Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element."

Transkript

1 Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Træner for Træner koncept. Quantum innovation 1

2 Træner for Træner Formål Formålet med Træner for Træner projektet, er at træne deltagerne i komplekse funktioner forbundet med læring, kommunikation og coaching, så de bliver i stand til at undervise på såvel Boot Camp for unge, som ReBoot Camp for voksne. samt udvikle og gennemføre nye uddannelses koncepter. Slip tankekraften fri Tag ansvar for dit eget liv Selvværd og selvtillid Konflikthåndtering Kommunikation Personanalyser Begavelser og Læringssystemer Brug din hjerne Alle workshops vil være struktureret efter følgende model: Individuel udvikling. Formidling. Undervisning (træning af andre). Efter gennemført uddannelsesforløb vil den enkelte være i stand til, på egen hånd, at undervise i ovenstående emner indenfor personlig udvikling samt videreudvikle konceptet i de relevante retninger for dem selv. På den måde vil den dynamiske udviklingsproces fastholdes og videreudvikles. Varighed Uddannelsen strækker sig over et år, indholdene 4 ugers døgn Træner for Træner Camp. Der efter 8 ugers Træner for Træner Camp. Fælles for hele undervisningsforløbet Quantum innovation 2

3 De enkelte workshops skal ikke ses som særskilte i et undervisningsforløb men som sammenhængende, der frit kan skiftes imellem. Overordnet set vil undervisningen således være den samme, uanset hvilken workshop, der vælges. Den enkelte deltager vælger helt personligt, hvilken workshop vedkommende ønsker at beskæftige sig med. Der vil endvidere blive arbejdet med skuespillets kunst som udgangspunkt for inspiration, kommunikation og læring. Herunder vil der blive arrangeret besøg af en skuespiller til formålet. Ligeledes vil der blive arbejdet med talen og stemmen såvel som fortællerkunsten som formidlingsdel. Endelig vil der blive fokuseret på humoren som vigtigt virkemiddel til at viderekommunikere budskaber. Der satses i det hele taget på løbende foredrag samt besøg af inspiratorer, der naturligt vil kunne indplaceres i forhold til uddannelsens profil, spor samt grundelementer. Som udgangspunkt vil der for hver undervisningsgang være to undervisere til stede fra Quantum innovation eksklusiv evt. indbudte foredragsholdere med videre. Uddannelsen begynder med fokus på præsentations- og formidlingsteknik, med henblik på at skabe den rette formidling/præsentation af givent budskab. Vi vil komme ind på en række emner som: Stemmeføring. Kropsholdninger. Gesti/fagter/mimik. Tryghedszoner. Inddragelse af energitilstande. Aflæsning af modtagernes kommunikationskanaler. Inddragelse af Transaktionsanalyse. Uddannelsens grundelementer bindes her sammen og videreføres, således at deltageren nu skulle kunne forestå en formidling/præsentation og kommunikation/dialog læringssituation - på en sådan måde, at det centrale budskab på excellent vis forstås og giver modtageren mening. Fundamentet for og substansen i uddannelsen kan kort karakteriseres som summen af følgende færdigheder: At lære. At tænke. At skabe. At kommunikere. Individuel udvikling Quantum innovation 3

4 Her vil fokus lægges på den personlige udvikling. Kendskab til egen personlighed samt beskrivelse og forfølgelse af egen udviklingsplan vil tillægges afgørende værdi. Formidling Fokus vil her blive at forklare og videreformidle budskaber i forhold til valgt målgruppe. Der vil blive lagt vægt på redskaber og teknikker til optimering af generel og specifik formidling. Undervisning Her vil deltagerne lære at beherske kommunikation og læring indlejret i en undervisningsmæssig diskurs. At forme og målrette budskaber i forhold til en hvilken som helst målgruppe bliver essentielt på dette spor. Studieordning Undervisningen vil gennem hele uddannelsen veksle mellem decideret undervisning, foredrag, indbudte gæstelærere samt vejledning af den enkelte. Den teoretiske indsigt i samtlige uddannelsens grundelementer tænkes at danne en grundlæggende referenceramme, som de deltagende kan relatere egne erfaringer og indholdet i de øvrige af uddannelsens grundelementer til. Mål: At deltagerne ser deres egen praksis i nye teoretiske referencerammer, herunder teoribaseret refleksion over egen læring. At deltagerne erhverver sig et overblik over et bredt spektrum af teorier om læring og læreprocesser og får kendskab til de grundlæggende analyseniveauer og perspektiver i forståelsen af læreprocesser. At deltagerne opnår viden og forståelse for læreprocesser perspektiveret ud fra de områder i voksenpsykologien, der indeholder teori- og forskningsområder af betydning for forståelsen af læreprocesser hos voksne - bl.a. identitetsudvikling og kognitionsudvikling. At deltagerne opnår kompetence til at anvende relevante metoder til evaluering og optimering af anvendte læreprocesser. Indhold Quantum innovation 4

5 Læring ses grundlæggende som relativt permanente ændringer i individet, forstået i sin sociale sammenhæng, som følge af samspil med omgivelserne. Ændringerne i individet kan dreje sig om mange forskellige aspekter af personligheden, herunder kognitive, emotionelle, holdningsmæssige, værdimæssige og handlingsmæssige dispositioner. Spektret af teorier er bredt, med vægt på en voksenpsykologisk referenceramme, - og vil dreje sig om læring som forandring af aspekter af personligheden (f.eks. kognitionsteorier), læring som forandring af hele personligheden, læring som social interaktion og ændring i praksis fællesskaber og organisatorisk læring. Den læring der arbejdes med finder dels sted under formaliserede uddannelsesmæssige rammer, og dels under ikke institutionaliserede former, som f.eks. hverdagslæring og praksislæring. De læringsteoretiske overvejelser omfatter en psykologisk belysning af individets livshistorie, værdier, identitet, motivation, personlighedsudvikling, sociale relationer og netværk. Filosofi som grundlag Uddannelsen indledes med gennemgang og tolkning af Spinoza, som bl.a. var en af de største inspirationskilder for Kierkegaard. Hos Spinoza ses filosofi som et personligt anliggende af yderste vigtighed. Det handler her om at finde et evigt gode, som findes i den indsigt, at verden må udgøre en systematisk helhed. Der ledes her efter rationel indsigt som igen ses som det etiske livs hovedfaktor. Denne indsigt skal efterfølgende blive så omfattende og indgående som mulig. Den trang til rationalitet der ligger i menneskeånden imødekommes, ifølge Spinoza, af selve tilværelsen selv, forstået på den måde at den rationelle karakter lader sig erkende af den menneskelige tanke. Således ses den menneskelige tanke netop som et væsentligt udtryk for selve tilværelsen. Der fokuseres ligeledes på selvopholdelsestrang og selvindsigt som grundlag for bevidstheden om, at vi alle ses som fornuftsvæsener. Grundlæggende psykologi Indføring og indsigt i grundlæggende psykologiske retninger herunder: Kognitiv psykologi Udviklingspsykologi Logoterapi Logoterapien Quantum innovation 5

6 Denne bygger på Viktor E. Frankl. Logoterapien betragter jagten efter mening, som menneskets primære motivation. Da mennesket er i stand til at beslutte, er mennesket ligeledes ansvarlig for disse beslutninger. Et menneske kan ikke forklares blot som produkt af biologi, arv eller miljø, men er altid fri til at træffe egne beslutninger efter indre og ydre betingelser/forhold. Det centrale er her at finde muligheder for konkret mening i menneskets respektive livssituationer. Logoterapiens kompromisløse budskab er, at livet rummer mening, og at mennesket indeholder betydelig værdighed. Logoterapien sikre at det enkelt individ finder sit rette Element. Workshop 1: Slip tankekraften fri Quantum innovation 6

7 Slip tankekraften fri er en workshop som vil motiverer eleverne til at udnytte deres fulde potentiale, bryde med frygt og tage ansvar for deres eget liv. De inspireres til at hæve deres mentale overligger og forvandle hverdagens problemer til udfordringer. Frygten for at fejle, for forandringer, for afvisningen eller endda for succes dræber mange initiativer og holder de fleste fast i en tilstand, der hverken gavner den enkelte eller omgivelserne. Hvad er prisen for at fortsætte, som man plejer vejet op i mod værdien i at udforske nye grænser og finde ind til din egen kerne? Hvad ville der ske, hvis du fik adgang til mere af dig selv og ikke var bange for forandringer? Hvis du ønsker at ændre dybtliggende vaner, kræver det mere end viljestyrke og små forandringer i hverdagen. Først når du begynder at sætte nye standarder og ændre din selvopfattelse, lærer du at bryde de gamle mønstre. Den største udfordring er derfor ikke at acceptere nye veje, men at glemme de gamle. Vi vil bl.a gennemgå emner som: træde ud af komfortzonen opleve din underbevidstheds enorme potentiale bruge dit fokus på at tage styringen i dit liv bruge hver dag som platform til at blive endnu bedre og endnu dygtigere ændre hæmmende overbevisninger til stærke og positive tanker Det, der adskiller os som mennesker, er ikke hvad vi KAN, men hvad vi er VILLIGE til at gøre. Workshop 2: Tag ansvar for dit eget liv Den største gave, du kan give dig selv, er evnen til at lede dit liv. Den kommer ikke af sig selv og er en evne, de færreste mestrer. Har du den livskvalitet, du drømte om? Har du klarhed over, hvad der er vigtigst for dig? Har du har den gennemslagskraft, der skal til for at nå dine mål? Og har du energien til at arbejde for at nå det?. Vi er alle omgivet af konstant høje krav, og tempoet er så effektivt, at vi mistet kontakten til os selv i farten. Mange er ikke tilfredse med det liv, de lever, men mangler styrken og modet til at ændre på situationen. Al udvikling starter indefra og Tag ansvar for dit eget liv handler om at finde tilbage til sig selv. At finde ind til sine værdier og blive inspireret til at leve et liv i integritet. Et liv, hvor du følger det, du brænder for, og hvor handling og værdier går hånd i hånd, så det du siger og gør, stemmer overens med det, du står for som menneske. Tag ansvar for dit eget liv handler om at tage det fulde ansvar for at skabe det liv og den kvalitet, du ønsker. Quantum innovation 7

8 Du vil få indsigt i, hvilke handlinger i dit liv der skaber det største udbytte - privat og såvel som uddannelsesmæssigt. Vi vil fokusere på emner som: hvordan du får større adgang til den bedste udgave af dig hvordan du skaber balance mellem de fundamentale energiniveauer, som styrer dit liv hvor det er vigtigst for dig at skabe mere energi hvordan du skaber resultater gennem nye stærke vaner de ting, som er vigtigst for dig hvordan du bliver en inspiration for dig selv og andre Workshop 3: Selvværd og selvtillid Kendskab til og forståelse af vigtigheden af at besidde et højt selvværd samt en grundig indsigt i forskellen mellem selvværd, selvværdsaccept og selvtillid belyses, illustreres og accentueres. Kendskab til egen personlighed og beskrivelse af egen udviklingsplan. Deltagernes kommunikation videreudvikles med hovedvægten lagt på de grundlæggende færdigheder, som udvikler det enkelte individ. At lære får kun mening, hvis det bearbejdes intellektuelt og reflekterende. Det bliver således centralt, at den enkelte bliver i stand til at sætte sig udover vante tænkemåder og allerede fastlagte mønstre, der styrer vor adfærd og dermed de muligheder, vi ser. At tænke betyder at se allerede eksisterende ting på en ny og anderledes måde, hvorved der skabes noget nyt. Der vil i disse uger også blive fokuseret på menneskets basale energitilstande, og hvordan vi bliver i stand til at skifte mellem disse, således at positive tilstande søges, som fundament for bedst mulig personlig udvikling og læring. Workshop 4: Konflikthåndtering N.A.P er overlevelsesteknikker gennem succesfuld kommunikation. Deltageren vil lære at forebygge konflikter og at løse problemer inden kriser opstår for derigennem at opnå evne til at vende konflikt til samarbejde. N.A.P sætter deltageren i stand til at lære forståelse gennem aktiv lytning, for dermed at opnå en større forståelse af kollegaer, elever osv. N.A.P er endvidere en række kommunikationsteknikker, som sigter på øget forståelse/indsigt samt træning af evnen til at ændre deltagerens og umiddelbare måder at kommunikere på. For deltageren vil træning i N.A.P betyde en udvikling af evnen til forståelse for derigennem at forbedre evnen at se mennesker gennem et forstørrelsesglas for derefter at kunne kortlægge deres intentioner/motiver/handlingsmønstre. Disse defineres i N.A.P-tanken som de fire zoner. Quantum innovation 8

9 Disse zoner defineres herefter som: Få tingene gjort. For nogle mennesker er det intentionen at få tingene gjort for derigennem at have samt opbygge personlig tryghed og mening. Få tingene gjort rigtigt. For nogle mennesker er det vigtigt, at tingene er gjort rigtigt for derigennem at have samt opbygge personlig tryghed og mening. Kom godt ud af det med andre mennesker. For nogle mennesker, er det vigtigt at komme godt ud af det med andre mennesker for derigennem at have samt opbygge personlig tryghed og mening. Få anerkendelse. For nogle mennesker er det vigtigt at få anerkendelse, og opmærksomhed for derigennem at have og opbygge personlig tryghed og mening. Deltageren vil blive undervist og trænet intensivt i teknikker, der konverterer negativ kommunikationssituationer til positiv energifyldt kommunikation. Workshop 5: Kommunikation Transaktionsanalyse vil sammenholdt med indholdet i og udbyttet af intelligensformer og læringssystemer skabe et veldefineret fundament for, hvorledes der opnås den bedst mulige kommunikation i enhver opstået situation. Udbyttet af disse uger skal således ikke blot ses som et personudviklingsværktøj men snarere en model, der kan anvendes ved menneskelig interaktion. Transaktionsanalyse vil gøre den enkelte i stand til at observere tonefald, gesti, kropsholdninger, og ansigtsudtryk samt blandt andet sætte deltageren i stand til hurtigt at se: hvilke personlighedsmønstre en person har, de kommunikationskanaler en person er mest åben over for, signaler på at en eventuel konflikt er ved at opstå med videre. Endvidere vil transaktionsanalyse lære deltageren at: undgå nedsættende bemærkninger i den anvendte kommunikation samt at give positiv opmærksomhed ved at støtte, motivere og opmuntre andre i deres udvikling. Vi vil også se, at kritik kan gives på en motiverende måde, der fører udviklingen videre. Workshop 6: Personanalyser ( bilag 1 ) Workshop 7: Begavelser og læringssystemer Her gennemgås hjernens fysiologiske opbygning og hjernevenlige læringsmiljøer belyses. Vi er alle i besiddelse af unikke læringssystemer, som er subjektivt vort eget. Der kan dog analyseres en hel række fælles karakteristika og rubriceringer over disse læringssystemer. Kendskab til eget læringssystem og siden hen andres vil bibringe den enkelte deltager helt grundlæggende og værdifulde indsigter, som vil give den enkelte værktøjer til at afkode andres læringssystem. Således vil den enkelte deltager blive i stand til at justere egne budskaber efter modtagerens læringssystem og en langt mere hensigtsmæssig og konstruktiv kommunikation, dialog og Quantum innovation 9

10 læringssituation vil opstå. Aktiv lytning vil herunder ligeledes blive grundigt gennemgået. Ressourcer Carl David Koch (Personlig udvikling, Coaching ) Søren Langgaard C Erhvervsrelateret emner, Coaching ) Erik Hansen (Skak og erhvervsrelateret emner) Helle Nielsen (Kost og ernæring) Jan Jappe (Mindfulness ) Kim Løwenstein (Socialpædagogik) Ole Sjødahl (Socialpædagogik) Evans Ashira Oure (Peak Performance) Lolenga Mock (Boksning) Ayub Kalule (Boksning) samt en række gæsteinstruktører. Deltager max 26 Quantum innovation 10

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

den sundhedspædagogiske

den sundhedspædagogiske rapport r om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark den sundhedspædagogiske jonglør kompetenceudviklingsmodel for patientuddannelse på tværs af diagnoser steno center for

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring

Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring Steffen Hartje John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring fritid & samfund 1 2 Steffen Hartje John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring Fritid & Samfunds Forlag

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

At tage livet af sig, at tage livet på sig. af lektor Lone Tang Jørgensen og lektor Mie Thulesen

At tage livet af sig, at tage livet på sig. af lektor Lone Tang Jørgensen og lektor Mie Thulesen At tage livet af sig, at tage livet på sig af lektor Lone Tang Jørgensen og lektor Mie Thulesen Et forsøgs- og udviklingsarbejde udført på Odense Socialpædagogiske Seminarium efterår 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere