Børne- og uddannelsesudvalgets

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og uddannelsesudvalgets"

Transkript

1 Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur Sags-id: P Version 2 BU møde den 9/

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen... 1 Bygningskapacitet... 2 Økonomiske forudsætninger... 2 Principper for fremtidens dagtilbudsstruktur... 3 Forslag til ny struktur... 5 Ringeområdet... 5 Ryslinge/Gislev/Kværndrupområdet... 7 Brobyområdet... 9 Faaborgområdet...10 Årslevområdet...12 Samlet oversigt over besparelse Samlet oversigt over anlægsinvesteringer Den videre proces Det endelige beslutningsgrundlag Medarbejderindflydelse... 17

3 Indledning Børne- og uddannelsesudvalget har den 19/ peget på en række matrikler, som man foreslår skal indgå i den videre tilpasning af strukturen. Udvalget har bedt administrationen om en kort beskrivelse af forudsætninger og konsekvenser samt estimater af økonomien ved den løsning, som udvalget har foreslået. Dette dokument er 1. version af det materiale, som Børne- og uddannelsesudvalget har bedt administrationen om. Dokumentet behandles første gang på udvalgets møde den 27/11 og behandles endeligt den 9/ Herefter er det tanken, at materialet skal danne baggrund for en høring. Baggrund Drøftelserne om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet har været i gang længe. Allerede i 2012 viste befolkningsprognosen, at børnetallet ville falde med mere end 300 børn i perioden Samtidig vedtog kommunalbestyrelsen en økonomisk politik, hvor driften af dagtilbudsområdet forventes effektiviseret med mere end 14 mio. kr. i I budgettet for 2014 blev der afsat i alt 46 mio. kr. til renovering og nybyggeri på dagtilbudsområdet for at "understøtte en fortsat effektiv drift i en tid med faldende børnetal, ændrede efterspørgselsmønstre samt behovet for mere fremtidssikrede er". Budgetforliget for 2015 fastlægger, at "Et markant fald i antallet af børn i alderen 3-5 år samt ændrede efterspørgselsmønstre gør det nødvendigt at se på den kommunale dagsstruktur. Det gælder ikke mindst i de mindre lokalsamfund, hvor børnetallet er faldet og fortsat forventes at falde mest. Inden for Dagtilbud-Børn er der aftalt en rammebesparelse i forbindelse med strukturtilpasning på dagtilbud på kr. i 2015, som vokser til 7 mio. kr. i Det er nu op til Børne- og uddannelsesudvalget at indstille, hvilke konkrete er der skal lukkes. Det står klart, at der vil blive tale om betydelige strukturtilpasninger, hvor kommunens tilbud koncentreres på færre matrikler, og hvor nogle forældre vil komme til at køre længere, end de gør i dag." Børne- og uddannelsesudvalget har fulgt udviklingen i børnetallet meget nøje, og der er enighed om, at der er brug for at handle for at sikre bæredygtige er med læringsmiljøer af høj kvalitet. Børne- og uddannelsesudvalget vedtog den 11/ otte principper som grundlag for udkast til en fremtidig struktur. Principperne kan ses på side 5. Ud over principperne er Børne- og uddannelsesudvalgets udkast til ny dagtilbudsstruktur baseret på følgende data. Dagpasningsprognosen Den væsentligste årsag til strukturtilpasningen er et faldende børnetal. Kommunen har en befolkningsprognose, der forudsiger børnetallet frem til Baseret på de seneste års erfaringstal har administrationen udarbejdet en dagpasningsprognose som grundlag for udvalgets drøftelser. Denne prognose går dels tættere på børnetallet i de enkelte områder i kommunen, men tager også højde for, hvor mange børn i en årgang der passes i kommunens er. Den forventede efterspørgsel efter dags i 2018 tager derfor udgangspunkt i dagpasningsprognosen, hvor man også finder forudsætningerne for fastsættelse af bygningskapaciteten. Udvikling efterspørgsel efter 3-5 årige År Børn til pasning i alt Indeks

4 Børne- og uddannelsesudvalgets overvejelser koncentrerer sig om antallet af børnehave, idet der forventes opretholdt det samme antal vuggestue som i 2014 i de enkelte områder. Bygningskapacitet Kommunens byggeafdeling har udarbejdet en bygningsanalyse, der beskriver ernes bygningsmæssige stand. Alle børnehuse er kategoriseret efter, hvor godt de lever op til byggelovgivningen. Kategorierne har følgende definitioner: Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Bemærkning Bygningerne er moderne og tidssvarende indrettet. Dager opført efter gældende bygningsreglement (BR10). Om- og tilbygninger er udført efter BR10. Bygningerne er gode og velfungerende og har typisk mindre mangler. De er opført efter et ældre bygningsreglementet (opfylder ikke BR10) om- og tilbygninger skal udføres efter BR2010, hvilket indebærer, at en del af en sandsynligvis skal renoveres. Bygningerne er mindre gode og har typisk mange mangler. De er opført efter et ældre bygningsreglement (opfylder ikke BR10) om- og tilbygninger skal udføres efter BR2010, hvilket indebærer, at en meget stor del af en skal renoveres. Det kan kun i nogle tilfælde betale sig at bringe bygningen til moderne og brandsikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Bygningen er i meget dårlig stand og med mange store mangler. Der skal typisk bruges så mange midler på at renovere dem, at det ikke er økonomisk forsvarligt. Ved alle nybygninger skal der altid udføres en konkret vurdering, således at alle juridiske og økonomiske forhold er tilstrækkeligt belyst, inden der træffes beslutning om projekt. Økonomiske forudsætninger Børne- og uddannelsesudvalget har drøftet forskellige løsningsmuligheder med udgangspunkt i økonomiske estimater, der er foretaget ud fra den tildelingsmodel, som er politisk vedtaget i Faaborg-Midtfyn Kommune. Imidlertid kan vi ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor børn fra lukkede er vil blive passet i fremtiden, og dermed kan vi ikke beregne den præcise besparelse i forhold til de enkelte matrikler. Der er endvidere lavet et overslag over besparelsen på ledelse, idet den kommende ledelsesstruktur ikke er fastlagt endnu. Ledelsesstrukturen vil være beskrevet i det endelige beslutningsgrundlag i februar Salg af bygninger er ikke indregnet og der er ligeledes ikke indregnet budget til grunde og bygninger for de matrikler, der ikke bliver solgt eller finder anden anvendelse. Besparelsen fordeler sig på fagområderne Dagtilbud børn, Undervisning og Teknik. Den samlede besparelse modregnes i puljen til strukturtilpasninger under Dagtilbud børn. 2

5 Principper for fremtidens dagtilbudsstruktur Børne- og uddannelsesudvalget vedtog den 11/ følgende otte principper som grundlag for den fremtidige struktur: 1. En ny dagtilbudsstruktur skal understøtte Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi "Sammen om nødvendige forandringer" "Stærke by- og oplandsprofiler er afgørende for at tiltrække nye borgere til kommunen. Vi skal fokusere investeringerne ved at understøtte de områder og byer, der har særlige potentialer ift. at tiltrække nye borgere." Udviklingsstrategien s. 6. Børne- og uddannelsesudvalget lægger særlig vægt på at sikre gode pasningstilbud i de områder, der er prioriteret som bosætnings- og vækstområder. 2. En ny dagtilbudsstruktur skal tilstræbe en bred geografisk dækning i et tæt samarbejde mellem offentlige og private tilbud Dagtilbudsstrukturen i kommunen består både af kommunale, selvejende og private dagtilbud. De udfordringer, som kommunen står over for, kan vi ikke løse alene. Der er brug for at få alles ressourcer sat i spil. Børne- og uddannelsesudvalget lægger vægt på, at den fremtidige struktur skal være bæredygtig, så der opnås en høj kvalitet i tilbuddene. For at opnå dette vil dagtilbuddene i fremtiden blive koncentreret på færre matrikler. Børne- og uddannelsesudvalget anerkender, at private dagtilbud i fremtiden medvirker til at sikre kvalitetstilbud med en bred geografisk dækning i tæt samarbejde med kommunen. 3. Nogle forældre vil komme til at køre længere, end de gør i dag Faaborg-Midtfyn Kommune har som den eneste kommune på Fyn haft et politisk fastlagt serviceniveau, hvor vi tilstræber, at "børn tilbydes plads i nærområdet, defineret som højest 8 km mellem bopæl og dag". I en ny dagtilbudsstruktur vil de tilbud, som kommunen visiterer til, være koncentreret på færre matrikler, og kommunen kan ikke fastholde 8 km-grænsen i fremtiden. Børne- og uddannelsesudvalget lægger vægt på, at private dagtilbud allerede i dag tager ansvar for en stor andel af børnepasningen i kommunen. Et tæt samarbejde mellem offentlige og private tilbud kan bidrage til, at forældre fortsat har mulighed for pasning i nærområdet. 4. En ny dagtilbudsstruktur skal være bæredygtig Den nuværende dagtilbudsstruktur består af mange små bygninger med plads til 40 børn. Børne- og uddannelsesudvalget lægger vægt på at tilpasse kapaciteten på en måde, så de fremtidige er bliver økonomisk, fagligt og ledelsesmæssigt bæredygtige. Det er vanskeligt at sætte et konkret mål op for, hvor stor en skal være for at være bæredygtig. Det afhænger i høj grad af bygningens indretning og beskaffenhed. Målet på lang sigt er er i størrelsen børnepoint, hvor en rummer forskellige funktioner, fx legestue eller gæstepasning. Dette mål kan kun nås gennem en langsigtet planlægning, der rækker ud over Budget

6 En ny dagtilbudsstruktur skal tilpasse kapaciteten til et niveau, hvor de fremtidige er kan forvente en fuld kapacitetsudnyttelse. 5. Institutioner med lav efterspørgsel Institutioner med lav efterspørgsel er udfordret både på økonomi og faglighed. Børne- og uddannelsesudvalget vil være særligt opmærksom på at træffe beslutning om strukturændringer i er, der når under en efterspørgsel på børnepoint. Børne- og uddannelsesudvalget følger udviklingen i efterspørgslen nøje. 6. Udvikling af moderne læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen har i juni 2014 vedtaget en ambitiøs kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet. Kvalitetsstandarden lægger vægt på, at alle dagtilbud udvikler moderne læringsmiljøer, der giver rum til leg, læring og udvikling. De bygningsmæssige rammer skal understøtte udviklingen af moderne læringsmiljøer. Børne- og uddannelsesudvalget lægger vægt på at lukke matrikler med forældede eller uhensigtsmæssige planløsninger, der udfordrer organiseringen af det pædagogiske arbejde eller står i vejen for, at der kan skabes de rette læringsmiljøer for børnene. 7. Anlægsmidlerne skal anvendes, så de gør en reel forskel Der er afsat 46 mio. kr. i anlæg på dagtilbudsområdet i årene Børne- og uddannelsesudvalget lægger vægt på, at der skal ske en målrettet prioritering af, hvordan anlægsmidlerne anvendes, så de gør en reel forskel for kvaliteten i læringsmiljøerne. Anlægsmidlerne skal ikke "smøres tyndt ud", men skal fordeles, så de reelt styrker de fremtidige er, fx i form af udvidelse af kapaciteten, opbygning af en attraktiv profil med målrettede læringsrum eller modernisering/renovering til nutidig standard. 8. Endnu tættere samarbejde mellem dagtilbud og skole, hvor det er muligt Den Sammenhængende Børnepolitik lægger vægt på et tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole, så der sikres en rød tråd i børnenes udvikling og læring. Den Sammenhængende Børnepolitik s. 8. Der er siden 2012 opnået gode erfaringer med landsbyordninger, hvor dagtilbud og skole er organiseret under fælles ledelse. Landsbyordninger er velfungerende løsninger i mindre lokalsamfund, hvor der i forvejen er tætte relationer og et stærkt sammenhold. Børne- og uddannelsesudvalget lægger vægt på, at der søges etableret landsbyordninger i lokalsamfund, hvor dagtilbuddet er fødekæde til skolen, og hvor det samlede tilbud kan profitere af et tættere samarbejde. 4

7 Forslag til ny struktur Ringeområdet I Ringeområdet forventes overskydende kapacitet på 80 i 2018, hvorfor Tinghøj samt Guldhøj Børnehave foreslås lukket. Total bygningskapacitet i hele området Efterspørgsel år 2018 Overkapacitet pga. faldende børnetal Kilde: Dagpasningsprognose 2014 Området vil herefter bestå af følgende børnehuse: Børnehusets navn Ejerform Antal 1 Hjemly Privat børnehave 43 Antal Kahytten (omlægning til landsbyordning) Kommunal børnehave 51 3 Krudtuglen Privat integreret Blåtands Privat børnehave 21 Vesterparken Kommunal integreret Stentevang Privat børnehave Fryd Kommunal børnehave 64 2 Hættegården Kommunal børnehave 64 2 Total bygningskapacitet I drøftelserne om den fremtidige struktur blev der lagt vægt på at sikre bæredygtige er (princip 4) og dermed bevare matrikler med gode planløsninger, der giver mulighed for hensigtsmæssige læringsmiljøer (princip 6). Kahytten i Espe foreslås omdannet til en landsbyordning sammen med Espe Skole, jf. princip 8. Kahytten er i dag en kommunal børnehave, og er et af 4 børnehuse i områdeen Femkløveren. Forslaget betyder, at ledelsen overgår til skolelederen. 1 Antal er et udtryk for kapaciteten i et børnehus. Fra januar til juli stiger børnetallet i erne med ca. 15 %. For at regne den samlede gennemsnitlige kapacitet ud, har vi valgt at trække 15 % fra den maksimale kapacitet. Disse tal er ikke en præcis angivelse af hvor mange børn der kan være på matriklerne, men skal ses som et overslag, til brug ved forskellige analyser og prognoser. 5

8 Anlægsinvesteringer Med forslaget til strukturtilpasning i Ryslinge/Gislev/Kværndrup må der forventes en øget efterspørgsel efter i Ringe. For at imødekomme pladsbehovet samt genetablere vuggestue, der lukkes i Tinghøj, har udvalget bedt administration om at udarbejde forslag til etablering af 14 vuggestue og 22 børnehave i Vesterparken i Ringe. Kommunale Bygninger har udarbejdet et prisoverslag på etableringen af 14 vuggestue og 22 børnehave i Vesterparken. Anlægsudgiften hertil skønnes at være ca. 9 mio. kr. Besparelse Ringeområdet Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Besparelse ved lukning/omlægning pr. år (t.kr.) Tinghøj Selvejende integreret Guldhøj Kommunal børnehave Kahytten (omlægning til landsbyordning) Kommunal børnehave Besparelse i alt Pladser lukket Besparelse Guldhøj Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt Besparelse Tinghøj Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt

9 Ryslinge/Gislev/Kværndrupområdet I Ryslinge/Gislev/Kværndrup er der overskydende kapacitet på 80 i 2018, hvorfor Eventyrhuset og Snurretoppen foreslås lukket. Total bygningskapacitet i hele området Efterspørgsel år 2018 Overkapacitet pga. faldende børnetal Kilde: Dagpasningsprognose 2014 Området vil herefter bestå af følgende børnehuse: Børnehusets navn Ejerform Antal Myretuen Privat integreret Solstrålen Privat børnehave 41 Trunderup Privat børnehave 26 Oasen Kommunal integreret Kværndrup Privat Børnehave 43 Antal Total bygningskapacitet I drøftelserne om den fremtidige struktur blev der lagt vægt på at sikre de tilbageværende er en bæredygtig drift (princip 4). Udvalget peger på lukning af Snurretoppen i Gislev og Eventyrhuset i Ryslinge, i alt 81. Denne løsning vil skabe en mindre dækning af pasningstilbud i et relativt stort geografisk område. Udvalget lægger vægt på, at der i området er en del privater, der i fremtiden vil medvirke til at sikre kvalitetstilbud (princip 2), sådan at forældre fortsat har mulighed for pasning i nærområdet (princip 3). Udvalget er opmærksom på, at lukning af Eventyrhuset i Ryslinge vil påvirke tilstrømningen til den lokale skole negativt. Udvalget har lagt vægt på hensynet til bæredygtighed i de tilbageværende er. Udvalget har desuden lagt vægt på at sikre gode pasningstilbud i Ringe by, der i udviklingsstrategien er prioriteret som et bosætnings- og vækstområde (princip 1). 7

10 Besparelse i Ryslinge/Gislev/Kværndrup Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Besparelse ved lukning/omlægning pr. år (kr.) Eventyrhuset Kommunal børnehave Snurretoppen Kommunal børnehave Besparelse i alt Pladser lukket 81 Besparelse Snurretoppen Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt Besparelse Eventyrhuset Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt

11 Brobyområdet I Brobyområdet er der ingen overskydende kapacitet i Udvalget peger derfor ikke på lukning af i området. Total bygningskapacitet i hele området Efterspørgsel år 2018 Over kapacitet pga. faldende børnetal Kilde: Dagpasningsprognose 2014 Området vil herefter bestå af følgende børnehuse: Børnehusets navn Ejerform Antal Kaptajngården Selvejende børnehave 60 4 Myretuen Kommunal børnehave 55 2 Broholm Landsbyordninger Børnehave 68 2 Total bygningskapacitet 183 I drøftelserne om den fremtidige struktur blev der lagt vægt på, at Kaptajngården i V. Hæsinge, der er en kategori 4-, jf. Bygningsanalysen fra 2012, ikke kan bevares, uden at der afsættes anlægsmidler til en renovering. Udvalget er derfor enig om, at der skal investeres anlægsmidler i Kaptajngården (princip 7). Anlægsinvesteringer Udvalget har bedt administration om at udarbejde forslag til renovering af Kaptajngården i V. Hæsinge. Kommunale Bygninger har udarbejdet et prisoverslag på, at renovering af Kaptajngården kan gøres for ca. 3.5 mio. kr. 9

12 Faaborgområdet I Faaborgområdet er der en overskydende kapacitet på 58 i 2018, hvorfor Saugstedgaard og Brahetrolleborg landsbyordning, børnehavedelen foreslås lukket. Total bygningskapacitet i hele området Efterspørgsel år 2018 Over kapacitet pga. faldende børnetal Kilde: Dagpasningsprognose 2014 Området vil herefter bestå af følgende børnehuse: Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Bøgebjerg Landsbyordninger Børnehaver 51 3 Ringgården Selvejende børnehave 57 3 Sundbrinkens Kommunal integreret Toftegården Kommunal Børnehave Kærnehuset. Firkløveret i landsbyen Landsbyordninger Integreret Landsbyordninger Integreret Lillely Privat integreret 12 8 Haastrup Privat integreret Total bygningskapacitet I drøftelserne om den fremtidige struktur lægger udvalget vægt på at lukke utidssvarende bygninger (princip 6), hvorfor afdelingen Saugstedgaard foreslås lukket. Endvidere blev der lagt vægt på, at matrikler med meget lav efterspørgsel ikke vil være bæredygtige (princip 5), hvorfor Brahetrolleborg børnehave foreslås lukket. Udvalget er opmærksom på, at en lukning af Brahetrolleborg vil skabe en mindre dækning af pasningstilbud i et relativt stort geografisk område. Udvalget lægger vægt på, at der i området er en del privater der i fremtiden vil medvirke til at sikre kvalitetstilbud (princip 2), sådan at forældre fortsat har mulighed for pasning i nærområdet (princip 3). Udvalget har desuden lagt vægt på at sikre gode pasningstilbud i Faaborg by, der i udviklingsstrategien er prioriteret som et bosætnings- og vækstområde (princip 1). 10

13 Anlægsinvesteringer Udvalget har bedt administrationen om at udarbejde forslag til etablering af 44 nye børnehave i Toftegården i Faaborg. Kommunale Bygninger har udarbejdet et prisoverslag på etableringen af 44 nye børnehave i Toftegården. Anlægsudgiften hertil skønnes at være ca. 9 mio. kr. Besparelse Faaborgområdet Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Besparelse ved lukning/omlægning pr. år (kr.) Brahetrolleborg Landsbyordninger Børnehaver Saugstedgaard Kommunal Børnehave Besparelse i alt Pladser lukket 81 Besparelse Saugstedgaard Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt Besparelse Landsbyordning Brahetrolleborg Poster Kr. Besparelse pr. matrikel (ydertid/grundbeløb) Besparelse på afdelingsleder Mindreudgift til ledelse på skolen Besparelse ved ikke at "opfylde" til 40 børn (forskel 33 børn) Besparelse på grunde og bygninger Afledt virkning på forældrebetaling I alt

14 Årslevområdet I Årslevområdet (Årslev, Rolfsted/Ferritslev og Nr. Lyndelse) er der overskydende kapacitet på 119 i 2018, hvor Carl Nielsen, Motorikken og Naturen foreslås lukket og at Naturen foreslås omdannet til besøgssted for andre er, der ikke har fast indskrevne børn. Total bygningskapacitet i hele området Efterspørgsel år 2018 Over kapacitet pga. faldende børnetal Kilde: Dagpasningsprognose 2014 Området vil herefter bestå af følgende børnehuse: Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Nr. Lyndelse Regnbuen Årslev bhv. Bøgehaven Nøddehøj Kernehuset Selvejende børnehave Kommunal integreret Selvejende integreret Kommunal integreret Kommunal integreret Privat integreret Ferritslev Friskole Legeskolen Privat børnehave 15 Lundsbjerg Selvejende børnehave 55 3 Total bygningskapacitet Motorikken er besluttet lukket i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2014 (44 bhv. og 10 vuggestue). I drøftelserne om den fremtidige struktur peger udvalget på at samle kræfterne i Nr. Lyndelse/Nr. Søby om bygningskomplekset i Nr. Søby gl. skole (Regnbuen) og investere anlægsmidler, sådan at der kan opbygges en stærk profilbørnehave (princip 7). I tilpasningen af kapaciteten har udvalget lagt vægt på at lukke utidssvarende bygninger (princip 6), hvorfor Carl Nielsen børnehave i Nr. Lyndelse foreslås lukket. 12

15 Naturen i Hudevad foreslås omdannet til et besøgssted for andre er, således at der ikke er fast indskrevne børn. Administrationen bedes belyse forskellige praktiske løsningsmuligheder. Anlægsinvesteringer Udvalget har bedt administrationen om at udarbejde forslag til etablering af 11 nye børnehave i Årslevområdet. Udvalget har desuden bedt om beregning på udvikling af Naturen som besøgssted, og udvikling af profil i Regnbuen i Nr. Søby.. Kommunale Bygninger har udarbejdet et prisoverslag på etableringen af 20 nye børnehave i Bøgehaven i Årslev, da det svarer til 1 grupperum. Anlægsudgiften hertil skønnes at være ca. 5 mio. kr. Besparelse Årslevområdet Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Besparelse ved lukning/omlægning pr. år Carl Nielsen Kommunal børnehave Motorikken Kommunal integreret Naturen Kommunal børnehave Besparelse i alt Pladser lukket Besparelse Carl Nielsen Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt Besparelse Naturen Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt

16 Samlet oversigt over besparelse Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Besparelse ved lukning/omlægning pr. år Carl Nielsen Motorikken Naturen Brahetrolleborg Saugstedgaard Eventyrhuset Snurretoppen Tinghøj Guldhøj Kahytten (omlægning til landsbyordning) Kommunal børnehave Kommunal integreret Kommunal børnehave Landsbyordninger Børnehaver Kommunal Børnehave Kommunal børnehave Kommunal børnehave Selvejende integreret Kommunal børnehave Kommunal børnehave Besparelse i alt

17 Samlet oversigt over anlægsinvesteringer Børnehusets navn Ejerform Antal Antal NYE NYE Prisoverslag Anlægsinvestering Afledt bygningsdrift Vesterparken Toftegårdens Bøgehaven Kaptajngården Naturen omdannes til besøgssted Regnbuen profil Samlet anlægsinvestering Kommunal integreret Kommunal Børnehave Kommunal integreret Selvejende Endnu ikke beregnet Endnu ikke beregnet Antal nye Afledt bygningsdrift Omdannelse af Naturen til besøgssted vil desuden indebære afledte driftsudgifter. Disse er ikke beregnet endnu, da dette forudsætter en nærmere beskrivelse af tilbuddet. Tilsvarende er der ikke beregnet på udvikling af profil i Regnbuen, da det forudsætter en nærmere beskrivelse. Den afledte bygningsdrift skal fratrækkes den samlede driftsbesparelse. Administrationen anbefaler, at de to er inddrages tæt i arbejdet med at beskrive løsningsforslag for de to projekter. Den videre proces Procesplan for Børne- og uddannelsesudvalgets arbejde med "Forslag til ny dagtilbudsstruktur " Dato Aktivitet Aktører 3/ Temadrøftelse Ny dagtilbudsstruktur Børne- og uddannelsesudvalget 15

18 Dato Aktivitet Aktører 11/ Vedtagelse af principper for "forslag til ny dagtilbudsstruktur ". 19/ BU beslutter, hvordan det videre arbejde med "forslag til ny dagtilbudsstruktur " skal tilrettelægges samt præsenterer forslag til, hvilke matrikler der overvejes lukket / På baggrund af udmeldinger fra BU-mødet den 19/11 udarbejder administrationen et foreløbigt "Forslag til ny dagtilbudsstruktur ", der fremlægges for BU den 27/11. 27/ "Forslag til ny dagtilbudsstruktur " drøftes i Børne- og uddannelsesudvalget. 4/ Borgermøde vedr. "Forslag til ny dagtilbudsstruktur " fra Børne- og uddannelsesudvalget med deltagelse af alle interesserede. 27/11-6/ På baggrund af udmeldinger fra Børne- og uddannelsesudvalget arbejder administrationen videre med "Forslag til ny dagtilbudsstruktur ", med henblik på at BU kan sende det i høring 9/12. 9/ Børne- og Uddannelsesudvalget vedtager "Forslag til ny dagtilbudsstruktur ", der sendes i høring. Børne- og uddannelsesudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Administrationen Børne- og uddannelsesudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Administrationen Børne- og uddannelsesudvalget 10/ / Høringsperiode, hvor bestyrelser og MED-udvalg på dagtilbuds- og skoleområdet samt de 21 lokalråd kan komme med tilkendegivelser til Børne- og uddannelsesudvalgets "Forslag til ny dagtilbudsstruktur " Administrationen 30/1-12/ Administrationen udarbejder endeligt beslutningsgrundlag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde 18/ om "Forslag til ny dagtilbudsstruktur ". 3/2? Evt. ekstraordinært BU-møde hvor tilbagemeldinger på høringsmaterialet drøftes. 18/ Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen et "Forslag til ny dagtilbudsstruktur ". 2/ Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen et "Forslag til ny dagtilbudsstruktur ". 10/ Kommunalbestyrelsen vedtager "Ny dagtilbudsstruktur ". 11/3- Nedsættelse af arbejdsgrupper med deltagelse af politikere fra Børne- og uddannelsesudvalget med det formål at komme med input til, hvordan den vedtagne struktur bedst muligt kan bidrage til kommunens vision og udviklingsstrategi samt gode råd og opmærksomhedspunkter ift. implementering af den politisk vedtagne struktur. Administrationen Børne- og uddannelsesudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen Børne- og uddannelsesudvalget 16

19 Det endelige beslutningsgrundlag På nuværende tidspunkt er der en række forhold, der endnu ikke er fuldt belyst, og som først vil være beskrevet i det endelige beslutningsgrundlag i februar Det drejer sig om følgende: Endelige beregninger af den samlede besparelse Tidsplan for implementering (hvad skal lukke hvornår) Forslag til ledelsesstruktur Forslag til omdannelse af Naturen til besøgssted for andre er Forslag til udvikling af profil i Regnbuen Endelige beregninger af anlægsinvesteringer. Medarbejderindflydelse En strukturtilpasning som den, der er foreslået af Børne- og uddannelsesudvalget medfører naturligt usikkerhed blandt medarbejdere og ledere på området. Medarbejderantallet skal tilpasses det faldende børnetal og idet en del af den økonomiske tildeling til erne beror på antallet af matrikler vil lukning af matrikler derfor betyde mindre budgettildeling. Beløbene fremgår af tabellerne ovenfor under Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel. Samtidig skal ledelsesstrukturen tilpasses, og både ledere og medarbejdere er optaget af, hvordan en ny ledelsesstruktur kan formes, så den udgør en god ramme for den videre udvikling af dagtilbudsområdet. Der er nedsat et centralt midlertidigt tværgående MED-udvalg, der drøfter rammerne for implementering af den nye struktur set i forhold til medarbejder- og ledelsessporet. Derudover er der et lokalt MED-udvalg i hver, der løbende vil være involveret i at drøfte, hvordan implementeringsprocessen skrider frem. Implementering af medarbejder- og ledelsessporet er som udgangspunkt et administrativt ansvar. I selvejende er er det bestyrelsens ansvar, idet ledelsesretten i selvejende er ligger hos bestyrelsen. Selvom der flyttes børn fra en kommunal til en selvejende har kommunen således ikke mulighed for at ansætte personalet fra den kommunale i den selvejende. Tilsvarende er kommunen ikke forpligtet til at ansætte personale fra en selvejende, der lukkes, hvis børnene fordeles i kommunale er. 17

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Fremtidens dagtilbud

Fremtidens dagtilbud Fremtidens dagtilbud Strategisk anlægspulje: Der afsættes 16,4 mio. kr. til en ny daginstitution i den nordlige del af kommunen i 2014 og 2015 samt 30 mio. kr. i 2016 og 2017 til renovering og nybyggeri

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Borgerservice Borgerservice Faaborg Mellemgade 15, 5600 Faaborg 5798006900602 72531502 Borgerservice Ringe Tinghøj Alle 2, 5750

Læs mere

Forskellige Ledelsesformer (Bilag til Analyse af institutionsstrukturen 2008)

Forskellige Ledelsesformer (Bilag til Analyse af institutionsstrukturen 2008) Forskellige Ledelsesformer (Bilag til Analyse af institutionsstrukturen 2008) 5 modeller for af dagtilbud 1. Traditionel institutions Leder og souschef mindre enhed - Vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede

Læs mere

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere

Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune

Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune Hovedfax Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0531 FAX Fællessekretariatet

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012

Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012 Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012 Analyse af daginstitutioner I forbindelse med budgetforliget for 2012 var der en række diskussioner om kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Samlet Høringssvar til Budget 2014-17

Samlet Høringssvar til Budget 2014-17 Samlet Høringssvar til Budget 2014-17 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 20.09.2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Administration/stabe... 3 Dagtilbud Børn... 6 Plan

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 3. juni 2015 J.nr.: 2014/2520 Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune Børne og Ungeforvaltningen Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny struktur? Køge Kommunes dagtilbudsområde skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca.

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Økonomien er opdelt i 2 dele: Personaleomkostninger som følge

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Vagtskifte. Strukturprocessen

Vagtskifte. Strukturprocessen Vagtskifte I marts 2008 valgte dagtilbudschef Carsten Anderskov at gå på pension. Af hensyn til fortsat at sikre sikker drift og kontinuitet, valgte direktøren i Børne- og Familieforvaltningen at konstituere

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen.

Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. 1 Gylling d. 25. april 2012 Til Børn, Unge og kulturudvalget og Odder Byråd Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. Lidt om baggrunden for ansøgningen:

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Budget Nr. 551-11 2015-2018 Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

Oversigt over spareforslag på DAGINSTITUTIONSOMRÅDET. Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016

Oversigt over spareforslag på DAGINSTITUTIONSOMRÅDET. Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Oversigt over spareforslag på DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Temaer: 50.50.T1. Forslag til visions og innovationsproj. om det fremtidige dagtilbud I alt Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Supplerende forslag:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 90 Projektnavn Reduktion af international pulje Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 16. september 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Symfonien 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Symfonien 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Symfonien 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere