Viborg Byråd Rødevej Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322"

Transkript

1 Viborg Byråd Rødevej Viborg TILSYNET Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 A rettede ved brev af 3. maj 2004 henvendelse til Statsamtet Nordjylland, vedrørende anvendelsen af den af Viborg Kommune ydede støtte til Viborg Erhvervsråd 1. Til henvendelsen var vedlagt Viborg-Tjele Erhvervsråds årsregnskab for Statsamtet Nordjylland indledte på den baggrund en sag, idet statsamtet fandt, at de oplysninger om anvendelsen af de kommunale tilskud som fremgik af regnskabet for 2003, var utilstrækkelige til, at det kunne afgøres, om de kommunale tilskud var anvendt efter formålet. Statsamtet Nordjylland udtalte herefter ved brev af 14. april 2005 til Viborg Kommune, at det regnskabsmateriale, som Viborg Kommune havde forelagt for statsamtet, ikke levede op til de krav, der måtte stilles, for at kommunens støtte til erhvervsrådet var lovlig, idet det på det da foreliggende ikke var muligt at se, hvor stor nettoudgiften var til de aktiviteter, som kommunen lovligt kunne støtte. Statsamtet fandt på det foreliggende grundlag, at kommunens støtte til erhvervsrådet var ulovlig og anmodede i den forbindelse Viborg Kommune om at oplyse, hvad kommunen agtede at foretage i den anledning. Samtidig anmodedes Møldrup, Bjerringbro og Tjele Kommuner om at oplyse, hvad disse kommuner agtede at gøre i anledning af statsamtets udtalelse. STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /107 SAGSBEHANDLER: MKLAAR DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: MANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG Viborg Erhvervsråd ændrede navn til Viborg-Tjele Erhvervsråd i I 2004 ændredes navnet til ViborgEgnens Erhvervsråd. I 2007 blev stavemåden ændret til VI- BORGegnens Erhvervsråd.

2 Sagen overgik pr. 1. januar 2007 til Statsforvaltningen Midtjylland. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Sammenfattende bemærker statsforvaltningen, at en kommune, der vil yde tilskud til fx et erhvervsråd, for det første kun må yde sådanne tilskud til udførelse af opgaver, kommunen selv lovligt kunne have udført. For det andet er kommunen forpligtet til ved regnskabstilsyn mv. at kontrollere, at den kommunale støtte også i praksis alene anvendes til udførelse af sådanne opgaver og ikke sammenblandes med erhvervsrådets øvrige midler, som anvendes til ikke-kommunale formål. Det er kommunalbestyrelsens politiske og retlige ansvar - under kontrol af bl.a. revisionen og tilsynsmyndigheden - at overholde disse regler. Statsforvaltningen finder ikke i den foreliggende sag grundlag for at antage, at tilskud er ydet til andre formål end lovlige, kommunale. Statsforvaltningen finder endvidere ikke grundlag for at antage, at den kontrol, Viborg Kommune hidtil har udført med midlernes anvendelse, er utilstrækkelig til at sikre de kommunale midlers kun lovlige anvendelse. Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: Viborg Kommune afgav, på foranledning af Statsamtet Nordjyllands udtalelse af 14. april 2005, på vegne af Møldrup, Bjerringbro Tjele og Viborg Kommuner den 22. september 2005 en udtalelse til Statsamtet Nordjylland. Heraf fremgår blandt andet følgende: 1. Forudsætninger. Jf. aftale mellem Viborg-Tjele Erhvervsråd og Viborg Kommune dateret 15. november 2001 fremgår bl.a. følgende forudsætninger, jf. 2, stk. 4: Erhvervsrådets bestyrelse skal ved sin indsats søge at realisere den fælles erhvervspolitik for Viborg Byråd, Viborg-Tjele Erhvervsråd, Viborg Handelsstandsforening og Turistforeningen for Viborg og Omegn tillige med den erhvervspolitisk/-udvikling, som er beskrevet i kommuneplan for Viborg Kommune Endvidere fremgår følgende af 3: SIDE 2

3 Af tilskud, som Viborg Byråd yder, betaler Viborg-Tjele Erhvervsråd: Stk. 1. Udgifter til løn og evt. pensionsforsikring for erhvervsdirektør og yderligere nødvendig medhjælp. Stk. 2. Udgifter til leje af de nødvendige lokaler til erhvervskontoret inkl. el- og varmeudgifter. Stk. 3. Udgifter, som i øvrigt er forbundet med erhvervskontorets drift og erhvervsrådets arbejde. 2. Erhvervsrådets aktiviteter Anvendelse af den kommunale medfinansiering. Som det fremgår af regnskabet for 2003, har Erhvervsrådet anvendt den kommunale medfinansiering på kr til delvis dækning af de under pkt. 1 nævnte områder, idet erhvervsrådets aktiviteter i forbindelse med servicecenter er skilt ud, da visse dele omfatter udlejning af lokaler. Efterfølgende sammenfattes de aktiviteter, som gennemføres med kommunal medfinansiering, idet de personalemæssige ressourcer og omkostninger fremgår af 4. pkt. i denne redegørelse. Aktiviteter 2003: 4. Økonomisk oversigt Den kommunale medfinansiering andrager: kr. Anvendes til delvis dækning af følgende omkostninger: Erhvervsrådets lønomkostninger ( ) kr * Erhvervsrådets driftomkostninger: (opgjort efter ændret metode i efteråret 2004, efter aftale med Viborg Kommune, hvor Servicecenteret ikke medtages) Husleje, varme, el, andel af fællesomkostninger, rengøring, husleje lokaleafdelinger kr Markedsføring: Annoncering, web-redaktør, Erhvervsnyt, brochurer m.v kr Administrationsomkostninger: Kontingenter, forsikringer, kontorartikler, telefon, internet, o.s.v. kr SIDE 3

4 Støtteberittiget omkostninger i alt kr *Beregningsmetode Lønomkostninger, jf. regnskab kr Løn-servicemedarbejder inkl. pension kr Fradrag - 75% andrager servicering af lejere kr Løn sekretær ansat til specifik opgave kr Medgået tid vedr. projekter (erhvervsdirektør, chefkonsulent, økonomiassistent, administrationschef) kr Ungarbejder ansat til servicering af lejere kr Fradrag i alt kr Lønomkostninger, erhvervsrådsaktiviteter kr I året 2003 har Erhvervskontoret haft følgende ansatte for gennemførelse af de under pkt. 3 nævnte aktiviteter: - en erhvervsdirektør - en administrationschef - en chefkonsulent - en erhvervskonsulent (1/3 årsværk) - en økonomiassistent - en erhvervsassistent - en elev. Som det fremgår af noten, er der fradraget kr i ovennævntes løn som følge af skønnet medgået tid til projekter. I servicecentret har der i 2003 været ansat følgende: - en receptionsleder - en ungarbejder Som det fremgår af noten, er der for receptionslederen fradraget 75% af den udbetalte løn som følge af servicering af lejere i Erhvervenes Hus. Endvidere er hele den udbetalte løn til ungarbejder samt projektansat sekretær fradraget. For god ordens skyld skal det oplyses, at erhvervsrådet har indgået aftale med to private konsulenter vedr. etableringsvejledning og virksomhedsbesøg. Disse omkostninger er medtaget under projektudgifter som køb af konsulentydelser, idet erhvervskontoret ikke har mu- SIDE 4

5 lighed for, at gennemføre alle de under pkt. 3 nævnte aktiviteter med de fastansatte medarbejdere.. A kommenterede i brev af 6. oktober 2005 Viborg Kommunes udtalelse. Statsamtet Nordjylland skrev herefter den 31. oktober 2005 blandt andet følgende til Viborg Kommune: Statsamtet finder, at støtte til de aktiviteter, der er angivet i kommunens brev af 22. september 2005, er omfattet af kommunens hjemmel til at kunne støtte erhvervsudviklingsprojekter i 2 i lov om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter. Statsamtet finder ikke tilstrækkelig grundlag for at erklære, at det forhold, at aktiviteterne sker i en vis konkurrence med Deres firma, bevirker, at støtten må anses for ulovlig. Såfremt man lægger de oplysninger til grund, som kommunerne nu er fremkommet med, vedrørende omkostninger til støtteberettigede aktiviteter, finder statsamtet ikke grundlag for at antage, at støtten materielt er anvendt ulovligt. Som anført i bl. a. statsamtets udtalelse af 26. maj 2004 gælder, at da Viborg-Tjele Erhvervsråd arbejder dels med opgaver, der kan opnå kommunal støtte og dels med opgaver, der ikke kan opnå en sådan støtte, er det en betingelse for, at den kommunale støtte er lovlig, at kommunen gør støtten betinget af, at den alene anvendes til formål, som kan opnå kommunal støtte. Det er endvidere en betingelse, at kommunen fører tilsyn med, at støtten alene anvendes til de nævnte formål. Et sådant tilsyn kan alene føres, hvis det af regnskabsmaterialet fremgår, hvad støtten er anvendt til. På det foreliggende grundlag finder statsamtet, at den indsendte aftale med Viborg-Tjele Erhvervsråd, og regnskabet for 2003 og 2004 ikke lever op til disse krav. Aftalen mellem Viborg-Tjele Erhvervsråd og Viborg Byråd betinger således ikke modtagelsen af støtten af, at støtten kun anvendes til nærmere angivne formål, som kommunen lovligt kan støtte. Regnskabet indeholder i en note en opgørelse over de aktiviteter, som den kommunale støtte efter det oplyste delvist dækker. Imidlertid fremgår det ikke af noten, at den udelukkende vedrører formål, som kommunen må støtte. Dertil kommer, at revisionspåtegningen omfatter Viborg-Egnens Erhvervsråds samlede økonomiske forvalt- SIDE 5

6 ning. Det står således uklart, om revisionen også omfatter den opdeling af udgifterne og grundlaget herfor, der har fundet udtryk i noten. Sammenfattende må statsamtet således konstatere, at støtten for 2003 og 2004 har været udbetalt uden at kommunen har opfyldt de krav, som stilles efter den kommunale lovgivning og den faste praksis, der knytter sig hertil. Statsamtet gav Viborg Kommune meddelelse om de regler der gælder for støtte af den foreliggende art ved skrivelse af 26. maj 2004, hvorfor vi skal anmode om indsendelse af regnskabet for 2005, når dette foreligger samt kopi af det retsgrundlag, der ligger til grund for støttens udbetaling for 2005 og Statsamtet Nordjylland modtog d. 14. juni 2006 ViborgEgnens Erhvervsråds interne årsregnskab for 2005 fra Viborg Kommune. Regnskabet viser, at der i året 2005 har været en omsætning på i alt kr., heraf udgør den kommunale medfinansiering i alt kr. Der har samtidig været omkostninger på i alt kr., hvilket giver et bruttoresultat på kr. Til regnskabet er udarbejdet en supplerende redegørelse, hvori der redegøres for anvendelsen af den kommunale medfinansiering af erhvervsrådets aktiviteter. Heraf fremgår blandt andet følgende: Redegørelsens indhold: 1. Forudsætninger. 2. Erhvervsrådets aktiviteter. 3. Anvendelsen af den kommunale medfinansiering. 1. Forudsætninger. I forhold til tidligere redegørelser er lovgrundlaget for kommuners gennemførelse og finansiering af erhvervsserviceaktiviteter bestemt ved Lov nr. 602 af 24. juni 2005 (bilag 1). Hertil kommer KL s anbefaling jf. bilag 2, hvoraf det bl.a. fremgår at kommunerne placerer driftsopgaven erhvervsservice uden for den kommunale forvaltning. I aftalen med kommunerne [aftalen mellem de deltagende kommuner og Viborg Erhvervsråd] (bilag 3) fremgår jf. 3 følgende: 1. Udgifter til løn og evt. pensionsforsikring for erhvervsdirektøren og yderligere nødvendig medhjælp. 2. Udgifter til leje af de nødvendige lokaler til erhvervskontoret incl. el og varmeudgifter. 3. Udgifter, der er forbundet med erhvervskontorets drift og erhvervsrådets arbejde. SIDE 6

7 4. Kontingent for kommunernes medlemskab af Erhvervsrådet og Erhvervsklub inden for den gældende kontingentsats for organisationer. Erhvervsrådet har endvidere, som aftalt, startet implementering af time- og sagsstyringssystem, således vi i endnu højere grad kan dokumentere hvorledes den kommunale medfinansiering anvendes. 2. Erhvervsrådets aktiviteter Som det fremgår af bilag 4 og 5, udarbejdes der en handlingsplan der fastlægger de overordnede og detaljerede aktiviteter. For hver af de 50 indsatsområder, er der endvidere beskrevet aktivitetens formål, indhold samt forventet tidsforbrug. 3. Økonomisk oversigt. Den kommunale medfinansiering andrager:kr Anvendes til delvis dækning af følgende driftsomkostninger: Lønninger til erhvervskontorets personale: kr Driftsomkostninger: kr Markedsføring: kr Administrationsomkostninger: kr Støtteberettigede omkostninger i alt: kr Lønninger til erhvervsrådets personale fremkommer således: Samlet timeforbrug: timer Heraf anvendt til sekretariat Erhv. hus timer Forhold: 1.881:11.977X100= 15,71 % Fradrag i lønninger 15,71 % af = kr Medregnet lønninger: = kr I året 2005 har Erhvervskontoret haft følgende ansatte for gennemførelse af de under pkt. 3 nævnte aktiviteter: - en erhvervsdirektør - en administrationschef - en bogholder - en chefkonsulent - en erhvervskonsulent (273 årsværk) - en erhvervskonsulent (KT) ikke medgået i løn - en erhvervsassistent (2/3 årsværk) - en receptionsleder - en kontorassistent Endvidere har Erhvervsrådet som tidligere år indgået aftale med to private konsulenter vedr. etableringsvejledning og virksomhedsbesøg. Disse omkostninger er medtaget som køb af konsulentydelser under projektudgifter. SIDE 7

8 Af vedlagte bilag 3, aftalen mellem kommunerne og erhvervsrådet, 3 og 4 fremgår følgende: Af den medfinansiering, som Bjerringbro Byråd, Møldrup Byråd, Tjele Byråd og Viborg Byråd yder, betaler ViborgEgnens Erhvervsråd: 1. Udgifter til løn og evt. pensionsforsikring for erhvervsdirektøren og yderligere nødvendig medhjælp. 2. Udgifter til leje af de nødvendige lokaler til erhvervskontoret incl. el- og varmeudgifter. 3. Udgifter, som i øvrigt er forbundet med erhvervskontorets drift og erhvervsrådets arbejde. 4. Kontingent for kommunernes medlemskab af Erhvervsråd og Erhvervsklub inden for den gældende kontingentsats for organisationer. Efter aftale med kommunerne i hvert enkelt tilfælde kan forsendelser i relation til nærmere aftale projekter ske via kommunerne, der dermed afholder de med forsendelsen forbundne portoudgifter. Kommunernes økonomiudvalg modtager, efter hvert bestyrelsesmøde, mødereferat (excl. bilag). Hvert år i april/maj udarbejder erhvervsrådets bestyrelse et skriftligt oplæg til en drøftelse mellem bestyrelsen og Økonomiudvalgene om planerne for det kommende års aktiviteter. 4 Erhvervsrådets bestyrelse udarbejder hvert år - også i april/maj måned et specificeret forslag til budget med bemærkninger for det kommende regnskabsår, der skal svare til kommunens regnskabsår. Budgetforslaget fremsendes til økonomiudvalgene efter forudgående forhandling med Erhvervsrådet. Samtidig udarbejder erhvervsrådets bestyrelse et specificeret regnskab med bemærkninger for det forløbne regnskabsår og sender det til de respektive byråd til godkendelse. Kommunernes Revision reviderer for kommunernes regning erhvervsrådets regnskab. Statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i styrelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008). SIDE 8

9 Efter de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse er det ikke en lovlig kommunal opgave at yde støtte til private erhvervsvirksomheder, idet kommunernes direkte indblanding i markedsforholdene kan virke konkurrenceforvridende. Uden lovhjemmel har kommuner efter kommunalfuldmagtsreglerne adgang til at yde generel erhvervsstøtte. Generel erhvervsstøtte er for eksempel udførelse af en række opgaver vedrørende infrastruktur m.v. Herudover kan kommuner som generel erhvervsstøtte udføre informationsopgaver af betydning for det lokale erhvervsliv. Kommuner kan herunder for eksempel oprette et erhvervskontor, hvorfra der formidles kontakt til myndigheder mv., udbyde kurser for iværksættere eller kurser der er specielt tilpasset det lokale arbejdskraftbehov, formidle viden af produktionsmæssig karakter (af almen betydning) samt yde bistand ved kontaktformidling. Støtten skal afspejle det lokale fællesbehov og ikke enkelte virksomheders individuelle behov. Kommunen må ikke påtage sig rådgivningsopgaver, der er forbeholdt private erhvervsvirksomheder, for eksempel revision. Kommunen må heller ikke overtage virksomheders naturlige produktionsomkostninger. Det er endvidere en betingelse, at den service og støtte som kommunen yder, skal stå åben for alle virksomheder som kan have en interesse deri. En kommune kan som hovedregel ikke uden lovhjemmel yde økonomisk individuel støtte til private erhvervsvirksomheder. Anden støtte kan kommuner kun yde i henhold til lov. I perioden for aflæggelse af regnskabet for 2005 gjaldt lov nr. 126 af 6. marts 1996 om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter (kaldet 383-loven). 2 En kommune kan lovligt kanalisere sin støtte til erhvervslivet gennem f. eks. et erhvervsråd. I det omfang erhvervsrådet både varetager opgaver, som kommunen lovligt kan støtte, og opgaver, en kommune ikke kan støtte, må kommunen sikre sig, at den kommunale støtte udelukkende anvendes til varetagelse af lovlige kommunale opgaver. ViborgEgnens Erhvervsråd arbejder både med opgaver, der kan opnå kommunal støtte og med opgaver, der ikke kan opnå kommunal støtte. Det er derfor en betingelse for 2 Nu gælder lov om erhvervsfremme, lov nr. 602 af 24. juni 2005 med senere ændringer. SIDE 9

10 lovligheden af den af kommunerne ydede støtte, at støtten gøres betinget af, at den alene anvendes til formål, som kan opnå kommunal støtte. Kommunerne skal endvidere føre tilsyn med, at støtten anvendes til de nævnte formål. ViborgEgnens Erhvervsråd har for året 2005 til årsregnskabet udarbejdet en redegørelse. Det fremgår af redegørelsen, hvad den kommunale medfinansiering er anvendt til. I forhold til årsregnskabet for 2003 fremgår det mere specifikt af redegørelsen, hvorledes lønninger til Erhvervskontorets personale er beregnet. Det fremgår ligeledes af redegørelse til regnskab 2005, at den kommunale medfinansiering er anvendt til lønninger ( kr.), driftsudgifter ( kr.; fordelt på husleje, varme, el, andel af fællesomkostninger, rengøring og husleje for lokalafdelinger), markedsføring ( kr.) samt administrationsomkostninger ( kr.), i alt kr. Statsforvaltningen kan ikke generelt udtale sig om, hvilke nærmere vilkår om tilsyn og kontrol, der bør knyttes til en kommunalbestyrelses tilsagn om støtte til en virksomhed, der både arbejder med opgaver, der kan opnå kommunal støtte og med opgaver, der ikke kan opnå kommunal støtte. Dette må afhænge af en konkret vurdering af behovet for tilsyn. Det fremgår forudsætningsvist af aftalen mellem kommunerne og Erhvervsrådet, at den kommunale medfinansiering bruges til at betale udgifter til løn, leje af lokaler incl. el- og varme, øvrige udgifter forbundet med kontorets drift og erhvervsrådets arbejde samt kontingent for kommunernes medlemskab af Erhvervsråd og Erhvervsklub. Det fremgår videre af aftalens 4, at specificeret forslag til budget med bemærkninger for det kommende regnskabsår sendes til økonomiudvalgene ligesom det fremgår, at et specificeret regnskab med bemærkninger for det forløbne regnskabsår sendes til byrådene til godkendelse. Sammenfattende bemærker statsforvaltningen, at en kommune, der vil yde tilskud til fx et erhvervsråd, for det første kun må yde sådanne tilskud til udførelse af opgaver, kommunen selv lovligt kunne have udført. For det andet er kommunen forpligtet til ved regnskabstilsyn mv. at kontrollere, at den kommunale støtte også i praksis alene anvendes til udførelse af sådanne opgaver og ikke sammenblandes med erhvervsrådets øvrige midler, som anvendes til ikke-kommunale formål. Det er kommunalbestyrelsens politiske og retlige ansvar - under kontrol af bl.a. revisionen og tilsynsmyndigheden - at overholde disse regler. Statsforvaltningen finder ikke i den foreliggende sag grundlag for at antage, at tilskud er ydet til andre formål SIDE 10

11 end lovlige, kommunale. Statsforvaltningen finder endvidere ikke grundlag for at antage, at den kontrol, Viborg Kommune hidtil har udført med midlernes anvendelse, er utilstrækkelig til at sikre de kommunale midlers kun lovlige anvendelse. Statsforvaltningen finder således ikke grundlag for at foretage videre i anledning af sagen. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til A. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningen hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Martin Basse kontorchef /Malene Kleist specialkonsulent SIDE 11

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger De har den 10. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån på 30

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere