Børne- og uddannelsesudvalgets

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og uddannelsesudvalgets"

Transkript

1 Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur Sags-id: P Version 2 BU møde den 9/

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen... 1 Bygningskapacitet... 2 Økonomiske forudsætninger... 2 Principper for fremtidens dagtilbudsstruktur... 3 Forslag til ny struktur... 5 Ringeområdet... 5 Ryslinge/Gislev/Kværndrupområdet... 7 Brobyområdet... 9 Faaborgområdet...10 Årslevområdet...12 Samlet oversigt over besparelse Samlet oversigt over anlægsinvesteringer Den videre proces Det endelige beslutningsgrundlag Medarbejderindflydelse... 17

3 Indledning Børne- og uddannelsesudvalget har den 19/ peget på en række matrikler, som man foreslår skal indgå i den videre tilpasning af strukturen. Udvalget har bedt administrationen om en kort beskrivelse af forudsætninger og konsekvenser samt estimater af økonomien ved den løsning, som udvalget har foreslået. Dette dokument er 1. version af det materiale, som Børne- og uddannelsesudvalget har bedt administrationen om. Dokumentet behandles første gang på udvalgets møde den 27/11 og behandles endeligt den 9/ Herefter er det tanken, at materialet skal danne baggrund for en høring. Baggrund Drøftelserne om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet har været i gang længe. Allerede i 2012 viste befolkningsprognosen, at børnetallet ville falde med mere end 300 børn i perioden Samtidig vedtog kommunalbestyrelsen en økonomisk politik, hvor driften af dagtilbudsområdet forventes effektiviseret med mere end 14 mio. kr. i I budgettet for 2014 blev der afsat i alt 46 mio. kr. til renovering og nybyggeri på dagtilbudsområdet for at "understøtte en fortsat effektiv drift i en tid med faldende børnetal, ændrede efterspørgselsmønstre samt behovet for mere fremtidssikrede er". Budgetforliget for 2015 fastlægger, at "Et markant fald i antallet af børn i alderen 3-5 år samt ændrede efterspørgselsmønstre gør det nødvendigt at se på den kommunale dagsstruktur. Det gælder ikke mindst i de mindre lokalsamfund, hvor børnetallet er faldet og fortsat forventes at falde mest. Inden for Dagtilbud-Børn er der aftalt en rammebesparelse i forbindelse med strukturtilpasning på dagtilbud på kr. i 2015, som vokser til 7 mio. kr. i Det er nu op til Børne- og uddannelsesudvalget at indstille, hvilke konkrete er der skal lukkes. Det står klart, at der vil blive tale om betydelige strukturtilpasninger, hvor kommunens tilbud koncentreres på færre matrikler, og hvor nogle forældre vil komme til at køre længere, end de gør i dag." Børne- og uddannelsesudvalget har fulgt udviklingen i børnetallet meget nøje, og der er enighed om, at der er brug for at handle for at sikre bæredygtige er med læringsmiljøer af høj kvalitet. Børne- og uddannelsesudvalget vedtog den 11/ otte principper som grundlag for udkast til en fremtidig struktur. Principperne kan ses på side 5. Ud over principperne er Børne- og uddannelsesudvalgets udkast til ny dagtilbudsstruktur baseret på følgende data. Dagpasningsprognosen Den væsentligste årsag til strukturtilpasningen er et faldende børnetal. Kommunen har en befolkningsprognose, der forudsiger børnetallet frem til Baseret på de seneste års erfaringstal har administrationen udarbejdet en dagpasningsprognose som grundlag for udvalgets drøftelser. Denne prognose går dels tættere på børnetallet i de enkelte områder i kommunen, men tager også højde for, hvor mange børn i en årgang der passes i kommunens er. Den forventede efterspørgsel efter dags i 2018 tager derfor udgangspunkt i dagpasningsprognosen, hvor man også finder forudsætningerne for fastsættelse af bygningskapaciteten. Udvikling efterspørgsel efter 3-5 årige År Børn til pasning i alt Indeks

4 Børne- og uddannelsesudvalgets overvejelser koncentrerer sig om antallet af børnehave, idet der forventes opretholdt det samme antal vuggestue som i 2014 i de enkelte områder. Bygningskapacitet Kommunens byggeafdeling har udarbejdet en bygningsanalyse, der beskriver ernes bygningsmæssige stand. Alle børnehuse er kategoriseret efter, hvor godt de lever op til byggelovgivningen. Kategorierne har følgende definitioner: Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Bemærkning Bygningerne er moderne og tidssvarende indrettet. Dager opført efter gældende bygningsreglement (BR10). Om- og tilbygninger er udført efter BR10. Bygningerne er gode og velfungerende og har typisk mindre mangler. De er opført efter et ældre bygningsreglementet (opfylder ikke BR10) om- og tilbygninger skal udføres efter BR2010, hvilket indebærer, at en del af en sandsynligvis skal renoveres. Bygningerne er mindre gode og har typisk mange mangler. De er opført efter et ældre bygningsreglement (opfylder ikke BR10) om- og tilbygninger skal udføres efter BR2010, hvilket indebærer, at en meget stor del af en skal renoveres. Det kan kun i nogle tilfælde betale sig at bringe bygningen til moderne og brandsikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Bygningen er i meget dårlig stand og med mange store mangler. Der skal typisk bruges så mange midler på at renovere dem, at det ikke er økonomisk forsvarligt. Ved alle nybygninger skal der altid udføres en konkret vurdering, således at alle juridiske og økonomiske forhold er tilstrækkeligt belyst, inden der træffes beslutning om projekt. Økonomiske forudsætninger Børne- og uddannelsesudvalget har drøftet forskellige løsningsmuligheder med udgangspunkt i økonomiske estimater, der er foretaget ud fra den tildelingsmodel, som er politisk vedtaget i Faaborg-Midtfyn Kommune. Imidlertid kan vi ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor børn fra lukkede er vil blive passet i fremtiden, og dermed kan vi ikke beregne den præcise besparelse i forhold til de enkelte matrikler. Der er endvidere lavet et overslag over besparelsen på ledelse, idet den kommende ledelsesstruktur ikke er fastlagt endnu. Ledelsesstrukturen vil være beskrevet i det endelige beslutningsgrundlag i februar Salg af bygninger er ikke indregnet og der er ligeledes ikke indregnet budget til grunde og bygninger for de matrikler, der ikke bliver solgt eller finder anden anvendelse. Besparelsen fordeler sig på fagområderne Dagtilbud børn, Undervisning og Teknik. Den samlede besparelse modregnes i puljen til strukturtilpasninger under Dagtilbud børn. 2

5 Principper for fremtidens dagtilbudsstruktur Børne- og uddannelsesudvalget vedtog den 11/ følgende otte principper som grundlag for den fremtidige struktur: 1. En ny dagtilbudsstruktur skal understøtte Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi "Sammen om nødvendige forandringer" "Stærke by- og oplandsprofiler er afgørende for at tiltrække nye borgere til kommunen. Vi skal fokusere investeringerne ved at understøtte de områder og byer, der har særlige potentialer ift. at tiltrække nye borgere." Udviklingsstrategien s. 6. Børne- og uddannelsesudvalget lægger særlig vægt på at sikre gode pasningstilbud i de områder, der er prioriteret som bosætnings- og vækstområder. 2. En ny dagtilbudsstruktur skal tilstræbe en bred geografisk dækning i et tæt samarbejde mellem offentlige og private tilbud Dagtilbudsstrukturen i kommunen består både af kommunale, selvejende og private dagtilbud. De udfordringer, som kommunen står over for, kan vi ikke løse alene. Der er brug for at få alles ressourcer sat i spil. Børne- og uddannelsesudvalget lægger vægt på, at den fremtidige struktur skal være bæredygtig, så der opnås en høj kvalitet i tilbuddene. For at opnå dette vil dagtilbuddene i fremtiden blive koncentreret på færre matrikler. Børne- og uddannelsesudvalget anerkender, at private dagtilbud i fremtiden medvirker til at sikre kvalitetstilbud med en bred geografisk dækning i tæt samarbejde med kommunen. 3. Nogle forældre vil komme til at køre længere, end de gør i dag Faaborg-Midtfyn Kommune har som den eneste kommune på Fyn haft et politisk fastlagt serviceniveau, hvor vi tilstræber, at "børn tilbydes plads i nærområdet, defineret som højest 8 km mellem bopæl og dag". I en ny dagtilbudsstruktur vil de tilbud, som kommunen visiterer til, være koncentreret på færre matrikler, og kommunen kan ikke fastholde 8 km-grænsen i fremtiden. Børne- og uddannelsesudvalget lægger vægt på, at private dagtilbud allerede i dag tager ansvar for en stor andel af børnepasningen i kommunen. Et tæt samarbejde mellem offentlige og private tilbud kan bidrage til, at forældre fortsat har mulighed for pasning i nærområdet. 4. En ny dagtilbudsstruktur skal være bæredygtig Den nuværende dagtilbudsstruktur består af mange små bygninger med plads til 40 børn. Børne- og uddannelsesudvalget lægger vægt på at tilpasse kapaciteten på en måde, så de fremtidige er bliver økonomisk, fagligt og ledelsesmæssigt bæredygtige. Det er vanskeligt at sætte et konkret mål op for, hvor stor en skal være for at være bæredygtig. Det afhænger i høj grad af bygningens indretning og beskaffenhed. Målet på lang sigt er er i størrelsen børnepoint, hvor en rummer forskellige funktioner, fx legestue eller gæstepasning. Dette mål kan kun nås gennem en langsigtet planlægning, der rækker ud over Budget

6 En ny dagtilbudsstruktur skal tilpasse kapaciteten til et niveau, hvor de fremtidige er kan forvente en fuld kapacitetsudnyttelse. 5. Institutioner med lav efterspørgsel Institutioner med lav efterspørgsel er udfordret både på økonomi og faglighed. Børne- og uddannelsesudvalget vil være særligt opmærksom på at træffe beslutning om strukturændringer i er, der når under en efterspørgsel på børnepoint. Børne- og uddannelsesudvalget følger udviklingen i efterspørgslen nøje. 6. Udvikling af moderne læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen har i juni 2014 vedtaget en ambitiøs kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet. Kvalitetsstandarden lægger vægt på, at alle dagtilbud udvikler moderne læringsmiljøer, der giver rum til leg, læring og udvikling. De bygningsmæssige rammer skal understøtte udviklingen af moderne læringsmiljøer. Børne- og uddannelsesudvalget lægger vægt på at lukke matrikler med forældede eller uhensigtsmæssige planløsninger, der udfordrer organiseringen af det pædagogiske arbejde eller står i vejen for, at der kan skabes de rette læringsmiljøer for børnene. 7. Anlægsmidlerne skal anvendes, så de gør en reel forskel Der er afsat 46 mio. kr. i anlæg på dagtilbudsområdet i årene Børne- og uddannelsesudvalget lægger vægt på, at der skal ske en målrettet prioritering af, hvordan anlægsmidlerne anvendes, så de gør en reel forskel for kvaliteten i læringsmiljøerne. Anlægsmidlerne skal ikke "smøres tyndt ud", men skal fordeles, så de reelt styrker de fremtidige er, fx i form af udvidelse af kapaciteten, opbygning af en attraktiv profil med målrettede læringsrum eller modernisering/renovering til nutidig standard. 8. Endnu tættere samarbejde mellem dagtilbud og skole, hvor det er muligt Den Sammenhængende Børnepolitik lægger vægt på et tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole, så der sikres en rød tråd i børnenes udvikling og læring. Den Sammenhængende Børnepolitik s. 8. Der er siden 2012 opnået gode erfaringer med landsbyordninger, hvor dagtilbud og skole er organiseret under fælles ledelse. Landsbyordninger er velfungerende løsninger i mindre lokalsamfund, hvor der i forvejen er tætte relationer og et stærkt sammenhold. Børne- og uddannelsesudvalget lægger vægt på, at der søges etableret landsbyordninger i lokalsamfund, hvor dagtilbuddet er fødekæde til skolen, og hvor det samlede tilbud kan profitere af et tættere samarbejde. 4

7 Forslag til ny struktur Ringeområdet I Ringeområdet forventes overskydende kapacitet på 80 i 2018, hvorfor Tinghøj samt Guldhøj Børnehave foreslås lukket. Total bygningskapacitet i hele området Efterspørgsel år 2018 Overkapacitet pga. faldende børnetal Kilde: Dagpasningsprognose 2014 Området vil herefter bestå af følgende børnehuse: Børnehusets navn Ejerform Antal 1 Hjemly Privat børnehave 43 Antal Kahytten (omlægning til landsbyordning) Kommunal børnehave 51 3 Krudtuglen Privat integreret Blåtands Privat børnehave 21 Vesterparken Kommunal integreret Stentevang Privat børnehave Fryd Kommunal børnehave 64 2 Hættegården Kommunal børnehave 64 2 Total bygningskapacitet I drøftelserne om den fremtidige struktur blev der lagt vægt på at sikre bæredygtige er (princip 4) og dermed bevare matrikler med gode planløsninger, der giver mulighed for hensigtsmæssige læringsmiljøer (princip 6). Kahytten i Espe foreslås omdannet til en landsbyordning sammen med Espe Skole, jf. princip 8. Kahytten er i dag en kommunal børnehave, og er et af 4 børnehuse i områdeen Femkløveren. Forslaget betyder, at ledelsen overgår til skolelederen. 1 Antal er et udtryk for kapaciteten i et børnehus. Fra januar til juli stiger børnetallet i erne med ca. 15 %. For at regne den samlede gennemsnitlige kapacitet ud, har vi valgt at trække 15 % fra den maksimale kapacitet. Disse tal er ikke en præcis angivelse af hvor mange børn der kan være på matriklerne, men skal ses som et overslag, til brug ved forskellige analyser og prognoser. 5

8 Anlægsinvesteringer Med forslaget til strukturtilpasning i Ryslinge/Gislev/Kværndrup må der forventes en øget efterspørgsel efter i Ringe. For at imødekomme pladsbehovet samt genetablere vuggestue, der lukkes i Tinghøj, har udvalget bedt administration om at udarbejde forslag til etablering af 14 vuggestue og 22 børnehave i Vesterparken i Ringe. Kommunale Bygninger har udarbejdet et prisoverslag på etableringen af 14 vuggestue og 22 børnehave i Vesterparken. Anlægsudgiften hertil skønnes at være ca. 9 mio. kr. Besparelse Ringeområdet Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Besparelse ved lukning/omlægning pr. år (t.kr.) Tinghøj Selvejende integreret Guldhøj Kommunal børnehave Kahytten (omlægning til landsbyordning) Kommunal børnehave Besparelse i alt Pladser lukket Besparelse Guldhøj Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt Besparelse Tinghøj Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt

9 Ryslinge/Gislev/Kværndrupområdet I Ryslinge/Gislev/Kværndrup er der overskydende kapacitet på 80 i 2018, hvorfor Eventyrhuset og Snurretoppen foreslås lukket. Total bygningskapacitet i hele området Efterspørgsel år 2018 Overkapacitet pga. faldende børnetal Kilde: Dagpasningsprognose 2014 Området vil herefter bestå af følgende børnehuse: Børnehusets navn Ejerform Antal Myretuen Privat integreret Solstrålen Privat børnehave 41 Trunderup Privat børnehave 26 Oasen Kommunal integreret Kværndrup Privat Børnehave 43 Antal Total bygningskapacitet I drøftelserne om den fremtidige struktur blev der lagt vægt på at sikre de tilbageværende er en bæredygtig drift (princip 4). Udvalget peger på lukning af Snurretoppen i Gislev og Eventyrhuset i Ryslinge, i alt 81. Denne løsning vil skabe en mindre dækning af pasningstilbud i et relativt stort geografisk område. Udvalget lægger vægt på, at der i området er en del privater, der i fremtiden vil medvirke til at sikre kvalitetstilbud (princip 2), sådan at forældre fortsat har mulighed for pasning i nærområdet (princip 3). Udvalget er opmærksom på, at lukning af Eventyrhuset i Ryslinge vil påvirke tilstrømningen til den lokale skole negativt. Udvalget har lagt vægt på hensynet til bæredygtighed i de tilbageværende er. Udvalget har desuden lagt vægt på at sikre gode pasningstilbud i Ringe by, der i udviklingsstrategien er prioriteret som et bosætnings- og vækstområde (princip 1). 7

10 Besparelse i Ryslinge/Gislev/Kværndrup Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Besparelse ved lukning/omlægning pr. år (kr.) Eventyrhuset Kommunal børnehave Snurretoppen Kommunal børnehave Besparelse i alt Pladser lukket 81 Besparelse Snurretoppen Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt Besparelse Eventyrhuset Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt

11 Brobyområdet I Brobyområdet er der ingen overskydende kapacitet i Udvalget peger derfor ikke på lukning af i området. Total bygningskapacitet i hele området Efterspørgsel år 2018 Over kapacitet pga. faldende børnetal Kilde: Dagpasningsprognose 2014 Området vil herefter bestå af følgende børnehuse: Børnehusets navn Ejerform Antal Kaptajngården Selvejende børnehave 60 4 Myretuen Kommunal børnehave 55 2 Broholm Landsbyordninger Børnehave 68 2 Total bygningskapacitet 183 I drøftelserne om den fremtidige struktur blev der lagt vægt på, at Kaptajngården i V. Hæsinge, der er en kategori 4-, jf. Bygningsanalysen fra 2012, ikke kan bevares, uden at der afsættes anlægsmidler til en renovering. Udvalget er derfor enig om, at der skal investeres anlægsmidler i Kaptajngården (princip 7). Anlægsinvesteringer Udvalget har bedt administration om at udarbejde forslag til renovering af Kaptajngården i V. Hæsinge. Kommunale Bygninger har udarbejdet et prisoverslag på, at renovering af Kaptajngården kan gøres for ca. 3.5 mio. kr. 9

12 Faaborgområdet I Faaborgområdet er der en overskydende kapacitet på 58 i 2018, hvorfor Saugstedgaard og Brahetrolleborg landsbyordning, børnehavedelen foreslås lukket. Total bygningskapacitet i hele området Efterspørgsel år 2018 Over kapacitet pga. faldende børnetal Kilde: Dagpasningsprognose 2014 Området vil herefter bestå af følgende børnehuse: Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Bøgebjerg Landsbyordninger Børnehaver 51 3 Ringgården Selvejende børnehave 57 3 Sundbrinkens Kommunal integreret Toftegården Kommunal Børnehave Kærnehuset. Firkløveret i landsbyen Landsbyordninger Integreret Landsbyordninger Integreret Lillely Privat integreret 12 8 Haastrup Privat integreret Total bygningskapacitet I drøftelserne om den fremtidige struktur lægger udvalget vægt på at lukke utidssvarende bygninger (princip 6), hvorfor afdelingen Saugstedgaard foreslås lukket. Endvidere blev der lagt vægt på, at matrikler med meget lav efterspørgsel ikke vil være bæredygtige (princip 5), hvorfor Brahetrolleborg børnehave foreslås lukket. Udvalget er opmærksom på, at en lukning af Brahetrolleborg vil skabe en mindre dækning af pasningstilbud i et relativt stort geografisk område. Udvalget lægger vægt på, at der i området er en del privater der i fremtiden vil medvirke til at sikre kvalitetstilbud (princip 2), sådan at forældre fortsat har mulighed for pasning i nærområdet (princip 3). Udvalget har desuden lagt vægt på at sikre gode pasningstilbud i Faaborg by, der i udviklingsstrategien er prioriteret som et bosætnings- og vækstområde (princip 1). 10

13 Anlægsinvesteringer Udvalget har bedt administrationen om at udarbejde forslag til etablering af 44 nye børnehave i Toftegården i Faaborg. Kommunale Bygninger har udarbejdet et prisoverslag på etableringen af 44 nye børnehave i Toftegården. Anlægsudgiften hertil skønnes at være ca. 9 mio. kr. Besparelse Faaborgområdet Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Besparelse ved lukning/omlægning pr. år (kr.) Brahetrolleborg Landsbyordninger Børnehaver Saugstedgaard Kommunal Børnehave Besparelse i alt Pladser lukket 81 Besparelse Saugstedgaard Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt Besparelse Landsbyordning Brahetrolleborg Poster Kr. Besparelse pr. matrikel (ydertid/grundbeløb) Besparelse på afdelingsleder Mindreudgift til ledelse på skolen Besparelse ved ikke at "opfylde" til 40 børn (forskel 33 børn) Besparelse på grunde og bygninger Afledt virkning på forældrebetaling I alt

14 Årslevområdet I Årslevområdet (Årslev, Rolfsted/Ferritslev og Nr. Lyndelse) er der overskydende kapacitet på 119 i 2018, hvor Carl Nielsen, Motorikken og Naturen foreslås lukket og at Naturen foreslås omdannet til besøgssted for andre er, der ikke har fast indskrevne børn. Total bygningskapacitet i hele området Efterspørgsel år 2018 Over kapacitet pga. faldende børnetal Kilde: Dagpasningsprognose 2014 Området vil herefter bestå af følgende børnehuse: Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Nr. Lyndelse Regnbuen Årslev bhv. Bøgehaven Nøddehøj Kernehuset Selvejende børnehave Kommunal integreret Selvejende integreret Kommunal integreret Kommunal integreret Privat integreret Ferritslev Friskole Legeskolen Privat børnehave 15 Lundsbjerg Selvejende børnehave 55 3 Total bygningskapacitet Motorikken er besluttet lukket i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2014 (44 bhv. og 10 vuggestue). I drøftelserne om den fremtidige struktur peger udvalget på at samle kræfterne i Nr. Lyndelse/Nr. Søby om bygningskomplekset i Nr. Søby gl. skole (Regnbuen) og investere anlægsmidler, sådan at der kan opbygges en stærk profilbørnehave (princip 7). I tilpasningen af kapaciteten har udvalget lagt vægt på at lukke utidssvarende bygninger (princip 6), hvorfor Carl Nielsen børnehave i Nr. Lyndelse foreslås lukket. 12

15 Naturen i Hudevad foreslås omdannet til et besøgssted for andre er, således at der ikke er fast indskrevne børn. Administrationen bedes belyse forskellige praktiske løsningsmuligheder. Anlægsinvesteringer Udvalget har bedt administrationen om at udarbejde forslag til etablering af 11 nye børnehave i Årslevområdet. Udvalget har desuden bedt om beregning på udvikling af Naturen som besøgssted, og udvikling af profil i Regnbuen i Nr. Søby.. Kommunale Bygninger har udarbejdet et prisoverslag på etableringen af 20 nye børnehave i Bøgehaven i Årslev, da det svarer til 1 grupperum. Anlægsudgiften hertil skønnes at være ca. 5 mio. kr. Besparelse Årslevområdet Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Besparelse ved lukning/omlægning pr. år Carl Nielsen Kommunal børnehave Motorikken Kommunal integreret Naturen Kommunal børnehave Besparelse i alt Pladser lukket Besparelse Carl Nielsen Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt Besparelse Naturen Poster Kr. Ledelse Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling I alt

16 Samlet oversigt over besparelse Børnehusets navn Ejerform Antal Antal Besparelse ved lukning/omlægning pr. år Carl Nielsen Motorikken Naturen Brahetrolleborg Saugstedgaard Eventyrhuset Snurretoppen Tinghøj Guldhøj Kahytten (omlægning til landsbyordning) Kommunal børnehave Kommunal integreret Kommunal børnehave Landsbyordninger Børnehaver Kommunal Børnehave Kommunal børnehave Kommunal børnehave Selvejende integreret Kommunal børnehave Kommunal børnehave Besparelse i alt

17 Samlet oversigt over anlægsinvesteringer Børnehusets navn Ejerform Antal Antal NYE NYE Prisoverslag Anlægsinvestering Afledt bygningsdrift Vesterparken Toftegårdens Bøgehaven Kaptajngården Naturen omdannes til besøgssted Regnbuen profil Samlet anlægsinvestering Kommunal integreret Kommunal Børnehave Kommunal integreret Selvejende Endnu ikke beregnet Endnu ikke beregnet Antal nye Afledt bygningsdrift Omdannelse af Naturen til besøgssted vil desuden indebære afledte driftsudgifter. Disse er ikke beregnet endnu, da dette forudsætter en nærmere beskrivelse af tilbuddet. Tilsvarende er der ikke beregnet på udvikling af profil i Regnbuen, da det forudsætter en nærmere beskrivelse. Den afledte bygningsdrift skal fratrækkes den samlede driftsbesparelse. Administrationen anbefaler, at de to er inddrages tæt i arbejdet med at beskrive løsningsforslag for de to projekter. Den videre proces Procesplan for Børne- og uddannelsesudvalgets arbejde med "Forslag til ny dagtilbudsstruktur " Dato Aktivitet Aktører 3/ Temadrøftelse Ny dagtilbudsstruktur Børne- og uddannelsesudvalget 15

18 Dato Aktivitet Aktører 11/ Vedtagelse af principper for "forslag til ny dagtilbudsstruktur ". 19/ BU beslutter, hvordan det videre arbejde med "forslag til ny dagtilbudsstruktur " skal tilrettelægges samt præsenterer forslag til, hvilke matrikler der overvejes lukket / På baggrund af udmeldinger fra BU-mødet den 19/11 udarbejder administrationen et foreløbigt "Forslag til ny dagtilbudsstruktur ", der fremlægges for BU den 27/11. 27/ "Forslag til ny dagtilbudsstruktur " drøftes i Børne- og uddannelsesudvalget. 4/ Borgermøde vedr. "Forslag til ny dagtilbudsstruktur " fra Børne- og uddannelsesudvalget med deltagelse af alle interesserede. 27/11-6/ På baggrund af udmeldinger fra Børne- og uddannelsesudvalget arbejder administrationen videre med "Forslag til ny dagtilbudsstruktur ", med henblik på at BU kan sende det i høring 9/12. 9/ Børne- og Uddannelsesudvalget vedtager "Forslag til ny dagtilbudsstruktur ", der sendes i høring. Børne- og uddannelsesudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Administrationen Børne- og uddannelsesudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Administrationen Børne- og uddannelsesudvalget 10/ / Høringsperiode, hvor bestyrelser og MED-udvalg på dagtilbuds- og skoleområdet samt de 21 lokalråd kan komme med tilkendegivelser til Børne- og uddannelsesudvalgets "Forslag til ny dagtilbudsstruktur " Administrationen 30/1-12/ Administrationen udarbejder endeligt beslutningsgrundlag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde 18/ om "Forslag til ny dagtilbudsstruktur ". 3/2? Evt. ekstraordinært BU-møde hvor tilbagemeldinger på høringsmaterialet drøftes. 18/ Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen et "Forslag til ny dagtilbudsstruktur ". 2/ Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen et "Forslag til ny dagtilbudsstruktur ". 10/ Kommunalbestyrelsen vedtager "Ny dagtilbudsstruktur ". 11/3- Nedsættelse af arbejdsgrupper med deltagelse af politikere fra Børne- og uddannelsesudvalget med det formål at komme med input til, hvordan den vedtagne struktur bedst muligt kan bidrage til kommunens vision og udviklingsstrategi samt gode råd og opmærksomhedspunkter ift. implementering af den politisk vedtagne struktur. Administrationen Børne- og uddannelsesudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen Børne- og uddannelsesudvalget 16

19 Det endelige beslutningsgrundlag På nuværende tidspunkt er der en række forhold, der endnu ikke er fuldt belyst, og som først vil være beskrevet i det endelige beslutningsgrundlag i februar Det drejer sig om følgende: Endelige beregninger af den samlede besparelse Tidsplan for implementering (hvad skal lukke hvornår) Forslag til ledelsesstruktur Forslag til omdannelse af Naturen til besøgssted for andre er Forslag til udvikling af profil i Regnbuen Endelige beregninger af anlægsinvesteringer. Medarbejderindflydelse En strukturtilpasning som den, der er foreslået af Børne- og uddannelsesudvalget medfører naturligt usikkerhed blandt medarbejdere og ledere på området. Medarbejderantallet skal tilpasses det faldende børnetal og idet en del af den økonomiske tildeling til erne beror på antallet af matrikler vil lukning af matrikler derfor betyde mindre budgettildeling. Beløbene fremgår af tabellerne ovenfor under Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel. Samtidig skal ledelsesstrukturen tilpasses, og både ledere og medarbejdere er optaget af, hvordan en ny ledelsesstruktur kan formes, så den udgør en god ramme for den videre udvikling af dagtilbudsområdet. Der er nedsat et centralt midlertidigt tværgående MED-udvalg, der drøfter rammerne for implementering af den nye struktur set i forhold til medarbejder- og ledelsessporet. Derudover er der et lokalt MED-udvalg i hver, der løbende vil være involveret i at drøfte, hvordan implementeringsprocessen skrider frem. Implementering af medarbejder- og ledelsessporet er som udgangspunkt et administrativt ansvar. I selvejende er er det bestyrelsens ansvar, idet ledelsesretten i selvejende er ligger hos bestyrelsen. Selvom der flyttes børn fra en kommunal til en selvejende har kommunen således ikke mulighed for at ansætte personalet fra den kommunale i den selvejende. Tilsvarende er kommunen ikke forpligtet til at ansætte personale fra en selvejende, der lukkes, hvis børnene fordeles i kommunale er. 17

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 3. juni 2015 J.nr.: 2014/2520 Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune Brug nøgletal i styringen Kend din kommune Kommunaløkonomisk Forum 2015 8. og 9. januar 2015 Forord For at sikre en effektiv styring af kommunen, kræver det, at man kender sin kommune. Hvordan har vi prioriteret

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Høringsversion 2. version September 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning...3

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere