Forventet regnskab Pr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventet regnskab Pr. 31.07.09"

Transkript

1 Forventet regnskab Pr

2 Indholdsfortegnelse. Side 1. Resultatopgørelse 3 2. Forventet regnskab på bevillingsniveau og politikområder 4 3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31. juli Udvalgenes bemærkninger på politikområder Indtægter Teknik- og miljøudvalget Kultur, erhverv, fritid og turismeudvalget Sundhedsudvalget Social- og ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Renter Anlæg Brugerfinansieret område Afdrag og låneoptagelse Finansforskydninger Oversigt over søgte omplaceringer pr Faresignaler Givne tillægsbevillinger pr Likviditet 16 2

3 1. Resultatopgørelse - Forventet regnskab pr Revideret Mio. kr. Det skattefinansierede område Vedtaget budget Overførsel 08->09 Tillægsbevillinger/ omplac. Søgte tillægsbevillinger pr Skønnet overført til 2010 I alt forventet 2009 pr Indtægter Skatter 1.668,4 0,0 0,0-0,9 0, ,5 Tilskud og udligning 648,2 0,0 0,0 30,7 0,0 678,9 Indtægter i alt 2.316,6 0,0 0,0 29,8 0, ,4 Driftsudgifter Service ,0-61,5 0,1-21,3 52, ,8 Overførselsudgifter -398,6-13,5-1,8-8,7 8,0-414,6 Driftsudgifter i alt ,7-75,0-1,7-30,0 60, ,3 Renter m.v. -19,9-3,9-0,2 0,0 0,0-24,0 Resultat af ordinær drift 45,1-78,9-1,9-0,2 60,0 24,1 Anlæg Anlægsudgifter -48,4-47,8-47,2 0,0 46,1-97,4 Udgifter vedr. jordforsyning -25,0-12,9 7,8 0,0 6,1-24,0 Indtægter vedr. jordforsyning 25,0 0,0 0,0-19,0 0,0 6,0 Nettoanlægsudgifter i alt -48,4-60,7-39,4-19,0 52,1-115,4 Resultat - skattefinansieret område -3,3-139,6-41,4-19,2 112,1-91,4 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3 Anlægsresultat -28,3-25,5-5,3 0,0 9,9-49,2 Resultat - forsyningsvirksomheder 0,0-25,5-5,3 0,0 9,9-21,0 Resultat ialt (A+B) -3,4-165,1-46,6-19,2 121,9-112,3 Pengestrømme Resultat i alt -3,4-165,1-46,6-19,2 121,9-112,3 Afdrag på lån -44,7-3,5-0,1 0,0 0,0-48,3 Lånoptagelse 16,2 27,3 31,8 0,0 0,0 75,3 Øvrige finansforskydninger -4,0-1,3 0,0 6,4 0,0 1,1 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -35,9-142,5-14,9-12,8 121,9-84,2 3

4 2. Forventet regnskabsresultat på bevillingsniveau og politikområder A. Skattefinansieret drift Forventede Søgte om- Skønnet I alt Tillægsbevil- tillægs- placeringer ov erført til forventet Vedtaget Overførsel linger / om- bevillinger Hele kr. budget 08 ->09 placeringe r pr Indtægter Skatter Tilskud Indtægter i alt Driftsudgifter Parker og veje Natur og miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Teknik- og miljøudvalget i alt Beredskabskommission Erhvervs- og kulturudvalget, overførselsudg Erhverv og turisme Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Kultur og markedsføring Borgerservice Erhvervs- og kulturudvalget, service i alt Sundhedsudvalget Socialområdet/ handicappede Ældre Social- og ældreudvalget i alt Arbejdsmarkedsudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Børne- og familieudvalget i alt Politisk organisation Administration By- og landsbyudvikling Økonomiudvalget Service Overførsler Driftsudgifter i alt Renter

5 Forventede Søgte om- Skønnet I alt Tillægsbevil- tillægs- placeringer ov erført til forventet Vedtaget Overførsel linger / om- bevillinger Hele kr. budget 08 ->09 placeringe r pr B. Skattefinansieret Anlægsudgifter: Parker og veje Natur og miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Teknik- og miljøudvalget i alt Erhverv og turisme 0 Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek 0 Erhvervs- og kulturudvalget i alt Socialområdet/ handicappede Ældre Social- og ældreudvalget i alt Dagtilbud Skoler Familie Børne- og familieudvalget i alt Administration By- og landsbyudvikling Økonomiudvalget i alt Anlægsudgifter i alt Udgifter vedr. jordforsyning Indtægter vedr. jordforsyning Anlæg i alt, rådighedsbeløb Forsyningsområdet Driftsudgifter Spildevandsanlæg Renovation Driftsudgifter i alt Forsyningsområdet Anlægsudgifter Spildevandsanlæg Renovation Brugerfinansieret anlæg i alt Pengestrømme Afdrag på lån Låneoptagelse Finansforskydninger Kassevirkning

6 3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2009 Udgifter (-) / Indtægter (+) Indtægter Indtægter Grundskyld/dækningsafgift, mindreindtægt Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft 85 Midtvejsregulering af tilskud og udligning, overførsler Midtvejsregulering af tilskud og udligning, lovændringer Midtvejsregulering af tilskud og udligning, sociale område Midtvejsregulering af tilskud og udligning, sundhed Midtvejsregulering af Ø-tilskud 144 Tilskud kvalitetsfond Drift Skattefinansieret drift: Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret Miljøgebyrer Busdrift -933 Fursund Færgeri, brændstof -215 Fursund Færgeri, vedligeholdelse -325 Glyngøre Havn, restbudget Erhvervs-, kultur-, fritid- og turismeudvalget - service 408 Moms i forbindelse med anlægstilskud til salling hal nr Arbejdsmarkedsudvalget Kontanthjælp Førtidspensioner Sygedagpenge Regresindtægter Revalidering Flexjob og ledighedsydelse Sundhedsudvalget 350 Huslejeudgift sundhedscenter, sparet grundet forsinkelse i etableringen 350 Social- og ældreudvalg Borgerstyret Personlig assistance -900 Ældre: Loft over egenbetaling for madservice Børne- og familieudvalget Dagpasning: Dagpleje, flere børn mv Rehabilitering for børn -550 Familie: anbringelser Økonomiudvalget Lægeerklæringer, merudgift Valg EU og Tronfølgeændringsforslag 7. juni 2009, merudgifter -300 Skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift 0 Drift i alt Anlæg Skattefinansieret anlæg Mindreindtægt grundsalg Brugerfinansieret anlæg 0 Anlæg i alt Finans Finansforskydninger og lån Provenue ved salg af KMD Finansforskydninger og lån i alt Tillægsbevillinger i alt

7 4. Udvalgenes bemærkninger på politikområder. 4.1 Indtægter. Der er indgået en midtvejsregulering af bloktilskuddet i forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL i juni om kommunernes økonomi i Ændringer i indtægter modsvares af ændringer i udgifter som følge af lovændringer og udgifter til overførselsindkomster. Den samlede indtægt er på 20,976 mio. kr. kan fordeles på følgende områder. Overførselsindkomster lovændringer det specialiserede socialområde kommunal medfinansiering af sygehusområdet Ø-tilskud I alt 13,6 mio.kr. 3,2 mio.kr. 7,0 mio.kr. -2,9 mio.kr. 0,1 mio.kr. 21,0 mio.kr. Endvidere er der en indtægt fra tilskud til anlæg vedr. borgernær service på 9,7 mio. kr. Der forventes en mindreindtægt på grundskyld/dækningsafgift/skrå skatteloft på 915 tusinde kr. 4.2 Teknik- og miljøudvalget skattefinansieret. Natur og miljø Miljøgebyrer Indtægten for miljøgebyrer forventes at blive ca kr. i Budget 2009 udgør kr., hvilket giver en mindreindtægt på 1 mio. kr. Indtægten er vurderet ud fra et forventet faktureret timetal på 2200 timer pr. år med en sats på 278,74 kr. pr. time. Satsen udmeldes af staten hvert år. Der søges en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til mindreindtægten. Kollektiv trafik Busdrift Efterreguleringen 2008 fra Midttrafik betyder en merudgift for kommunen på kr. i indeværende år, som ikke kan indeholdes i nuværende budget Der søges således en tillægsbevilling på kr. til dækning af efterreguleringen. Fursund Færgeri På Fursund Færgeri søges der om en tillægsbevilling på kr. fordelt på kr. til brændstof og kr. til vedligeholdelse. Endvidere er der et faresignal vedr. billetsystemet på kr. Brændstof: De årlige udgifter til marinediesel, smøremidler og el - med den nuværende oliepris vil beløbe sig til ca kr. Med et budget 2009 på kr. forventes merforbruget i 2009 at blive på ca kr. Ændringer i olieprisen vil naturligvis påvirke resultatet. Et forslag fra Forvaltningen om forhøjelse af Budget 2009 på kr. blev ikke indarbejdet i budgettet. Forslaget var baseret på de dagældende oliepriser. Der søges således nu om en tillægsbevilling på kr. Vedligeholdelse: Med et årsbudget på kr. har der de senere år hvert år været et merforbrug til vedligeholdelse af færgerne. Forvaltningen og overfartslederen vurderer, at det årlige budgetbeløb til vedligeholdelse af færgerne bør ligge på ca kr., hvis færgerne skal vedligeholdes forsvarligt under hensyn til krav fra Søfartsstyrelsen og krav fra alle om stabil færgedrift uden unødig indsættelse af reservefærgen Stenøre. Ved at udskyde planlagt renovering af den ene aquamaster og de 2 motorer på Slejpner til 2010 udgift ca kr. forventes vedligeholdelsesudgifterne at kunne holdes på 1,6 mio. kr. i indeværende år. Det forudsættes, at der også i 2010 udskydes opgaver. Et forslag fra Forvaltningen om forhøjelse af Budget 2009 på kr. blev ikke indarbejdet i budgettet. 7

8 Der søges således nu om en tillægsbevilling på kr. Færgeriets billetsystem er utidssvarende og af ældre dato, og kan ikke suppleres med reservedele. Systemet bør derfor snarest udskiftes og erstattes af et system, der i langt højere grad kan spille sammen med Kommunens økonomisystem, og som kan håndtere betalingskort i forbindelse med billettering. Nedbrud kan medføre, at det bliver nødvendigt at udskifte systemet i indeværende år. Udgifterne vil beløbe sig til ca kr. Rejses som et faresignal. Planlægning Glyngøre Havn Byrådet har i møde d besluttet at nettoprovenuet på kr. af salg af ejendommen Odden 7 tilføres driften på Glyngøre Havn og anvendes til belægning og belysning mv. Arbejdet blev ikke påbegyndt i 2008, og bevillingen blev ved en fejl tilført kassen ved årsskiftet, i stedet for at blive overført til Der søges således om en tillægsbevilling på kr. i 2009 til udførelse af arbejdet. På områder med overførselsadgang forventes på nuværende tidspunkt, at forbruget de fleste steder vil svare til det korrigerede budget Kultur-, erhverv, fritid og turismeudvalget. Budgetomplaceringer der skal godkendes i byrådet drejer sig om En lønudgift på kr , der flyttes fra politikområdet Kultur til økonomiudvalgets område på konto 6.51 Juleudsmykning, hvor der flyttes kr fra teknisk forvaltning julebelysning til politikområdet Kultur under KEFT Indtægtstillægsbevillingen på kr drejer sig om sparet moms i forbindelse med anlægstilskud til Salling hal nr. 2. Beløbet flyttes fra idrætsområdet og tillægges kassen 4.4. Sundhedsudvalget. Indenfor sundhedsudvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på ca. 1,0 mio. kr. Derudover forventes der et mindreforbrug på udgiften til sundhedscentret på ca. 0,35 mio. kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering: Budgettet til medfinansieringen af sundhedsudgifterne er for 2009 på i alt på 92,3 mio. kr. Den seneste prognose fra Regionen tyder på, at der på udgiften til medfinansieringen forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Iflg. KL`s prognose for medfinansieringsudgifterne i 2009, forventes et højere aktivitetsniveau end forudsat ved budgetlægningen, hvilket vil resultere i en positiv midtvejsregulering i Sundhedsfremme og forebyggelse: Af sundhedsudvalgets midler til sundhedsfremme og forebyggelse på i alt 3,75 mio. kr. incl. overførslen fra 2008 er der p.t. disponeret over 2,3 mio. kr. svarende til budgettet for Der er i budget 2009 afsat 0,75 mio. kr. til et sundhedscenter, ca. halvdelen af budgettet er afsat til huslejeudgift. Da sundhedscentret endnu ikke er etableret anbefales det, at de 0,35 mio. kr. tilgår kassen Social- og ældreudvalget. Samlet for social- og ældreområdet vil der være merudgifter på i alt 2,1 mio. kr. som følge af ny lovgivning, hvoraf en del finansieres via bloktilskuddet og til hvilke der vil blive søgt om tillægsbevilling. Derudover er der faresignaler vedrørende merudgifter på hjælpemiddelområdet på ca. 3,0 mio. kr. Socialområdet: Med de tiltag og opstramninger der er sat i værk i socialafdelingen forventes det på nuværende tidspunkt at budgettet holder. Forventningen er baseret på det på nuværende antal visiterede brugere og der vil således ikke være budgetdækning for en netto tilgang af nye sager. Der er indenfor socialområdet indført ny lovgivning vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance samt ny lovgivning for udmåling af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance, til hvilke der vil blive søgt om tillægsbevilling på i alt 0,9 mio. kr. Beløbet finansieres via bloktilskuddet. Ældreområdet: 8

9 Af faresignaler indenfor ældreområdet kan nævnes, at der på hjælpemiddelområdet forventes et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. Merforbruget skyldes til dels en oparbejdet sagspukkel på bevilling af billån, som forventes afviklet i Derudover ses en stor stigning i udgifter til andre hjælpemidler, specielt høreapparater. Loftet over borgernes egenbetaling for madservice med max ,- kr. pr. måned, vil for ældreområdet betyde en mindreindtægt på ca. 1,2 mio. kr.. Ca. 0,5 mio. kr., finansieres via bloktilskuddet. Der vil til mindreindtægten blive søgt om tillægsbevilling Arbejdsmarkedsudvalget. På overførselsindkomster forventes der et merforbrug på ca. 8,70 mio. kr. Størstedelen af merudgiften kan henføres til kontanthjælp med et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr. og et merforbrug på ledighedsydelse på 6,0 mio. kr.. Merforbruget finansieres fuldt ud over midtvejsreguleringen (se økonomiudvalgets område) Det forventede merforbrug kan specificeres som følgende: Kontanthjælp: netto merforbrug 3,8 mio. kr. Kontanthjælp aktive, der har i foråret været en markant stigning i antallet af ledige på kontanthjælp, dog har det stabiliseret sig de seneste 2 måneder. Merforbruget forventes ud fra den seneste stabilisering, at komme til at udgøre ca. 12,3 mio. kr. (netto) Kontanthjælp passive, der forventes her et mindreforbrug på ca. 8,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en øget aktiveringsgrad. Førtidspensioner: netto et merforbrug på 1,4 mio. kr. På udgiften til førtidspension med 50 % refusion forventes der et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr.. Merforbruget er beregnet ud fra de første 7. måneders forbrug samt skønnet forbrug resten af året. På udgiften til førtidspension med 35 % refusion forventes et mindreforbrug på ca. 3,1 mio. kr.. Mindreforbruget er ligeledes beregnet ud fra de første 7. måneders forbrug samt skønnet forbrug resten af året. På udgiften til førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter forventes der et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. Merforbruget er beregnet ud fra en forventning om en tilgang på yderligere 75 tilkendelser resten af året. En tilgang på i alt 150 sager i Sygedagpenge: netto mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Sygedagpenge uden refusion over 52 uger: Antallet af sygedagpengemodtagere med en varighed over 52 uger har i første halvår af 2009 ligget på ca personer, der viser sig nu en faldende tendens og antallet af personer er reduceret til ca. 135 helårspersoner. Der forventes fortsat en positiv udvikling og antallet af helårspersoner ved årets udgang er reduceret til ca Budgettet for 2009 er beregnet ud fra 107 helårspersoner hvilket betyder en merudgift i 2009 på ca. 6,0 mio. kr. Sygedagpenge med 50 % refusion: Her forventes et netto mindreforbrug på ca. 7,7 mio. kr. Dette skyldes primært den iværksatte tidlige indsats, hvor det er lykkes at afslutte mange sager tidligt i forløbet. Regresindtægter: merforbrug på 1,0 mio. kr. I 2008 lykkes det at indkræve 5,1 mio. kr. i regres. Denne tendens vurderes ikke at kunne holde i 2009, hvor regresindtægterne forventes at blive ca. 2,8 mio. kr., en mindreindtægt på netto 1,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Revalidering: mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget til revalidering er sammensat af et mindreforbrug på henholdsvis udgifter til løntilskud i forbindelse med revalidering og et mindreforbrug på udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering. Fleksjob og ledighedsydelse: merforbrug på 6,0 mio. kr. På udgifter til ledighedsydelse til borgere der har modtaget ydelse i 18 måneder indenfor 24 måneder forventes en merudgift på ca. 6,0 mio. kr. Årsagen skyldes primært situationen på arbejdsmarkedet, hvor det har været svært at placere ledige i fleksjobs. 9

10 4.7. Børne- og familieudvalget Samlet for udvalgets område er der overført et merforbrug på ca. 2 mio.kr. fra 2008 til Der er ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009 givet er tillægsbevilling på 3 mio.kr. til Dagplejen vedr Der skønnes et samlet merforbrug i 2009 på ca. 22,8 mio.kr. inklusiv overførslerne fra Dagtilbud På dagtilbudsområdet skønnes der p.t. er merforbrug på i alt 6,7 mio. kr. Merforbruget vedrører hovedsageligt dagplejen. Børne- og Familieudvalget vedtog den 4. februar 2009 at godkende en analyse på dagplejeområdet samt fremtidig styringsmodel. Det blev samtidig besluttet at udsætte ansøgning om tillægsbevilling, indtil regnskabsafslutningen for 2008 forelå. Byrådet bevilgede den 26. maj mio. kr. til Dagplejen vedrørende regnskab Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009 blev der rejst faresignal vedrørende Dagplejens budget for 2009 med et skønnet forventet merforbrug på ca. 5 mio. kr. Der er indgået en ny overenskomst for dagplejerne, som især medfører øgede udgifter til dispositionspleje betaling for gæsteplejebørn, samt yderligere en afspadseringsdag. Skønnet merudgift i 2009 på ca. 1,6 mio. kr. som følge af den nye overenskomst. Der forventes tillægsbevilling på 5 mio. kr. vedrørende Dagplejen. Skoler Samlet for skoleområdet (konto 03) skønnes der en merudgift på ca. 1,2 mio. kr. Merudgiften vedrører hovedsageligt undervisning af plejeanbragte børn, undervisning over kommunegrænser, befordring af skoleelever samt bidrag til Staten for efterskoleelever, hvorimod der bl.a. er mindreudgifter på tale- /høreområdet og skolepsykologer. Familieområdet Samlet for familieområdet skønnes der p.t. en merudgift på 14,9 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. vedrører overførslen fra Merudgifterne vedrører familiepleje- og anbringelsesområdet, hvor der i 2008 var en merudgift på i alt 8,3 mio. kr. inden overførsel af overskud fra øvrige områder. For 2009 skønnes merudgifterne på familiepleje- og anbringelsesområdet at blive på 10,4 mio. kr. Der forventes tillægsbevilling hertil. Der er iværksat en analyse af området, der senere vil blive forelagt Udvalget. Herudover er der merudgifter til rehabiliteringsområdet for børn jf. aftale med Region Midtjylland på kr. vedr. 2008/2009. Overflytning mellem politikområder Der ønskes foretaget overflytning af: kr. fra administrationen (konto 06) til familieområdet vedrørende restbeløb for 2008 til SSP-samarbejdet Økonomiudvalget. Der er konstateret et stigende forbrug til lægeerklæringer. Merudgiften bliver på 1,1 millioner kr. Beløbet søges som tillægsbevilling. Omkostningerne ved valget den 7. juni til Europaparlamentet samt folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven, er gjort op til et merforbrug på 300 tusinde kr. Beløbet søges som tillægsbevilling Renter. Budgettet forventes at holde Anlæg Der henvises til særskilt opgørelse vedr. anlægsinvesteringer I 2009 forventes et forbrug på anlæg på i alt netto 75,84 mio.kr., heraf netto 11,05 mio.kr. på byggemodning og 64,79 mio.kr. på øvrige anlæg på det skattefinansierede område jf. specificeret oversigt i bilag. Til 2010 forventes der i alt overført netto 18,94 mio. kr., heraf netto 5,39 mio. kr. på byggemodningen og 13,55 mio. kr. på øvrige anlæg på det skattefinansierede område. 10

11 Byggemodning Grundsalg: På byggemodningen vurderes, at indtægter fra grundsalget i hele 2009 bliver ca. 6 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 25 mio. kr. Dvs. en mindreindtægt på 19 mio. kr. Vurderingen er behæftet med usikkerhed, men bygger på solgte og reserverede grunde i Der er pt. registreret 13 grunde solgt, 17 grunde reserverede og 2 grunde tilbagekøbt i Der er pr. 14. august 2009 bogført indtægter fra grundsalg på netto 4,1 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling til de manglende indtægter på 19 mio. kr. Tillægsbevilling til rådighedsbeløb: Der søges om tillæg til rådighedsbeløb på følgende byggemodningsprojekter jf. bilag: kr. Ydunsvej lokalplan kr. Hjaltesvej lokalplan kr. Hem lokalplan kr. Bilstrupparken, lokalplan kr. Marianevej, lokalplan kr. Vikingebakken, Hvidbjerg kr. Æblehaven, Lyby kr. Mejsevej, Breum kr. Frilandsvej, Rødding kr. Gyldendal, Lihme kr. Gyldendal/Vester Hærup Strandvej Lihme kr. Rosenvænget, Rødding kr. Erhvervsområde ved Folmentoft lokalplan kr. Erhvervsområde Katkjærvej lokalplan 125 I alt kr. Som finansieres af: kr. Byggemodning, bolig 2009, restbeløb kr. Arealerhvervelse 2009, restbeløb kr. Byggemodning, erhverv I alt kr. Tillægsbevilling til anlægsbevilling: Der søges om tillæg til anlægsbevilling på i alt kr. på følgende byggemodningsprojekter: Kr. Tillæg til anlægsbevilling Korrigeret anlægsbevilling Hjaltesvej lokalplan Æblehaven, Lyby Frilandsvej, Rødding Rosenvænget, Rødding Erhvervsområde ved Folmentoft lokalplan Erhvervsområde Katkjærvej lokalplan I alt Brugerfinansieret område. Drift Der er på nuværende tidspunkt ingen afvigelser til driften i Anlæg Der forventes et nettoforbrug på 49,209 mio. kr. fordelt med 43,494 mio. kr. på spildevand og 5,715 mio. kr. på renovation. Korrigeret budget er 59,071 mio. kr. Uforbrugte rådighedsbeløb forventes på nuværende tidspunkt overført til

12 4.12. Afdrag og låneoptagelse. Budgettet forventes at holde Finansforskydninger. Ved salget af KMD har Skive Kommunes andel udløst et provenu på 6,4 millioner. Da kommunen samtidig har mistet sin anpart i KMD er der ikke tale om en indtægt, men om en finansforskydning, der forbedrer kommunens likviditet. 12

13 5. Oversigt over søgte budgetomplaceringer pr. 31. juli 2009 Drift Skattefinansieret drift: Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret Juleudsmykning fra teknisk forvaltning julebelysning til politikområdet Kultur under KEFT Erhvervs-, kultur-, fritid- og turismeudvalget - service Markedsføring Julebelysning Lønudgift flyttes fra politikomr. Kultur til økonomiudvalgets område Juleudsmykning fra teknisk forvaltning julebelysning til politikområdet Kultur under KEFT Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundhedsudvalget 0 Social- og ældreudvalg 0 Børne- og familieudvalget Restbeløb SSP-samarbejdet Økonomiudvalget Lønudgift flyttes fra politikomr. Kultur til økonomiudvalgets område Restbeløb SSP-samarbejdet Skattefinansieret drift i alt 0 Drift i alt 0 13

14 6. Faresignaler pr. 31. juli 2009 Udgifter (-) / Indtægter (+) Indtægter Indtægter 0 Drift Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret -200 Fursund færgeri - billetsystem -200 Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundhedsudvalget Aktivitetsbestemt medfinansiering Social- og ældreudvalg Ældre: Hjælpemidler - billån og høreapparater Børne- og familieudvalget Skoler: befordring, betaling efterskoleelever mv Skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift 0 Drift i alt Anlæg Skattefinansieret anlæg 0 Anlæg i alt 0 Faresignaler i alt, minimum

15 7. Oversigt over givne tillægsbevillinger pr. 31. august 2009 Udgifter (-) / Indtægter (+) Drift Byråd Skattefinansieret drift: Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret Slikbassin ved Jollehavn ,8 Nedrivning af Sallingsundvej ,15 Erhvervsområde, Herningvej, LP ,5 Vejbelysning ,8 Bygninger: energimærkningsordning ,3 Erhvervs-, kultur-, fritid- og turismeudvalget - service 408 Idræt: moms, Salling hal ,3 Børne- og familieudvalget -156 Dagpasning: flere børn ,3 Skoler: energibesparende foranstaltninger ,3 Højslev skole - medfinanciering klasselokaler ,4 Resen skole - medfinanciering klasselokaler ,4 Resen daginstitution driftsmidler overført til anlæg ,7 Økonomiudvalgt -200 Flyveplads Skive Lufthavn ,9 Kommunevalg. Prøvevalg for årige Skattefinansieret drift i alt Drift i alt Anlæg Skattefinansieret anlæg Fur Havn, renovering af molerkaj ,3 Fur Havn, renovering af molerkaj, indtægt ,4 Brårup Skole, pædagogisk servicecenter ,13 Højslev skole, 6 klasselokaler ,4 Resen skole, 4 klasselokaler ,4 Skovly maskinhus ,4 Institutioner, renovering af toiletter ,4 Institutioner, renovering af klimaskærm ,4 Klimaskærm, energibesparelse ,4 Rådighedsbeløb byggemodning, omprioritering ,4 Køb af ejendomme i Brogaardsgade ,14 Køb af ejendomme i Brogaardsgade, byggemodning ,14 Køb af ejendomme i Brogaardsgade, rådhusbevilling ,14 Jordkøb, Hovvænget ,luk Etablering af solceller på kommunale ejendomme ,9 Energibesparende foranstaltninger ,4 Marienlyst, 24 almene ældreboliger ,4 Områdefornyelse i Durup ,2 Energibyen Skive ,16 Oprensning af slikbassin, Skive havn ,7 Områdefornyelse, Søndergade ,8 Spøttrup Kulturhal ,6 Resen daginstitution driftsmidler overført til anlæg ,7 Brugerfinansieret anlæg Kloakering Durup og Højslev ,14 Kloakering Håsum, Spøttrup Borg og Søndertoften, Hald ,4 Anlæg i alt

16 Finans Finansforskydninger og lån Låneoptagelse, molerkaj, Fur Havn ,3 Låneoptagelse, solceller, kommunale ejendomme ,9 Låneoptagelse, energibesparende foranstaltninger ,4 Låneoptagelse, klimaskærm energibesparelse ,4 Optagelse af lån til skolebyggeri jf. Dispensation ,4 Områdefornyelse i Durup, statsrefusion ,2 Spøttrup Kulturhal, velfærdsministeriets tilskud ,6 Renter, lån, molerkaj, Fur Havn ,3 Afdrag, lån, molerkaj, Fur Havn ,3 Finansforskydninger og lån i alt Tillægsbevillinger i alt Likviditetsgraf Likviditeten jan aug. 2009, Heraf deponering på 23,6 m io fra hele kr jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 Gns. Likviditet, måned Gennemsnitlig likviditet 12 måneder Gennemsnitlig likviditet 3 måneder 16

Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling

Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling Budgetforslag Generelle bemærkninger Bevillingsoversigt Takstoversigt 1 2 Indholdsfortegnelse Budgetforslag 2010 5 Generelle bemærkninger 12 1.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger 3. Generelle bemærkninger 13 14 3.1 Resultatopgørelse 2009-2012 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668,4 1.687,5 1.704,1 1.754,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 Budgetorientering 7. oktober 2009 Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 1 Likviditet Likviditeten jan. 2007 - aug. 2009, He r af d ep on er i ng p å 23,6 m io fr a 1. 1. 2009 300.000 250.000

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

3. budgetkontrol 2007. Bilag

3. budgetkontrol 2007. Bilag 3. budgetkontrol 2007 Bilag til byrådets dagsorden 19. november 2007 Indhold Notat af 6. november 2007 fra økonomiafdelingen... 1 Resultatopgørelse, budget 2007... 5 Resultatopgørelse, budget 2008...

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2016-2019 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune

Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune 1 of 26 Halvårs 2014 for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Side Regnskabsopgørelse 2 Finansieringsoversigt 3 Bemærkninger til Regnskabsopgørelse og Finanseringsoversigt 3 Regnskabsoversigt 5 Bemærkninger

Læs mere

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen Sagsnr.: 820-2013-41699 Doknr.: 820-2013-185384 Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget Dato: 15-6-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Bilag 1: Driftsoversigt...12 Bilag

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere