Forventet regnskab Pr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventet regnskab Pr. 31.07.09"

Transkript

1 Forventet regnskab Pr

2 Indholdsfortegnelse. Side 1. Resultatopgørelse 3 2. Forventet regnskab på bevillingsniveau og politikområder 4 3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31. juli Udvalgenes bemærkninger på politikområder Indtægter Teknik- og miljøudvalget Kultur, erhverv, fritid og turismeudvalget Sundhedsudvalget Social- og ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Renter Anlæg Brugerfinansieret område Afdrag og låneoptagelse Finansforskydninger Oversigt over søgte omplaceringer pr Faresignaler Givne tillægsbevillinger pr Likviditet 16 2

3 1. Resultatopgørelse - Forventet regnskab pr Revideret Mio. kr. Det skattefinansierede område Vedtaget budget Overførsel 08->09 Tillægsbevillinger/ omplac. Søgte tillægsbevillinger pr Skønnet overført til 2010 I alt forventet 2009 pr Indtægter Skatter 1.668,4 0,0 0,0-0,9 0, ,5 Tilskud og udligning 648,2 0,0 0,0 30,7 0,0 678,9 Indtægter i alt 2.316,6 0,0 0,0 29,8 0, ,4 Driftsudgifter Service ,0-61,5 0,1-21,3 52, ,8 Overførselsudgifter -398,6-13,5-1,8-8,7 8,0-414,6 Driftsudgifter i alt ,7-75,0-1,7-30,0 60, ,3 Renter m.v. -19,9-3,9-0,2 0,0 0,0-24,0 Resultat af ordinær drift 45,1-78,9-1,9-0,2 60,0 24,1 Anlæg Anlægsudgifter -48,4-47,8-47,2 0,0 46,1-97,4 Udgifter vedr. jordforsyning -25,0-12,9 7,8 0,0 6,1-24,0 Indtægter vedr. jordforsyning 25,0 0,0 0,0-19,0 0,0 6,0 Nettoanlægsudgifter i alt -48,4-60,7-39,4-19,0 52,1-115,4 Resultat - skattefinansieret område -3,3-139,6-41,4-19,2 112,1-91,4 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3 Anlægsresultat -28,3-25,5-5,3 0,0 9,9-49,2 Resultat - forsyningsvirksomheder 0,0-25,5-5,3 0,0 9,9-21,0 Resultat ialt (A+B) -3,4-165,1-46,6-19,2 121,9-112,3 Pengestrømme Resultat i alt -3,4-165,1-46,6-19,2 121,9-112,3 Afdrag på lån -44,7-3,5-0,1 0,0 0,0-48,3 Lånoptagelse 16,2 27,3 31,8 0,0 0,0 75,3 Øvrige finansforskydninger -4,0-1,3 0,0 6,4 0,0 1,1 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -35,9-142,5-14,9-12,8 121,9-84,2 3

4 2. Forventet regnskabsresultat på bevillingsniveau og politikområder A. Skattefinansieret drift Forventede Søgte om- Skønnet I alt Tillægsbevil- tillægs- placeringer ov erført til forventet Vedtaget Overførsel linger / om- bevillinger Hele kr. budget 08 ->09 placeringe r pr Indtægter Skatter Tilskud Indtægter i alt Driftsudgifter Parker og veje Natur og miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Teknik- og miljøudvalget i alt Beredskabskommission Erhvervs- og kulturudvalget, overførselsudg Erhverv og turisme Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Kultur og markedsføring Borgerservice Erhvervs- og kulturudvalget, service i alt Sundhedsudvalget Socialområdet/ handicappede Ældre Social- og ældreudvalget i alt Arbejdsmarkedsudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Børne- og familieudvalget i alt Politisk organisation Administration By- og landsbyudvikling Økonomiudvalget Service Overførsler Driftsudgifter i alt Renter

5 Forventede Søgte om- Skønnet I alt Tillægsbevil- tillægs- placeringer ov erført til forventet Vedtaget Overførsel linger / om- bevillinger Hele kr. budget 08 ->09 placeringe r pr B. Skattefinansieret Anlægsudgifter: Parker og veje Natur og miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Teknik- og miljøudvalget i alt Erhverv og turisme 0 Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek 0 Erhvervs- og kulturudvalget i alt Socialområdet/ handicappede Ældre Social- og ældreudvalget i alt Dagtilbud Skoler Familie Børne- og familieudvalget i alt Administration By- og landsbyudvikling Økonomiudvalget i alt Anlægsudgifter i alt Udgifter vedr. jordforsyning Indtægter vedr. jordforsyning Anlæg i alt, rådighedsbeløb Forsyningsområdet Driftsudgifter Spildevandsanlæg Renovation Driftsudgifter i alt Forsyningsområdet Anlægsudgifter Spildevandsanlæg Renovation Brugerfinansieret anlæg i alt Pengestrømme Afdrag på lån Låneoptagelse Finansforskydninger Kassevirkning

6 3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2009 Udgifter (-) / Indtægter (+) Indtægter Indtægter Grundskyld/dækningsafgift, mindreindtægt Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft 85 Midtvejsregulering af tilskud og udligning, overførsler Midtvejsregulering af tilskud og udligning, lovændringer Midtvejsregulering af tilskud og udligning, sociale område Midtvejsregulering af tilskud og udligning, sundhed Midtvejsregulering af Ø-tilskud 144 Tilskud kvalitetsfond Drift Skattefinansieret drift: Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret Miljøgebyrer Busdrift -933 Fursund Færgeri, brændstof -215 Fursund Færgeri, vedligeholdelse -325 Glyngøre Havn, restbudget Erhvervs-, kultur-, fritid- og turismeudvalget - service 408 Moms i forbindelse med anlægstilskud til salling hal nr Arbejdsmarkedsudvalget Kontanthjælp Førtidspensioner Sygedagpenge Regresindtægter Revalidering Flexjob og ledighedsydelse Sundhedsudvalget 350 Huslejeudgift sundhedscenter, sparet grundet forsinkelse i etableringen 350 Social- og ældreudvalg Borgerstyret Personlig assistance -900 Ældre: Loft over egenbetaling for madservice Børne- og familieudvalget Dagpasning: Dagpleje, flere børn mv Rehabilitering for børn -550 Familie: anbringelser Økonomiudvalget Lægeerklæringer, merudgift Valg EU og Tronfølgeændringsforslag 7. juni 2009, merudgifter -300 Skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift 0 Drift i alt Anlæg Skattefinansieret anlæg Mindreindtægt grundsalg Brugerfinansieret anlæg 0 Anlæg i alt Finans Finansforskydninger og lån Provenue ved salg af KMD Finansforskydninger og lån i alt Tillægsbevillinger i alt

7 4. Udvalgenes bemærkninger på politikområder. 4.1 Indtægter. Der er indgået en midtvejsregulering af bloktilskuddet i forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL i juni om kommunernes økonomi i Ændringer i indtægter modsvares af ændringer i udgifter som følge af lovændringer og udgifter til overførselsindkomster. Den samlede indtægt er på 20,976 mio. kr. kan fordeles på følgende områder. Overførselsindkomster lovændringer det specialiserede socialområde kommunal medfinansiering af sygehusområdet Ø-tilskud I alt 13,6 mio.kr. 3,2 mio.kr. 7,0 mio.kr. -2,9 mio.kr. 0,1 mio.kr. 21,0 mio.kr. Endvidere er der en indtægt fra tilskud til anlæg vedr. borgernær service på 9,7 mio. kr. Der forventes en mindreindtægt på grundskyld/dækningsafgift/skrå skatteloft på 915 tusinde kr. 4.2 Teknik- og miljøudvalget skattefinansieret. Natur og miljø Miljøgebyrer Indtægten for miljøgebyrer forventes at blive ca kr. i Budget 2009 udgør kr., hvilket giver en mindreindtægt på 1 mio. kr. Indtægten er vurderet ud fra et forventet faktureret timetal på 2200 timer pr. år med en sats på 278,74 kr. pr. time. Satsen udmeldes af staten hvert år. Der søges en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til mindreindtægten. Kollektiv trafik Busdrift Efterreguleringen 2008 fra Midttrafik betyder en merudgift for kommunen på kr. i indeværende år, som ikke kan indeholdes i nuværende budget Der søges således en tillægsbevilling på kr. til dækning af efterreguleringen. Fursund Færgeri På Fursund Færgeri søges der om en tillægsbevilling på kr. fordelt på kr. til brændstof og kr. til vedligeholdelse. Endvidere er der et faresignal vedr. billetsystemet på kr. Brændstof: De årlige udgifter til marinediesel, smøremidler og el - med den nuværende oliepris vil beløbe sig til ca kr. Med et budget 2009 på kr. forventes merforbruget i 2009 at blive på ca kr. Ændringer i olieprisen vil naturligvis påvirke resultatet. Et forslag fra Forvaltningen om forhøjelse af Budget 2009 på kr. blev ikke indarbejdet i budgettet. Forslaget var baseret på de dagældende oliepriser. Der søges således nu om en tillægsbevilling på kr. Vedligeholdelse: Med et årsbudget på kr. har der de senere år hvert år været et merforbrug til vedligeholdelse af færgerne. Forvaltningen og overfartslederen vurderer, at det årlige budgetbeløb til vedligeholdelse af færgerne bør ligge på ca kr., hvis færgerne skal vedligeholdes forsvarligt under hensyn til krav fra Søfartsstyrelsen og krav fra alle om stabil færgedrift uden unødig indsættelse af reservefærgen Stenøre. Ved at udskyde planlagt renovering af den ene aquamaster og de 2 motorer på Slejpner til 2010 udgift ca kr. forventes vedligeholdelsesudgifterne at kunne holdes på 1,6 mio. kr. i indeværende år. Det forudsættes, at der også i 2010 udskydes opgaver. Et forslag fra Forvaltningen om forhøjelse af Budget 2009 på kr. blev ikke indarbejdet i budgettet. 7

8 Der søges således nu om en tillægsbevilling på kr. Færgeriets billetsystem er utidssvarende og af ældre dato, og kan ikke suppleres med reservedele. Systemet bør derfor snarest udskiftes og erstattes af et system, der i langt højere grad kan spille sammen med Kommunens økonomisystem, og som kan håndtere betalingskort i forbindelse med billettering. Nedbrud kan medføre, at det bliver nødvendigt at udskifte systemet i indeværende år. Udgifterne vil beløbe sig til ca kr. Rejses som et faresignal. Planlægning Glyngøre Havn Byrådet har i møde d besluttet at nettoprovenuet på kr. af salg af ejendommen Odden 7 tilføres driften på Glyngøre Havn og anvendes til belægning og belysning mv. Arbejdet blev ikke påbegyndt i 2008, og bevillingen blev ved en fejl tilført kassen ved årsskiftet, i stedet for at blive overført til Der søges således om en tillægsbevilling på kr. i 2009 til udførelse af arbejdet. På områder med overførselsadgang forventes på nuværende tidspunkt, at forbruget de fleste steder vil svare til det korrigerede budget Kultur-, erhverv, fritid og turismeudvalget. Budgetomplaceringer der skal godkendes i byrådet drejer sig om En lønudgift på kr , der flyttes fra politikområdet Kultur til økonomiudvalgets område på konto 6.51 Juleudsmykning, hvor der flyttes kr fra teknisk forvaltning julebelysning til politikområdet Kultur under KEFT Indtægtstillægsbevillingen på kr drejer sig om sparet moms i forbindelse med anlægstilskud til Salling hal nr. 2. Beløbet flyttes fra idrætsområdet og tillægges kassen 4.4. Sundhedsudvalget. Indenfor sundhedsudvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på ca. 1,0 mio. kr. Derudover forventes der et mindreforbrug på udgiften til sundhedscentret på ca. 0,35 mio. kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering: Budgettet til medfinansieringen af sundhedsudgifterne er for 2009 på i alt på 92,3 mio. kr. Den seneste prognose fra Regionen tyder på, at der på udgiften til medfinansieringen forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Iflg. KL`s prognose for medfinansieringsudgifterne i 2009, forventes et højere aktivitetsniveau end forudsat ved budgetlægningen, hvilket vil resultere i en positiv midtvejsregulering i Sundhedsfremme og forebyggelse: Af sundhedsudvalgets midler til sundhedsfremme og forebyggelse på i alt 3,75 mio. kr. incl. overførslen fra 2008 er der p.t. disponeret over 2,3 mio. kr. svarende til budgettet for Der er i budget 2009 afsat 0,75 mio. kr. til et sundhedscenter, ca. halvdelen af budgettet er afsat til huslejeudgift. Da sundhedscentret endnu ikke er etableret anbefales det, at de 0,35 mio. kr. tilgår kassen Social- og ældreudvalget. Samlet for social- og ældreområdet vil der være merudgifter på i alt 2,1 mio. kr. som følge af ny lovgivning, hvoraf en del finansieres via bloktilskuddet og til hvilke der vil blive søgt om tillægsbevilling. Derudover er der faresignaler vedrørende merudgifter på hjælpemiddelområdet på ca. 3,0 mio. kr. Socialområdet: Med de tiltag og opstramninger der er sat i værk i socialafdelingen forventes det på nuværende tidspunkt at budgettet holder. Forventningen er baseret på det på nuværende antal visiterede brugere og der vil således ikke være budgetdækning for en netto tilgang af nye sager. Der er indenfor socialområdet indført ny lovgivning vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance samt ny lovgivning for udmåling af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance, til hvilke der vil blive søgt om tillægsbevilling på i alt 0,9 mio. kr. Beløbet finansieres via bloktilskuddet. Ældreområdet: 8

9 Af faresignaler indenfor ældreområdet kan nævnes, at der på hjælpemiddelområdet forventes et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. Merforbruget skyldes til dels en oparbejdet sagspukkel på bevilling af billån, som forventes afviklet i Derudover ses en stor stigning i udgifter til andre hjælpemidler, specielt høreapparater. Loftet over borgernes egenbetaling for madservice med max ,- kr. pr. måned, vil for ældreområdet betyde en mindreindtægt på ca. 1,2 mio. kr.. Ca. 0,5 mio. kr., finansieres via bloktilskuddet. Der vil til mindreindtægten blive søgt om tillægsbevilling Arbejdsmarkedsudvalget. På overførselsindkomster forventes der et merforbrug på ca. 8,70 mio. kr. Størstedelen af merudgiften kan henføres til kontanthjælp med et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr. og et merforbrug på ledighedsydelse på 6,0 mio. kr.. Merforbruget finansieres fuldt ud over midtvejsreguleringen (se økonomiudvalgets område) Det forventede merforbrug kan specificeres som følgende: Kontanthjælp: netto merforbrug 3,8 mio. kr. Kontanthjælp aktive, der har i foråret været en markant stigning i antallet af ledige på kontanthjælp, dog har det stabiliseret sig de seneste 2 måneder. Merforbruget forventes ud fra den seneste stabilisering, at komme til at udgøre ca. 12,3 mio. kr. (netto) Kontanthjælp passive, der forventes her et mindreforbrug på ca. 8,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en øget aktiveringsgrad. Førtidspensioner: netto et merforbrug på 1,4 mio. kr. På udgiften til førtidspension med 50 % refusion forventes der et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr.. Merforbruget er beregnet ud fra de første 7. måneders forbrug samt skønnet forbrug resten af året. På udgiften til førtidspension med 35 % refusion forventes et mindreforbrug på ca. 3,1 mio. kr.. Mindreforbruget er ligeledes beregnet ud fra de første 7. måneders forbrug samt skønnet forbrug resten af året. På udgiften til førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter forventes der et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. Merforbruget er beregnet ud fra en forventning om en tilgang på yderligere 75 tilkendelser resten af året. En tilgang på i alt 150 sager i Sygedagpenge: netto mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Sygedagpenge uden refusion over 52 uger: Antallet af sygedagpengemodtagere med en varighed over 52 uger har i første halvår af 2009 ligget på ca personer, der viser sig nu en faldende tendens og antallet af personer er reduceret til ca. 135 helårspersoner. Der forventes fortsat en positiv udvikling og antallet af helårspersoner ved årets udgang er reduceret til ca Budgettet for 2009 er beregnet ud fra 107 helårspersoner hvilket betyder en merudgift i 2009 på ca. 6,0 mio. kr. Sygedagpenge med 50 % refusion: Her forventes et netto mindreforbrug på ca. 7,7 mio. kr. Dette skyldes primært den iværksatte tidlige indsats, hvor det er lykkes at afslutte mange sager tidligt i forløbet. Regresindtægter: merforbrug på 1,0 mio. kr. I 2008 lykkes det at indkræve 5,1 mio. kr. i regres. Denne tendens vurderes ikke at kunne holde i 2009, hvor regresindtægterne forventes at blive ca. 2,8 mio. kr., en mindreindtægt på netto 1,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Revalidering: mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget til revalidering er sammensat af et mindreforbrug på henholdsvis udgifter til løntilskud i forbindelse med revalidering og et mindreforbrug på udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering. Fleksjob og ledighedsydelse: merforbrug på 6,0 mio. kr. På udgifter til ledighedsydelse til borgere der har modtaget ydelse i 18 måneder indenfor 24 måneder forventes en merudgift på ca. 6,0 mio. kr. Årsagen skyldes primært situationen på arbejdsmarkedet, hvor det har været svært at placere ledige i fleksjobs. 9

10 4.7. Børne- og familieudvalget Samlet for udvalgets område er der overført et merforbrug på ca. 2 mio.kr. fra 2008 til Der er ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009 givet er tillægsbevilling på 3 mio.kr. til Dagplejen vedr Der skønnes et samlet merforbrug i 2009 på ca. 22,8 mio.kr. inklusiv overførslerne fra Dagtilbud På dagtilbudsområdet skønnes der p.t. er merforbrug på i alt 6,7 mio. kr. Merforbruget vedrører hovedsageligt dagplejen. Børne- og Familieudvalget vedtog den 4. februar 2009 at godkende en analyse på dagplejeområdet samt fremtidig styringsmodel. Det blev samtidig besluttet at udsætte ansøgning om tillægsbevilling, indtil regnskabsafslutningen for 2008 forelå. Byrådet bevilgede den 26. maj mio. kr. til Dagplejen vedrørende regnskab Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009 blev der rejst faresignal vedrørende Dagplejens budget for 2009 med et skønnet forventet merforbrug på ca. 5 mio. kr. Der er indgået en ny overenskomst for dagplejerne, som især medfører øgede udgifter til dispositionspleje betaling for gæsteplejebørn, samt yderligere en afspadseringsdag. Skønnet merudgift i 2009 på ca. 1,6 mio. kr. som følge af den nye overenskomst. Der forventes tillægsbevilling på 5 mio. kr. vedrørende Dagplejen. Skoler Samlet for skoleområdet (konto 03) skønnes der en merudgift på ca. 1,2 mio. kr. Merudgiften vedrører hovedsageligt undervisning af plejeanbragte børn, undervisning over kommunegrænser, befordring af skoleelever samt bidrag til Staten for efterskoleelever, hvorimod der bl.a. er mindreudgifter på tale- /høreområdet og skolepsykologer. Familieområdet Samlet for familieområdet skønnes der p.t. en merudgift på 14,9 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. vedrører overførslen fra Merudgifterne vedrører familiepleje- og anbringelsesområdet, hvor der i 2008 var en merudgift på i alt 8,3 mio. kr. inden overførsel af overskud fra øvrige områder. For 2009 skønnes merudgifterne på familiepleje- og anbringelsesområdet at blive på 10,4 mio. kr. Der forventes tillægsbevilling hertil. Der er iværksat en analyse af området, der senere vil blive forelagt Udvalget. Herudover er der merudgifter til rehabiliteringsområdet for børn jf. aftale med Region Midtjylland på kr. vedr. 2008/2009. Overflytning mellem politikområder Der ønskes foretaget overflytning af: kr. fra administrationen (konto 06) til familieområdet vedrørende restbeløb for 2008 til SSP-samarbejdet Økonomiudvalget. Der er konstateret et stigende forbrug til lægeerklæringer. Merudgiften bliver på 1,1 millioner kr. Beløbet søges som tillægsbevilling. Omkostningerne ved valget den 7. juni til Europaparlamentet samt folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven, er gjort op til et merforbrug på 300 tusinde kr. Beløbet søges som tillægsbevilling Renter. Budgettet forventes at holde Anlæg Der henvises til særskilt opgørelse vedr. anlægsinvesteringer I 2009 forventes et forbrug på anlæg på i alt netto 75,84 mio.kr., heraf netto 11,05 mio.kr. på byggemodning og 64,79 mio.kr. på øvrige anlæg på det skattefinansierede område jf. specificeret oversigt i bilag. Til 2010 forventes der i alt overført netto 18,94 mio. kr., heraf netto 5,39 mio. kr. på byggemodningen og 13,55 mio. kr. på øvrige anlæg på det skattefinansierede område. 10

11 Byggemodning Grundsalg: På byggemodningen vurderes, at indtægter fra grundsalget i hele 2009 bliver ca. 6 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 25 mio. kr. Dvs. en mindreindtægt på 19 mio. kr. Vurderingen er behæftet med usikkerhed, men bygger på solgte og reserverede grunde i Der er pt. registreret 13 grunde solgt, 17 grunde reserverede og 2 grunde tilbagekøbt i Der er pr. 14. august 2009 bogført indtægter fra grundsalg på netto 4,1 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling til de manglende indtægter på 19 mio. kr. Tillægsbevilling til rådighedsbeløb: Der søges om tillæg til rådighedsbeløb på følgende byggemodningsprojekter jf. bilag: kr. Ydunsvej lokalplan kr. Hjaltesvej lokalplan kr. Hem lokalplan kr. Bilstrupparken, lokalplan kr. Marianevej, lokalplan kr. Vikingebakken, Hvidbjerg kr. Æblehaven, Lyby kr. Mejsevej, Breum kr. Frilandsvej, Rødding kr. Gyldendal, Lihme kr. Gyldendal/Vester Hærup Strandvej Lihme kr. Rosenvænget, Rødding kr. Erhvervsområde ved Folmentoft lokalplan kr. Erhvervsområde Katkjærvej lokalplan 125 I alt kr. Som finansieres af: kr. Byggemodning, bolig 2009, restbeløb kr. Arealerhvervelse 2009, restbeløb kr. Byggemodning, erhverv I alt kr. Tillægsbevilling til anlægsbevilling: Der søges om tillæg til anlægsbevilling på i alt kr. på følgende byggemodningsprojekter: Kr. Tillæg til anlægsbevilling Korrigeret anlægsbevilling Hjaltesvej lokalplan Æblehaven, Lyby Frilandsvej, Rødding Rosenvænget, Rødding Erhvervsområde ved Folmentoft lokalplan Erhvervsområde Katkjærvej lokalplan I alt Brugerfinansieret område. Drift Der er på nuværende tidspunkt ingen afvigelser til driften i Anlæg Der forventes et nettoforbrug på 49,209 mio. kr. fordelt med 43,494 mio. kr. på spildevand og 5,715 mio. kr. på renovation. Korrigeret budget er 59,071 mio. kr. Uforbrugte rådighedsbeløb forventes på nuværende tidspunkt overført til

12 4.12. Afdrag og låneoptagelse. Budgettet forventes at holde Finansforskydninger. Ved salget af KMD har Skive Kommunes andel udløst et provenu på 6,4 millioner. Da kommunen samtidig har mistet sin anpart i KMD er der ikke tale om en indtægt, men om en finansforskydning, der forbedrer kommunens likviditet. 12

13 5. Oversigt over søgte budgetomplaceringer pr. 31. juli 2009 Drift Skattefinansieret drift: Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret Juleudsmykning fra teknisk forvaltning julebelysning til politikområdet Kultur under KEFT Erhvervs-, kultur-, fritid- og turismeudvalget - service Markedsføring Julebelysning Lønudgift flyttes fra politikomr. Kultur til økonomiudvalgets område Juleudsmykning fra teknisk forvaltning julebelysning til politikområdet Kultur under KEFT Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundhedsudvalget 0 Social- og ældreudvalg 0 Børne- og familieudvalget Restbeløb SSP-samarbejdet Økonomiudvalget Lønudgift flyttes fra politikomr. Kultur til økonomiudvalgets område Restbeløb SSP-samarbejdet Skattefinansieret drift i alt 0 Drift i alt 0 13

14 6. Faresignaler pr. 31. juli 2009 Udgifter (-) / Indtægter (+) Indtægter Indtægter 0 Drift Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret -200 Fursund færgeri - billetsystem -200 Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundhedsudvalget Aktivitetsbestemt medfinansiering Social- og ældreudvalg Ældre: Hjælpemidler - billån og høreapparater Børne- og familieudvalget Skoler: befordring, betaling efterskoleelever mv Skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift 0 Drift i alt Anlæg Skattefinansieret anlæg 0 Anlæg i alt 0 Faresignaler i alt, minimum

15 7. Oversigt over givne tillægsbevillinger pr. 31. august 2009 Udgifter (-) / Indtægter (+) Drift Byråd Skattefinansieret drift: Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret Slikbassin ved Jollehavn ,8 Nedrivning af Sallingsundvej ,15 Erhvervsområde, Herningvej, LP ,5 Vejbelysning ,8 Bygninger: energimærkningsordning ,3 Erhvervs-, kultur-, fritid- og turismeudvalget - service 408 Idræt: moms, Salling hal ,3 Børne- og familieudvalget -156 Dagpasning: flere børn ,3 Skoler: energibesparende foranstaltninger ,3 Højslev skole - medfinanciering klasselokaler ,4 Resen skole - medfinanciering klasselokaler ,4 Resen daginstitution driftsmidler overført til anlæg ,7 Økonomiudvalgt -200 Flyveplads Skive Lufthavn ,9 Kommunevalg. Prøvevalg for årige Skattefinansieret drift i alt Drift i alt Anlæg Skattefinansieret anlæg Fur Havn, renovering af molerkaj ,3 Fur Havn, renovering af molerkaj, indtægt ,4 Brårup Skole, pædagogisk servicecenter ,13 Højslev skole, 6 klasselokaler ,4 Resen skole, 4 klasselokaler ,4 Skovly maskinhus ,4 Institutioner, renovering af toiletter ,4 Institutioner, renovering af klimaskærm ,4 Klimaskærm, energibesparelse ,4 Rådighedsbeløb byggemodning, omprioritering ,4 Køb af ejendomme i Brogaardsgade ,14 Køb af ejendomme i Brogaardsgade, byggemodning ,14 Køb af ejendomme i Brogaardsgade, rådhusbevilling ,14 Jordkøb, Hovvænget ,luk Etablering af solceller på kommunale ejendomme ,9 Energibesparende foranstaltninger ,4 Marienlyst, 24 almene ældreboliger ,4 Områdefornyelse i Durup ,2 Energibyen Skive ,16 Oprensning af slikbassin, Skive havn ,7 Områdefornyelse, Søndergade ,8 Spøttrup Kulturhal ,6 Resen daginstitution driftsmidler overført til anlæg ,7 Brugerfinansieret anlæg Kloakering Durup og Højslev ,14 Kloakering Håsum, Spøttrup Borg og Søndertoften, Hald ,4 Anlæg i alt

16 Finans Finansforskydninger og lån Låneoptagelse, molerkaj, Fur Havn ,3 Låneoptagelse, solceller, kommunale ejendomme ,9 Låneoptagelse, energibesparende foranstaltninger ,4 Låneoptagelse, klimaskærm energibesparelse ,4 Optagelse af lån til skolebyggeri jf. Dispensation ,4 Områdefornyelse i Durup, statsrefusion ,2 Spøttrup Kulturhal, velfærdsministeriets tilskud ,6 Renter, lån, molerkaj, Fur Havn ,3 Afdrag, lån, molerkaj, Fur Havn ,3 Finansforskydninger og lån i alt Tillægsbevillinger i alt Likviditetsgraf Likviditeten jan aug. 2009, Heraf deponering på 23,6 m io fra hele kr jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 Gns. Likviditet, måned Gennemsnitlig likviditet 12 måneder Gennemsnitlig likviditet 3 måneder 16

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 Budgetorientering 7. oktober 2009 Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 1 Likviditet Likviditeten jan. 2007 - aug. 2009, He r af d ep on er i ng p å 23,6 m io fr a 1. 1. 2009 300.000 250.000

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering 1. Generelt De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2 Acadre 09/18403 1 Sammenfatning Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...5 Likviditetsudviklingen...8 Tillægsbevillinger...10 Befolkningsudvikling...11 Udvalget for

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr. ,hia STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet regnskab

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger 3. Generelle bemærkninger 13 14 3.1 Resultatopgørelse 2009-2012 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668,4 1.687,5 1.704,1 1.754,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På et overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning,

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2015

SKIVEKOMMUNE Budget 2015 Budget 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag 6 1.3 Skattefinansieret drift. 10 1.4 Skattefinansieret anlæg 16 1.5 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere