SKØNLITTERATURENS MANGFOLDIGHED - et speciale om videnspotentialer i skønlitteratur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNLITTERATURENS MANGFOLDIGHED - et speciale om videnspotentialer i skønlitteratur"

Transkript

1 SKØNLITTERATURENS MANGFOLDIGHED - et speciale om videnspotentialer i skønlitteratur Speciale udarbejdet af: Cæcilie Hjorth Pedersen Afleveret Vejleder: Rune Eriksson Antal ord: Antal normalsider: 75 Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet

2 Abstract Målet med dette speciale er at undersøge hvilke videnspotentialer, der er i skønlitteratur, og dermed hvordan skønlitteratur knytter sig til begrebet viden. Dette gøres først og fremmest med udgangspunkt i Aristoteles vidensformer: episteme, techné og phronesis. Specialet slår fast, at særligt phronesisvidensformen kan sammenkobles med læsning af skønlitteratur. I forlængelse af relationen mellem phronesisviden og skønlitteratur undersøger specialet endvidere, hvilken rolle skønlitteratur kan spille i forbindelse med etiske og interkulturelle problemstillinger, samt hvordan skønlitteratur kan bygge bro mellem to forskellige kulturfællesskaber som det europæiske og afrikanske. Disse spørgsmål undersøges ved at analysere fire noveller af Jakob Ejersbo, Katrine Marie Guldager, Chimamanda Ngozi Adichie og NoViolet Bulawayo, som alle beskæftiger sig med europæisk- afrikanske kulturmøder. Analysen bygger dermed videre på den teoretiske undersøgelse af forholdet mellem viden og skønlitteratur. Som følge af denne undersøgelse konkluderer specialet, at læseren gennem læsningen af disse noveller udfordres til at reflektere over etiske og interkulturelle problemstillinger, som repræsenteres af karaktererne og deres handlinger i novellerne, og på den måde udfordres og skærpes læserens dømmekraft og dermed phronesisviden. Det understreges endvidere, at læseren og dennes interaktion med de skønlitterære noveller har betydning for, hvilken viden læseren står tilbage med efter læsningen af disse, eftersom den skønlitterære tekst først skabes og aktualiseres i læserens møde med teksten og dermed i selve læseprocessen, som påvirkes af læserens interaktion med novellernes tomme pladser samt læserens tilknytning til specifikke tolkningsfællesskaber. Videnspotentialet og spørgsmålet om, hvordan skønlitteratur kan bygge bro mellem forskellige kulturfællesskaber, påvirkes således af disse faktorer. 2

3 Abstract The aim of this master thesis is to investigate the knowledge potentials in fiction, and hence how fiction is linked with the concept of knowledge. This investigation is primarily carried out on the basis of Aristotle s knowledge forms: episteme, techné and phronesis. This master thesis establishes that especially phronesis can be connected to reading fiction. Furthermore, in continuation of the relation between fiction and phronesis, the master thesis scrutinizes the role of fiction in ethical and intercultural issues, also including how fiction can build a bridge between two distinct communities of culture such as the European and African communities. These questions are examined by analyzing four short stories by Jakob Ejersbo, Katrine Marie Guldager, Chimamanda Ngozi Adichie and NoViolet Bulawayo which all are concerned with African- European cultural encounters. In this way, the analysis stands on the shoulders of the theoretical exploration of the relation between knowledge and fiction. Finally, through abovementioned investigation the master thesis concludes that the reader through reading these short stories is challenged to reflect upon ethical and intercultural issues that are represented through the characters of the short stories, and in this way the judgment and thus also the phronesis of the reader is challenged and strengthened. Moreover, it is emphasized that the reader and his or her interaction with the short stories influence the knowledge that the reader consequently obtains, as the fictional text is created in the reader s encounter with the text only, that is, in the reading process itself, which in turn is influenced by the reader s interaction with the gaps of the short stories and the reader s attachment to certain interpretive communities. Thus, these factors influence the knowledge potential and the question of how fiction can build a bridge between distinct communities of culture. 3

4 Indholdsfortegnelse Abstract Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering 9 2. Undersøgelsesmetode Fremgangsmåde for undersøgelsesspørgsmål Fremgangsmåde for undersøgelsesspørgsmål Fremgangsmåde for undersøgelsesspørgsmål Teori og analyseudgangspunkt Viden og skønlitteratur Episteme, techné, phronesis og skønlitteratur Skønlitteraturens fem vidensformer ifølge Svend Erik Larsen Skønlitteratur og dannelse Skønlitteratur og det etiske element Skønlitteraturen som formidler af refleksionsformer Læseren og videnspotentialet Den skønlitterære teksts ubestemthed Meningsdannelse og tolkningsfællesskaber Afrika og Europa og forholdet til de andre Forholdet til de andre samt fire øvrige hovedmotiver i skønlitteratur Analyse Videnspotentialer i Ejersbos Uhuru Peak Phronesis og refleksion i forbindelse med Uhuru Peak Uhuru Peak og forholdet til de andre Videnspotentialer i Guldagers Trafikulykke Etiske dilemmaer og phronesis i Trafikulykke Refleksionsformer i Trafikulykke Trafikulykke og forholdet til de andre 58 4

5 4.3 Videnspotentialer i Adichies Jumping Monkey Hill Jumping Monkey Hill og forholdet til de andre Refleksion i Jumping Monkey Hill Videnspotentialer i Bulawayos Hitting Budapest Hitting Budapest og forholdet til de andre Hitting Budapest og phronesis Analyseafrunding Diskussion Skønlitteratur og kulturmøder Refleksion over undersøgelsens metode og resultater Konklusion 81 Litteraturliste 83 5

6 1. Indledning For de fleste mennesker spiller det at fortælle historier, læse romaner og overvære skuespil en stor rolle i deres liv. Fiktion og skønlitteratur i den ene eller anden forklædning er noget, vi fylder vores hverdag med, men hvorfor? Er det alene for underholdningens skyld, eller er det en måde, hvorpå vi udvider vores horisonter og lærer noget nyt? Kan der være tale om, at skønlitteratur kan bidrage med viden, og hvis det er tilfældet, hvilken form for viden drejer det sig så om, og hvordan er denne viden brugbar? I sin afhandling om læsning og læseoplevelser med titlen Litterær æstetisk oplevelse indkredser Gitte Balling på baggrund af kvalitative interviews, hvilke kendetegn skønlitterære fortællinger rummer, som gør dem eftertragtede for mange: Den gode læseoplevelse er kendetegnet ved både at etablere en særlig stemning og afstedkomme nogle følelsesmæssige oplevelser undervejs i læsningen, og at efterlade noget i læserens bevidsthed efter endt læsning. [ ] Efter endt læsning vil læseren gerne have fået en viden eller en erfaring, som de kan anvende i deres eget liv. 1 Der er således en dobbelthed på spil i læserens møde med skønlitterære tekster, som Balling betegner med begrebsparret oplevelse(erlebnis) og erfaring (erfahrung), hvor oplevelse hænger sammen med læserens følelsesmæssige stimuli, og erfaring hænger sammen med læserens kognitive stimuli. 2 Med andre ord findes skønlitteraturens potentiale, når den læses, således i krydsfeltet mellem oplevelse, underholdning, dannelse, erfaring og viden. Men hvilken form for viden eller erfaring er der tale om? I Ballings undersøgelse har læserne svært ved at formulere deres læseoplevelser, hvilket betyder, at de anvender forholdsvis enkle vendinger, og læsernes formuleringer af erfaringens og videnens egenart er derfor også begrænsede. 3 Skønlitteraturens tilknytning til viden og dermed dens videnspotentialer forekommer altså at være komplekse, og det synes derfor interessant og relevant at undersøge begreberne viden og erfaring i relation til skønlitteratur nærmere og på den måde få denne side af skønlitteraturens potentiale frem i lyset. En sådan undersøgelse, der fremholder skønlitteraturens vidensmæssige potentialer, vil samtidig være med til at 1 Balling (2009) s Balling (2009) s Balling (2009) s

7 tydeliggøre nogle af de humanistiske- og kunstneriske uddannelsers og institutioners potentialer og dermed relevans for vores samfund. Fiktionens og dermed skønlitteraturens funktion i forbindelse med dannelse og erfaring berører Annemette Hejlsted i sin artikel Fiktion som vidensmedie. Her skriver hun følgende: [ ] fiktion, især den skønlitterære, [står] som et middel til med inspiration fra Wolfgang Klafkis skelnen mellem materiel og formel dannelse kulturel og individuel dannelse. Ved fiktionens hjælp skal vi tilegne os kulturen og udvikle vores identitet. 4 Denne fremhævelse af, at skønlitteraturen kan fungere som middel til tilegnelse af kulturel indsigt, antyder et videnspotentiale, der om noget er vedkommende i vores globaliserede verden, hvor afstandene mellem forskellige kulturer som følge af generelle økonomiske faktorer og interesser både ønskes og reelt formindskes mere og mere. For selvom afstandene synes at svinde mere og mere mellem forskellige kulturer ved hjælp af fx tv, hurtigere og hyppigere flyafgange og sociale medier, så synes forståelsesafstanden ikke altid følge med. Det er derfor interessant at se nærmere på dette påståede videnspotentiale, som Hejlsted fremhæver, og hvordan dette hænger sammen, samt hvordan dette potentiale i højere grad kan fremdrages og udnyttes til at formindske forståelsesafstande mellem forskellige kulturer på tværs af såvel kulturelle fællesskaber og lande som kontinenter? Et konkret eksempel på, at afstandene mellem kontinenter og kulturer synes at svinde mere og mere ved hjælp af tv- mediet og de sociale medier, kan man finde i den såkaldte Danmarks Indsamling, som er blevet stablet på benene én gang om året i de seneste år i samarbejde mellem 12 humanitære organisationer og DR. 5 Indsamlingen har hvert år til formål at samle penge ind til at støtte udviklingsprojekter i Afrika. Selve indsamlingen kulminerer altid i et stort tv- show, hvor underholdnings- og konkurrenceelementer flettes sammen med videoer af nødlidende afrikanere og massive opfordringer til at give et bidrag, så disse menneskers skæbne kan vendes. Alt sammen meget godt og prisværdigt, men hvilken forståelsesramme formidler disse show til den almene dansker, som de kan sætte det afrikanske kontinent og 4 Hejlsted (2011) s danmarks- indsamling/ 7

8 dets kultur ind i? Julie Maj Simonsen sætter nogle markante, men også, vil jeg mene, relevante ord på showets rolle som kulturformidler i en kronik i Information. Her karakteriserer hun showet som formidler af et stereotypt billede, der fastholder Afrika som det forældreløse barn, der skal hjælpes af Vesten, mens hun pointerer, at: Selvfølgelig er den danske seer på et rationelt plan klar over, at Afrika er andet og mere end lerhytter med underernærede børn på en gold savanne. Men rent kognitivt absorberes og lagres denne stereotype fremstilling, som vi gang på gang eksponeres for. 6 Det kan altså godt være, at tv- showet afkorter afstanden til Afrika ved at lade billeder af hjemløse afrikanske børn besøge hyggen omkring sofabordet i det danske hjem, men der kan være langt fra et kulturelt møde eller måske nærmere en kulturel kollision til kulturel forståelse og indsigt. En bredere indsigt i det afrikanske kontinent og dets kultur må i stedet endnu engang vige for en stadfæstelse af et vestligt selvbillede, der trækker dybe spor tilbage til imperialismen og koloniseringen af Afrika, som påpeger, at vi har et ansvar, som på ingen måde skal negligeres. 7 Overordnet set formår tv- showet kun at fortælle én historie om Afrika, og det er den samme ensidige historie, som er blevet fortalt i medierne i årtier. Danmarks Indsamling er ikke ene om at understøtte denne tendens. Det påpeger den nigerianske forfatter Chimamanda Ngozi Adichie, som forsøger at gøre op med ovennævnte tendens i et interessant TED- foredrag 8 med titlen: The Danger of a Single Story. 9 Her taler hun om, hvordan vores liv og vores kulturer er komponeret af et væld af forskellige fortællinger, der overlapper hinanden. Hele hendes formål med foredraget bliver at højne et fokus på dette og dermed advare om, hvilken fare og skævvridning, der kan forekomme, hvis man nøjes med kun at formidle eller høre én historie om en anden person, kultur eller et andet land eller kontinent. Her er det min påstand, at skønlitteraturen og dens potentialer med fordel kan bringes ind i billedet igen, i kraft af dens funktion som formidler af fortællinger i flertal og 6 Simonsen (24. januar 2009). Paradokser i primetime. Set 12. Juni 2013 på information.dk: Ted er en nonprofit organisation, der er dedikeret til at sprede korte inspirerende foredrag med mennesker, der repræsenterer vidt forskellige traditioner og arbejdsområder. Se 9 8

9 dens evne til at handle om og berette om stort set hvad som helst. For selvom litteraturen og skønlitteraturen i sammenligning med nogle af de mest udbredte genrer inden for de moderne sociale medier, som fx den ultrakorte twittergenre, umiddelbart fremstår som en gammel og omstændelig mediegenre, så peger Hejlsteds påstand om, at skønlitteraturen kan fungere som formidler af kulturel indsigt på, at skønlitteraturen har noget at byde ind med også i dag. Netop understregningen af, at skønlitteraturen øjensynligt kan noget samfundsmæssigt relevant og ikke bare er til for sin egen skyld, er interessant, og er dette speciales overordnede udgangspunkt. For lige nøjagtig spørgsmålet om, hvad skønlitteratur kan, står alt for ofte i skyggen af spørgsmålet om, hvad god skønlitteratur er. På baggrund af ovenstående inspirationskilder, refleksioner og spørgsmål er formålet med dette speciale dermed at undersøge, hvad skønlitteratur kan, når det kommer til vidensformidling med henblik på i særlig grad at undersøge, om skønlitteratur kan byde ind med noget, når det kommer til vidensformidling i forbindelse med kulturmøder i en europæisk- afrikansk kontekst. 1.1 Problemformulering Undersøgelsen af emneområdet, som er beskrevet ovenfor, vil søges besvaret ved hjælp af nedenstående tre undersøgelsesspørgsmål, der alle vægtes ligeligt: Hvilke videnspotentialer er der i skønlitteratur, og dermed hvordan knytter skønlitteratur sig til begrebet viden? Hvilken rolle kan skønlitteratur spille i forbindelse med etiske og interkulturelle spørgsmål? Hvordan kan skønlitteratur være en interkulturel aktør og bygge bro mellem to forskellige kulturfællesskaber som det europæiske og det afrikanske? 9

10 2. Undersøgelsesmetode I de følgende afsnit vil jeg beskæftige mig med, hvorledes metoden og dermed fremgangsmåden for undersøgelsen af specialets genstandsfelt vil forløbe. Derved tydeliggøres dispositionen for specialets videre udfoldelse for såvel tilvalg som fravalg af teori og tekster, således at undersøgelsen bliver mest mulig fokuseret fra begyndelsen. Tilgangen til specialets undersøgelse og besvarelsen af de ovenstående spørgsmål i problemformuleringen vil basere sig på såvel videnskabelige artikler som tekstanalyse af skønlitterære noveller. Tekststudierne af de videnskabelige artikler skal tjene til at opridse og diskutere eksisterende tilgange til spørgsmålet om videnspotentialer i skønlitteratur for på den måde at danne et begrebs- og analyseapparat, som kan afprøves og skabe rum for refleksion i forbindelse med specialets empiri, der udgøres af fire noveller. Som baggrundsforståelse for min tilgang til specialet og de tekststudier, det rummer, ligger den hermeneutiske fænomenologiske videnskabsteori. Det vil sige, at jeg sammen med Hans- Georg Gadamer og Paul Ricoeur, som er hovedrepræsentanter for denne opfattelse, har en forståelse af tekstfortolkning som umulig at gennemføre fra et ståsted uden for historien, hvorfra man helt forudsætningsløst kan iagttage og beskrive en bestemt virkelighed. Man vil altid selv udgøre en del af den virkelighed, man beskriver og fortolker, eftersom en hvilken som helst iagttagelse foretages af en person med dennes særlige interesser, forhåndsviden, foruddannede forestillinger og viden om det iagttagne. 10 Dette vil således også være tilfældet for mine fortolkninger og hele min fremgangsmåde i specialet. Det er derfor relevant, at jeg ekspliciterer den forforståelse jeg bringer med mig ind i specialets undersøgelse allerede her i specialets første afsnit, men ligeså relevant, at jeg følger op på det i specialets afsluttende del. Derfor afsluttes opgaven også med et reflekterende afsnit over undersøgelsens resultater og metode, hvor jeg blandt andet vil samle op på forforståelsens indvirkning og relevans. Den forforståelse, som man kan sige, at jeg medbringer til dette speciale, omfatter for det første de perspektiver, der er ekspliceret i indledningen, og i problemformuleringen, som denne danner grundlag for. For det andet omfatter min forforståelse den valgte teoretiske referenceramme. Derudover har min forforståelse også indvirkning på valget af noveller og tilgangen til disse som empirisk materiale. Bevidstgørelsen og ekspliciteringen af forforståelsen er vigtig, idet anerkendelsen 10 Rønn (2006) s

11 af, at forforståelsen er en del af undersøgelsesprocessen, giver mulighed for at sætte den i spil på en måde, der kan sætte forståelseshorisonten i bevægelse. Når man taler om viden, er det nødvendigt også at bringe et refleksionsbegreb på banen, idet både analyse og kritisk vurdering af viden og dannelse af viden ud fra et udvalg af informationer kan karakteriseres som et refleksivt arbejde, hvor såvel noget ydre (sagen, emnet) som noget indre (personen, personens identitet eller liv) berøres. 11 I dette refleksive arbejde spiller forforståelsen således også en rolle, og den er dermed værd at have in mente på flere niveauer i dette speciales forløb. Både i hele min interagering med undersøgelsen og udformningen af den, men også som en betydelig faktor, når det kommer til selve specialets genstandsfelt og begreber. Jeg vil komme yderlige ind på refleksionsbegrebet i afsnit 3.1 og 3.2. Jeg har valgt at bygge min undersøgelse op om tre hoveddele, der hver især beskæftiger sig med den skønlitterære genres videnspotentialer på forskellige planer. De tre hoveddele kan overordnet ses som direkte modsvarende afsnit til de tre spørgsmål i problemformuleringen, selvom det også er vigtigt at have in mente, at de er afhængige af hinanden og derfor griber ind i hinanden. Jeg vil i de følgende afsnit komme nærmere ind på fremgangsmåden for besvarelsen af hvert enkelt af de tre undersøgelsesspørgsmål i problemformuleringen et efter et. På den måde vil undersøgelsens fremgangsmåde både stå tydeligt frem og blive begrundet. 2.1 Fremgangsmåde for undersøgelsesspørgsmål 1 Det første undersøgelsesspørgsmål: Hvilke videnspotentialer er der i skønlitteratur, og dermed hvordan knytter skønlitteratur sig til begrebet viden? er et meget omfattende spørgsmål og nok også det mindst specifikke af de tre. Samtidig peger begge de andre spørgsmål tilbage på dette spørgsmål, og det er derfor især dette spørgsmål, der danner udgangspunkt for hele specialets undersøgelse. Netop derfor vil besvarelsen af dette spørgsmål allerede tage sin begyndelse i kapitel 3, hvor diskussionen af udvalgt teori omkring viden og skønlitteratur vil danne en generel baggrund for den videre analyse i kapitel 4. I kapitel 3.1 vil relationen mellem viden og skønlitteratur blive diskuteret ud fra Aristoteles 11 Rønn (2006) s

12 opridsning af vidensformer og hans betragtninger over poetik, i og med hans tænkning om disse emner danner grundlaget for megen videre tænkning og forskning inden for dette felt. I en nyere kontekst har den danske litteraturprofessor Svend Erik Larsen også beskæftiget sig med viden og skønlitteratur, og det vil derfor være interessant også at bringe ham på banen i dette afsnit og diskutere, hvad hans tanker om begreberne vidensdynamik, vidensgrænser, vidensbevidsthed, vished eller selvrefleksion og visioner kan bidrage med i besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål 1. Som kapitel 3.1 vil komme ind på, så er viden mange ting, og kan findes i forskellige former. I afsnit 3.2 vil jeg behandle én af disse grundigere, idet jeg vil se nærmere på relationen mellem etiske spørgsmål og viden. Dette afsnit peger dermed frem mod besvarelsen af de følgende undersøgelsesspørgsmål, hvor det etiske og dannelsesmæssige aspekt kommer på banen i tilknytning til interkulturelle problemstillinger. Den amerikanske filosof Martha Nussbaum har beskæftiget sig meget med netop den etiske dimension i forbindelse med viden og skønlitteratur. Hun opererer blandt andet med et begreb, som hun kalder den narrative forestillingsevne, og hendes betragtninger i den forbindelse er interessante at inddrage i dette afsnit. Derudover vil Annemette Hejlsteds artikel Fiktion som vidensmedie, som jeg har henvist til i indledningen, diskuteres nærmere herunder særligt hendes tilgang til refleksionsbegrebet. Desuden vil Løgstrups tanker om en etisk brug af litteraturen i Kunst og erkendelse samt Nils Gunder Hansens betragtninger om dette i sin artikel Den etiske læser være centrale i dette afsnits diskussion. Sidstnævnte bevæger sig endvidere ind på det følgende afsnits emneområde og er dermed med til at skabe en sammenhængskraft mellem afsnittene og de forskellige tilgange til problemformuleringens undersøgelsesspørgsmål 1. Afsnit 3.3 med overskriften Læseren og videnspotentialet arbejder videre med undersøgelsesspørgsmålet ved at sætte det i en receptionsæstetisk sammenhæng og dermed komme ind på, hvilke elementer, der har betydning for receptionen af skønlitteratur, og hvad det betyder for spørgsmålet om videnspotentialer. Jeg vil bruge og diskutere Wolfgang Iser og Stanley Fish s tilgang til receptionsæstetikken i dette afsnit, da blandt andet Isers teori om de såkaldte tomme pladser er interessant i denne sammenhæng. Ovennævnte tre afsnit udmønter sig i en teoretisk baggrund omkring specialets emneområde, som den efterfølgende analyse og refleksion i kapitel 4 og 5 kan bygge videre på. Man kan således kalde afsnittene for et analyseudgangspunkt, men de er mere end det. Ved at uddrage, diskutere og kombinere centrale dimensioner af ovennævnte teorier og forskellige tilgange til spørgsmålet om videnspotentialer i skønlitteratur sammensættes et begrebsapparat og en 12

13 analysemetode, som bruges og afprøves i forbindelse med besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål 2 og 3. Der er således tale om en sammensat analysemetode, der henter inspiration fra forskellige teoretikere og fravælger andre. Der findes mange flere teoretikere, der på den ene eller anden måde har bidraget med værker og tanker, der også sagtens kunne have fundet vej til dette speciale, men jeg har udvalgt en række, som jeg finder repræsentative og givende i dette speciales sammenhæng, og som hver især har gjort sig gældende inden for det område, de beskæftiger sig med. 2.2 Fremgangsmåde for undersøgelsesspørgsmål 2 Med problemformuleringens andet undersøgelsesspørgsmål: Hvilken rolle kan skønlitteratur spille i forbindelse med etiske og interkulturelle spørgsmål? går undersøgelsen fra at være mere generel og omsiggribende i forsøget på at klarlægge tilknytningen mellem viden og skønlitteratur til at interessere sig for en mere specifik tilgang til og anvendelse af denne formodede tilknytning. Man kan dermed sige, at min tilgang til specialets udformning og besvarelse er deduktiv, i og med jeg undersøger generelle teorier om videnspotentialer i skønlitteratur for at anvende det på et særtilfælde, som i dette speciales tilfælde er videnspotentialet i fire noveller, der beskæftiger sig med Afrika, og dermed viden i forbindelse med interkulturelle spørgsmål. Jeg har valgt denne tilgang, fordi jeg finder en specifik undersøgelse af, hvordan skønlitteratur kan spille en rolle i interkulturelle spørgsmål relevant, men en sådan undersøgelse må have en generel diskuterende teoretisk baggrund at forholde sig til for at opnå en ballast og sammenhæng, der kan gøre det specifikke eksempel brugbart. I afsnit 3.2 og 3.3 vil jeg derfor som nævnt ovenfor indlede diskussionen om etisk viden i forbindelse med skønlitteratur, hvilket betyder, at grunden er lagt for en besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 2. Dog er der også behov for en videre introduktion til, hvordan etisk viden kan sammenkobles med spørgsmålet om interkulturelle problemstillinger i et konkret eksempel, inden spørgsmålet undersøges med udgangspunkt i specialets empiri. I afsnit 3.4 vil jeg derfor binde den generelle interesse for videnspotentialer i skønlitteratur sammen med den mere specifikke ved at komme nærmere ind på konteksten for specialets empiri. Afsnittet vil derfor forholde sig til Afrika som emneområde i en europæisk- dansk kontekst og i særlig grad i forbindelse med skønlitteratur. På den måde bindes den teoretiske del sammen med det følgende analysekapitel, hvor fire 13

14 noveller udgør den empiri, der skal analyseres med henblik på at undersøge problemformuleringens andet spørgsmål yderligere. De fire noveller er alle udgivet inden for de seneste otte år og repræsenterer på den måde en samtidig skønlitterær fremstilling af afrikansk kultur og dens møde med europæisk kultur. Som en indskudt sætning skal det nævnes, at afrikansk kultur i dette speciale forstås som en fælles betegnelse for den kultur, der befinder sig i landene syd for Sahara. Selvom hvert land selvfølgelig adskiller sig fra hinanden, mener jeg godt, at man som udgangspunkt kan operere med samlebetegnelsen afrikansk kultur, hvis man bruger den og forstår den i relation til samlebegrebet europæisk- vestlig kultur. De fire noveller er skrevet af Katrine Marie Guldager, Jakob Ejersbo, Chimamanda Ngozi Adichie og NoViolet Bulawayo og dermed af to danskfødte forfattere, der på den ene side repræsenterer en dansk- europæisk tilgang til behandlingen af Afrika som emneområde i deres noveller, samt to afrikanskfødte forfattere fra henholdsvis Nigeria og Zimbabwe, der repræsenterer en afrikansk tilgang til behandlingen af Afrika som emneområde og Afrikas møde med den europæisk- vestlige kultur. I en større undersøgelse ville det have været givende at tage udgangspunkt i endnu flere noveller, således at alle afrikanske lande syd for Sahara samt alle europæiske lande ville blive repræsenteret, og generaliseringerne ville formindskes. Dette er dog ikke muligt inden for et speciales rammer, og derfor er ovenstående noveller valgt som en slags stikprøve, der kan give et svar på undersøgelsesspørgsmål 2, om end det ikke kan blive udtømmende. Med Aristoteles opdeltes skønlitteraturen i tre hovedgenrer: epik, lyrik og drama. Valget af noveller som repræsentant for skønlitteraturen i undersøgelsen er dermed også et valg om at fokusere på én af disse hovedgenrer, nemlig den episk fortællende og dens forcer i forbindelse med etiske og interkulturelle spørgsmål. Dermed fravælges de andre former for skønlitteratur og fiktion, som fx er repræsenteret i Hejlsteds undersøgelse af fiktion som vidensmedie i hendes artikel. Novellerne analyseres i kapitel 4 på baggrund af det analyseudgangspunkt, som er at finde i kapitel 3. Med analysen af novellerne afprøves således teorierne, der er diskuteret i dette kapitel i en konkret case, som novellerne med deres fokus på Afrika danner til sammen. Derved tages undersøgelsen et skridt videre i en mere kvalitativ og specifik retning. 2.3 Fremgangsmåde for undersøgelsesspørgsmål 3 Fremgangsmåden for problemformuleringens sidste spørgsmål: Hvordan kan skønlitteratur være en interkulturel aktør og bygge bro mellem to forskellige kulturfællesskaber som det 14

15 europæiske og det afrikanske? er der allerede taget hul på ovenfor, da undersøgelsesspørgsmål 3 er en konkretisering af undersøgelsesspørgsmål 2. Derfor tjener analyserne af de fire noveller også til, at dette undersøgelsesspørgsmål kan efterforskes. I den efterfølgende diskussion og refleksion i kapitel 5, vil jeg desuden med en refleksiv og diskuterende tilgang til disse analyser og teorien, som de bygger på, samt til forskellige teoretiske tilgange til kulturmøder, søge at komme endnu nærmere et svar på ovennævnte undersøgelsesspørgsmål. 3. Teori og analyseudgangspunkt De følgende fire afsnit vil redegøre for og diskutere såvel vidensbegrebet som dets forhold til skønlitteraturen for derved at skabe et teoretisk analyseudgangspunkt, som analysen af Ejersbos, Guldagers, Adichies og Bulawayos udvalgte noveller kan relatere til og spille op imod. 3.1 Viden og skønlitteratur Viden er et mangetydigt ord, som benyttes i de mest forskelligartede betydninger. I aviser, reklamer og andre medier og på den politiske dagsorden dukker ordet viden oftere og oftere op. Stadig oftere hører man, at vi lever i et videnssamfund, hvor viden bliver mere og mere centralt for udviklingen. Men hvad det er for en viden, der skal tjene den udvikling, og hvad der menes, når man taler om viden, forbliver ofte usagt eller uklart. 12 Desuden kan man betvivle, hvor retvisende et begreb som videnssamfundet overhovedet er, idet der ved at bruge det om vor tids samfund ligger en implicit forståelse af, at viden ikke spillede den store rolle i udviklingen i tidligere tiders samfundsopbygning som det agrare og industrielle, hvilket nok må siges at være en begrænsning af forståelsen af viden. 13 Historisk set har forsknings- og universitetsverdenen dog haft patent på viden med idealet om den videnskabelige viden og dens sandhed. Denne vidensform bygger først og fremmest på et ubetinget krav om argumentation og dokumentation, eftersom den har som mål at bidrage 12 Gustavsson (2001) s Bang (2011) s

16 med viden om verden, som den faktisk er. 14 Målet for den videnskabelige viden er dermed altid at skabe en faktuel viden, som igennem efterprøvninger kan verificeres, hvilket er med til at skabe tillid til, at man har med 100 % fakta at gøre, selvom det ikke altid er tilfældet. Den videnskabelige viden er således en særlig slags viden, men som jeg antydede ovenfor, er denne forståelse af viden langt fra dækkende og tilstrækkelig. 15 I hvert fald ikke hvis man tager udgangspunkt i Aristoteles arbejde i forbindelse med vidensbegrebet. Aristoteles har en helt særlig plads, når det kommer til spørgsmålet om, hvad viden er, idet han stod bag de første gennemgribende og systematiske overvejelser over, hvad viden er. 16 Selvom disse overvejelser skal dateres helt tilbage til oldtidens Grækenland, og vi derfor af gode grunde ikke kan skrive under på alle hans enkelte resultater i dag, så er selve de erfaringer, han har med radikal fornyelse af viden stadig aktuelle i dag. 17 Han taler for, at videnskab, som en særlig form for viden, ikke omfatter al viden, og derfor kan den ikke erstatte alle andre vidensformer. 18 I sin bog Den nikomacheiske etik foretager Aristoteles en skelnen mellem episteme (videnskabelig kundskab), techné (kunstfærdig kyndighed) og phronesis (forstandighed) 19 Aristoteles opererer således med forskellige former for viden, der modsvarer de dele af virkeligheden, som de relaterer sig til. Ser man nærmere på disse vidensformer, får man derfor forskellige aspekter af viden som begreb frem i lyset, ligesom begrebets kompleksitet og mangesidighed fremhæves: Episteme: Den videnskabelige kundskab, som allerede er berørt ovenfor, henføres til det, der ikke kan forholde sig på nogen anden måde og altid forbliver det samme. Den kan derfor også betegnes som sikker viden og vil som oftest blive sidestillet med fysikken, matematikken og metafysikken. 20 Det er den form for viden, som stræber efter at kortlægge den ultimative sandhed, hvilket navnet sikker viden også afspejler. 14 Larsen, S. E. (2007) s Langergaard, Rasmussen & Sørensen (2006) s Larsen, S. E. (2007) s Larsen, S. E. (2007) s Larsen, S. E. (2004). s Aristoteles (1995) s Langergaard, Rasmussen & Sørensen (2006) s

17 Techné: Den kunstfærdige kyndighed knytter sig til fremstilling og handling. Techné er den form for viden, som eksempelvis en håndværker har og udvikler, når denne bruger sit værktøj med henblik på at præge et givent slutprodukt på en bestemt måde. Denne handling som håndværkeren udfører med værktøjet kræver en særlig form for viden, som også kan kaldes erfaring, for at slutproduktet, som han arbejder hen mod, bliver som ønsket og brugbart, hvad enten det er en stol, et maleri eller en roman. Det er således målet for processen, der er relevant, når man taler om technéviden, og processen eller handlingen er dermed kun et middel til at nå hen til det givne mål. I modsætning til episteme er techné altså en viden om de dele af virkeligheden, der er foranderlige, heriblandt menneskeskabte ting, såsom kunst og håndværk og de to vidensfomer er derfor vidt forskellige. Phronesis: Forstandighed eller praktisk klogskab, som det også oversættes med i nogle sammenhænge, omfatter den viden, der har med den mellemmenneskelige virkelighed at gøre og de handlinger, som er en del af denne virkelighed. Disse handlinger er kendetegnet ved, at selve hensigten med handlingen er indbygget i dem, således at de ikke blot er et middel eller redskab til noget andet. Denne type handlinger, som kaldes praxis, kendes fra den aktive deltagelse i samfundsmæssige anliggender, som er bygget op omkring fællesskab, hvilket vil sige fx etiske anliggender. 21 Derved er det Aristoteles pointe, at phronesisviden bringer vidensbegrebet og etik i familie med hinanden. 22 Phronesisviden, som en viden man både handler på grundlag af og skaber gennem praxis- handlinger, er ligesom techné en form for erfaringsviden. Mens techné er erfaring i instrumentel handling, er phronesis viden om og erfaring i, hvordan man handler på den rette måde, altså handlingen i sig selv, og hvornår en sådan er retfærdig. Det, der gør denne vidensform til en erfaringsviden, er, at man opnår den igennem erfaring med enkelttilfælde, som man løbende sammenstykker, og ved at undersøge hvilke mennesker, der er kloge. Ifølge Aristoteles er det særegne ved den kloge, at denne kan overveje, hvad der er godt og nyttigt i relation til et godt liv i det hele taget. Phronesis er således en disposition til at handle i overensstemmelse med en rigtig tanke om, hvad der er godt og ondt for mennesket. 23 Aristoteles formulerer det således: 21 Langergaard, Rasmussen & Sørensen (2006) s Larsen, S. E. (2004) s Gustavsson (2001) s

18 Forstandighed må da nødvendigvis være en tilstand, der søger sandhed, med fornuft, i handlinger vedrørende de ting, der er gode for menneskelige væsener. 24 Derved kan man sige, at denne form for viden udgør en generel dømmekraft, der gør én i stand til at vurdere enkelte handlinger i forhold til det gode liv i det hele taget. Phronesis er meget forskellig fra den videnskabelige viden og er derfor ikke, hvad man vil kalde viden i almindelig forstand. Dette er tilfældet, fordi denne vidensform lægger mere vægt på praksis end teori, imens videnskabelig viden og således den sikre viden er grundet i teori. Phronesis skal på grund af sin titel som erfaringsviden forstås som en form for udvikling og modenhed, eller kort og godt dannelse, i og med den drejer sig om at udvikle praktisk klogskab gennem erfaringer, der gør os bedre i stand til at leve sammen som mennesker og altså opnå det gode liv. 25 Aristoteles vidensformer understreger, at intet vidensområde rummer al den viden, virkeligheden rummer, og som vi har brug for, og at viden i sit væsen ikke kan være privatviden, eftersom den bliver til i kommunikationen med andre på den ene eller anden facon. Derfor er viden også stort set altid vokset sammen med sprog og de sociale og kulturelle aspekter, den indgår i. For at opsummere så konkurrerer Aristoteles forskellige vidensområder altså ikke. De er blot forskellige, og kan derfor ikke hver for sig give al den viden, vi har brug for. Viden er således aldrig i ental, og ingen vidensformer har fast monopol på at danne model for andre. 26 Viden som begreb må med afsæt i Aristoteles siges at være en kompleks størrelse, der kan tillægges forskellige karakteristika og betydninger alt efter, hvilken sammenhæng den optræder i, hvilket er interessant og betydningsfuldt, når man taler om viden i relation til skønlitteratur Episteme, techné, phronesis og skønlitteratur Betragter man skønlitteratur i relation til de tre ovenstående former for viden, som er opridset af Aristoteles, giver det vidt forskellige perspektiver og en vidt forskellig anvendelighed. Som nævnt ovenfor har den videnskabelige viden som mål at bidrage med 24 Aristoteles (1995) s Langergaard, Rasmussen & Sørensen (2006) s Larsen, S. E. (2007) s

19 viden om verden, som den faktisk er. Derfor skal videnskabelige teorier kunne dokumenteres efter strengere krav, end tilfældet er for skønlitteratur, hvor det vi kunne se, tænke eller vide fremstilles, som Aristoteles beskriver det i sin poetik. 27 En anden betegnelse for skønlitteratur er fiktion, som kommer af det latinske ord fingo, hvilket betyder, jeg foregiver, lader som om, forstiller mig eller finder på. Skønlitteraturen kan altså beskrives med de samme ord, som man ville bruge til at beskrive løgnen, og den befinder sig dermed i den samme sfære som denne. At løgn og forbandet digt er blevet til en talemåde opsummerer slægtsskabet mellem de to godt. Skønlitteraturen er en slags løgn, men en kreativ og nødvendig en af slagsen. Det ved vi godt som læsere, og vi accepterer det, fordi skønlitteraturens løgn udfordrer os og er en anden løgn end løgnens. Den udfordrer os som læsere til at omgås viden og sandhed på en anderledes måde, end tilfældet ville være i mødet med fx en artikel. 28 Umiddelbart er den videnskabelige epistemeviden derfor ikke mulig at sammenkoble med skønlitteratur, og derfor er den da også som oftest forbundet med videnskabelige artikler og faglitteratur og ikke skønlitteratur, omend det på ingen måde kan sættes så sort hvidt op. Såkaldt fakta har nemlig også en rolle at spille, når skønlitterære tekster fremstiller det, vi kunne se, tænke eller vide. Det er fx denne form for viden, man kan relatere det, der er på færde til, når bestemte dokumenterede historiske begivenheder flettes ind i en romans plot, eller når dele af naturen og mennesket beskrives i såkaldte videnskabelige begrundede termer. Ifølge litteraturprofessor Svend Erik Larsen er skønlitteraturen ikke kun påvirket af videnskabelig epistemeviden, den er også med til at påvirke den anden vej med input, ideer og eksempler: Alt hvad vi taler om i sproget og det er alt kan litteraturen (ikke undgå at) tale om. Den viden litteraturen rummer, kan derfor ikke undgå at stå centralt i kulturen, eftersom den udtrykker og fortolker viden og erfaring fra alle mulige områder af virkeligheden. Derfor har litteraturen altid været en aktiv kraft når forholdet mellem vidensformer, videnskabelige og andre, har flyttet sig. Den har ofte rykket ved grænserne for den viden vi kan være fælles om og dens begrundelse. Den kunstnerisk formulerede viden har ofte sat skub i videnskabelige erkendelsesprocesser Aristoteles (2004) s Larsen, S. E. (2007) s Larsen, S. E. (2004) s

20 Disse ord fra Svend Erik Larsen fremstår dog mere som en påstand uden egentlig begrundelse. I sit speciale fra 2011 dokumenterer Emil Johansson imidlertid med en kvantitativ undersøgelse, at der er en overraskende stor brug af skønlitterære eksempler og referencer i videnskabelige artikler. 30 Skønlitteraturens relation til epistemeviden er dermed flerspektret, i og med der i relationen ligger en gensidig inspirationsudveksling, som tjener til udvikling af vidensbegrebet. Jeg springer hurtigt over skønlitteraturens forbindelse til den instrumentelle technéviden i denne uddybning af Aristoteles vidensformers relation til skønlitteratur, da den finder sin primære relevans med hensyn til processen i forbindelse med skabelsen af skønlitteratur som kunstform, og dermed langt mindre i læserens møde med denne, og eftersom det er sidstnævnte dette speciales interesseområde kredser om, er det nok blot at have technévidensformen in mente, som påmindelse om, at vidensbegrebet er komplekst. Det bringer os videre til phronesisvidensformens relation til skønlitteratur og dermed dens virke som erfaringsviden igennem indsigt i den generelle virkelighed, samt de dele denne kan nedbrydes til af flertydige enkelttilfælde og altså enkelte handlinger. Aristoteles phronesisviden er således viden om mellemmenneskelige handlinger, og hvordan de udføres på bedste måde til gavn for et helt samfund, men ikke blot viden om handlinger men viden gennem handlinger. Skønlitteraturen er fyldt med mellemmenneskelige handlinger, som man som læser kan spejle sig i og tage stilling til. Gennem en sådan interaktion med en skønlitterær tekst kan man derfor blive trænet i, hvordan man kan vælge at handle i bestemte situationer, og hvilke resultater disse handlinger kan få, hvilket er med til at udvikle en generel dømmekraft. Aristoteles taler dog ikke kun om viden om, hvilke handlinger, der er retfærdige og gode men også om viden gennem handlinger. Man kan derfor godt stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt Aristoteles phronesisviden og skønlitteratur kan sammenkobles, for kan man tale om praxis- handlinger og erfaringsviden skabt gennem disse, når man blot læser om disse og ikke selv udfører dem? Nøgleordet her er træning, for ved at forholde sig til og fortolke de handlinger, som findes i en læst skønlitterær tekst, bliver læseren udfordret til selv at handle og forankre denne viden i virkeligheden. Ydermere vil et 30 Johansson, E. (2011) 20

Hvad skal vi bruge litteraturen til?

Hvad skal vi bruge litteraturen til? Hvad skal vi bruge litteraturen til? Danmarks Pædagogiske Universitet Kandidatuddannelsen i didaktik mshp dansk Didaktik, curriculum og læring 15 siders opgave og mundtlig eksamen Af Rasmus Fink Lorentzen

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det skal flytte sig, og at det derefter vil adlyde [Det Nye Testamente, Matt. 17:20]. Tænkt i en

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Danske Spil I Spændingsfeltet mellem Risiko og Legitimitet

Danske Spil I Spændingsfeltet mellem Risiko og Legitimitet Danske Spil I Spændingsfeltet mellem Risiko og Legitimitet Andreas Thrane & Casper Boe Jensen Dansk Sprog og Medier & Virksomhedsstudier Inger Jensen (Virksomhedsstudier) & Rasmus Kjærgaard Rasmussen (Dansk)

Læs mere

Vi er jo kolleger, ikke konkurrenter

Vi er jo kolleger, ikke konkurrenter Åse Lading Vi er jo kolleger, ikke konkurrenter - en analyse af moderniserede gymnasielæreres strategier i grupper 1 Tak til de interviewede lærere for deres indsats, til Københavns Amt for økonomisk støtte,

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Fra litteraturundervisning til læseglæde

Fra litteraturundervisning til læseglæde VIA College Læreruddannelsen i Silkeborg Fra litteraturundervisning til læseglæde At komme langt ud i den vide verden og dybt ind i os selv. (Astrid Lindgren) Stine Bertelsen, 7270010 Dansk vejleder: Ayoe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

EMPATI: EN LEDERS BEDSTE VEN?

EMPATI: EN LEDERS BEDSTE VEN? EMPATI: EN LEDERS BEDSTE VEN? En kandidatafhandling om empatiens betydning for den gode ledelse Engelsk titel: Empathy: The Best Friend of a Leader? A Thesis about the influence of Empathy in good Leadership

Læs mere

Med livet som indsats

Med livet som indsats Med livet som indsats - En receptionsanalyse af ludomanikampagne Kommunikation modul 1, Roskilde Universitetscenter, 2007 Vejleder: Ursula Plesner Skrevet af gruppe 1: Jesper Achim Nielsen, Joachim Gislao,

Læs mere

Veluddannede dansk-somaliske mænds inklusion i det danske samfund

Veluddannede dansk-somaliske mænds inklusion i det danske samfund Speciale - Maj 2008 Kultur- og Sprogmødestudier - Institut for Kultur og Identitet Roskilde Universitetscenter Veluddannede dansk-somaliske mænds inklusion i det danske samfund - set i et anerkendelsesperspektiv

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering

Læs mere

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC Speciale, RUC NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER - en analyse af Patent- og Varemærkestyrelsens blog med fokus på samspillet mellem bloggen som medie og genre og organisationen som ramme for bloggen. Christoffer Grann,

Læs mere

ET SPECIALE OM PIGER, IDENTITET OG TV-SERIER

ET SPECIALE OM PIGER, IDENTITET OG TV-SERIER N O T F O R S J O V ET SPECIALE OM PIGER, IDENTITET OG TV-SERIER Dem jeg har skrevet, det er sådan humor, teenager og sex. Det er meget fedt hun er advokat, men de skulle have fundet en anden skuespiller.

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler NETVÆRK SOM FAGLIGE REFLEKSIONSRUM - et undersøgelsesprojekt på Specialrådgivningen Holbæk Udarbejdet i 2010 af Helle Dreier Ergoterapeut, MSI og fagkonsulent og Lisbeth Hvid Ergoterapeut, Soc.D 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

- Design af kollektive oplevelser for den individuelle forbruger

- Design af kollektive oplevelser for den individuelle forbruger - Design af kollektive oplevelser for den individuelle forbruger Bachelor Tilvalg Music/ Arts Management I Vejleder: Jens Nielsen Udarbejdet af: Ditte Hjortgaard Nystrand, Louise Marie Olsen, Mia Søndergaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Abstract side 2 Indledning side 3 Metode side 4 Litteraturformidling på folkebibliotekerne side 6 Reader development side 7 Læseklubben på Litteraturside.dk inspireret af Reader development

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND

DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND Forår 2013 En sociologisk undersøgelse af dagpengemodtageres oplevelse af udfordringer i hverdagslivet Speciale i Sociologi Udarbejdet af: Mathilde

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

5. Teori... 20 5.1. Annemette Hejlsted... 20. 4. Videnskabsteori... 15 4.1. Russisk formalisme, nykritik og strukturalisme... 15

5. Teori... 20 5.1. Annemette Hejlsted... 20. 4. Videnskabsteori... 15 4.1. Russisk formalisme, nykritik og strukturalisme... 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Problemformulering... 5 1.2. Læsevejledning... 6 2. Introduktion til Mount København... 7 2.1. Læsningen af Mount København... 7 2.2. Paratekster... 8 3. Metode...

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

TAVS VIDEN Oversigtsanalyse med udgangspunkt i Michael Polanyi s The Tacit Dimension og 48 udvalgte artikler

TAVS VIDEN Oversigtsanalyse med udgangspunkt i Michael Polanyi s The Tacit Dimension og 48 udvalgte artikler KANDIDATAFHANDLING VED INSTITUT FOR ORGANISATION OG LEDELSE FORFATTER: SINE JUUL-OLSEN STUD. NR.: 25 38 19 VEJLEDER: THORKILD B. JØRGENSEN TAVS VIDEN Oversigtsanalyse med udgangspunkt i Michael Polanyi

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere