNING SYDDANSK UNIVERSITETS OPGAVER OG ORGANISATORISKE OPDELING REGNSKABSMÆSSIGE OPGAVER IT-ANVENDELSE BUDGETOPGAVER REGNSKABSOPGAVER REGNSKABSMÆSSIG REGISTRERING OG OPBEVARING AF REGNSKABSMATERIALE Tilrettelæggelse og registrering Kontoplan Opbevaring af regnskabsmateriale Disponering og anvisning (godkendelse) af SDU s udgifter og indtægter Disponering Anvisning af udgifter FORVALTNING AF UDGIFTER Disponering af udgifter Ansættelse og afskedigelse af personale Tjenesterejser Repræsentationsudgifter Disponering af fast ejendom Øvrige anskaffelser og daglige forbrugsartikler Leje og leasing Indkøb Organisering af indkøb Indkøbsaftaler Elektronisk indkøbssystem SDU s betalingsbetingelser Varemodtagelse Godkendelse af bilag (kreditorforvaltning) Generelt om godkendelse af bilag Elektroniske fakturaer fra danske leverandører Fakturaer modtaget på papir Rejser og udlæg, der afregnes via det elektroniske system TEM Papirbaserede udgiftsbilag Finansbilag Interne afregninger mellem forskellige enheder på SDU Godkendelse af internt udarbejdede bilag Omkontering af bilag Periodeafgrænsning og generel periodisering af udgifter FORVALTNING AF INDTÆGTER Oversigt over SDU s indtægter og gebyrer Taxameterindtægter Øvrige finanslovsindtægter Eksterne midler Indtægtsdækket virksomhed Deltagerbetaling Øvrige indtægter Disponering af indtægter Godkendelse af indtægtsbilag og udskrivning af regninger SDU s salgsfakturaer Bevillingsbreve og andre indbetalinger i kassen Indbetalinger via Webpay

3 Valuta Debitorforvaltning Periodeafgrænsning og generel periodisering af indtægter FORVALTNING AF ANLÆGSAKTIVER Værdiansættelse Værdiregulering Aktivering af nyanskaffelser Aktivering af udviklingsprojekter Registrering af udstyr, som ikke er anlægsaktiver FORVALTNING AF OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger Tilgodehavender Udlån FORVALTNING AF PASSIVER Egenkapital og videreførelser Hensatte forpligtelser Kort- og langfristet gæld BETALINGSFORRETNINGER Forvaltning af likviditetsordningen Opfølgning på lånerammen Forvaltning af likviditetskonti udenfor likviditetsordningen Kontantkasse Betalingskort Betalinger og leverandøroprettelser og - ændringer interne kontroller REGNSKABSAFLÆGGELSE Godkendelse af de månedlige regnskaber Godkendelse af økonomirapporter Godkendelse af det årlige og halvårlige regnskab ØVRIGE REGNSKABSOPGAVER Kontrol med værdipost Legatforvaltning Forvaltning af andre ikke-statslige aktiver eller passiver Værdipapirer Indberetning af oplysninger til SKAT FORVALTNING AF EKSTERNE TILSKUDSPROJEKTER DIVERSE FORHOLD VEDR. MEDARBEJDERE PÅ SDU IT-ANVENDELSE I FORBINDELSE MED REGNSKABSFØRINGEN IT-SIKKERHED HOS SDU Overordnede retningslinjer Ansvarsplacering, udmøntning af retningslinjer m.m Identifikation og klassifikation af IT-aktiver BILAGSOVERSIGT

4 Forord I henhold til 12 i Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om tilskud og revision mv. ved universiteterne (med senere ændringer) skal alle universiteter udarbejde og ajourføre en regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen indeholder en beskrivelse af, hvorledes Syddansk Universitet har tilrettelagt væsentlige regnskabsopgaver, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordeling samt de regelsæt, hvorunder regnskabsopgaverne varetages. Regnskabsinstruksen for Syddansk Universitet er udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning af 31. oktober 2013 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Syddansk Universitet, den 26. september 2014 Bjarne Graabech Sørensen Konstitueret universitetsdirektør Nicolai Sørensen Vicedirektør for Økonomi 3

5 1 Indledning Syddansk Universitet (SDU) skal i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om tilskud og revision mv. ved universiteterne (med senere ændringer) udarbejde en regnskabsinstruks. SDU er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen og regler udstedt i henhold hertil. I henhold til 1 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. skal institutionernes regnskabsvæsen bidrage til en sikker og effektiv økonomiforvaltning på alle niveauer i statsforvaltningen, og skal i størst muligt omfang foregå digitalt med færrest mulige ressourcer og størst mulig automatisering. Regnskabsvæsenet skal endvidere tilvejebringe de fornødne oplysninger til brug for den løbende interne regnskabsopfølgning, den periodiske regnskabsaflæggelse og udarbejdelsen af årsrapporten. Det fremgår endvidere af bekendtgørelsens 46 og 47, at de regnskabsførende institutioner skal foretage en forsvarlig forvaltning af udgifter, indtægter, aktiver og passiver. Formålet med regnskabsinstruksen er således at sikre, at Syddansk Universitets regnskabsforvaltning lever op til kravene i gældende lovgivning. Regnskabsinstruksen skal nærmere beskrive, hvordan institutionen har tilrettelagt sine regnskabsopgaver samt ansvarsfordeling vedrørende de enkelte opgaver. Forretningsgange og interne kontroller skal fastlægges i regnskabsinstruksen under hensyntagen til væsentlighed og risiko. Regnskabsinstruksen for Syddansk Universitet er udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning af 31. oktober 2013 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser, der angiver, at instruksen skal være opbygget omkring en beskrivelse og fastlæggelse af ansvars- og kompetenceforhold i relation til henholdsvis: Opgaver og organisatorisk opdeling Regnskabsmæssige opgaver, herunder personale- og lønadministration IT-anvendelse Regnskabsinstruksen er bygget op som et hoveddokument, der klarlægger den overordnede formelle ansvarsfordeling samt en række bilag. Ændringer i regnskabsinstruksens hoveddokument kræver godkendelse af universitetsdirektøren og vicedirektøren for Økonomi. Bilagene vil blive ajourført, når det er nødvendigt, og det kræver godkendelse af vicedirektøren for Økonomi. Vicedirektøren for Økonomi har ansvaret for, regnskabsinstruksen vedligeholdes og ajourføres, samt at den formidles til alle relevante medarbejdere. 4

6 1.1 Syddansk Universitets opgaver og organisatoriske opdeling SDU er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af Uddannelses- og Forskningsministeren. Hjemsted og værneting er Odense, og hovedadressen er: Syddansk Universitet Campusvej Odense M Universitetet driver sin virksomhed med campusser i Esbjerg, Kolding, København, Odense, Slagelse og Sønderborg. Opgaver Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil det højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens arbejdsmetoder og resultater. Universitetet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udviklingen af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme indsigt, vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Som central viden- og kulturbærende institution skal universitetet udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Universitetet skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelse og forskning. Organisation Bestemmelserne om SDU s ledelse er fastsat i Universitetsloven (Lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013). Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed og er over for ministeren ansvarlig for universitetets virke, herunder forvaltning af universitetets samlede ressourcer. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen godkender SDU s budget efter indstilling fra rektor samt universitetets organisation. Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, bestyrelsen har fastlagt. Rektor tegner universitetet udadtil med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. Universitetslovens 14, stk

7 Rektor uddelegerer den daglige ledelse til ledere på underliggende niveauer, hvor dette findes hensigtsmæssigt. SDU s direktion består af følgende 8 medlemmer: Rektor Prorektor Universitetsdirektør 5 dekaner Bestyrelsen kan vælge at opdele universitetet i hovedområder. For hvert hovedområde ansætter rektor en dekan, jf. Universitetslovens 14, stk. 4. Forskning og undervisning foregår inden for følgende fem faglige hovedområder: Det Humanistiske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Tekniske Fakultet Dekanen er ansvarlig for ledelsen af det tildelte fakultet og er ansvarlig for, at de tilskud, der stilles til rådighed for fakultetet, anvendes i overensstemmelse med tilskudsforudsætningerne. Dekanen har personaleledelsen af fakultetets medarbejdere. Under hvert fakultet oprettes et antal institutter. Dekanen kan ansætte institutledere. Institutlederen har den daglige ledelse af instituttet. Institutlederen har personaleledelsen af instituttets medarbejdere. Institutlederen kan disponere over instituttets ressourcer inden for bevilligede rammer. Institutterne disponerer over bevillinger jf. delegationsskrivelser fra rektor og dekan. Rektor bemyndiger universitetsdirektøren til at disponere og godkende udgifter inden for givne bevillinger under Fællesområdet. Universitetsdirektøren giver i nærmere bestemt omfang områder under Fællesområdet bemyndigelse til at disponere over givne bevillinger. Universitetets administration er samlet under Fællesområdet, som er det 6. budgetområde. Fællesområdet er organiseret således: o HR-service o IT-service o Kommunikation o Ledelsessekretariatet o SDU Erhverv o Studieservice o Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) o Teknisk Service o Økonomiservice 6

8 Økonomiservice er organiseret således: Budgetafdelingen Forskerservice-Økonomi Controllerafdelingen Regnskabsafdelingen Udbudskontoret 1.2 Regnskabsmæssige opgaver SDU s regnskabsmæssige opgaver beskrives i kapitel 2 i regnskabsinstruksen. Overordnede oplysninger om SDU s regnskabsmæssige opgaver: SDU foretager regnskabsmæssig registrering for en række legater, jf. bilag 8. SDU råder ikke over aktiver og passiver, som ikke er statsmidler, men for hvis forvaltning og tilstedeværelse staten er ansvarlig. SDU s regnskabsår følger kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab, der omfatter en resultatopgørelse, en balance, en pengestrømsopgørelse, en anlægsoversigt, noter samt et formålsregnskab. Regnskabet underskrives af bestyrelsen, rektor og universitetsdirektør. Årsrapporten aflægges efter Bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om tilskud og revision mv. ved universiteterne (med senere ændringer) og revideres af den af bestyrelsen valgte revisor. SDU er i Finansloven opført under hovedkonto SDU er registreringspligtig i henhold til momsloven og selvstændig indeholdelsespligtig i henhold til kildeskatteloven. SDU er registreret med CVR-nr SDU har ikke henlagt regnskabsmæssige opgaver uden for organisationen. SDU udfører indtægtsdækket virksomhed efter reglerne i den til enhver tid gældende Budgetvejledning. Syddansk Universitetsbibliotek opkræver gebyrer i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav. 1.3 IT-anvendelse SDU s IT-anvendelse beskrives i kapitel 3 i regnskabsinstruksen. Systemanvendelse i regnskabsførelsen SLS (Statens Løn System) anvendes til lønninger og er opkoblet direkte til ØSS. Som økonomistyringssystem anvendes ØSS, der er baseret på Oracle Financials til alle øvrige regnskabsmæssige registreringer (finans-, debitor- og kreditorregistreringer, anlægsregister, Projects, HR, indkøb mv.). Til betalinger anvendes SKB (Statens Koncern Betalinger). 7

9 STADS anvendes til administrativ styring af STÅ-opgørelser (STÅ = studenterårsværk). Som flekstidsregistreringssystem anvendes BUANCO. Som elektronisk rejseafregningssystem anvendes TEM (Travel Expense Management). I forbindelse med lønbudgettering anvendes SOL. QlikView anvendes som fælles rapporteringssystem. Til styring af ph-d studerende anvendes Ph.d-systemet. SDUjob anvendes til medarbejder rekruttering. SDUansæt anvendes til ordregivning om ansættelse og udmøntning af timer. 1.4 Budgetopgaver Budgetafdelingen udarbejder i samarbejde med fakulteterne de enkelte institutters/afdelingers indtægts- og omkostningsbudgetter. Den budgetansvarlige må disponere inden for de tildelte budgetter for året uden anden godkendelse. Såfremt der er tale om disponeringer, der ligger uden for det tildelte budget, eller har konsekvenser for kommende år inddrages ledelsen i beslutningsprocessen. Der sker løbende central opfølgning på fast løn. Der kan løbende udtrækkes rapporter over økonomien fra QlikView. Der afholdes budgetmøder i forbindelse med økonomirapporterne mellem dekaner og institutledere samt dekaner og rektor, hvor der følges op på budgettet og eventuelle afvigelser. Adgangen til at råde over eksterne midler under administration af SDU tillægges aktivt af institutlederen den forsker/medarbejder, der er ansvarlig for det projekt, hvor midlerne er givet til. 8

10 2 Regnskabsopgaver 2.1 Regnskabsmæssig registrering og opbevaring af regnskabsmateriale Den regnskabsmæssige registrering omfatter registrering af bilag vedrørende bevillinger, udgifter, indtægter, tilskud, aktiver og passiver, afgivne tilsagn og lønmæssige dispositioner Tilrettelæggelse og registrering Med henblik på aflæggelse af årsrapporten i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse om tilskud og revision mv. ved universiteterne skal der til brug herfor foretages en regnskabsmæssig registrering, som skal omfatte de økonomiske hændelser af betydning for og som konsekvens af SDU s aktiviteter. Registreringen foregår dagligt og der foretages løbende afstemninger, kontroller og fejlrettelser af den regnskabsmæssige registrering. Der er etableret en personmæssig adskillelse mellem den regnskabsmæssige registrering og betalingen. Se afsnit Ansvars- og kompetencefordeling Universitetsdirektøren er efter bemyndigelse fra rektor leder af universitetets Fællesområde og udfører legalitetskontrol med universitetet. Til dette formål skal universitetsdirektøren sørge for, at de fornødne regnskabsmæssige og forvaltningsmæssige instrumenter er til stede. Vicedirektøren for Økonomi varetager den økonomiske forvaltning og er ansvarlig for den regnskabsmæssige registrering.. Økonomiservice varetager regnskabsføring og betalingsforretninger for SDU som helhed, herunder samtlige institutter og afdelinger. En begrænset del af regnskabsregistreringen foretages af Teknisk Service og Universitetsbiblioteket inden for specifikt tildelte område. Til brug for mindre ind- og udbetalinger forefindes der underkasser på de forskellige campusser og biblioteker m.m., bortset fra Campus Odense. HR-service foretager registreringer og de tilknyttede afstemninger, fejlrettelser og kontroller, der relaterer sig til inddata vedr. SLS. HR-chefen er ansvarlig for de lønrelaterede registreringer i SLS. Studieservice og Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi (Slagelse) foretager registreringer og fakturering i STADS. Kassefunktionen i Økonomiservice varetager den regnskabsmæssige registrering af betalingsforretninger. 9

11 Kassebeholdninger og bankkonti afstemmes af kassefunktionen eller Controllerafdelingen. Se afsnit Regelsæt Inden registreringen er det medarbejderens ansvar at kontrollere, at regnskabsbilagene er godkendt af bemyndigede personer, at konteringen er korrekt, samt at bilagene indeholder de nødvendige oplysninger for, at registreringen kan foretages korrekt. Der skal foretages følgende kontroller: Det påses, at betalingen er beordret af en person, der er bemyndiget til at disponere på de pågældende udgiftsområder. Bilag vedrørende ansættelse/afskedigelse af personale, oprykning, ændringer i arbejdstid, ændringer af tidligere afgivne oplysninger: Det kontrolleres, at bilagenes oplysninger er korrekte ifølge personaleakter eller anden grunddokumentation. Bilag vedrørende betaling af overarbejde/merarbejde og timelønninger samt lønindeholdelser: Bilagene afstemmes med godkendte tjenestelister, vagtlister, ferielister, sygedagslister eller andre kontrolnoteringer. Bilag vedrørende betaling af vederlag, særlige ydelser og aconto løn: Bilagene afstemmes med foreliggende godkendte beslutninger om afholdelse af sådanne udgifter. Bilag vedrørende tjenesterejser: Bilagene afstemmes med oplysninger om forudbetalte rejseforskud, af afrejse- og ankomsttidspunkter, afholdte udgifter ifølge dokumentation samt oplysninger til brug ved fastsættelse af eventuel procentgodtgørelse mv. og eventuelle andre oplysninger, der har betydning for korrekt afregning. Endvidere påses, at bilagene er underskrevet af de pågældende medarbejdere. Registreringerne skal ske løbende og i overensstemmelse med brugervejledninger mv. Registreringen af udgifter og indtægter vedrørende levering af varer og tjenesteydelser skal ske så snart leveringen har fundet sted. Ved øvrige udgifter og indtægter skal registreringen ske, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet. Ud- og indbetalinger, der ikke kan henføres til bilag, skal registreres på beholdningskonti, indtil den endelige registrering kan foretages. Såfremt eventuelle krav ikke kan opgøres endeligt, skal der for det pågældende regnskabsår ske et skøn over kravet og registrering på relevant udgiftskonto. Reguleringen af registreringen sker i det regnskabsår, hvor kravet kan endeligt opgøres. Der skal foretages periodisering og periodeafgrænsning af omkostninger og indtægter i forbindelse med årsafslutningen. For en nærmere specifikation af, hvorledes selve registreringen foretages og transaktionssporet sikres, henvises der til manualer mv., hvoraf det fremgår, hvilke informationer der indtastes ved registrering i IT-systemet. Så snart en regnskabsperiode afsluttes, skal den pågældende periode lukkes for bogføring, således at kun de fremadrettede perioder er åbne. Afsluttede perioder lukkes senest den 10. i efterfølgende måned. Årsafslutningen håndteres i de særlige perioder 13, 14 og

12 Der skal løbende foretages specifikationer af beholdningskonti, afstemninger, kontroller og fejlrettelser af den regnskabsmæssige registrering, herunder afstemning med kontoudtog fra pengeinstitutter mv. Der skal løbende føres kontrol med korrekt og rettidig afvikling af registrerede gældsforpligtelser og tilgodehavender. Samtlige statuskonti specificeres og afstemmes minimum en gang hvert halve år, mens væsentlige konti specificeres og afstemmes månedligt. Forretningsgangene for bilagsregistrering er beskrevet mere detaljeret i afsnit (Disponering af udgifter) og afsnit (Godkendelse af bilag) Kontoplan Kontoplanen udformes og vedligeholdes under hensyn til SDU s egne behov. Økonomiservice har ansvaret for kontoplanen. Vedligeholdelse af kontoplanen foretages af Økonomiservice, Controllerafdelingen. Kontostrengen - dvs. det antal felter, man skal forholde sig til, når et bilag skal konteres - består af følgende 8 felter uafhængige af hinanden, kaldet segmenter: Segment: Antal cifre: Underkonto 2 Artskonto 6 Omkostningssted 1 3 Formål * 2 Projekt 5 Finansieringskilde 2 Analyse 5 Omkostningssted 2 3 Når et bilag (f. eks. fakturaer, kassebilag, omposteringsbilag) skal konteres, skal man i princippet forholde sig til samtlige segmenters udfyldelse. Dog vil det være sjældent, at samtlige segmenter skal udfyldes. * Segmentet Formål anvendes kun i forbindelse med interne afregninger på SDU. Kontrol med kontering Ved godkendelse af bilag gælder generelt, at den der godkender bl.a. skal sikre, at kontering er korrekt. jf. afsnit Det er den ansvarlige for budgetområdet, der skal sikre, at konteringen følger de gældende regler og er retvisende. Til sikring af, at der sker korrekt kombination af konteringssegmenter, er der i økonomisystemet (ØSS) opsat krydsvalideringsregler. Disse skal bl.a. sikre, at konteringen af eksterne projekter ikke 11

13 kan ske på ordinær drift (UK10) og at kontering på underkonti for ekstern virksomhed (UK95/UK97) ikke kan ske uden projektnummer Opbevaring af regnskabsmateriale Regnskabsmaterialet omfatter følgende: Regnskabsbilag (bilags- og dokumentationsmateriale) Grundbilag vedrørende lønområdet Uddata fra SLS Uddata fra ØSS Uddata fra STADS Regnskabsmaterialet opbevares i minimum fem år fra udgangen af det pågældende regnskabsår. Regnskabschefen har ansvaret for opbevaring og kassation af regnskabsmaterialet for så vidt angår regnskabsbilag og uddata fra ØSS. Regnskabsmateriale for løbende og foregående år opbevares i Regnskabsafdelingen eller i nærarkiv. Øvrigt materiale opbevares på fjernarkiv. HR-chefen har ansvaret for opbevaring og kassation af grundbilag vedrørende lønområdet og uddata fra SLS. Studiechefen er ansvarlig for opbevaring af eksamenslister og udtræk fra STADS. IT-chefen har ansvaret for opbevaring af backup samt opbevaring af relevante programmer til at skaffe adgang til elektronisk opbevaret regnskabsmateriale. Bilagsmateriale vedrørende eksterne tilskudsprojekter opbevares i henhold til tilskudsgivers forskrifter herfor Disponering og anvisning (godkendelse) af SDU s udgifter og indtægter Disponering SDU er organiseret i henhold til Universitetslovens kapitel 3 og SDU s vedtægt. Heri er beskrevet ansvarsområderne for rektor, prorektor, universitetsdirektør, dekaner og institutledere. Ifølge universitetslovens 14 varetages universitetets daglige ledelse af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor. 12

14 På SDU gælder særligt følgende: Bestyrelsen Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen, jf. Universitetslovens 10, stk. 4. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor samt ansætter og afskediger, efter indstilling fra rektor, prorektor og universitetsdirektør, jf. Universitetslovens 10, stk. 7. Rektor: Rektor kan som den eneste afskedige medarbejdere på SDU (se mere i punkt ). Rektor kan som den eneste dispensere fra reglerne om lav og høj sats for kørsel i egen bil i SDU s tjenesterejsecirkulære. Rektor kan som den eneste dispensere fra beløbsgrænsen for præmier i forbindelse med konkurrencer i SDU s interne cirkulære. 8 direktionsmedlemmer: Direktionsmedlemmerne kan som de eneste ansætte medarbejdere i perioder over 12 måneder, herunder tidsubegrænset. Direktionsmedlemmerne kan som de eneste undtage fra beløbsgrænserne i SDU s repræsentationscirkulære. Direktionsmedlemmerne kan som de eneste undtage fra kravet om anvendelse af SDU s rejsebureau ved køb af flybilletter. I bilag 9 findes en oversigt over tegningsberettigede på Syddansk Universitet Anvisning af udgifter Ansatte i følgende stillingsfunktioner på SDU kan som de eneste på SDU anvise økonomiske bilag - med de undtagelser som fremgår ovenfor i afsnit i kraft af deres stillingsfuldmagt: Medlemmerne af SDU's direktion (rektor, prorektor, universitetsdirektør og fem dekaner) Fakultetssekretariatscheferne Institutlederne Områdecheferne i Fællesområdet Bilag 12 indeholder en personfortegnelse over de nævnte stillingsfunktioner. De nævnte stillingsfunktioner kan give fuldmagt til andre ansatte på SDU til at kunne anvise bilag. I situationer, hvor SDU har en særlig aftale med andre organisationer, kan de nævnte personer endvidere give fuldmagt til personer, der ikke er ansat på SDU. De nævnte ansatte med stillingsfuldmagt kan ikke videredelegere kompetencen til at udstede fuldmagter til andre. Controllerafdelingen registrerer underskriftsprøver på de ansatte med stillingsfuldmagt. 13

15 Økonomiservice vedligeholder registre over afgivne fuldmagter inkl. underskriftsprøver til at anvise bilag. Controllerafdelingen står for registreringen vedr. papirbaserede udgiftsbilag finansieret af ordinære midler (underkonto 10). Forskerservice-Økonomi står for registeret over fuldmagter til at attestere bilag vedrørende eksternt finansierede projekter. I elektroniske it-systemer for eksempel ØSS, Indkøb og TEM sker registreringen i systemet. 2.2 Forvaltning af udgifter I afsnit 2.2 beskrives SDU s regler for disponering af udgifter, herunder løn (afsnit 2.2.1) indkøb (afsnit 2.2.2) godkendelse af udgiftsbilag (afsnit 2.2.3) periodeafgrænsning og generel periodisering af udgifter (afsnit 2.2.4) Disponering af udgifter Opgaverne vedr. forvaltning af SDU s udgifter skal udføres af personer, som har følgende roller: 1. Disponent 2. Rekvirent 3. Anviser 4. Bogholder 5. Betaler Nedenfor beskrives følgende typer af disponeringer, altså aktiviteter/bestillinger foretaget af en disponent (nr. 1): Ansættelse og afskedigelse af personale (afsnit ) o Aftale om ydelse af faste tillæg, engangsvederlag og særlige ydelser o Iværksættelse af overarbejde/merarbejde Tjenesterejser (afsnit ) Repræsentationsudgifter (afsnit ) Disponering af fast ejendom (afsnit ) o Indgåelse af lejemål o Aftaler om reparations- og vedligeholdelsesarbejder o Aftaler om bygge- og anlægsarbejder Øvrige anskaffelser og daglige forbrugsartikler (afsnit ) Leje og leasing af udstyr (afsnit ) Alle disponenter (indkøbere) skal være godkendt af en leder, jf. afsnit eller en af lederen bemyndiget person. Lederen er ansvarlig for, at disponering/indkøb foretages inden for den tildelte budgetramme. Rollerne 2-5 er beskrevet nedenfor i afsnittene henholdsvis

16 Ansættelse og afskedigelse af personale Ansættelse af personale Bestyrelsen ansætter rektor og efter indstilling fra rektor også prorektor og universitetsdirektør. Den øvrige ansættelseskompetence ligger hos rektor. Kompetencen er uddelegeret til dekaner og universitetsdirektør på de respektive områder. Institutledere og områdechefer har kompetence til at ansætte medarbejdere for perioder på højst et års varighed. I disse tilfælde står institutlederen/ områdechefer inde for medarbejdernes faglige kompetence. Afskedigelse af personale Bestyrelsen afskediger rektor og efter indstilling fra rektor også prorektor og universitetsdirektør i overensstemmelse med de af Finansministeriet fastsatte regler. Den øvrige afskedigelseskompetence ligger hos rektor. Det er kun rektor, der kan bortvise, afskedige og give advarsler til øvrigt personale. Sådanne sager behandles derfor altid af HR-service, hvortil henvendelse i alle tilfælde skal rettes. Der må under ingen omstændigheder foretages disciplinære skridt overfor medarbejdere, uden at HR-service kontaktes. HR-service forestår herefter sagsbehandling i konfliktsager, herunder ekspedition af uansøgte afskedigelser og disciplinære sanktioner. Anmodning til rektor om tilladelse til igangsættelse af uansøgt afskedigelse stiles til rektor og sendes til HR-chefen. Institutlederen/områdechefen giver besked til HR-service, når medarbejderens ansættelse ophører, også når dette sker ved udløbet af tidsbegrænsede ansættelser. Løn Ansvarlig Alle lønrelaterede funktioner varetages af Lønkontoret og Personalekontoret under HR-service. Oprettelse af medarbejdere Fastsættelse af løn sker i henhold til gældende overenskomster og indgåede lønaftaler samt universitetets lønpolitik, som beskriver kriterier for fastsættelse af individuelle tillæg m.v. Løn uddatakontrol Uddata i SLS kontrolleres i henhold til retningslinjerne fra Moderniseringsstyrelsen om SLS. Kontrollen foretages ved sammenholdelse med de originale grundbilag og systemlister og udføres af en anden medarbejder i Lønkontoret end den, som har indrapporteret. Lønregulering Lønregulering foretages efter gældende overenskomster og aftaler. 15

17 Ydelse af løntillæg Institutledere/områdechefer har kompetence til at tildele engangsvederlag og kan give indstilling til dekanen/universitetsdirektør om individuelle tillæg. Institutlederen/områdechefen har ansvaret for, at eventuelle funktionstillæg stadig er gældende. Andre ydelser end løn Beslutning om tildeling af andre ydelser end løn (f.eks. bærbar pc, supplerende hjemmearbejdsplads, ADSL-forbindelse i hjemmet mv.) træffes af den budgetansvarlige efter nærmere retningslinjer fastlagt af direktionen. Øvrige refusioner Institutlederen/områdechefen skal foranledige, at der ved barsel gives besked til HR-service tre måneder før forventet fødsel for den kommende moders vedkommende og 1 måned før for den kommende faders vedkommende. Sygdom skal registreres i HR s fraværssystem på 1. sygedag. Flekstid/overtid De ansatte, der er omfattet af en i det lokale Samarbejdsudvalget tiltrådt flekstidsordning, foretager tidsregistreringen via. tidsregistreringssystemet BUANCO. Medarbejderens registrering af flekstid sker løbende. Medarbejderen er ansvarlig for månedligt at udskrive liste over timer fra BUANCO. Listen skal attesteres af medarbejderen og afleveres til institutlederen/områdechefen. Flekstidsordningen administreres af Teknisk Service efter nærmere retningslinjer. Der kan ikke ydes kontant vederlag for opsparet tid. Overtid i forhold til normeret tid ud over 40 timer ved udgangen af opgørelsesperioden bortfalder. Beordret mer-/overarbejde berører ikke flekstiden og honoreres efter gældende overenskomst. Beslutning om ydelse af over- og merarbejdsbetaling træffes af den budgetansvarlige. Teknisk Service har ansvaret for driften af BUANCO samt for oprettelse/nedlæggelse af brugere. Oprettelse/nedlæggelse af brugere sker på baggrund af informationer fra institutledere/områdechefer. Feriepengeforpligtelse opgørelse og indregning i årsrapporten HR-service er ansvarlig for at opgøre afholdt og optjent ferie samt at give oplysninger til brug for beregningen af feriepengeforpligtelsen til Budgetafdelingen. Controllerafdelingen har ansvaret for bogføringen af feriepengeforpligtelsen samt den endelige afstemning af forpligtelsen til feriepengeopgørelsen. Se endvidere bilag 15 Forretningsgange i HR. 16

Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 REGNSKABSOPGAVER... 10

Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 REGNSKABSOPGAVER... 10 Regnskabsinstruks 0 Indhold FORORD... 3 1 INDLEDNING... 4 1.1 SDU S OPGAVER OG ORGANISATORISKE OPDELING... 5 1.2 REGNSKABSMÆSSIGE OPGAVER... 7 1.3 IT-ANVENDELSE... 8 1.4 BUDGETOPGAVER... 9 2 REGNSKABSOPGAVER...

Læs mere

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008 Forord I henhold til 12 i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne skal alle universiteter udarbejde

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning.

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Denne vejledning er lavet for at samle relevante oplysninger, som er vigtige for at medarbejdere på Aalborg Universitet kan levere retvisende

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Bilag 1: Universitetsloven. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164209

Bilag 1: Universitetsloven. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164209 Bilag 1: Universitetsloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164209 1 Bilag 2: Vedtægt for SDU http://www.sdu.dk/om_sdu/organisationen/vedtaegter 2 Bilag 3: Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Oktober 2013-10-31 Version 1.1.

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Oktober 2013-10-31 Version 1.1. Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Oktober 2013-10-31. Forord Med overgangen til betjening hos Statens Administrations Økonomiservicecenter (ØSC) koncentreres institutionernes regnskabsopgaver

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Rigsrevisionen 10. februar 2006 C6. Rapport om revision ved IT-Universitetet i København - 1 -

Rigsrevisionen 10. februar 2006 C6. Rapport om revision ved IT-Universitetet i København - 1 - Rigsrevisionen 10. februar 2006 C6 Rapport om revision ved IT-Universitetet i København - 1 - Forretningsgange vedrørende eksternt finansierede projekter Rigsrevisionen har vurderet, at økonomiafdelingen

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet REKTORSEKRETARIATET Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet 1 Oplysninger Stilling Adresse / tjenestested Refererer til HR-chef Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter 1. Indledning Aktivering af udviklingsprojekter i balancen stiller store krav til styring og pålidelig økonomisk regnskabsopfølgning, fordi disse

Læs mere

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND Marts 2013 1 Indledning Nærværende organisations- og regnskabsinstruks er udarbejdet med henblik på at klarlægge og regulere de administrative

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne UDKAST af 15. december 2014 Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne I medfør af 19, stk. 8, 9 og 12, og 28, stk. 6, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter PROJEKTØKONOMI Version 1.0 P R O J E K T Ø K O N O M I M A J 2 0 1 3 Version Udgivelsesdato Ændringer 1.0 Maj 2013 Ny 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH Notat 3. oktober 2017 STR/SRH Revision af statens regnskabsbekendtgørelse Oversigt Den nuværende regnskabsbekendtgørelse er senest revideret i 2011, hvor de statsfinansierede selvejende institutioner blev

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Delegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Delegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Revideret 12.06.2013/20.06.2013/17.09.2013/05.10.2013 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Dorthe Bach/TVA Telefon: 9940 9213 Email: dob@adm.aau.dk Dato: 15.01.2015

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. Faaborg Museum er underlagt den til enhver tid gældende museumslov samt

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne BEK nr 1281 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017 Vejledning om årsafslutning 2017 Oktober 2017 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Aftale om levering af ydelser

Aftale om levering af ydelser - 1 - Aftale om levering af ydelser mellem Spejdernes Administrationsfællesskab Arsenalvej 10 1436 København K og Det Danske Spejderkorps/De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K er der indgået

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 1 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Valg af betalingskortselskab og

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006

Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006 Januar 2007 D7 J. nr. 2006-5648-5 Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006 Rigsrevisionen Tilfredsstillende instrukser 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ

Kasse- og Regnskabsregulativ Kasse- og Regnskabsregulativ April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 FORMÅL... 4 1.3 BILAG... 4 1.4 ANSVAR FOR KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV...

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Sygehus Lillebælt attraherer hvert år flere millioner kr. i ekstern støtte til forskning og udvikling. Følgende instruks er udarbejdet med formålet at

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger 1/6 1. Retningslinjer for administration af projektbevillinger Midler til forskningsprojekter bliver administreret af Sygehus Lillebælt, Sygehusstaben.

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole

Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i 20-23 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 samt ØkonomistyrelsensModerniseringsstyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

Procedurebeskrivelse

Procedurebeskrivelse Procedurebeskrivelse Forretningsgang for ledelsestilsyn Oprettelse og anvendelse Version nr.: 1.0 dato: 1. april 2016 Versionsnr.: Udarbejdet af: Dato for godkendelse: Godkendt af: Ansvarlig for opdatering:

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere