Revideret september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret september 2014"

Transkript

1 Revideret september 2014 Sektion vedr. Heste Den Danske Dyrlægeforening Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Tlf , mail

2 Syn og skøn - vejledning Syn- og skønsmanden (i det følgende dyrlægen) Dyrlægens opgave er at bistå retten i en sag med besvarelse af de veterinærfaglige spørgsmål som stilles i et skønstema. En skønssag indeholder følgende hovedelementer ud over punkt A, som er en kort beskrivelse af dyrlægens opgaver: A) Dyrlægens opgave B) Udmeldelse og forberedelse af sagen C) Syn- og skønsforretningen D) Syn- og skønserklæringen E) Retssagen Overslag Pr. 1. juli 2014 er retsplejelovens kapitel 19. blevet revideret, hvorfor der er nye regler vedrørende dyrlægens omkostninger. Når dyrlægen har modtaget spørgeskemaet, skal dyrlægen til retten fremsende et overslag over omkostningerne ved syn og skøn og omkostningerne ved møde i retten, samt oplysning om hvornår skønsrapport kan forventes at foreligge. Herefter har parterne mulighed for at udtale sig, inden dyrlægen bliver endelig udpeget i sagen. A. Dyrlægens opgave Dyrlægen er rettens hjælper og skal som neutral ekspert afgive en erklæring om sagens veterinærfaglige forhold til brug for retten. Dyrlægens opgave er begrænset til, på grundlag af en besigtigelse og en gennemgang af sagen, at udøve en veterinærfaglig bedømmelse et skøn til brug for rettens og parternes forståelse af sagens konkrete veterinærfaglige forhold. 2

3 Dyrlægen bør kun udtale sig rent veterinærfagligt. Dyrlægen bør undlade at udtale sig om juridiske spørgsmål, såsom skyld/ansvar, Juridiske spørgsmål bør håndteres af parternes advokat, og der bør henvises til advokat med erfaring i hestesager. B. Udmeldelse og forberedelse af sagen. Som grundlag for syn- og skønsopgaven skal altid foreligge et udmeldelsesdekret fra vedkommende ret. Dyrlægen bør ikke gå i gang med selve opgaven før udmeldelsen foreligger, idet der ikke er nogen betalingsforpligtelse for parterne, før dyrlægen har modtaget udmeldelsen. Dyrlægen har som udgangspunkt pligt til at udføre syn- og skønsforretningen (jf. Retsplejeloven 198). Ifølge samme regel er der mulighed for at dyrlægen kan frasige sig opgaven, hvis den er forbundet med stort besvær eller ulempe. Ligeledes kan dyrlæger, der er fyldt 65 år eller bor uden for vedkommende rets embedsområde frasige sig opgaven. Hvis Dyrlægen er eller bliver inhabil, f.eks. fordi dyrlægen selv er part i sagen har særlig interesse i sagens udfald er nært beslægtet/besvogret med en af parterne tidligere har undersøgt og udtalt sig om sagens genstand har en kollega på samme klinik, der har haft med hesten at gøre skal dyrlægen frasige sig opgaven. Yderligere må dyrlægen ikke være økonomisk involveret med nogen af parterne inkl. advokaterne. Kontakten til dyrlægen kan foregår på flere måder. 3

4 Parterne vil via den ene advokat henvende sig direkte til en dyrlæge. Parterne kan også via den ene advokat henvende sig til DDD og få SvH til at udpege/foreslå en egnet dyrlæge. Retten kan i sjældne tilfælde henvende sig direkte til en syn- og skønsmand. Dyrlægen bestemmer tid og sted for syn- og skønsforretningen og indkalder parterne og deres advokater med et enslydende brev, hvor alle parter er påført. Det skal sikres, at parterne har modtaget underretningen, enten ved skriftlig bekræftelse fra pågældende eller ved forkyndelse efter retsplejelovens regler herom. Brevet bør som minimum indeholde følgende punkter: Klar identifikation af sagen Reference til udmeldelsen Oplistning af dokumenter i dyrlægens besiddelse Forslag til mødetidspunkter Anmodning om at skønsrekvirenten oplyser det nøjagtige mødested og sørger for passende mødefaciliteter Dyrlægen sætter selv, så vidt muligt, på forhånd sine krav til udførelsen af undersøgelsen. (F.eks. sted, tid, antal undersøgelser, supplerende diagnostik). Undersøgelsen bør udføres med hensyn til a) Fysiske rammer (Klinik) og 2) Krav til hestens sundhedstilstand (Beskæring, træningstilstand, etc.). Dyrlægens optræden bør være: Neutral Grundig og omhyggelig Rolig og tillidsvækkende 4

5 Forklarende og kommunikerende i et passende omfang, således at alle parter forstår, hvad der tales om Dyrlægens opgave er alene at besvare de stillede veterinærfaglige spørgsmål. Derfor skal dyrlægen være påpasselig med udtalelser og undgå at forhåndstilkendegive sin egen opfattelse samt undgå at mægle mellem parterne. Dyrlægen indstiller skriftligt til sagens parter, hvordan han agter at gennemføre undersøgelsen. C. Syn og skønsforretningen. Syn- og skønsforretningen indledes med konstatering af, hvem der er mødt under forretningen og, hvorledes eventuelle udeblevne parter har fået underretning om dens foretagelse. Endelig bør syn- og skønstemaet gennemgås, således at hele syn- og skønstemaet er fastlagt. Eventuelle uklare spørgsmål kan præciseres. Dyrlægen skal afholde sig fra at stille nye spørgsmål, da dette, utilsigtet, kan komme til at støtte/skade en parts sag. Supplerende spørgsmål kan tilføjes, hvis begge parter og/eller deres advokater er til stede. Sikker identifikation af hesten før undersøgelsen er afgørende Dyrlægen bør gennemføre en problemorienteret undersøgelse med baggrund i syn- og skønstemaet med en stillingtagen til faktiske, men aldrig til juridiske forhold. Dyrlægen bør overveje, om besvarelse af syn- og skønstemaet er muligt, hvis der observeres interfererende lidelse (f.eks. halthed på et andet ben). 5

6 Undersøgelsen bør gennemføres kun med relevante deltagere tilstede (parter, advokater). Parterne har ret til at være til stede, men det er ikke et krav. Syn og skøn kan i visse tilfælde udføres på billed- eller præparatmateriale. Ultrasonografisk, endoskopisk og arthroskopisk billedmateriale kan dog sjældent stå alene som vurderingsgrundlag. Videosekvenser frarådes som eneste vurderingsgrundlag. Hvis der anvendes billedmateriale, videoklip eller lignende, beskrives de begrænsninger dette indebærer. Den problemorienterede undersøgelse kan eksempelvis inkluderer ridning, kørsel, diagnostiske analgesier samt udfærdigelse af relevant supplerende billedmateriale, præparatudfærdigelse, klinisk/kemiske undersøgelser etc. Det henstilles at man på undersøgelsestidspunktet afstår fra at konkludere både foreløbigt og endeligt. Al konklusion foregår via syn- og skønserklæringen. Dyrlægen deltager aldrig i behandlingsmæssige tiltag. Klinisk undersøgelsesmetodik, konklusiv diagnostik samt tilbagedatering af fund bør kunne begrundes i og refereres til relevant veterinærvidenskabelig litteratur. D. Syn- og skønserklæringen. Syn- og skønserklæringen skal indeholde: tid og sted for forretningen hvem der var mødt hvorledes eventuelle udeblevne parter har fået underretning om dens foretagelse hvilke sagsakter syn- og skønsmanden har modtaget til brug for syn- og skønsforretningen 6

7 en omhyggelig beskrivelse af undersøgelsens forløb, de stillede spørgsmål samt svarene heraf. Sikker identifikation af hesten er afgørende. Der laves en grundig beskrivelse af anamnese, forudsætninger for undersøgelsen samt relevant materiale. Der laves en statusbeskrivelse uden forensisk konklusion som resultat af den generelle kliniske undersøgelse. Der svares på syn- og skønstemaet. Spørgsmålene indskrives fortløbende i syn- og skønserklæringen med svar og konklusion under hvert enkelt spørgsmål. Syn- og skønserklæringen stiles til retten, dateres, underskrives og sendes til retten sammen med behørigt specificeret og dokumenteret forslag til afregning for syn- og skønsopgaven. Kopier af syn og skønserklæringen samt afregningsforslag sendes til parternes advokater. En syn- og skønserklæring bør kun indeholde en rent veterinærfaglig vurdering. Ikke umiddelbart reproducerbare undersøgelser bør understøttes af en videooptagelse (Fx endoskopi, ultrasonografi, arthroskopi). E. Retssagen. Dyrlægen bør holde sig til syn- og skønstemaet også i retten. Han kan dog med rettens tilladelse besvare yderligere spørgsmål. Generelt må det anses for overflødigt, at dyrlægen møder i retten, da han allerede har svaret på spørgetemaet. 7

8 I en del sager indkaldes/afhjelmes dyrlægen alligevel under vidneansvar til besvarelse af uddybende og supplerende spørgsmål. Dyrlægen kan få godtgørelse for afhjemlingen i retten, herunder honorar efter timeforbrug som sagkyndigt vidne samt transport. Retsplejeloven Reglerne om syn og skøn findes i retsplejelovens kapitel 19, samt i kapitel

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere