BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010"

Transkript

1 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning i Udvalgenes opfølgninger Bilag 1. Vedtagne ændringer / nye skøn til Bilag 2. Oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer Bilag 3. Aktivitetsskemaer til de enkelte udvalg Fics Brevid: Økonomi og Analyse 23. november

2 2 Budgetopfølgning pr. 31. oktober Budgetopfølgningen pr. 31. oktober indeholder: Oversigt over forbrug på driftsområderne i alt Opfølgning på serviceudgifterne Opfølgning på driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Opfølgning på kassebeholdningen Opfølgning på likviditeten Opfølgning på opfølgningen for hvert udvalg Budgetopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse i samarbejde med direktørområderne. r forklares primært som ændringer i forudsætningerne for tet, dvs. i forhold til ændret aktivitet og/eller pris/enhedsomkostning.

3 3 Samlet konklusion på opfølgningen for driftstet. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser, at det forventede regnskabsresultat udgør 4.268,9 mio. kr. Dette er en det oprindelige på 17,7 mio. kr. og dermed en forværring på 0,3 mio. kr. sammenlignet med sidste opfølgning. Forværringen skyldes et merforbrug på gadebelysning på 3,2 mio. kr. og forventede merudgifter til dagpenge til forsikrede ledige på 2 mio. kr. Disse forværringer modsvares dog næsten af et forventet mindreforbrug ift. seneste opfølgning vedrørende hjælpemidler på 2,7 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 2,2 mio. kr. Nettodriftsudgifter kr. (+ = udgift; - = indtægt) Oprinde -ligt regnskab oprindeligt (A) Omplacering ml. rammer (B) *) Tillægsbevilling -er (C) =(A-B- C) Serviceudgifter Overførselsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering Nettodriftsudgifter i alt Af den samlede ift. oprindeligt på 17,7 mio. kr. er der givet finansiering ved tillægsbevillinger på 17,1 mio. kr. mens det resterende merforbrug på 0,6 mio. kr. giver et yderligere træk på kassebeholdningen. Det samlede merforbrug på 0,8 mio. kr. på overførselsudgifterne samt merforbruget på 0,5 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering, opvejes således til dels af et mindreforbrug på serviceudgifterne på 0,7 mio. kr. Iværksatte og planlagte initiativer for at imødegå ufinansierede merforbrug Merudgifter på 3,2 mio. kr. vedrørende gadebelysningen vurderes ikke at kunne dækkes indenfor udvalgets. Det bemærkes, at merforbruget på gadebelysningen modsvares af mindreforbrug på øvrige udvalg. Der forelægges sag for Teknik- og Miljøudvalget vedrørende de forhøjede belysningsomkostninger, med henblik på at undgå overskridelse i 2011.

4 4 Udvikling i Serviceudgifterne Serviceudgifter kr. (+ = udgift; - = indtægt) Oprindeligt Regnskab oprindeligt Serviceudgifter i alt Serviceudgifter - finansiering af kr. (+ = udgift; - = indtægt) Regnskab oprindeligt (A) Forv. omplacering mellem udvalg (B) *) Tillægsbevillinger (C) =(A-B-C) Økonomiudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Skole- og børneudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Teknik- og miljøudvalget Forebyggelses- og Socialudvalget Ældre- og Omsorgsudvalget Serviceudgifter i alt Udvalgenes r Der forventes en samlet det oprindelige på 8,2 mio. kr., hvilket er en forværring i forhold til sidste opfølgning på 0,5 mio. kr. n på 8,2 mio. kr. skyldes tillægsbevillinger på 13,0 mio. kr., samt omplaceringer serviceudgifterne på 4,1 mio. kr. på grund af overførsel til dækning af merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering. Der forventes herefter et mindreforbrug på serviceudgifterne på 0,7 mio. kr. På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område forventes en ufinansieret på 1,9 mio. kr., hvilket er uændret ift. sidste opfølgning. Det er tidligere besluttet, at der på Skole- og Børneudvalget og Forebyggelses og Socialudvalgets områder gennemføres bevillingsmæssige omplaceringer for 21,9 og 9,2 mio. kr. samt at udvalgene meddeles tillægsbevilling på 24,8 mio. kr. og 10,2 mio. kr. bl.a. til udligning af overførte underskud 2009 i forbindelse med rammeoverførslerne. I alt bevillingsmæssige omplaceringer på de to udvalg på 31,1 mio. kr. samt tillægsbevillinger på 35 mio. kr. Herefter resterer ingen ufinansierede r på Skole- og Børneudvalgets og på Forebyggelses- og Socialudvalgets områder. På Teknik- og Miljøudvalget er der et ufinansieret merforbrug på 3,2 mio. kr. på gadebelysningen, hvilket er en ændring i forhold til sidste opfølgning.

5 5 På Ældre- og Omsorgsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,7 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Forbedringen skyldes mindreforbrug vedr. hjælpemidler. Indenrigs- og Socialministeriets udmeldte ramme for serviceudgifter overskrides. Serviceudgifter pr. 31. august kr. Serviceudgifter udvalg i alt Aktivitetsbestemt medfinansiering Serviceudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering, forventet regnskab Serviceudgiftsramme Overskridelse af Serviceudgiftsramme Den af Indenrigs- og Socialministeriets udmeldte ramme for serviceudgifter er på 3,612 mia. kr. Beløbet er i ovenstående beregning reguleret med 8,2 mio. kr. som kommunen modtog ved midtvejsreguleringen og er en foreløbig vurdering af kommunens serviceudgiftsramme. Den endelige serviceudgiftsramme er ikke udmeldt og skønnet vil derfor kunne ændre sig når Indenrigs- og Socialministeriet laver den endelige opgørelse efter årsafslutningen. Sammenholdt med et forventet regnskabsresultat for serviceudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering på i alt 3,634 mia. kr. betyder dette, at der forventes en overskridelse af den forventede serviceudgiftsramme for kommunen med 14,1 mio. kr. Dette er en forbedring på 1,7 mio. kr. siden sidste opfølgning. Forbedringen skyldes forventningerne til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor et fald i aktiviteten i det regionale sundhedsvæsen medfører, at udgiften vil blive 2,2 mio. kr. lavere end forventet ved sidste opfølgning. Forbedringen udlignes dog til dels af forværringen i serviceudgifterne på 0,5 mio. kr. Der er ikke fastsat sanktion vedr. serviceudgifterne i. Af regeringsaftalen for fremgår det dog, at Regeringen og KL tillægger det afgørende betydning, at den indgåede aftale realiseres således, at de kommunale udgifter i både i terne og regnskaberne ligger inden for rammen af aftalen. KL har i brev til landets borgmestre af 18. november kraftigt opfordret til, at alle kommuner arbejder aktivt for at begrænse overskridelsen, for således at imødegå den seneste prognose for kommunernes samlede regnskab, som viser en overskridelse af terne med i alt ca. 2 mia. kr. i.

6 6 Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Ikke Serviceudgifter kr. (+ = udgift; - = indtægt) Oprindeligt Regnskab oprindeligt Ikke Serviceudgifter i alt Der forventes et samlet regnskabsresultat på ikke-serviceudgifterne på 800,1 mio. kr. svarende til et samlet merforbrug i forhold til det oprindelige på 9,6 mio. kr. Dette er en forbedring på 0,2 mio. kr. sammenlignet med sidste opfølgning. Ikke Serviceudgifter - finansiering af kr. (+ = udgift; - = indtægt) Regnskab opr. (A) Omplaceringer ml. udvalg (B) Tillægsbevillinger (C) =(A-B-C) Overførselsudgifter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Teknik- og miljøudvalget Forebyggelses- og Socialudvalget Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelses- og Socialudvalget Ikke Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter På overførselsudgifterne forventes et regnskabsresultat på samlet 634,6 mio. kr. hvilket betyder et merforbrug i forhold til det oprindelige på 0,8 mio. kr. Dette er en forværring på 2 mio. kr. siden sidste opfølgning, som skyldes øgede udgifter til dagpenge til forsikrede ledige på Beskæftigelses og integrationsudvalgets område. På Forebyggelses og Socialudvalgets område, er forventningen uforandret et mindreforbrug på 3 mio. kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering Der forventes et regnskabsresultat på 165,5 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 8,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Dette er en forbedring på 2,2 mio. kr. siden sidste budtgetopfølgning. Forbedringen skyldes et fald i aktiviteten i det regionale sundhedsvæsen i den seneste tid. På møde i ÆOU d. 5/10 blev besluttet, at merindtægt på 4,1 mio. kr. på liggedage er overført til delvis dækning af merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering.

7 7 Opfølgning på anlæg, byggemodning og ejendomssalg. (1.000 kr.) +=udgift / - =indtægt Oprindeligt Budget regnskab oprindeli gt (A) Tillægsbevillinger incl. overførsler (B) Budget incl. tillægsbev. og overførsler (A-B) overført til 2011 Anlægsudgifter: - Økonomiudvalget Skole- og børneudvalget Kulturudvalget Teknik og miljøudvalget Forebyggelses- & Socialudvalget Ældre- & Omsorgsudvalget Anlægsudgifter i alt Byggemodning Ejendomssalg og - køb Skattefinansieret anlæg Der forventes et regnskabsresultat vedr. anlæg på 88,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til oprindelige på -6,4 mio. kr. Ved sidste opfølgning forventedes et merforbrug på 50,9 mio.kr., det vil sige en ændring på 57,3 mio.kr. Overførsler 2009 til samt tillægsbevillinger i udgør samlet set 109,3 mio.kr. I forhold til det samlede anlægs for er der en forventning om et mindreforbrug på i alt 115,7 mio.kr., fordelt med 86,1 mio.kr. på anlæg, 12,3 mio.kr. på byggemodning og en merindtægt på 17,3 mio.kr. vedr. ejendomssalg og køb. Tillægsbevillinger vedr. det øgede grundsalg behandles i november, og er derfor ikke indeholdt i de samlede tillægsbevillinger i denne opfølgning. Samlet set er der tale om en forøgelse af mindreforbruget på 58 mio.kr. i forhold til sidste opfølgning, hvoraf 56 mio.kr. medfører forøgede overførsler. Den ændrede forventning til overførsel af rådighedsbeløb til 2011 fordeler sig på mange udvalg og projekter med 2,9 mio.kr. vedr. Økonomiudvalget, 8,8 mio.kr. vedr. Skoleog Børneudvalget, 14,5 mio.kr. vedr. Kultur- og Idrætsudvalget, 7,9 nio.kr. vedr. Teknik- og Miljøudvalget, 1,4 mio.kr. vedr. Forebyggelses- og Socialudvalget, 3,5 mio.kr. vedr. Ældreog Omsorgsudvalget, 12,6 mio.kr. vedr. byggemodning og 4,4 mio.kr. vedr. ejendomssalg og køb. Der er i gennemført en forøget indsats for at vurderinger vedr. forventede overførsler af anlægsprojekter ville ramme bedre end tilfældet var i Det må dog konstateres, at vurderingen af overførsler pr. 31. oktober er markant forøget og fokus på området vil derfor blive forøget yderligere i 2011.

8 8 Som nævnt ovenfor forventes overførsler til 2011 at udgøre 88 mio.kr. af mindreforbruget på 115,7 mio.kr. De resterende 27,7 mio.kr., skyldes hovedsageligt større grundsalg end forventet. Den afsmittende virkning på deponering af kvalitetsfondsmidler og evt. forskydning af låneoptagelse m.v., som følge af denne opfølgning, er medtaget i opfølgningen vedr. disse områder. Opfølgning på anlægsområdet På Økonomiudvalgets område forventes en mindreudgift på 4,1 mio. kr. Dette skyldes at 2,3 mio. kr. afsat til færdiggørelse af rådhus, samt 0,9 mio. kr. afsat til genopretning af bygninger på Musicon forventes overført til Herudover har der været et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. flere mindre anlæg der er afsluttet i år. For Skole- og Børneudvalgets anlægs forventes et mindreforbrug i på 28,7 mio. kr., hvoraf 15 mio. kr. vedr. Klostermarksskolen, 7,6 mio. kr. vedr. Lindebjergskolen, 2,9 mio. kr. vedr. renovering af Børnehuset Klostermarken, 1,4 mio. kr. vedr. Gadstrup Fritidscenter, -1,7 vedr. renovering efter brand på Klostermarkskolen hvor erstatningen først udbetales næste år, samt 0,7 mio. kr. vedr. naturfagslokaler. Alle disse beløb forventes overført til 2011 i alt 25,9 mio. kr. Desuden forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. vedr. renovering af naturfagslokaler, 0,4 mio.kr. vedr. etablering af Børnehaven Firkløveren, samt et samlet mindreforbrug på i alt 1,4 mio.kr. vedr. flere mindre anlæg. For Kulturudvalgets anlægs forventes et mindreforbrug på 15,4 mio.kr., som bl.a. indeholder 6 mio.kr. vedr. Rockmuseum, 3 mio kr. vedr. Roskildebadet, 2 mio kr. vedr. Kunstgræsbane Spraglehøj, 1,9 mio kr. til udbygning af Viby-hallen og 1 mio kr. vedr. sag på vej om nyt klubhus til Svogerslev Boldklub, som alle forventes overført til For Teknik- og Miljøudvalgets almindelige anlæg forventes et netto mindreforbrug på 14,6 mio.kr., som primært skyldes forventet overførsel til På Forebyggelses- & Socialudvalgets område forventes en mindreudgift på 2,9 mio.kr. Mindreudgiften vedrører Flytning af tandklinikken til Stændertorvet, som forventes overført til På Ældre- & Omsorgsudvalget forventes en nettomindreudgift på 20,4 mio.kr. Heraf forventes 14,8 mio.kr. vedr. udgifter til opførelsen af 155 boliger ved Trekroner overført til Herudover skønnes et mindreforbrug på Plejeboliger Kastanjehaven på 4,6 mio kr. samt et mindreforbrug på 1 mio.kr. vedr. istandsættelse af træningsfaciliteter. Byggemodning For Byggemodning forventes en nettomindreudgift på 12,3 mio.kr. fordelt med 16,3 mio.kr. på udgifter og 4 mio.kr. på indtægter. På nuværende tidspunkt er forventningen, at der overføres 16,2 mio.kr. til udgifter til byggemodning samt at der vil være en mindreindtægt på 4 mio.kr.

9 9 Ejendomssalg og køb Ved vedtagelsen af tet for blev der afsat en pulje til ejendomssalg på 83 mio.kr. Efterfølgende er der overført og givet tillægsbevillinger vedr. ejendomssalg og -køb for i alt - 3 mio.kr. Der er således pr. 31. oktober teret med nettoindtægter på i alt 80 mio.kr. Der forventes nu en nettoindtægt vedr. ejendomssalg og -køb på 97,3 mio. kr., hvilket betyder en netto merindtægt på 17,3 mio.kr. Nettoindtægten på 97,3 mio.kr. fordeler sig med 111,4 mio.kr. på ejendomssalg og 14,1 mio.kr. på ejendomskøb. Ved sidste opfølgning forventedes et ejendomssalg på 103,6 mio.kr. og et ejendomskøb på 12,9 mio.kr. Ændringen på ejendomssalg skyldes hovedsageligt en afgørelse i sagen om erstatning vedrørende Holbækmotorvejen, mageskifte med Roskilde Tekniske Skole, lettere øgede salgsindtægter vedr. salg, hhv. Trekroner, Hedegade 17. For ejendomskøb stammer merudgiften på 1,2 mio.kr. Mageskifte med Roskilde Tekniske Skole. Bevillingssager vedr. ejendomssalg behandles i november. Midler Kvalitetsfonden i. Anvendelsen af tilskud statens kvalitetsfond til anlægsinvesteringer inden for de borgernære serviceområder forudsætter, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. De borgernære serviceområder defineres som dagtilbudsområdet, folkeskolen, ældreområdet samt idrætsfaciliteter målrettet børn og unge. Roskilde Kommunes andel af kvalitetsfondsmidlerne i udgør 59,1 mio.kr. For at få fuld anvendelse af midlerne, skal kommunen derfor foretage anlægsinvesteringer på de borgernære områder for 118,2 mio. kr. i ellers skal der ske en deponering af tilskudsmidlerne, og disse frigives i forbindelse med afholdelse af investeringer i eller senere. For er der ved vedtagelsen indregnet en deponering på 23,3 mio.kr., som efterfølgende er nedsat til 6,3 mio.kr., som en konsekvens af konkrete sager. På nuværende tidspunkt forventes regnskabet på anlægsinvesteringer på de borgernære områder at blive 85,4 mio. kr. Det betyder, at der skal deponeres 16,4 mio.kr., hvilket er 10,1 mio.kr. mere, end allerede teret. Den afsmittende virkning på deponering af kvalitetsfondsmidler opfølgningen vedr. anlæg vil fremgå af opfølgningen nedenfor under balanceforskydninger.

10 10 Renter, afdrag, finansiering og balanceforskydninger (1.000 kr.) +=udgift / -=indtægt Udgift/ Indtægt Opr. Budget regnskab opr. (A) Tillægsbevillinger (B) (A-B) Renter og afdrag Netto Finansiering Tilskud og udligning Netto Skatter Netto Låneoptagelse Netto Balanceforskydninger Netto Netto Samlet set for renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger forventes regnskabsresultatet at vise en nettoindtægt på 4.205,5 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 23,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Mindreindtægten ved sidste opfølgning var 19,4 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på -16,6 mio. kr., og der resterer således en ufinansieret mindreindtægt/merudgift på 40,4 mio. kr. som primært vedrører finansiering af lån mv. vedrørende anlæg som udskydes til Dette er en forværring på 4,4 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. For at opfylde de bevillingsmæssige regler i - og regnskabssystemet er der udarbejdet en bevillingssag på de poster der med sikkerhed kendes. Afledte konsekvenser på deponering og låneoptagelse i forbindelse med opfølgningen på anlæg medtages i overførselssagen af rådighedsbeløb i marts For renter og afdrag forventes netto en merindtægt 3,9 mio. kr., heraf vedrører 5,9 mio. kr. realiseret kursgevinst i forbindelse med nedbringelse af obligationsbeholdningen med 250 mio. kr. i september og oktober. Forskellen på 2,0 mio. kr. kan forklares som nettomindreindtægt som følge af det generelle renteniveau, nedbringelse af obligationsbeholdningen, renter vedr. forsyningsvirksomheder og et ændret skøn vedr. den langfristede gæld. Uforudset merindtægt vedr. forrentning af indskudskapital i HNG I/S for årene 2005-, i alt 1,3 mio.kr., er indregnet i det forventede regnskab. På skatterne forventes en netto mindreindtægt på 3,0 mio. kr., som dels består af en merindtægt på forskerskat på 0,9 mio. kr. og dels af en mindreindtægt på 3,9 mio. kr. vedr. grundskyld og dækningsafgift af offentlige ejendomme. Denne mindreindtægt skyldes dels kendelser hos skat, samt at staten pr. 1. januar har solgt gymnasierne, så de herefter er selvejende. Det betyder, at det ikke er muligt at påligne dækningsafgift som erhvervsejendomme, da ejendomme, der anvendes til undervisning er fritaget for dækningsafgift. I stedet er der opkrævet almindelig grundskyld, hvilket betyder en mindreindtægt svarende til 2/3 af dækningsafgiften. På låneoptagelse forventes en mindreindtægt på 19,0 mio. kr. som skyldes, at der i opfølgningen vedr. anlæg forventes overførsel af restrådighedsbeløb til 2011 på anlæg, som kan lånefinansieres. Beløbet fordeler sig således; kvalitetsfondsmidler 6,0 mio. kr. til anvendelse af renovering af Klostermarksskolen, 1,4 mio. kr. til Klostermarkens Børnehus og

11 11 1,5 mio. kr. til renovering af Roskilde Badet. På øvrige områder søges overført 6 mio. kr. i forbindelse med arealerhvervelse, 1,4 mio. kr. til energiinvesteringer, 1,0 mio. kr. til Botilbud for psykisk syge samt endelig 1,7 mio. kr. i forbindelse med færdiggørelse af tunnel under Køgevej. Den forventede mindreindtægt/merudgift vedr. balanceforskydninger på i alt 22,2 mio.kr. skyldes flere forhold. Der er en merudgift vedr. deponering i forbindelse med anvendelse af kvalitetsfondsmidler på 10,1 mio. kr. Desuden regulering af byggekredit vedr. anlæg af 155 plejeboliger i Trekroner på 8,3 mio. kr. alle poster jf. opfølgningen på anlæg. Hertil kommer mindreudgifter i forhold til lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister på 6,0 mio. kr. mindreudgift vedr. Grundejernes Investeringsfond på 0,4 mio. kr. samt endelig fastsættelse af afdrag på tilgodehavende vedr. selskabsdannelse, en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. Udgiften til lån til betaling af ejendomsskat er medtaget i lånerammen for som er teret hjemtaget i marts Låneoptagelsen i 2011 vil derfor blive reduceret med 6,0 mio. kr. Endelig henstandsbeløb vedr. frigørelsesafgift med forfald pr. 1. oktober udgør netto 6,9 mio. kr. + renter for ,8 mio. Der udarbejdes ansøgning til Skat om eftergivelse alternativt undersøges mulighederne for yderligere henstand eller tilbageførsel til landzone. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil blive forelagt når sagen er afklaret. Forbrug af likvid beholdning i Der er foretaget skøn over trækket på den likvide beholdning frem til udgangen af. Den likvide beholdning primo er opgjort til 132,4 mio. kr. I det vedtagne for er indregnet et træk på kassebeholdningen på 131,6 mio. kr. Derudover korrigeres der for ændringer til det vedtagne med i alt -183,8 mio.kr., samt konsekvenser af denne opfølgning pr. 31. oktober, som medfører en samlet forbedring af kassen med 23,2 mio. kr. Dette giver en forventet likvid beholdning ultimo på -183,0 mio. kr. Samtidig korrigeres der med 145,4 mio.kr., som vedr. de samlede forventede netto overførsler til 2011 for anlæg, drift og renter mv. Den likvide beholdning ultimo, inkl. overførsler til 2011, forventes herefter at udgøre -37,7 mio. kr. Likvid beholdning, beløb i mio. kr. Likvid beholdning primo, året 132,4 Budgetteret forbrug af beholdning -131,6 Ændringer i forhold til teret forbrug -183,8 Likvid beholdning ultimo, året -183,0 Skøn over overførsler til 2011 vedr. drift og anlæg 145,4 Likvid beholdning ultimo, året inkl. Overførsler til ,7 likvid beholdning ultimo opgjort efter kassekreditreglen

12 12 Efter kassekreditreglen skal den gennemsnitlige daglige saldo over de sidste 12 måneder for de likvide aktiver altid være positiv. Den forventede likvide beholdning ultimo opgjort efter kassekreditreglen er beregnet på baggrund af en fremskrivning af udviklingen i den gennemsnitlige daglige likviditet. Den likvide beholdning ultimo opgjort efter kassekreditreglen forventes at være mellem 150 og 200 mio.kr. Udvalgenes opfølgninger Økonomiudvalget kr. (+ = udgift; - = indtægt) Udgift/ Indtægt Oprindeligt *) regnskab oprindeligt (A) Omplacering mellem udvalg (B) Tillægsbevillinger (C) =(A-B-C) Serviceudgifter Netto Økonomiudvalget i alt Netto *) Omplaceringen af midler i forbindelse med udvalgsændringer er indarbejdet i det oprindelige Der forventes et regnskabsresultat på 448,2 mio. kr. Dette er en det oprindelige på 65,2 mio. kr. og svarer til forventningen i den seneste opfølgning. n det oprindelige skyldes primært forventede udkonteringer puljer på 66,6 mio. kr. til fleksjob, trådte tjenestemænd, lokalløn og barselsudligning. Endvidere er der vedtaget en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til konsulentbistand i forbindelse med effektivisering samt kr. 1,0 mio. til outplacement i forbindelse med trædelser som følge af besparelser. IT afdelingen har indhentet et merforbrug på 1,3 mio. kr. til nyt system vedr. a-refusion samt til fiberkabler i forbindelse med omlægning af Holbækmotorvejen ved at foretage forlængelser af kørende leasingaftaler vedr. bl.a. kabling, telefoniudstyr og hardware. På ældreboliger forventes et merforbrug på 4 mio. kr., som skyldes for højt satte indtægtster kommunesammenlægningen samt lejemål, som ikke har været udlejet. Det vurderes, at beløbet modsvares af andre merindtægter eller mindreudgifter. Der forventes en mindreindtægt kr. 0,5 mio. kr. på parkeringsafgift, som skyldes at der er udskrevet 800 parkeringsbøder færre end forventet ved lægningen. Det vurderes på nuværende tidspunkt at kunne dækkes via færre tingslysningsafgifter vedr. lån til ejendomsskatter. Herudover forventes en merudgift til lægeerklæringer på 2,0 mio. kr., hvilket er et fald på 0,6 mio. kr. siden sidste opfølgning. Merudgiften skyldes indsatsen for at knække kurven på sygedagpengeområdet, samt at kravene til dokumentation i de enkelte sygedagpengesager forøges. Der ses tilsvarende tendenser i andre kommuner. Merudgiften forventes afholdt indenfor rammen. I er det afsatte på knapt 3,9 mio. kr. vedr. byggesagsgebyrer. Dette beløb forventes ikke indtjent i, idet der forventes en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. Ved sidste

13 13 opfølgning var der en forventning om, at beløbet blev nået ved, at der blev udstedt de nødvendige tilladelser. Nu forventes kun, at der er givet grave/støbetilladelser, som ikke er gebyrbelagt. Mindreindtægten forventes modsvaret af andre mindreudgifter/merindtægter. På HR s område forventes samlet set uændrede udgifter, men der er en række nye skøn, som udligner hinanden. Det består blandt andet af et mindreforbrug på tjenestemandspensioner på kr. 0,7 mio. kr., som primært skyldes fald i udgifter til lærere i den lukkede gruppe samt tilkøb af pensionsalder på trådte ledere. På pensionsforsikringspræmier forventes et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr., som skyldes at afregningsprocenten er lavere i forhold til den lagte. Den forventede udvikling på barselsudligning udviser omvendt et merforbrug på kr. 1,2 mio. kr. Dette skyldes at indtægter har været mindre end forventet i september og oktober samt at udgiften til 3 kvartals barselsudligning var større end forventet. Herudover kommer merudgifter til arbejdsskadesforsikring på 1,5 mio. kr., som følge af en konkret sag for en skade i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kr. (+ = udgift; - = indtægt) Udgift/ Indtægt Oprindeligt * regnskab oprindeligt (A) Omplacering mellem udvalg (B) Tillægsbevillinge r (C) =(A-B-C) Serviceudgifter Netto Overførselsindkomster Netto Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Netto *) Omplaceringen af midler i forbindelse med udvalgsændringer er indarbejdet i det oprindelige. Serviceudgifter Der forventes et regnskabsresultat på 28,6 mio. kr. Dette er en det oprindelige på 4,0 mio.kr. Det er en uændret vurdering i forhold til sidste opfølgning. Finansiering n oprindeligt på 4,0 mio. kr. finansieres dels ved omplaceringer andre udvalg (2,1 mio. kr.). Der forventes herefter en på 1,9 mio. kr. på serviceudgifterne, der, lige som ved sidste opfølgning, vedrører merudgifter til Løntilskud til forsikredeledige samt merudgifter til STU. Overførselsudgifter Der forventes et regnskabsresultat på 361,7 mio.kr. Dette er en det oprindelige på 3,8 mio. kr. I forhold til sidste opfølgning er det en forværring på 2 mio.kr. Forværringen skyldes øgede udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Herudover består n dels af merudgifter på 0,8 mio.kr. til EGU, da der har været igangsat flere EGU-elever end forudsat i den første del af året. Dette er 0,4 mio. kr. bedre end ved sidste opfølgning, hvor der blev sat stop for nye EGU elever. Dels af mindreudgifter på 3,6 mio. kr. til Introduktionsprogrammer. Dette skyldes, lige som ved de sidste opfølgninger, primært en forventning om færre udgifter til danskuddannelse end forudsat. Desuden forventes merudgifter på 0,4 mio. kr. til Seniorjob for personer over 55 år.

14 14 Til trods for at ordningen har været i kraft siden 2008, har der ikke tidligere været udgifter til personer med ret til seniorjob. Derfor har der ikke været afsat til området i. Dagpenge til forsikrede ledige set under ét med løntilskud til forsikrede ledige forventes forværret med 2 mio.kr. i forhold til sidste opfølgning. Dette skyldes bl.a., at vi ikke helt har formået, at få de forudsatte 171 forsikrede ledige i løntilskud i Roskilde Kommune. Antallet er oppe på ca.100 forsikrede ledige og ca. 53 kontanthjælpsmodtagere. Herudover forventes merudgifter på 3,4 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse, som dels skyldes en fortsat stigning i antallet af ledighedsydelsesmodtagere og dels, at flere har været ledige i mere end 18 måneder ud af de sidste 24 måneder, så kommunen derfor ikke længere får statsrefusion på disse sager. Finansiering Forvaltningen forventer på rammen overførselsindkomster en ufinansieret på 3,8 mio. kr. Skole- og Børneudvalget kr. (+ = udgift; - = indtægt) Udgift/ Indtægt Oprindeligt regnskab oprindeligt (A) Omplacering mellem udvalg (B) Tillægsbevillinger (C) =(A-B- C) Serviceudgifter Netto Skole- og Børneudvalget i alt Netto *) Omplaceringen af midler i forbindelse med udvalgsændringer er indarbejdet i det oprindelige. Serviceudgifter Der forventes et regnskabsresultat på 1.454,8 mio. kr. Dette er en det oprindelige på 50,8 mio. kr. Heraf er 43,7 mio. kr. finansieret ved overførsler andre udvalg. Udvalget har fået tillægsbevillinger på 7,1 mio. kr. Der forventes hverken et mere- eller et mindreforbrug på udvalgets område, og denne vurdering er uændret ift. sidste opfølgning. Der er iværksat følgende besparelser på Skole- og Børneudvalgets område for i alt 21,7 mio. kr i : - indførelse af nye madordninger udsættes til 1. januar dagplejens tilpasses pr. 1. oktober åbningstiden i daginstitutioner reduceres med 0,9 time pr. uge pr. 1. oktober - ekstranormering til de yngste børnehavebørn fjernes pr. 1. juli - skolers og institutioners ter reduceres med 0,7 % i, dog således at specialinstitutionernes rammer ikke reduceres. Besparelserne skulle delvist opveje en række merforbrug på i alt 29 mio. kr. Det vedrører merforbrug på 0 6 års området på ca. 10 mio. kr. da der passes flere børn, end forudsat ved lægningen, merforbrug på specialområdet på 15 mio. kr. samt på befordring et merforbrug på ca. 4 mio. kr. I forbindelse med rammeoverførslerne 2009 er der overført et underskud på 17,7 mio. kr. til. Skole og børneudvalget har vurderet at det ikke kan afholdes indenfor rammen og udvalget er d. 1. september blevet bevilliget tillægsbevilling der udligner overførslen.

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere