Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011"

Transkript

1 Del 2 Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1 1

2 Indholdsfortegnelse 01 Pleje og Omsorg Social- og arbejdsmarked Dagtilbud - Børn Undervisning Børn og Unge Rådgivning Plan og Kultur Teknik Borgerservice Sundhed og Handicap Direktion og stabe...24 Renter, finansiering og balanceforskydninger

3 01 Pleje og Omsorg Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 10,503 mio. kr., svarende til 3,2 pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorgs andel af det samlede merforbrug udgør 9,787 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet indregnet underskud fra 2010, merforbrug vedrørende private leverandører af praktisk hjælp og øgede udgifter til betaling for borgere i andre kommuner. Stigende udgifter til mellemkommunale betalinger gør, at ældrechefen ønsker en generel drøftelse af fremtidige finansieringsmuligheder, med henblik på et oplæg til det kommende budgetseminar. Direktionen har godkendt, at sygeplejeområdet og hjemmeplejeområdet ses under ét, indtil integrationen mellem områderne er gennemført. Områderne forventer et mindreforbrug på 1,783 mio. kr. til finansiering af merforbrug i fagsekretariatet vedrørende private leverandører. Plejecenter område Vest og Plejecenter område Øst forventer at komme ud af året med et merforbrug på henholdsvis kr. og 1,3 mio. kr. Tilsvarende forventer Kostforplejningen at komme ud af året med et merforbrug på netto kr. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet , Pleje og Omsorg Plejecentre ,3-901 Hjemmepleje , Kostforplejning ,3 0 I alt , Herunder følger uddybende bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere, herunder en beskrivelse af ansøgning om eventuelle tillægsbevillinger. Fagsekretariat Pleje og Omsorg Fagsekretariatet forventer en samlet merudgift på 9,787 mio. kr., som fordeler sig på: Indregnet underskud på 6,305 mio. kr. fra Ved behandling af overførsler fra 2010 til 2011 søges en tillægsbevilling på 4,556 mio. kr. begrundet med: 2,695 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger, hvor der har været en nettotilgang på henholdsvis 20 borgere til andre kommuner og 2 borgere fra andre kommuner. 1,163 mio. kr. vedrørende social- og sundhedsuddannelsen, hvor merudgift på kr. skyldes ansættelse af 13 voksenelever mere end budgetteret for at leve op til dimentioneringen, der er godkendt i KKR og mindreindtægt på kr. skyldes, at der ikke udbetales fuld præmie og bonus ved frafald af elever og elever ansat med merit kr. vedrørende refusion for flygtning. Refusionen for 2009 er tilbageført og der er ikke hjemtaget refusion i 2010, da sagen ligger til afklaring ved socialministeriet. 3

4 Merforbrug på 1,3 mio. kr. til private leverandører af praktisk hjælp, beregnet på baggrund af forbrug i Der søges en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. finansieret af hjemmeplejen. Merforbrug på 6,026 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger. Beregningen er baseret på udgifter og indtægter til nuværende borgere. Hertil søges en tillægsbevilling på 3,580 mio. kr. Restbeløbet foreslås finansieret af demografipulje på 1,546 mio. kr. samt mindreforbrug på kr. fra øvrige konti i fagsekretariatet. Der søges tillægsbevilling på kr. i 2011 samt overslagsårene til utilsigtede hændelser, svarende til kommunens andel fra DUT. Endelig skal fagskeretariatet finansiere kr. vedrørende ansættelse af voksenelev. Der søges tillægsbevilling på kr., som overføres til HR&I. Sygepleje og hjemmepleje Sygeplejen er flyttet til Pleje og Omsorg pr. 1. januar 2011 og der arbejdes med strukturændring, ruteoptimering, flere gode arbejdsdage samt ABT-projekt. Direktionen har godkendt, at sygeplejeområdet og hjemmeplejeområdet ses under ét, indtil integrationen mellem områderne er gennemført. Områderne forventer at kunne overholde budgettet og der er indregnet mindreforbrug på 1,783 mio. kr. til finansiering af merforbrug i fagsekretariatet i 2010 og 2011 vedrørende private leverandører af praktisk hjælp. Plejecentre Plejecenter område Vest: Handleplanen fra 2010 er aflyst. Der er udarbejdet intern handleplan for et plejecenter pr. 31. januar 2011 og der forventes merforbrug på kr. svarende til 0,9 pct. Prices Have udvides med 8 boliger ved overtagelse af Sambo. Udvidelsen finansieres af det samlede budget på plejecenterområdet. Det forventes, at boligerne er klar til indflytning omkring 15. august I 2011 er der indregnet en besparelse på 2,2 mio. kr. ved nedlukning af Præstekærgaard, hvor der nu er 5 tomme boliger. Plejecenter område Øst: Der er udarbejdet interne handleplaner for 2 plejecentre pr. 28. februar 2011 og der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til 1,7 pct. Der søges om tillægsbevilling på kr. vedrørende budget til drift af bygningerne, tidligere plejecenter Egebo, som overføres til Sundhed og Handicap, Bofamiko. Der er tale om en budgetneutral tillægsbevilling. Kostforplejning Det forventede merforbrug på netto kr. skyldes forhold vedrørende om- og tilbygning af Tømmergårdens køkken, hvor alle vandrør skal udskiftes på grund af tæring tilbygningens placering gør, at der skal opføres en ny skurbygning køleentreprisen er dobbelt så dyr som anslået ny nødvendig ventilation ikke var indregnet honorar til OBH ikke var indregnet 4

5 der er lavet omprioritering og vacuumpakkemaskinen indkøbes over driften I budget 2011 er der indregnet en besparelse på kr. ved omlægning til kølemadproduktion. Tømmergårdens køkken forventes at stå klar 1. juli Handleplaner Der arbejdes med handleplan inden for følgende aftaleområde: Fagsekretariat Pleje og Omsorg Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der ikke udarbejdes handleplan for Kostforplejningen, da afvigelser på området skal ses brutto. 5

6 03 Social- og arbejdsmarked Samlet resultat Social- og arbejdsmarkedsområdet forventer et samlet merforbrug på 82,425 mio. kr. som følge af de ændrede refusionsregler på området. Dette modsvares dog af øgede tilskud, hvilket fremgår af afsnittet vedrørende Renter, finansiering og balanceforskydninger. Kompensationen er ikke endeligt forhandlet mellem Beskæftigelsesministeriet og KL. Der vil derfor ske regulering ved opfølgningen pr. 31. maj I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2010 blev budgettet til forsikrede ledige i 2010 reduceret med 8,136 mio. kr. med bemærkning om, at der kan blive brug for tilsvarende tillægsbevilling i Det er pt. ikke muligt at gøre dette op, hvorfor reguleringen vil indgå i opfølgningen pr. 31. maj Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg. Social- og arbejdsmarked Overførselsudgifter Social- og arbejdsmarked , I alt , Refusionsomlægning Den samlede effekt af de refusionsændringer, der blev vedtaget i december 2011, som følge af finanslovsaftalen, er et refusionstab på 102,444 mio. kr. inden for området. Dette modsvares delvist af forventede øgede tilskud på foreløbig 82,425 mio. kr. Kompensationen er ikke endeligt forhandlet mellem Beskæftigelsesministeriet og KL. Der vil derfor ske regulering ved opfølgningen pr. 31. maj Det umiddelbare tab kan opgøres til 20,019 mio. kr. For at imødegå dette tab er aktiveringsindsatsen lagt om jf. beskrivelse i handleplan. Dette betyder, at der købes 138 færre helårsforløb til sygemeldte samt 95 færre helårsforløb til personer på ledighedsydelse end budgetlagt. Desuden øges indsatsen i forhold til virksomhedsrettet aktivering, hvorved det forventes, at yderligere 40 helårspersoner vil komme i virksomhedsrettet aktivering og dermed berettiger til høj refusion. Den samlede effekt af disse tiltag er en reduktion på 19,183 mio. kr. Herefter resterer fortsat kr. I første omgang reduceres budgettet til forsikrede ledige, hvorefter dette budget vil indgå i opfølgningen pr. 31. maj Forsikrede ledige I årets første 2 måneder er der betalt kr. vedrørende forsikrede ledige som kommunen medfinansiere med 100 pct. pga. manglende rettidighed på tilbud. Dette har medført, at der pr. 1. marts 2011 er iværksat køb af eksterne tilbud for at sikre en øget rettidighed fremover. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2010 blev budgettet til forsikrede ledige i 2010 reduceret med 8,136 mio. kr. med bemærkning om, at der kan blive brug for tilsvarende tillægsbevilling i Dette skyldtes dels færre ledige 6

7 end budgetteret, dels en forskydning af udgifter mellem årene. Grundet budgetgaranti på området vil der ske efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Denne regulering er fortsat ikke kendt, ligesom der stadig afholdes udgifter vedrørende Derfor er det pt. ikke muligt at gøre behovet i 2011 op, hvorfor reguleringen først vil indgå senere. Handleplaner Der er udarbejdet handleplan med henblik på at opnå en besparelse svarende til det umiddelbare tab ved refusionsomlægningen. 7

8 04 Dagtilbud - Børn Samlet resultat For dagtilbud børn forventes en samlet merudgift på 3,272 mio. kr., svarende til 1,4 pct. af det samlede driftbudget. Der søges omplaceret kr. fra Fagsekretariatet til dagplejen i forbindelse med dagplejens tilsyn med privat pasning. Der søges om en negativ tillægsbevilling på kr., som vedrører Fagsekretariatets medfinansiering af en voksenelev. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg ,7 0 Fagsekretariat for dagtilbud Dagpleje ,3 147 Børnehaver/integrerede ,7 Institutioner Overførselsudgifter I alt ,7-10 Herunder følger uddybende bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere, herunder en beskrivelse af ansøgning om eventuelle tillægsbevillinger. Fagsekretariat Fagsekretariat dagtilbud forventer en samlet mindreudgift på 1,476 mio. kr. Der forventes mindreudgifter på særlige dagtilbud på ca. 1,5 mio. kr. Af overførte midler fra 2010 skal kr. vedrørende PAU elever tilbageføres til institutionernes PAU-pulje kr. af overførte midler skal udmøntes til institutioner med praktikvejlederkursister. Der søges budgetoverført kr. til dagplejen i forbindelse med tilsyn med private institutioner og der søges en negativ tillægsbevilling i forbindelse med Fagsekretariatets medfinansiering af en voksenelev. På baggrund af antallet af børn, som er passet i kommunale institutioner i januar og februar måneder forventes vippepuljen at kunne finansiere afvigelsen på forventet børnetal og faktisk antal indskrevne børn. Forventningerne er, at der bliver passet flere 3-5- årige og færre 0-2-årige. Dagplejen Dagplejen forventer et samlet merforbrug på 3,844 mio. kr. hvoraf 3,3 mio. kr. er overført underskud fra Fra 1. juni 2011 samles dagplejen til 1 distrikt. Der pågår p.t. et analysearbejde og som en del af dette, skal der ses på konsekvenser af overenskomstændringen vedrørende gæstedagplejen. Der forventes et resultat af analysen ved budgetopfølgningen pr. 31. maj Institutionerne Samlet set forventer institutionerne et mindreforbrug på kr. 8

9 Bøgehaven forventer et merforbrug på kr. Merforbruget begrundes i flere antal indskrevne børn end forventet og vil blive tilført fra Vippepuljen i forbindelse med regulering for faktisk antal indskrevne børn. Myretuen og Snurretoppen forventer et merforbrug på mere end 4 pct., men indgår sammen med 3 andre institutioner i en områdeinstitution fra 1. juni Dette skulle bl.a. sikre bedre økonomisk bæredygtighed, Handleplaner Der arbejdes p.t. ikke med handleplaner inden for dagtilbudsområdet, idet aftaleområder med merforbrug vil indgå i vedtagne strukturændringer. 9

10 05 Undervisning Samlet resultat På undervisningsområdet forventes en samlet merudgift på 1,014 mio. kr. vedrørende skoler og SFO. Der er tidligere blevet udarbejdet handleplan på Nordagerskolen og Tre Ege Skolen. Nordagerskolens regnskab for 2010 viser et mindreforbrug på kr. hvorfor handleplanen ønskes afsluttet. Handleplanen på Tre Ege Skolen revurderes, da skolen bliver berørt af de vedtagne strukturændringer på undervisningsområdet. Fagsekretariatet forventer merudgifter til specialundervisning og befordring. Merforbruget forventes finansieret indenfor rammen og af de uforbrugte midler fra 2010 på 2,869 mio. kr., som søges overført til I forbindelse med de vedtagne strukturændringer på undervisningsområdet, blev der i budget 2011 indlagt en besparelse på 3,003 mio. kr. Skolernes budgetter er pr. den 28. februar 2011 blevet reguleret for strukturændringer og forventet elevtal pr. 5. september Der mangler regulering for besparelser på rengøring samt merudgift til befordring. Det forventes dog at de vedtagne besparelser opnås. Oversigt over aktuelt driftbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Udgifter ekskl ,2 overførselsudg. Fagsekretariatet for Undervisning Skoler og SFO ,4 Ungdomsskolen Overførselsudgifter Fagsekretariatet for Undervisning I alt Tillægsbevilling Herunder følger uddybende bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere. Fagsekretariat Undervisning Fagsekretariatet har uforbrugte midler for 2010 på 2,869 mio. kr., som forventes overført til Der forventes merforbrug på specialundervisningsområdet og befordring, men dette forventes at kunne finansieres indenfor rammen samt af den forventede overførsel fra Overførselsudgifter Området omfatter budget til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes, at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2011 kan afholdes inden for budgetrammen. Skoler og SFO Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 1,014 mio. kr. Tre Ege Skolen forventer et merforbrug på mere end 4 pct. Skoler og SFO har uforbrugte midler for 2010 på i alt 4,742 mio. kr., som søges overført til

11 Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde budgetrammen i Ungdomsskolen har uforbrugte midler for 2010 på 2,125 mio. kr., som søges overført til Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Nordagerskolen Tre Ege Skolen Uddybende bemærkninger Nordagerskolens regnskab 2010 viser et mindreforbrug på kr., hvorfor handleplanen ønskes afsluttet. 11

12 06 Børn og Unge Rådgivning Samlet resultat Sammenlagt forventer Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning og Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier et mindreforbrug i 2011 på ca. 2,6 mio. kr. Der er fortsat et pres på udgifterne til det forebyggende område som modsvares af et forventet mindreforbrug på anbringelsesområdet. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Udgifter ekskl ,7 overførselsudg. Fagsekretariat Børn ,7 og Unge Rådgivning Center for opholdssteder, ,1 botilbud og plejefamilier Overførselsudgifter Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning I alt ,5 Tillægsbevilling Herunder følger uddybende bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere. Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning uden overførselsudgifter Det samlede forventede mindreforbrug på ca. 2,6 mio. kr. udgør i hovedtal: Et forventet mindreforbrug på anbringelsesområdet på 6,7 mio. kr. Et forventet merforbrug på forebyggelse på ca. 5,3 mio. kr. Et overført mindreforbrug fra 2010 på 1,1 mio. kr. Der er i ovenstående indregnet tilbagebetaling af egenbetaling på børnehandicapområdet på kr. vedrørende 2009 og 2010 ligesom den forventede indtægt på området er nedjusteret med , jf. Ankestyrelsens afgørelse. Der vurderes i øjeblikket på, hvorvidt Ankestyrelsens afgørelse vedrørende egenbetaling også har konsekvenser for den opkrævede egenbetaling på anbringelser af socialt udsatte børn og unge. Der er hensat 1,5 mio. kr. til en eventuel tilbagebetaling for 2009 og 2010 og for manglende indtægt i Det forventede overskud bliver derfor tilsvarende større, såfremt egenbetalingen ikke skal tilbagebetales. Der er afsat 1,5 mio. kr. til investering i yderligere 2-3 pladser i Børnehuset Eskemosegyden, som i hele 2010 haft fuld belægning på de 6 pladser, der er i huset. Det har været nødvendigt at benytte andre tilbud til anbringelse af de yngre børn, som er Eskemosegydens målgruppe. Det er planen, at der til de ældste børn i huset skal indrettes ekstra værelser i den gamle sløjdbygning i huset. Med flere pladser udnyttes kapaciteten og på trods af de ekstra udgifter til varme, vand og kost til flere børn forventes det, at prisen pr. barn reduceres. Projektet er endnu i overvejelses/planlægningsfasen. 12

13 Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Der forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen ca kr. Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning med overførselsudgifter I 2010 var der et merforbrug på området merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste på i alt 3,9 mio. kr. Det forventes, at forbruget til disse merudgifter kan holdes indenfor det afsatte budget i Dels er det afsatte budget forhøjet i forhold Dels har der i efteråret 2010 været en grundig sagsgennemgang på området, som har medført at serviceniveauet er justeret ind til lovens minimumskrav. Dette har medført, at børnehandicapområdet modtager mange klager fra borgere, når de ikke længere modtager de ydelser, de tidligere har været bevilget. Endelig er der ved sagsgennemgangen fundet nogle enkelte dyre sager, hvor det er aftalt, at plejeopgaven flyttes til Pleje og Omsorg. Det er endnu ikke opgjort hvor mange midler, der som følge heraf, skal flyttes til Pleje og Omsorg. Det forventes, at beløbet overføres ved budgetopfølgningen pr. 31. maj Ligeledes forventes det, at forbruget til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste kan holdes indenfor det afsatte budget i Fra 1. januar 2011 er der vedtaget ny lovgivning, hvor der er lagt loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste (til forældre der passer deres børn i eget hjem). Der vil være en overgangsfase på området, idet nuværende modtagere (for 2010) fortsat vil være omfattet af de gamle regler. Dette betyder, at udgifterne til området på sigt alt andet lige vil falde. Men de nye regler kan også betyde at udgifterne på anbringelsesområdet vil stige. Der er endnu ikke sket modregning for dette i bloktilskuddene fra staten. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Ingen 13

14 08 Plan og Kultur Samlet resultat Plan og Kultur forventer et samlet mindreforbrug på 1,148 mio. kr., hvilket svarer til -1,1 pct. Der søges om en tillægsbevilling, hvor det tilføres anlæg kr. til egenfinansiering af projekt Bøjden Nor. Musikskolen forventer at kunne overholde budgettet i indeværende år. Biblioteket forventer et samlet mindreforbrug på kr. svarende til -0,5 pct. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fageskretariatet ,1-723 Plan og Kultur Musikskole Bibliotek ,5 I alt ,0-723 Fagsekretariat Plan og Kultur Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel på 8,185 mio. kr. Dette samlet set store overførselsbeløb skal ses i lyset af, at der bl.a. er opsparede midler til betaling af efterregning for 2010 til FynBus. Budgettet vedrørende Kollektiv Trafik forventes overholdt i 2011 med udgangspunkt i de nuværende køreplaner. Der vil blive justeringer i forbindelse med ændringer af skolestrukturen, nærmere budget fastlægges når køreplanerne er udarbejdet. Forventeligt i juni. Derudover er der opsparede midler til Breddeidræt, hvor mange af projekterne først forventes realiseret i Opsparede midler på Fageskretariatet til forlængelse af nuværende ansættelser samt bl.a. ubesatte vikariater. Der er en del opsparede midler på Den Eksterne Udviklingspulje samt midler afsat i Udviklingsstrategien. Dette skyldes hovedsangligt, at der gennem flere år er opsparet midler fra urealiserede projekter. Der arbejdes i øjeblikket på realisering af projekterne vedrørende bl.a. Masterplan Ringe, Masterplan Faaborg, Helhedsplan Årslev samt Helios-projektet. Disse midler er primært afsat på anlægssiden, men hvis projekterne skal gennemføres vil det betyde, at en stor del af de opsparede midler på Den Eksterne Udviklingspulje og på Udviklingsstrategien vil skulle anvendes til dette formål. 14

15 Plan og Kultur forventer samlet at kunne overfører 1,148 mio. kr. til 2012 som fordeler sig på: Ca kr. vedrørende Kultur, der skal dog tages forbehold for usikkerhed i forhold til breddeidrætsprojekterne. Fagsekretariat ca kr., idet man forventer at kunne bruge en del af de opsparede midler til forlængelse at ansættelser. Ekstern Udviklingspulje ca kr., der er dog stor usikkerhed. Det forventes pt., at en stor del af de opsparede midler skal anvendes i projekter vedrørende Masterplan. For så vidt angår Natur og Parker samt Kollektiv Trafik forventes budgettet overholdt. Der søges fra Naturforvaltning overført kr. til anlæg sted Bøjden Nor til dækning af kommunens egenfinansiering i forbindelse med projektet. Musikskolen Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel på kr. Musikskolen har projektregnskab for FAUB og Rytmisk Talentskole (en del af den fælles fynske 11. musikskole) samt projekt Spektaklet det samlede overførselsbeløb for disse tre projekter er kr. Musikskolen overfører kr. Forventningen for 2010 var et negativt resultat, men via stram styring har der været færre driftsudgifter end forventet. Musikskolen har brugt mindre på vikardækning, idet der ikke bruges vikar den første måned. Desuden har der været større indtægter på småbørnsundervisning. Dette betyder, at Musikskolen ikke behøver at skære så drastisk i sæson 2011/2012 som ellers forventet. Forudsat at der ikke kommer flere sparekrav i 2011, forventer Musikskolen at kunne overholde budgettet i Bibliotek Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel fra 2010 på 1,110 mio. kr. Overførselsbeløbet fremkommer ved stram styring af budgettet på bibliotekerne samt en merindtægt på kr. Størstedelen af dette beløb skyldes en ny procedure vedrørende inddrivelse af biblioteksregninger. De opsparede midler forventes anvendt bl.a. til et nyt projekt Det Åbne Bibliotek i Årslev samt et projekt til indkøb af gats til Ringe Bibliotek, sådan at det bliver muligt at bruge biblioteket for borgerne uden for den normal åbningstid. Biblioteket forventer på nuværende tidspunkt at kunne overfører kr. til

16 Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 16

17 09 Teknik Samlet resultat Teknik forventer et samlet merforbrug på 7,404 mio. kr. svarende til 8,8 pct. Der søges i alt om tillægsbevillinger på netto kr. Der er tale om reelle tillægsbevillinger for kr. og budgetneutrale tillægsbevillinger for kr. Der er to problemområder indenfor Teknik: Vintertjenesten og rengøringsområdet. I forhold til vintertjenesten besluttede Kommunalbestyrelsen den 5. januar 2011, at der til budgetopfølgningen pr. 28. februar 2011 skulle foreligge forslag til oprettelse af en snerydningsfond. Der vil blive fremsendt særskilt sag herom til politisk behandling. I det forventede forbrug er der ikke indregnet merudgifter vedrørende vintertjenesten i Budgettet vil med sikkerhed blive overskredet, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå, hvor store udgifterne vil blive. Der vil foreligge tal herfor til den næste budgetopfølgning. Som følge af merudgifterne til vintertjeneste i 2010 og 2011 skal der jf. reglerne igangsættes udarbejdelse af handleplan for Fagsekretariat Teknik. På baggrund af beslutning omkring oprettelse af snerydningsfond anbefales det, at der ikke udarbejdes handleplan på nuværende tidspunkt. I forhold til rengøringsområdet er udarbejdelse af handleplan i gang. De foreløbige beregninger viser et forventet merforbrug i 2011 på 1,3 mio. kr. når overført underskud fra 2010 og investeringer i ny teknologi er finansieret af Park- og Vejafdelingens opsparede overførselsbeløb fra tidligere år. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat ,4 180 Teknik Faaborg Havn ,3-390 Intern Service ,5 0 Park- og Vejafdelingen ,9 0 I alt ,8-210 Fagsekretariat Teknik Der er indregnet samlet overførselsbeløb fra 2010 på -2,444 mio. kr. Overførselsbeløbet udgøres af et merforbrug vedrørende vintertjenesten på 10,223 mio. kr., og et mindreforbrug/overførselsbeløb på 7,779 mio. kr. for øvrige områder. Overførselsbeløb der søges overført til 2011 er -2,356 mio. kr. idet der korrigeres for en ikke budgetlagt udgift i 2010 på kr. vedrørende indsamling og håndtering af bærbare batterier. Der forventes et samlet merforbrug i 2011 på 8,494 mio. kr. svarende til 12,4%. Heri indgår ikke forventede merudgifter i 2011 vedr. vintertjenesten. Budgettet til vintertjeneste vil med sikkerhed blive overskredet, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå, hvor store udgifterne vil blive. Til den næste budgetopfølgning vil der foreligge tal herfor. Det samlede merforbrug på området vil således blive endnu større end angivet ovenfor. For øvrige områder end vintertjenesten, forventes der en overførsel til 2012 på 2 mio. kr. 17

18 Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. januar 2011, at der til budgetopfølgningen pr. 28. februar 2011 skulle foreligge forslag til oprettelse af en snerydningsfond. Der vil blive fremsendt særskilt sag herom til politisk behandling. Der er en årlig udgift på kr. til indsamling og håndtering af bærbare batterier. Kommunen er kompenseret for opgaven via bloktilskuddet, men udgiften er ikke blevet budgetlagt. Opgaven udføres af FFV. Der søges om tillægsbevilling til udgiften. I forbindelse med salg af en række kommunale ejendomme, er der ikke sket en tilpasning af driftsbudgetterne. Der søges om tillægsbevilling på netto kr. til dækning af manglende lejeindtægter. Indtægt vedrørende stadepladser søges overført fra Fællessekretariatet, da opgaven er placeret i Fagsekretariat Teknik. Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på kr. I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur, er det endnu uafklaret hvad der skal ske med de bygninger som ikke længere skal anvendes til skoler. Bygningerne vil derfor muligvis overgå til at være kommunale bygninger under Fagsekretariat Teknik. Det bemærkes, at der ikke er afsat afledt drift til bygningerne. Faaborg Havn Der er indregnet overførselsbeløb fra 2010 på kr. Heraf skal kr. finansiere merudgifter vedrørende anlægsprojektet Renovering af toilet- og badefaciliteter. Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på kr. fra drift til anlæg. Der er optaget lån til anlægsudgifter i 2010 vedrørende Renovering af toilet- og badefaciliteter (delvis låneoptagelse) og Betalingssystem vedr. forbrug af el og vand. Ydelse på lån finansieres af havnens driftsbudget. Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på kr. fra drift til konto 7 & 8. Det forventes ikke, at der vil blive overført driftsmidler til Intern Service Kommunalbestyrelsen besluttede i januar at lægge de to aftaleområder Park- og Vejafdelingen og Intern Service sammen til ét aftaleområde. Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2011 er udarbejdet for de to gamle områder separat, med henvisning til det igangværende arbejde omkring udarbejdelse af handleplan for Intern Service. Fremadrettet vil det være ét aftaleområde. Der er indregnet overførselsbeløb fra 2010 på -1,194 mio. kr. Jf. Kommunalbestyrelsens møde den 18. januar 2011, dækkes underskuddet af Park- og Vejafdelingens overførselsbeløb. Det forventes at der i 2011 foretages investeringer i ny teknologi for i alt 1,35 mio. kr. (udskiftning af rengøringsudstyr, opmålingsprogram mv.). Udgifter hertil dækkes ligeledes af Park- og Vejafdelingens overførselsbeløb. Der er i 2011 og frem ikke sammenhæng mellem budget og udgifter på rengøringsområdet. På baggrund heraf er der igangsat udarbejdelse af handleplan. Foreløbige beregninger viser at der i 2011 vil være et merforbrug på 1,3 mio. kr. Der vil løbende ske reguleringer i de afsatte budgetter på rengøringsområdet, i takt med ændringer de steder, hvor Intern Service gør rent. I forhold til nye steder og lokaler hvor der skal gøres rent, skal der foretages en opmåling i henhold til de vedtagne rengøringsstandarder. Intern Service gør rent på nogle af de skoler, som nedlægges pr. 1. august Udgiften til rengøring på de pågældende steder for perioden 1. august-31. december 2011 er på kr. (1,797 mio. kr. årligt), og budget flyttes til skoleområdet. Jf. skolestrukturændringerne sker der en udbygning af Toftegårdskolen og Tingagerskolen samt en renovering af Pontoppidanskolen og Broskolen. Der er ikke afsat midler til afledt drift (herunder rengøring) de steder. 18

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget Dato: 15-6-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Bilag 1: Driftsoversigt...12 Bilag

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgettets sammensætning I budgetforslaget for 2016 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.076,253 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 10 administrative

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til 2010.

Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til 2010. Indholdsfortegnelse 00 Økonomi 1 01 Dagpasning 1 02 Undervisning 5 03 Børn og familier 12 04 Sociale ydelser 20 05 Ældre 21 06 Psykiatri og handicappede 25 07 Beskæftigelse og aktivering 32 09 Teknik og

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgetlægningsprocessen for Budget 2008 har været tilrettelagt i samarbejde mellem Direktionen, Fagsekretariatet for Plan og Kultur, EPO-staben og Økonomistaben. Budgetlægningsprocessen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen Sagsnr.: 820-2013-41699 Doknr.: 820-2013-185384 Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Budgetlægning 2016 2019

Budgetlægning 2016 2019 Budgetlægning 2016 2019 Budgetredegørelse Odder Rådhus, august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 Totalbudget 2016-2019... 3-5 Økonomiaftalens påvirkning af Odder Kommunes økonomi... 5-9 Driftsoverskud...

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 Politiske mål Byrådets overordnede mål for budgetåret 2016: Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen

Læs mere