Statsforvaltningens brev til en advokat. Wifi i Albertslund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til en advokat. Wifi i Albertslund Kommune"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til en advokat Wifi i Albertslund Kommune Som advokat for Albertslund Kommune rettede du i breve af 6. maj 2013 og 10. september 2013 henvendelse til Statsforvaltningen med anmodning om, at vi tog stilling til, om Albertslund Kommune kunne stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og borgere i hele Albertslund Kommune. Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa I brev af 26. august 2014 har du begrænset anmodningen til, hvorvidt Albertslund Kommune lovligt kan stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og gæster i test- og udstillingsområderne i DOLL Living Lab i Hersted Industripark og i Albertslund bymidte. JOURNAL NR.: , tidligere sagsnummer /934 SAGSBEHANDLER: JETEIK DIREKTE TELEFON: Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den skrevne lovgivning ikke giver Albertslund Kommune hjemmel til at stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og gæster i test- og udstillingsområderne i DOLL Living Lab i Hersted Industripark og i Albertslund bymidte Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at Albertslund Kommune heller ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og gæster i test- og udstillingsområderne i DOLL Living Lab i Hersted Industripark og i Albertslund bymidte. Telefon: EAN- Nr EKSPEDITIONS- OG TELEFONTIDER findes på Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Følgende fremgår af din henvendelse af 10. september 2013: Kommunen deltager sammen med blandt andre DTU Fonotik og Gate 21 i et projekt kaldet DOLL (Danisk Outdoor Lightning Lab), som er en platform for udvikling af energieffektiv udendørsbelysning. Projektet er støttet af Energistyrelsen, Region Hovedstaden og Region Sjæl-

2 land. DOLL har til formål at udvikle nye belysningsløsninger ved blandt andet at erstatte kendte lyskilder som glødepærer og kviksølvslamper med såkaldte LED-systemer, hvor belysningen styres centralt via et netværk Følgende fremgår af din henvendelse af 26. august 2014: Den 4. september 2014 åbner DOLL et test- og udstillingscenter i Hersted Industripark i Albertslund Kommune under navnet DOLL Living Lab, hvor danske og udenlandske virksomheder kan opstille og teste intelligent udendørsbelysning og smart-city-teknologi. Test- og udstillingscentret skal være en digital "legeplads" til udvikling af produkter og løsninger inden for miljøområdet, grøn vækst og ny velfærd. Virksomhederne, som skal teste nye og eksisterende udendørsbelysningsløsninger, lejer sig ind i DOLL Living Lab, hvor Albertslund Kommune stiller den nødvendige infrastruktur til rådighed for virksomhederne, herunder bl.a. el, lygtepæle og wifi. Virksomhederne i DOLL Living Lab test- og udstillingscenter vil installere forskellige former for tekniske enheder (sensorer og intelligente devices), som skal sende data tilbage til et centralt kontrolcenter, hvorfra belysningsanlæggene kan styres. Denne datakommunikation skal ske via wifi. Når gæster bevæger sig rundt i DOLL Living Lab test- og udstillingscenter, skal det centrale kontrolcenter sende virksomhedernes informationer til gæsterne, ligesom gæsterne skal kunne sende informationer retur til kontrolcentret og virksomhederne. Denne datakommunikation skal også ske via wifi. Test- og udstillingscentret har allerede stor international bevågenhed fra bl.a. Cisco (global it-virksomhed), NewScientist (UK) og Focus Global News (Taiwan). Testog udstillingscentret er et pilotprojekt og forventes derfor at få massiv international bevågenhed og besøg af mange udenlandske gæster. Foreløbig har 25 virksomheder tilsluttet sig DOLL Living Lab, og flere forventes at komme til. Derfor er det af afgørende betydning for DOLL Living Labs succes, at den digitale infrastruktur er frit tilgængelig for virksomhederne, så gæsterne ikke afstår fra at SIDE 2

3 afprøve produkter og løsninger i DOLL Living Lab eller fra at sende evaluering og viden til kontrolcentret på grund af dyre roaming-afgifter (som er forbundet med at kommunikere via udenlandske mobiltelefoner). Projektet vil derfor stille wifi til rådighed for virksomheder og gæster for at sikre, at de forskellige produkter og løsninger får de optimale rammer for at blive testet. Wifi etableres til at begynde med af en privat internetudbyder, som er trådt ind i projektet for at sikre, at test- og udstillingscentret i Hersted Industripark kan åbne som planlagt den 4. september Albertslund Kommune ønsker imidlertid at etablere wifi i kommunens eksisterende fibernet i test- og udstillingsområdet for at sikre projektets overlevelse, hvis den private internetudbyder måtte udtræde af projektet. Det er forbundet med en betydelig risiko for projektet, at en så væsentlig forudsætning som digital infrastruktur afhænger af en privat aktørs deltagelse. Denne risiko vil Albertslund Kommune gerne fjerne. Tidsmæssig afgrænsning DOLL Living Lab er et såkaldt nationalt Green Lab, der har fået tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen i en 2- årig etableringsperiode og en efterfølgende 10-årig drifts-periode. Det er i denne projektperiode, Albertslund Kommune ønsker at stille wifi til rådighed for virksomheder og gæster i udstillings- og testområdet. Det er dog forventningen, at DOLL Living Lab også skal bestå efter projektperiodens udløb, og at Albertslund Kommune om muligt også herefter vil stille wifi til rådighed for virksomheder og gæster i udstillings- og testområdet. Geografisk afgrænsning Test- og udstillingscentret er geografisk afgrænset, hvilket fremgår af vedlagte kort over centret (1,63 km2). Test- og udstillingscentret er placeret i et industriområde, hvor der ikke er privat beboelse. Albertslund Kommune ønsker i første omgang at stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og gæster i DOLL Living Lab. Det vil sige inden for det geografiske område, som fremgår af vedlagte kort. Teknisk begrænsning SIDE 3

4 Det vil ud over den tidsmæssige og geografiske afgrænsning også være muligt at "lukke" det kommunale wifi for andre brugere end virksomheder og gæster i test- og udstillingsområdet. DOLL Living Lab i Albertslund bymidte Baggrund DOLL Living Lab påtænker at åbne et test- og udstillingscenter i Albertslund bymidte med tilsvarende formål som i Hersted Industripark. Virksomheder skal kunne teste (Smart City applikationer) på den trafik af mennesker, der er i en bymidte. Det kommunale wifi skal både anvendes til Albertslund Kommunes udvikling af central styring af kommunens service over for borgerne (beskrevet i vores brev af 10. september 2013 til Statsforvaltningen) og til virksomhedernes test af Smart City applikationer. I dit brev af 10. september 2013 har du blandt andet anført følgende om denne centrale styring af kommunes service over for borgerne: Kommunen påtænker i den forbindelse at udskifte sine eksisterende lysmaster med såkaldte intelligente lysmaster, som via et netværk kan indhente information fra sensorer placeret på udvalgte steder i kommunen. Den information, som indsamles via de intelligente lysmaster, kaldes Big Data. Det vil sige store datamængder, som kan analyseres og identificere datasammenhænge, der kan optimere den kommunale drift og byudvikling og udnyttes forskningsmæssigt til gavn for borgere og virksomheder i kommunen - og på sigt også kommercielt. Som eksempel kan nævnes, at det f.eks. ved hjælp af sensorer i kommunens spildevandsanlæg vil være muligt at samkøre data om anlæggets kapacitet og vejrforhold og derved forudse et eventuelt behov for at iværksætte tiltag med henblik på at forebygge oversvømmelser i forbindelse med kraftige regnskyl mv. Det vil endvidere være muligt at indhente information om f.eks. belysningsbehovet i kommunens ejendomme, således at lyset slukkes, når der ikke opholder sig mennesker i ejendommene, eller der statistisk ikke er behov for præventiv belysning, samt om kommunens containere skal tømmes, således at kommunens renovationsfolk ikke kører forgæves til ikke-fyldte containere. SIDE 4

5 Kommunen vil dermed centralt kunne styre og overvåge kommunens ejendomme, ledningsnet mv. Formålet er således at etablere en sammenhængende digital kommunikations-infrastruktur med henblik på en mere effektiv udnyttelse af kommunens ressourcer. Af henvendelse af 26. august 2014 fremgår endvidere følgende: For at skabe de bedste rammer for test- og udstillingscentret vil Albertslund Kommune også her stille den fornødne digitale infrastruktur til rådighed for virksomheder og gæster i test- og udstillingscentrets område. Geografisk og tidsmæssig afgrænsning Det er endnu ikke afklaret, hvor stort et område test- og udstillingscentret vil udgøre i Albertslund bymidte, eller hvor længe området skal bestå. Den nærmere konkretisering af projektet afventer til dels Statsforvaltningens tilkendegivelse af, i hvilket omfang det er muligt at stille kommunal wifi til rådighed i området. Teknisk begrænsning Det vil også i test- og udstillingscentret i Albertslund bymidte være muligt at "lukke" det kommunale wifi for andre brugere end virksomheder og gæster i test- og udstillingsområdet. Konkurrencehensyn Albertslund Kommune er opmærksom på, at gratis kommunal wifi inden for test- og udstillingscentrene i et eller andet omfang kan udgøre et alternativ til private internetudbydere. I dag tilbyder private internetudbydere (med undtagelse af ovennævnte udbyder, som nu er indtrådt i projektet) imidlertid ikke en tilsvarende City Wifiløsning i Hersted Industripark eller i Albertslund bymidte, som anvendes til DOLL Living Lab. I Hersted Industripark er der ikke private husstande, og trådløse testnetværk (som det Albertslund Kommune vil stille til rådighed) vil således ikke udgøre et alternativ til en egentlig tjeneste udbudt af en privat internetudbyder. For et område som Hersted Industripark vil det være yderst vanskeligt for en privat internetudbyder at opstille en rentabel businesscase for et City Wifi, idet det potentielle indtægtsgrundlag ikke står mål med etableringsomkostningerne. Det samme vil gøre sig gældende for et City Wifi i Albertslund bymidte. SIDE 5

6 Adgangen til det kommunale wifi i test- og udstillingscentrene i Hersted Industripark og Albertslund bymidte vil som anført ovenfor være teknisk begrænset ved, at data, der behandles som led i projektet, vil have "forrang" for andre data. Hvis projektet (gæsternes interaktion med virksomhedernes applikationer) optager det kommunale wifi, vil gæsterne blive afskåret fra at anvende andre nettjenester, som ikke er en del af projektet (f.eks. Google og Facebook). Det er svært at forudse, om virksomheder og gæster som følge af, at kommunen stiller gratis wifi til rådighed i test- og udstillingsområderne, rent faktisk vil fravælge netværksløsninger fra private internetudbydere i områderne. Det er vores bedste bud, at den konkurrence, som kommunal wifi kan udgøre i test-og udstillingsområderne, vil udgøre en bagatel i forhold til de samfundsgevinster, vi vil opnå ved, at virksomhederne får de mest optimale vilkår for at udvikle sine produkter i test- og udstillingsområderne. Du har afslutningsvis anført, at det omhandlede projekt vil tiltrække mange udenlandske gæster, som kommer til landet både i erhvervs- og turistøjemed, hvorfor det er din vurdering, at den ændring af telelovgivningen, som et flertal i Folketinget påtænker at udarbejde, som har til formål at give turister nemmere adgang til gratis wifi, vil omfatte et projekt som DOLL Living Lab. Teleindustrien har fremsendt bemærkninger til Albertslund Kommunes første anmodning om en udtalelse om lovligheden af, at kommunen stillede gratis wifi til rådighed for virksomheder og borgere i hele Albertslund Kommune. Teleindustrien har blandt andet anført, at Teleselskaberne i forvejen udbyder en række løsninger med henblik på, at kunderne kan få adgang til internettet både via faste net og via trådløse netværk som mobilnetværk. Teleindustrien har anført, at det må antages, at der vil være adgang ikke kun i det offentlige rum, men i tættere bymæssig bebyggelse også fra private adresser, som vil være placeret tilstrækkelig tæt på opstillede sendere og modtagere. Det påtænkte projekt vil derfor kunne udgøre et reelt alternativ til de kommercielle løsninger, som allerede udbydes i kommunen. Selvom det påtænkte projekt teknisk kunne konstrueres således, at der alene vil være adgang fra det offentlige rum, vil det stadig være i direkte SIDE 6

7 konkurrence med de trådløse løsninger i form af mobile netværk, som teleselskaberne udbyder i kommunen. Teleselskaberne har derfor anført, at det er deres opfattelse, at det påtænkte projekt med gratis wifi vil indebære, at kommunen bliver udbyder af internetadgang i kommunen i konkurrence med teleselskaberne, og at det vil være konkurrenceforvridende overfor teleselskaberne, idet kommunen fuldt ud finansierer udbuddet og stiller det gratis til rådighed. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 50. Statsforvaltningen kan efter denne bestemmelse give en kommune en vejledende udtalelse om lovligheden af en påtænkt kommunal disposition, inden kommunen træffer en beslutning. Følgende fremgår af lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014 om elektroniske kommunikationsnet og tjenester (teleloven): 1. Lovens formål er at fremme et velfungerende og innovationspræget marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester til gavn for slutbrugerne. 2. I denne lov forstås ved: 1) Udbyder: Den, som med et kommercielt formål stiller produkter, elektroniske kommunikationsnet eller - tjenester omfattet af denne lov til rådighed for andre. 2) Erhvervsmæssig udbyder: En udbyder, som med et kommercielt formål udbyder produkter eller elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester omfattet af denne lov som sin hovedydelse eller som en ikkeaccessorisk del af virksomheden Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om: SIDE 7

8 2) Udpegning af forsyningspligtudbydere. Reglerne kan bl.a. omfatte, hvordan udpegningen finder sted, udpegning ved offentligt udbud og udpegningens varighed Stk. 2. På grundlag af regler fastsat i medfør af stk. 1, nr. 2, udpeger Erhvervsstyrelsen en eller flere virksomheder som forsyningspligtudbydere, der forpligtes til at udbyde forsyningspligtydelser som nævnt i 14, stk. 2, eller som fastsat i medfør af 14, stk Erhvervsstyrelsen gennemfører med regelmæssige mellemrum undersøgelser af konkurrencesituationen på telemarkedet (markedsundersøgelser) med henblik på at vurdere behovet for og eventuelt at pålægge forpligtelser efter Som led i markedsundersøgelserne, jf. 37, gennemfører Erhvervsstyrelsen analyser af de markeder, der er afgrænset i henhold til 38, med henblik på at vurdere, om der er reel konkurrence på disse markeder. 40. Hvis en markedsanalyse, jf. 39, viser, at der ikke er reel konkurrence på et relevant marked, skal Erhvervsstyrelsen udpege en eller flere udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester med en stærk markedsposition (udbyder med en stærk markedsposition) på det pågældende marked. 60 a. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan indgå aftaler på markedsvilkår med udbydere af elektroniske kommunikationsnet om udlejning af arealer, bygninger, høje konstruktioner, master m.v. med henblik på udbygning af radiokommunikationsnettet. Følgende fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. 59 af 17. november 2010 om elektroniske kommunikationsnet og tjenester: Telelovgivningen er baseret på den politiske principaftale af 8. september 1999 om de fremtidige sigtelinjer for telepolitikken - danskernes adgang til netværkssamfun det. Det fremgår heraf, at målene for telepolitikken er at fremme en markedsudvikling, der fører til innovation og vækst, og som derigennem sikrer alle danskere adgang til moderne kommunikationsteknologier Styrkelse af konkurrencen og konsolidering af det indre marked forudsætter, at den danske regulering af området for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester sker på en måde, der sikrer en harmoniseret tilgang til EU-lovgivningen. Det indebærer blandt andet, at IT- og Telestyrelsen ved administrationen af den foreslåede lov SIDE 8

9 og regler fastsat i medfør heraf skal forfølge de mål om konkurrence, etablering af et indre marked og forbrugerforhold, som fremgår af rammedirektivets artikel 8, og medvirke til øget regulatorisk koordinering og sammenhæng på europæisk niveau Det følger af den politiske principaftale af 8. september 1999, at det langsigtede mål er en sund og afbalanceret konkurrence på alle dele af (tele)kommunikationsmarkedet, der på sigt gør det muligt i videst muligt omfang at fjerne eller minimere den sektorspecifikke konkurrenceregulering. Dette er også et af formålene bag EU-reguleringen af elektronisk kommunikation. Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester reguleres i dag af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer. Lovens formål er blandt andet 1) at fremme etableringen af et velfungerende, konkurrencebaseret marked for udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, der giver slutbrugerne en række nærmere beskrevne muligheder, 2) at sikre alle slutbrugere, der ønsker det, adgang til en række grundlæggende forsyningspligtydelser på rimelige vilkår og til rimelige priser og 3) at sikre en række grundlæggende brugerrettigheder for slutbrugerne i forbindelse med aftaler om levering af elektroniske kommunikationsnet eller - tjenester. Følgende fremgår af lovforslag nr. 229 af 28. maj 2013 om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet- og tjenester: 60 a. Kommuner kan på kommercielle vilkår etablere og udbyde elektroniske kommunikationsnet inden for et af kommunen ejet elforsyningsselskabs forsyningsområde, når kommunen ejer et elforsyningsselskab, der: 1) har bevilling til at drive netvirksomhed i henhold til lov om elforsyning, 2) primært forsyner landdistrikter og mindre byer, og 3) forsyner et område, hvor dækningen med højhastighedsbredbånd ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Stk. 2. Kommunens aktiviteter efter stk. 1 skal udøves i et kommunalt ejet kapitalselskab, som er uafhængigt af kommunale forsyningsselskaber. Stk. 3. Kommunen kan meddele garanti for lån, der optages af det kommunale selskab efter stk. 2, til finansiering af selskabets investeringsudgifter. SIDE 9

10 60 b. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan indgå aftaler på markedsvilkår med udbydere af elektroniske kommunikationsnet om udlejning af arealer, bygninger, høje konstruktioner, master m.v. med henblik på udbygning af radiokommunikationsnettet. Lovforslagets 60a blev imidlertid ikke vedtaget. Lovforslagets 60 b blev derfor som det fremgår af den gældende telelov 60a. Følgende fremgik af bemærkningerne til lovforslaget: I forhold til forslagets bestemmelser om mulighed for kommunal udrulning af bredbånd indeholder den gældende telelov ikke regler, der giver kommuner hjemmel til, at etablere og udbyde elektroniske kommunikationsnet. En kommune kan inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne etablere elektroniske kommunikationsnet til eget brug, fx for at forbinde forskellige dele af den kommunale forvaltning. Hvis en kommune skal have mulighed for generelt at kunne udrulle elektroniske kommunikationsnet, kræver dette specifik lovhjemmel. Kommunale elselskaber kan alene udrulle bredbåndsinfrastruktur, når det sker i nær tilknytning til elforsyningsvirksomheden, og det primære formål er elforsyning, jf. elforsyningsloven. Følgende fremgår af lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 om elforsyning: Stk. 2. En kommune kan deltage i anden virksomhed, som har nær tilknytning til en virksomhed omfattet af 2, stk. 1, som kommunen varetager eller deltager i. Tilsvarende gælder for Energinet.dk. Følgende fremgår af bekendtgørelse nr af 27. november 2008 om kommuners og Energinet.dk s deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elforsyningsloven: 1. En kommune og Energinet.dk kan, ud over at varetage virksomhed, som nævnt i elforsyningslovens 4, stk. 1, deltage i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres virksomhed, jfr. elforsyningslovens 2, stk. 1, når betingelserne i elforsyningslovens 4, stk. 2 og 3, er opfyldt, herunder: 1) at der er en naturlig og snæver sammenhæng mellem net- og transmissionvirksomheden, elproduktionsvirk- SIDE 10

11 somheden eller elhandelsvirksomheden og den deraf udspringende tilknyttede virksomhed, og 2) at den tilknyttede virksomhed skal have et væsentligt mindre arbejdsmæssigt og økonomisk omfang end den tilsvarende hovedvirksomhed, og som udgangspunkt ikke må overstige halvdelen af omsætningen for denne. 3. En kommune og Energinet.dk kan, under iagttagelse af betingelserne i 1, deltage i følgende tilknyttede virksomhed til net- og transmissionvirksomhed: 1) Udlejning af overskydende kapacitet i bredbåndskabler, der er nedlagt eller ophængt med et primært elforsyningsformål. 2) Nedlægning af bredbåndskabler eller tomrør i forbindelse med nedgravning af elkabler med henblik på udlejning eller videresalg af disse eller med henblik på fremtidig udnyttelse af kapaciteten til elforsyningsformål Følgende fremgår af lovbekendtgørelse nr. 100 af 30. januar 2013 om biblioteksvirksomhed: 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Følgende fremgår af bekendtgørelse af lov nr af 20. august 2013 om frikommuner m.v.: 11 a. Erhvervs- og vækstministeren kan godkende frikommuneforsøg, hvorefter kommunalbestyrelsen i en frikommune kan tilbyde trådløs internetadgang på udvalgte steder af relevans for turister og andre besøgende i frikommunen. Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 er bl.a. betinget af, at kommunalbestyrelsen redegør for, hvorledes ordningen tilrettelægges, således at følgende principper overholdes: 1) Konkurrenceforvridende effekter skal begrænses. 2) Internetadgangen stilles til rådighed gratis eller mod en begrænset brugerbetaling. SIDE 11

12 Som det fremgår af ovenstående regler, har en kommune hjemmel i den skrevne lovgivning til at stille internet til rådighed for borgerne på kommunens biblioteker. Kommuner, som er omfattet af reglerne om frikommuner, hvilket Albertslund Kommune ikke er, kan endvidere i et begrænset omfang efter godkendelse af erhvervs- og vækstministeren stille trådløst internet til rådighed for turister og andre besøgende på udvalgte steder. Telelovgivningen (lov om elektroniske kommunikationsnet og tjenester) giver ikke en kommune hjemmel til at tilbyde kommunens borgere gratis wifi. En kommune kan alene udleje arealer, bygninger, høje konstruktioner, master m.v. med henblik på udbygning af radiokommunikationsnettet til udbydere af elektroniske kommunikationsnet, jf. telelovens 60a. Folketinget valgte i 2013, at loven ikke skulle ændres til at omfatte en kommunes mulighed for at etablere og udbyde elektroniske kommunikationsnet, som foreslået i 60a i lovforslag nr. 229 af 28. maj Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår endvidere, at en kommune inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne kan etablere elektroniske kommunikationsnet til eget brug, fx for at forbinde forskellige dele af den kommunale forvaltning. Økonomi- og Indenrigsministeriet har ligeledes den 14. oktober 2013 ved besvarelse af Folketingsspørgsmål nr. S 134 anført: Det er således ikke en kommunal opgave efter kommunalfuldmagtsreglerne at drive erhvervsvirksomhed, herunder at udbyde internet. Efter kommunalfuldmagtsreglerne vil en kommune dog kunne etablere internet til eget brug, herunder til kommunens institutioner mv. En kommune vil endvidere, hvis der er tale om lovligt opstået overkapacitet, som kommunen ikke kan afskaffe, med hjemmel i kommunalfuldmagtsregler kunne sælge sådan internet-overkapacitet til markedspris. Det følger af ovenstående, at der efter Økonomi og Indenrigsministeriet opfattelse ikke i kommunalfuldmagtsreglerne er hjemmel til generelt at stille internet til rådighed for borgerne. Det gælder uanset, om kommunen opkræver betaling herfor eller ej. Spørgsmålet om, hvorvidt der i et konkret tilfælde er hjemmel i de ovenfor nævnte kommunalfuldmagtsregler SIDE 12

13 om overkapacitet til at sælge internet- overkapacitet i øvrigt beror på en konkret vurdering. Efter elforsyningsloven har en kommune alene mulighed for at nedlægge bredbåndskabler og udleje overskydende kapacitet i bredbåndskabler, såfremt der er en naturlig og snæver sammenhæng mellem elvirksomheden og den tilknyttede virksomhed. Det er endvidere en forudsætning, at den tilknyttede virksomhed har et væsentligt mindre arbejdsmæssigt og økonomisk omfang end hovedvirksomheden. Følgende fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 16. september 2004 til Nørre Djurs Kommune: Videnskabsministeriet kan oplyse, at der ikke i ministeriets lovgivning findes hjemmel til, at en kommune kan yde støtte til etablering eller drift af bredbåndsnet, der stilles til rådighed for borgere/husstande Videnskabsministeriet kan oplyse, at der i lovgivningen ikke er konkrete hindringer for kommunal støtte til bredbåndsnet. Der skal dog gøres opmærksom på, at det er den telepolitiske strategi at sikre konkurrence mellem en række aktører og en række teknologier. Udgangspunktet har været, at udrulning af bredbåndsinfrastruktur skal ske i regi af et konkurrencemarked. Der kan i den sammenhæng henvises til handlingsplan It med omtanke It og telepolitiske handlingsplan fra oktober Såfremt de skrevne regler ikke giver en kommune mulighed for at stille gratis internet via wifi-løsninger til rådighed i det omfang, en kommune ønsker, er spørgsmålet, om de almindelige kommunalfuldmagtsregler giver mulighed herfor, idet Statsforvaltningen lægger til grund, at heller ikke de nugældende skrevne regler gør udtømmende op med mulighederne herfor. Det er antaget i de kommunale tilsynsmyndigheder praksis og i den juridiske litteratur, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed. Denne afgrænsning beror på principielle overvejelser om, hvilke opgaver der hører under henholdsvis den offentlige og den private sektor. Herudover beror afgrænsningen på hensynet til lige konkurrence på erhvervsmarkedet, til at undgå indgreb i de markedsmekanismer, der regulerer erhvervslivet, samt hensynet til kommunens økonomi. End- SIDE 13

14 videre er kommunestyret ikke opbygget med henblik på at producere og afsætte varer og tjenesteydelser på et marked, men derimod med henblik på varetagelse af fællesskabsopgaver for et lokalsamfund. Den kommunale forsyningsvirksomhed (levering af el, gas, vand mv.) er en modifikation til udgangspunktet om, at det ikke er en kommunal opgave at drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed. Den kommunale forsyningsvirksomhed har til formål at sikre borgernes interesser som aftagere. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i den overfor nævnte udtalelse af 16. september 2004 til Nørre Djurs Kommune blandt andet udtalt følgende på baggrund af de dagældende skrevne regler om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet: Under hensyn til, at der efter lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet ved udbydere forstås kommercielle udbydere, og under hensyn til, at udbud af bredbåndsnet ikke er omfattet af den forsyningspligt, der efter loven gælder visse andre tjenester, er det Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at etablering af bredbåndsnet ikke kan anses som kommunal forsyningsvirksomhed, som en kommunalbestyrelse ud fra almindelige kommunalretlige principper lovligt ville kunne beslutte at etablere og drive med det formål at sikre borgernes interesser som aftagere. Ministeriet har herved tillige lagt vægt på, at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har oplyst, at det er den telepolitiske strategi at sikre konkurrence mellem en række aktører og en række teknologier, og at udgangspunktet har været, at udrulning af bredbåndsinfrastruktur skal ske i regi af et konkurrencemarked. Efter ministeriets opfattelse kan etablering af bredbåndsnet således ikke anses for en kommunal forsyningsvirksomhed, som en kommunalbestyrelse ud fra almindelige kommunalretlige principper lovligt ville kunne beslutte at etablere og drive med det formål at sikre borgernes interesser som aftagere. Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan en kommune sælge overskudskapacitet, som er opstået i forbindelse med kommunens lovbestemte virksomhed, kommunens produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug og kommunens øvrige lovlige produktion. Begrundelsen herfor er hensynet til en økonomisk rationel udnyttelse af kommunens ressourcer og samfundsmæssige værdispildsbetragtninger. SIDE 14

15 Det er imidlertid en betingelse, at overskudskapaciteten ikke kan afvikles, og at salget sker til markedspris. Det er endvidere en betingelse, at der er tale om en tilfældig overskudskapacitet, som er opstået utilsigtet i forbindelse med varetagelsen af en i øvrigt lovlig kommunal opgave. Der må ikke være tale om en bevidst planlagt overskudskapacitet, som er dimensioneret med det formål at opnå mulighed for at varetage opgaver, der normalt ikke er kommunale, jf. Karsten Revsbech, Kommunernes Opgaver, 2. udgave side 123. En kommune kan således efter kommunalfuldmagtsreglerne om overskudskapacitet sælge internet-overkapacitet til markedspris, hvis der er tale om lovlig opstået overkapacitet, som kommunen ikke kan afskaffe. Som ovenfor beskrevet finder Statsforvaltningen ikke, at Albertslund Kommune efter de nugældende skrevne regler har hjemmel til at stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og gæster i test- og udstillingsområderne i DOLL Living Lab i Hersted Industripark og i Albertslund bymidte. Baggrunden herfor er, at den omhandlede wifi ikke skal stilles til rådighed på Albertslund Kommunes biblioteker, at Albertslund Kommune ikke er en frikommune, og at telelovgivningen ikke giver hjemmel hertil. Elforsyningslovgivningens regler om sideaktiviteter kan således som Statsforvaltningen har forstået den påtænkte wifi ordning heller ikke finde anvendelse. Statsforvaltningen finder endvidere, at Albertslund Kommune heller ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og gæster i test- og udstillingsområderne i DOLL Living Lab i Hersted Industripark og i Albertslund bymidte. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at wifi er et område, hvor der i lovgivningen er lagt særlig vægt på at fremme etableringen af et velfungerende, konkurrencebaseret marked, hvorfor det er vigtigt, at den private sektor ikke påføres en kommunal konkurrence, der ikke har støtte i lovgivningen. Vi har endvidere lagt vægt på, at der allerede er en privat internetudbyder, som forestår udbuddet af wifi i Hersted Industripark. Statsforvaltningen finder heller ikke, at det omhandlede wifi er omfattet af reglerne om overskudskapacitet, da der SIDE 15

16 er tale om et nyetablering af wifi, hvor kommunen har mulighed for at tilpasse kapaciteten til behovet. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Teleindustrien. Udtalelsen vil blive offentliggjort på Med venlig hilsen Jette Eikrem SIDE 16

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud.

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. 2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden har givet Furesø Kommune tilladelse til undladelse af offentligt udbud ved salg af kommunens

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks salg af gasmotorer til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.: 22-08- 2007 De

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden Bent Øberg Fasanvej 4 9000 Aalborg Sagsnr. 2012-00457 Doknr. 79302 Dato 15-04-2013 Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden I breve af 29. september og 10. november

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Hørsholm Kommune har bedt mig vurdere, om kommunalretlige regler eller principper er til hinder for kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn. Advokat

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 22. januar 2009 til en kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 22. januar 2009 til en kommune Statsforvaltningens udtalelse af 22. januar 2009 til en kommune Statsforvaltningen Syddanmark har den 21. januar 2008 modtaget Kerteminde Kommunes anmodning om tilsynets godkendelse af overdragelse af

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC. Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S:

Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC. Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S: Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC 15-07- 2008 Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S: TDC har i skrivelse af 17. februar 2006 anmodet det daværende Statsamtet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere