Børne- og uddannelsesudvalgets

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og uddannelsesudvalgets"

Transkript

1 Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur Sags-id: P Version 2 BU møde den 9/

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen... 1 Bygningskapacitet... 2 Økonomiske forudsætninger... 2 Principper for fremtidens dagtilbudsstruktur... 3 Forslag til ny struktur... 5 Ringeområdet... 5 Ryslinge/Gislev/Kværndrupområdet... 7 Brobyområdet... 9 Faaborgområdet...10 Årslevområdet...12 Samlet oversigt over besparelse Samlet oversigt over anlægsinvesteringer Den videre proces Det endelige beslutningsgrundlag Medarbejderindflydelse... 17

3 Indledning Børne- og uddannelsesudvalget har den 19/ peget på en række matrikler, som man foreslår skal indgå i den videre tilpasning af strukturen. Udvalget har bedt administrationen om en kort beskrivelse af forudsætninger og konsekvenser samt estimater af økonomien ved den løsning, som udvalget har foreslået. Dette dokument er 1. version af det materiale, som Børne- og uddannelsesudvalget har bedt administrationen om. Dokumentet behandles første gang på udvalgets møde den 27/11 og behandles endeligt den 9/ Herefter er det tanken, at materialet skal danne baggrund for en høring. Baggrund Drøftelserne om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet har været i gang længe. Allerede i 2012 viste befolkningsprognosen, at børnetallet ville falde med mere end 300 børn i perioden Samtidig vedtog kommunalbestyrelsen en økonomisk politik, hvor driften af dagtilbudsområdet forventes effektiviseret med mere end 14 mio. kr. i I budgettet for 2014 blev der afsat i alt 46 mio. kr. til renovering og nybyggeri på dagtilbudsområdet for at "understøtte en fortsat effektiv drift i en tid med faldende børnetal, ændrede efterspørgselsmønstre samt behovet for mere fremtidssikrede er". Budgetforliget for 2015 fastlægger, at "Et markant fald i antallet af børn i alderen 3-5 år samt ændrede efterspørgselsmønstre gør det nødvendigt at se på den kommunale dagsstruktur. Det gælder ikke mindst i de mindre lokalsamfund, hvor børnetallet er faldet og fortsat forventes at falde mest. Inden for Dagtilbud-Børn er der aftalt en rammebesparelse i forbindelse med strukturtilpasning på dagtilbud på kr. i 2015, som vokser til 7 mio. kr. i Det er nu op til Børne- og uddannelsesudvalget at indstille, hvilke konkrete er der skal lukkes. Det står klart, at der vil blive tale om betydelige strukturtilpasninger, hvor kommunens tilbud koncentreres på færre matrikler, og hvor nogle forældre vil komme til at køre længere, end de gør i dag." Børne- og uddannelsesudvalget har fulgt udviklingen i børnetallet meget nøje, og der er enighed om, at der er brug for at handle for at sikre bæredygtige er med læringsmiljøer af høj kvalitet. Børne- og uddannelsesudvalget vedtog den 11/ otte principper som grundlag for udkast til en fremtidig struktur. Principperne kan ses på side 5. Ud over principperne er Børne- og uddannelsesudvalgets udkast til ny dagtilbudsstruktur baseret på følgende data. Dagpasningsprognosen Den væsentligste årsag til strukturtilpasningen er et faldende børnetal. Kommunen har en befolkningsprognose, der forudsiger børnetallet frem til Baseret på de seneste års erfaringstal har administrationen udarbejdet en dagpasningsprognose som grundlag for udvalgets drøftelser. Denne prognose går dels tættere på børnetallet i de enkelte områder i kommunen, men tager også højde for, hvor mange børn i en årgang der passes i kommunens er. Den forventede efterspørgsel efter dags i 2018 tager derfor udgangspunkt i dagpasningsprognosen, hvor man også finder forudsætningerne for fastsættelse af bygningskapaciteten. Udvikling efterspørgsel efter 3-5 årige År Børn til pasning i alt Indeks

4 Børne- og uddannelsesudvalgets overvejelser koncentrerer sig om antallet af børnehave, idet der forventes opretholdt det samme antal vuggestue som i 2014 i de enkelte områder. Bygningskapacitet Kommunens byggeafdeling har udarbejdet en bygningsanalyse, der beskriver ernes bygningsmæssige stand. Alle børnehuse er kategoriseret efter, hvor godt de lever op til byggelovgivningen. Kategorierne har følgende definitioner: Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Bemærkning Bygningerne er moderne og tidssvarende indrettet. Dager opført efter gældende bygningsreglement (BR10). Om- og tilbygninger er udført efter BR10. Bygningerne er gode og velfungerende og har typisk mindre mangler. De er opført efter et ældre bygningsreglementet (opfylder ikke BR10) om- og tilbygninger skal udføres efter BR2010, hvilket indebærer, at en del af en sandsynligvis skal renoveres. Bygningerne er mindre gode og har typisk mange mangler. De er opført efter et ældre bygningsreglement (opfylder ikke BR10) om- og tilbygninger skal udføres efter BR2010, hvilket indebærer, at en meget stor del af en skal renoveres. Det kan kun i nogle tilfælde betale sig at bringe bygningen til moderne og brandsikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Bygningen er i meget dårlig stand og med mange store mangler. Der skal typisk bruges så mange midler på at renovere dem, at det ikke er økonomisk forsvarligt. Ved alle nybygninger skal der altid udføres en konkret vurdering, således at alle juridiske og økonomiske forhold er tilstrækkeligt belyst, inden der træffes beslutning om projekt. Økonomiske forudsætninger Børne- og uddannelsesudvalget har drøftet forskellige løsningsmuligheder med udgangspunkt i økonomiske estimater, der er foretaget ud fra den tildelingsmodel, som er politisk vedtaget i Faaborg-Midtfyn Kommune. Imidlertid kan vi ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor børn fra lukkede er vil blive passet i fremtiden, og dermed kan vi ikke beregne den præcise besparelse i forhold til de enkelte matrikler. Der er endvidere lavet et overslag over besparelsen på ledelse, idet den kommende ledelsesstruktur ikke er fastlagt endnu. Ledelsesstrukturen vil være beskrevet i det endelige beslutningsgrundlag i februar Salg af bygninger er ikke indregnet og der er ligeledes ikke indregnet budget til grunde og bygninger for de matrikler, der ikke bliver solgt eller finder anden anvendelse. Besparelsen fordeler sig på fagområderne Dagtilbud børn, Undervisning og Teknik. Den samlede besparelse modregnes i puljen til strukturtilpasninger under Dagtilbud børn. 2

5 Principper for fremtidens dagtilbudsstruktur Børne- og uddannelsesudvalget vedtog den 11/ følgende otte principper som grundlag for den fremtidige struktur: 1. En ny dagtilbudsstruktur skal understøtte Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi "Sammen om nødvendige forandringer" "Stærke by- og oplandsprofiler er afgørende for at tiltrække nye borgere til kommunen. Vi skal fokusere investeringerne ved at understøtte de områder og byer, der har særlige potentialer ift. at tiltrække nye borgere." Udviklingsstrategien s. 6. Børne- og uddannelsesudvalget lægger særlig vægt på at sikre gode pasningstilbud i de områder, der er prioriteret som bosætnings- og vækstområder. 2. En ny dagtilbudsstruktur skal tilstræbe en bred geografisk dækning i et tæt samarbejde mellem offentlige og private tilbud Dagtilbudsstrukturen i kommunen består både af kommunale, selvejende og private dagtilbud. De udfordringer, som kommunen står over for, kan vi ikke løse alene. Der er brug for at få alles ressourcer sat i spil. Børne- og uddannelsesudvalget lægger vægt på, at den fremtidige struktur skal være bæredygtig, så der opnås en høj kvalitet i tilbuddene. For at opnå dette vil dagtilbuddene i fremtiden blive koncentreret på færre matrikler. Børne- og uddannelsesudvalget anerkender, at private dagtilbud i fremtiden medvirker til at sikre kvalitetstilbud med en bred geografisk dækning i tæt samarbejde med kommunen. 3. Nogle forældre vil komme til at køre længere, end de gør i dag Faaborg-Midtfyn Kommune har som den eneste kommune på Fyn haft et politisk fastlagt serviceniveau, hvor vi tilstræber, at "børn tilbydes plads i nærområdet, defineret som højest 8 km mellem bopæl og dag". I en ny dagtilbudsstruktur vil de tilbud, som kommunen visiterer til, være koncentreret på færre matrikler, og kommunen kan ikke fastholde 8 km-grænsen i fremtiden. Børne- og uddannelsesudvalget lægger vægt på, at private dagtilbud allerede i dag tager ansvar for en stor andel af børnepasningen i kommunen. Et tæt samarbejde mellem offentlige og private tilbud kan bidrage til, at forældre fortsat har mulighed for pasning i nærområdet. 4. En ny dagtilbudsstruktur skal være bæredygtig Den nuværende dagtilbudsstruktur består af mange små bygninger med plads til 40 børn. Børne- og uddannelsesudvalget lægger vægt på at tilpasse kapaciteten på en måde, så de fremtidige er bliver økonomisk, fagligt og ledelsesmæssigt bæredygtige. Det er vanskeligt at sætte et konkret mål op for, hvor stor en skal være for at være bæredygtig. Det afhænger i høj grad af bygningens indretning og beskaffenhed. Målet på lang sigt er er i størrelsen børnepoint, hvor en rummer forskellige funktioner, fx legestue eller gæstepasning. Dette mål kan kun nås gennem en langsigtet planlægning, der rækker ud over Budget

6 En ny dagtilbudsstruktur skal tilpasse kapaciteten til et niveau, hvor de fremtidige er kan forvente en fuld kapacitetsudnyttelse. 5. Institutioner med lav efterspørgsel Institutioner med lav efterspørgsel er udfordret både på økonomi og faglighed. Børne- og uddannelsesudvalget vil være særligt opmærksom på at træffe beslutning om strukturændringer i er, der når under en efterspørgsel på børnepoint. Børne- og uddannelsesudvalget følger udviklingen i efterspørgslen nøje. 6. Udvikling af moderne læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen har i juni 2014 vedtaget en ambitiøs kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet. Kvalitetsstandarden lægger vægt på, at alle dagtilbud udvikler moderne læringsmiljøer, der giver rum til leg, læring og udvikling. De bygningsmæssige rammer skal understøtte udviklingen af moderne læringsmiljøer. Børne- og uddannelsesudvalget lægger vægt på at lukke matrikler med forældede eller uhensigtsmæssige planløsninger, der udfordrer organiseringen af det pædagogiske arbejde eller står i vejen for, at der kan skabes de rette læringsmiljøer for børnene. 7. Anlægsmidlerne skal anvendes, så de gør en reel forskel Der er afsat 46 mio. kr. i anlæg på dagtilbudsområdet i årene Børne- og uddannelsesudvalget lægger vægt på, at der skal ske en målrettet prioritering af, hvordan anlægsmidlerne anvendes, så de gør en reel forskel for kvaliteten i læringsmiljøerne. Anlægsmidlerne skal ikke "smøres tyndt ud", men skal fordeles, så de reelt styrker de fremtidige er, fx i form af udvidelse af kapaciteten, opbygning af en attraktiv profil med målrettede læringsrum eller modernisering/renovering til nutidig standard. 8. Endnu tættere samarbejde mellem dagtilbud og skole, hvor det er muligt Den Sammenhængende Børnepolitik lægger vægt på et tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole, så der sikres en rød tråd i børnenes udvikling og læring. Den Sammenhængende Børnepolitik s. 8. Der er siden 2012 opnået gode erfaringer med landsbyordninger, hvor dagtilbud og skole er organiseret under fælles ledelse. Landsbyordninger er velfungerende løsninger i mindre lokalsamfund, hvor der i forvejen er tætte relationer og et stærkt sammenhold. Børne- og uddannelsesudvalget lægger vægt på, at der søges etableret landsbyordninger i lokalsamfund, hvor dagtilbuddet er fødekæde til skolen, og hvor det samlede tilbud kan profitere af et tættere samarbejde. 4

7 Forslag til ny struktur Ringeområdet I Ringeområdet forventes overskydende kapacitet på 80 i 2018, hvorfor Tinghøj samt Guldhøj Børnehave foreslås lukket. Total bygningskapacitet i hele området Efterspørgsel år 2018 Overkapacitet pga. faldende børnetal Kilde: Dagpasningsprognose 2014 Området vil herefter bestå af følgende børnehuse: Børnehusets navn Ejerform Antal 1 Hjemly Privat børnehave 43 Antal Kahytten (omlægning til landsbyordning) Kommunal børnehave 51 3 Krudtuglen Privat integreret Blåtands Privat børnehave 21 Vesterparken Kommunal integreret Stentevang Privat børnehave Fryd Kommunal børnehave 64 2 Hættegården Kommunal børnehave 64 2 Total bygningskapacitet I drøftelserne om den fremtidige struktur blev der lagt vægt på at sikre bæredygtige er (princip 4) og dermed bevare matrikler med gode planløsninger, der giver mulighed for hensigtsmæssige læringsmiljøer (princip 6). Kahytten i Espe foreslås omdannet til en landsbyordning sammen med Espe Skole, jf. princip 8. Kahytten er i dag en kommunal børnehave, og er et af 4 børnehuse i områdeen Femkløveren. Forslaget betyder, at ledelsen overgår til skolelederen. 1 Antal er et udtryk for kapaciteten i et børnehus. Fra januar til juli stiger børnetallet i erne med ca. 15 %. For at regne den samlede gennemsnitlige kapacitet ud, har vi valgt at trække 15 % fra den maksimale kapacitet. Disse tal er ikke en præcis angivelse af hvor mange børn der kan være på matriklerne, men skal ses som et overslag, til brug ved forskellige analyser og prognoser. 5

8 Anlægsinvesteringer Med forslaget til strukturtilpasning i Ryslinge/Gislev/Kværndrup må der forventes en øget efterspørgsel efter i Ringe. For at imødekomme pladsbehovet samt genetablere vuggestue, der lukkes i Tinghøj, har udvalget bedt administration om at udarbejde forslag til etablering af 14 vuggestue og 22 børnehave i Vesterparken i Ringe. Kommunale Bygninger har udarbejdet et prisoverslag på etableringen af 14 vuggestue og 22 børnehave i Vesterparken. Anlægsudgiften hertil skønnes at være ca. 9 mio. kr. Besparelse Ringeområdet Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Besparelse ved lukning/omlægning pr. år (t.kr.) Tinghøj Selvejende integreret Guldhøj Kommunal børnehave Kahytten (omlægning til landsbyordning) Kommunal børnehave Besparelse i alt Pladser lukket Besparelse Guldhøj Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt Besparelse Tinghøj Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt

9 Ryslinge/Gislev/Kværndrupområdet I Ryslinge/Gislev/Kværndrup er der overskydende kapacitet på 80 i 2018, hvorfor Eventyrhuset og Snurretoppen foreslås lukket. Total bygningskapacitet i hele området Efterspørgsel år 2018 Overkapacitet pga. faldende børnetal Kilde: Dagpasningsprognose 2014 Området vil herefter bestå af følgende børnehuse: Børnehusets navn Ejerform Antal Myretuen Privat integreret Solstrålen Privat børnehave 41 Trunderup Privat børnehave 26 Oasen Kommunal integreret Kværndrup Privat Børnehave 43 Antal Total bygningskapacitet I drøftelserne om den fremtidige struktur blev der lagt vægt på at sikre de tilbageværende er en bæredygtig drift (princip 4). Udvalget peger på lukning af Snurretoppen i Gislev og Eventyrhuset i Ryslinge, i alt 81. Denne løsning vil skabe en mindre dækning af pasningstilbud i et relativt stort geografisk område. Udvalget lægger vægt på, at der i området er en del privater, der i fremtiden vil medvirke til at sikre kvalitetstilbud (princip 2), sådan at forældre fortsat har mulighed for pasning i nærområdet (princip 3). Udvalget er opmærksom på, at lukning af Eventyrhuset i Ryslinge vil påvirke tilstrømningen til den lokale skole negativt. Udvalget har lagt vægt på hensynet til bæredygtighed i de tilbageværende er. Udvalget har desuden lagt vægt på at sikre gode pasningstilbud i Ringe by, der i udviklingsstrategien er prioriteret som et bosætnings- og vækstområde (princip 1). 7

10 Besparelse i Ryslinge/Gislev/Kværndrup Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Besparelse ved lukning/omlægning pr. år (kr.) Eventyrhuset Kommunal børnehave Snurretoppen Kommunal børnehave Besparelse i alt Pladser lukket 81 Besparelse Snurretoppen Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt Besparelse Eventyrhuset Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt

11 Brobyområdet I Brobyområdet er der ingen overskydende kapacitet i Udvalget peger derfor ikke på lukning af i området. Total bygningskapacitet i hele området Efterspørgsel år 2018 Over kapacitet pga. faldende børnetal Kilde: Dagpasningsprognose 2014 Området vil herefter bestå af følgende børnehuse: Børnehusets navn Ejerform Antal Kaptajngården Selvejende børnehave 60 4 Myretuen Kommunal børnehave 55 2 Broholm Landsbyordninger Børnehave 68 2 Total bygningskapacitet 183 I drøftelserne om den fremtidige struktur blev der lagt vægt på, at Kaptajngården i V. Hæsinge, der er en kategori 4-, jf. Bygningsanalysen fra 2012, ikke kan bevares, uden at der afsættes anlægsmidler til en renovering. Udvalget er derfor enig om, at der skal investeres anlægsmidler i Kaptajngården (princip 7). Anlægsinvesteringer Udvalget har bedt administration om at udarbejde forslag til renovering af Kaptajngården i V. Hæsinge. Kommunale Bygninger har udarbejdet et prisoverslag på, at renovering af Kaptajngården kan gøres for ca. 3.5 mio. kr. 9

12 Faaborgområdet I Faaborgområdet er der en overskydende kapacitet på 58 i 2018, hvorfor Saugstedgaard og Brahetrolleborg landsbyordning, børnehavedelen foreslås lukket. Total bygningskapacitet i hele området Efterspørgsel år 2018 Over kapacitet pga. faldende børnetal Kilde: Dagpasningsprognose 2014 Området vil herefter bestå af følgende børnehuse: Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Bøgebjerg Landsbyordninger Børnehaver 51 3 Ringgården Selvejende børnehave 57 3 Sundbrinkens Kommunal integreret Toftegården Kommunal Børnehave Kærnehuset. Firkløveret i landsbyen Landsbyordninger Integreret Landsbyordninger Integreret Lillely Privat integreret 12 8 Haastrup Privat integreret Total bygningskapacitet I drøftelserne om den fremtidige struktur lægger udvalget vægt på at lukke utidssvarende bygninger (princip 6), hvorfor afdelingen Saugstedgaard foreslås lukket. Endvidere blev der lagt vægt på, at matrikler med meget lav efterspørgsel ikke vil være bæredygtige (princip 5), hvorfor Brahetrolleborg børnehave foreslås lukket. Udvalget er opmærksom på, at en lukning af Brahetrolleborg vil skabe en mindre dækning af pasningstilbud i et relativt stort geografisk område. Udvalget lægger vægt på, at der i området er en del privater der i fremtiden vil medvirke til at sikre kvalitetstilbud (princip 2), sådan at forældre fortsat har mulighed for pasning i nærområdet (princip 3). Udvalget har desuden lagt vægt på at sikre gode pasningstilbud i Faaborg by, der i udviklingsstrategien er prioriteret som et bosætnings- og vækstområde (princip 1). 10

13 Anlægsinvesteringer Udvalget har bedt administrationen om at udarbejde forslag til etablering af 44 nye børnehave i Toftegården i Faaborg. Kommunale Bygninger har udarbejdet et prisoverslag på etableringen af 44 nye børnehave i Toftegården. Anlægsudgiften hertil skønnes at være ca. 9 mio. kr. Besparelse Faaborgområdet Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Besparelse ved lukning/omlægning pr. år (kr.) Brahetrolleborg Landsbyordninger Børnehaver Saugstedgaard Kommunal Børnehave Besparelse i alt Pladser lukket 81 Besparelse Saugstedgaard Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt Besparelse Landsbyordning Brahetrolleborg Poster Kr. Besparelse pr. matrikel (ydertid/grundbeløb) Besparelse på afdelingsleder Mindreudgift til ledelse på skolen Besparelse ved ikke at "opfylde" til 40 børn (forskel 33 børn) Besparelse på grunde og bygninger Afledt virkning på forældrebetaling I alt

14 Årslevområdet I Årslevområdet (Årslev, Rolfsted/Ferritslev og Nr. Lyndelse) er der overskydende kapacitet på 119 i 2018, hvor Carl Nielsen, Motorikken og Naturen foreslås lukket og at Naturen foreslås omdannet til besøgssted for andre er, der ikke har fast indskrevne børn. Total bygningskapacitet i hele området Efterspørgsel år 2018 Over kapacitet pga. faldende børnetal Kilde: Dagpasningsprognose 2014 Området vil herefter bestå af følgende børnehuse: Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Nr. Lyndelse Regnbuen Årslev bhv. Bøgehaven Nøddehøj Kernehuset Selvejende børnehave Kommunal integreret Selvejende integreret Kommunal integreret Kommunal integreret Privat integreret Ferritslev Friskole Legeskolen Privat børnehave 15 Lundsbjerg Selvejende børnehave 55 3 Total bygningskapacitet Motorikken er besluttet lukket i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2014 (44 bhv. og 10 vuggestue). I drøftelserne om den fremtidige struktur peger udvalget på at samle kræfterne i Nr. Lyndelse/Nr. Søby om bygningskomplekset i Nr. Søby gl. skole (Regnbuen) og investere anlægsmidler, sådan at der kan opbygges en stærk profilbørnehave (princip 7). I tilpasningen af kapaciteten har udvalget lagt vægt på at lukke utidssvarende bygninger (princip 6), hvorfor Carl Nielsen børnehave i Nr. Lyndelse foreslås lukket. 12

15 Naturen i Hudevad foreslås omdannet til et besøgssted for andre er, således at der ikke er fast indskrevne børn. Administrationen bedes belyse forskellige praktiske løsningsmuligheder. Anlægsinvesteringer Udvalget har bedt administrationen om at udarbejde forslag til etablering af 11 nye børnehave i Årslevområdet. Udvalget har desuden bedt om beregning på udvikling af Naturen som besøgssted, og udvikling af profil i Regnbuen i Nr. Søby.. Kommunale Bygninger har udarbejdet et prisoverslag på etableringen af 20 nye børnehave i Bøgehaven i Årslev, da det svarer til 1 grupperum. Anlægsudgiften hertil skønnes at være ca. 5 mio. kr. Besparelse Årslevområdet Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Besparelse ved lukning/omlægning pr. år Carl Nielsen Kommunal børnehave Motorikken Kommunal integreret Naturen Kommunal børnehave Besparelse i alt Pladser lukket Besparelse Carl Nielsen Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt Besparelse Naturen Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt

16 Samlet oversigt over besparelse Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Besparelse ved lukning/omlægning pr. år Carl Nielsen Motorikken Naturen Brahetrolleborg Saugstedgaard Eventyrhuset Snurretoppen Tinghøj Guldhøj Kahytten (omlægning til landsbyordning) Kommunal børnehave Kommunal integreret Kommunal børnehave Landsbyordninger Børnehaver Kommunal Børnehave Kommunal børnehave Kommunal børnehave Selvejende integreret Kommunal børnehave Kommunal børnehave Besparelse i alt

17 Samlet oversigt over anlægsinvesteringer Børnehusets navn Ejerform Antal Antal NYE NYE Prisoverslag Anlægsinvestering Afledt bygningsdrift Vesterparken Toftegårdens Bøgehaven Kaptajngården Naturen omdannes til besøgssted Regnbuen profil Samlet anlægsinvestering Kommunal integreret Kommunal Børnehave Kommunal integreret Selvejende Endnu ikke beregnet Endnu ikke beregnet Antal nye Afledt bygningsdrift Omdannelse af Naturen til besøgssted vil desuden indebære afledte driftsudgifter. Disse er ikke beregnet endnu, da dette forudsætter en nærmere beskrivelse af tilbuddet. Tilsvarende er der ikke beregnet på udvikling af profil i Regnbuen, da det forudsætter en nærmere beskrivelse. Den afledte bygningsdrift skal fratrækkes den samlede driftsbesparelse. Administrationen anbefaler, at de to er inddrages tæt i arbejdet med at beskrive løsningsforslag for de to projekter. Den videre proces Procesplan for Børne- og uddannelsesudvalgets arbejde med "Forslag til ny dagtilbudsstruktur " Dato Aktivitet Aktører 3/ Temadrøftelse Ny dagtilbudsstruktur Børne- og uddannelsesudvalget 15

18 Dato Aktivitet Aktører 11/ Vedtagelse af principper for "forslag til ny dagtilbudsstruktur ". 19/ BU beslutter, hvordan det videre arbejde med "forslag til ny dagtilbudsstruktur " skal tilrettelægges samt præsenterer forslag til, hvilke matrikler der overvejes lukket / På baggrund af udmeldinger fra BU-mødet den 19/11 udarbejder administrationen et foreløbigt "Forslag til ny dagtilbudsstruktur ", der fremlægges for BU den 27/11. 27/ "Forslag til ny dagtilbudsstruktur " drøftes i Børne- og uddannelsesudvalget. 4/ Borgermøde vedr. "Forslag til ny dagtilbudsstruktur " fra Børne- og uddannelsesudvalget med deltagelse af alle interesserede. 27/11-6/ På baggrund af udmeldinger fra Børne- og uddannelsesudvalget arbejder administrationen videre med "Forslag til ny dagtilbudsstruktur ", med henblik på at BU kan sende det i høring 9/12. 9/ Børne- og Uddannelsesudvalget vedtager "Forslag til ny dagtilbudsstruktur ", der sendes i høring. Børne- og uddannelsesudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Administrationen Børne- og uddannelsesudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Administrationen Børne- og uddannelsesudvalget 10/ / Høringsperiode, hvor bestyrelser og MED-udvalg på dagtilbuds- og skoleområdet samt de 21 lokalråd kan komme med tilkendegivelser til Børne- og uddannelsesudvalgets "Forslag til ny dagtilbudsstruktur " Administrationen 30/1-12/ Administrationen udarbejder endeligt beslutningsgrundlag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde 18/ om "Forslag til ny dagtilbudsstruktur ". 3/2? Evt. ekstraordinært BU-møde hvor tilbagemeldinger på høringsmaterialet drøftes. 18/ Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen et "Forslag til ny dagtilbudsstruktur ". 2/ Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen et "Forslag til ny dagtilbudsstruktur ". 10/ Kommunalbestyrelsen vedtager "Ny dagtilbudsstruktur ". 11/3- Nedsættelse af arbejdsgrupper med deltagelse af politikere fra Børne- og uddannelsesudvalget med det formål at komme med input til, hvordan den vedtagne struktur bedst muligt kan bidrage til kommunens vision og udviklingsstrategi samt gode råd og opmærksomhedspunkter ift. implementering af den politisk vedtagne struktur. Administrationen Børne- og uddannelsesudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen Børne- og uddannelsesudvalget 16

19 Det endelige beslutningsgrundlag På nuværende tidspunkt er der en række forhold, der endnu ikke er fuldt belyst, og som først vil være beskrevet i det endelige beslutningsgrundlag i februar Det drejer sig om følgende: Endelige beregninger af den samlede besparelse Tidsplan for implementering (hvad skal lukke hvornår) Forslag til ledelsesstruktur Forslag til omdannelse af Naturen til besøgssted for andre er Forslag til udvikling af profil i Regnbuen Endelige beregninger af anlægsinvesteringer. Medarbejderindflydelse En strukturtilpasning som den, der er foreslået af Børne- og uddannelsesudvalget medfører naturligt usikkerhed blandt medarbejdere og ledere på området. Medarbejderantallet skal tilpasses det faldende børnetal og idet en del af den økonomiske tildeling til erne beror på antallet af matrikler vil lukning af matrikler derfor betyde mindre budgettildeling. Beløbene fremgår af tabellerne ovenfor under Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel. Samtidig skal ledelsesstrukturen tilpasses, og både ledere og medarbejdere er optaget af, hvordan en ny ledelsesstruktur kan formes, så den udgør en god ramme for den videre udvikling af dagtilbudsområdet. Der er nedsat et centralt midlertidigt tværgående MED-udvalg, der drøfter rammerne for implementering af den nye struktur set i forhold til medarbejder- og ledelsessporet. Derudover er der et lokalt MED-udvalg i hver, der løbende vil være involveret i at drøfte, hvordan implementeringsprocessen skrider frem. Implementering af medarbejder- og ledelsessporet er som udgangspunkt et administrativt ansvar. I selvejende er er det bestyrelsens ansvar, idet ledelsesretten i selvejende er ligger hos bestyrelsen. Selvom der flyttes børn fra en kommunal til en selvejende har kommunen således ikke mulighed for at ansætte personalet fra den kommunale i den selvejende. Tilsvarende er kommunen ikke forpligtet til at ansætte personale fra en selvejende, der lukkes, hvis børnene fordeles i kommunale er. 17

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i FMK

Fremtidens Dagtilbud i FMK Fremtidens Dagtilbud i FMK Administrationens plan for ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 Udarbejdet den 12. februar 2015 2015 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BU møde den 18/2 2015 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Dagtilbud, børn Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. (netto) 2011 priser Budget 2011 Andel i pct.

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Oversigt over forventede lukkedage i Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2016

Oversigt over forventede lukkedage i Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2016 Oversigt over forventede lukkedage i -Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2016 Såfremt den enkelte institutions navn ikke fremgår af listen, er der ikke lukket de pågældende dage. Som udgangspunkt er der

Læs mere

Fremtidens dagtilbud

Fremtidens dagtilbud Fremtidens dagtilbud Strategisk anlægspulje: Der afsættes 16,4 mio. kr. til en ny daginstitution i den nordlige del af kommunen i 2014 og 2015 samt 30 mio. kr. i 2016 og 2017 til renovering og nybyggeri

Læs mere

Kapacitet og efterspørgsel Ringe og Broby Til Børne- og Undervisningsudvalgets temadrøftelse d. 23. januar 2013

Kapacitet og efterspørgsel Ringe og Broby Til Børne- og Undervisningsudvalgets temadrøftelse d. 23. januar 2013 Kapacitet og efterspørgsel Ringe og Broby Til Børne- og Undervisningsudvalgets temadrøftelse d. 23. januar 2013 Børne- og Undervisningsudvalget er via drøftelser af efterspørgselsanalysen og bygningsanalysen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Ledere af dagtilbud og skoler pr. 1. september 2016

Ledere af dagtilbud og skoler pr. 1. september 2016 Ledere af dagtilbud og skoler pr. 1. september 2016 Område Institutioner Leder Kontaktchef Forstadsbåndet Kommunale daginstitutioner Jakob Ulrik Børneområde Nord: Lissi Beier Afd. Nøddehøj Afd. Bøgehaven

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Høringsmateriale vedr. ny dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: P

Høringsmateriale vedr. ny dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: P Høringsmateriale vedr. ny dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 PLACERING OG KAPACITET 4 NATUR OG SCIENCE PROFIL MED AFSÆT I UDVIKLINGSSTRATEGIEN 6 MULIGHED FOR ET STÆRKT

Læs mere

27/1 2015 Høringssvar om ny dagtilbudsstruktur i FMK 2015-2018 Personalet i Årslev Børnehave og Vuggestue er glade for at se, at I har udvalgt nogle principper i den nye dagtilbudsstruktur, som er med

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården. Version 01, den 14.09.2011

Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården. Version 01, den 14.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården Version 01, den 14.09.2011 Samlet konklusion Større

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Oversigt over høringssvar til Ny dagtilbudsstruktur 2015-2018

Oversigt over høringssvar til Ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 Oversigt over høringssvar til Ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget 30. januar 2015 ifm. høringsperioden. Oversigterne indeholder det scenarie,

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Borgerservice Borgerservice Faaborg Mellemgade 15, 5600 Faaborg 5798006900602 72531502 Borgerservice Ringe Tinghøj Alle 2, 5750

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling

Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Anlægsregnskab for 2011 Reg.kontonr. U/ Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Korrigeret anlægsbevilling Afvigelser el. restbev. Dato for vedtagelse 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation

Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation 2014 reduktion på 10 mio. 2015 reduktion på 30 mio. 2016-18 yderligere

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

Strukturudvikling på dagtilbudsområdet

Strukturudvikling på dagtilbudsområdet Allerød d. 30. juni 2015 Strukturudvikling på dagtilbudsområdet POLITISK BESLUTTEDE KAPACITETSPRINCIPPER 4 DEN FUSIONEREDE PROCES (FYSISK UDVIKLINGSPLAN, STRUKTURANALYSE OG BESPARELSER) 7 FORSLAG TIL OPDATERET

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2017-2020 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

Forskellige Ledelsesformer (Bilag til Analyse af institutionsstrukturen 2008)

Forskellige Ledelsesformer (Bilag til Analyse af institutionsstrukturen 2008) Forskellige Ledelsesformer (Bilag til Analyse af institutionsstrukturen 2008) 5 modeller for af dagtilbud 1. Traditionel institutions Leder og souschef mindre enhed - Vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 39 Fremtidens Fritidstilbud ved Holbergskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Fremtidens dagtilbud og skole. Masterplan for byrådets arbejde med de besluttede strukturdrøftelser

Fremtidens dagtilbud og skole. Masterplan for byrådets arbejde med de besluttede strukturdrøftelser Fremtidens dagtilbud og skole Fremtidens dagtilbud og skole Masterplan for byrådets arbejde med de besluttede strukturdrøftelser Masterplanen bidrager til at alle interessenter løbende kan få overblik

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune

Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune Hovedfax Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0531 FAX Fællessekretariatet

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Allested-Vejle skole Nr. Broby skole Pontoppidanskolen Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Udarbejdet af skolebestyrelserne på Nord- og Sydskolerne i Fåborg-Midtfyn kommune Sammen

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Borgerservice Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900619 72531501 Børn - Dagtilbud Floravej 17a, 5750 Ringe 5798006901036 72533202

Læs mere

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Tidligere overgange fra Dagpleje/vuggestue til børnehave Version 01, den 30.05.2011 Samlet konklusion I dag begynder børnene i

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge Uge 1 Uge 4 Uge 7 Uge 10 Uge 13 Uge 16 Uge 19 Uge 22 Uge 25 Uge 28 Uge 31 Uge 34 Uge 37 Uge 40 Uge 43 Uge 46 Uge 49 Uge 52 Nedlæggelse af Gæstehusene i deres nuværende form I forbindelse med omlægningen

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

Dagplejens gæsteordning

Dagplejens gæsteordning Dagplejens Supplerende notat til Børne-, Unge- og Familieudvalget 30. september 2013 1 1. Indledning Dette notat uddyber det oprindelige beslutningsnotat i forhold til de områder, som Børne-, Unge- og

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til kommissorium for arbejdet med dagtilbudsstruktur og budgettilpasninger i 2011

Forslag til kommissorium for arbejdet med dagtilbudsstruktur og budgettilpasninger i 2011 Forslag til kommissorium for arbejdet med dagtilbudsstruktur og budgettilpasninger i 2011 Opgaven Der nedsættes en hurtigtarbejdende projektorganisation, hvis opgave er, inden den 24. marts 2011, at udarbejde

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan Bilag 4 Fremtidens Fritidstilbud ved Amager Fælled Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud anbefaler forvaltningen, at den oprindelige

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Hvad skal vi igennem i dag

Hvad skal vi igennem i dag Hvad skal vi igennem i dag Dagsorden 1. Velkommen /v. udvalgsformand Carsten Rasmussen 2. Processen frem til nu - og videre frem /v. kommunaldirektør Inger Marie Vynne 3. Dataanalyse og scenarier /v. Brøndum

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Oplæg og Drøftelser, Dagtilbud

Oplæg og Drøftelser, Dagtilbud Oplæg og Drøftelser, Dagtilbud Program for gruppedrøftelser Kl. 19.15 Oplæg om grundlag for drøftelsen på dagtilbudsområdet 19.25 Hver daginstitutions forældrebestyrelserne drøfter deres holdning og kommentarer

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet. BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

Udtalelse. Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet. BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Udtalelse Til Aarhus Byråd Via Magistraten 3. oktober 2016 Side 1 af 8 Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet 1. Konklusion Principielt er Børn og Unge enig i, at der skal

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune

ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune Forslag til ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune - efter høring 1 Forord Hermed forslag til ændret skolestruktur i Rudersdal Kommune efter høring. Rudersdal Kommune forventes i de kommende 10-15 år

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til specialundervisning med

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere