Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011"

Transkript

1 Del 2 Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1 1

2 Indholdsfortegnelse 01 Pleje og Omsorg Social- og arbejdsmarked Dagtilbud - Børn Undervisning Børn og Unge Rådgivning Plan og Kultur Teknik Borgerservice Sundhed og Handicap Direktion og stabe...24 Renter, finansiering og balanceforskydninger

3 01 Pleje og Omsorg Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 10,503 mio. kr., svarende til 3,2 pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorgs andel af det samlede merforbrug udgør 9,787 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet indregnet underskud fra 2010, merforbrug vedrørende private leverandører af praktisk hjælp og øgede udgifter til betaling for borgere i andre kommuner. Stigende udgifter til mellemkommunale betalinger gør, at ældrechefen ønsker en generel drøftelse af fremtidige finansieringsmuligheder, med henblik på et oplæg til det kommende budgetseminar. Direktionen har godkendt, at sygeplejeområdet og hjemmeplejeområdet ses under ét, indtil integrationen mellem områderne er gennemført. Områderne forventer et mindreforbrug på 1,783 mio. kr. til finansiering af merforbrug i fagsekretariatet vedrørende private leverandører. Plejecenter område Vest og Plejecenter område Øst forventer at komme ud af året med et merforbrug på henholdsvis kr. og 1,3 mio. kr. Tilsvarende forventer Kostforplejningen at komme ud af året med et merforbrug på netto kr. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet , Pleje og Omsorg Plejecentre ,3-901 Hjemmepleje , Kostforplejning ,3 0 I alt , Herunder følger uddybende bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere, herunder en beskrivelse af ansøgning om eventuelle tillægsbevillinger. Fagsekretariat Pleje og Omsorg Fagsekretariatet forventer en samlet merudgift på 9,787 mio. kr., som fordeler sig på: Indregnet underskud på 6,305 mio. kr. fra Ved behandling af overførsler fra 2010 til 2011 søges en tillægsbevilling på 4,556 mio. kr. begrundet med: 2,695 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger, hvor der har været en nettotilgang på henholdsvis 20 borgere til andre kommuner og 2 borgere fra andre kommuner. 1,163 mio. kr. vedrørende social- og sundhedsuddannelsen, hvor merudgift på kr. skyldes ansættelse af 13 voksenelever mere end budgetteret for at leve op til dimentioneringen, der er godkendt i KKR og mindreindtægt på kr. skyldes, at der ikke udbetales fuld præmie og bonus ved frafald af elever og elever ansat med merit kr. vedrørende refusion for flygtning. Refusionen for 2009 er tilbageført og der er ikke hjemtaget refusion i 2010, da sagen ligger til afklaring ved socialministeriet. 3

4 Merforbrug på 1,3 mio. kr. til private leverandører af praktisk hjælp, beregnet på baggrund af forbrug i Der søges en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. finansieret af hjemmeplejen. Merforbrug på 6,026 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger. Beregningen er baseret på udgifter og indtægter til nuværende borgere. Hertil søges en tillægsbevilling på 3,580 mio. kr. Restbeløbet foreslås finansieret af demografipulje på 1,546 mio. kr. samt mindreforbrug på kr. fra øvrige konti i fagsekretariatet. Der søges tillægsbevilling på kr. i 2011 samt overslagsårene til utilsigtede hændelser, svarende til kommunens andel fra DUT. Endelig skal fagskeretariatet finansiere kr. vedrørende ansættelse af voksenelev. Der søges tillægsbevilling på kr., som overføres til HR&I. Sygepleje og hjemmepleje Sygeplejen er flyttet til Pleje og Omsorg pr. 1. januar 2011 og der arbejdes med strukturændring, ruteoptimering, flere gode arbejdsdage samt ABT-projekt. Direktionen har godkendt, at sygeplejeområdet og hjemmeplejeområdet ses under ét, indtil integrationen mellem områderne er gennemført. Områderne forventer at kunne overholde budgettet og der er indregnet mindreforbrug på 1,783 mio. kr. til finansiering af merforbrug i fagsekretariatet i 2010 og 2011 vedrørende private leverandører af praktisk hjælp. Plejecentre Plejecenter område Vest: Handleplanen fra 2010 er aflyst. Der er udarbejdet intern handleplan for et plejecenter pr. 31. januar 2011 og der forventes merforbrug på kr. svarende til 0,9 pct. Prices Have udvides med 8 boliger ved overtagelse af Sambo. Udvidelsen finansieres af det samlede budget på plejecenterområdet. Det forventes, at boligerne er klar til indflytning omkring 15. august I 2011 er der indregnet en besparelse på 2,2 mio. kr. ved nedlukning af Præstekærgaard, hvor der nu er 5 tomme boliger. Plejecenter område Øst: Der er udarbejdet interne handleplaner for 2 plejecentre pr. 28. februar 2011 og der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til 1,7 pct. Der søges om tillægsbevilling på kr. vedrørende budget til drift af bygningerne, tidligere plejecenter Egebo, som overføres til Sundhed og Handicap, Bofamiko. Der er tale om en budgetneutral tillægsbevilling. Kostforplejning Det forventede merforbrug på netto kr. skyldes forhold vedrørende om- og tilbygning af Tømmergårdens køkken, hvor alle vandrør skal udskiftes på grund af tæring tilbygningens placering gør, at der skal opføres en ny skurbygning køleentreprisen er dobbelt så dyr som anslået ny nødvendig ventilation ikke var indregnet honorar til OBH ikke var indregnet 4

5 der er lavet omprioritering og vacuumpakkemaskinen indkøbes over driften I budget 2011 er der indregnet en besparelse på kr. ved omlægning til kølemadproduktion. Tømmergårdens køkken forventes at stå klar 1. juli Handleplaner Der arbejdes med handleplan inden for følgende aftaleområde: Fagsekretariat Pleje og Omsorg Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der ikke udarbejdes handleplan for Kostforplejningen, da afvigelser på området skal ses brutto. 5

6 03 Social- og arbejdsmarked Samlet resultat Social- og arbejdsmarkedsområdet forventer et samlet merforbrug på 82,425 mio. kr. som følge af de ændrede refusionsregler på området. Dette modsvares dog af øgede tilskud, hvilket fremgår af afsnittet vedrørende Renter, finansiering og balanceforskydninger. Kompensationen er ikke endeligt forhandlet mellem Beskæftigelsesministeriet og KL. Der vil derfor ske regulering ved opfølgningen pr. 31. maj I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2010 blev budgettet til forsikrede ledige i 2010 reduceret med 8,136 mio. kr. med bemærkning om, at der kan blive brug for tilsvarende tillægsbevilling i Det er pt. ikke muligt at gøre dette op, hvorfor reguleringen vil indgå i opfølgningen pr. 31. maj Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg. Social- og arbejdsmarked Overførselsudgifter Social- og arbejdsmarked , I alt , Refusionsomlægning Den samlede effekt af de refusionsændringer, der blev vedtaget i december 2011, som følge af finanslovsaftalen, er et refusionstab på 102,444 mio. kr. inden for området. Dette modsvares delvist af forventede øgede tilskud på foreløbig 82,425 mio. kr. Kompensationen er ikke endeligt forhandlet mellem Beskæftigelsesministeriet og KL. Der vil derfor ske regulering ved opfølgningen pr. 31. maj Det umiddelbare tab kan opgøres til 20,019 mio. kr. For at imødegå dette tab er aktiveringsindsatsen lagt om jf. beskrivelse i handleplan. Dette betyder, at der købes 138 færre helårsforløb til sygemeldte samt 95 færre helårsforløb til personer på ledighedsydelse end budgetlagt. Desuden øges indsatsen i forhold til virksomhedsrettet aktivering, hvorved det forventes, at yderligere 40 helårspersoner vil komme i virksomhedsrettet aktivering og dermed berettiger til høj refusion. Den samlede effekt af disse tiltag er en reduktion på 19,183 mio. kr. Herefter resterer fortsat kr. I første omgang reduceres budgettet til forsikrede ledige, hvorefter dette budget vil indgå i opfølgningen pr. 31. maj Forsikrede ledige I årets første 2 måneder er der betalt kr. vedrørende forsikrede ledige som kommunen medfinansiere med 100 pct. pga. manglende rettidighed på tilbud. Dette har medført, at der pr. 1. marts 2011 er iværksat køb af eksterne tilbud for at sikre en øget rettidighed fremover. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2010 blev budgettet til forsikrede ledige i 2010 reduceret med 8,136 mio. kr. med bemærkning om, at der kan blive brug for tilsvarende tillægsbevilling i Dette skyldtes dels færre ledige 6

7 end budgetteret, dels en forskydning af udgifter mellem årene. Grundet budgetgaranti på området vil der ske efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Denne regulering er fortsat ikke kendt, ligesom der stadig afholdes udgifter vedrørende Derfor er det pt. ikke muligt at gøre behovet i 2011 op, hvorfor reguleringen først vil indgå senere. Handleplaner Der er udarbejdet handleplan med henblik på at opnå en besparelse svarende til det umiddelbare tab ved refusionsomlægningen. 7

8 04 Dagtilbud - Børn Samlet resultat For dagtilbud børn forventes en samlet merudgift på 3,272 mio. kr., svarende til 1,4 pct. af det samlede driftbudget. Der søges omplaceret kr. fra Fagsekretariatet til dagplejen i forbindelse med dagplejens tilsyn med privat pasning. Der søges om en negativ tillægsbevilling på kr., som vedrører Fagsekretariatets medfinansiering af en voksenelev. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg ,7 0 Fagsekretariat for dagtilbud Dagpleje ,3 147 Børnehaver/integrerede ,7 Institutioner Overførselsudgifter I alt ,7-10 Herunder følger uddybende bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere, herunder en beskrivelse af ansøgning om eventuelle tillægsbevillinger. Fagsekretariat Fagsekretariat dagtilbud forventer en samlet mindreudgift på 1,476 mio. kr. Der forventes mindreudgifter på særlige dagtilbud på ca. 1,5 mio. kr. Af overførte midler fra 2010 skal kr. vedrørende PAU elever tilbageføres til institutionernes PAU-pulje kr. af overførte midler skal udmøntes til institutioner med praktikvejlederkursister. Der søges budgetoverført kr. til dagplejen i forbindelse med tilsyn med private institutioner og der søges en negativ tillægsbevilling i forbindelse med Fagsekretariatets medfinansiering af en voksenelev. På baggrund af antallet af børn, som er passet i kommunale institutioner i januar og februar måneder forventes vippepuljen at kunne finansiere afvigelsen på forventet børnetal og faktisk antal indskrevne børn. Forventningerne er, at der bliver passet flere 3-5- årige og færre 0-2-årige. Dagplejen Dagplejen forventer et samlet merforbrug på 3,844 mio. kr. hvoraf 3,3 mio. kr. er overført underskud fra Fra 1. juni 2011 samles dagplejen til 1 distrikt. Der pågår p.t. et analysearbejde og som en del af dette, skal der ses på konsekvenser af overenskomstændringen vedrørende gæstedagplejen. Der forventes et resultat af analysen ved budgetopfølgningen pr. 31. maj Institutionerne Samlet set forventer institutionerne et mindreforbrug på kr. 8

9 Bøgehaven forventer et merforbrug på kr. Merforbruget begrundes i flere antal indskrevne børn end forventet og vil blive tilført fra Vippepuljen i forbindelse med regulering for faktisk antal indskrevne børn. Myretuen og Snurretoppen forventer et merforbrug på mere end 4 pct., men indgår sammen med 3 andre institutioner i en områdeinstitution fra 1. juni Dette skulle bl.a. sikre bedre økonomisk bæredygtighed, Handleplaner Der arbejdes p.t. ikke med handleplaner inden for dagtilbudsområdet, idet aftaleområder med merforbrug vil indgå i vedtagne strukturændringer. 9

10 05 Undervisning Samlet resultat På undervisningsområdet forventes en samlet merudgift på 1,014 mio. kr. vedrørende skoler og SFO. Der er tidligere blevet udarbejdet handleplan på Nordagerskolen og Tre Ege Skolen. Nordagerskolens regnskab for 2010 viser et mindreforbrug på kr. hvorfor handleplanen ønskes afsluttet. Handleplanen på Tre Ege Skolen revurderes, da skolen bliver berørt af de vedtagne strukturændringer på undervisningsområdet. Fagsekretariatet forventer merudgifter til specialundervisning og befordring. Merforbruget forventes finansieret indenfor rammen og af de uforbrugte midler fra 2010 på 2,869 mio. kr., som søges overført til I forbindelse med de vedtagne strukturændringer på undervisningsområdet, blev der i budget 2011 indlagt en besparelse på 3,003 mio. kr. Skolernes budgetter er pr. den 28. februar 2011 blevet reguleret for strukturændringer og forventet elevtal pr. 5. september Der mangler regulering for besparelser på rengøring samt merudgift til befordring. Det forventes dog at de vedtagne besparelser opnås. Oversigt over aktuelt driftbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Udgifter ekskl ,2 overførselsudg. Fagsekretariatet for Undervisning Skoler og SFO ,4 Ungdomsskolen Overførselsudgifter Fagsekretariatet for Undervisning I alt Tillægsbevilling Herunder følger uddybende bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere. Fagsekretariat Undervisning Fagsekretariatet har uforbrugte midler for 2010 på 2,869 mio. kr., som forventes overført til Der forventes merforbrug på specialundervisningsområdet og befordring, men dette forventes at kunne finansieres indenfor rammen samt af den forventede overførsel fra Overførselsudgifter Området omfatter budget til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes, at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2011 kan afholdes inden for budgetrammen. Skoler og SFO Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 1,014 mio. kr. Tre Ege Skolen forventer et merforbrug på mere end 4 pct. Skoler og SFO har uforbrugte midler for 2010 på i alt 4,742 mio. kr., som søges overført til

11 Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde budgetrammen i Ungdomsskolen har uforbrugte midler for 2010 på 2,125 mio. kr., som søges overført til Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Nordagerskolen Tre Ege Skolen Uddybende bemærkninger Nordagerskolens regnskab 2010 viser et mindreforbrug på kr., hvorfor handleplanen ønskes afsluttet. 11

12 06 Børn og Unge Rådgivning Samlet resultat Sammenlagt forventer Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning og Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier et mindreforbrug i 2011 på ca. 2,6 mio. kr. Der er fortsat et pres på udgifterne til det forebyggende område som modsvares af et forventet mindreforbrug på anbringelsesområdet. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Udgifter ekskl ,7 overførselsudg. Fagsekretariat Børn ,7 og Unge Rådgivning Center for opholdssteder, ,1 botilbud og plejefamilier Overførselsudgifter Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning I alt ,5 Tillægsbevilling Herunder følger uddybende bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere. Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning uden overførselsudgifter Det samlede forventede mindreforbrug på ca. 2,6 mio. kr. udgør i hovedtal: Et forventet mindreforbrug på anbringelsesområdet på 6,7 mio. kr. Et forventet merforbrug på forebyggelse på ca. 5,3 mio. kr. Et overført mindreforbrug fra 2010 på 1,1 mio. kr. Der er i ovenstående indregnet tilbagebetaling af egenbetaling på børnehandicapområdet på kr. vedrørende 2009 og 2010 ligesom den forventede indtægt på området er nedjusteret med , jf. Ankestyrelsens afgørelse. Der vurderes i øjeblikket på, hvorvidt Ankestyrelsens afgørelse vedrørende egenbetaling også har konsekvenser for den opkrævede egenbetaling på anbringelser af socialt udsatte børn og unge. Der er hensat 1,5 mio. kr. til en eventuel tilbagebetaling for 2009 og 2010 og for manglende indtægt i Det forventede overskud bliver derfor tilsvarende større, såfremt egenbetalingen ikke skal tilbagebetales. Der er afsat 1,5 mio. kr. til investering i yderligere 2-3 pladser i Børnehuset Eskemosegyden, som i hele 2010 haft fuld belægning på de 6 pladser, der er i huset. Det har været nødvendigt at benytte andre tilbud til anbringelse af de yngre børn, som er Eskemosegydens målgruppe. Det er planen, at der til de ældste børn i huset skal indrettes ekstra værelser i den gamle sløjdbygning i huset. Med flere pladser udnyttes kapaciteten og på trods af de ekstra udgifter til varme, vand og kost til flere børn forventes det, at prisen pr. barn reduceres. Projektet er endnu i overvejelses/planlægningsfasen. 12

13 Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Der forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen ca kr. Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning med overførselsudgifter I 2010 var der et merforbrug på området merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste på i alt 3,9 mio. kr. Det forventes, at forbruget til disse merudgifter kan holdes indenfor det afsatte budget i Dels er det afsatte budget forhøjet i forhold Dels har der i efteråret 2010 været en grundig sagsgennemgang på området, som har medført at serviceniveauet er justeret ind til lovens minimumskrav. Dette har medført, at børnehandicapområdet modtager mange klager fra borgere, når de ikke længere modtager de ydelser, de tidligere har været bevilget. Endelig er der ved sagsgennemgangen fundet nogle enkelte dyre sager, hvor det er aftalt, at plejeopgaven flyttes til Pleje og Omsorg. Det er endnu ikke opgjort hvor mange midler, der som følge heraf, skal flyttes til Pleje og Omsorg. Det forventes, at beløbet overføres ved budgetopfølgningen pr. 31. maj Ligeledes forventes det, at forbruget til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste kan holdes indenfor det afsatte budget i Fra 1. januar 2011 er der vedtaget ny lovgivning, hvor der er lagt loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste (til forældre der passer deres børn i eget hjem). Der vil være en overgangsfase på området, idet nuværende modtagere (for 2010) fortsat vil være omfattet af de gamle regler. Dette betyder, at udgifterne til området på sigt alt andet lige vil falde. Men de nye regler kan også betyde at udgifterne på anbringelsesområdet vil stige. Der er endnu ikke sket modregning for dette i bloktilskuddene fra staten. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Ingen 13

14 08 Plan og Kultur Samlet resultat Plan og Kultur forventer et samlet mindreforbrug på 1,148 mio. kr., hvilket svarer til -1,1 pct. Der søges om en tillægsbevilling, hvor det tilføres anlæg kr. til egenfinansiering af projekt Bøjden Nor. Musikskolen forventer at kunne overholde budgettet i indeværende år. Biblioteket forventer et samlet mindreforbrug på kr. svarende til -0,5 pct. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fageskretariatet ,1-723 Plan og Kultur Musikskole Bibliotek ,5 I alt ,0-723 Fagsekretariat Plan og Kultur Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel på 8,185 mio. kr. Dette samlet set store overførselsbeløb skal ses i lyset af, at der bl.a. er opsparede midler til betaling af efterregning for 2010 til FynBus. Budgettet vedrørende Kollektiv Trafik forventes overholdt i 2011 med udgangspunkt i de nuværende køreplaner. Der vil blive justeringer i forbindelse med ændringer af skolestrukturen, nærmere budget fastlægges når køreplanerne er udarbejdet. Forventeligt i juni. Derudover er der opsparede midler til Breddeidræt, hvor mange af projekterne først forventes realiseret i Opsparede midler på Fageskretariatet til forlængelse af nuværende ansættelser samt bl.a. ubesatte vikariater. Der er en del opsparede midler på Den Eksterne Udviklingspulje samt midler afsat i Udviklingsstrategien. Dette skyldes hovedsangligt, at der gennem flere år er opsparet midler fra urealiserede projekter. Der arbejdes i øjeblikket på realisering af projekterne vedrørende bl.a. Masterplan Ringe, Masterplan Faaborg, Helhedsplan Årslev samt Helios-projektet. Disse midler er primært afsat på anlægssiden, men hvis projekterne skal gennemføres vil det betyde, at en stor del af de opsparede midler på Den Eksterne Udviklingspulje og på Udviklingsstrategien vil skulle anvendes til dette formål. 14

15 Plan og Kultur forventer samlet at kunne overfører 1,148 mio. kr. til 2012 som fordeler sig på: Ca kr. vedrørende Kultur, der skal dog tages forbehold for usikkerhed i forhold til breddeidrætsprojekterne. Fagsekretariat ca kr., idet man forventer at kunne bruge en del af de opsparede midler til forlængelse at ansættelser. Ekstern Udviklingspulje ca kr., der er dog stor usikkerhed. Det forventes pt., at en stor del af de opsparede midler skal anvendes i projekter vedrørende Masterplan. For så vidt angår Natur og Parker samt Kollektiv Trafik forventes budgettet overholdt. Der søges fra Naturforvaltning overført kr. til anlæg sted Bøjden Nor til dækning af kommunens egenfinansiering i forbindelse med projektet. Musikskolen Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel på kr. Musikskolen har projektregnskab for FAUB og Rytmisk Talentskole (en del af den fælles fynske 11. musikskole) samt projekt Spektaklet det samlede overførselsbeløb for disse tre projekter er kr. Musikskolen overfører kr. Forventningen for 2010 var et negativt resultat, men via stram styring har der været færre driftsudgifter end forventet. Musikskolen har brugt mindre på vikardækning, idet der ikke bruges vikar den første måned. Desuden har der været større indtægter på småbørnsundervisning. Dette betyder, at Musikskolen ikke behøver at skære så drastisk i sæson 2011/2012 som ellers forventet. Forudsat at der ikke kommer flere sparekrav i 2011, forventer Musikskolen at kunne overholde budgettet i Bibliotek Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel fra 2010 på 1,110 mio. kr. Overførselsbeløbet fremkommer ved stram styring af budgettet på bibliotekerne samt en merindtægt på kr. Størstedelen af dette beløb skyldes en ny procedure vedrørende inddrivelse af biblioteksregninger. De opsparede midler forventes anvendt bl.a. til et nyt projekt Det Åbne Bibliotek i Årslev samt et projekt til indkøb af gats til Ringe Bibliotek, sådan at det bliver muligt at bruge biblioteket for borgerne uden for den normal åbningstid. Biblioteket forventer på nuværende tidspunkt at kunne overfører kr. til

16 Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 16

17 09 Teknik Samlet resultat Teknik forventer et samlet merforbrug på 7,404 mio. kr. svarende til 8,8 pct. Der søges i alt om tillægsbevillinger på netto kr. Der er tale om reelle tillægsbevillinger for kr. og budgetneutrale tillægsbevillinger for kr. Der er to problemområder indenfor Teknik: Vintertjenesten og rengøringsområdet. I forhold til vintertjenesten besluttede Kommunalbestyrelsen den 5. januar 2011, at der til budgetopfølgningen pr. 28. februar 2011 skulle foreligge forslag til oprettelse af en snerydningsfond. Der vil blive fremsendt særskilt sag herom til politisk behandling. I det forventede forbrug er der ikke indregnet merudgifter vedrørende vintertjenesten i Budgettet vil med sikkerhed blive overskredet, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå, hvor store udgifterne vil blive. Der vil foreligge tal herfor til den næste budgetopfølgning. Som følge af merudgifterne til vintertjeneste i 2010 og 2011 skal der jf. reglerne igangsættes udarbejdelse af handleplan for Fagsekretariat Teknik. På baggrund af beslutning omkring oprettelse af snerydningsfond anbefales det, at der ikke udarbejdes handleplan på nuværende tidspunkt. I forhold til rengøringsområdet er udarbejdelse af handleplan i gang. De foreløbige beregninger viser et forventet merforbrug i 2011 på 1,3 mio. kr. når overført underskud fra 2010 og investeringer i ny teknologi er finansieret af Park- og Vejafdelingens opsparede overførselsbeløb fra tidligere år. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat ,4 180 Teknik Faaborg Havn ,3-390 Intern Service ,5 0 Park- og Vejafdelingen ,9 0 I alt ,8-210 Fagsekretariat Teknik Der er indregnet samlet overførselsbeløb fra 2010 på -2,444 mio. kr. Overførselsbeløbet udgøres af et merforbrug vedrørende vintertjenesten på 10,223 mio. kr., og et mindreforbrug/overførselsbeløb på 7,779 mio. kr. for øvrige områder. Overførselsbeløb der søges overført til 2011 er -2,356 mio. kr. idet der korrigeres for en ikke budgetlagt udgift i 2010 på kr. vedrørende indsamling og håndtering af bærbare batterier. Der forventes et samlet merforbrug i 2011 på 8,494 mio. kr. svarende til 12,4%. Heri indgår ikke forventede merudgifter i 2011 vedr. vintertjenesten. Budgettet til vintertjeneste vil med sikkerhed blive overskredet, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå, hvor store udgifterne vil blive. Til den næste budgetopfølgning vil der foreligge tal herfor. Det samlede merforbrug på området vil således blive endnu større end angivet ovenfor. For øvrige områder end vintertjenesten, forventes der en overførsel til 2012 på 2 mio. kr. 17

18 Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. januar 2011, at der til budgetopfølgningen pr. 28. februar 2011 skulle foreligge forslag til oprettelse af en snerydningsfond. Der vil blive fremsendt særskilt sag herom til politisk behandling. Der er en årlig udgift på kr. til indsamling og håndtering af bærbare batterier. Kommunen er kompenseret for opgaven via bloktilskuddet, men udgiften er ikke blevet budgetlagt. Opgaven udføres af FFV. Der søges om tillægsbevilling til udgiften. I forbindelse med salg af en række kommunale ejendomme, er der ikke sket en tilpasning af driftsbudgetterne. Der søges om tillægsbevilling på netto kr. til dækning af manglende lejeindtægter. Indtægt vedrørende stadepladser søges overført fra Fællessekretariatet, da opgaven er placeret i Fagsekretariat Teknik. Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på kr. I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur, er det endnu uafklaret hvad der skal ske med de bygninger som ikke længere skal anvendes til skoler. Bygningerne vil derfor muligvis overgå til at være kommunale bygninger under Fagsekretariat Teknik. Det bemærkes, at der ikke er afsat afledt drift til bygningerne. Faaborg Havn Der er indregnet overførselsbeløb fra 2010 på kr. Heraf skal kr. finansiere merudgifter vedrørende anlægsprojektet Renovering af toilet- og badefaciliteter. Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på kr. fra drift til anlæg. Der er optaget lån til anlægsudgifter i 2010 vedrørende Renovering af toilet- og badefaciliteter (delvis låneoptagelse) og Betalingssystem vedr. forbrug af el og vand. Ydelse på lån finansieres af havnens driftsbudget. Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på kr. fra drift til konto 7 & 8. Det forventes ikke, at der vil blive overført driftsmidler til Intern Service Kommunalbestyrelsen besluttede i januar at lægge de to aftaleområder Park- og Vejafdelingen og Intern Service sammen til ét aftaleområde. Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2011 er udarbejdet for de to gamle områder separat, med henvisning til det igangværende arbejde omkring udarbejdelse af handleplan for Intern Service. Fremadrettet vil det være ét aftaleområde. Der er indregnet overførselsbeløb fra 2010 på -1,194 mio. kr. Jf. Kommunalbestyrelsens møde den 18. januar 2011, dækkes underskuddet af Park- og Vejafdelingens overførselsbeløb. Det forventes at der i 2011 foretages investeringer i ny teknologi for i alt 1,35 mio. kr. (udskiftning af rengøringsudstyr, opmålingsprogram mv.). Udgifter hertil dækkes ligeledes af Park- og Vejafdelingens overførselsbeløb. Der er i 2011 og frem ikke sammenhæng mellem budget og udgifter på rengøringsområdet. På baggrund heraf er der igangsat udarbejdelse af handleplan. Foreløbige beregninger viser at der i 2011 vil være et merforbrug på 1,3 mio. kr. Der vil løbende ske reguleringer i de afsatte budgetter på rengøringsområdet, i takt med ændringer de steder, hvor Intern Service gør rent. I forhold til nye steder og lokaler hvor der skal gøres rent, skal der foretages en opmåling i henhold til de vedtagne rengøringsstandarder. Intern Service gør rent på nogle af de skoler, som nedlægges pr. 1. august Udgiften til rengøring på de pågældende steder for perioden 1. august-31. december 2011 er på kr. (1,797 mio. kr. årligt), og budget flyttes til skoleområdet. Jf. skolestrukturændringerne sker der en udbygning af Toftegårdskolen og Tingagerskolen samt en renovering af Pontoppidanskolen og Broskolen. Der er ikke afsat midler til afledt drift (herunder rengøring) de steder. 18

19 Park- og Vejafdelingen Der er udarbejdet budgetopfølgning separat for hvert af de to tidligere aftaleområder (se afsnit under Intern Service). Der er indregnet et overførselsbeløb fra 2010 på 5,6 mio. kr. Jf. Kommunalbestyrelsens møde den 18. januar 2011 skal en del af det overførte beløb dække underskud i 2010 på 1,194 mio. kr. vedrørende Intern Service. Herudover vil en del af overførselsbeløbet blive anvendt til investeringer i ny teknologi på rengøringsområdet (forventet 1,35 mio. kr.). Samlet set vil 2,544 mio. kr. af overførselsbeløbet blive anvendt til rengøringsområdet. Det forventes at 1,0 mio. kr. af overførselsbeløbet vil blive anvendt til anskaffelser og udskiftning af materiel. Der forventes en overførsel til 2012 på 2,0 mio. kr. Beløbet skal fungere som en nødvendig buffer til dækning af merudgifter og/eller manglende indtægter som følge af vejrlig og usikkerheden i forhold til omfanget af afdelingens opgaver (både drift og regningsarbejder). Handleplaner Der arbejdes med handleplan inden for følgende aftaleområde: Intern Service Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der udarbejdes handleplan for: Fagsekretariat Teknik (igangsættes ikke som følge af arbejdet med oprettelse af en snerydningsfond ) 19

20 11 Borgerservice Samlet resultat Budgetopfølgningen for Borgerservice viser et forventet samlet merforbrug på 9,994 mio. kr., svarende til 4,0 pct. For overførselsudgifter forventes et merforbrug på 9,0 mio. kr. til førtidspension. Dette skyldes at der er tilkendt flere pensioner end forventet. Udgifterne til boligsikring forventes forøget med 1,0 mio. kr. som følge af nedgang i modtagernes indkomst. Udgifter på de øvrige områder giver ikke på nuværende tidspunkt anledning til forventning om merforbrug. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg. Borgerservice Overførselsudgifter Borgerservice , I alt , Borgerservice uden overførselsudgifter Der overføres 1,078 mio. kr. fra 2010 som forventes anvendt i Udgifterne på områderne ekskl. overførselsudgifter giver ikke anledning til en forventning om et merforbrug. Budgettet vedrørende kørebøger og førerkort i forbindelse med taxakørsel på kr. flyttes fra Fællessekretariatet til Borgerservice, da opgaven er flyttet til Borgerservice. Borgerservice overførselsudgifter Borgerservice forventer en samlet merudgift på 10,0 mio. kr. som fordeler sig på: Udgifter til førtidspension på 9,0 mio. kr. I 2. halvår 2010 blev der tilkendt 46 flere pensioner end forudsat ved budgetlægningen. Samtidig er der flere tilkendelser i årets første måneder end forventet. Forventningen til nytilkendelser af førtidspensioner er 127 tilkendelser resten af året fordelt med 1/10 hver måned. Omfanget af tilkendelser og hvornår på året disse tilkendes har stor betydning for størrelsen af udgifterne på området. Der er usikkerhed omkring konsekvenserne af Førtidspensionsreformen, og hvorvidt dette vil få indflydelse på antallet af tilkendelser fremadrettet. Området følges tæt frem til næste budgetopfølgning. Udgifter til boligsikring på 1,0 mio. kr. Sagsantallet er stort set uændret, men det forventes at udgifterne stiger som følge af nedgang i modtagernes indkomst. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 20

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Forventet årsforbrug. Afvigelse i kr.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Forventet årsforbrug. Afvigelse i kr. 04 Dagtilbud Børn DRIFT Samlet resultat For dagtilbud børn forventes en samlet merudgift på 4,220 mio. kr., svarende til 2,1 pct. af det samlede drift. Der søges omplaceret 295.000 kr. fra Fagsekretariatet

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: 30-04-2013. Version nr.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: 30-04-2013. Version nr. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 30-04-2013 Sagsid.: 00.30.14-Ø00-1-13 Version nr.: 1-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 23-09-2010 00.30.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 23-09-2010 00.30. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 23-09-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-5-10 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-06-2015 Sag: 00.30.14-G01-2-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 11 Administration og service

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet Månedsmøde November - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomi. Dato: Ø Sagsid.

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomi. Dato: Ø Sagsid. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomi Dato: 18-03-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-3-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 20-06-2012 00.30.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 20-06-2012 00.30. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 20-06-2012 Sagsid.: 00.30.14-Ø09-2-12 Version nr.: 3-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 Punkt 26. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 2017-059617 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere