Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden Auning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning"

Transkript

1 Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: Journalnr.: 14/16896 Dispensation Naturbeskyttelseslovens 3 og 16 samt Planlovens 35 til oprensning og udvidelse af et vandhul samt plantning af et levende hegn på matrikel nr. 7oa, Grenaa Markjorder, Grenaa. Du får hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 og 16 samt Planlovens 35 til oprensning og udvidelse af et vandhul samt plantning af et levende hegn på matrikel nr. 7oa, Grenaa Markjorder, Grenaa. Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3../. Beliggenheden fremgår af vedlagte kortbilag. Til afgørelsen er der knyttet en række vilkår jf. afsnit herom. Ansøgers oplysninger Dispensationen er givet på grundlag af oplysningerne i jeres ansøgning. I oplyser i ansøgningen, at Djurslands jagthundeklub har en meget gammel aftale om brugen af kommunens areal. Aftalen indebærer, at Djursland jagthundeklub må træne på marken og i søen. Klubben har ca. 200 medlemmer og der er ca. 100 hunde gennem jeres kurser årligt. Klubben sørger selv for at slå græsset og arealet holdes pænt og ordentligt. I oplyser endvidere, at i takt med, at der stilles større krav til træningen af hunde vokser behovet for et egnet terræn i samme målestok. I Djursland jagthundeklub sigter I efter, at hunde kan bestå en anerkendt apporteringsprøve og herefter en udvidet apporteringsprøve. I vurderer, at man nemt kunne opnå dette ved, at man udvider søen med 3-5 meter i diameter og plantede et levende hegn på ca meter. I oplyser herudover, at en udvidelse af søen vil betyde, at I kan træne hundene væsentligt bedre på vandapportering og søg på vand. Det er allerede i dag et krav til klubben, at I kan stille med egnede forhold til anerkendte prøver. Prøverne er et adgangskrav til andre kurser. I jeres ansøgning oplyser I, at et levende hegn ville give mulighed for, at I kan træne hundene uden at kunne se dem arbejde, da dette er en typisk jagtsituation. I ansøgningen gør I endvidere opmærksom på, at dette forhold ikke muligt på engen i dag, idet det er muligt, at hele tiden have visuel kontakt med hunden. Ved efterfølgende korrespondance har I oplyst, at med hensyn til plantning af levende hegn, så er det ikke nødvendigt fra jeres side, at det levende hegn skal bestå af træer. Lave buske (1 2 meter høje) vil fint kunne dække jeres behov i træning og prøvesituationer. status: gældende / version: 6 / ansvarlig: ALM/MARIK Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

2 Det er heller ikke hensigten, at hegnet skal være meter langt på et lige stykke. Det skal gerne etableres således, og gerne vinkelret på kanalen, se nedenstående figur. 15 m 15 m På den måde vil der heller ikke nedsættes væsentligt udsyn og udsigt. Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og efterfølgende brevveksling. Besigtigelse Vi har den 22. oktober 2014 besigtiget området og konstateret, at søen er lysåben med forholdsvis stejle skrænter. Bredvegetationen var domineret af Tagrør. Herudover blev der observeret Lyse siv, Lav ranunkel, Rør græs, Bredbladet dunhammer, Stor nælde og Sø kogleaks, se nedenstående billede. -2-

3 Det omgivende areal var bevokset af høje stauder samt en græsmark med kulturgræsser. Luftfotomateriale Luftfoto fra viser, at den omgivende græsmark har været omlagt gennem hele perioden. Kommunens bemærkninger Naturbeskyttelseslovens 3 Vandhullet er større end 100 m 2 og indeholder et naturligt plante- og dyreliv, og er derfor omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Naturtilstanden må dermed ikke ændres uden særlig tilladelse, og derfor kræver det ansøgte dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Arealet er som en del af Norddjurs Kommunes kommuneplan målsat B (se naturkvalitetsplanen). Det betyder, at mindre indgreb i naturen i særlige tilfælde kan godkendes efter konkret vurdering. Det er vores vurdering, at en udvidelse af vandhullet vil gavne den biologiske mangfoldighed i og omkring vandhullet. Det er dog vigtigt, at man ved udvidelsen laver et vandhul med en lav bredhældning (højst 1:5). Ved at lave et tyndt skrab på bredderne af det eksisterende vandhul vil man ikke påvirke det eksisterende vandhuls plante- og dyreliv væsentligt. En udvidelse med lavt vand vil forsøge arealet med lunt vand til planter og dyr, hvilket er en forbedring for vandhulsdyrene, som der forekommer en del af i nærområdet. Udvidelsen vil også blive et værdifuldt element i landskabet. Ved etableringen af vandhullet skal det sikres, at der ikke bliver forbindelse til vandløbet Kolindsund Sydkanal, da dette oftest forringer naturforholdene i både vandhul og vandløb. Der skal derfor være en afstand på mindst 10 meter samt en vis terrænhøjde mellem vandhullet og åen. Det mellemliggende område vil kunne fungere som filter ved evt. oversvømmelse. Terrænet skal stadig se naturligt ud, og der må ikke etableres en vold. Naturbeskyttelseslovens 16 Indholdet af bestemmelsen er et generelt forbud mod at placere beplantninger, bygninger, skure, campingvogne, master mv. Med hensyn til udvidelsen af søen er dette ikke i modstrid med naturbeskyttelseslovens 16, da dette er et fladt anlæg. Derimod er en etablering af træer i modstrid med naturbeskyttelseslovens 16, da dette skaber en fysisk barriere således, at det ikke er mulighed for at opleve udsigten over vandløbet samt de store udsigtskiler der er over dalen. Det skal herudover nævnes, at arealet er udpeget som et bevaringsværdigt landskab i Norddjurs Kommunes kommuneplan. Arealet er udpeget på grund af de store åbne vidder omkring Kolindsund, hvor der er et åbent fladt terræn der står i kontrast til højderyggen omkring Kolindsunds bund. Plantning af træer på det pågældende areal er således også i strid med kommuneplanen. Ved efterfølgende korrespondance har I dog oplyst, at med hensyn til plantning af levende hegn, så er det ikke nødvendigt fra jeres side, at det levende hegn skal bestå af træer. Lave buske (1 2 meter høje) vil fint kunne dække jeres behov i træning og prøvesituationer. Det er således Norddjurs Kommunes vurdering, at plantning af lave buske (der forefindes naturligt i Danmark, f.eks. Ribes alpinum (fjeldribs), Aronia melanocarpa (Surbær), Lonicera ledebourii (gedeblad), malus sargentii (sargentsæble), cornus sanguinea(kornel), physocarpus malvaceus (blærespirea)) ikke vil påvirke landskabet væsentligt og, at det derfor er muligt at meddele dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16. Af samme årsag som ovenfor nævnt vil plantning af lave buske heller ikke være i modstrid med udpegningen af området som værende af landskabelig interesse

4 Planlovens 35 Udvidelsen af søen betragtes som en ændret anvendelse som kræver landzonetilladelse og skal behandles efter planlovens 35. Det vurderes dog, at udvidelsen af vandhullet vil kunne passes godt ind i landskabet, således at det giver et mere værdifuldt indslag i landskabet. På baggrund af ovenstående meddeler Norddjurs Kommune dispensation til oprensning og udvidelse af vandhullet samt plantning af lave danske buske, såsom Det skal dog bemærkes, at buskene skal placeres mindst 10 meter fra vandhullet og vandløbet da de ellers kan kaste store mængder blade i vandhullet, hvilket medfører dårlig vandkvalitet når de rådner. Betingelser Det forventes, at dispensationen gives med følgende betingelser: at der ikke etableres øer i vandhullet, at det opgravede materiale fjernes/udspredes i et lag på højst 30 cm på det omgivende areal eller på arealer der ikke er omfattet af naturbeskyttelsesloven, at hældningen af vandhullets bund og bredder ikke må være større end 1:5, at der ikke udsættes fisk eller fugle, at der ikke må fodres i og ved vandhullet, at beplantningen af lave buske (der findes naturligt i Danmark) sker i en afstand på mindst 10 meter fra vandhul og vandløb, at udvidelsen foretages i perioden 1. oktober til 1. marts, og at I retter henvendelse hertil, når vandhullet er udvidet. Henstilling Af hensyn til eventuelle arkæologiske interesser skal vi anmode dig om at kontakte Museum Østjylland, Randers - Djursland, Stemannsgade 2, 8900 Randers C, inden gravningen påbegyndes. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelsen kan efter naturbeskyttelsesloven, jf. lovens 86, påklages af: ansøgeren, ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål. Din klage bedes så vidt muligt sendt elektronisk til Norddjurs Kommune på mail Klagen skal være modtaget af Norddjurs Kommune senest 11. februar 2015 ved ekspeditionstiden ophør. Kommunens ekspeditionstid fremgår nederst på side 1 Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Norddjurs Kommune, og du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret, da Natur- og Miljøklagenævnet ikke modtager check eller kontanter

5 Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afviser klagenævnet at behandle klagen. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis: 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis: 1) der er indledt forhandlinger om projekttilpasninger med afgørelsens adressat og/eller kommunen, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen forlænges, pga. den tid, der er gået med at behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret tilbagebetales helle rikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Indbringelse af afgørelsen for domstolene, skal ske inden 6 måneder efter modtagelsen af dette brev. Med venlig hilsen Marie Karlsson Biolog Kopi til: Att. Karina Lervig Petersen, Norddjurs Kommune, Sendt på til: Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs Afdeling, Kvædevej 19, 8500 Grenaa, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, v/jens Bonde Poulsen, Hevringvej 24, 8950 Ørsted, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, Danmarks Sportsfiskerforbunds hovedkontor, Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøkoordinator Torben Ankjærø, Kulturarvstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, Museum Østjylland, Randers - Djursland, Stemannsgade 2, 8900 Randers C, - 5 -

6 GST, Norddjurs Kommune Luftfoto over vandhul Målforhold 1:1133 Dato Udskrevet af Marie Karlsson

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere