Borgerservice og Biblioteker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerservice og Biblioteker"

Transkript

1 2006 Årsberetning Annual Report Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Municipality of Aarhus Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice

2 Forord Borgerservice og Biblioteker Den 1. januar 2006 oprettede vi en fælles forvaltning for Borgerservice og Biblioteker i Århus Kommune med stadsbibliotekaren som chef. Der er fem grunde til, at vi har valgt at sammenlægge borgerservice og biblioteker: Servicekultur Både Borgerservice og Biblioteker har udgangspunkt i en servicekultur, hvor borgerens behov er det centrale, mens regel- og forvaltningskulturen - selvom den er der - er mindre fremtrædende. Flemming Knudsen rådmand for Kultur og Borgerservice Alderman for Culture and Citizens' Services Indhold Contents Borgerservice Citizens Services Multimediehuset The Multimedia House Aktivitetsdiagrammer Activity Charts Innovationsprojekter Innovation Projects Hovedbiblioteket Main Library Lokalbiblioteker Branch Libraries IT og Kommunikation IT and Communications Internationale aktiviteter International Activities Centralbiblioteket County Library Nøgletal Key Figures Fælles forpligtelse på offentlig information Både Borgerservice og Biblioteker er lovgivningsmæssigt forpligtede på at formidle offentlig information. Borgerservice er et koncept, hvor personalet i vidt omfang arbejder med generel informationsformidling, akkurat som personalet i bibliotekerne har gjort i mange år. Videndeling om udvikling af digital formidling Bibliotekerne har mange erfaringer med udvikling af digitale selvbetjeningsydelser. Bibliotek.dk er en af de mest succesrige on-line bestillingsservices i Danmark, og der er mange initiativer i bibliotekerne på det digitale felt. Det er tjenester og projekter som i varierende grad har vundet indpas hos borgerne, men som også i høj grad har haft betydning som kilder til udvikling af kompetencer hos personalet. I Århus har vi prioriteret sådanne udviklingsprojekter højt, og vi har derfor et bredt kompetencefelt, som vi kan anvende i udviklingen af bedre offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Oplysning om digitale tjenester En af de største folkeoplysningsopgaver i nyere tid er at få folk til at anvende selvbetjeningsløsninger. Selvom vi er et af de lande, der har den højeste udbredelse af internetadgange i befolkningen, og selvom der er mange ting, der peger i den rigtige retning i forhold til borgernes internetanvendelse, så kniber det generelt med brugen af de offentlige digitale løsninger. Det skyldes to ting: Den ene er, at mange af løsningerne er dårlige, og at der er en svag koordinering og standardisering af disse services. Det bliver bedre med lanceringen af den ny borger.dk, men der er lang vej igen, før det bliver rigtigt godt. Den anden årsag til den ringe anvendelse er generelt ukendskab, og her har borgerservice og biblioteker en fælles opgave i at udbrede viden gennem internetintroduktioner, oplysningskampagner, kurser og andet. Behov for decentral betjeningsstruktur Vi kan med fordel udnytte den decentrale biblioteksstruktur, som vi har i Århus, til at sikre et tilbud om fysisk adgang til borgerserviceydelser. Vi ville, hvis ikke vi i forvejen havde bibliotekerne, skulle etablere betjeningscentre for borgerservice. Nu kan vi lave borgerservice med dedikeret personale og betjeningsøer på de største lokalbiblioteker - pt. er der således borgerserviceskranker på Åby og Risskov biblioteker-, mens vi arbejder med udvikling af et borgerservicekoncept, hvor borgerservice ydes af bibliotekspersonalet på de mindre lokalbiblioteker. Jeg har store forventninger til den fortsatte sammensmeltning af borgerservice og biblioteker til en ny institution for vidensamfundet, som også giver foreningerne, de frivillige og de lokale selvorganiserede aktiviteter mulighed for udfoldelse. 2 Redaktion: Rolf Hapel Tekster, layout og oversættelse: IT og Kommunikation Tryk: LaserTryk Borgerservice og Biblioteker, Møllegade 1, 8000 Århus C Web:

3 Preface Citizens Services and Libraries On 1 January 2006 we established a joint administration for Citizens Services and Libraries in Aarhus Municipality with the library director as head of the administration. We had five reasons for choosing to merge citizens services and libraries: Service Culture Both Citizens Services and Libraries are based on a service culture centered on the citizen s needs, whereas regulations and administration while still present is less pronounced. Common Obligation Towards Public Information Both Citizens Services and Libraries are obliged by law to disseminate public information. Citizens services is a concept where staff to a large extent is working with dissemination of information, just like the library staff has been doing for many years. Sharing Knowledge About Development of Digital Dissemination Over the years the libraries have gained valuable experiences in the development of digital self-services. Bibliotek.dk (Library.dk) is one of the most successful on-line reservation services in Denmark, and libraries continuously initiate a large number of activities in the digital area. On various levels these services and projects have been important services for citizens. But just as importantly they have been invaluable as sources of competence development within the organisation. In Aarhus, such development projects have had high priority and today as a result we have multiple competences that can be used in the development of better public digital self-service solutions. Information About Digital Services One of the greatest tasks in public information in our time is to persuade people to use self-service solutions. Although Denmark is one of the countries with the highest Internet penetration and though there are many indications pointing in the right direction concerning citizens use of the Internet, public digital solutions are generally not used as much as they could be. There are two main reasons for this: One reason is that many of the services are deficient and the coordination and standardisation of these services is weak. Coordination will improve when the site borger.dk ( citizen.dk ) is launched, but there is still an extra mile before services become satisfactory. The second reason for low usage is general unawareness. In this regard citizens services and libraries have a shared task of disseminating knowledge through Internet introductions, information campaigns, courses and other initiatives. Need for Decentralized Service Structure The decentralized library structure in Aarhus can be utilized to ensure physical access to citizens services. If the libraries did not exist, we would have to establish multiple service centres for citizens services. As it is, we can establish citizens services with dedicated staff and service areas at the larger branch libraries. Presently citizens services desks have been established at Aaby and Risskov libraries. Also, a citizens services concept is being developed at the smaller libraries with citizens service offered by the library staff. I have great expectations for the continued merging of citizens services and libraries into a new institution for the knowledge society. An institution that also offers associations, volunteers and local self-organised activities new opportunities for attaining their full scope. 3

4 Borgervendt servicekultur - og kulturservice tæt på dig Med etableringen af Borgerservice i samdrift med bibliotekerne har Århus Kommune lagt fundamentet til en fintmasket tværkommunal serviceorganisation - tæt på borgerne. Baggrunden var loven om kommunale servicecentre, strukturreformen og magistratsreformen, som trådte i kraft 1. januar Efter et intenst forløb med planlægning, udvikling og organisering slog en bred kampagne nyskabelsen fast i borgernes bevidsthed op til åbningen. Den 6. april 2006 slog Borgerservice dørene op i nyindrettede lokaler på Rådhuset og på Åby Bibliotek. Borgerservice - borgernes indgang til kommunen Borgerservice er én indgang til det offentlige for borgerne i Århus og håndterer de fleste af de henvendelser, som borgerne har til kommunen i det daglige. Der ydes hjælp og vejledning til de offentlige serviceydelser, f.eks. i forbindelse med familieforøgelse, overgang til pension, skilsmisse, flytning og meget andet. Langt de fleste henvendelser klares på stedet. Hvor Borgerservice ikke selv kan håndtere sagen, bliver borgeren taget ved hånden og gelejdet videre til den eller de rette sagsbehandlere i kommunen eller i det offentlige som helhed. Pas og kørekort fra 2007 Pr. 1. januar 2007 overtages opgaven med udstedelse af pas og kørekort fra staten. Forud for overtagelsen blev der gennemført en oplysningskampagne om det nye betjeningssted i det tidligere Kommune Information ved Rådhusets tårnindgang. Det hjælper Borgerservice med: Børneydelser: børnetilskud, børnebidrag og børnefamilieydelse Pladsanvisningen: dagpleje/daginstitutionsplads, friplads og privat dagpasning Sygesikring: sygesikringsbevis, lægeskift og sikringsgruppeskift Ældreydelser: folkepension, delpension, boligydelse og licens Folkeregister: flytning, attester, adressebeskyttelse og -forespørgsler Boligstøtte: boligsikring, indkomstog husstandsændring og beboerindskudslån Skat: skattekort, årsopgørelser og skatteberegning El, vand og varme BBR-meddelelser, affaldsrådgivning Pas og kørekort 4

5 Civic oriented service culture and cultural service close to you By establishing Citizen s Services in joint operation with the public libraries, Aarhus Municipality has created the basis for a fine-meshed crossmunicipal service organisation close to the citizens. The background was the act on municipal service centres, the structural reform and the reform of municipal government, which came into force 1 January Following an intensive course with planning, development and organisation, citizens attention was drawn to the new service through a marketing campaign. 6 April 2006 Citizens Services opened in recently equipped premises at the City Hall and Aaby Library. Citizens Services the citizens access point to the municipality Citizens Services is the access point to public administration for citizens in Aarhus and manages most of the citizens daily enquiries to the municipality. Assistance and guidance on public services is provided in connection with increase of family, retirement from the labour market, divorce, change of address and much more. Most enquiries are managed right away. If Citizens services is not capable of managing the enquiry, the citizen is taken by the hand and guided to the relevant case officer(s) in the municipality or in the public administration in general. Passport and driving licence from 2007 As of 1 January 2007 Citizens Services took over the task of issuing passports and driving licenses from the state. Prior to the takeover an information campaign about the location of the new service centre at the tower entrance of the City Hall (the former Municipal Information Centre) was carried out. Citizens Services assists with: Child maintenance: child benefit, child support and social benefits for families with young children Day-care registration: childminder/day-care institutions, free place and private childminding National health insurance: national health insurance card, changing doctor and changing health care insurance Retirement benefits: state pension, partial state pension, rent allowance and radio/tv-license National register: changing of address, certificates, protected address and address inquiries Housing benefits: rent subsidy, changing of income, changing of household and loan to pay deposit Taxes: tax deduction card, annual tax statement and calculation of taxes Supply of electricity, water and central heating Building control, waste advising Passport and driving license 5

6 Borgerservice Siden åbningen 6. april har antallet af borgerhenvendelser været støt stigende på de to betjeningssteder: Rådhuset og Åby Bibliotek. Med udgangen af året var det gennemsnitlige antal henvendelser pr. måned oppe på ca Flest borgere henvender sig om pladsanvisning, næstflest om folkeregister og sygesikring. 71% henvendte sig pr. telefon, 21% personligt og resten via brev og mail. Når Borgerservice kan løse mange forskellige opgaver, betyder det, at borgerne i højere grad kan nøjes med at henvende sig et sted for at få løst deres sager med det offentlige. Af de opgaver som Borgerservice løste i 2006 omhandlede 10% to eller flere opgaver ved samme henvendelse. En stor del af borgernes selvbetjening via Århus Kommunes hjemmeside varetages af Borgerservice. I december lancerede Borgerservice en ny version af den borgerrettede del af kommunens hjemmeside, som bl.a. integrerer alle de landsdækkende offentlige selvbetjeningsservices. Borgerservice er organiseret i front- og backoffice. Frontoffice har hovedvægten på direkte telefonisk, personlig eller elektronisk borgerbetjening. Backofficeenhederne omfatter især sagsbehandling indenfor folkeregister/ sygesikring, familieydelser, opkrævning samt kontrol af sociale ydelser. Endelig har Borgerservice en mindre udviklingsafdeling samt et ledelsessekretariat. Desuden har Borgereservice det administrative ansvar for valg og folkeafstemninger. Faglig formidling Omgivelserne viser løbende stor interesse for udviklingen af Borgerservice i Århus. Det har gennem året udløst mange besøg i Århus og inspirationsoplæg for andre kommuner. Citizens Services The number of citizen enquiries at the two service points (the Town Hall and Aaby Library) has risen steadily since the opening on 6 April. By the end of the year, the average number of enquiries per month had reached 10,000. Most citizens contact Citizens Services regarding day-care registration followed by the national register and national health insurance in 2nd and 3rd place respectively. 71 % of the enquiries were made by phone, 21 % of enquiries were made by citizens in person and the remaining 8 % were made by letter or . When Citizens Services is capable of handling many different tasks, it is to a larger extent possible for citizens to have all their cases with the public administration taken care of in just one place. 10 % of all enquiries in 2006 involved two or more tasks per enquiry. A large part of citizens self-service via Aarhus Municipality s website is handled by Citizens Services. In December, Citizens Services launched a new version of the citizen-related part of the municipal website, which among other things integrates all public national self-service solutions. Citizens Services is organised as a Front Office and a Back Office. The Front Office is dealing mainly with direct citizens service by phone, personally or digitally. The Back Office consists primarily of casework within the areas of the national register/national health insurance, family benefits, debt collection and control of social benefits. Finally, Citizens Services has a smaller development department and a managerial secretariat. Citizens Services is also responsible for elections and referendums. Professional dissemination Other municipalities show great interest in the development of Citizens Services in Aarhus. This has resulted in many study visits to Aarhus and presentations in other municipalities. Borgerservice Udvikling og Telefoni Familieydelsen Kontrolgruppen Frontbetjeningen Folkeregistret/ Sygesikringen Opkrævningen 6

7 Fotos - Borgerservice Antal henvendelser fordelt på områder Number of enquiries per service area Pladsanvisning Day-care registration Folkeregister/sygesikring National register/national health insurance Skat Taxation Andet Other areas Boligstøtte Housing benefits Generel vejledning General counselling Vejvisning Guiding Internetspørgsmål Internet questions Studiestartmesse Student Start Fairs Arbejdsmarked Job market Familieydelser Family benefits Opkrævning Debt collection Teknik & Miljø Technology and Environmental Issues Publikation Publication Sporveje Aarhus Bus Company Pension State pension Kultur & Fritid Culture and Leisure Bibliotek Library 7

8 Check - hvis du vil følge med Multimediehuset The Multimedia House Byrådet besluttede i 2003 at afsætte midler til opførelse af et nyt hovedbibliotek. Hovedparten af midlerne udløses i perioden , hvor byggeriet forventes at foregå. Byrådet har besluttet at placere byens nye hovedbibliotek - Multimediehuset - på de bynære havnearealer, nærmere bestemt den sydlige bastion. Multimediehuset bliver således en meget vigtig del af det samlede projekt omkring omdannelse af De Bynære Havnearealer. Med denne fremskudte placering ønsker Byrådet at skabe et ambitiøst byggeri, der via sin funktion, arkitektur og høje æstetiske værdi forholder sig aktivt til sine omgivelser og brugere. Den sydlige bastion bliver et omdrejningspunkt i en kæde af varierede og attraktive byrum - et naturligt mødested, et udflugtsmål og et fremtidigt ikon for Århus. Multimediehuset skal være et åbent og tilgængeligt læringsmiljø, der fremmer demokrati og fællesskab. Både i planlægnings- og byggeprocessen og i husets fremtidige aktiviteter prioriterer Multimediehuset netværk og samarbejde. Borgere, samarbejdspartnere og interessenter skal inddrages gennem hele forløbet. Med mennesket i centrum skal Multimediehuset være byens hjerte for viden og kultur - et unikt sted for samarbejde! In 2003, Aarhus City Council decided to allocate funding for the building of a new main library. The majority of the funding will be released in , where the construction work is expected to take place. The City Council has decided that the new main library - the Multimedia House - should be situated at the waterfront, more specifically at the south bastion. The Multimedia House will thus become a very important part of the entire project of transforming the harbour area close to the city centre. With this prominent position the City Council wishes to create an ambitious construction that through its function, architecture and great aesthetical value will relate actively to its surroundings and its users. The south bastion will become the core in a chain of varied and attractive city spaces at the waterfront - a natural meeting place, an excursion area and a future icon for Aarhus. P The Multimedia House must be an open and accessible learning environment that promotes democracy and a sense of community. The Multimedia House prioritizes network and cooperation in the planning and building process as well as in future activities. Citizens, networks and interested parties should be involved throughout the entire process. With people as focal point, the Multimedia House must be the city's heart of knowledge and culture - a unique place for cooperation! 8

9 P 9

10 Multimediehusproces Der er en ganske kompleks proces, som skal lede til Af de mange aktiviteter, der er foregået, er disse blandt opførelse af Multimediehuset, og mange personer er de vigtigste i 2006: involveret. De vigtigste fora: Interne seminarer Strategigruppe Gruppen skal rådgive rådmanden om Efter visionsseminar blev der afholdt et værdiseminar i alle væsentlige forhold relevante for Multimediehuset. Kolding, hvor de værdier, der skal kendetegne huset Gruppen består af repræsentanter for erhvervslivet, blev drøftet af rådmand, strategi- og idégrupperne uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer. Der samt repræsentanter for personalet. Som opfølgning er tilstræbt stort sammenfald med Erhvervskontakt- derpå er afholdt et arbejdsseminar. Resultatet blev et udvalget. værdigrundlag for Multimediehuset, der efterfølgende Idégruppe Gruppen består af medlemmer, som har dannede grundlag for byrådsbeslutning om demonstreret evner for innovation og nytænkning i borgerinddragelse og valg af optimal byggeproces. Der deres daglige virke og som har særlig indsigt på blev ligeledes afholdt en intern værdiproces for områder som teknologiudvikling, arkitektur, Hovedbibliotekets personale fra hhv. bruger- og folkeoplysning, uddannelse og biblioteksudvikling. medarbejderperspektiv. I processen er der løbende Rådgiver forvaltningschefen for Borgerservice og inviteret til deltagelse og bidrag fra samtlige Biblioteker. medarbejdere på Hovedbiblioteket. Styregruppe Træffer overordnede beslutninger Studietur vedrørende strategi og økonomi. Består af rådmanden, Der blev afholdt en tre-dages studietur til London for direktørerne fra magistratsafdelingerne for Kultur og strategigruppen og idégruppen. Et af temaerne var Borgerservice og Teknik og Miljø, kommunens integration af biblioteksfunktioner med andre mulige økonomichef og den juridiske chef, cheferne for aktiviteter. På denne del af programmet var der besøg i Borgerservice og Biblioteker og for Byggeri og Croydon Clocktower (bibliotek og museum), Planlægning i magistraten for Kultur og Borgerservice Whitechapel s Idea Store (bibliotek og folkeoplysning) samt projektlederen for Multimediehuset. Her sidder og The Forum i Norwich (bibliotek og tv-station). også den eksterne bygherrerådgiver fra Rambøll Borgerinddragelse vedr. værdigrundlag Danmark. I inddragelsesprocessen arbejdes der med en høj grad Tværgående ressourcegruppe Fysiske undersøgelser af interaktion og scenariedannelse samt lægges vægt af byggefelt og havneanlæg samt en lang række andre på den enkelte brugers personlige holdning og ideer. 10 planlægningsmæssige og juridiske undersøgelser og fokusgrupper blev interviewet og coachet i brug af et analyser er nødvendige forudsætninger for et interaktivt bord, som kunne opsamle kommentarer og kommende byggeri. Ud over eksterne indlæg om værdier for det kommende Multimediehus. rådgivningsfirmaer er især Juridisk Afdeling og Udover fokusgrupperne havde alle besøgende på Økonomisk Afdeling i Borgmesterafdelingen samt Hovedbiblioteket adgang til bordet i projektperioden. Kommuneplanafdelingen og Trafik og Veje i Magistraten Udbud af analyse for Teknik og Miljø helt centrale for fremdriften i En af de planmæssige afklaringer, som er nødvendig for projektet, ligesom Byggeri og Planlægningsafdelingen i processen, er spørgsmålet om mulig samlokalise-ring Magistraten for Kultur og Borgerservice bidrager med med andre aktiviteter, der kan skabe synergi. For at ekspertise. tilvejebringe et beslutningsgrundlag er der efter udbud Multimediehus-sekretariat Er etableret internt i inddraget ekstern rådgiver i dette analyse-arbejde. Borgerservice og Biblioteker. Der er ansat en Fonden Realdania har bidraget med finansiering af projektleder på fuld tid. Desuden indgår ressourcer fra dette arbejde. Sekretariatet for Borgerservice og Biblioteker og fra Udbud af forlejeret Hovedbiblioteket. Hidtil har sekretariatet stået for bl.a m i det kommende multimediehus på udbudsprocessen i forbindelse med valg af ekstern Honnørkajen blev sendt i offentligt udbud. Det er i proceskonsulent og ekstern bygherrerådgiver, møder i byrådbeslutningen om Multimediehuset forudsat, at Strategi- og Idegruppe, masterclasses, videnopsamling m af de m, som det samlede byggeri og evaluering i forhold til udviklingsprojekter, udvikling udgør, skal udbydes til ekstern lejer, der kan bidrage af borgerinddragelsesproces og udarbejdelse af med synergi i forhold til den samlede aktivitet. Der kommunikationsmateriale. pågår forhandlinger efter udbudet. Ekstern bygherrerådgiver Efter en udbudsproces, hvor fem firmaer blev prækvalificerede, blev Rambøll Danmark valgt som bygherrerådgiver. 10

11 Multimedia House Process The process leading towards the construction of the Multimedia House is utterly complex and many people are involved. The most important forums are: Strategy Group The group acts as advisor to the alderman in matters relating to the Multimedia House. The group consists of representatives from the business and education sectors and trade unions. Correlation with the Business Liaison Committee has been attempted to the highest possible degree. Concept Group The group consists of members that have demonstrated a talent for innovation and new thinking, and who have particular insights in areas such as technology development, architecture, public information, education and library development. The group acts as advisor to the director of Citizens Services and Libraries. Steering Committee The steering committee makes decisions on strategy and economy. The committee consists of the alderman, the directors of the municipal departments Culture and Citizens Services and Technology and Environmental Issues, the municipality s finance director and the head of legal affairs, the directors of Citizens Services and Libraries and Building and Planning in the municipal department Culture and Citizens Services and the project manager for the Multimedia House. Furthermore, the building consultant from Rambøll Denmark is also represented. Cross-disciplinary Resource Groups Studies of the building site and the harbour as well as a wide range of other planning and legal studies and analyses are necessary preconditions of a building process. Apart from external consultancies, the major players in the project are the Finance Department and the Department for Legal Affairs in the Mayor s Department, the Municipal Planning Department and the Traffic and Road Department in the Municipal Department for Technology and Environmental Issues, just as the Building and Planning department in the municipal department Citizens Services and Libraries contributes with expertise. Multimedia House Secretariat A secretariat is established internally in Citizens Services and Libraries. A full-time project manager has been appointed with additional resources from the Secretariat for Citizens Services and Libraries and the Main Library. So far, the secretariat has been responsible for e.g. the tender for external process and building consultants, meetings in the strategy and concept groups, masterclasses, gathering and evaluation of knowledge from development projects, development of the process on citizen involvement and production of communication materials. Of the numerous activities so far in the project, these are among the most essential in 2006: Internal Seminars Following a seminar on the vision of the Multimedia House, a seminar on core values was held in Kolding. The values that will characterize the house were discussed by the alderman, the strategy and concept groups and representatives from the staff. The process was completed with a work seminar. The result was seven core values for the Multimedia House, which subsequently has formed the basis of the City Council resolution on citizen involvement and choice of optimal building process. During this process an internal value process for the staff at the Main Library has also been completed focusing on both the perspective of users and staff. Throughout the process, the entire staff of the Main Library has been invited to participate and contribute. Study Tour The strategy and concept groups participated in a 3-day study tour to London. One theme of the tour was the integration of library services with other potential activities. During this part of the programme, the delegation visited the Croydon Clocktower (library and museum), the Whitechapel Idea Store (library and public information) and The Forum in Norwich (library and TV station). Citizen Involvement in the Value Development Throughout the process of involving the citizens, the aim is to include a high degree of interaction and scenario building and great importance is attached to each user s individual opinions and ideas. In the process of developing core values, ten focus groups were interviewed and coached in the use of an interactive table. The interactive table was designed to gather comments on and contributions to the values of the future Multimedia House. Apart from the focus groups, all visitors to the Main Library had access to the table during the project period. Invitation to Tender - Analysis An essential clarification for future planning is the potential synergy to be derived from sharing the building with other actors or activities. Following an invitation to tender an external consultant was chosen to contribute to the analysis process to help to provide a basis for decisions. The Realdania Foundation has contributed financial support for this analysis. Invitation to Tender Space for Rent A public invitation to tender for rental of 3,000 square metres of the Multimedia House has been issued. The City Council resolution on the Multimedia House presupposes that an external tenant inhabits 3,000 square metres of the building, which totals 21,000 square metres. The tenant s activities must contribute synergy to the concerted activities. Negotiations are still taking place. External Building Consultant Following a tender, in which five companies were prequalified, Rambøll Denmark was chosen as building consultant on the Multimedia House project. 11

12 Borgerservice og Biblioteker i tal Aktiviteten på bibliotekernes website er stadig blandt de højeste af de offentlige websites. Antallet af besøg (sessioner) var på godt 3 mio., mens antallet af hits var 25 mio. Knækket i kurven i 2004 skyldes, at tallene herefter er renset for hits fra automatiske søgemaskiner. Antallet af udlån og fornyelser af fysiske medier fra bibliotekerne har i de senere år ligget ret stabilt omkring 5 mio. Antallet af besøg i de fysiske biblioteker er faldet betydeligt siden Hovedforklaringen er, at man kan bestille, reservere, søge, forny og downloade medier via internettet, og at disse muligheder anvendes i stigende grad. Der arbejdes derfor på at omstille de fysiske biblioteker fra primært at have været udlånscentraler til i stigende grad at blive åbne lærings- og kulturcentre. Besøg og hits på bibliotekernes website (www.aakb.dk) Mio Hits Besøg Visits Udlån circulation (mill.) 5.4 Citizens Services and Libraries facts & figures The activity at the libraries website is still among the highest compared to other public sites. The number of visits (sessions) was in excess of 3 mill., while the number of hits was 25 mill. The decrease in 2004 was caused by a new statistical method that excluded hits from automatic search engines. The number of loans and renewals of physical media from the libraries has been constant around 5 mill. within the last few years. The number of visits to the physical libraries has dropped markedly since The main explanation is that users can order, reserve, search, renew and download media over the Internet and increasingly take advantage of these options. Reorganisation of the physical libraries is therefore underway to transform them from the present loan centres to open learning and cultural centres. Udlån i mio Besøg visits (mill.) Besøg i mio ,0 1,

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2007 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries 1 Århus Kommune Aarhus Muncipality Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Kultur og Borgerservice

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2009 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Editor: Rolf Hapel Tekster, layout og oversættelse: ITK Design Tryk: Chronografisk Borgerservice og Biblioteker,

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Årsberetning Videnregnskab 2006 Annual Report Intellectual Capital Statement Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Ansvarshavende / Chief Editor Redaktion / Editor Oversættelse / Translation

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

= + = Årsrapport 2013

= + = Årsrapport 2013 =Annual Report 213 = = = Årsrapport 213 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 213 / ANNUAL REPORT 213 Ansvarshavende redaktør / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Kim Gladstone Herlev, Charlotte

Læs mere

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + +

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + + Årsrapport 212 Annual Report 212 = = = Årsrapport 212 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 212 / ANNUAL REPORT 212 Ansvarshavende redaktør / Chief editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editorial team Kim Gladstone

Læs mere

Årsberetning. Annual Report. Marts 2015/ March 2015

Årsberetning. Annual Report. Marts 2015/ March 2015 Årsberetning Annual Report 2014 Marts 2015/ March 2015 Udgivet af Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V www. spillemyndigheden.dk Marts 2015 ISBN 978-87-7121-901-2 Tryk Rosendahls-Schults

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

Grønne job i Danmark. Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000. Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje

Grønne job i Danmark. Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000. Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje Grønne job i Danmark Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000 Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje *U QQH MRE L 'DQPDUN (YDOXHULQJ DI 'HQ *U QQH -RESXOMH 8GDUEHMGHW

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international ordha 2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008 nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn 2008 cph city and port development The City of

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010

EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010 Årsrapport 2010 Annual report 2010 EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010 Ansvarshavende / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Erik Johansen, Charlotte Koldbye, Mikkel

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Sundhedsvidenskab HPRnews Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Evidensinformeret beslutningstagning Nyt fra Sundhedsfremmeforskning SDU Esbjerg 1 Forord Evidensinformeret

Læs mere

Design is blazing og show

Design is blazing og show DESIGNING THE FUTURE 36 37 Indhold Contents Design viser Danmarks Afgangsudstillinger Design is blazing 4 Forord 6 8 10 5 Preface 6 og show new trails 8 Toppen af Centre og Center for The top of 12 podiet

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

Evaluering af carsharing i Danmark

Evaluering af carsharing i Danmark Miljøprojekt Nr. 572 2 Evaluering af carsharing i Danmark Malene Olsen og Morten Rettig Center for Mobilitet og Miljø Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40 2 Henning Larsen Architects 2008 content indhold 3 content indhold Photographers Fotografer: Line Bertholdt (52, 53) Jan Bunge (40) Claus Clausen (54) Line Frier (40) Jacob Galtt (53) John Hansen (52)

Læs mere