Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011"

Transkript

1 Del 2 Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1 1

2 Indholdsfortegnelse 01 Pleje og Omsorg Social- og arbejdsmarked Dagtilbud - Børn Undervisning Børn og Unge Rådgivning Plan og Kultur Teknik Borgerservice Sundhed og Handicap Direktion og stabe...24 Renter, finansiering og balanceforskydninger

3 01 Pleje og Omsorg Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 10,503 mio. kr., svarende til 3,2 pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorgs andel af det samlede merforbrug udgør 9,787 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet indregnet underskud fra 2010, merforbrug vedrørende private leverandører af praktisk hjælp og øgede udgifter til betaling for borgere i andre kommuner. Stigende udgifter til mellemkommunale betalinger gør, at ældrechefen ønsker en generel drøftelse af fremtidige finansieringsmuligheder, med henblik på et oplæg til det kommende budgetseminar. Direktionen har godkendt, at sygeplejeområdet og hjemmeplejeområdet ses under ét, indtil integrationen mellem områderne er gennemført. Områderne forventer et mindreforbrug på 1,783 mio. kr. til finansiering af merforbrug i fagsekretariatet vedrørende private leverandører. Plejecenter område Vest og Plejecenter område Øst forventer at komme ud af året med et merforbrug på henholdsvis kr. og 1,3 mio. kr. Tilsvarende forventer Kostforplejningen at komme ud af året med et merforbrug på netto kr. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet , Pleje og Omsorg Plejecentre ,3-901 Hjemmepleje , Kostforplejning ,3 0 I alt , Herunder følger uddybende bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere, herunder en beskrivelse af ansøgning om eventuelle tillægsbevillinger. Fagsekretariat Pleje og Omsorg Fagsekretariatet forventer en samlet merudgift på 9,787 mio. kr., som fordeler sig på: Indregnet underskud på 6,305 mio. kr. fra Ved behandling af overførsler fra 2010 til 2011 søges en tillægsbevilling på 4,556 mio. kr. begrundet med: 2,695 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger, hvor der har været en nettotilgang på henholdsvis 20 borgere til andre kommuner og 2 borgere fra andre kommuner. 1,163 mio. kr. vedrørende social- og sundhedsuddannelsen, hvor merudgift på kr. skyldes ansættelse af 13 voksenelever mere end budgetteret for at leve op til dimentioneringen, der er godkendt i KKR og mindreindtægt på kr. skyldes, at der ikke udbetales fuld præmie og bonus ved frafald af elever og elever ansat med merit kr. vedrørende refusion for flygtning. Refusionen for 2009 er tilbageført og der er ikke hjemtaget refusion i 2010, da sagen ligger til afklaring ved socialministeriet. 3

4 Merforbrug på 1,3 mio. kr. til private leverandører af praktisk hjælp, beregnet på baggrund af forbrug i Der søges en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. finansieret af hjemmeplejen. Merforbrug på 6,026 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger. Beregningen er baseret på udgifter og indtægter til nuværende borgere. Hertil søges en tillægsbevilling på 3,580 mio. kr. Restbeløbet foreslås finansieret af demografipulje på 1,546 mio. kr. samt mindreforbrug på kr. fra øvrige konti i fagsekretariatet. Der søges tillægsbevilling på kr. i 2011 samt overslagsårene til utilsigtede hændelser, svarende til kommunens andel fra DUT. Endelig skal fagskeretariatet finansiere kr. vedrørende ansættelse af voksenelev. Der søges tillægsbevilling på kr., som overføres til HR&I. Sygepleje og hjemmepleje Sygeplejen er flyttet til Pleje og Omsorg pr. 1. januar 2011 og der arbejdes med strukturændring, ruteoptimering, flere gode arbejdsdage samt ABT-projekt. Direktionen har godkendt, at sygeplejeområdet og hjemmeplejeområdet ses under ét, indtil integrationen mellem områderne er gennemført. Områderne forventer at kunne overholde budgettet og der er indregnet mindreforbrug på 1,783 mio. kr. til finansiering af merforbrug i fagsekretariatet i 2010 og 2011 vedrørende private leverandører af praktisk hjælp. Plejecentre Plejecenter område Vest: Handleplanen fra 2010 er aflyst. Der er udarbejdet intern handleplan for et plejecenter pr. 31. januar 2011 og der forventes merforbrug på kr. svarende til 0,9 pct. Prices Have udvides med 8 boliger ved overtagelse af Sambo. Udvidelsen finansieres af det samlede budget på plejecenterområdet. Det forventes, at boligerne er klar til indflytning omkring 15. august I 2011 er der indregnet en besparelse på 2,2 mio. kr. ved nedlukning af Præstekærgaard, hvor der nu er 5 tomme boliger. Plejecenter område Øst: Der er udarbejdet interne handleplaner for 2 plejecentre pr. 28. februar 2011 og der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til 1,7 pct. Der søges om tillægsbevilling på kr. vedrørende budget til drift af bygningerne, tidligere plejecenter Egebo, som overføres til Sundhed og Handicap, Bofamiko. Der er tale om en budgetneutral tillægsbevilling. Kostforplejning Det forventede merforbrug på netto kr. skyldes forhold vedrørende om- og tilbygning af Tømmergårdens køkken, hvor alle vandrør skal udskiftes på grund af tæring tilbygningens placering gør, at der skal opføres en ny skurbygning køleentreprisen er dobbelt så dyr som anslået ny nødvendig ventilation ikke var indregnet honorar til OBH ikke var indregnet 4

5 der er lavet omprioritering og vacuumpakkemaskinen indkøbes over driften I budget 2011 er der indregnet en besparelse på kr. ved omlægning til kølemadproduktion. Tømmergårdens køkken forventes at stå klar 1. juli Handleplaner Der arbejdes med handleplan inden for følgende aftaleområde: Fagsekretariat Pleje og Omsorg Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der ikke udarbejdes handleplan for Kostforplejningen, da afvigelser på området skal ses brutto. 5

6 03 Social- og arbejdsmarked Samlet resultat Social- og arbejdsmarkedsområdet forventer et samlet merforbrug på 82,425 mio. kr. som følge af de ændrede refusionsregler på området. Dette modsvares dog af øgede tilskud, hvilket fremgår af afsnittet vedrørende Renter, finansiering og balanceforskydninger. Kompensationen er ikke endeligt forhandlet mellem Beskæftigelsesministeriet og KL. Der vil derfor ske regulering ved opfølgningen pr. 31. maj I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2010 blev budgettet til forsikrede ledige i 2010 reduceret med 8,136 mio. kr. med bemærkning om, at der kan blive brug for tilsvarende tillægsbevilling i Det er pt. ikke muligt at gøre dette op, hvorfor reguleringen vil indgå i opfølgningen pr. 31. maj Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg. Social- og arbejdsmarked Overførselsudgifter Social- og arbejdsmarked , I alt , Refusionsomlægning Den samlede effekt af de refusionsændringer, der blev vedtaget i december 2011, som følge af finanslovsaftalen, er et refusionstab på 102,444 mio. kr. inden for området. Dette modsvares delvist af forventede øgede tilskud på foreløbig 82,425 mio. kr. Kompensationen er ikke endeligt forhandlet mellem Beskæftigelsesministeriet og KL. Der vil derfor ske regulering ved opfølgningen pr. 31. maj Det umiddelbare tab kan opgøres til 20,019 mio. kr. For at imødegå dette tab er aktiveringsindsatsen lagt om jf. beskrivelse i handleplan. Dette betyder, at der købes 138 færre helårsforløb til sygemeldte samt 95 færre helårsforløb til personer på ledighedsydelse end budgetlagt. Desuden øges indsatsen i forhold til virksomhedsrettet aktivering, hvorved det forventes, at yderligere 40 helårspersoner vil komme i virksomhedsrettet aktivering og dermed berettiger til høj refusion. Den samlede effekt af disse tiltag er en reduktion på 19,183 mio. kr. Herefter resterer fortsat kr. I første omgang reduceres budgettet til forsikrede ledige, hvorefter dette budget vil indgå i opfølgningen pr. 31. maj Forsikrede ledige I årets første 2 måneder er der betalt kr. vedrørende forsikrede ledige som kommunen medfinansiere med 100 pct. pga. manglende rettidighed på tilbud. Dette har medført, at der pr. 1. marts 2011 er iværksat køb af eksterne tilbud for at sikre en øget rettidighed fremover. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2010 blev budgettet til forsikrede ledige i 2010 reduceret med 8,136 mio. kr. med bemærkning om, at der kan blive brug for tilsvarende tillægsbevilling i Dette skyldtes dels færre ledige 6

7 end budgetteret, dels en forskydning af udgifter mellem årene. Grundet budgetgaranti på området vil der ske efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Denne regulering er fortsat ikke kendt, ligesom der stadig afholdes udgifter vedrørende Derfor er det pt. ikke muligt at gøre behovet i 2011 op, hvorfor reguleringen først vil indgå senere. Handleplaner Der er udarbejdet handleplan med henblik på at opnå en besparelse svarende til det umiddelbare tab ved refusionsomlægningen. 7

8 04 Dagtilbud - Børn Samlet resultat For dagtilbud børn forventes en samlet merudgift på 3,272 mio. kr., svarende til 1,4 pct. af det samlede driftbudget. Der søges omplaceret kr. fra Fagsekretariatet til dagplejen i forbindelse med dagplejens tilsyn med privat pasning. Der søges om en negativ tillægsbevilling på kr., som vedrører Fagsekretariatets medfinansiering af en voksenelev. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg ,7 0 Fagsekretariat for dagtilbud Dagpleje ,3 147 Børnehaver/integrerede ,7 Institutioner Overførselsudgifter I alt ,7-10 Herunder følger uddybende bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere, herunder en beskrivelse af ansøgning om eventuelle tillægsbevillinger. Fagsekretariat Fagsekretariat dagtilbud forventer en samlet mindreudgift på 1,476 mio. kr. Der forventes mindreudgifter på særlige dagtilbud på ca. 1,5 mio. kr. Af overførte midler fra 2010 skal kr. vedrørende PAU elever tilbageføres til institutionernes PAU-pulje kr. af overførte midler skal udmøntes til institutioner med praktikvejlederkursister. Der søges budgetoverført kr. til dagplejen i forbindelse med tilsyn med private institutioner og der søges en negativ tillægsbevilling i forbindelse med Fagsekretariatets medfinansiering af en voksenelev. På baggrund af antallet af børn, som er passet i kommunale institutioner i januar og februar måneder forventes vippepuljen at kunne finansiere afvigelsen på forventet børnetal og faktisk antal indskrevne børn. Forventningerne er, at der bliver passet flere 3-5- årige og færre 0-2-årige. Dagplejen Dagplejen forventer et samlet merforbrug på 3,844 mio. kr. hvoraf 3,3 mio. kr. er overført underskud fra Fra 1. juni 2011 samles dagplejen til 1 distrikt. Der pågår p.t. et analysearbejde og som en del af dette, skal der ses på konsekvenser af overenskomstændringen vedrørende gæstedagplejen. Der forventes et resultat af analysen ved budgetopfølgningen pr. 31. maj Institutionerne Samlet set forventer institutionerne et mindreforbrug på kr. 8

9 Bøgehaven forventer et merforbrug på kr. Merforbruget begrundes i flere antal indskrevne børn end forventet og vil blive tilført fra Vippepuljen i forbindelse med regulering for faktisk antal indskrevne børn. Myretuen og Snurretoppen forventer et merforbrug på mere end 4 pct., men indgår sammen med 3 andre institutioner i en områdeinstitution fra 1. juni Dette skulle bl.a. sikre bedre økonomisk bæredygtighed, Handleplaner Der arbejdes p.t. ikke med handleplaner inden for dagtilbudsområdet, idet aftaleområder med merforbrug vil indgå i vedtagne strukturændringer. 9

10 05 Undervisning Samlet resultat På undervisningsområdet forventes en samlet merudgift på 1,014 mio. kr. vedrørende skoler og SFO. Der er tidligere blevet udarbejdet handleplan på Nordagerskolen og Tre Ege Skolen. Nordagerskolens regnskab for 2010 viser et mindreforbrug på kr. hvorfor handleplanen ønskes afsluttet. Handleplanen på Tre Ege Skolen revurderes, da skolen bliver berørt af de vedtagne strukturændringer på undervisningsområdet. Fagsekretariatet forventer merudgifter til specialundervisning og befordring. Merforbruget forventes finansieret indenfor rammen og af de uforbrugte midler fra 2010 på 2,869 mio. kr., som søges overført til I forbindelse med de vedtagne strukturændringer på undervisningsområdet, blev der i budget 2011 indlagt en besparelse på 3,003 mio. kr. Skolernes budgetter er pr. den 28. februar 2011 blevet reguleret for strukturændringer og forventet elevtal pr. 5. september Der mangler regulering for besparelser på rengøring samt merudgift til befordring. Det forventes dog at de vedtagne besparelser opnås. Oversigt over aktuelt driftbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Udgifter ekskl ,2 overførselsudg. Fagsekretariatet for Undervisning Skoler og SFO ,4 Ungdomsskolen Overførselsudgifter Fagsekretariatet for Undervisning I alt Tillægsbevilling Herunder følger uddybende bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere. Fagsekretariat Undervisning Fagsekretariatet har uforbrugte midler for 2010 på 2,869 mio. kr., som forventes overført til Der forventes merforbrug på specialundervisningsområdet og befordring, men dette forventes at kunne finansieres indenfor rammen samt af den forventede overførsel fra Overførselsudgifter Området omfatter budget til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes, at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2011 kan afholdes inden for budgetrammen. Skoler og SFO Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 1,014 mio. kr. Tre Ege Skolen forventer et merforbrug på mere end 4 pct. Skoler og SFO har uforbrugte midler for 2010 på i alt 4,742 mio. kr., som søges overført til

11 Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde budgetrammen i Ungdomsskolen har uforbrugte midler for 2010 på 2,125 mio. kr., som søges overført til Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Nordagerskolen Tre Ege Skolen Uddybende bemærkninger Nordagerskolens regnskab 2010 viser et mindreforbrug på kr., hvorfor handleplanen ønskes afsluttet. 11

12 06 Børn og Unge Rådgivning Samlet resultat Sammenlagt forventer Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning og Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier et mindreforbrug i 2011 på ca. 2,6 mio. kr. Der er fortsat et pres på udgifterne til det forebyggende område som modsvares af et forventet mindreforbrug på anbringelsesområdet. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Udgifter ekskl ,7 overførselsudg. Fagsekretariat Børn ,7 og Unge Rådgivning Center for opholdssteder, ,1 botilbud og plejefamilier Overførselsudgifter Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning I alt ,5 Tillægsbevilling Herunder følger uddybende bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere. Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning uden overførselsudgifter Det samlede forventede mindreforbrug på ca. 2,6 mio. kr. udgør i hovedtal: Et forventet mindreforbrug på anbringelsesområdet på 6,7 mio. kr. Et forventet merforbrug på forebyggelse på ca. 5,3 mio. kr. Et overført mindreforbrug fra 2010 på 1,1 mio. kr. Der er i ovenstående indregnet tilbagebetaling af egenbetaling på børnehandicapområdet på kr. vedrørende 2009 og 2010 ligesom den forventede indtægt på området er nedjusteret med , jf. Ankestyrelsens afgørelse. Der vurderes i øjeblikket på, hvorvidt Ankestyrelsens afgørelse vedrørende egenbetaling også har konsekvenser for den opkrævede egenbetaling på anbringelser af socialt udsatte børn og unge. Der er hensat 1,5 mio. kr. til en eventuel tilbagebetaling for 2009 og 2010 og for manglende indtægt i Det forventede overskud bliver derfor tilsvarende større, såfremt egenbetalingen ikke skal tilbagebetales. Der er afsat 1,5 mio. kr. til investering i yderligere 2-3 pladser i Børnehuset Eskemosegyden, som i hele 2010 haft fuld belægning på de 6 pladser, der er i huset. Det har været nødvendigt at benytte andre tilbud til anbringelse af de yngre børn, som er Eskemosegydens målgruppe. Det er planen, at der til de ældste børn i huset skal indrettes ekstra værelser i den gamle sløjdbygning i huset. Med flere pladser udnyttes kapaciteten og på trods af de ekstra udgifter til varme, vand og kost til flere børn forventes det, at prisen pr. barn reduceres. Projektet er endnu i overvejelses/planlægningsfasen. 12

13 Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Der forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen ca kr. Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning med overførselsudgifter I 2010 var der et merforbrug på området merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste på i alt 3,9 mio. kr. Det forventes, at forbruget til disse merudgifter kan holdes indenfor det afsatte budget i Dels er det afsatte budget forhøjet i forhold Dels har der i efteråret 2010 været en grundig sagsgennemgang på området, som har medført at serviceniveauet er justeret ind til lovens minimumskrav. Dette har medført, at børnehandicapområdet modtager mange klager fra borgere, når de ikke længere modtager de ydelser, de tidligere har været bevilget. Endelig er der ved sagsgennemgangen fundet nogle enkelte dyre sager, hvor det er aftalt, at plejeopgaven flyttes til Pleje og Omsorg. Det er endnu ikke opgjort hvor mange midler, der som følge heraf, skal flyttes til Pleje og Omsorg. Det forventes, at beløbet overføres ved budgetopfølgningen pr. 31. maj Ligeledes forventes det, at forbruget til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste kan holdes indenfor det afsatte budget i Fra 1. januar 2011 er der vedtaget ny lovgivning, hvor der er lagt loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste (til forældre der passer deres børn i eget hjem). Der vil være en overgangsfase på området, idet nuværende modtagere (for 2010) fortsat vil være omfattet af de gamle regler. Dette betyder, at udgifterne til området på sigt alt andet lige vil falde. Men de nye regler kan også betyde at udgifterne på anbringelsesområdet vil stige. Der er endnu ikke sket modregning for dette i bloktilskuddene fra staten. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Ingen 13

14 08 Plan og Kultur Samlet resultat Plan og Kultur forventer et samlet mindreforbrug på 1,148 mio. kr., hvilket svarer til -1,1 pct. Der søges om en tillægsbevilling, hvor det tilføres anlæg kr. til egenfinansiering af projekt Bøjden Nor. Musikskolen forventer at kunne overholde budgettet i indeværende år. Biblioteket forventer et samlet mindreforbrug på kr. svarende til -0,5 pct. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fageskretariatet ,1-723 Plan og Kultur Musikskole Bibliotek ,5 I alt ,0-723 Fagsekretariat Plan og Kultur Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel på 8,185 mio. kr. Dette samlet set store overførselsbeløb skal ses i lyset af, at der bl.a. er opsparede midler til betaling af efterregning for 2010 til FynBus. Budgettet vedrørende Kollektiv Trafik forventes overholdt i 2011 med udgangspunkt i de nuværende køreplaner. Der vil blive justeringer i forbindelse med ændringer af skolestrukturen, nærmere budget fastlægges når køreplanerne er udarbejdet. Forventeligt i juni. Derudover er der opsparede midler til Breddeidræt, hvor mange af projekterne først forventes realiseret i Opsparede midler på Fageskretariatet til forlængelse af nuværende ansættelser samt bl.a. ubesatte vikariater. Der er en del opsparede midler på Den Eksterne Udviklingspulje samt midler afsat i Udviklingsstrategien. Dette skyldes hovedsangligt, at der gennem flere år er opsparet midler fra urealiserede projekter. Der arbejdes i øjeblikket på realisering af projekterne vedrørende bl.a. Masterplan Ringe, Masterplan Faaborg, Helhedsplan Årslev samt Helios-projektet. Disse midler er primært afsat på anlægssiden, men hvis projekterne skal gennemføres vil det betyde, at en stor del af de opsparede midler på Den Eksterne Udviklingspulje og på Udviklingsstrategien vil skulle anvendes til dette formål. 14

15 Plan og Kultur forventer samlet at kunne overfører 1,148 mio. kr. til 2012 som fordeler sig på: Ca kr. vedrørende Kultur, der skal dog tages forbehold for usikkerhed i forhold til breddeidrætsprojekterne. Fagsekretariat ca kr., idet man forventer at kunne bruge en del af de opsparede midler til forlængelse at ansættelser. Ekstern Udviklingspulje ca kr., der er dog stor usikkerhed. Det forventes pt., at en stor del af de opsparede midler skal anvendes i projekter vedrørende Masterplan. For så vidt angår Natur og Parker samt Kollektiv Trafik forventes budgettet overholdt. Der søges fra Naturforvaltning overført kr. til anlæg sted Bøjden Nor til dækning af kommunens egenfinansiering i forbindelse med projektet. Musikskolen Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel på kr. Musikskolen har projektregnskab for FAUB og Rytmisk Talentskole (en del af den fælles fynske 11. musikskole) samt projekt Spektaklet det samlede overførselsbeløb for disse tre projekter er kr. Musikskolen overfører kr. Forventningen for 2010 var et negativt resultat, men via stram styring har der været færre driftsudgifter end forventet. Musikskolen har brugt mindre på vikardækning, idet der ikke bruges vikar den første måned. Desuden har der været større indtægter på småbørnsundervisning. Dette betyder, at Musikskolen ikke behøver at skære så drastisk i sæson 2011/2012 som ellers forventet. Forudsat at der ikke kommer flere sparekrav i 2011, forventer Musikskolen at kunne overholde budgettet i Bibliotek Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel fra 2010 på 1,110 mio. kr. Overførselsbeløbet fremkommer ved stram styring af budgettet på bibliotekerne samt en merindtægt på kr. Størstedelen af dette beløb skyldes en ny procedure vedrørende inddrivelse af biblioteksregninger. De opsparede midler forventes anvendt bl.a. til et nyt projekt Det Åbne Bibliotek i Årslev samt et projekt til indkøb af gats til Ringe Bibliotek, sådan at det bliver muligt at bruge biblioteket for borgerne uden for den normal åbningstid. Biblioteket forventer på nuværende tidspunkt at kunne overfører kr. til

16 Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 16

17 09 Teknik Samlet resultat Teknik forventer et samlet merforbrug på 7,404 mio. kr. svarende til 8,8 pct. Der søges i alt om tillægsbevillinger på netto kr. Der er tale om reelle tillægsbevillinger for kr. og budgetneutrale tillægsbevillinger for kr. Der er to problemområder indenfor Teknik: Vintertjenesten og rengøringsområdet. I forhold til vintertjenesten besluttede Kommunalbestyrelsen den 5. januar 2011, at der til budgetopfølgningen pr. 28. februar 2011 skulle foreligge forslag til oprettelse af en snerydningsfond. Der vil blive fremsendt særskilt sag herom til politisk behandling. I det forventede forbrug er der ikke indregnet merudgifter vedrørende vintertjenesten i Budgettet vil med sikkerhed blive overskredet, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå, hvor store udgifterne vil blive. Der vil foreligge tal herfor til den næste budgetopfølgning. Som følge af merudgifterne til vintertjeneste i 2010 og 2011 skal der jf. reglerne igangsættes udarbejdelse af handleplan for Fagsekretariat Teknik. På baggrund af beslutning omkring oprettelse af snerydningsfond anbefales det, at der ikke udarbejdes handleplan på nuværende tidspunkt. I forhold til rengøringsområdet er udarbejdelse af handleplan i gang. De foreløbige beregninger viser et forventet merforbrug i 2011 på 1,3 mio. kr. når overført underskud fra 2010 og investeringer i ny teknologi er finansieret af Park- og Vejafdelingens opsparede overførselsbeløb fra tidligere år. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat ,4 180 Teknik Faaborg Havn ,3-390 Intern Service ,5 0 Park- og Vejafdelingen ,9 0 I alt ,8-210 Fagsekretariat Teknik Der er indregnet samlet overførselsbeløb fra 2010 på -2,444 mio. kr. Overførselsbeløbet udgøres af et merforbrug vedrørende vintertjenesten på 10,223 mio. kr., og et mindreforbrug/overførselsbeløb på 7,779 mio. kr. for øvrige områder. Overførselsbeløb der søges overført til 2011 er -2,356 mio. kr. idet der korrigeres for en ikke budgetlagt udgift i 2010 på kr. vedrørende indsamling og håndtering af bærbare batterier. Der forventes et samlet merforbrug i 2011 på 8,494 mio. kr. svarende til 12,4%. Heri indgår ikke forventede merudgifter i 2011 vedr. vintertjenesten. Budgettet til vintertjeneste vil med sikkerhed blive overskredet, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå, hvor store udgifterne vil blive. Til den næste budgetopfølgning vil der foreligge tal herfor. Det samlede merforbrug på området vil således blive endnu større end angivet ovenfor. For øvrige områder end vintertjenesten, forventes der en overførsel til 2012 på 2 mio. kr. 17

18 Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. januar 2011, at der til budgetopfølgningen pr. 28. februar 2011 skulle foreligge forslag til oprettelse af en snerydningsfond. Der vil blive fremsendt særskilt sag herom til politisk behandling. Der er en årlig udgift på kr. til indsamling og håndtering af bærbare batterier. Kommunen er kompenseret for opgaven via bloktilskuddet, men udgiften er ikke blevet budgetlagt. Opgaven udføres af FFV. Der søges om tillægsbevilling til udgiften. I forbindelse med salg af en række kommunale ejendomme, er der ikke sket en tilpasning af driftsbudgetterne. Der søges om tillægsbevilling på netto kr. til dækning af manglende lejeindtægter. Indtægt vedrørende stadepladser søges overført fra Fællessekretariatet, da opgaven er placeret i Fagsekretariat Teknik. Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på kr. I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur, er det endnu uafklaret hvad der skal ske med de bygninger som ikke længere skal anvendes til skoler. Bygningerne vil derfor muligvis overgå til at være kommunale bygninger under Fagsekretariat Teknik. Det bemærkes, at der ikke er afsat afledt drift til bygningerne. Faaborg Havn Der er indregnet overførselsbeløb fra 2010 på kr. Heraf skal kr. finansiere merudgifter vedrørende anlægsprojektet Renovering af toilet- og badefaciliteter. Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på kr. fra drift til anlæg. Der er optaget lån til anlægsudgifter i 2010 vedrørende Renovering af toilet- og badefaciliteter (delvis låneoptagelse) og Betalingssystem vedr. forbrug af el og vand. Ydelse på lån finansieres af havnens driftsbudget. Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på kr. fra drift til konto 7 & 8. Det forventes ikke, at der vil blive overført driftsmidler til Intern Service Kommunalbestyrelsen besluttede i januar at lægge de to aftaleområder Park- og Vejafdelingen og Intern Service sammen til ét aftaleområde. Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2011 er udarbejdet for de to gamle områder separat, med henvisning til det igangværende arbejde omkring udarbejdelse af handleplan for Intern Service. Fremadrettet vil det være ét aftaleområde. Der er indregnet overførselsbeløb fra 2010 på -1,194 mio. kr. Jf. Kommunalbestyrelsens møde den 18. januar 2011, dækkes underskuddet af Park- og Vejafdelingens overførselsbeløb. Det forventes at der i 2011 foretages investeringer i ny teknologi for i alt 1,35 mio. kr. (udskiftning af rengøringsudstyr, opmålingsprogram mv.). Udgifter hertil dækkes ligeledes af Park- og Vejafdelingens overførselsbeløb. Der er i 2011 og frem ikke sammenhæng mellem budget og udgifter på rengøringsområdet. På baggrund heraf er der igangsat udarbejdelse af handleplan. Foreløbige beregninger viser at der i 2011 vil være et merforbrug på 1,3 mio. kr. Der vil løbende ske reguleringer i de afsatte budgetter på rengøringsområdet, i takt med ændringer de steder, hvor Intern Service gør rent. I forhold til nye steder og lokaler hvor der skal gøres rent, skal der foretages en opmåling i henhold til de vedtagne rengøringsstandarder. Intern Service gør rent på nogle af de skoler, som nedlægges pr. 1. august Udgiften til rengøring på de pågældende steder for perioden 1. august-31. december 2011 er på kr. (1,797 mio. kr. årligt), og budget flyttes til skoleområdet. Jf. skolestrukturændringerne sker der en udbygning af Toftegårdskolen og Tingagerskolen samt en renovering af Pontoppidanskolen og Broskolen. Der er ikke afsat midler til afledt drift (herunder rengøring) de steder. 18

19 Park- og Vejafdelingen Der er udarbejdet budgetopfølgning separat for hvert af de to tidligere aftaleområder (se afsnit under Intern Service). Der er indregnet et overførselsbeløb fra 2010 på 5,6 mio. kr. Jf. Kommunalbestyrelsens møde den 18. januar 2011 skal en del af det overførte beløb dække underskud i 2010 på 1,194 mio. kr. vedrørende Intern Service. Herudover vil en del af overførselsbeløbet blive anvendt til investeringer i ny teknologi på rengøringsområdet (forventet 1,35 mio. kr.). Samlet set vil 2,544 mio. kr. af overførselsbeløbet blive anvendt til rengøringsområdet. Det forventes at 1,0 mio. kr. af overførselsbeløbet vil blive anvendt til anskaffelser og udskiftning af materiel. Der forventes en overførsel til 2012 på 2,0 mio. kr. Beløbet skal fungere som en nødvendig buffer til dækning af merudgifter og/eller manglende indtægter som følge af vejrlig og usikkerheden i forhold til omfanget af afdelingens opgaver (både drift og regningsarbejder). Handleplaner Der arbejdes med handleplan inden for følgende aftaleområde: Intern Service Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der udarbejdes handleplan for: Fagsekretariat Teknik (igangsættes ikke som følge af arbejdet med oprettelse af en snerydningsfond ) 19

20 11 Borgerservice Samlet resultat Budgetopfølgningen for Borgerservice viser et forventet samlet merforbrug på 9,994 mio. kr., svarende til 4,0 pct. For overførselsudgifter forventes et merforbrug på 9,0 mio. kr. til førtidspension. Dette skyldes at der er tilkendt flere pensioner end forventet. Udgifterne til boligsikring forventes forøget med 1,0 mio. kr. som følge af nedgang i modtagernes indkomst. Udgifter på de øvrige områder giver ikke på nuværende tidspunkt anledning til forventning om merforbrug. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg. Borgerservice Overførselsudgifter Borgerservice , I alt , Borgerservice uden overførselsudgifter Der overføres 1,078 mio. kr. fra 2010 som forventes anvendt i Udgifterne på områderne ekskl. overførselsudgifter giver ikke anledning til en forventning om et merforbrug. Budgettet vedrørende kørebøger og førerkort i forbindelse med taxakørsel på kr. flyttes fra Fællessekretariatet til Borgerservice, da opgaven er flyttet til Borgerservice. Borgerservice overførselsudgifter Borgerservice forventer en samlet merudgift på 10,0 mio. kr. som fordeler sig på: Udgifter til førtidspension på 9,0 mio. kr. I 2. halvår 2010 blev der tilkendt 46 flere pensioner end forudsat ved budgetlægningen. Samtidig er der flere tilkendelser i årets første måneder end forventet. Forventningen til nytilkendelser af førtidspensioner er 127 tilkendelser resten af året fordelt med 1/10 hver måned. Omfanget af tilkendelser og hvornår på året disse tilkendes har stor betydning for størrelsen af udgifterne på området. Der er usikkerhed omkring konsekvenserne af Førtidspensionsreformen, og hvorvidt dette vil få indflydelse på antallet af tilkendelser fremadrettet. Området følges tæt frem til næste budgetopfølgning. Udgifter til boligsikring på 1,0 mio. kr. Sagsantallet er stort set uændret, men det forventes at udgifterne stiger som følge af nedgang i modtagernes indkomst. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 20

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget Dato: 15-6-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Bilag 1: Driftsoversigt...12 Bilag

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere