Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse)"

Transkript

1 Bilag 3: Eksempel på økologi rapport: Økologirapport (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Indhold: Økologianmeldelse. Økologirapport. Bilag nr. (så mange der er med titelangivelse, herunder plan for omlægning til økologisk produktion, tegning over akvakulturanlægget med flowdiagram) Egenkontrolprogram. 1 Fejl! Ukendt bet

2 «Navn3» «Adresse1» «Adresse3» «Postnummerudendk» Den «DagsdatoDK» Ref.: «Sagsbehandlerinit»/ - «CHRnummer» «CVRnummer» J.nr.: «Sagsnummer» Bedes anført ved svar Økologirapport med vilkår for opdræt af økologiske fisk Fødevaredirektoratet, Sektion for Akvakultur, meddeler hermed (akvakulturbrugets navn og adresse + ejers), vilkår for opdræt af økologiske fisk. (Akvakulturbrugets navn + adresse + ejers) er herefter registreret som værende omfattet af kontrolordningen i henhold til bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug 4-8. Det er en forudsætning for registreringen, at de i rapporten og dens bilag angivne oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og at der på akvakulturbruget gennemføres de heri fastlagte kontrolforanstaltninger og vilkår. Det er desuden en forudsætning, at gældende bestemmelser i økologilovgivningen overholdes. Økologirapporten er udstedt i henhold til 6 i bekendtgørelse nr. 114 af 23. marts 2004 om økologisk akvakulturbrug samt på baggrund af virksomhedens fremsendte økologianmeldelse af (dato), akvakulturbrugets godkendte egenkontrolprogram samt Fødevaredirektoratets inspektionsbesøg d. (dato) Aktivitetsbeskrivelse: På akvakulturbruget opdrættes: (aktivitet, f. eks produktion af øjenæg) En generel beskrivelse af virksomhedens aktiviteter samt de anlæg, som benyttes hertil ses af bilag ( ) (f. eks: produktion af øjenæg med henvisning til klækkehus på tegning) Vilkår for de kontrollerede aktiviteter: Det økologisk akvakulturbrug må kun opbevare og anvende - Hjælpestoffer - bilag 6 - Lægemidler - bilag 7 og - Foder jf. bestemmelserne i bekendtgørelse om foderstoffer til anvendelse i økologisk dambrug. Den økologiske fisk skal være produceret i overensstemmelse med kravene til - Omlægning, omlægningsperiode, samtidig drift og afstand til konventionelle brug - bilag 1 - Faunapassage, faunaforvanskning og skadevoldende vildt - bilag 2 - Produktionsintensitet og dyrevelfærd - bilag 3 2 Fejl! Ukendt bet

3 - Miljøforhold - bilag 5 - Forhold vedrørende sundhedskontrolbesøg, vaccination og brug af lægemidler se bilag 7 Genetisk modificerede, all female, klonede, zooteknisk og bioteknisk behandlede fisk, æg og sæd, samt triploide fisk og æg må ikke forefindes på økologiske akvakulturbrug. Transport af økologiske fisk, rogn og øjenæg til andre produktions-/tilberedningsenheder eller lokaler skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning nr. 2092/91/EØF af 24. juni 1991, bilag III, pkt. 7 og bilag 4 i denne økologirapport. Slagtning af laksefisk (Salmonidae) og europæisk ål (Anguilla anguilla) skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 4 i denne økologirapport. Ved ønske om import af levende fisk/øjenæg fra andre EU-lande/Tredjelande til et økologisk dambrug, skal der først rettes henvendelse til Fødevaredirektoratet, Sektion for Akvakultur, som herefter vurderer, om en sådan import kan harmonere med anden gældende lovgivning. Akvakulturbrugets kontrolforanstaltninger: Akvakulturbruget skal følge procedurer og vilkår beskrevet i bilag 8, Krav til erhvervsdrivende underlagt økologikontrol, herunder 1. Driftsjournal. 2. Regnskab, herunder kvartalsvis balanceopgørelse og dokumentation for salg/levering til opskæringsvirksomheder eller andre dambrug. 3. Dokumentation for modtagne økologiske fisk, æg, sæd og foder, herunder: partidokumentation ved levering fra dambruger/foderfabrikant samt leverandørdokumentation vedrørende leverandøren af økologiske rå- og færdigvarer (foderfabrikant eller økologisk dambruger). 4. Dokumentation for modtagne konventionelle fisk, æg og sæd, herunder overholdelse af reglerne i 12 om all-female/klonede/zooteknisk behandlede osv. 5. Adskillelse under tilberedning og opbevaring fra konventionelle rå- og færdigvarer 6. Modtagekontrol Akvakulturbruget skal ligeledes følge procedurerne i vedlagte egenkontrolprogram, se bilag (..) Generelt Regnskab og dokumentation skal gemmes i mindst 5 år og skal være umiddelbart tilgængeligt for Fødevaredirektoratet. Økologirapporten ændrer ikke ved den umiddelbare gyldighed af rådets forordning nr. 2092/91/EØF af 24. juni 1991 bilag III. pkt. 3 (økologiforordningen) eller bekendtgørelse nr. 114 af 23. marts 2004 om økologisk akvakulturbrug. For det tilfælde at der gælder skrappere krav i forordningen eller bekendtgørelsen i forhold til økologirapporten, er det forordningen og bekendtgørelsen, som er gældende. 3 Fejl! Ukendt bet

4 Fødevaredirektoratet kan ændre økologirapporten, såfremt der opstår et kontrolmæssigt behov herfor. Ved ændringer, der vedrører denne rapport eller dens bilag, skal dette anmeldes til fødevaredirektoratet og rapporten skal revideres. Økologirapporten omhandler ikke krav, der er stillet i medfør af den øvrige fødevarelovgivning eller andre myndigheders eventuelle krav. Tilbagekaldelse af økologirapporten Ved midlertidigt eller permanent ophør af de aktiviteter, som er omfattet af økologirapporten, skal den ansvarlige for akvakulturbruget straks meddele dette til Fødevaredirektoratet. Ved permanent ophør af aktiviteterne bortfalder økologirapporten. Hvis de anmeldte aktiviteter ikke udføres i en periode, der overstiger et år, skal dette også meddeles til Fødevaredirektoratet. Økologirapporten vil herefter normalt blive trukket tilbage. Hvis et akvakulturbrug skifter ejer, bruger eller driftsansvarlig, skal den oprindelige ejer, bruger eller driftsansvarlige straks underrette Fødevaredirektoratet skriftligt herom, Hvis den nye ejer, bruger eller driftsansvarlige ønsker at fortsætte den økologiske produktion, skal dette meddeles Fødevaredirektoratet, og en ny økologirapport skal foreligge før driften videreføres. Tilsyn Tilsynet med akvakulturbruget udføres af Fødevaredirektoratets Sektion for Akvakultur, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle, tlf.: Klagevejledning Inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev kan der klages over dets indhold til Fødevaredirektoratet. En evt. klage skal sendes til: Fødevareregion Vejle, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle, att.: Sektion for Akvakultur. Klager indsendt efter fristens udløb vil normalt ikke blive behandlet. For Fødevaredirektoratet: Driftsansvarlig for akvakulturbruget:. Dato. Underskrift. Dato Underskrift 4 Fejl! Ukendt bet

5 Eksempel på økologisk egenkontrolprogram der vil blive udarbejdet af SAK. Økologisk egenkontrolprogram XX Dambrug Egenkontrolprogrammet er senest opdateret den: Egenkontrolprogrammet er godkendt af dambrugets driftsansvarlige: xx Teksten er skrevet ud fra devisen: Læseren (Fødevarestyrelsen) skal med dette egenkontrolprogram i hænderne få et solidt overblik over hvordan den driftsansvarlige tager sig af (egen)kontrol og evt. korrigerende handleringer samt dokumentering af at bekendtgørelsens bestemmelser overholdes.. Linien igennem teksten er følgende: Vigtigste støttepunkter (kontrolpunkter) udvælges og kan senere ved Sektionen for Akvakultur (SAK) s kontrol udvides eller indsnævres alt efter behov. I det følgende refereres flere steder til en bekendtgørelse, som hvis ikke andet specifikt nævnes svarer til Bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug (BEK nr. 114 af ). Omlægning: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-1. I forbindelse med dambrugets omlægning fra konventionel drift til økologisk drift opstilles en række situationer, hvor dambrugets driftsansvarlige finder det hensigtsmæssigt at opstille egentlige kontrolpunkter og forslag til korrigerende handling ved afvigelse Kontrolpunkt-1: Vægt af fisk ved indkøb Ved indkøb af økologiske fisk til dambrugets produktion foretages prøvevejning af de leverede fisk, således at fiskens gennemsnitlige vægt kan indføres i dambrugets driftsjournal. Særlig opmærksomhed iagttages i de tilfælde, hvor der indkøbes konventionelt producerede yngel/sættefisk fra extern dambrug til dambruget, hvis fisken leveres som sættefisk under 25 gram/stk. Skulle det vise sig, at parti af sættefisk leveret fra et konventionelt dambrug ikke vejer under 25 gram/stk må partiet ikke tilføres dambruget. Alt ovenstående registreres i dambrugets driftsjournal. Kontrolpunkt-2: Fisk efter 12-måneders reglen: 5 Fejl! Ukendt bet

6 I forbindelse med omlægning af dambruget fra konventionel drift til økologisk drift vil de konventionelle fisk, hvis disse vejer over 25 gr. ved omlægningen, kunne betegnes som økologiske fisk, når de har været holdt under økologiske forhold i minimum 12 måneder efter datoen for økologirapportens ikrafttrædelse. Dokumentationen herfor vil fremgå af dambrugets driftsjournal og af de påkrævede kvartalsregnskaber. Evt. inddrages brug af kortmateriale. Faunaforvanskning: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-2. Risiko for oversvømmelse undgåelse af rømning: (Beskriv konkrete forhold samt forholdsregel) Faunapassage: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-2. (Beskriv konkrete forhold) Dokumentation for overholdelse af kravet om at lede 50 % af medianminimumsvandføringen forbi dambruget findes i driftsjournalen. Skadevoldende vildt: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-2. Afværgning af skadevoldende vildt. Mhp. afværgning af skadevoldende vildt er der foretaget følgende tiltag på dambruget: Fugle: (især hejre og måger): Der er etableret måge- og hejrenet (sidenet) på dambruget. Odder: Hvis det konstateres at oddere på dambruget bliver et problem for fiskenes velfærd, vil der blive etableret hegn suppleret med strømførende tråd omkring dambruget. Rotter: (Ikke problem for nuværende) i tilfælde af et problem kontaktes kommunens rottebekæmper. Eventuelle skader på net mv. udbedres løbende. Produktionsintensitet og dyrevelfærd: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-3. 6 Fejl! Ukendt bet

7 Procedure ved sortering/flytning osv.( skånsomt, fodertomme / 25 gram) I forbindelse med håndtering af dambrugets fisk eksempelvis ved sortering, flytning etc så tilstræbes dette at ske så skånsomt og så hurtigt som overhovedet muligt og hele tiden med størst mulig fokus på fiskens velbefindende. Ved sortering overbruses fiskene med vand. I trykkende vejr/tordenvejr, hård frost eller andet vejrlig, som kan have negativ indflydelse på fiskenes velbefindende undgås sortering af fiskene. Fisk <25 g/stk holdes fodertomme i min. 1 max. 6 dage før håndteringen foretages af hensyn til fiskens velbefindende. Fisk >25 g/stk holdes fodertomme i min. 4 max. 10 dage før håndteringen foretages af hensyn til fiskens velbefindende. I tilfælde hvor det observeres at fiskens velbefindende mindskes væsentligt afbrydes håndteringen indtil normal velbefindende observeres. Eksempler på adfærd, som tyder på stressede fisk: - fiskene flygter eller springer ud af vandet - fiskene står i strømmen ved indløb - fiskene bliver lettere syge og / eller får parasitter 7 Fejl! Ukendt bet

8 I øvrigt vil bekendtgørelsens forskrifter herom blive fulgt i forbindelse med den daglige drift på anlægget. Procedure ved unormalt stigende dødelighed Ved unormalt stigende dødelighed eller anden tegn på begyndende sygdom hos fisken kontaktes dyrlæge og observationen noteres i dambrugets driftsjournal. Evt. behov for besøg af dyrlæge drøftes med denne. Hvis dyrlægen finder, at et besøg ikke er nødvendigt, skærpes overvågningen på de pågældende fisk indtil positiv ændring i fiskenes tilstand kan iagttages. I modsat fald kontaktes dyrlægen igen. Alt dette noteres i driftsjournalen. Døde fisk opsamles dagligt og deponeres i aflukket beholder. Mængden af døde fisk + evt. årsag hertil noteres i driftsjournalen. Procedure for fodring af raske og syge fisk: Ved gennemførsel af den daglige udfodring tages udgangspunkt i foderleverandørens officielle fodertabeller, ud fra hvilken man ved givne fiskestørrelser, bestand i damme, vandtemperaturer og iltniveau samt evt. fiskeart (Kildeørred, regnbueørred osv.) beregner den nødvendige fodermængde pr. dam. Foderspild begrænses i videst mulige omfang. Det sikres, at alle fisk har tilgang til foder. Eventuelt håndfodres fiskene supplerende specielt ved lave vandtemperaturer. I tilfælde, hvor det observeres at fisken opfører sig stresset udfodres evt. med mindre fodermængde efter vurdering. Eksempler på adfærd, som tyder på stressede fisk: se ovenfor. Dokumentationen for daglig udfodring pr. dam eller kanal vil fremgå af dambrugets driftsjournal. Procedure for tilførsel af vand: Der vil flere gange i døgnet blive foretaget visuel kontrol af dambrugets vandtilførsel. Der er aldrig observeret fiskedød som følge af manglende vandtilførsel til dambruget i den årrække familien Futtrup har ejet dambruget. 8 Fejl! Ukendt bet

9 Der er ikke observeret problemer med nåleis på dette dambrug. Procedure for sikring af fiskenes fysiologiske krav jf. økologisk bekendtgørelse: Temperatur: Måles dagligt med termometer (håndiltmåler) i ind- og afløb og registreres i dambrugets driftsjournal Korrigerende handling: I tilfælde med ekstraordinært høje temperaturer indstilles fodring og der tjekkes for iltniveau. Evt. opstartes piskere mhp. iltning af vand. Én gang ugentlig måles i alle dambrugets produktionsdamme og kanaler (der måles midt i dammens eller kanalens centrum) og resultaterne registreres ligeledes i dambrugets driftsjournal. Ph: Måles dagligt med lakmuspapir i ind- og afløb og registreres i dambrugets driftsjournal Korrigerende handling: Effekten/varigheden vurderes, og lav ph kan efter samråd med dyrlæge akut reguleres med kalk, afgasning af CO2 eller reducering af fodermængde/ tæthed. Ved høj ph fortyndet saltsyre hvis realistisk. Én gang ugentlig måles i alle dambrugets produktionsdamme og kanaler (der måles midt i dammens eller kanalens centrum) og resultaterne registreres ligeledes i dambrugets driftsjournal. Nitrit: Måles ugentligt med testkit i dambrugets ind- og afløb og registreres i dambrugets driftsjournal Korrigerende handling: Anses ikke at kunne volde problemer med høj grad af vandudskiftning; evt. korrigerende handling kan være nedsat fodring og øget vandudskiftning Nitrat: Måles ugentligt med testkit i dambrugets ind- og afløb og registreres i dambrugets driftsjournal Korrigerende handling: Anses ikke at kunne volde problemer med høj grad af vandudskiftning; evt. korrigerende handling kan være nedsat fodring og øget vandudskiftning Ammonium: Måles ugentligt med testkit i dambrugets ind- og afløb og registreres i dambrugets driftsjournal 9 Fejl! Ukendt bet

10 Korrigerende handling kan være: Nedsat fodring og øget vandudskiftning; eventuel sænkelse af ph. Ammoniak: Med udgangspunkt i målt vandtemperatur, ph og ammoniumværdi beregnes Ammoniakindholdet i dambrugets ind- og afløb og registreres i dambrugets driftsjournal Korrigerende handling kan være: Nedsat fodring og øget vandudskiftning; eventuel sænkelse af ph. Iltindhold på %: Måles dagligt med håndiltmåler i dambrugets produktionsdamme/kanaler (2 steder med største fisketæthed) samt i dambrugets ind- og afløb. De målte resultater registreres i dambrugets driftsjournal Én gang ugentlig måles i alle dambrugets produktionsdamme og kanaler (der måles midt i dammens eller kanalens centrum) og resultaterne registres ligeledes i dambrugets driftsjournal. Korrigerende handlinger: a) I tilfælde med iltværdier som ligger under bekendtgørelsens krav foretages en eller flere af følgende korrigerende handlinger: - opstart af passende antal beluftere eller lignende - nedsæt evt. fodring - kontroller iltværdier indtil bekendtgørelsens krav atter opfyldes b) I tilfælde med iltværdier som ligger over bekendtgørelsens krav foretages en eller flere af følgende korrigerende handlinger: - opstart af passende antal beluftere eller lignende mhp. afgasning af produktionsvandet - nedsæt evt. fodring - kontroller iltværdier indtil bekendtgørelsens krav atter opfyldes Episoderne og dertil afledte handlinger beskrives i dambrugets driftsjournal. I tilfælde med eventuelle vedvarende problemer med overholdelse af ovennævnte fysiologiske krav, kontaktes relevante konsulenter og/eller dyrlæge. Transport: Der henvises til bekendtgørelsens bilag 4 og 8 samt 18 i bekendtgørelsen. 10 Fejl! Ukendt bet

11 Første gang dambruget skal sende økologiske fisk til et slagteri/andet dambrug vil SAK blive informeret om transporten af dambrugsejeren (afsenderen) og opskæringsvirksomheden /dambrugsejeren(modtageren). SAK skal godkende denne transport for en periode på et år ad gangen. Opskæringsvirksomheden skal forinden være godkendt til slagtning af økologiske fisk i den regionale fødevareafdeling, forudsat at fiskene ønskes solgt som økologiske. Opskæringsvirksomheden/anden dambruger (modtageren) vil bede Klaus Futtrup (afsenderen) om en leverandørdokumentation eller bekræftelse inden første leverance påbegyndes, og herefter én gang årligt på, at Todbøl Dambrug er underlagt økologikontrol. Leverandørdokumentationen udstedes af SAK inden første leverance finder sted. Efterfølgende søges en bekræftelse på leverandørdokumentationen fra SAK hver år. Bekræftelsen skal til enhver tid kunne forevises og forefindes derfor i forbindelse med dambrugets driftsjournal. Partidokumentation (kopi), kvittering for salg til konventionelt slagteri/dambrug samt kopi af medicinsk logbog opbevares sammen med dambrugets regnskab. Se også skema s. 11. Fraførsler til.. Dokumentation i forbindelse med transport/salg til opskæringsvirksomhed: Til slagteri, fiskene økologiske Til slagteri, fiskene konventionelle Partidokumentation 1 Kvittering for salg 2 Egen leverandørdokumentation 3 Dokumentation i forbindelse med transport/salg til anden dambruger: Salg til andet økol. dambrug/ø. eksport Salg til konventionelt dambrug Partidokumentation 1 Kvittering for salg 2 Egen leverandørdokumentation 3 1 Dokumentation vedr. partiet ved levering, originaldokument, følger fiskene til modtager. Kopi bliver på dambruget. 2 Oplysning om navn (på modtager), adresse, mængde, dato. 3 Efterspørges af modtager. Modtagers dokumentation for at et produkt er økologisk. Fremsendes i kopi, original bliver på dambrug. 4 Oplysning om antal antibiotikabehandlinger, ERM-vaccinationsstatus samt andre relevante veterinære oplysninger. 11 Fejl! Ukendt bet

12 Medicinsk logbog 4 For dokumentation for øvrige fraførsler (og tilførsler): se afsnit om dokumentation s. 11 og 12. Procedure til at sikre 4/10 dages reglen (fodertomme fisk): Før levering af fisk fra dambruget holdes de pågældende fisk fodertomme i en rengjort levérdam mindst 4 og højst 10 dage. Dokumentationen derfor findes i dambrugets driftsjournal. For dambrugeren som selv er ansvarlig for transporten til andet dambrug /opskæringsvirksomhed: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-4. Følgende vilkår fra bekendtgørelsen overholdes ved egen transport til anden dambrug/opskæringsvirksomhed: - det sikres, at fiskene transporteres direkte fra Todbøl Dambrug til modtager. - under transporten til dambrug/opskæringsvirksomhed ledsages fiskene af en partidokumentation ( = økologierklæring) for leverede fisk til slagtning/andet dambrug, som nævnt på foregående side. - det sikres, at økologiske fisk ikke transporteres sammen med konventionelt opdrættede fisk til andet dambrug/opskæringsvirksomhed. - Iltindhold i vandet vil blive holdt mellem 65 og 100 % iltmætning. - Iltmætningen kontrolleres eventuelt med håndiltmåler før, under og efter gennemført transport. I tilfælde af for lave ilt-koncentrationer tilføres evt. ren ilt fra flaske til transporttanke. Målingerne noteres på partidokumentationen. - fiskene transporteres i Todbøl Dambrugs eget vand/vældvand/borevand. Ved behov for vandskifte under transport (hvis transporttid overskrider 6 timer) benyttes ét af nedenstående vandskiftningssteder, som er godkendt af Fødevarestyrelsen: 1. Danskær, Bergensvej 7, 6230 Rødekro. 12 Fejl! Ukendt bet

13 2. Åbenrå brandstation, 6200 Åbenrå. 3. Vandskiftningssted på Rolles Møllevej, 6640 Lunderskov. 4. Freia Forellen, Smedegade 24, 7200 Grindsted. - klokkeslæt for læsning af fiskene på dambruget, skrives på partidokumentation/ledsagedokument. - klokkeslæt på vandskiftningssted samt vandskiftningssted påtegnes ledsagedokument/partidokumentation, hvis det bliver nødvendigt at transportere fiskene i over 6 timer. Transporttiden til slagteriet må ikke overskride 12 timer. (Dette sikres ved valg af slagteri). - klokkeslæt for modtagertidspunktet (skrives på ledsagedokument/ partidokumentation ) Fisk/produkter, som mistænkes for ikke at være underlagt økologikontrol: Ved mistanke om at modtagne fisk/æg/foder mv. ikke er økologiske fjernes eller isoleres produkterne udenfor dambruget. SAK kontaktes herom. Episoden indføres i dambrugets driftsjournal. Miljøforhold Der henvises til bekendtgørelsens bilag-5. Procedure for fremskaffelse af Amtets seneste faunabedømmelser (DVFI) mhp. klarlægning af dambrugets eventuelle påvirkning på recipienten: Der holdes løbende kontakt til Amtet med henblik på fremskaffelse af resultater af Amtets årlige faunabedømmelse efter DVFI i forhold til de i regionsplanen fastsatte målsætninger for recipienten henholdsvis opstrøms- og nedstrøms dambruget. Resultaterne vurderes i forhold til gældende krav og arkiveres i dambrugets driftsjournal. I tilfælde af manglende målopfyldelse nedstrøms dambruget kontaktes såvel Amtet som Fødevarestyrelsen straks med henblik på drøftelse af mulige korrigerende handlinger som da straks iværksættes. Procedure ved udefra kommende akut forurening af dambrugets indløbsvand (grundvand): 1) Vandindtaget til dambruget blokeres ved indløbsristen (Stands ulykken!!) 2) Evt. opstart af pumper og mekaniske beluftere 1) Fodring indstilles / luk af for foderautomater 2) Alarmer 112 og meld vandforureningsalarm 3) Forureningskilden søges lokaliseret og stoppet 13 Fejl! Ukendt bet

14 4) Udtagning af vandprøver opstrøms dambruget i rengjorte dunke 5) Kontakt Sektionen for Akvakultur (økologi-kontrol) 6) Evt. kontakt til fagkonsulenter, evt. forsikringskonsulent og evt. politi. Procedure ved udslip/forurening fra dambruget selv: 1) Forureningskilden på dambruget søges lokaliseret og stoppet (Stands ulykken!!) 2) Alarmer 112 og meld vandforureningsalarm 3) Kontakt Sektionen for Akvakultur (økologi-kontrol) 4) Evt. kontakt til fagkonsulenter samt evt. forsikringskonsulent. Under omstændigheder hvor det er relevant (hvis skaden involverer dambrugets fisk) 5) Fodring indstilles / luk af for foderautomater 6) Opstart af beluftnings/iltningsanlæg efter behov Sundhedsrådgivning: Der henvises til bekendtgørelsens bilag 7. Der er indgået skriftlig aftale med lokal dyrlæge om udførsel af sundhedsrådgivning på dambruget med et interval på min. 2 besøg pr. år jævnt fordelt over året: Dyrlæge Thomas Clausen ApS Ø. Høgildvej Herning Tlf: Mobil: Skriftlig aftale samt resulterende besøgsrapporter vedlægges dambrugets driftsjournal. Vaccination: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-7. Der er konstateret rødmundssyge på Todbøl Dambrug i de senere år. På dambrug, hvor der er konstateret rødmundssyge (ERM), gennemføres vaccination af alle fisk over 5 gr. efter konsultation af tilknyttet dyrlæge med mindre fiskene er indkøbt vaccinerede. Den driftsansvarlige beskriver i driftjournalen hvornår vaccinationen er foretaget + beskriver evt. tilbageholdelsestid. Fiskene revaccineres/boostes med ERM- vaccine, hvis nødvendigt, efter aftale med dyrlæge. 14 Fejl! Ukendt bet

15 Ved modtagelse af yngel/sættefisk fra dambrug med konstateret rødmundssyge (ERM) kræves disse vaccineret før levering, hvilket kontrolleres på (skal fremgå af) partidokumentation/ledsagedokument ved fiskenes ankomst til dambruget. Dokumentation for gennemført vaccination indføres i driftsjournal. Hvis Todbøl Dambrug kommer til at huse flere kategorier af vaccinerede fisk (fx ét hold som blev vaccineret for 8 mdr. siden, et andet for 1 måned siden), holdes der styr på dette via driftjournalen. Anvendelse af lægemidler: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-7. Procedure til at styre hvilke fisk, som er behandlet (af hensyn til 1-behandlingsreglen). Dokumentation fremgår af dambrugets driftsjournal og af de påkrævede kvartalsregnskaber. Dyrlægens besøgsjournaler samt evt. ordineringssedler forefindes i dambrugets driftsjournal (evt. med oversigtskort som hjælp til beskrivelse) Tilbageholdelsestider: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-7. Ved behandling med anvendelse af lægemidler anføres det klart af driftjournalen, hvad der sker med afløbsvandet fra damme eller kanaler hvor behandling er foretaget, for dermed at klargøre hvilke af dambrugets fisk udover de egentligt behandlede, der eventuelt yderligere vil kunne være omfattet af tilbageholdelsesreglen, som medfører dobbelt tilbageholdelsestid i forhold til den normalt ordinerede af dyrlægen. Dette kan blandt andet ske ved inddragelse af kopi af oversigtskort over dambruget med tilhørende flowdiagram for vandets passage + evt. drift af returpumper i behandlingstiden. Dyrlægen inddrages så vidt muligt i udførelsen af proceduren Restkoncentrationer: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-7. Resultaterne af Fødevarestyrelsens stikprøvekontrol for restkoncentrationer af miljøfremmede stoffer i dambrugets fisk opbevares i forbindelse med dambrugets driftsjournal i mindst 5 år. 15 Fejl! Ukendt bet

16 Driftsjournal: Driftsjournal føres i henhold til bilag 8. Driftsjournalen befinder sig hos den driftsansvarlige (Klaus Futtrup) på adressen: Mosevej 89, 7752 Snedsted (KF s privatadresse) Oplysningerne vil blive opbevaret i mindst 5 år. Væsentlige afvigelser i forhold til de i driftsjournalen angivne oplysninger, herunder afvigelser i relevante grænseværdier i dambrugets driftsjournal samt tilhørende lovpligtige egenkontrolprøver og resultater fra Amtets årlige vandløbsbedømmelser (DVFI) indberettes straks på skrift til: Fødevareregion Vejle, Sektion for Akvakultur, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle. Regnskab: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-8. Dambrugets regnskaber opbevares hos den driftsansvarlige (Klaus Futtrup) på adressen: Mosevej 89, 7752 Snedsted (KF s privatadresse) Regnskabets dokumenter (se skema næste side) opbevares i mindst 5 år. Dokumentation: (tallene i parentes henviser til noter s. 12) Tilførsler fra Økologisk dambrug Konventionelt dambrug Leverandørdokumentation: 1) Oplysning om fiskenes oprindelse: 5) Medicinsk logbog, tilførende dambrug: 4a) Medicinsk logbog, tilførende dambrug: 4c) Partidokumentation: 3a) Tilførsler af Økologisk foder Konventionelt foder Partidokumentation: 3b) Ikke muligt Leverandørdokumentation fra foderfabrikken: 1) Fraførsler til Økologisk slagteri Konventionelt slagteri Partidokumentation: 3b) Status på fiskene: konv., ikke økologisk + 16 Fejl! Ukendt bet

17 Fraførsler til Egen leverandørdokumentation: 2) Økologisk dambrug/ økologisk eksport Todbøl Dambrugs egen leverandørdokumentation: 2) kvittering for salg: 6) Konventionelt dambrug Status på fiskene: konventionel, ikke økologisk + kvittering for salg: 6) Medicinsk logbog, Todbøl Dambrug: 4b) Partidokumentation: 3b) Øvrige fraførsler Af økologiske fisk Af konventionelle fisk Kvittering for afhentning af døde fisk: 7) Kvittering for afhentning af døde fisk: 7) Optegnelse over direkte salg fra dambruget til den endelig forbruger: 8) Optegnelse over direkte salg fra dambruget til den endelig forbruger (efter overstået Kvittering for salg til udsætning/put and take: 9) Kvittering for salg fra stalddørssalg/dambrugsbutik: 10)- hvis det bliver aktuelt på Todbøl Dambrug tilbageholdelsestid??): 8) Kvittering for salg til udsætning/put and take (efter overstået tilbageholdelsestid??): 9) Spørg fødevareregionens fødevareafdeling, om det er muligt at sælge fra stalddør/dambrugsbutik. 1. Leverandørdokumentation (se BEK pkt. 3.2.): For indgående mængder af fisk, æg, sæd og foder (skal indhentes én gang om året fra leverandør) 2. Egen leverandørdokumentation: For udgående mængder fisk, æg og sæd til brug ved salg. Rekvireres i Sektion for Akvakultur, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle før første fraførsel, fornyes derefter årligt. 3. A) Partidokumentation: (se transportafsnittet i BEK, pkt. 3.1.) for tilførte mængder fisk, æg, sæd og foder. B) Partidokumentation: kopi af den originale partidokumentation, som skal følge fraførte mængder af fisk, æg og sæd til aftagerne - eksempelvis dambrug / slagteri /Put&Take / eksport mv. Kravet om oplysning om modtager gælder ikke ved direkte overdragelse til den endelige forbruger. 17 Fejl! Ukendt bet

18 4. Medicinsk logbog: a): Oplysning om ERM.- vaccinestatus, evt. antal antibiotisk behandling( max. 1!), andre relevante veterinære oplysninger/behandlinger. b): Todbøl Dambrugs egne oplysninger som 4a). Følger fiskene til modtager. c): Dokumentation for at fiskene ikke er all-female eller har været underlagt andre zootekniske behandlinger- se bekendtgørelsen 12, ERM-vaccinestatus, andre relevante veterinære oplysninger/behandlinger. 5. Hvilket dambrug, navn + adresse på afsender, mængde, dato 6. Hvilket dambrug/slagteri, navn + adresse på modtager, mængde, dato 7. Kvittering for afhentning af døde fisk: Med ca.- angivelse af mængden. 8. Optegnelse over direkte salg fra dambruget: (dog ikke med købers navn) med mængdeangivelse og dato 9. Kvittering med oplysning om mængde, modtagers adresse, navn, dato. 10. Kvittering eller lignende optegnelse: For overførsel af fisk/æg til egen dambrugsbutik eller stalddørssalg Ved hvert kvartals afslutning laves en balanceopgørelse med mængdemæssig afstemning af dambrugets indgående og udgående mængder af relevante produkter (sættefisk, konsum fisk og lignende betegnelser) Det vurderes, om der er balance i regnskabet. Der beskrives mulige forklaringer på eventuelle afvigelser. Dokumentation vedrørende leverandøren af økologiske rå- og færdigvarer herunder foder Der henvises til bekendtgørelsens bilag-8. I dambrugets driftsjournal vil der forefindes dokumentation for, at de respektive leverandører er omfattet af de foreskrevne kontrolordninger (i form af leverandørdokumentationer). Der vil én gang om året blive indhentet bekræftelse på at leverandøren stadig er underlagt økologikontrol (hvis samme leverandør bruges flere år i træk), eller årligt efter behov før leverance finder sted. Modtagekontrol: 18 Fejl! Ukendt bet

19 Ved modtagelse af økologisk foder kontrolleres den medfølgende partidokumentation i forhold til de leverede varer. Endvidere kontrolleres at emballagen er ubrudt, og at der er overensstemmelse mellem mærkningen på fodersækkene og partidokumentation. Det kontrolleres, at der på den medfølgende emballageseddel står: DK-Ø-50 og kan anvendes i økologisk akvakulturbrug. Ved modtagelse af fisk, æg og/eller sæd fra et andet dambrug kontrolleres den medfølgende partidokumentation i forhold til de leverede varer, herunder visuelt at arten og størrelsen stemmer overens med det forventede. Adskillelse fra konventionelle rå- og færdigvarer: Der henvises til bekendtgørelsens bilag-8. I tilfælde af, at der skulle forefindes konventionelle rå- eller færdigvarer på dambruget (eksempelvis fisk, som har gennemgået 2. medicinbehandling og dermed kun kan sælges som konventionelle fisk) skal disse fisk kunne identificeres via dambrugets driftsjournal og kvartalsopgørelser. Der må ikke herske nogen tvivl om hvor eventuelle konventionelle rå- eller færdigvarer befinder sig på det økologiske dambrug og de konventionelle varer vil blive afmærket tydeligt og opbevaret adskilt fra de økologiske produkter for at forhindre sammenblanding. 19 Fejl! Ukendt bet

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode November 2010 2. udgave Side 1 Indhold Forord 4 Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 5 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gældende i Danmark fra januar 2015 Sprog: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til andelshaveren... 4 Arla Foods kvalitetspolitik for gården... 4 Arlagården

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere