BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010"

Transkript

1 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning i Udvalgenes opfølgninger Bilag 1. Vedtagne ændringer / nye skøn til Bilag 2. Oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer Bilag 3. Aktivitetsskemaer til de enkelte udvalg Fics Brevid: Økonomi og Analyse 23. november

2 2 Budgetopfølgning pr. 31. oktober Budgetopfølgningen pr. 31. oktober indeholder: Oversigt over forbrug på driftsområderne i alt Opfølgning på serviceudgifterne Opfølgning på driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Opfølgning på kassebeholdningen Opfølgning på likviditeten Opfølgning på opfølgningen for hvert udvalg Budgetopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse i samarbejde med direktørområderne. r forklares primært som ændringer i forudsætningerne for tet, dvs. i forhold til ændret aktivitet og/eller pris/enhedsomkostning.

3 3 Samlet konklusion på opfølgningen for driftstet. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser, at det forventede regnskabsresultat udgør 4.268,9 mio. kr. Dette er en det oprindelige på 17,7 mio. kr. og dermed en forværring på 0,3 mio. kr. sammenlignet med sidste opfølgning. Forværringen skyldes et merforbrug på gadebelysning på 3,2 mio. kr. og forventede merudgifter til dagpenge til forsikrede ledige på 2 mio. kr. Disse forværringer modsvares dog næsten af et forventet mindreforbrug ift. seneste opfølgning vedrørende hjælpemidler på 2,7 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 2,2 mio. kr. Nettodriftsudgifter kr. (+ = udgift; - = indtægt) Oprinde -ligt regnskab oprindeligt (A) Omplacering ml. rammer (B) *) Tillægsbevilling -er (C) =(A-B- C) Serviceudgifter Overførselsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering Nettodriftsudgifter i alt Af den samlede ift. oprindeligt på 17,7 mio. kr. er der givet finansiering ved tillægsbevillinger på 17,1 mio. kr. mens det resterende merforbrug på 0,6 mio. kr. giver et yderligere træk på kassebeholdningen. Det samlede merforbrug på 0,8 mio. kr. på overførselsudgifterne samt merforbruget på 0,5 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering, opvejes således til dels af et mindreforbrug på serviceudgifterne på 0,7 mio. kr. Iværksatte og planlagte initiativer for at imødegå ufinansierede merforbrug Merudgifter på 3,2 mio. kr. vedrørende gadebelysningen vurderes ikke at kunne dækkes indenfor udvalgets. Det bemærkes, at merforbruget på gadebelysningen modsvares af mindreforbrug på øvrige udvalg. Der forelægges sag for Teknik- og Miljøudvalget vedrørende de forhøjede belysningsomkostninger, med henblik på at undgå overskridelse i 2011.

4 4 Udvikling i Serviceudgifterne Serviceudgifter kr. (+ = udgift; - = indtægt) Oprindeligt Regnskab oprindeligt Serviceudgifter i alt Serviceudgifter - finansiering af kr. (+ = udgift; - = indtægt) Regnskab oprindeligt (A) Forv. omplacering mellem udvalg (B) *) Tillægsbevillinger (C) =(A-B-C) Økonomiudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Skole- og børneudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Teknik- og miljøudvalget Forebyggelses- og Socialudvalget Ældre- og Omsorgsudvalget Serviceudgifter i alt Udvalgenes r Der forventes en samlet det oprindelige på 8,2 mio. kr., hvilket er en forværring i forhold til sidste opfølgning på 0,5 mio. kr. n på 8,2 mio. kr. skyldes tillægsbevillinger på 13,0 mio. kr., samt omplaceringer serviceudgifterne på 4,1 mio. kr. på grund af overførsel til dækning af merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering. Der forventes herefter et mindreforbrug på serviceudgifterne på 0,7 mio. kr. På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område forventes en ufinansieret på 1,9 mio. kr., hvilket er uændret ift. sidste opfølgning. Det er tidligere besluttet, at der på Skole- og Børneudvalget og Forebyggelses og Socialudvalgets områder gennemføres bevillingsmæssige omplaceringer for 21,9 og 9,2 mio. kr. samt at udvalgene meddeles tillægsbevilling på 24,8 mio. kr. og 10,2 mio. kr. bl.a. til udligning af overførte underskud 2009 i forbindelse med rammeoverførslerne. I alt bevillingsmæssige omplaceringer på de to udvalg på 31,1 mio. kr. samt tillægsbevillinger på 35 mio. kr. Herefter resterer ingen ufinansierede r på Skole- og Børneudvalgets og på Forebyggelses- og Socialudvalgets områder. På Teknik- og Miljøudvalget er der et ufinansieret merforbrug på 3,2 mio. kr. på gadebelysningen, hvilket er en ændring i forhold til sidste opfølgning.

5 5 På Ældre- og Omsorgsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,7 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Forbedringen skyldes mindreforbrug vedr. hjælpemidler. Indenrigs- og Socialministeriets udmeldte ramme for serviceudgifter overskrides. Serviceudgifter pr. 31. august kr. Serviceudgifter udvalg i alt Aktivitetsbestemt medfinansiering Serviceudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering, forventet regnskab Serviceudgiftsramme Overskridelse af Serviceudgiftsramme Den af Indenrigs- og Socialministeriets udmeldte ramme for serviceudgifter er på 3,612 mia. kr. Beløbet er i ovenstående beregning reguleret med 8,2 mio. kr. som kommunen modtog ved midtvejsreguleringen og er en foreløbig vurdering af kommunens serviceudgiftsramme. Den endelige serviceudgiftsramme er ikke udmeldt og skønnet vil derfor kunne ændre sig når Indenrigs- og Socialministeriet laver den endelige opgørelse efter årsafslutningen. Sammenholdt med et forventet regnskabsresultat for serviceudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering på i alt 3,634 mia. kr. betyder dette, at der forventes en overskridelse af den forventede serviceudgiftsramme for kommunen med 14,1 mio. kr. Dette er en forbedring på 1,7 mio. kr. siden sidste opfølgning. Forbedringen skyldes forventningerne til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor et fald i aktiviteten i det regionale sundhedsvæsen medfører, at udgiften vil blive 2,2 mio. kr. lavere end forventet ved sidste opfølgning. Forbedringen udlignes dog til dels af forværringen i serviceudgifterne på 0,5 mio. kr. Der er ikke fastsat sanktion vedr. serviceudgifterne i. Af regeringsaftalen for fremgår det dog, at Regeringen og KL tillægger det afgørende betydning, at den indgåede aftale realiseres således, at de kommunale udgifter i både i terne og regnskaberne ligger inden for rammen af aftalen. KL har i brev til landets borgmestre af 18. november kraftigt opfordret til, at alle kommuner arbejder aktivt for at begrænse overskridelsen, for således at imødegå den seneste prognose for kommunernes samlede regnskab, som viser en overskridelse af terne med i alt ca. 2 mia. kr. i.

6 6 Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Ikke Serviceudgifter kr. (+ = udgift; - = indtægt) Oprindeligt Regnskab oprindeligt Ikke Serviceudgifter i alt Der forventes et samlet regnskabsresultat på ikke-serviceudgifterne på 800,1 mio. kr. svarende til et samlet merforbrug i forhold til det oprindelige på 9,6 mio. kr. Dette er en forbedring på 0,2 mio. kr. sammenlignet med sidste opfølgning. Ikke Serviceudgifter - finansiering af kr. (+ = udgift; - = indtægt) Regnskab opr. (A) Omplaceringer ml. udvalg (B) Tillægsbevillinger (C) =(A-B-C) Overførselsudgifter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Teknik- og miljøudvalget Forebyggelses- og Socialudvalget Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelses- og Socialudvalget Ikke Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter På overførselsudgifterne forventes et regnskabsresultat på samlet 634,6 mio. kr. hvilket betyder et merforbrug i forhold til det oprindelige på 0,8 mio. kr. Dette er en forværring på 2 mio. kr. siden sidste opfølgning, som skyldes øgede udgifter til dagpenge til forsikrede ledige på Beskæftigelses og integrationsudvalgets område. På Forebyggelses og Socialudvalgets område, er forventningen uforandret et mindreforbrug på 3 mio. kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering Der forventes et regnskabsresultat på 165,5 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 8,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Dette er en forbedring på 2,2 mio. kr. siden sidste budtgetopfølgning. Forbedringen skyldes et fald i aktiviteten i det regionale sundhedsvæsen i den seneste tid. På møde i ÆOU d. 5/10 blev besluttet, at merindtægt på 4,1 mio. kr. på liggedage er overført til delvis dækning af merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering.

7 7 Opfølgning på anlæg, byggemodning og ejendomssalg. (1.000 kr.) +=udgift / - =indtægt Oprindeligt Budget regnskab oprindeli gt (A) Tillægsbevillinger incl. overførsler (B) Budget incl. tillægsbev. og overførsler (A-B) overført til 2011 Anlægsudgifter: - Økonomiudvalget Skole- og børneudvalget Kulturudvalget Teknik og miljøudvalget Forebyggelses- & Socialudvalget Ældre- & Omsorgsudvalget Anlægsudgifter i alt Byggemodning Ejendomssalg og - køb Skattefinansieret anlæg Der forventes et regnskabsresultat vedr. anlæg på 88,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til oprindelige på -6,4 mio. kr. Ved sidste opfølgning forventedes et merforbrug på 50,9 mio.kr., det vil sige en ændring på 57,3 mio.kr. Overførsler 2009 til samt tillægsbevillinger i udgør samlet set 109,3 mio.kr. I forhold til det samlede anlægs for er der en forventning om et mindreforbrug på i alt 115,7 mio.kr., fordelt med 86,1 mio.kr. på anlæg, 12,3 mio.kr. på byggemodning og en merindtægt på 17,3 mio.kr. vedr. ejendomssalg og køb. Tillægsbevillinger vedr. det øgede grundsalg behandles i november, og er derfor ikke indeholdt i de samlede tillægsbevillinger i denne opfølgning. Samlet set er der tale om en forøgelse af mindreforbruget på 58 mio.kr. i forhold til sidste opfølgning, hvoraf 56 mio.kr. medfører forøgede overførsler. Den ændrede forventning til overførsel af rådighedsbeløb til 2011 fordeler sig på mange udvalg og projekter med 2,9 mio.kr. vedr. Økonomiudvalget, 8,8 mio.kr. vedr. Skoleog Børneudvalget, 14,5 mio.kr. vedr. Kultur- og Idrætsudvalget, 7,9 nio.kr. vedr. Teknik- og Miljøudvalget, 1,4 mio.kr. vedr. Forebyggelses- og Socialudvalget, 3,5 mio.kr. vedr. Ældreog Omsorgsudvalget, 12,6 mio.kr. vedr. byggemodning og 4,4 mio.kr. vedr. ejendomssalg og køb. Der er i gennemført en forøget indsats for at vurderinger vedr. forventede overførsler af anlægsprojekter ville ramme bedre end tilfældet var i Det må dog konstateres, at vurderingen af overførsler pr. 31. oktober er markant forøget og fokus på området vil derfor blive forøget yderligere i 2011.

8 8 Som nævnt ovenfor forventes overførsler til 2011 at udgøre 88 mio.kr. af mindreforbruget på 115,7 mio.kr. De resterende 27,7 mio.kr., skyldes hovedsageligt større grundsalg end forventet. Den afsmittende virkning på deponering af kvalitetsfondsmidler og evt. forskydning af låneoptagelse m.v., som følge af denne opfølgning, er medtaget i opfølgningen vedr. disse områder. Opfølgning på anlægsområdet På Økonomiudvalgets område forventes en mindreudgift på 4,1 mio. kr. Dette skyldes at 2,3 mio. kr. afsat til færdiggørelse af rådhus, samt 0,9 mio. kr. afsat til genopretning af bygninger på Musicon forventes overført til Herudover har der været et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. flere mindre anlæg der er afsluttet i år. For Skole- og Børneudvalgets anlægs forventes et mindreforbrug i på 28,7 mio. kr., hvoraf 15 mio. kr. vedr. Klostermarksskolen, 7,6 mio. kr. vedr. Lindebjergskolen, 2,9 mio. kr. vedr. renovering af Børnehuset Klostermarken, 1,4 mio. kr. vedr. Gadstrup Fritidscenter, -1,7 vedr. renovering efter brand på Klostermarkskolen hvor erstatningen først udbetales næste år, samt 0,7 mio. kr. vedr. naturfagslokaler. Alle disse beløb forventes overført til 2011 i alt 25,9 mio. kr. Desuden forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. vedr. renovering af naturfagslokaler, 0,4 mio.kr. vedr. etablering af Børnehaven Firkløveren, samt et samlet mindreforbrug på i alt 1,4 mio.kr. vedr. flere mindre anlæg. For Kulturudvalgets anlægs forventes et mindreforbrug på 15,4 mio.kr., som bl.a. indeholder 6 mio.kr. vedr. Rockmuseum, 3 mio kr. vedr. Roskildebadet, 2 mio kr. vedr. Kunstgræsbane Spraglehøj, 1,9 mio kr. til udbygning af Viby-hallen og 1 mio kr. vedr. sag på vej om nyt klubhus til Svogerslev Boldklub, som alle forventes overført til For Teknik- og Miljøudvalgets almindelige anlæg forventes et netto mindreforbrug på 14,6 mio.kr., som primært skyldes forventet overførsel til På Forebyggelses- & Socialudvalgets område forventes en mindreudgift på 2,9 mio.kr. Mindreudgiften vedrører Flytning af tandklinikken til Stændertorvet, som forventes overført til På Ældre- & Omsorgsudvalget forventes en nettomindreudgift på 20,4 mio.kr. Heraf forventes 14,8 mio.kr. vedr. udgifter til opførelsen af 155 boliger ved Trekroner overført til Herudover skønnes et mindreforbrug på Plejeboliger Kastanjehaven på 4,6 mio kr. samt et mindreforbrug på 1 mio.kr. vedr. istandsættelse af træningsfaciliteter. Byggemodning For Byggemodning forventes en nettomindreudgift på 12,3 mio.kr. fordelt med 16,3 mio.kr. på udgifter og 4 mio.kr. på indtægter. På nuværende tidspunkt er forventningen, at der overføres 16,2 mio.kr. til udgifter til byggemodning samt at der vil være en mindreindtægt på 4 mio.kr.

9 9 Ejendomssalg og køb Ved vedtagelsen af tet for blev der afsat en pulje til ejendomssalg på 83 mio.kr. Efterfølgende er der overført og givet tillægsbevillinger vedr. ejendomssalg og -køb for i alt - 3 mio.kr. Der er således pr. 31. oktober teret med nettoindtægter på i alt 80 mio.kr. Der forventes nu en nettoindtægt vedr. ejendomssalg og -køb på 97,3 mio. kr., hvilket betyder en netto merindtægt på 17,3 mio.kr. Nettoindtægten på 97,3 mio.kr. fordeler sig med 111,4 mio.kr. på ejendomssalg og 14,1 mio.kr. på ejendomskøb. Ved sidste opfølgning forventedes et ejendomssalg på 103,6 mio.kr. og et ejendomskøb på 12,9 mio.kr. Ændringen på ejendomssalg skyldes hovedsageligt en afgørelse i sagen om erstatning vedrørende Holbækmotorvejen, mageskifte med Roskilde Tekniske Skole, lettere øgede salgsindtægter vedr. salg, hhv. Trekroner, Hedegade 17. For ejendomskøb stammer merudgiften på 1,2 mio.kr. Mageskifte med Roskilde Tekniske Skole. Bevillingssager vedr. ejendomssalg behandles i november. Midler Kvalitetsfonden i. Anvendelsen af tilskud statens kvalitetsfond til anlægsinvesteringer inden for de borgernære serviceområder forudsætter, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. De borgernære serviceområder defineres som dagtilbudsområdet, folkeskolen, ældreområdet samt idrætsfaciliteter målrettet børn og unge. Roskilde Kommunes andel af kvalitetsfondsmidlerne i udgør 59,1 mio.kr. For at få fuld anvendelse af midlerne, skal kommunen derfor foretage anlægsinvesteringer på de borgernære områder for 118,2 mio. kr. i ellers skal der ske en deponering af tilskudsmidlerne, og disse frigives i forbindelse med afholdelse af investeringer i eller senere. For er der ved vedtagelsen indregnet en deponering på 23,3 mio.kr., som efterfølgende er nedsat til 6,3 mio.kr., som en konsekvens af konkrete sager. På nuværende tidspunkt forventes regnskabet på anlægsinvesteringer på de borgernære områder at blive 85,4 mio. kr. Det betyder, at der skal deponeres 16,4 mio.kr., hvilket er 10,1 mio.kr. mere, end allerede teret. Den afsmittende virkning på deponering af kvalitetsfondsmidler opfølgningen vedr. anlæg vil fremgå af opfølgningen nedenfor under balanceforskydninger.

10 10 Renter, afdrag, finansiering og balanceforskydninger (1.000 kr.) +=udgift / -=indtægt Udgift/ Indtægt Opr. Budget regnskab opr. (A) Tillægsbevillinger (B) (A-B) Renter og afdrag Netto Finansiering Tilskud og udligning Netto Skatter Netto Låneoptagelse Netto Balanceforskydninger Netto Netto Samlet set for renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger forventes regnskabsresultatet at vise en nettoindtægt på 4.205,5 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 23,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Mindreindtægten ved sidste opfølgning var 19,4 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på -16,6 mio. kr., og der resterer således en ufinansieret mindreindtægt/merudgift på 40,4 mio. kr. som primært vedrører finansiering af lån mv. vedrørende anlæg som udskydes til Dette er en forværring på 4,4 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. For at opfylde de bevillingsmæssige regler i - og regnskabssystemet er der udarbejdet en bevillingssag på de poster der med sikkerhed kendes. Afledte konsekvenser på deponering og låneoptagelse i forbindelse med opfølgningen på anlæg medtages i overførselssagen af rådighedsbeløb i marts For renter og afdrag forventes netto en merindtægt 3,9 mio. kr., heraf vedrører 5,9 mio. kr. realiseret kursgevinst i forbindelse med nedbringelse af obligationsbeholdningen med 250 mio. kr. i september og oktober. Forskellen på 2,0 mio. kr. kan forklares som nettomindreindtægt som følge af det generelle renteniveau, nedbringelse af obligationsbeholdningen, renter vedr. forsyningsvirksomheder og et ændret skøn vedr. den langfristede gæld. Uforudset merindtægt vedr. forrentning af indskudskapital i HNG I/S for årene 2005-, i alt 1,3 mio.kr., er indregnet i det forventede regnskab. På skatterne forventes en netto mindreindtægt på 3,0 mio. kr., som dels består af en merindtægt på forskerskat på 0,9 mio. kr. og dels af en mindreindtægt på 3,9 mio. kr. vedr. grundskyld og dækningsafgift af offentlige ejendomme. Denne mindreindtægt skyldes dels kendelser hos skat, samt at staten pr. 1. januar har solgt gymnasierne, så de herefter er selvejende. Det betyder, at det ikke er muligt at påligne dækningsafgift som erhvervsejendomme, da ejendomme, der anvendes til undervisning er fritaget for dækningsafgift. I stedet er der opkrævet almindelig grundskyld, hvilket betyder en mindreindtægt svarende til 2/3 af dækningsafgiften. På låneoptagelse forventes en mindreindtægt på 19,0 mio. kr. som skyldes, at der i opfølgningen vedr. anlæg forventes overførsel af restrådighedsbeløb til 2011 på anlæg, som kan lånefinansieres. Beløbet fordeler sig således; kvalitetsfondsmidler 6,0 mio. kr. til anvendelse af renovering af Klostermarksskolen, 1,4 mio. kr. til Klostermarkens Børnehus og

11 11 1,5 mio. kr. til renovering af Roskilde Badet. På øvrige områder søges overført 6 mio. kr. i forbindelse med arealerhvervelse, 1,4 mio. kr. til energiinvesteringer, 1,0 mio. kr. til Botilbud for psykisk syge samt endelig 1,7 mio. kr. i forbindelse med færdiggørelse af tunnel under Køgevej. Den forventede mindreindtægt/merudgift vedr. balanceforskydninger på i alt 22,2 mio.kr. skyldes flere forhold. Der er en merudgift vedr. deponering i forbindelse med anvendelse af kvalitetsfondsmidler på 10,1 mio. kr. Desuden regulering af byggekredit vedr. anlæg af 155 plejeboliger i Trekroner på 8,3 mio. kr. alle poster jf. opfølgningen på anlæg. Hertil kommer mindreudgifter i forhold til lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister på 6,0 mio. kr. mindreudgift vedr. Grundejernes Investeringsfond på 0,4 mio. kr. samt endelig fastsættelse af afdrag på tilgodehavende vedr. selskabsdannelse, en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. Udgiften til lån til betaling af ejendomsskat er medtaget i lånerammen for som er teret hjemtaget i marts Låneoptagelsen i 2011 vil derfor blive reduceret med 6,0 mio. kr. Endelig henstandsbeløb vedr. frigørelsesafgift med forfald pr. 1. oktober udgør netto 6,9 mio. kr. + renter for ,8 mio. Der udarbejdes ansøgning til Skat om eftergivelse alternativt undersøges mulighederne for yderligere henstand eller tilbageførsel til landzone. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil blive forelagt når sagen er afklaret. Forbrug af likvid beholdning i Der er foretaget skøn over trækket på den likvide beholdning frem til udgangen af. Den likvide beholdning primo er opgjort til 132,4 mio. kr. I det vedtagne for er indregnet et træk på kassebeholdningen på 131,6 mio. kr. Derudover korrigeres der for ændringer til det vedtagne med i alt -183,8 mio.kr., samt konsekvenser af denne opfølgning pr. 31. oktober, som medfører en samlet forbedring af kassen med 23,2 mio. kr. Dette giver en forventet likvid beholdning ultimo på -183,0 mio. kr. Samtidig korrigeres der med 145,4 mio.kr., som vedr. de samlede forventede netto overførsler til 2011 for anlæg, drift og renter mv. Den likvide beholdning ultimo, inkl. overførsler til 2011, forventes herefter at udgøre -37,7 mio. kr. Likvid beholdning, beløb i mio. kr. Likvid beholdning primo, året 132,4 Budgetteret forbrug af beholdning -131,6 Ændringer i forhold til teret forbrug -183,8 Likvid beholdning ultimo, året -183,0 Skøn over overførsler til 2011 vedr. drift og anlæg 145,4 Likvid beholdning ultimo, året inkl. Overførsler til ,7 likvid beholdning ultimo opgjort efter kassekreditreglen

12 12 Efter kassekreditreglen skal den gennemsnitlige daglige saldo over de sidste 12 måneder for de likvide aktiver altid være positiv. Den forventede likvide beholdning ultimo opgjort efter kassekreditreglen er beregnet på baggrund af en fremskrivning af udviklingen i den gennemsnitlige daglige likviditet. Den likvide beholdning ultimo opgjort efter kassekreditreglen forventes at være mellem 150 og 200 mio.kr. Udvalgenes opfølgninger Økonomiudvalget kr. (+ = udgift; - = indtægt) Udgift/ Indtægt Oprindeligt *) regnskab oprindeligt (A) Omplacering mellem udvalg (B) Tillægsbevillinger (C) =(A-B-C) Serviceudgifter Netto Økonomiudvalget i alt Netto *) Omplaceringen af midler i forbindelse med udvalgsændringer er indarbejdet i det oprindelige Der forventes et regnskabsresultat på 448,2 mio. kr. Dette er en det oprindelige på 65,2 mio. kr. og svarer til forventningen i den seneste opfølgning. n det oprindelige skyldes primært forventede udkonteringer puljer på 66,6 mio. kr. til fleksjob, trådte tjenestemænd, lokalløn og barselsudligning. Endvidere er der vedtaget en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til konsulentbistand i forbindelse med effektivisering samt kr. 1,0 mio. til outplacement i forbindelse med trædelser som følge af besparelser. IT afdelingen har indhentet et merforbrug på 1,3 mio. kr. til nyt system vedr. a-refusion samt til fiberkabler i forbindelse med omlægning af Holbækmotorvejen ved at foretage forlængelser af kørende leasingaftaler vedr. bl.a. kabling, telefoniudstyr og hardware. På ældreboliger forventes et merforbrug på 4 mio. kr., som skyldes for højt satte indtægtster kommunesammenlægningen samt lejemål, som ikke har været udlejet. Det vurderes, at beløbet modsvares af andre merindtægter eller mindreudgifter. Der forventes en mindreindtægt kr. 0,5 mio. kr. på parkeringsafgift, som skyldes at der er udskrevet 800 parkeringsbøder færre end forventet ved lægningen. Det vurderes på nuværende tidspunkt at kunne dækkes via færre tingslysningsafgifter vedr. lån til ejendomsskatter. Herudover forventes en merudgift til lægeerklæringer på 2,0 mio. kr., hvilket er et fald på 0,6 mio. kr. siden sidste opfølgning. Merudgiften skyldes indsatsen for at knække kurven på sygedagpengeområdet, samt at kravene til dokumentation i de enkelte sygedagpengesager forøges. Der ses tilsvarende tendenser i andre kommuner. Merudgiften forventes afholdt indenfor rammen. I er det afsatte på knapt 3,9 mio. kr. vedr. byggesagsgebyrer. Dette beløb forventes ikke indtjent i, idet der forventes en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. Ved sidste

13 13 opfølgning var der en forventning om, at beløbet blev nået ved, at der blev udstedt de nødvendige tilladelser. Nu forventes kun, at der er givet grave/støbetilladelser, som ikke er gebyrbelagt. Mindreindtægten forventes modsvaret af andre mindreudgifter/merindtægter. På HR s område forventes samlet set uændrede udgifter, men der er en række nye skøn, som udligner hinanden. Det består blandt andet af et mindreforbrug på tjenestemandspensioner på kr. 0,7 mio. kr., som primært skyldes fald i udgifter til lærere i den lukkede gruppe samt tilkøb af pensionsalder på trådte ledere. På pensionsforsikringspræmier forventes et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr., som skyldes at afregningsprocenten er lavere i forhold til den lagte. Den forventede udvikling på barselsudligning udviser omvendt et merforbrug på kr. 1,2 mio. kr. Dette skyldes at indtægter har været mindre end forventet i september og oktober samt at udgiften til 3 kvartals barselsudligning var større end forventet. Herudover kommer merudgifter til arbejdsskadesforsikring på 1,5 mio. kr., som følge af en konkret sag for en skade i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kr. (+ = udgift; - = indtægt) Udgift/ Indtægt Oprindeligt * regnskab oprindeligt (A) Omplacering mellem udvalg (B) Tillægsbevillinge r (C) =(A-B-C) Serviceudgifter Netto Overførselsindkomster Netto Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Netto *) Omplaceringen af midler i forbindelse med udvalgsændringer er indarbejdet i det oprindelige. Serviceudgifter Der forventes et regnskabsresultat på 28,6 mio. kr. Dette er en det oprindelige på 4,0 mio.kr. Det er en uændret vurdering i forhold til sidste opfølgning. Finansiering n oprindeligt på 4,0 mio. kr. finansieres dels ved omplaceringer andre udvalg (2,1 mio. kr.). Der forventes herefter en på 1,9 mio. kr. på serviceudgifterne, der, lige som ved sidste opfølgning, vedrører merudgifter til Løntilskud til forsikredeledige samt merudgifter til STU. Overførselsudgifter Der forventes et regnskabsresultat på 361,7 mio.kr. Dette er en det oprindelige på 3,8 mio. kr. I forhold til sidste opfølgning er det en forværring på 2 mio.kr. Forværringen skyldes øgede udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Herudover består n dels af merudgifter på 0,8 mio.kr. til EGU, da der har været igangsat flere EGU-elever end forudsat i den første del af året. Dette er 0,4 mio. kr. bedre end ved sidste opfølgning, hvor der blev sat stop for nye EGU elever. Dels af mindreudgifter på 3,6 mio. kr. til Introduktionsprogrammer. Dette skyldes, lige som ved de sidste opfølgninger, primært en forventning om færre udgifter til danskuddannelse end forudsat. Desuden forventes merudgifter på 0,4 mio. kr. til Seniorjob for personer over 55 år.

14 14 Til trods for at ordningen har været i kraft siden 2008, har der ikke tidligere været udgifter til personer med ret til seniorjob. Derfor har der ikke været afsat til området i. Dagpenge til forsikrede ledige set under ét med løntilskud til forsikrede ledige forventes forværret med 2 mio.kr. i forhold til sidste opfølgning. Dette skyldes bl.a., at vi ikke helt har formået, at få de forudsatte 171 forsikrede ledige i løntilskud i Roskilde Kommune. Antallet er oppe på ca.100 forsikrede ledige og ca. 53 kontanthjælpsmodtagere. Herudover forventes merudgifter på 3,4 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse, som dels skyldes en fortsat stigning i antallet af ledighedsydelsesmodtagere og dels, at flere har været ledige i mere end 18 måneder ud af de sidste 24 måneder, så kommunen derfor ikke længere får statsrefusion på disse sager. Finansiering Forvaltningen forventer på rammen overførselsindkomster en ufinansieret på 3,8 mio. kr. Skole- og Børneudvalget kr. (+ = udgift; - = indtægt) Udgift/ Indtægt Oprindeligt regnskab oprindeligt (A) Omplacering mellem udvalg (B) Tillægsbevillinger (C) =(A-B- C) Serviceudgifter Netto Skole- og Børneudvalget i alt Netto *) Omplaceringen af midler i forbindelse med udvalgsændringer er indarbejdet i det oprindelige. Serviceudgifter Der forventes et regnskabsresultat på 1.454,8 mio. kr. Dette er en det oprindelige på 50,8 mio. kr. Heraf er 43,7 mio. kr. finansieret ved overførsler andre udvalg. Udvalget har fået tillægsbevillinger på 7,1 mio. kr. Der forventes hverken et mere- eller et mindreforbrug på udvalgets område, og denne vurdering er uændret ift. sidste opfølgning. Der er iværksat følgende besparelser på Skole- og Børneudvalgets område for i alt 21,7 mio. kr i : - indførelse af nye madordninger udsættes til 1. januar dagplejens tilpasses pr. 1. oktober åbningstiden i daginstitutioner reduceres med 0,9 time pr. uge pr. 1. oktober - ekstranormering til de yngste børnehavebørn fjernes pr. 1. juli - skolers og institutioners ter reduceres med 0,7 % i, dog således at specialinstitutionernes rammer ikke reduceres. Besparelserne skulle delvist opveje en række merforbrug på i alt 29 mio. kr. Det vedrører merforbrug på 0 6 års området på ca. 10 mio. kr. da der passes flere børn, end forudsat ved lægningen, merforbrug på specialområdet på 15 mio. kr. samt på befordring et merforbrug på ca. 4 mio. kr. I forbindelse med rammeoverførslerne 2009 er der overført et underskud på 17,7 mio. kr. til. Skole og børneudvalget har vurderet at det ikke kan afholdes indenfor rammen og udvalget er d. 1. september blevet bevilliget tillægsbevilling der udligner overførslen.

15 15 Alle delområder forventes at overholde deres ter. I forbindelse med oprettelse af idrætsskoler skal der finansieres en udgift på Skole og børneudvalgets område på kr. Teamdanmark puljen under Kultur og Idrætsudvalget (jf. KIU d. 14. januar 2009). Finansiering De 50,8 mio. kr dækkes ved omplaceringer andre udvalg på 43,7 mio. kr. og tillægsbevillinger på 7,1 mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalget kr. (+ = udgift; - = indtægt) Udgift/ Indtægt Oprindeligt regnskab oprindeligt (A) Forv. omplacering mellem udvalg (B) Tillægsbevillinger (C) =(A-B-C) Serviceudgifter Netto Kultur- og Idrætsudvalget i alt Netto Kultur- og Idrætsudvalget forventer et regnskabsresultat på 185,6 mio. kr. Der forventes ingen ufinansierede r på udvalgets område. I forbindelse med oprettelse af idrætsskoler skal en udgift på Skole og børneudvalgets område på kr. finansieres af Teamdanmark puljen under Kultur og Idrætsudvalget (jf. KIU d. 14. januar 2009). Teknik- og Miljøudvalget kr. (+ = udgift; - = indtægt) Udgift/ Indtægt Oprindeligt regnskab oprindeligt (A) Forv. omplacering mellem udvalg (B) Tillægsbevillinger (C) =(A-B-C) Serviceudgifter Netto Overførselsindkomster Netto Teknik- og Miljøudvalget i alt Netto Teknik- og Miljøudvalget forventer et regnskabsresultat på 182,2 mio. kr. Dette er en forværring på 3,2 mio. kr. sammenlignet med opfølgningen pr Serviceudgifter Der forventes et regnskabsresultat på 181,8 mio. kr. Dette er en det oprindelige på 4,7 mio. kr. n skyldes et merforbrug på gadebelysningen på 3,2 mio. kr., samt en teknisk omplacering på udvalgets ramme på 1,5 mio. kr. Der er i øjeblikket et merforbrug på 5,6 mio. kr. på udgifter til vintertjeneste i vinteren 2009/. Derudover forventes det, at årets sidste måneder koster ca. 4-5 mio. kr., bl.a. på grund af klargøring af materiel og udgifter til vintertjenesten i årets sidste måneder. Omfanget

16 16 af forbruget afhænger af vejrliget. Det samlede merforbrug i forhold til tet kan forventes at blive på ca. 10 mio. kr. af et samlet på 11,5 mio. kr. På baggrund af den seneste kvartalsregning på gadebelysningen vurderes det nu, at der må forventes et merforbrug på gadebelysningen på ca. 3.2 mio. kr. Dette skyldes nye skatteregler som betyder, at energiselskaberne ikke længere kan trække energiafgifterne til gadebelysning. Finansiering Merudgiften vedr. vintertjenesten forsøges delvist indhentet ved, at iværksætte ekstraordinære besparelser på 3 mio. kr. Der henvises til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. juni, punkt 155, hvor Teknik- og Miljøudvalget godkendte forvaltningens redegørelse om håndtering af økonomien. Yderligere merforbrug vil der gennem kommunens økonomistyringsregler blive udarbejdet en betalingsplan for. Det forventes derfor ikke, at der vil forekomme ufinansieret merforbrug på vintertjenesten, hvis vejrliget i den kommende vinter arter sig, så udgifterne til vintertjenesten kommer tilbage på normalt niveau. Merudgifter på 3,2 mio. kr. vedrørende gadebelysningen vurderes ikke at kunne dækkes indenfor udvalgets. Det skal bemærkes at konsekvenserne af disse ændrede regler heller ikke er indarbejdet i Der vil blive forelagt sag for Teknik- og Miljøudvalget vedrørende de forhøjede belysningsomkostninger, med henblik på at undgå overskridelse i Forebyggelses- og Socialudvalget kr. (+ = udgift; - = indtægt) Udgift/ Indtægt Oprindeligt *) regnskab oprindeligt (A) Forventede omplaceringer mellem udvalg (B) Tillægsbevillinger (C) =(A-B-C) Serviceudgifter Netto Overførselsindkomster Netto Aktivitetsbestemt medfinansiering Netto Forebyggelses- og Socialudvalget i alt Netto *) Omplaceringen af midler i forbindelse med udvalgsændringer (8,7 mio. kr.) er indarbejdet i det oprindelige. Forebyggelses- og Socialudvalget forventer et regnskabsresultat på 998,3 mio. kr. fordelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering. Dette svarer til et samlet forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Serviceudgifter Der forventes et regnskabsresultat på 560,3 mio. kr. Dette er en det oprindelige på 4,4 mio. kr. n det oprindelige skyldes tekniske omplaceringer på 4,4 mio. kr. samt en tillægsbevillinger på 0,3 mio. kr. Der forventes balance på serviceudgifterne på Forebyggelses- og Socialudvalgets område. Der er på alle udvalgets områder arbejdet målrettet gennem året med at omlægge indsatsen og tilvejebringe nye tilbud i Roskilde Kommune.

17 17 Finansiering Der forventes tekniske ændringer på 4,1 mio. kr. som vedrører omplaceringer centrale puljer under Økonomiudvalget. Videre er der givet tillægsbevillinger på 0,3 mio. kr. Overførselsindkomster Der forventes et regnskabsresultat på 272,6 mio. kr. Dette er et mindreforbrug i forhold til det oprindelige på 3,0 mio. kr. Dette er uændret i forhold til sidste opfølgning. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på personlige tillæg på 1,7 mio. kr. samt et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på områderne hjælp til udgifter til sygebehandling, enkeltudgifter og hjælp til flytning samt merudgifter til voksne. På førtidspensioner forventes fortsat overholdelse. Finansiering Ingen bemærkninger. Aktivitetsbestemt medfinansiering Der forventes et regnskabsresultat på 165,5 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette er en forbedring siden sidst på 6,3 mio. kr. Forbedringen skyldes dels at tet siden sidste opfølgning er tilført 4,1 mio. kr. merindtægter vedrørende liggedage, og dels at der er set et fald i aktiviteten i det regionale sundhedsvæsen i den seneste tid. Finansiering Der er gennemført ændringer på 8,3 mio. kr. vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering. Ændringen skyldes en midtvejsregulering på 4,2 mio. kr. samt en omplacering Ældre- og Omsorgsudvalget vedrørende liggedage på 4,1 mio. kr. Ældre- og Omsorgsudvalget kr. (+ = udgift; - = indtægt) Udgift/ Indtægt Oprindeligt *) regnskab oprindeligt (A) Forventede omplaceringer mellem udvalg (B) Tillægsbevillinger (C) =(A-B-C) Serviceudgifter Netto Ældre- og Omsorgsudvalget i alt Netto *) Omplaceringen af midler i forbindelse med udvalgsændringer (-18,9 mio. kr.) er indarbejdet i det oprindelige. Ældre- og Omsorgsudvalget forventer et regnskabsresultat på 609,6 mio. kr. Dette svarer til et samlet forventet mindreforbrug på 5,8 mio. kr., svarende til en forbedring på 2,7 mio. kr. siden sidste opfølgning. Serviceudgifter Der forventes et regnskabsresultat på 609,6 mio. kr. Dette er en det oprindelige på kr. 6,3 mio. kr. n det oprindelige skyldes tekniske

18 18 omplaceringer på 8,0 mio. kr., en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. samt forventede mindreforbrug på i alt 5,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vedr. hjælpemidler. Dette skyldes, at der gennem året har været et stadigt faldende antal ansøgninger om bevilling af billån. Det vurderes, at årsagen til faldet er, at borgerne pt. vælger at udskyde nyt køb af bil på grund af de aktuelle konjunkturer. Videre forventes på hjemmeplejeområdet fortsat et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i. Dette vedrører ekstraordinære indtægter, som ikke modvares af øgede udgifter til elevoptaget i indeværende år. Finansiering Der forventes tekniske ændringer på 8,0 mio. kr. som dels vedrører omplaceringer centrale puljer primært barselspuljer - under Økonomiudvalget og dels vedrører en omplacering på 4,1 mio. kr. vedrørende liggedage til Forebyggelses- og Socialudvalget. Endvidere er der givet en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. til forbedringer på ældreområdet.

19 19 Kassebeholdningsopgørelse pr. 31. oktober Bilag 1 ( + = overskud, opgjort i mio.kr.) Likvid beholdning primo, året 132,4 Budgetteret forbrug af beholdningen -131,6 Opgørelse af påvirkning af beholdning: ( - = merudgift / mindreindtægt ) Tillægsbevillinger: -75,6 Tillægsbevillinger på Drift -47,3 Tillægsbevillinger på Anlæg -26,7 Tillægsbevillinger på Byggemodning -3,7 Tillægsbevillinger på Ejendomssalg 2,1 Finansforskydninger m.v.: 7,5 Deponering 15,2 Lånoptagelser/indfrielser -15,7 Provenu (KMD) -4,3 Tilskud og udligning 16,0 Moms, renter m.v. -3,7 Anlægsregnskaber 5,1 Overførsler: -144,2 Overførsler på Drift (netto) -67,2 Senere eftergivet overførsler (indgår under tillægsbev.drift) -27,6 Overførsler på Anlæg -73,6 Overførsler på Byggemodning -14,0 Overførsler på Ejendomssalg 1,5 Finansforskydninger m.v. 9,1 Sager på vej: Driftssager på vej 0,0 Almindelige driftsager 0,0 Overførsler på drift 0,0 Anlægssager på vej 0,0 Almindelige anlægssager 0,0 Overførsler på anlæg 0,0 Byggemodningssager på vej 0,0 Almindelige byggemodningssager 0,0 Overførsler på byggemodning 0,0 Ejendomssalgssager på vej 0,0 Almindelige ejendomssalg 0,0 Overførsler på ejendomssalg 0,0 Finansforskydninger m.v. -0,7 Almindelige poster -0,7 Overførsler 0,0 Anlægsregnskaber 1,0 Total for sager der er vedtaget eller er undervejs -207,0

20 20 Administrative opsamling / skøn pr ,2 Budgetopfølgning på drift -0,6 Budgetopfølgning på øvrige anlæg 8,3 Budgetopfølgning på byggemodning -3,9 Budgetopfølgning på ejendomssalg og køb 23,3 Budgetopfølgning vedr. renter, afdrag, finansiering mm. -3,0 Korrektion for efterfølgende sager -1,0 Ændringer i forhold til teret forbrug -183,8 Kassebeholdning excl. overførsler til 2011 ultimo, året -183,0 Skøn over overførsler til 2011 vedr. drift 94,8 Skøn over overførsler til 2011 vedr. øvrige anlæg 77,8 Skøn over overførsler til 2011 vedr. byggemodning 16,2 Skøn over overførsler til 2011 vedr.ejendomssalg og -køb -6,0 Skøn over overførsler til 2011 vedr. renter, afdrag, finansiering mm. -37,4 Skøn over overførsler til 2011 vedr. drift og anlæg 145,4 Disponibel kassebeholdning inkl. overførsler til 2011 ultimo, året -37,7 Likvid beholdning Likvid beholdning primo, året 132,4 Budgetteret forbrug af beholdning -131,6 Ændringer i forhold til teret forbrug -183,8 Likvid beholdning ultimo, året -183,0 Skøn over overførsler til 2011 vedr. drift og anlæg 145,4 Likvid beholdning ultimo, året inkl. Overførsler til ,7

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere