Forventet regnskab Pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventet regnskab Pr. 31.07.09"

Transkript

1 Forventet regnskab Pr

2 Indholdsfortegnelse. Side 1. Resultatopgørelse 3 2. Forventet regnskab på bevillingsniveau og politikområder 4 3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31. juli Udvalgenes bemærkninger på politikområder Indtægter Teknik- og miljøudvalget Kultur, erhverv, fritid og turismeudvalget Sundhedsudvalget Social- og ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Renter Anlæg Brugerfinansieret område Afdrag og låneoptagelse Finansforskydninger Oversigt over søgte omplaceringer pr Faresignaler Givne tillægsbevillinger pr Likviditet 16 2

3 1. Resultatopgørelse - Forventet regnskab pr Revideret Mio. kr. Det skattefinansierede område Vedtaget budget Overførsel 08->09 Tillægsbevillinger/ omplac. Søgte tillægsbevillinger pr Skønnet overført til 2010 I alt forventet 2009 pr Indtægter Skatter 1.668,4 0,0 0,0-0,9 0, ,5 Tilskud og udligning 648,2 0,0 0,0 30,7 0,0 678,9 Indtægter i alt 2.316,6 0,0 0,0 29,8 0, ,4 Driftsudgifter Service ,0-61,5 0,1-21,3 52, ,8 Overførselsudgifter -398,6-13,5-1,8-8,7 8,0-414,6 Driftsudgifter i alt ,7-75,0-1,7-30,0 60, ,3 Renter m.v. -19,9-3,9-0,2 0,0 0,0-24,0 Resultat af ordinær drift 45,1-78,9-1,9-0,2 60,0 24,1 Anlæg Anlægsudgifter -48,4-47,8-47,2 0,0 46,1-97,4 Udgifter vedr. jordforsyning -25,0-12,9 7,8 0,0 6,1-24,0 Indtægter vedr. jordforsyning 25,0 0,0 0,0-19,0 0,0 6,0 Nettoanlægsudgifter i alt -48,4-60,7-39,4-19,0 52,1-115,4 Resultat - skattefinansieret område -3,3-139,6-41,4-19,2 112,1-91,4 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3 Anlægsresultat -28,3-25,5-5,3 0,0 9,9-49,2 Resultat - forsyningsvirksomheder 0,0-25,5-5,3 0,0 9,9-21,0 Resultat ialt (A+B) -3,4-165,1-46,6-19,2 121,9-112,3 Pengestrømme Resultat i alt -3,4-165,1-46,6-19,2 121,9-112,3 Afdrag på lån -44,7-3,5-0,1 0,0 0,0-48,3 Lånoptagelse 16,2 27,3 31,8 0,0 0,0 75,3 Øvrige finansforskydninger -4,0-1,3 0,0 6,4 0,0 1,1 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -35,9-142,5-14,9-12,8 121,9-84,2 3

4 2. Forventet regnskabsresultat på bevillingsniveau og politikområder A. Skattefinansieret drift Forventede Søgte om- Skønnet I alt Tillægsbevil- tillægs- placeringer ov erført til forventet Vedtaget Overførsel linger / om- bevillinger Hele kr. budget 08 ->09 placeringe r pr Indtægter Skatter Tilskud Indtægter i alt Driftsudgifter Parker og veje Natur og miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Teknik- og miljøudvalget i alt Beredskabskommission Erhvervs- og kulturudvalget, overførselsudg Erhverv og turisme Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Kultur og markedsføring Borgerservice Erhvervs- og kulturudvalget, service i alt Sundhedsudvalget Socialområdet/ handicappede Ældre Social- og ældreudvalget i alt Arbejdsmarkedsudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Børne- og familieudvalget i alt Politisk organisation Administration By- og landsbyudvikling Økonomiudvalget Service Overførsler Driftsudgifter i alt Renter

5 Forventede Søgte om- Skønnet I alt Tillægsbevil- tillægs- placeringer ov erført til forventet Vedtaget Overførsel linger / om- bevillinger Hele kr. budget 08 ->09 placeringe r pr B. Skattefinansieret Anlægsudgifter: Parker og veje Natur og miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Teknik- og miljøudvalget i alt Erhverv og turisme 0 Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek 0 Erhvervs- og kulturudvalget i alt Socialområdet/ handicappede Ældre Social- og ældreudvalget i alt Dagtilbud Skoler Familie Børne- og familieudvalget i alt Administration By- og landsbyudvikling Økonomiudvalget i alt Anlægsudgifter i alt Udgifter vedr. jordforsyning Indtægter vedr. jordforsyning Anlæg i alt, rådighedsbeløb Forsyningsområdet Driftsudgifter Spildevandsanlæg Renovation Driftsudgifter i alt Forsyningsområdet Anlægsudgifter Spildevandsanlæg Renovation Brugerfinansieret anlæg i alt Pengestrømme Afdrag på lån Låneoptagelse Finansforskydninger Kassevirkning

6 3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2009 Udgifter (-) / Indtægter (+) Indtægter Indtægter Grundskyld/dækningsafgift, mindreindtægt Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft 85 Midtvejsregulering af tilskud og udligning, overførsler Midtvejsregulering af tilskud og udligning, lovændringer Midtvejsregulering af tilskud og udligning, sociale område Midtvejsregulering af tilskud og udligning, sundhed Midtvejsregulering af Ø-tilskud 144 Tilskud kvalitetsfond Drift Skattefinansieret drift: Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret Miljøgebyrer Busdrift -933 Fursund Færgeri, brændstof -215 Fursund Færgeri, vedligeholdelse -325 Glyngøre Havn, restbudget Erhvervs-, kultur-, fritid- og turismeudvalget - service 408 Moms i forbindelse med anlægstilskud til salling hal nr Arbejdsmarkedsudvalget Kontanthjælp Førtidspensioner Sygedagpenge Regresindtægter Revalidering Flexjob og ledighedsydelse Sundhedsudvalget 350 Huslejeudgift sundhedscenter, sparet grundet forsinkelse i etableringen 350 Social- og ældreudvalg Borgerstyret Personlig assistance -900 Ældre: Loft over egenbetaling for madservice Børne- og familieudvalget Dagpasning: Dagpleje, flere børn mv Rehabilitering for børn -550 Familie: anbringelser Økonomiudvalget Lægeerklæringer, merudgift Valg EU og Tronfølgeændringsforslag 7. juni 2009, merudgifter -300 Skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift 0 Drift i alt Anlæg Skattefinansieret anlæg Mindreindtægt grundsalg Brugerfinansieret anlæg 0 Anlæg i alt Finans Finansforskydninger og lån Provenue ved salg af KMD Finansforskydninger og lån i alt Tillægsbevillinger i alt

7 4. Udvalgenes bemærkninger på politikområder. 4.1 Indtægter. Der er indgået en midtvejsregulering af bloktilskuddet i forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL i juni om kommunernes økonomi i Ændringer i indtægter modsvares af ændringer i udgifter som følge af lovændringer og udgifter til overførselsindkomster. Den samlede indtægt er på 20,976 mio. kr. kan fordeles på følgende områder. Overførselsindkomster lovændringer det specialiserede socialområde kommunal medfinansiering af sygehusområdet Ø-tilskud I alt 13,6 mio.kr. 3,2 mio.kr. 7,0 mio.kr. -2,9 mio.kr. 0,1 mio.kr. 21,0 mio.kr. Endvidere er der en indtægt fra tilskud til anlæg vedr. borgernær service på 9,7 mio. kr. Der forventes en mindreindtægt på grundskyld/dækningsafgift/skrå skatteloft på 915 tusinde kr. 4.2 Teknik- og miljøudvalget skattefinansieret. Natur og miljø Miljøgebyrer Indtægten for miljøgebyrer forventes at blive ca kr. i Budget 2009 udgør kr., hvilket giver en mindreindtægt på 1 mio. kr. Indtægten er vurderet ud fra et forventet faktureret timetal på 2200 timer pr. år med en sats på 278,74 kr. pr. time. Satsen udmeldes af staten hvert år. Der søges en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til mindreindtægten. Kollektiv trafik Busdrift Efterreguleringen 2008 fra Midttrafik betyder en merudgift for kommunen på kr. i indeværende år, som ikke kan indeholdes i nuværende budget Der søges således en tillægsbevilling på kr. til dækning af efterreguleringen. Fursund Færgeri På Fursund Færgeri søges der om en tillægsbevilling på kr. fordelt på kr. til brændstof og kr. til vedligeholdelse. Endvidere er der et faresignal vedr. billetsystemet på kr. Brændstof: De årlige udgifter til marinediesel, smøremidler og el - med den nuværende oliepris vil beløbe sig til ca kr. Med et budget 2009 på kr. forventes merforbruget i 2009 at blive på ca kr. Ændringer i olieprisen vil naturligvis påvirke resultatet. Et forslag fra Forvaltningen om forhøjelse af Budget 2009 på kr. blev ikke indarbejdet i budgettet. Forslaget var baseret på de dagældende oliepriser. Der søges således nu om en tillægsbevilling på kr. Vedligeholdelse: Med et årsbudget på kr. har der de senere år hvert år været et merforbrug til vedligeholdelse af færgerne. Forvaltningen og overfartslederen vurderer, at det årlige budgetbeløb til vedligeholdelse af færgerne bør ligge på ca kr., hvis færgerne skal vedligeholdes forsvarligt under hensyn til krav fra Søfartsstyrelsen og krav fra alle om stabil færgedrift uden unødig indsættelse af reservefærgen Stenøre. Ved at udskyde planlagt renovering af den ene aquamaster og de 2 motorer på Slejpner til 2010 udgift ca kr. forventes vedligeholdelsesudgifterne at kunne holdes på 1,6 mio. kr. i indeværende år. Det forudsættes, at der også i 2010 udskydes opgaver. Et forslag fra Forvaltningen om forhøjelse af Budget 2009 på kr. blev ikke indarbejdet i budgettet. 7

8 Der søges således nu om en tillægsbevilling på kr. Færgeriets billetsystem er utidssvarende og af ældre dato, og kan ikke suppleres med reservedele. Systemet bør derfor snarest udskiftes og erstattes af et system, der i langt højere grad kan spille sammen med Kommunens økonomisystem, og som kan håndtere betalingskort i forbindelse med billettering. Nedbrud kan medføre, at det bliver nødvendigt at udskifte systemet i indeværende år. Udgifterne vil beløbe sig til ca kr. Rejses som et faresignal. Planlægning Glyngøre Havn Byrådet har i møde d besluttet at nettoprovenuet på kr. af salg af ejendommen Odden 7 tilføres driften på Glyngøre Havn og anvendes til belægning og belysning mv. Arbejdet blev ikke påbegyndt i 2008, og bevillingen blev ved en fejl tilført kassen ved årsskiftet, i stedet for at blive overført til Der søges således om en tillægsbevilling på kr. i 2009 til udførelse af arbejdet. På områder med overførselsadgang forventes på nuværende tidspunkt, at forbruget de fleste steder vil svare til det korrigerede budget Kultur-, erhverv, fritid og turismeudvalget. Budgetomplaceringer der skal godkendes i byrådet drejer sig om En lønudgift på kr , der flyttes fra politikområdet Kultur til økonomiudvalgets område på konto 6.51 Juleudsmykning, hvor der flyttes kr fra teknisk forvaltning julebelysning til politikområdet Kultur under KEFT Indtægtstillægsbevillingen på kr drejer sig om sparet moms i forbindelse med anlægstilskud til Salling hal nr. 2. Beløbet flyttes fra idrætsområdet og tillægges kassen 4.4. Sundhedsudvalget. Indenfor sundhedsudvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på ca. 1,0 mio. kr. Derudover forventes der et mindreforbrug på udgiften til sundhedscentret på ca. 0,35 mio. kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering: Budgettet til medfinansieringen af sundhedsudgifterne er for 2009 på i alt på 92,3 mio. kr. Den seneste prognose fra Regionen tyder på, at der på udgiften til medfinansieringen forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Iflg. KL`s prognose for medfinansieringsudgifterne i 2009, forventes et højere aktivitetsniveau end forudsat ved budgetlægningen, hvilket vil resultere i en positiv midtvejsregulering i Sundhedsfremme og forebyggelse: Af sundhedsudvalgets midler til sundhedsfremme og forebyggelse på i alt 3,75 mio. kr. incl. overførslen fra 2008 er der p.t. disponeret over 2,3 mio. kr. svarende til budgettet for Der er i budget 2009 afsat 0,75 mio. kr. til et sundhedscenter, ca. halvdelen af budgettet er afsat til huslejeudgift. Da sundhedscentret endnu ikke er etableret anbefales det, at de 0,35 mio. kr. tilgår kassen Social- og ældreudvalget. Samlet for social- og ældreområdet vil der være merudgifter på i alt 2,1 mio. kr. som følge af ny lovgivning, hvoraf en del finansieres via bloktilskuddet og til hvilke der vil blive søgt om tillægsbevilling. Derudover er der faresignaler vedrørende merudgifter på hjælpemiddelområdet på ca. 3,0 mio. kr. Socialområdet: Med de tiltag og opstramninger der er sat i værk i socialafdelingen forventes det på nuværende tidspunkt at budgettet holder. Forventningen er baseret på det på nuværende antal visiterede brugere og der vil således ikke være budgetdækning for en netto tilgang af nye sager. Der er indenfor socialområdet indført ny lovgivning vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance samt ny lovgivning for udmåling af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance, til hvilke der vil blive søgt om tillægsbevilling på i alt 0,9 mio. kr. Beløbet finansieres via bloktilskuddet. Ældreområdet: 8

9 Af faresignaler indenfor ældreområdet kan nævnes, at der på hjælpemiddelområdet forventes et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. Merforbruget skyldes til dels en oparbejdet sagspukkel på bevilling af billån, som forventes afviklet i Derudover ses en stor stigning i udgifter til andre hjælpemidler, specielt høreapparater. Loftet over borgernes egenbetaling for madservice med max ,- kr. pr. måned, vil for ældreområdet betyde en mindreindtægt på ca. 1,2 mio. kr.. Ca. 0,5 mio. kr., finansieres via bloktilskuddet. Der vil til mindreindtægten blive søgt om tillægsbevilling Arbejdsmarkedsudvalget. På overførselsindkomster forventes der et merforbrug på ca. 8,70 mio. kr. Størstedelen af merudgiften kan henføres til kontanthjælp med et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr. og et merforbrug på ledighedsydelse på 6,0 mio. kr.. Merforbruget finansieres fuldt ud over midtvejsreguleringen (se økonomiudvalgets område) Det forventede merforbrug kan specificeres som følgende: Kontanthjælp: netto merforbrug 3,8 mio. kr. Kontanthjælp aktive, der har i foråret været en markant stigning i antallet af ledige på kontanthjælp, dog har det stabiliseret sig de seneste 2 måneder. Merforbruget forventes ud fra den seneste stabilisering, at komme til at udgøre ca. 12,3 mio. kr. (netto) Kontanthjælp passive, der forventes her et mindreforbrug på ca. 8,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en øget aktiveringsgrad. Førtidspensioner: netto et merforbrug på 1,4 mio. kr. På udgiften til førtidspension med 50 % refusion forventes der et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr.. Merforbruget er beregnet ud fra de første 7. måneders forbrug samt skønnet forbrug resten af året. På udgiften til førtidspension med 35 % refusion forventes et mindreforbrug på ca. 3,1 mio. kr.. Mindreforbruget er ligeledes beregnet ud fra de første 7. måneders forbrug samt skønnet forbrug resten af året. På udgiften til førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter forventes der et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. Merforbruget er beregnet ud fra en forventning om en tilgang på yderligere 75 tilkendelser resten af året. En tilgang på i alt 150 sager i Sygedagpenge: netto mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Sygedagpenge uden refusion over 52 uger: Antallet af sygedagpengemodtagere med en varighed over 52 uger har i første halvår af 2009 ligget på ca personer, der viser sig nu en faldende tendens og antallet af personer er reduceret til ca. 135 helårspersoner. Der forventes fortsat en positiv udvikling og antallet af helårspersoner ved årets udgang er reduceret til ca Budgettet for 2009 er beregnet ud fra 107 helårspersoner hvilket betyder en merudgift i 2009 på ca. 6,0 mio. kr. Sygedagpenge med 50 % refusion: Her forventes et netto mindreforbrug på ca. 7,7 mio. kr. Dette skyldes primært den iværksatte tidlige indsats, hvor det er lykkes at afslutte mange sager tidligt i forløbet. Regresindtægter: merforbrug på 1,0 mio. kr. I 2008 lykkes det at indkræve 5,1 mio. kr. i regres. Denne tendens vurderes ikke at kunne holde i 2009, hvor regresindtægterne forventes at blive ca. 2,8 mio. kr., en mindreindtægt på netto 1,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Revalidering: mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget til revalidering er sammensat af et mindreforbrug på henholdsvis udgifter til løntilskud i forbindelse med revalidering og et mindreforbrug på udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering. Fleksjob og ledighedsydelse: merforbrug på 6,0 mio. kr. På udgifter til ledighedsydelse til borgere der har modtaget ydelse i 18 måneder indenfor 24 måneder forventes en merudgift på ca. 6,0 mio. kr. Årsagen skyldes primært situationen på arbejdsmarkedet, hvor det har været svært at placere ledige i fleksjobs. 9

10 4.7. Børne- og familieudvalget Samlet for udvalgets område er der overført et merforbrug på ca. 2 mio.kr. fra 2008 til Der er ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009 givet er tillægsbevilling på 3 mio.kr. til Dagplejen vedr Der skønnes et samlet merforbrug i 2009 på ca. 22,8 mio.kr. inklusiv overførslerne fra Dagtilbud På dagtilbudsområdet skønnes der p.t. er merforbrug på i alt 6,7 mio. kr. Merforbruget vedrører hovedsageligt dagplejen. Børne- og Familieudvalget vedtog den 4. februar 2009 at godkende en analyse på dagplejeområdet samt fremtidig styringsmodel. Det blev samtidig besluttet at udsætte ansøgning om tillægsbevilling, indtil regnskabsafslutningen for 2008 forelå. Byrådet bevilgede den 26. maj mio. kr. til Dagplejen vedrørende regnskab Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009 blev der rejst faresignal vedrørende Dagplejens budget for 2009 med et skønnet forventet merforbrug på ca. 5 mio. kr. Der er indgået en ny overenskomst for dagplejerne, som især medfører øgede udgifter til dispositionspleje betaling for gæsteplejebørn, samt yderligere en afspadseringsdag. Skønnet merudgift i 2009 på ca. 1,6 mio. kr. som følge af den nye overenskomst. Der forventes tillægsbevilling på 5 mio. kr. vedrørende Dagplejen. Skoler Samlet for skoleområdet (konto 03) skønnes der en merudgift på ca. 1,2 mio. kr. Merudgiften vedrører hovedsageligt undervisning af plejeanbragte børn, undervisning over kommunegrænser, befordring af skoleelever samt bidrag til Staten for efterskoleelever, hvorimod der bl.a. er mindreudgifter på tale- /høreområdet og skolepsykologer. Familieområdet Samlet for familieområdet skønnes der p.t. en merudgift på 14,9 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. vedrører overførslen fra Merudgifterne vedrører familiepleje- og anbringelsesområdet, hvor der i 2008 var en merudgift på i alt 8,3 mio. kr. inden overførsel af overskud fra øvrige områder. For 2009 skønnes merudgifterne på familiepleje- og anbringelsesområdet at blive på 10,4 mio. kr. Der forventes tillægsbevilling hertil. Der er iværksat en analyse af området, der senere vil blive forelagt Udvalget. Herudover er der merudgifter til rehabiliteringsområdet for børn jf. aftale med Region Midtjylland på kr. vedr. 2008/2009. Overflytning mellem politikområder Der ønskes foretaget overflytning af: kr. fra administrationen (konto 06) til familieområdet vedrørende restbeløb for 2008 til SSP-samarbejdet Økonomiudvalget. Der er konstateret et stigende forbrug til lægeerklæringer. Merudgiften bliver på 1,1 millioner kr. Beløbet søges som tillægsbevilling. Omkostningerne ved valget den 7. juni til Europaparlamentet samt folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven, er gjort op til et merforbrug på 300 tusinde kr. Beløbet søges som tillægsbevilling Renter. Budgettet forventes at holde Anlæg Der henvises til særskilt opgørelse vedr. anlægsinvesteringer I 2009 forventes et forbrug på anlæg på i alt netto 75,84 mio.kr., heraf netto 11,05 mio.kr. på byggemodning og 64,79 mio.kr. på øvrige anlæg på det skattefinansierede område jf. specificeret oversigt i bilag. Til 2010 forventes der i alt overført netto 18,94 mio. kr., heraf netto 5,39 mio. kr. på byggemodningen og 13,55 mio. kr. på øvrige anlæg på det skattefinansierede område. 10

11 Byggemodning Grundsalg: På byggemodningen vurderes, at indtægter fra grundsalget i hele 2009 bliver ca. 6 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 25 mio. kr. Dvs. en mindreindtægt på 19 mio. kr. Vurderingen er behæftet med usikkerhed, men bygger på solgte og reserverede grunde i Der er pt. registreret 13 grunde solgt, 17 grunde reserverede og 2 grunde tilbagekøbt i Der er pr. 14. august 2009 bogført indtægter fra grundsalg på netto 4,1 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling til de manglende indtægter på 19 mio. kr. Tillægsbevilling til rådighedsbeløb: Der søges om tillæg til rådighedsbeløb på følgende byggemodningsprojekter jf. bilag: kr. Ydunsvej lokalplan kr. Hjaltesvej lokalplan kr. Hem lokalplan kr. Bilstrupparken, lokalplan kr. Marianevej, lokalplan kr. Vikingebakken, Hvidbjerg kr. Æblehaven, Lyby kr. Mejsevej, Breum kr. Frilandsvej, Rødding kr. Gyldendal, Lihme kr. Gyldendal/Vester Hærup Strandvej Lihme kr. Rosenvænget, Rødding kr. Erhvervsområde ved Folmentoft lokalplan kr. Erhvervsområde Katkjærvej lokalplan 125 I alt kr. Som finansieres af: kr. Byggemodning, bolig 2009, restbeløb kr. Arealerhvervelse 2009, restbeløb kr. Byggemodning, erhverv I alt kr. Tillægsbevilling til anlægsbevilling: Der søges om tillæg til anlægsbevilling på i alt kr. på følgende byggemodningsprojekter: Kr. Tillæg til anlægsbevilling Korrigeret anlægsbevilling Hjaltesvej lokalplan Æblehaven, Lyby Frilandsvej, Rødding Rosenvænget, Rødding Erhvervsområde ved Folmentoft lokalplan Erhvervsområde Katkjærvej lokalplan I alt Brugerfinansieret område. Drift Der er på nuværende tidspunkt ingen afvigelser til driften i Anlæg Der forventes et nettoforbrug på 49,209 mio. kr. fordelt med 43,494 mio. kr. på spildevand og 5,715 mio. kr. på renovation. Korrigeret budget er 59,071 mio. kr. Uforbrugte rådighedsbeløb forventes på nuværende tidspunkt overført til

12 4.12. Afdrag og låneoptagelse. Budgettet forventes at holde Finansforskydninger. Ved salget af KMD har Skive Kommunes andel udløst et provenu på 6,4 millioner. Da kommunen samtidig har mistet sin anpart i KMD er der ikke tale om en indtægt, men om en finansforskydning, der forbedrer kommunens likviditet. 12

13 5. Oversigt over søgte budgetomplaceringer pr. 31. juli 2009 Drift Skattefinansieret drift: Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret Juleudsmykning fra teknisk forvaltning julebelysning til politikområdet Kultur under KEFT Erhvervs-, kultur-, fritid- og turismeudvalget - service Markedsføring Julebelysning Lønudgift flyttes fra politikomr. Kultur til økonomiudvalgets område Juleudsmykning fra teknisk forvaltning julebelysning til politikområdet Kultur under KEFT Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundhedsudvalget 0 Social- og ældreudvalg 0 Børne- og familieudvalget Restbeløb SSP-samarbejdet Økonomiudvalget Lønudgift flyttes fra politikomr. Kultur til økonomiudvalgets område Restbeløb SSP-samarbejdet Skattefinansieret drift i alt 0 Drift i alt 0 13

14 6. Faresignaler pr. 31. juli 2009 Udgifter (-) / Indtægter (+) Indtægter Indtægter 0 Drift Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret -200 Fursund færgeri - billetsystem -200 Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundhedsudvalget Aktivitetsbestemt medfinansiering Social- og ældreudvalg Ældre: Hjælpemidler - billån og høreapparater Børne- og familieudvalget Skoler: befordring, betaling efterskoleelever mv Skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift 0 Drift i alt Anlæg Skattefinansieret anlæg 0 Anlæg i alt 0 Faresignaler i alt, minimum

15 7. Oversigt over givne tillægsbevillinger pr. 31. august 2009 Udgifter (-) / Indtægter (+) Drift Byråd Skattefinansieret drift: Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret Slikbassin ved Jollehavn ,8 Nedrivning af Sallingsundvej ,15 Erhvervsområde, Herningvej, LP ,5 Vejbelysning ,8 Bygninger: energimærkningsordning ,3 Erhvervs-, kultur-, fritid- og turismeudvalget - service 408 Idræt: moms, Salling hal ,3 Børne- og familieudvalget -156 Dagpasning: flere børn ,3 Skoler: energibesparende foranstaltninger ,3 Højslev skole - medfinanciering klasselokaler ,4 Resen skole - medfinanciering klasselokaler ,4 Resen daginstitution driftsmidler overført til anlæg ,7 Økonomiudvalgt -200 Flyveplads Skive Lufthavn ,9 Kommunevalg. Prøvevalg for årige Skattefinansieret drift i alt Drift i alt Anlæg Skattefinansieret anlæg Fur Havn, renovering af molerkaj ,3 Fur Havn, renovering af molerkaj, indtægt ,4 Brårup Skole, pædagogisk servicecenter ,13 Højslev skole, 6 klasselokaler ,4 Resen skole, 4 klasselokaler ,4 Skovly maskinhus ,4 Institutioner, renovering af toiletter ,4 Institutioner, renovering af klimaskærm ,4 Klimaskærm, energibesparelse ,4 Rådighedsbeløb byggemodning, omprioritering ,4 Køb af ejendomme i Brogaardsgade ,14 Køb af ejendomme i Brogaardsgade, byggemodning ,14 Køb af ejendomme i Brogaardsgade, rådhusbevilling ,14 Jordkøb, Hovvænget ,luk Etablering af solceller på kommunale ejendomme ,9 Energibesparende foranstaltninger ,4 Marienlyst, 24 almene ældreboliger ,4 Områdefornyelse i Durup ,2 Energibyen Skive ,16 Oprensning af slikbassin, Skive havn ,7 Områdefornyelse, Søndergade ,8 Spøttrup Kulturhal ,6 Resen daginstitution driftsmidler overført til anlæg ,7 Brugerfinansieret anlæg Kloakering Durup og Højslev ,14 Kloakering Håsum, Spøttrup Borg og Søndertoften, Hald ,4 Anlæg i alt

16 Finans Finansforskydninger og lån Låneoptagelse, molerkaj, Fur Havn ,3 Låneoptagelse, solceller, kommunale ejendomme ,9 Låneoptagelse, energibesparende foranstaltninger ,4 Låneoptagelse, klimaskærm energibesparelse ,4 Optagelse af lån til skolebyggeri jf. Dispensation ,4 Områdefornyelse i Durup, statsrefusion ,2 Spøttrup Kulturhal, velfærdsministeriets tilskud ,6 Renter, lån, molerkaj, Fur Havn ,3 Afdrag, lån, molerkaj, Fur Havn ,3 Finansforskydninger og lån i alt Tillægsbevillinger i alt Likviditetsgraf Likviditeten jan aug. 2009, Heraf deponering på 23,6 m io fra hele kr jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 Gns. Likviditet, måned Gennemsnitlig likviditet 12 måneder Gennemsnitlig likviditet 3 måneder 16

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling 1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/6 2017 Sagsnr. 779-2017-12789 Dok.nr. 779-2017-224959 Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling ÅBENT BESLUTNING ØKONOMIUDVALG DEN 12. SEPTEMBER 2017 Fraværende:

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 10.11.2009 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 553. Fokusområder - opfølgning på Økonomiudvalgets område.... 3 554.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Kassebeholdningen Ved udgangen af april måned 2017 var der en kassebeholdning på 108,7 mio. kr.

Kassebeholdningen Ved udgangen af april måned 2017 var der en kassebeholdning på 108,7 mio. kr. Likviditet og resultater 30. april 2017 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2017 5 Lønbudget og forbrug i 2017 6 Serviceudgifter

Læs mere

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 Budgetorientering 7. oktober 2009 Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 1 Likviditet Likviditeten jan. 2007 - aug. 2009, He r af d ep on er i ng p å 23,6 m io fr a 1. 1. 2009 300.000 250.000

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Halvårsregnskab. pr

Halvårsregnskab. pr Status på den samlede økonomi pr. 30. juni Halvårsregnskabet samler alle politikområdernes halvårsregnskaber for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016) Regnskab for perioden 1. januar 2016 30. juni 2016. (Halvårsregnskab 2016) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2016 samt forventet

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Det forventede resultat Det forventede regnskabsresultat for skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Driftsudgifterne

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 214 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 214 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 3.

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet Månedsmøde November - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Der er derfor primært fokuseret på det forventede årsregnskab for 2015 samt afvigelser i forhold til korrigeret

Der er derfor primært fokuseret på det forventede årsregnskab for 2015 samt afvigelser i forhold til korrigeret Indledning I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages to årlige budgetopfølgninger. Disse foretages pr. 31. marts og pr. 31. august. Efter behandling i de enkelte udvalg

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger

3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger 3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Total Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget -1.545,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Administration og tværgående -695,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Politisk

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet Månedsmøde Oktober - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

12. november 2010 Notat vedr. budgetopfølgning Budgetopfølgning 2010 ændrede budgetforudsætninger pr. 30.september 2010.

12. november 2010 Notat vedr. budgetopfølgning Budgetopfølgning 2010 ændrede budgetforudsætninger pr. 30.september 2010. 12. november 2010 Notat vedr. budgetopfølgning 2010 Bilag A Budgetopfølgning 2010 ændrede budgetforudsætninger pr. 30.september 2010. Notatet er disponeret således: Resumé Serviceudgiftsrammen Ændret udgiftspres

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere