Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse)"

Transkript

1 Bilag 3: Eksempel på økologi rapport: Økologirapport (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Indhold: Økologianmeldelse. Økologirapport. Bilag nr. (så mange der er med titelangivelse, herunder plan for omlægning til økologisk produktion, tegning over akvakulturanlægget med flowdiagram) Egenkontrolprogram. 1 Fejl! Ukendt bet

2 «Navn3» «Adresse1» «Adresse3» «Postnummerudendk» Den «DagsdatoDK» Ref.: «Sagsbehandlerinit»/ - «CHRnummer» «CVRnummer» J.nr.: «Sagsnummer» Bedes anført ved svar Økologirapport med vilkår for opdræt af økologiske fisk Fødevaredirektoratet, Sektion for Akvakultur, meddeler hermed (akvakulturbrugets navn og adresse + ejers), vilkår for opdræt af økologiske fisk. (Akvakulturbrugets navn + adresse + ejers) er herefter registreret som værende omfattet af kontrolordningen i henhold til bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug 4-8. Det er en forudsætning for registreringen, at de i rapporten og dens bilag angivne oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og at der på akvakulturbruget gennemføres de heri fastlagte kontrolforanstaltninger og vilkår. Det er desuden en forudsætning, at gældende bestemmelser i økologilovgivningen overholdes. Økologirapporten er udstedt i henhold til 6 i bekendtgørelse nr. 114 af 23. marts 2004 om økologisk akvakulturbrug samt på baggrund af virksomhedens fremsendte økologianmeldelse af (dato), akvakulturbrugets godkendte egenkontrolprogram samt Fødevaredirektoratets inspektionsbesøg d. (dato) Aktivitetsbeskrivelse: På akvakulturbruget opdrættes: (aktivitet, f. eks produktion af øjenæg) En generel beskrivelse af virksomhedens aktiviteter samt de anlæg, som benyttes hertil ses af bilag ( ) (f. eks: produktion af øjenæg med henvisning til klækkehus på tegning) Vilkår for de kontrollerede aktiviteter: Det økologisk akvakulturbrug må kun opbevare og anvende - Hjælpestoffer - bilag 6 - Lægemidler - bilag 7 og - Foder jf. bestemmelserne i bekendtgørelse om foderstoffer til anvendelse i økologisk dambrug. Den økologiske fisk skal være produceret i overensstemmelse med kravene til - Omlægning, omlægningsperiode, samtidig drift og afstand til konventionelle brug - bilag 1 - Faunapassage, faunaforvanskning og skadevoldende vildt - bilag 2 - Produktionsintensitet og dyrevelfærd - bilag 3 2 Fejl! Ukendt bet

3 - Miljøforhold - bilag 5 - Forhold vedrørende sundhedskontrolbesøg, vaccination og brug af lægemidler se bilag 7 Genetisk modificerede, all female, klonede, zooteknisk og bioteknisk behandlede fisk, æg og sæd, samt triploide fisk og æg må ikke forefindes på økologiske akvakulturbrug. Transport af økologiske fisk, rogn og øjenæg til andre produktions-/tilberedningsenheder eller lokaler skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning nr. 2092/91/EØF af 24. juni 1991, bilag III, pkt. 7 og bilag 4 i denne økologirapport. Slagtning af laksefisk (Salmonidae) og europæisk ål (Anguilla anguilla) skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 4 i denne økologirapport. Ved ønske om import af levende fisk/øjenæg fra andre EU-lande/Tredjelande til et økologisk dambrug, skal der først rettes henvendelse til Fødevaredirektoratet, Sektion for Akvakultur, som herefter vurderer, om en sådan import kan harmonere med anden gældende lovgivning. Akvakulturbrugets kontrolforanstaltninger: Akvakulturbruget skal følge procedurer og vilkår beskrevet i bilag 8, Krav til erhvervsdrivende underlagt økologikontrol, herunder 1. Driftsjournal. 2. Regnskab, herunder kvartalsvis balanceopgørelse og dokumentation for salg/levering til opskæringsvirksomheder eller andre dambrug. 3. Dokumentation for modtagne økologiske fisk, æg, sæd og foder, herunder: partidokumentation ved levering fra dambruger/foderfabrikant samt leverandørdokumentation vedrørende leverandøren af økologiske rå- og færdigvarer (foderfabrikant eller økologisk dambruger). 4. Dokumentation for modtagne konventionelle fisk, æg og sæd, herunder overholdelse af reglerne i 12 om all-female/klonede/zooteknisk behandlede osv. 5. Adskillelse under tilberedning og opbevaring fra konventionelle rå- og færdigvarer 6. Modtagekontrol Akvakulturbruget skal ligeledes følge procedurerne i vedlagte egenkontrolprogram, se bilag (..) Generelt Regnskab og dokumentation skal gemmes i mindst 5 år og skal være umiddelbart tilgængeligt for Fødevaredirektoratet. Økologirapporten ændrer ikke ved den umiddelbare gyldighed af rådets forordning nr. 2092/91/EØF af 24. juni 1991 bilag III. pkt. 3 (økologiforordningen) eller bekendtgørelse nr. 114 af 23. marts 2004 om økologisk akvakulturbrug. For det tilfælde at der gælder skrappere krav i forordningen eller bekendtgørelsen i forhold til økologirapporten, er det forordningen og bekendtgørelsen, som er gældende. 3 Fejl! Ukendt bet

4 Fødevaredirektoratet kan ændre økologirapporten, såfremt der opstår et kontrolmæssigt behov herfor. Ved ændringer, der vedrører denne rapport eller dens bilag, skal dette anmeldes til fødevaredirektoratet og rapporten skal revideres. Økologirapporten omhandler ikke krav, der er stillet i medfør af den øvrige fødevarelovgivning eller andre myndigheders eventuelle krav. Tilbagekaldelse af økologirapporten Ved midlertidigt eller permanent ophør af de aktiviteter, som er omfattet af økologirapporten, skal den ansvarlige for akvakulturbruget straks meddele dette til Fødevaredirektoratet. Ved permanent ophør af aktiviteterne bortfalder økologirapporten. Hvis de anmeldte aktiviteter ikke udføres i en periode, der overstiger et år, skal dette også meddeles til Fødevaredirektoratet. Økologirapporten vil herefter normalt blive trukket tilbage. Hvis et akvakulturbrug skifter ejer, bruger eller driftsansvarlig, skal den oprindelige ejer, bruger eller driftsansvarlige straks underrette Fødevaredirektoratet skriftligt herom, Hvis den nye ejer, bruger eller driftsansvarlige ønsker at fortsætte den økologiske produktion, skal dette meddeles Fødevaredirektoratet, og en ny økologirapport skal foreligge før driften videreføres. Tilsyn Tilsynet med akvakulturbruget udføres af Fødevaredirektoratets Sektion for Akvakultur, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle, tlf.: Klagevejledning Inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev kan der klages over dets indhold til Fødevaredirektoratet. En evt. klage skal sendes til: Fødevareregion Vejle, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle, att.: Sektion for Akvakultur. Klager indsendt efter fristens udløb vil normalt ikke blive behandlet. For Fødevaredirektoratet: Driftsansvarlig for akvakulturbruget:. Dato. Underskrift. Dato Underskrift 4 Fejl! Ukendt bet

5 Eksempel på økologisk egenkontrolprogram der vil blive udarbejdet af SAK. Økologisk egenkontrolprogram XX Dambrug Egenkontrolprogrammet er senest opdateret den: Egenkontrolprogrammet er godkendt af dambrugets driftsansvarlige: xx Teksten er skrevet ud fra devisen: Læseren (Fødevarestyrelsen) skal med dette egenkontrolprogram i hænderne få et solidt overblik over hvordan den driftsansvarlige tager sig af (egen)kontrol og evt. korrigerende handleringer samt dokumentering af at bekendtgørelsens bestemmelser overholdes.. Linien igennem teksten er følgende: Vigtigste støttepunkter (kontrolpunkter) udvælges og kan senere ved Sektionen for Akvakultur (SAK) s kontrol udvides eller indsnævres alt efter behov. I det følgende refereres flere steder til en bekendtgørelse, som hvis ikke andet specifikt nævnes svarer til Bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug (BEK nr. 114 af ). Omlægning: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-1. I forbindelse med dambrugets omlægning fra konventionel drift til økologisk drift opstilles en række situationer, hvor dambrugets driftsansvarlige finder det hensigtsmæssigt at opstille egentlige kontrolpunkter og forslag til korrigerende handling ved afvigelse Kontrolpunkt-1: Vægt af fisk ved indkøb Ved indkøb af økologiske fisk til dambrugets produktion foretages prøvevejning af de leverede fisk, således at fiskens gennemsnitlige vægt kan indføres i dambrugets driftsjournal. Særlig opmærksomhed iagttages i de tilfælde, hvor der indkøbes konventionelt producerede yngel/sættefisk fra extern dambrug til dambruget, hvis fisken leveres som sættefisk under 25 gram/stk. Skulle det vise sig, at parti af sættefisk leveret fra et konventionelt dambrug ikke vejer under 25 gram/stk må partiet ikke tilføres dambruget. Alt ovenstående registreres i dambrugets driftsjournal. Kontrolpunkt-2: Fisk efter 12-måneders reglen: 5 Fejl! Ukendt bet

6 I forbindelse med omlægning af dambruget fra konventionel drift til økologisk drift vil de konventionelle fisk, hvis disse vejer over 25 gr. ved omlægningen, kunne betegnes som økologiske fisk, når de har været holdt under økologiske forhold i minimum 12 måneder efter datoen for økologirapportens ikrafttrædelse. Dokumentationen herfor vil fremgå af dambrugets driftsjournal og af de påkrævede kvartalsregnskaber. Evt. inddrages brug af kortmateriale. Faunaforvanskning: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-2. Risiko for oversvømmelse undgåelse af rømning: (Beskriv konkrete forhold samt forholdsregel) Faunapassage: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-2. (Beskriv konkrete forhold) Dokumentation for overholdelse af kravet om at lede 50 % af medianminimumsvandføringen forbi dambruget findes i driftsjournalen. Skadevoldende vildt: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-2. Afværgning af skadevoldende vildt. Mhp. afværgning af skadevoldende vildt er der foretaget følgende tiltag på dambruget: Fugle: (især hejre og måger): Der er etableret måge- og hejrenet (sidenet) på dambruget. Odder: Hvis det konstateres at oddere på dambruget bliver et problem for fiskenes velfærd, vil der blive etableret hegn suppleret med strømførende tråd omkring dambruget. Rotter: (Ikke problem for nuværende) i tilfælde af et problem kontaktes kommunens rottebekæmper. Eventuelle skader på net mv. udbedres løbende. Produktionsintensitet og dyrevelfærd: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-3. 6 Fejl! Ukendt bet

7 Procedure ved sortering/flytning osv.( skånsomt, fodertomme / 25 gram) I forbindelse med håndtering af dambrugets fisk eksempelvis ved sortering, flytning etc så tilstræbes dette at ske så skånsomt og så hurtigt som overhovedet muligt og hele tiden med størst mulig fokus på fiskens velbefindende. Ved sortering overbruses fiskene med vand. I trykkende vejr/tordenvejr, hård frost eller andet vejrlig, som kan have negativ indflydelse på fiskenes velbefindende undgås sortering af fiskene. Fisk <25 g/stk holdes fodertomme i min. 1 max. 6 dage før håndteringen foretages af hensyn til fiskens velbefindende. Fisk >25 g/stk holdes fodertomme i min. 4 max. 10 dage før håndteringen foretages af hensyn til fiskens velbefindende. I tilfælde hvor det observeres at fiskens velbefindende mindskes væsentligt afbrydes håndteringen indtil normal velbefindende observeres. Eksempler på adfærd, som tyder på stressede fisk: - fiskene flygter eller springer ud af vandet - fiskene står i strømmen ved indløb - fiskene bliver lettere syge og / eller får parasitter 7 Fejl! Ukendt bet

8 I øvrigt vil bekendtgørelsens forskrifter herom blive fulgt i forbindelse med den daglige drift på anlægget. Procedure ved unormalt stigende dødelighed Ved unormalt stigende dødelighed eller anden tegn på begyndende sygdom hos fisken kontaktes dyrlæge og observationen noteres i dambrugets driftsjournal. Evt. behov for besøg af dyrlæge drøftes med denne. Hvis dyrlægen finder, at et besøg ikke er nødvendigt, skærpes overvågningen på de pågældende fisk indtil positiv ændring i fiskenes tilstand kan iagttages. I modsat fald kontaktes dyrlægen igen. Alt dette noteres i driftsjournalen. Døde fisk opsamles dagligt og deponeres i aflukket beholder. Mængden af døde fisk + evt. årsag hertil noteres i driftsjournalen. Procedure for fodring af raske og syge fisk: Ved gennemførsel af den daglige udfodring tages udgangspunkt i foderleverandørens officielle fodertabeller, ud fra hvilken man ved givne fiskestørrelser, bestand i damme, vandtemperaturer og iltniveau samt evt. fiskeart (Kildeørred, regnbueørred osv.) beregner den nødvendige fodermængde pr. dam. Foderspild begrænses i videst mulige omfang. Det sikres, at alle fisk har tilgang til foder. Eventuelt håndfodres fiskene supplerende specielt ved lave vandtemperaturer. I tilfælde, hvor det observeres at fisken opfører sig stresset udfodres evt. med mindre fodermængde efter vurdering. Eksempler på adfærd, som tyder på stressede fisk: se ovenfor. Dokumentationen for daglig udfodring pr. dam eller kanal vil fremgå af dambrugets driftsjournal. Procedure for tilførsel af vand: Der vil flere gange i døgnet blive foretaget visuel kontrol af dambrugets vandtilførsel. Der er aldrig observeret fiskedød som følge af manglende vandtilførsel til dambruget i den årrække familien Futtrup har ejet dambruget. 8 Fejl! Ukendt bet

9 Der er ikke observeret problemer med nåleis på dette dambrug. Procedure for sikring af fiskenes fysiologiske krav jf. økologisk bekendtgørelse: Temperatur: Måles dagligt med termometer (håndiltmåler) i ind- og afløb og registreres i dambrugets driftsjournal Korrigerende handling: I tilfælde med ekstraordinært høje temperaturer indstilles fodring og der tjekkes for iltniveau. Evt. opstartes piskere mhp. iltning af vand. Én gang ugentlig måles i alle dambrugets produktionsdamme og kanaler (der måles midt i dammens eller kanalens centrum) og resultaterne registreres ligeledes i dambrugets driftsjournal. Ph: Måles dagligt med lakmuspapir i ind- og afløb og registreres i dambrugets driftsjournal Korrigerende handling: Effekten/varigheden vurderes, og lav ph kan efter samråd med dyrlæge akut reguleres med kalk, afgasning af CO2 eller reducering af fodermængde/ tæthed. Ved høj ph fortyndet saltsyre hvis realistisk. Én gang ugentlig måles i alle dambrugets produktionsdamme og kanaler (der måles midt i dammens eller kanalens centrum) og resultaterne registreres ligeledes i dambrugets driftsjournal. Nitrit: Måles ugentligt med testkit i dambrugets ind- og afløb og registreres i dambrugets driftsjournal Korrigerende handling: Anses ikke at kunne volde problemer med høj grad af vandudskiftning; evt. korrigerende handling kan være nedsat fodring og øget vandudskiftning Nitrat: Måles ugentligt med testkit i dambrugets ind- og afløb og registreres i dambrugets driftsjournal Korrigerende handling: Anses ikke at kunne volde problemer med høj grad af vandudskiftning; evt. korrigerende handling kan være nedsat fodring og øget vandudskiftning Ammonium: Måles ugentligt med testkit i dambrugets ind- og afløb og registreres i dambrugets driftsjournal 9 Fejl! Ukendt bet

10 Korrigerende handling kan være: Nedsat fodring og øget vandudskiftning; eventuel sænkelse af ph. Ammoniak: Med udgangspunkt i målt vandtemperatur, ph og ammoniumværdi beregnes Ammoniakindholdet i dambrugets ind- og afløb og registreres i dambrugets driftsjournal Korrigerende handling kan være: Nedsat fodring og øget vandudskiftning; eventuel sænkelse af ph. Iltindhold på %: Måles dagligt med håndiltmåler i dambrugets produktionsdamme/kanaler (2 steder med største fisketæthed) samt i dambrugets ind- og afløb. De målte resultater registreres i dambrugets driftsjournal Én gang ugentlig måles i alle dambrugets produktionsdamme og kanaler (der måles midt i dammens eller kanalens centrum) og resultaterne registres ligeledes i dambrugets driftsjournal. Korrigerende handlinger: a) I tilfælde med iltværdier som ligger under bekendtgørelsens krav foretages en eller flere af følgende korrigerende handlinger: - opstart af passende antal beluftere eller lignende - nedsæt evt. fodring - kontroller iltværdier indtil bekendtgørelsens krav atter opfyldes b) I tilfælde med iltværdier som ligger over bekendtgørelsens krav foretages en eller flere af følgende korrigerende handlinger: - opstart af passende antal beluftere eller lignende mhp. afgasning af produktionsvandet - nedsæt evt. fodring - kontroller iltværdier indtil bekendtgørelsens krav atter opfyldes Episoderne og dertil afledte handlinger beskrives i dambrugets driftsjournal. I tilfælde med eventuelle vedvarende problemer med overholdelse af ovennævnte fysiologiske krav, kontaktes relevante konsulenter og/eller dyrlæge. Transport: Der henvises til bekendtgørelsens bilag 4 og 8 samt 18 i bekendtgørelsen. 10 Fejl! Ukendt bet

11 Første gang dambruget skal sende økologiske fisk til et slagteri/andet dambrug vil SAK blive informeret om transporten af dambrugsejeren (afsenderen) og opskæringsvirksomheden /dambrugsejeren(modtageren). SAK skal godkende denne transport for en periode på et år ad gangen. Opskæringsvirksomheden skal forinden være godkendt til slagtning af økologiske fisk i den regionale fødevareafdeling, forudsat at fiskene ønskes solgt som økologiske. Opskæringsvirksomheden/anden dambruger (modtageren) vil bede Klaus Futtrup (afsenderen) om en leverandørdokumentation eller bekræftelse inden første leverance påbegyndes, og herefter én gang årligt på, at Todbøl Dambrug er underlagt økologikontrol. Leverandørdokumentationen udstedes af SAK inden første leverance finder sted. Efterfølgende søges en bekræftelse på leverandørdokumentationen fra SAK hver år. Bekræftelsen skal til enhver tid kunne forevises og forefindes derfor i forbindelse med dambrugets driftsjournal. Partidokumentation (kopi), kvittering for salg til konventionelt slagteri/dambrug samt kopi af medicinsk logbog opbevares sammen med dambrugets regnskab. Se også skema s. 11. Fraførsler til.. Dokumentation i forbindelse med transport/salg til opskæringsvirksomhed: Til slagteri, fiskene økologiske Til slagteri, fiskene konventionelle Partidokumentation 1 Kvittering for salg 2 Egen leverandørdokumentation 3 Dokumentation i forbindelse med transport/salg til anden dambruger: Salg til andet økol. dambrug/ø. eksport Salg til konventionelt dambrug Partidokumentation 1 Kvittering for salg 2 Egen leverandørdokumentation 3 1 Dokumentation vedr. partiet ved levering, originaldokument, følger fiskene til modtager. Kopi bliver på dambruget. 2 Oplysning om navn (på modtager), adresse, mængde, dato. 3 Efterspørges af modtager. Modtagers dokumentation for at et produkt er økologisk. Fremsendes i kopi, original bliver på dambrug. 4 Oplysning om antal antibiotikabehandlinger, ERM-vaccinationsstatus samt andre relevante veterinære oplysninger. 11 Fejl! Ukendt bet

12 Medicinsk logbog 4 For dokumentation for øvrige fraførsler (og tilførsler): se afsnit om dokumentation s. 11 og 12. Procedure til at sikre 4/10 dages reglen (fodertomme fisk): Før levering af fisk fra dambruget holdes de pågældende fisk fodertomme i en rengjort levérdam mindst 4 og højst 10 dage. Dokumentationen derfor findes i dambrugets driftsjournal. For dambrugeren som selv er ansvarlig for transporten til andet dambrug /opskæringsvirksomhed: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-4. Følgende vilkår fra bekendtgørelsen overholdes ved egen transport til anden dambrug/opskæringsvirksomhed: - det sikres, at fiskene transporteres direkte fra Todbøl Dambrug til modtager. - under transporten til dambrug/opskæringsvirksomhed ledsages fiskene af en partidokumentation ( = økologierklæring) for leverede fisk til slagtning/andet dambrug, som nævnt på foregående side. - det sikres, at økologiske fisk ikke transporteres sammen med konventionelt opdrættede fisk til andet dambrug/opskæringsvirksomhed. - Iltindhold i vandet vil blive holdt mellem 65 og 100 % iltmætning. - Iltmætningen kontrolleres eventuelt med håndiltmåler før, under og efter gennemført transport. I tilfælde af for lave ilt-koncentrationer tilføres evt. ren ilt fra flaske til transporttanke. Målingerne noteres på partidokumentationen. - fiskene transporteres i Todbøl Dambrugs eget vand/vældvand/borevand. Ved behov for vandskifte under transport (hvis transporttid overskrider 6 timer) benyttes ét af nedenstående vandskiftningssteder, som er godkendt af Fødevarestyrelsen: 1. Danskær, Bergensvej 7, 6230 Rødekro. 12 Fejl! Ukendt bet

13 2. Åbenrå brandstation, 6200 Åbenrå. 3. Vandskiftningssted på Rolles Møllevej, 6640 Lunderskov. 4. Freia Forellen, Smedegade 24, 7200 Grindsted. - klokkeslæt for læsning af fiskene på dambruget, skrives på partidokumentation/ledsagedokument. - klokkeslæt på vandskiftningssted samt vandskiftningssted påtegnes ledsagedokument/partidokumentation, hvis det bliver nødvendigt at transportere fiskene i over 6 timer. Transporttiden til slagteriet må ikke overskride 12 timer. (Dette sikres ved valg af slagteri). - klokkeslæt for modtagertidspunktet (skrives på ledsagedokument/ partidokumentation ) Fisk/produkter, som mistænkes for ikke at være underlagt økologikontrol: Ved mistanke om at modtagne fisk/æg/foder mv. ikke er økologiske fjernes eller isoleres produkterne udenfor dambruget. SAK kontaktes herom. Episoden indføres i dambrugets driftsjournal. Miljøforhold Der henvises til bekendtgørelsens bilag-5. Procedure for fremskaffelse af Amtets seneste faunabedømmelser (DVFI) mhp. klarlægning af dambrugets eventuelle påvirkning på recipienten: Der holdes løbende kontakt til Amtet med henblik på fremskaffelse af resultater af Amtets årlige faunabedømmelse efter DVFI i forhold til de i regionsplanen fastsatte målsætninger for recipienten henholdsvis opstrøms- og nedstrøms dambruget. Resultaterne vurderes i forhold til gældende krav og arkiveres i dambrugets driftsjournal. I tilfælde af manglende målopfyldelse nedstrøms dambruget kontaktes såvel Amtet som Fødevarestyrelsen straks med henblik på drøftelse af mulige korrigerende handlinger som da straks iværksættes. Procedure ved udefra kommende akut forurening af dambrugets indløbsvand (grundvand): 1) Vandindtaget til dambruget blokeres ved indløbsristen (Stands ulykken!!) 2) Evt. opstart af pumper og mekaniske beluftere 1) Fodring indstilles / luk af for foderautomater 2) Alarmer 112 og meld vandforureningsalarm 3) Forureningskilden søges lokaliseret og stoppet 13 Fejl! Ukendt bet

14 4) Udtagning af vandprøver opstrøms dambruget i rengjorte dunke 5) Kontakt Sektionen for Akvakultur (økologi-kontrol) 6) Evt. kontakt til fagkonsulenter, evt. forsikringskonsulent og evt. politi. Procedure ved udslip/forurening fra dambruget selv: 1) Forureningskilden på dambruget søges lokaliseret og stoppet (Stands ulykken!!) 2) Alarmer 112 og meld vandforureningsalarm 3) Kontakt Sektionen for Akvakultur (økologi-kontrol) 4) Evt. kontakt til fagkonsulenter samt evt. forsikringskonsulent. Under omstændigheder hvor det er relevant (hvis skaden involverer dambrugets fisk) 5) Fodring indstilles / luk af for foderautomater 6) Opstart af beluftnings/iltningsanlæg efter behov Sundhedsrådgivning: Der henvises til bekendtgørelsens bilag 7. Der er indgået skriftlig aftale med lokal dyrlæge om udførsel af sundhedsrådgivning på dambruget med et interval på min. 2 besøg pr. år jævnt fordelt over året: Dyrlæge Thomas Clausen ApS Ø. Høgildvej Herning Tlf: Mobil: Skriftlig aftale samt resulterende besøgsrapporter vedlægges dambrugets driftsjournal. Vaccination: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-7. Der er konstateret rødmundssyge på Todbøl Dambrug i de senere år. På dambrug, hvor der er konstateret rødmundssyge (ERM), gennemføres vaccination af alle fisk over 5 gr. efter konsultation af tilknyttet dyrlæge med mindre fiskene er indkøbt vaccinerede. Den driftsansvarlige beskriver i driftjournalen hvornår vaccinationen er foretaget + beskriver evt. tilbageholdelsestid. Fiskene revaccineres/boostes med ERM- vaccine, hvis nødvendigt, efter aftale med dyrlæge. 14 Fejl! Ukendt bet

15 Ved modtagelse af yngel/sættefisk fra dambrug med konstateret rødmundssyge (ERM) kræves disse vaccineret før levering, hvilket kontrolleres på (skal fremgå af) partidokumentation/ledsagedokument ved fiskenes ankomst til dambruget. Dokumentation for gennemført vaccination indføres i driftsjournal. Hvis Todbøl Dambrug kommer til at huse flere kategorier af vaccinerede fisk (fx ét hold som blev vaccineret for 8 mdr. siden, et andet for 1 måned siden), holdes der styr på dette via driftjournalen. Anvendelse af lægemidler: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-7. Procedure til at styre hvilke fisk, som er behandlet (af hensyn til 1-behandlingsreglen). Dokumentation fremgår af dambrugets driftsjournal og af de påkrævede kvartalsregnskaber. Dyrlægens besøgsjournaler samt evt. ordineringssedler forefindes i dambrugets driftsjournal (evt. med oversigtskort som hjælp til beskrivelse) Tilbageholdelsestider: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-7. Ved behandling med anvendelse af lægemidler anføres det klart af driftjournalen, hvad der sker med afløbsvandet fra damme eller kanaler hvor behandling er foretaget, for dermed at klargøre hvilke af dambrugets fisk udover de egentligt behandlede, der eventuelt yderligere vil kunne være omfattet af tilbageholdelsesreglen, som medfører dobbelt tilbageholdelsestid i forhold til den normalt ordinerede af dyrlægen. Dette kan blandt andet ske ved inddragelse af kopi af oversigtskort over dambruget med tilhørende flowdiagram for vandets passage + evt. drift af returpumper i behandlingstiden. Dyrlægen inddrages så vidt muligt i udførelsen af proceduren Restkoncentrationer: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-7. Resultaterne af Fødevarestyrelsens stikprøvekontrol for restkoncentrationer af miljøfremmede stoffer i dambrugets fisk opbevares i forbindelse med dambrugets driftsjournal i mindst 5 år. 15 Fejl! Ukendt bet

16 Driftsjournal: Driftsjournal føres i henhold til bilag 8. Driftsjournalen befinder sig hos den driftsansvarlige (Klaus Futtrup) på adressen: Mosevej 89, 7752 Snedsted (KF s privatadresse) Oplysningerne vil blive opbevaret i mindst 5 år. Væsentlige afvigelser i forhold til de i driftsjournalen angivne oplysninger, herunder afvigelser i relevante grænseværdier i dambrugets driftsjournal samt tilhørende lovpligtige egenkontrolprøver og resultater fra Amtets årlige vandløbsbedømmelser (DVFI) indberettes straks på skrift til: Fødevareregion Vejle, Sektion for Akvakultur, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle. Regnskab: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-8. Dambrugets regnskaber opbevares hos den driftsansvarlige (Klaus Futtrup) på adressen: Mosevej 89, 7752 Snedsted (KF s privatadresse) Regnskabets dokumenter (se skema næste side) opbevares i mindst 5 år. Dokumentation: (tallene i parentes henviser til noter s. 12) Tilførsler fra Økologisk dambrug Konventionelt dambrug Leverandørdokumentation: 1) Oplysning om fiskenes oprindelse: 5) Medicinsk logbog, tilførende dambrug: 4a) Medicinsk logbog, tilførende dambrug: 4c) Partidokumentation: 3a) Tilførsler af Økologisk foder Konventionelt foder Partidokumentation: 3b) Ikke muligt Leverandørdokumentation fra foderfabrikken: 1) Fraførsler til Økologisk slagteri Konventionelt slagteri Partidokumentation: 3b) Status på fiskene: konv., ikke økologisk + 16 Fejl! Ukendt bet

17 Fraførsler til Egen leverandørdokumentation: 2) Økologisk dambrug/ økologisk eksport Todbøl Dambrugs egen leverandørdokumentation: 2) kvittering for salg: 6) Konventionelt dambrug Status på fiskene: konventionel, ikke økologisk + kvittering for salg: 6) Medicinsk logbog, Todbøl Dambrug: 4b) Partidokumentation: 3b) Øvrige fraførsler Af økologiske fisk Af konventionelle fisk Kvittering for afhentning af døde fisk: 7) Kvittering for afhentning af døde fisk: 7) Optegnelse over direkte salg fra dambruget til den endelig forbruger: 8) Optegnelse over direkte salg fra dambruget til den endelig forbruger (efter overstået Kvittering for salg til udsætning/put and take: 9) Kvittering for salg fra stalddørssalg/dambrugsbutik: 10)- hvis det bliver aktuelt på Todbøl Dambrug tilbageholdelsestid??): 8) Kvittering for salg til udsætning/put and take (efter overstået tilbageholdelsestid??): 9) Spørg fødevareregionens fødevareafdeling, om det er muligt at sælge fra stalddør/dambrugsbutik. 1. Leverandørdokumentation (se BEK pkt. 3.2.): For indgående mængder af fisk, æg, sæd og foder (skal indhentes én gang om året fra leverandør) 2. Egen leverandørdokumentation: For udgående mængder fisk, æg og sæd til brug ved salg. Rekvireres i Sektion for Akvakultur, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle før første fraførsel, fornyes derefter årligt. 3. A) Partidokumentation: (se transportafsnittet i BEK, pkt. 3.1.) for tilførte mængder fisk, æg, sæd og foder. B) Partidokumentation: kopi af den originale partidokumentation, som skal følge fraførte mængder af fisk, æg og sæd til aftagerne - eksempelvis dambrug / slagteri /Put&Take / eksport mv. Kravet om oplysning om modtager gælder ikke ved direkte overdragelse til den endelige forbruger. 17 Fejl! Ukendt bet

18 4. Medicinsk logbog: a): Oplysning om ERM.- vaccinestatus, evt. antal antibiotisk behandling( max. 1!), andre relevante veterinære oplysninger/behandlinger. b): Todbøl Dambrugs egne oplysninger som 4a). Følger fiskene til modtager. c): Dokumentation for at fiskene ikke er all-female eller har været underlagt andre zootekniske behandlinger- se bekendtgørelsen 12, ERM-vaccinestatus, andre relevante veterinære oplysninger/behandlinger. 5. Hvilket dambrug, navn + adresse på afsender, mængde, dato 6. Hvilket dambrug/slagteri, navn + adresse på modtager, mængde, dato 7. Kvittering for afhentning af døde fisk: Med ca.- angivelse af mængden. 8. Optegnelse over direkte salg fra dambruget: (dog ikke med købers navn) med mængdeangivelse og dato 9. Kvittering med oplysning om mængde, modtagers adresse, navn, dato. 10. Kvittering eller lignende optegnelse: For overførsel af fisk/æg til egen dambrugsbutik eller stalddørssalg Ved hvert kvartals afslutning laves en balanceopgørelse med mængdemæssig afstemning af dambrugets indgående og udgående mængder af relevante produkter (sættefisk, konsum fisk og lignende betegnelser) Det vurderes, om der er balance i regnskabet. Der beskrives mulige forklaringer på eventuelle afvigelser. Dokumentation vedrørende leverandøren af økologiske rå- og færdigvarer herunder foder Der henvises til bekendtgørelsens bilag-8. I dambrugets driftsjournal vil der forefindes dokumentation for, at de respektive leverandører er omfattet af de foreskrevne kontrolordninger (i form af leverandørdokumentationer). Der vil én gang om året blive indhentet bekræftelse på at leverandøren stadig er underlagt økologikontrol (hvis samme leverandør bruges flere år i træk), eller årligt efter behov før leverance finder sted. Modtagekontrol: 18 Fejl! Ukendt bet

19 Ved modtagelse af økologisk foder kontrolleres den medfølgende partidokumentation i forhold til de leverede varer. Endvidere kontrolleres at emballagen er ubrudt, og at der er overensstemmelse mellem mærkningen på fodersækkene og partidokumentation. Det kontrolleres, at der på den medfølgende emballageseddel står: DK-Ø-50 og kan anvendes i økologisk akvakulturbrug. Ved modtagelse af fisk, æg og/eller sæd fra et andet dambrug kontrolleres den medfølgende partidokumentation i forhold til de leverede varer, herunder visuelt at arten og størrelsen stemmer overens med det forventede. Adskillelse fra konventionelle rå- og færdigvarer: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-8. I tilfælde af, at der skulle forefindes konventionelle rå- eller færdigvarer på dambruget (eksempelvis fisk, som har gennemgået 2. medicinbehandling og dermed kun kan sælges som konventionelle fisk) skal disse fisk kunne identificeres via dambrugets driftsjournal og kvartalsopgørelser. Der må ikke herske nogen tvivl om hvor eventuelle konventionelle rå- eller færdigvarer befinder sig på det økologiske dambrug og de konventionelle varer vil blive afmærket tydeligt og opbevaret adskilt fra de økologiske produkter for at forhindre sammenblanding. 19 Fejl! Ukendt bet

Bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug

Bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug Side 1 af 18 Bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug BEK nr 114 af 23/02/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 118 af 03/03/1999 2, stk. 2-5, 10-11 og 12, stk. 2 BEK Nr. 1094 af

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur Lovtidende A Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur I medfør af 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed

Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed, skal anvendes af virksomheder, der ønsker

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-3

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-3 Projekt: Videreudvikling af dansk økologisk akvakultur (ØKØ-AKVA-1) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-3 Økologi, akvakultur, dambrug, havbrug, linemusling, tang, flodkrebs 1 DATABLAD Serietitel

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Akvakultur årsindberetning 2015

Akvakultur årsindberetning 2015 Akvakultur årsindberetning 2015 Indsendes inden 1. marts 2016 til NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Att: Data- og Risikoanalyser Generelle anlægsoplysninger * Anlægsnr. CVR-nr. (eller

Læs mere

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Dette skal du have klar inden elektronisk indberetning: NemID medarbejdersignatur (kan bestilles gratis på www.medarbejdersignatur.dk)

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 4. juli 2016 J.nr.: 2016-29-102-00013 Økologikontrollen i år 2015 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2015 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1212174 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Beskrivelse af krav ved godkendelse af et anlæg til produktion af økologiske linemuslinger.

Beskrivelse af krav ved godkendelse af et anlæg til produktion af økologiske linemuslinger. Beskrivelse af krav ved godkendelse af et anlæg til produktion af økologiske linemuslinger. Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua Juli 2014 Forfattere: Carsten Fomsgaard, Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua Villy Juul

Læs mere

Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog fjerkrævirksomheder

Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog fjerkrævirksomheder Fødevarestyrelsen KONTOR FOR INTERNATIONAL HANDEL J.nr.: 2011-20-7560-00004/LTM Revideret d. 22.05.2015/LIGA Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Akvakultur årsindberetning 2013

Akvakultur årsindberetning 2013 Akvakultur årsindberetning 2013 Indsendes inden 1. marts 2014 til NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Generelle anlægsoplysninger * Anlægsnr. CVR-nr. (eller CPR-nr). Driftstatuskode a

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1)

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1) Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1) I medfør af 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3, 13, 14, 15 og 24, stk. 2, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 2011, fastsættes:

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Forord... 3 Regnbueørreden i opdræt... 4. Normal adfærd... 4 Ændret adfærd... 4. Håndtering af fisk... 5 Flytning af fisk... 6

Forord... 3 Regnbueørreden i opdræt... 4. Normal adfærd... 4 Ændret adfærd... 4. Håndtering af fisk... 5 Flytning af fisk... 6 Akvakultur Indhold Forord... 3 Regnbueørreden i opdræt.... 4 Normal adfærd... 4 Ændret adfærd... 4 Håndtering af fisk.... 5 Flytning af fisk... 6 Fiskene trænges sammen... 7 Løft... 7 Net.... 8 Centrifugalpumper...

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER Svanholm den 30. juni 2016 Susanne Kabell, dyrlæge SEGES Økologi REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER FJERKRÆVIRKSOMHED, REGISTRERING Besætninger med flere end

Læs mere

LOKAL AFSÆTNING AF ØKOLOGISKE ÆG

LOKAL AFSÆTNING AF ØKOLOGISKE ÆG KHL 10. November 2016 Niels Finn Johansen og Susanne Kabell SEGES Økologi/Fjerkræ LOKAL AFSÆTNING AF ØKOLOGISKE ÆG Støttet af promilleafgiftsfonden KONSUMÆGSHØNSEHOLD, REGISTRERING Besætninger med flere

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Guide til den nye EU Hestepasforordning (2015/262) 1. Den nationale hestedatabase udbygges med fremadrettet krav om registrering af alle heste.

Guide til den nye EU Hestepasforordning (2015/262) 1. Den nationale hestedatabase udbygges med fremadrettet krav om registrering af alle heste. Guide til den nye EU Hestepasforordning (2015/262) 1. Den nationale hestedatabase udbygges med fremadrettet krav om registrering af alle heste. Find ud af, om din hest er omfattet i dette skema: 2. Ændringer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste

Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste (Januar 2000) Forord: Flere organisationer og instanser har haft indflydelse på udformningen af Reglerne for Kunstig Insemination. WAHO (World

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

- af Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur (2010)

- af Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur (2010) Projekt ORAQUA - Case studie (WP4): Sammenligning af tre danske økologiske fiskeopdrætsanlæg med fokus på fordele og ulemper ved forskellige anlægsudformninger, driftsmetoder etc. (2007 2010) - af Villy

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for:

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for: Overtrædelser af økologireglerne på de økologiske bedrifter i kontrolåret 2012 Kontrolåret 2012 løb fra den 1. marts 2012 til den 31. december 2012. Der gennemføres mindst et årligt kontrolbesøg på alle

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Vejledning for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter

Vejledning for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter Vejledning for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter Vejledningen har til formål at beskrive forhold og betingelser, som man som certifikatudsteder skal være opmærksom på

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til parterne på vedlagte høringsliste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 9. februar 2016 Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast

Læs mere

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram Fødevarestyrelsen 5. februar 2010 J. nr. 2010-20-2301-00369 Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram På listen st de krav om skriftlig dokumentation i fødevarelovgivningen, som ligger

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed

Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed I skal udfylde skemaet Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed, hvis jeres virksomhed ønsker

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling Aktiv forædling Ansøgning Dato SE-nr. Til (toldcentret) Navn Adresse Tlf.nr. og ref. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling Forædler (Udfyldes når forædler ikke er identisk med ansøgeren) Navn, adresse

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Transport af fisk, dyreetiske og zoosanitære regler m.v.

Transport af fisk, dyreetiske og zoosanitære regler m.v. Transport af fisk, dyreetiske og zoosanitære regler m.v. Dyrlæge Morten Fruergaard - Andreasen Akvakultur, Vejle Fødevarestyrelsen Silkeborg d.28. januar 2016 Program Dyreetiske regler Transportmiddel

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Fiskevelfærd - Smerte/stress

Fiskevelfærd - Smerte/stress Fiskevelfærd - Smerte/stress Seniorrådgiver Alfred Jokumsen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals 1 DTU Aqua, Danmarks Tekniske

Læs mere

Kontrolskema 1 Varemodtagelse

Kontrolskema 1 Varemodtagelse Kontrolskema 1 Varemodtagelse Dato Leverandørnavn & varetyper F. eks. køle-, frost- eller kolonialvarer Temperatur v/modtagelse Sæt hvis det ikke er OK (brug fejlskema) Signatur Danske Slagtermestres branchekode

Læs mere

Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift UDKAST Januar 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Til udsætningsforeninger Dato: 12.03.2015 Ref.: J.nr.: Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2015 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen

Læs mere

Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur

Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur Fisk og Det økologiske spisemærke Øko-opdræt tælles med som økologisk Konventionel opdræt tæller

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Indsyning Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Alle dyr skal ind ved indgangen på havnevej, så vi er sikre på at alle kommer forbi dyrlægekontrollen

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2006 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juli 2007 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Introduktion Standarden omfatter følgende områder: producenten transportører af levende klovbærende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere