Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse)"

Transkript

1 Bilag 3: Eksempel på økologi rapport: Økologirapport (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Indhold: Økologianmeldelse. Økologirapport. Bilag nr. (så mange der er med titelangivelse, herunder plan for omlægning til økologisk produktion, tegning over akvakulturanlægget med flowdiagram) Egenkontrolprogram. 1 Fejl! Ukendt bet

2 «Navn3» «Adresse1» «Adresse3» «Postnummerudendk» Den «DagsdatoDK» Ref.: «Sagsbehandlerinit»/ - «CHRnummer» «CVRnummer» J.nr.: «Sagsnummer» Bedes anført ved svar Økologirapport med vilkår for opdræt af økologiske fisk Fødevaredirektoratet, Sektion for Akvakultur, meddeler hermed (akvakulturbrugets navn og adresse + ejers), vilkår for opdræt af økologiske fisk. (Akvakulturbrugets navn + adresse + ejers) er herefter registreret som værende omfattet af kontrolordningen i henhold til bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug 4-8. Det er en forudsætning for registreringen, at de i rapporten og dens bilag angivne oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og at der på akvakulturbruget gennemføres de heri fastlagte kontrolforanstaltninger og vilkår. Det er desuden en forudsætning, at gældende bestemmelser i økologilovgivningen overholdes. Økologirapporten er udstedt i henhold til 6 i bekendtgørelse nr. 114 af 23. marts 2004 om økologisk akvakulturbrug samt på baggrund af virksomhedens fremsendte økologianmeldelse af (dato), akvakulturbrugets godkendte egenkontrolprogram samt Fødevaredirektoratets inspektionsbesøg d. (dato) Aktivitetsbeskrivelse: På akvakulturbruget opdrættes: (aktivitet, f. eks produktion af øjenæg) En generel beskrivelse af virksomhedens aktiviteter samt de anlæg, som benyttes hertil ses af bilag ( ) (f. eks: produktion af øjenæg med henvisning til klækkehus på tegning) Vilkår for de kontrollerede aktiviteter: Det økologisk akvakulturbrug må kun opbevare og anvende - Hjælpestoffer - bilag 6 - Lægemidler - bilag 7 og - Foder jf. bestemmelserne i bekendtgørelse om foderstoffer til anvendelse i økologisk dambrug. Den økologiske fisk skal være produceret i overensstemmelse med kravene til - Omlægning, omlægningsperiode, samtidig drift og afstand til konventionelle brug - bilag 1 - Faunapassage, faunaforvanskning og skadevoldende vildt - bilag 2 - Produktionsintensitet og dyrevelfærd - bilag 3 2 Fejl! Ukendt bet

3 - Miljøforhold - bilag 5 - Forhold vedrørende sundhedskontrolbesøg, vaccination og brug af lægemidler se bilag 7 Genetisk modificerede, all female, klonede, zooteknisk og bioteknisk behandlede fisk, æg og sæd, samt triploide fisk og æg må ikke forefindes på økologiske akvakulturbrug. Transport af økologiske fisk, rogn og øjenæg til andre produktions-/tilberedningsenheder eller lokaler skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning nr. 2092/91/EØF af 24. juni 1991, bilag III, pkt. 7 og bilag 4 i denne økologirapport. Slagtning af laksefisk (Salmonidae) og europæisk ål (Anguilla anguilla) skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 4 i denne økologirapport. Ved ønske om import af levende fisk/øjenæg fra andre EU-lande/Tredjelande til et økologisk dambrug, skal der først rettes henvendelse til Fødevaredirektoratet, Sektion for Akvakultur, som herefter vurderer, om en sådan import kan harmonere med anden gældende lovgivning. Akvakulturbrugets kontrolforanstaltninger: Akvakulturbruget skal følge procedurer og vilkår beskrevet i bilag 8, Krav til erhvervsdrivende underlagt økologikontrol, herunder 1. Driftsjournal. 2. Regnskab, herunder kvartalsvis balanceopgørelse og dokumentation for salg/levering til opskæringsvirksomheder eller andre dambrug. 3. Dokumentation for modtagne økologiske fisk, æg, sæd og foder, herunder: partidokumentation ved levering fra dambruger/foderfabrikant samt leverandørdokumentation vedrørende leverandøren af økologiske rå- og færdigvarer (foderfabrikant eller økologisk dambruger). 4. Dokumentation for modtagne konventionelle fisk, æg og sæd, herunder overholdelse af reglerne i 12 om all-female/klonede/zooteknisk behandlede osv. 5. Adskillelse under tilberedning og opbevaring fra konventionelle rå- og færdigvarer 6. Modtagekontrol Akvakulturbruget skal ligeledes følge procedurerne i vedlagte egenkontrolprogram, se bilag (..) Generelt Regnskab og dokumentation skal gemmes i mindst 5 år og skal være umiddelbart tilgængeligt for Fødevaredirektoratet. Økologirapporten ændrer ikke ved den umiddelbare gyldighed af rådets forordning nr. 2092/91/EØF af 24. juni 1991 bilag III. pkt. 3 (økologiforordningen) eller bekendtgørelse nr. 114 af 23. marts 2004 om økologisk akvakulturbrug. For det tilfælde at der gælder skrappere krav i forordningen eller bekendtgørelsen i forhold til økologirapporten, er det forordningen og bekendtgørelsen, som er gældende. 3 Fejl! Ukendt bet

4 Fødevaredirektoratet kan ændre økologirapporten, såfremt der opstår et kontrolmæssigt behov herfor. Ved ændringer, der vedrører denne rapport eller dens bilag, skal dette anmeldes til fødevaredirektoratet og rapporten skal revideres. Økologirapporten omhandler ikke krav, der er stillet i medfør af den øvrige fødevarelovgivning eller andre myndigheders eventuelle krav. Tilbagekaldelse af økologirapporten Ved midlertidigt eller permanent ophør af de aktiviteter, som er omfattet af økologirapporten, skal den ansvarlige for akvakulturbruget straks meddele dette til Fødevaredirektoratet. Ved permanent ophør af aktiviteterne bortfalder økologirapporten. Hvis de anmeldte aktiviteter ikke udføres i en periode, der overstiger et år, skal dette også meddeles til Fødevaredirektoratet. Økologirapporten vil herefter normalt blive trukket tilbage. Hvis et akvakulturbrug skifter ejer, bruger eller driftsansvarlig, skal den oprindelige ejer, bruger eller driftsansvarlige straks underrette Fødevaredirektoratet skriftligt herom, Hvis den nye ejer, bruger eller driftsansvarlige ønsker at fortsætte den økologiske produktion, skal dette meddeles Fødevaredirektoratet, og en ny økologirapport skal foreligge før driften videreføres. Tilsyn Tilsynet med akvakulturbruget udføres af Fødevaredirektoratets Sektion for Akvakultur, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle, tlf.: Klagevejledning Inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev kan der klages over dets indhold til Fødevaredirektoratet. En evt. klage skal sendes til: Fødevareregion Vejle, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle, att.: Sektion for Akvakultur. Klager indsendt efter fristens udløb vil normalt ikke blive behandlet. For Fødevaredirektoratet: Driftsansvarlig for akvakulturbruget:. Dato. Underskrift. Dato Underskrift 4 Fejl! Ukendt bet

5 Eksempel på økologisk egenkontrolprogram der vil blive udarbejdet af SAK. Økologisk egenkontrolprogram XX Dambrug Egenkontrolprogrammet er senest opdateret den: Egenkontrolprogrammet er godkendt af dambrugets driftsansvarlige: xx Teksten er skrevet ud fra devisen: Læseren (Fødevarestyrelsen) skal med dette egenkontrolprogram i hænderne få et solidt overblik over hvordan den driftsansvarlige tager sig af (egen)kontrol og evt. korrigerende handleringer samt dokumentering af at bekendtgørelsens bestemmelser overholdes.. Linien igennem teksten er følgende: Vigtigste støttepunkter (kontrolpunkter) udvælges og kan senere ved Sektionen for Akvakultur (SAK) s kontrol udvides eller indsnævres alt efter behov. I det følgende refereres flere steder til en bekendtgørelse, som hvis ikke andet specifikt nævnes svarer til Bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug (BEK nr. 114 af ). Omlægning: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-1. I forbindelse med dambrugets omlægning fra konventionel drift til økologisk drift opstilles en række situationer, hvor dambrugets driftsansvarlige finder det hensigtsmæssigt at opstille egentlige kontrolpunkter og forslag til korrigerende handling ved afvigelse Kontrolpunkt-1: Vægt af fisk ved indkøb Ved indkøb af økologiske fisk til dambrugets produktion foretages prøvevejning af de leverede fisk, således at fiskens gennemsnitlige vægt kan indføres i dambrugets driftsjournal. Særlig opmærksomhed iagttages i de tilfælde, hvor der indkøbes konventionelt producerede yngel/sættefisk fra extern dambrug til dambruget, hvis fisken leveres som sættefisk under 25 gram/stk. Skulle det vise sig, at parti af sættefisk leveret fra et konventionelt dambrug ikke vejer under 25 gram/stk må partiet ikke tilføres dambruget. Alt ovenstående registreres i dambrugets driftsjournal. Kontrolpunkt-2: Fisk efter 12-måneders reglen: 5 Fejl! Ukendt bet

6 I forbindelse med omlægning af dambruget fra konventionel drift til økologisk drift vil de konventionelle fisk, hvis disse vejer over 25 gr. ved omlægningen, kunne betegnes som økologiske fisk, når de har været holdt under økologiske forhold i minimum 12 måneder efter datoen for økologirapportens ikrafttrædelse. Dokumentationen herfor vil fremgå af dambrugets driftsjournal og af de påkrævede kvartalsregnskaber. Evt. inddrages brug af kortmateriale. Faunaforvanskning: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-2. Risiko for oversvømmelse undgåelse af rømning: (Beskriv konkrete forhold samt forholdsregel) Faunapassage: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-2. (Beskriv konkrete forhold) Dokumentation for overholdelse af kravet om at lede 50 % af medianminimumsvandføringen forbi dambruget findes i driftsjournalen. Skadevoldende vildt: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-2. Afværgning af skadevoldende vildt. Mhp. afværgning af skadevoldende vildt er der foretaget følgende tiltag på dambruget: Fugle: (især hejre og måger): Der er etableret måge- og hejrenet (sidenet) på dambruget. Odder: Hvis det konstateres at oddere på dambruget bliver et problem for fiskenes velfærd, vil der blive etableret hegn suppleret med strømførende tråd omkring dambruget. Rotter: (Ikke problem for nuværende) i tilfælde af et problem kontaktes kommunens rottebekæmper. Eventuelle skader på net mv. udbedres løbende. Produktionsintensitet og dyrevelfærd: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-3. 6 Fejl! Ukendt bet

7 Procedure ved sortering/flytning osv.( skånsomt, fodertomme / 25 gram) I forbindelse med håndtering af dambrugets fisk eksempelvis ved sortering, flytning etc så tilstræbes dette at ske så skånsomt og så hurtigt som overhovedet muligt og hele tiden med størst mulig fokus på fiskens velbefindende. Ved sortering overbruses fiskene med vand. I trykkende vejr/tordenvejr, hård frost eller andet vejrlig, som kan have negativ indflydelse på fiskenes velbefindende undgås sortering af fiskene. Fisk <25 g/stk holdes fodertomme i min. 1 max. 6 dage før håndteringen foretages af hensyn til fiskens velbefindende. Fisk >25 g/stk holdes fodertomme i min. 4 max. 10 dage før håndteringen foretages af hensyn til fiskens velbefindende. I tilfælde hvor det observeres at fiskens velbefindende mindskes væsentligt afbrydes håndteringen indtil normal velbefindende observeres. Eksempler på adfærd, som tyder på stressede fisk: - fiskene flygter eller springer ud af vandet - fiskene står i strømmen ved indløb - fiskene bliver lettere syge og / eller får parasitter 7 Fejl! Ukendt bet

8 I øvrigt vil bekendtgørelsens forskrifter herom blive fulgt i forbindelse med den daglige drift på anlægget. Procedure ved unormalt stigende dødelighed Ved unormalt stigende dødelighed eller anden tegn på begyndende sygdom hos fisken kontaktes dyrlæge og observationen noteres i dambrugets driftsjournal. Evt. behov for besøg af dyrlæge drøftes med denne. Hvis dyrlægen finder, at et besøg ikke er nødvendigt, skærpes overvågningen på de pågældende fisk indtil positiv ændring i fiskenes tilstand kan iagttages. I modsat fald kontaktes dyrlægen igen. Alt dette noteres i driftsjournalen. Døde fisk opsamles dagligt og deponeres i aflukket beholder. Mængden af døde fisk + evt. årsag hertil noteres i driftsjournalen. Procedure for fodring af raske og syge fisk: Ved gennemførsel af den daglige udfodring tages udgangspunkt i foderleverandørens officielle fodertabeller, ud fra hvilken man ved givne fiskestørrelser, bestand i damme, vandtemperaturer og iltniveau samt evt. fiskeart (Kildeørred, regnbueørred osv.) beregner den nødvendige fodermængde pr. dam. Foderspild begrænses i videst mulige omfang. Det sikres, at alle fisk har tilgang til foder. Eventuelt håndfodres fiskene supplerende specielt ved lave vandtemperaturer. I tilfælde, hvor det observeres at fisken opfører sig stresset udfodres evt. med mindre fodermængde efter vurdering. Eksempler på adfærd, som tyder på stressede fisk: se ovenfor. Dokumentationen for daglig udfodring pr. dam eller kanal vil fremgå af dambrugets driftsjournal. Procedure for tilførsel af vand: Der vil flere gange i døgnet blive foretaget visuel kontrol af dambrugets vandtilførsel. Der er aldrig observeret fiskedød som følge af manglende vandtilførsel til dambruget i den årrække familien Futtrup har ejet dambruget. 8 Fejl! Ukendt bet

9 Der er ikke observeret problemer med nåleis på dette dambrug. Procedure for sikring af fiskenes fysiologiske krav jf. økologisk bekendtgørelse: Temperatur: Måles dagligt med termometer (håndiltmåler) i ind- og afløb og registreres i dambrugets driftsjournal Korrigerende handling: I tilfælde med ekstraordinært høje temperaturer indstilles fodring og der tjekkes for iltniveau. Evt. opstartes piskere mhp. iltning af vand. Én gang ugentlig måles i alle dambrugets produktionsdamme og kanaler (der måles midt i dammens eller kanalens centrum) og resultaterne registreres ligeledes i dambrugets driftsjournal. Ph: Måles dagligt med lakmuspapir i ind- og afløb og registreres i dambrugets driftsjournal Korrigerende handling: Effekten/varigheden vurderes, og lav ph kan efter samråd med dyrlæge akut reguleres med kalk, afgasning af CO2 eller reducering af fodermængde/ tæthed. Ved høj ph fortyndet saltsyre hvis realistisk. Én gang ugentlig måles i alle dambrugets produktionsdamme og kanaler (der måles midt i dammens eller kanalens centrum) og resultaterne registreres ligeledes i dambrugets driftsjournal. Nitrit: Måles ugentligt med testkit i dambrugets ind- og afløb og registreres i dambrugets driftsjournal Korrigerende handling: Anses ikke at kunne volde problemer med høj grad af vandudskiftning; evt. korrigerende handling kan være nedsat fodring og øget vandudskiftning Nitrat: Måles ugentligt med testkit i dambrugets ind- og afløb og registreres i dambrugets driftsjournal Korrigerende handling: Anses ikke at kunne volde problemer med høj grad af vandudskiftning; evt. korrigerende handling kan være nedsat fodring og øget vandudskiftning Ammonium: Måles ugentligt med testkit i dambrugets ind- og afløb og registreres i dambrugets driftsjournal 9 Fejl! Ukendt bet

10 Korrigerende handling kan være: Nedsat fodring og øget vandudskiftning; eventuel sænkelse af ph. Ammoniak: Med udgangspunkt i målt vandtemperatur, ph og ammoniumværdi beregnes Ammoniakindholdet i dambrugets ind- og afløb og registreres i dambrugets driftsjournal Korrigerende handling kan være: Nedsat fodring og øget vandudskiftning; eventuel sænkelse af ph. Iltindhold på %: Måles dagligt med håndiltmåler i dambrugets produktionsdamme/kanaler (2 steder med største fisketæthed) samt i dambrugets ind- og afløb. De målte resultater registreres i dambrugets driftsjournal Én gang ugentlig måles i alle dambrugets produktionsdamme og kanaler (der måles midt i dammens eller kanalens centrum) og resultaterne registres ligeledes i dambrugets driftsjournal. Korrigerende handlinger: a) I tilfælde med iltværdier som ligger under bekendtgørelsens krav foretages en eller flere af følgende korrigerende handlinger: - opstart af passende antal beluftere eller lignende - nedsæt evt. fodring - kontroller iltværdier indtil bekendtgørelsens krav atter opfyldes b) I tilfælde med iltværdier som ligger over bekendtgørelsens krav foretages en eller flere af følgende korrigerende handlinger: - opstart af passende antal beluftere eller lignende mhp. afgasning af produktionsvandet - nedsæt evt. fodring - kontroller iltværdier indtil bekendtgørelsens krav atter opfyldes Episoderne og dertil afledte handlinger beskrives i dambrugets driftsjournal. I tilfælde med eventuelle vedvarende problemer med overholdelse af ovennævnte fysiologiske krav, kontaktes relevante konsulenter og/eller dyrlæge. Transport: Der henvises til bekendtgørelsens bilag 4 og 8 samt 18 i bekendtgørelsen. 10 Fejl! Ukendt bet

11 Første gang dambruget skal sende økologiske fisk til et slagteri/andet dambrug vil SAK blive informeret om transporten af dambrugsejeren (afsenderen) og opskæringsvirksomheden /dambrugsejeren(modtageren). SAK skal godkende denne transport for en periode på et år ad gangen. Opskæringsvirksomheden skal forinden være godkendt til slagtning af økologiske fisk i den regionale fødevareafdeling, forudsat at fiskene ønskes solgt som økologiske. Opskæringsvirksomheden/anden dambruger (modtageren) vil bede Klaus Futtrup (afsenderen) om en leverandørdokumentation eller bekræftelse inden første leverance påbegyndes, og herefter én gang årligt på, at Todbøl Dambrug er underlagt økologikontrol. Leverandørdokumentationen udstedes af SAK inden første leverance finder sted. Efterfølgende søges en bekræftelse på leverandørdokumentationen fra SAK hver år. Bekræftelsen skal til enhver tid kunne forevises og forefindes derfor i forbindelse med dambrugets driftsjournal. Partidokumentation (kopi), kvittering for salg til konventionelt slagteri/dambrug samt kopi af medicinsk logbog opbevares sammen med dambrugets regnskab. Se også skema s. 11. Fraførsler til.. Dokumentation i forbindelse med transport/salg til opskæringsvirksomhed: Til slagteri, fiskene økologiske Til slagteri, fiskene konventionelle Partidokumentation 1 Kvittering for salg 2 Egen leverandørdokumentation 3 Dokumentation i forbindelse med transport/salg til anden dambruger: Salg til andet økol. dambrug/ø. eksport Salg til konventionelt dambrug Partidokumentation 1 Kvittering for salg 2 Egen leverandørdokumentation 3 1 Dokumentation vedr. partiet ved levering, originaldokument, følger fiskene til modtager. Kopi bliver på dambruget. 2 Oplysning om navn (på modtager), adresse, mængde, dato. 3 Efterspørges af modtager. Modtagers dokumentation for at et produkt er økologisk. Fremsendes i kopi, original bliver på dambrug. 4 Oplysning om antal antibiotikabehandlinger, ERM-vaccinationsstatus samt andre relevante veterinære oplysninger. 11 Fejl! Ukendt bet

12 Medicinsk logbog 4 For dokumentation for øvrige fraførsler (og tilførsler): se afsnit om dokumentation s. 11 og 12. Procedure til at sikre 4/10 dages reglen (fodertomme fisk): Før levering af fisk fra dambruget holdes de pågældende fisk fodertomme i en rengjort levérdam mindst 4 og højst 10 dage. Dokumentationen derfor findes i dambrugets driftsjournal. For dambrugeren som selv er ansvarlig for transporten til andet dambrug /opskæringsvirksomhed: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-4. Følgende vilkår fra bekendtgørelsen overholdes ved egen transport til anden dambrug/opskæringsvirksomhed: - det sikres, at fiskene transporteres direkte fra Todbøl Dambrug til modtager. - under transporten til dambrug/opskæringsvirksomhed ledsages fiskene af en partidokumentation ( = økologierklæring) for leverede fisk til slagtning/andet dambrug, som nævnt på foregående side. - det sikres, at økologiske fisk ikke transporteres sammen med konventionelt opdrættede fisk til andet dambrug/opskæringsvirksomhed. - Iltindhold i vandet vil blive holdt mellem 65 og 100 % iltmætning. - Iltmætningen kontrolleres eventuelt med håndiltmåler før, under og efter gennemført transport. I tilfælde af for lave ilt-koncentrationer tilføres evt. ren ilt fra flaske til transporttanke. Målingerne noteres på partidokumentationen. - fiskene transporteres i Todbøl Dambrugs eget vand/vældvand/borevand. Ved behov for vandskifte under transport (hvis transporttid overskrider 6 timer) benyttes ét af nedenstående vandskiftningssteder, som er godkendt af Fødevarestyrelsen: 1. Danskær, Bergensvej 7, 6230 Rødekro. 12 Fejl! Ukendt bet

13 2. Åbenrå brandstation, 6200 Åbenrå. 3. Vandskiftningssted på Rolles Møllevej, 6640 Lunderskov. 4. Freia Forellen, Smedegade 24, 7200 Grindsted. - klokkeslæt for læsning af fiskene på dambruget, skrives på partidokumentation/ledsagedokument. - klokkeslæt på vandskiftningssted samt vandskiftningssted påtegnes ledsagedokument/partidokumentation, hvis det bliver nødvendigt at transportere fiskene i over 6 timer. Transporttiden til slagteriet må ikke overskride 12 timer. (Dette sikres ved valg af slagteri). - klokkeslæt for modtagertidspunktet (skrives på ledsagedokument/ partidokumentation ) Fisk/produkter, som mistænkes for ikke at være underlagt økologikontrol: Ved mistanke om at modtagne fisk/æg/foder mv. ikke er økologiske fjernes eller isoleres produkterne udenfor dambruget. SAK kontaktes herom. Episoden indføres i dambrugets driftsjournal. Miljøforhold Der henvises til bekendtgørelsens bilag-5. Procedure for fremskaffelse af Amtets seneste faunabedømmelser (DVFI) mhp. klarlægning af dambrugets eventuelle påvirkning på recipienten: Der holdes løbende kontakt til Amtet med henblik på fremskaffelse af resultater af Amtets årlige faunabedømmelse efter DVFI i forhold til de i regionsplanen fastsatte målsætninger for recipienten henholdsvis opstrøms- og nedstrøms dambruget. Resultaterne vurderes i forhold til gældende krav og arkiveres i dambrugets driftsjournal. I tilfælde af manglende målopfyldelse nedstrøms dambruget kontaktes såvel Amtet som Fødevarestyrelsen straks med henblik på drøftelse af mulige korrigerende handlinger som da straks iværksættes. Procedure ved udefra kommende akut forurening af dambrugets indløbsvand (grundvand): 1) Vandindtaget til dambruget blokeres ved indløbsristen (Stands ulykken!!) 2) Evt. opstart af pumper og mekaniske beluftere 1) Fodring indstilles / luk af for foderautomater 2) Alarmer 112 og meld vandforureningsalarm 3) Forureningskilden søges lokaliseret og stoppet 13 Fejl! Ukendt bet

14 4) Udtagning af vandprøver opstrøms dambruget i rengjorte dunke 5) Kontakt Sektionen for Akvakultur (økologi-kontrol) 6) Evt. kontakt til fagkonsulenter, evt. forsikringskonsulent og evt. politi. Procedure ved udslip/forurening fra dambruget selv: 1) Forureningskilden på dambruget søges lokaliseret og stoppet (Stands ulykken!!) 2) Alarmer 112 og meld vandforureningsalarm 3) Kontakt Sektionen for Akvakultur (økologi-kontrol) 4) Evt. kontakt til fagkonsulenter samt evt. forsikringskonsulent. Under omstændigheder hvor det er relevant (hvis skaden involverer dambrugets fisk) 5) Fodring indstilles / luk af for foderautomater 6) Opstart af beluftnings/iltningsanlæg efter behov Sundhedsrådgivning: Der henvises til bekendtgørelsens bilag 7. Der er indgået skriftlig aftale med lokal dyrlæge om udførsel af sundhedsrådgivning på dambruget med et interval på min. 2 besøg pr. år jævnt fordelt over året: Dyrlæge Thomas Clausen ApS Ø. Høgildvej Herning Tlf: Mobil: Skriftlig aftale samt resulterende besøgsrapporter vedlægges dambrugets driftsjournal. Vaccination: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-7. Der er konstateret rødmundssyge på Todbøl Dambrug i de senere år. På dambrug, hvor der er konstateret rødmundssyge (ERM), gennemføres vaccination af alle fisk over 5 gr. efter konsultation af tilknyttet dyrlæge med mindre fiskene er indkøbt vaccinerede. Den driftsansvarlige beskriver i driftjournalen hvornår vaccinationen er foretaget + beskriver evt. tilbageholdelsestid. Fiskene revaccineres/boostes med ERM- vaccine, hvis nødvendigt, efter aftale med dyrlæge. 14 Fejl! Ukendt bet

15 Ved modtagelse af yngel/sættefisk fra dambrug med konstateret rødmundssyge (ERM) kræves disse vaccineret før levering, hvilket kontrolleres på (skal fremgå af) partidokumentation/ledsagedokument ved fiskenes ankomst til dambruget. Dokumentation for gennemført vaccination indføres i driftsjournal. Hvis Todbøl Dambrug kommer til at huse flere kategorier af vaccinerede fisk (fx ét hold som blev vaccineret for 8 mdr. siden, et andet for 1 måned siden), holdes der styr på dette via driftjournalen. Anvendelse af lægemidler: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-7. Procedure til at styre hvilke fisk, som er behandlet (af hensyn til 1-behandlingsreglen). Dokumentation fremgår af dambrugets driftsjournal og af de påkrævede kvartalsregnskaber. Dyrlægens besøgsjournaler samt evt. ordineringssedler forefindes i dambrugets driftsjournal (evt. med oversigtskort som hjælp til beskrivelse) Tilbageholdelsestider: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-7. Ved behandling med anvendelse af lægemidler anføres det klart af driftjournalen, hvad der sker med afløbsvandet fra damme eller kanaler hvor behandling er foretaget, for dermed at klargøre hvilke af dambrugets fisk udover de egentligt behandlede, der eventuelt yderligere vil kunne være omfattet af tilbageholdelsesreglen, som medfører dobbelt tilbageholdelsestid i forhold til den normalt ordinerede af dyrlægen. Dette kan blandt andet ske ved inddragelse af kopi af oversigtskort over dambruget med tilhørende flowdiagram for vandets passage + evt. drift af returpumper i behandlingstiden. Dyrlægen inddrages så vidt muligt i udførelsen af proceduren Restkoncentrationer: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-7. Resultaterne af Fødevarestyrelsens stikprøvekontrol for restkoncentrationer af miljøfremmede stoffer i dambrugets fisk opbevares i forbindelse med dambrugets driftsjournal i mindst 5 år. 15 Fejl! Ukendt bet

16 Driftsjournal: Driftsjournal føres i henhold til bilag 8. Driftsjournalen befinder sig hos den driftsansvarlige (Klaus Futtrup) på adressen: Mosevej 89, 7752 Snedsted (KF s privatadresse) Oplysningerne vil blive opbevaret i mindst 5 år. Væsentlige afvigelser i forhold til de i driftsjournalen angivne oplysninger, herunder afvigelser i relevante grænseværdier i dambrugets driftsjournal samt tilhørende lovpligtige egenkontrolprøver og resultater fra Amtets årlige vandløbsbedømmelser (DVFI) indberettes straks på skrift til: Fødevareregion Vejle, Sektion for Akvakultur, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle. Regnskab: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-8. Dambrugets regnskaber opbevares hos den driftsansvarlige (Klaus Futtrup) på adressen: Mosevej 89, 7752 Snedsted (KF s privatadresse) Regnskabets dokumenter (se skema næste side) opbevares i mindst 5 år. Dokumentation: (tallene i parentes henviser til noter s. 12) Tilførsler fra Økologisk dambrug Konventionelt dambrug Leverandørdokumentation: 1) Oplysning om fiskenes oprindelse: 5) Medicinsk logbog, tilførende dambrug: 4a) Medicinsk logbog, tilførende dambrug: 4c) Partidokumentation: 3a) Tilførsler af Økologisk foder Konventionelt foder Partidokumentation: 3b) Ikke muligt Leverandørdokumentation fra foderfabrikken: 1) Fraførsler til Økologisk slagteri Konventionelt slagteri Partidokumentation: 3b) Status på fiskene: konv., ikke økologisk + 16 Fejl! Ukendt bet

17 Fraførsler til Egen leverandørdokumentation: 2) Økologisk dambrug/ økologisk eksport Todbøl Dambrugs egen leverandørdokumentation: 2) kvittering for salg: 6) Konventionelt dambrug Status på fiskene: konventionel, ikke økologisk + kvittering for salg: 6) Medicinsk logbog, Todbøl Dambrug: 4b) Partidokumentation: 3b) Øvrige fraførsler Af økologiske fisk Af konventionelle fisk Kvittering for afhentning af døde fisk: 7) Kvittering for afhentning af døde fisk: 7) Optegnelse over direkte salg fra dambruget til den endelig forbruger: 8) Optegnelse over direkte salg fra dambruget til den endelig forbruger (efter overstået Kvittering for salg til udsætning/put and take: 9) Kvittering for salg fra stalddørssalg/dambrugsbutik: 10)- hvis det bliver aktuelt på Todbøl Dambrug tilbageholdelsestid??): 8) Kvittering for salg til udsætning/put and take (efter overstået tilbageholdelsestid??): 9) Spørg fødevareregionens fødevareafdeling, om det er muligt at sælge fra stalddør/dambrugsbutik. 1. Leverandørdokumentation (se BEK pkt. 3.2.): For indgående mængder af fisk, æg, sæd og foder (skal indhentes én gang om året fra leverandør) 2. Egen leverandørdokumentation: For udgående mængder fisk, æg og sæd til brug ved salg. Rekvireres i Sektion for Akvakultur, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle før første fraførsel, fornyes derefter årligt. 3. A) Partidokumentation: (se transportafsnittet i BEK, pkt. 3.1.) for tilførte mængder fisk, æg, sæd og foder. B) Partidokumentation: kopi af den originale partidokumentation, som skal følge fraførte mængder af fisk, æg og sæd til aftagerne - eksempelvis dambrug / slagteri /Put&Take / eksport mv. Kravet om oplysning om modtager gælder ikke ved direkte overdragelse til den endelige forbruger. 17 Fejl! Ukendt bet

18 4. Medicinsk logbog: a): Oplysning om ERM.- vaccinestatus, evt. antal antibiotisk behandling( max. 1!), andre relevante veterinære oplysninger/behandlinger. b): Todbøl Dambrugs egne oplysninger som 4a). Følger fiskene til modtager. c): Dokumentation for at fiskene ikke er all-female eller har været underlagt andre zootekniske behandlinger- se bekendtgørelsen 12, ERM-vaccinestatus, andre relevante veterinære oplysninger/behandlinger. 5. Hvilket dambrug, navn + adresse på afsender, mængde, dato 6. Hvilket dambrug/slagteri, navn + adresse på modtager, mængde, dato 7. Kvittering for afhentning af døde fisk: Med ca.- angivelse af mængden. 8. Optegnelse over direkte salg fra dambruget: (dog ikke med købers navn) med mængdeangivelse og dato 9. Kvittering med oplysning om mængde, modtagers adresse, navn, dato. 10. Kvittering eller lignende optegnelse: For overførsel af fisk/æg til egen dambrugsbutik eller stalddørssalg Ved hvert kvartals afslutning laves en balanceopgørelse med mængdemæssig afstemning af dambrugets indgående og udgående mængder af relevante produkter (sættefisk, konsum fisk og lignende betegnelser) Det vurderes, om der er balance i regnskabet. Der beskrives mulige forklaringer på eventuelle afvigelser. Dokumentation vedrørende leverandøren af økologiske rå- og færdigvarer herunder foder Der henvises til bekendtgørelsens bilag-8. I dambrugets driftsjournal vil der forefindes dokumentation for, at de respektive leverandører er omfattet af de foreskrevne kontrolordninger (i form af leverandørdokumentationer). Der vil én gang om året blive indhentet bekræftelse på at leverandøren stadig er underlagt økologikontrol (hvis samme leverandør bruges flere år i træk), eller årligt efter behov før leverance finder sted. Modtagekontrol: 18 Fejl! Ukendt bet

19 Ved modtagelse af økologisk foder kontrolleres den medfølgende partidokumentation i forhold til de leverede varer. Endvidere kontrolleres at emballagen er ubrudt, og at der er overensstemmelse mellem mærkningen på fodersækkene og partidokumentation. Det kontrolleres, at der på den medfølgende emballageseddel står: DK-Ø-50 og kan anvendes i økologisk akvakulturbrug. Ved modtagelse af fisk, æg og/eller sæd fra et andet dambrug kontrolleres den medfølgende partidokumentation i forhold til de leverede varer, herunder visuelt at arten og størrelsen stemmer overens med det forventede. Adskillelse fra konventionelle rå- og færdigvarer: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-8. I tilfælde af, at der skulle forefindes konventionelle rå- eller færdigvarer på dambruget (eksempelvis fisk, som har gennemgået 2. medicinbehandling og dermed kun kan sælges som konventionelle fisk) skal disse fisk kunne identificeres via dambrugets driftsjournal og kvartalsopgørelser. Der må ikke herske nogen tvivl om hvor eventuelle konventionelle rå- eller færdigvarer befinder sig på det økologiske dambrug og de konventionelle varer vil blive afmærket tydeligt og opbevaret adskilt fra de økologiske produkter for at forhindre sammenblanding. 19 Fejl! Ukendt bet

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-3

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-3 Projekt: Videreudvikling af dansk økologisk akvakultur (ØKØ-AKVA-1) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-3 Økologi, akvakultur, dambrug, havbrug, linemusling, tang, flodkrebs 1 DATABLAD Serietitel

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Forord... 3 Regnbueørreden i opdræt... 4. Normal adfærd... 4 Ændret adfærd... 4. Håndtering af fisk... 5 Flytning af fisk... 6

Forord... 3 Regnbueørreden i opdræt... 4. Normal adfærd... 4 Ændret adfærd... 4. Håndtering af fisk... 5 Flytning af fisk... 6 Akvakultur Indhold Forord... 3 Regnbueørreden i opdræt.... 4 Normal adfærd... 4 Ændret adfærd... 4 Håndtering af fisk.... 5 Flytning af fisk... 6 Fiskene trænges sammen... 7 Løft... 7 Net.... 8 Centrifugalpumper...

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Dette skal du have klar inden elektronisk indberetning: NemID medarbejdersignatur (kan bestilles gratis på www.medarbejdersignatur.dk)

Læs mere

- af Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur (2010)

- af Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur (2010) Projekt ORAQUA - Case studie (WP4): Sammenligning af tre danske økologiske fiskeopdrætsanlæg med fokus på fordele og ulemper ved forskellige anlægsudformninger, driftsmetoder etc. (2007 2010) - af Villy

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Til udsætningsforeninger Dato: 12.03.2015 Ref.: J.nr.: Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2015 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne for at reklamere

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 387. Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 INDLEDNING FORENINGSVÅBEN De regler, der beskrives, er fra Lov om våben og eksplosivstoffer (Lov nr. 67 af 26.1.2000). Bekendtgørelse om våben og ammunition (Bekendtgørelse

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Styring og overvågning

Styring og overvågning FREA Udredning af de kommercielle og tekniske muligheder for at opdrætte ørreder i fuldt recirkulerede akvakulturanlæg Styring og overvågning Teknisk Notat Juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 1

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Slagtehus-nyt december 2012

Slagtehus-nyt december 2012 BSE prøver Produktionsafgift Kompetencebeviser og priser Kompetencebevis for polakker Fødevarekædeoplysninger Ny kode for kassation Nye regler om betalingsfrister Lovpligtige arbejdsmiljøkurser DSMs vedtægter

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug Case studie Fodringsforsøg på Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt af Alfred Jokumsen og Villy Juul Larsen 0 Summary

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen. Produktionsår: Strandgade 29

Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen. Produktionsår: Strandgade 29 Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen Strandgade 29 Produktionsår: Amt: 1401 København K Havbrugets navn: Tlf. 7254 4000 E-mail: mst@mst.dk www.mst.dk

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Maj 2004 Gældende fra den 18. maj 2004 Ministeriet

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur Rapport fra Dansk Akvakultur Afrapportering for projekt Fiskesygdomskurser under tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende aktiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren DATABLAD Serietitel:

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere