Statsforvaltningens brev til en advokat. Wifi i Albertslund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til en advokat. Wifi i Albertslund Kommune"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til en advokat Wifi i Albertslund Kommune Som advokat for Albertslund Kommune rettede du i breve af 6. maj 2013 og 10. september 2013 henvendelse til Statsforvaltningen med anmodning om, at vi tog stilling til, om Albertslund Kommune kunne stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og borgere i hele Albertslund Kommune. Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa I brev af 26. august 2014 har du begrænset anmodningen til, hvorvidt Albertslund Kommune lovligt kan stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og gæster i test- og udstillingsområderne i DOLL Living Lab i Hersted Industripark og i Albertslund bymidte. JOURNAL NR.: , tidligere sagsnummer /934 SAGSBEHANDLER: JETEIK DIREKTE TELEFON: Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den skrevne lovgivning ikke giver Albertslund Kommune hjemmel til at stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og gæster i test- og udstillingsområderne i DOLL Living Lab i Hersted Industripark og i Albertslund bymidte Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at Albertslund Kommune heller ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og gæster i test- og udstillingsområderne i DOLL Living Lab i Hersted Industripark og i Albertslund bymidte. Telefon: EAN- Nr EKSPEDITIONS- OG TELEFONTIDER findes på Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Følgende fremgår af din henvendelse af 10. september 2013: Kommunen deltager sammen med blandt andre DTU Fonotik og Gate 21 i et projekt kaldet DOLL (Danisk Outdoor Lightning Lab), som er en platform for udvikling af energieffektiv udendørsbelysning. Projektet er støttet af Energistyrelsen, Region Hovedstaden og Region Sjæl-

2 land. DOLL har til formål at udvikle nye belysningsløsninger ved blandt andet at erstatte kendte lyskilder som glødepærer og kviksølvslamper med såkaldte LED-systemer, hvor belysningen styres centralt via et netværk Følgende fremgår af din henvendelse af 26. august 2014: Den 4. september 2014 åbner DOLL et test- og udstillingscenter i Hersted Industripark i Albertslund Kommune under navnet DOLL Living Lab, hvor danske og udenlandske virksomheder kan opstille og teste intelligent udendørsbelysning og smart-city-teknologi. Test- og udstillingscentret skal være en digital "legeplads" til udvikling af produkter og løsninger inden for miljøområdet, grøn vækst og ny velfærd. Virksomhederne, som skal teste nye og eksisterende udendørsbelysningsløsninger, lejer sig ind i DOLL Living Lab, hvor Albertslund Kommune stiller den nødvendige infrastruktur til rådighed for virksomhederne, herunder bl.a. el, lygtepæle og wifi. Virksomhederne i DOLL Living Lab test- og udstillingscenter vil installere forskellige former for tekniske enheder (sensorer og intelligente devices), som skal sende data tilbage til et centralt kontrolcenter, hvorfra belysningsanlæggene kan styres. Denne datakommunikation skal ske via wifi. Når gæster bevæger sig rundt i DOLL Living Lab test- og udstillingscenter, skal det centrale kontrolcenter sende virksomhedernes informationer til gæsterne, ligesom gæsterne skal kunne sende informationer retur til kontrolcentret og virksomhederne. Denne datakommunikation skal også ske via wifi. Test- og udstillingscentret har allerede stor international bevågenhed fra bl.a. Cisco (global it-virksomhed), NewScientist (UK) og Focus Global News (Taiwan). Testog udstillingscentret er et pilotprojekt og forventes derfor at få massiv international bevågenhed og besøg af mange udenlandske gæster. Foreløbig har 25 virksomheder tilsluttet sig DOLL Living Lab, og flere forventes at komme til. Derfor er det af afgørende betydning for DOLL Living Labs succes, at den digitale infrastruktur er frit tilgængelig for virksomhederne, så gæsterne ikke afstår fra at SIDE 2

3 afprøve produkter og løsninger i DOLL Living Lab eller fra at sende evaluering og viden til kontrolcentret på grund af dyre roaming-afgifter (som er forbundet med at kommunikere via udenlandske mobiltelefoner). Projektet vil derfor stille wifi til rådighed for virksomheder og gæster for at sikre, at de forskellige produkter og løsninger får de optimale rammer for at blive testet. Wifi etableres til at begynde med af en privat internetudbyder, som er trådt ind i projektet for at sikre, at test- og udstillingscentret i Hersted Industripark kan åbne som planlagt den 4. september Albertslund Kommune ønsker imidlertid at etablere wifi i kommunens eksisterende fibernet i test- og udstillingsområdet for at sikre projektets overlevelse, hvis den private internetudbyder måtte udtræde af projektet. Det er forbundet med en betydelig risiko for projektet, at en så væsentlig forudsætning som digital infrastruktur afhænger af en privat aktørs deltagelse. Denne risiko vil Albertslund Kommune gerne fjerne. Tidsmæssig afgrænsning DOLL Living Lab er et såkaldt nationalt Green Lab, der har fået tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen i en 2- årig etableringsperiode og en efterfølgende 10-årig drifts-periode. Det er i denne projektperiode, Albertslund Kommune ønsker at stille wifi til rådighed for virksomheder og gæster i udstillings- og testområdet. Det er dog forventningen, at DOLL Living Lab også skal bestå efter projektperiodens udløb, og at Albertslund Kommune om muligt også herefter vil stille wifi til rådighed for virksomheder og gæster i udstillings- og testområdet. Geografisk afgrænsning Test- og udstillingscentret er geografisk afgrænset, hvilket fremgår af vedlagte kort over centret (1,63 km2). Test- og udstillingscentret er placeret i et industriområde, hvor der ikke er privat beboelse. Albertslund Kommune ønsker i første omgang at stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og gæster i DOLL Living Lab. Det vil sige inden for det geografiske område, som fremgår af vedlagte kort. Teknisk begrænsning SIDE 3

4 Det vil ud over den tidsmæssige og geografiske afgrænsning også være muligt at "lukke" det kommunale wifi for andre brugere end virksomheder og gæster i test- og udstillingsområdet. DOLL Living Lab i Albertslund bymidte Baggrund DOLL Living Lab påtænker at åbne et test- og udstillingscenter i Albertslund bymidte med tilsvarende formål som i Hersted Industripark. Virksomheder skal kunne teste (Smart City applikationer) på den trafik af mennesker, der er i en bymidte. Det kommunale wifi skal både anvendes til Albertslund Kommunes udvikling af central styring af kommunens service over for borgerne (beskrevet i vores brev af 10. september 2013 til Statsforvaltningen) og til virksomhedernes test af Smart City applikationer. I dit brev af 10. september 2013 har du blandt andet anført følgende om denne centrale styring af kommunes service over for borgerne: Kommunen påtænker i den forbindelse at udskifte sine eksisterende lysmaster med såkaldte intelligente lysmaster, som via et netværk kan indhente information fra sensorer placeret på udvalgte steder i kommunen. Den information, som indsamles via de intelligente lysmaster, kaldes Big Data. Det vil sige store datamængder, som kan analyseres og identificere datasammenhænge, der kan optimere den kommunale drift og byudvikling og udnyttes forskningsmæssigt til gavn for borgere og virksomheder i kommunen - og på sigt også kommercielt. Som eksempel kan nævnes, at det f.eks. ved hjælp af sensorer i kommunens spildevandsanlæg vil være muligt at samkøre data om anlæggets kapacitet og vejrforhold og derved forudse et eventuelt behov for at iværksætte tiltag med henblik på at forebygge oversvømmelser i forbindelse med kraftige regnskyl mv. Det vil endvidere være muligt at indhente information om f.eks. belysningsbehovet i kommunens ejendomme, således at lyset slukkes, når der ikke opholder sig mennesker i ejendommene, eller der statistisk ikke er behov for præventiv belysning, samt om kommunens containere skal tømmes, således at kommunens renovationsfolk ikke kører forgæves til ikke-fyldte containere. SIDE 4

5 Kommunen vil dermed centralt kunne styre og overvåge kommunens ejendomme, ledningsnet mv. Formålet er således at etablere en sammenhængende digital kommunikations-infrastruktur med henblik på en mere effektiv udnyttelse af kommunens ressourcer. Af henvendelse af 26. august 2014 fremgår endvidere følgende: For at skabe de bedste rammer for test- og udstillingscentret vil Albertslund Kommune også her stille den fornødne digitale infrastruktur til rådighed for virksomheder og gæster i test- og udstillingscentrets område. Geografisk og tidsmæssig afgrænsning Det er endnu ikke afklaret, hvor stort et område test- og udstillingscentret vil udgøre i Albertslund bymidte, eller hvor længe området skal bestå. Den nærmere konkretisering af projektet afventer til dels Statsforvaltningens tilkendegivelse af, i hvilket omfang det er muligt at stille kommunal wifi til rådighed i området. Teknisk begrænsning Det vil også i test- og udstillingscentret i Albertslund bymidte være muligt at "lukke" det kommunale wifi for andre brugere end virksomheder og gæster i test- og udstillingsområdet. Konkurrencehensyn Albertslund Kommune er opmærksom på, at gratis kommunal wifi inden for test- og udstillingscentrene i et eller andet omfang kan udgøre et alternativ til private internetudbydere. I dag tilbyder private internetudbydere (med undtagelse af ovennævnte udbyder, som nu er indtrådt i projektet) imidlertid ikke en tilsvarende City Wifiløsning i Hersted Industripark eller i Albertslund bymidte, som anvendes til DOLL Living Lab. I Hersted Industripark er der ikke private husstande, og trådløse testnetværk (som det Albertslund Kommune vil stille til rådighed) vil således ikke udgøre et alternativ til en egentlig tjeneste udbudt af en privat internetudbyder. For et område som Hersted Industripark vil det være yderst vanskeligt for en privat internetudbyder at opstille en rentabel businesscase for et City Wifi, idet det potentielle indtægtsgrundlag ikke står mål med etableringsomkostningerne. Det samme vil gøre sig gældende for et City Wifi i Albertslund bymidte. SIDE 5

6 Adgangen til det kommunale wifi i test- og udstillingscentrene i Hersted Industripark og Albertslund bymidte vil som anført ovenfor være teknisk begrænset ved, at data, der behandles som led i projektet, vil have "forrang" for andre data. Hvis projektet (gæsternes interaktion med virksomhedernes applikationer) optager det kommunale wifi, vil gæsterne blive afskåret fra at anvende andre nettjenester, som ikke er en del af projektet (f.eks. Google og Facebook). Det er svært at forudse, om virksomheder og gæster som følge af, at kommunen stiller gratis wifi til rådighed i test- og udstillingsområderne, rent faktisk vil fravælge netværksløsninger fra private internetudbydere i områderne. Det er vores bedste bud, at den konkurrence, som kommunal wifi kan udgøre i test-og udstillingsområderne, vil udgøre en bagatel i forhold til de samfundsgevinster, vi vil opnå ved, at virksomhederne får de mest optimale vilkår for at udvikle sine produkter i test- og udstillingsområderne. Du har afslutningsvis anført, at det omhandlede projekt vil tiltrække mange udenlandske gæster, som kommer til landet både i erhvervs- og turistøjemed, hvorfor det er din vurdering, at den ændring af telelovgivningen, som et flertal i Folketinget påtænker at udarbejde, som har til formål at give turister nemmere adgang til gratis wifi, vil omfatte et projekt som DOLL Living Lab. Teleindustrien har fremsendt bemærkninger til Albertslund Kommunes første anmodning om en udtalelse om lovligheden af, at kommunen stillede gratis wifi til rådighed for virksomheder og borgere i hele Albertslund Kommune. Teleindustrien har blandt andet anført, at Teleselskaberne i forvejen udbyder en række løsninger med henblik på, at kunderne kan få adgang til internettet både via faste net og via trådløse netværk som mobilnetværk. Teleindustrien har anført, at det må antages, at der vil være adgang ikke kun i det offentlige rum, men i tættere bymæssig bebyggelse også fra private adresser, som vil være placeret tilstrækkelig tæt på opstillede sendere og modtagere. Det påtænkte projekt vil derfor kunne udgøre et reelt alternativ til de kommercielle løsninger, som allerede udbydes i kommunen. Selvom det påtænkte projekt teknisk kunne konstrueres således, at der alene vil være adgang fra det offentlige rum, vil det stadig være i direkte SIDE 6

7 konkurrence med de trådløse løsninger i form af mobile netværk, som teleselskaberne udbyder i kommunen. Teleselskaberne har derfor anført, at det er deres opfattelse, at det påtænkte projekt med gratis wifi vil indebære, at kommunen bliver udbyder af internetadgang i kommunen i konkurrence med teleselskaberne, og at det vil være konkurrenceforvridende overfor teleselskaberne, idet kommunen fuldt ud finansierer udbuddet og stiller det gratis til rådighed. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 50. Statsforvaltningen kan efter denne bestemmelse give en kommune en vejledende udtalelse om lovligheden af en påtænkt kommunal disposition, inden kommunen træffer en beslutning. Følgende fremgår af lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014 om elektroniske kommunikationsnet og tjenester (teleloven): 1. Lovens formål er at fremme et velfungerende og innovationspræget marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester til gavn for slutbrugerne. 2. I denne lov forstås ved: 1) Udbyder: Den, som med et kommercielt formål stiller produkter, elektroniske kommunikationsnet eller - tjenester omfattet af denne lov til rådighed for andre. 2) Erhvervsmæssig udbyder: En udbyder, som med et kommercielt formål udbyder produkter eller elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester omfattet af denne lov som sin hovedydelse eller som en ikkeaccessorisk del af virksomheden Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om: SIDE 7

8 2) Udpegning af forsyningspligtudbydere. Reglerne kan bl.a. omfatte, hvordan udpegningen finder sted, udpegning ved offentligt udbud og udpegningens varighed Stk. 2. På grundlag af regler fastsat i medfør af stk. 1, nr. 2, udpeger Erhvervsstyrelsen en eller flere virksomheder som forsyningspligtudbydere, der forpligtes til at udbyde forsyningspligtydelser som nævnt i 14, stk. 2, eller som fastsat i medfør af 14, stk Erhvervsstyrelsen gennemfører med regelmæssige mellemrum undersøgelser af konkurrencesituationen på telemarkedet (markedsundersøgelser) med henblik på at vurdere behovet for og eventuelt at pålægge forpligtelser efter Som led i markedsundersøgelserne, jf. 37, gennemfører Erhvervsstyrelsen analyser af de markeder, der er afgrænset i henhold til 38, med henblik på at vurdere, om der er reel konkurrence på disse markeder. 40. Hvis en markedsanalyse, jf. 39, viser, at der ikke er reel konkurrence på et relevant marked, skal Erhvervsstyrelsen udpege en eller flere udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester med en stærk markedsposition (udbyder med en stærk markedsposition) på det pågældende marked. 60 a. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan indgå aftaler på markedsvilkår med udbydere af elektroniske kommunikationsnet om udlejning af arealer, bygninger, høje konstruktioner, master m.v. med henblik på udbygning af radiokommunikationsnettet. Følgende fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. 59 af 17. november 2010 om elektroniske kommunikationsnet og tjenester: Telelovgivningen er baseret på den politiske principaftale af 8. september 1999 om de fremtidige sigtelinjer for telepolitikken - danskernes adgang til netværkssamfun det. Det fremgår heraf, at målene for telepolitikken er at fremme en markedsudvikling, der fører til innovation og vækst, og som derigennem sikrer alle danskere adgang til moderne kommunikationsteknologier Styrkelse af konkurrencen og konsolidering af det indre marked forudsætter, at den danske regulering af området for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester sker på en måde, der sikrer en harmoniseret tilgang til EU-lovgivningen. Det indebærer blandt andet, at IT- og Telestyrelsen ved administrationen af den foreslåede lov SIDE 8

9 og regler fastsat i medfør heraf skal forfølge de mål om konkurrence, etablering af et indre marked og forbrugerforhold, som fremgår af rammedirektivets artikel 8, og medvirke til øget regulatorisk koordinering og sammenhæng på europæisk niveau Det følger af den politiske principaftale af 8. september 1999, at det langsigtede mål er en sund og afbalanceret konkurrence på alle dele af (tele)kommunikationsmarkedet, der på sigt gør det muligt i videst muligt omfang at fjerne eller minimere den sektorspecifikke konkurrenceregulering. Dette er også et af formålene bag EU-reguleringen af elektronisk kommunikation. Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester reguleres i dag af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer. Lovens formål er blandt andet 1) at fremme etableringen af et velfungerende, konkurrencebaseret marked for udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, der giver slutbrugerne en række nærmere beskrevne muligheder, 2) at sikre alle slutbrugere, der ønsker det, adgang til en række grundlæggende forsyningspligtydelser på rimelige vilkår og til rimelige priser og 3) at sikre en række grundlæggende brugerrettigheder for slutbrugerne i forbindelse med aftaler om levering af elektroniske kommunikationsnet eller - tjenester. Følgende fremgår af lovforslag nr. 229 af 28. maj 2013 om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet- og tjenester: 60 a. Kommuner kan på kommercielle vilkår etablere og udbyde elektroniske kommunikationsnet inden for et af kommunen ejet elforsyningsselskabs forsyningsområde, når kommunen ejer et elforsyningsselskab, der: 1) har bevilling til at drive netvirksomhed i henhold til lov om elforsyning, 2) primært forsyner landdistrikter og mindre byer, og 3) forsyner et område, hvor dækningen med højhastighedsbredbånd ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Stk. 2. Kommunens aktiviteter efter stk. 1 skal udøves i et kommunalt ejet kapitalselskab, som er uafhængigt af kommunale forsyningsselskaber. Stk. 3. Kommunen kan meddele garanti for lån, der optages af det kommunale selskab efter stk. 2, til finansiering af selskabets investeringsudgifter. SIDE 9

10 60 b. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan indgå aftaler på markedsvilkår med udbydere af elektroniske kommunikationsnet om udlejning af arealer, bygninger, høje konstruktioner, master m.v. med henblik på udbygning af radiokommunikationsnettet. Lovforslagets 60a blev imidlertid ikke vedtaget. Lovforslagets 60 b blev derfor som det fremgår af den gældende telelov 60a. Følgende fremgik af bemærkningerne til lovforslaget: I forhold til forslagets bestemmelser om mulighed for kommunal udrulning af bredbånd indeholder den gældende telelov ikke regler, der giver kommuner hjemmel til, at etablere og udbyde elektroniske kommunikationsnet. En kommune kan inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne etablere elektroniske kommunikationsnet til eget brug, fx for at forbinde forskellige dele af den kommunale forvaltning. Hvis en kommune skal have mulighed for generelt at kunne udrulle elektroniske kommunikationsnet, kræver dette specifik lovhjemmel. Kommunale elselskaber kan alene udrulle bredbåndsinfrastruktur, når det sker i nær tilknytning til elforsyningsvirksomheden, og det primære formål er elforsyning, jf. elforsyningsloven. Følgende fremgår af lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 om elforsyning: Stk. 2. En kommune kan deltage i anden virksomhed, som har nær tilknytning til en virksomhed omfattet af 2, stk. 1, som kommunen varetager eller deltager i. Tilsvarende gælder for Energinet.dk. Følgende fremgår af bekendtgørelse nr af 27. november 2008 om kommuners og Energinet.dk s deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elforsyningsloven: 1. En kommune og Energinet.dk kan, ud over at varetage virksomhed, som nævnt i elforsyningslovens 4, stk. 1, deltage i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres virksomhed, jfr. elforsyningslovens 2, stk. 1, når betingelserne i elforsyningslovens 4, stk. 2 og 3, er opfyldt, herunder: 1) at der er en naturlig og snæver sammenhæng mellem net- og transmissionvirksomheden, elproduktionsvirk- SIDE 10

11 somheden eller elhandelsvirksomheden og den deraf udspringende tilknyttede virksomhed, og 2) at den tilknyttede virksomhed skal have et væsentligt mindre arbejdsmæssigt og økonomisk omfang end den tilsvarende hovedvirksomhed, og som udgangspunkt ikke må overstige halvdelen af omsætningen for denne. 3. En kommune og Energinet.dk kan, under iagttagelse af betingelserne i 1, deltage i følgende tilknyttede virksomhed til net- og transmissionvirksomhed: 1) Udlejning af overskydende kapacitet i bredbåndskabler, der er nedlagt eller ophængt med et primært elforsyningsformål. 2) Nedlægning af bredbåndskabler eller tomrør i forbindelse med nedgravning af elkabler med henblik på udlejning eller videresalg af disse eller med henblik på fremtidig udnyttelse af kapaciteten til elforsyningsformål Følgende fremgår af lovbekendtgørelse nr. 100 af 30. januar 2013 om biblioteksvirksomhed: 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Følgende fremgår af bekendtgørelse af lov nr af 20. august 2013 om frikommuner m.v.: 11 a. Erhvervs- og vækstministeren kan godkende frikommuneforsøg, hvorefter kommunalbestyrelsen i en frikommune kan tilbyde trådløs internetadgang på udvalgte steder af relevans for turister og andre besøgende i frikommunen. Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 er bl.a. betinget af, at kommunalbestyrelsen redegør for, hvorledes ordningen tilrettelægges, således at følgende principper overholdes: 1) Konkurrenceforvridende effekter skal begrænses. 2) Internetadgangen stilles til rådighed gratis eller mod en begrænset brugerbetaling. SIDE 11

12 Som det fremgår af ovenstående regler, har en kommune hjemmel i den skrevne lovgivning til at stille internet til rådighed for borgerne på kommunens biblioteker. Kommuner, som er omfattet af reglerne om frikommuner, hvilket Albertslund Kommune ikke er, kan endvidere i et begrænset omfang efter godkendelse af erhvervs- og vækstministeren stille trådløst internet til rådighed for turister og andre besøgende på udvalgte steder. Telelovgivningen (lov om elektroniske kommunikationsnet og tjenester) giver ikke en kommune hjemmel til at tilbyde kommunens borgere gratis wifi. En kommune kan alene udleje arealer, bygninger, høje konstruktioner, master m.v. med henblik på udbygning af radiokommunikationsnettet til udbydere af elektroniske kommunikationsnet, jf. telelovens 60a. Folketinget valgte i 2013, at loven ikke skulle ændres til at omfatte en kommunes mulighed for at etablere og udbyde elektroniske kommunikationsnet, som foreslået i 60a i lovforslag nr. 229 af 28. maj Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår endvidere, at en kommune inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne kan etablere elektroniske kommunikationsnet til eget brug, fx for at forbinde forskellige dele af den kommunale forvaltning. Økonomi- og Indenrigsministeriet har ligeledes den 14. oktober 2013 ved besvarelse af Folketingsspørgsmål nr. S 134 anført: Det er således ikke en kommunal opgave efter kommunalfuldmagtsreglerne at drive erhvervsvirksomhed, herunder at udbyde internet. Efter kommunalfuldmagtsreglerne vil en kommune dog kunne etablere internet til eget brug, herunder til kommunens institutioner mv. En kommune vil endvidere, hvis der er tale om lovligt opstået overkapacitet, som kommunen ikke kan afskaffe, med hjemmel i kommunalfuldmagtsregler kunne sælge sådan internet-overkapacitet til markedspris. Det følger af ovenstående, at der efter Økonomi og Indenrigsministeriet opfattelse ikke i kommunalfuldmagtsreglerne er hjemmel til generelt at stille internet til rådighed for borgerne. Det gælder uanset, om kommunen opkræver betaling herfor eller ej. Spørgsmålet om, hvorvidt der i et konkret tilfælde er hjemmel i de ovenfor nævnte kommunalfuldmagtsregler SIDE 12

13 om overkapacitet til at sælge internet- overkapacitet i øvrigt beror på en konkret vurdering. Efter elforsyningsloven har en kommune alene mulighed for at nedlægge bredbåndskabler og udleje overskydende kapacitet i bredbåndskabler, såfremt der er en naturlig og snæver sammenhæng mellem elvirksomheden og den tilknyttede virksomhed. Det er endvidere en forudsætning, at den tilknyttede virksomhed har et væsentligt mindre arbejdsmæssigt og økonomisk omfang end hovedvirksomheden. Følgende fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 16. september 2004 til Nørre Djurs Kommune: Videnskabsministeriet kan oplyse, at der ikke i ministeriets lovgivning findes hjemmel til, at en kommune kan yde støtte til etablering eller drift af bredbåndsnet, der stilles til rådighed for borgere/husstande Videnskabsministeriet kan oplyse, at der i lovgivningen ikke er konkrete hindringer for kommunal støtte til bredbåndsnet. Der skal dog gøres opmærksom på, at det er den telepolitiske strategi at sikre konkurrence mellem en række aktører og en række teknologier. Udgangspunktet har været, at udrulning af bredbåndsinfrastruktur skal ske i regi af et konkurrencemarked. Der kan i den sammenhæng henvises til handlingsplan It med omtanke It og telepolitiske handlingsplan fra oktober Såfremt de skrevne regler ikke giver en kommune mulighed for at stille gratis internet via wifi-løsninger til rådighed i det omfang, en kommune ønsker, er spørgsmålet, om de almindelige kommunalfuldmagtsregler giver mulighed herfor, idet Statsforvaltningen lægger til grund, at heller ikke de nugældende skrevne regler gør udtømmende op med mulighederne herfor. Det er antaget i de kommunale tilsynsmyndigheder praksis og i den juridiske litteratur, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed. Denne afgrænsning beror på principielle overvejelser om, hvilke opgaver der hører under henholdsvis den offentlige og den private sektor. Herudover beror afgrænsningen på hensynet til lige konkurrence på erhvervsmarkedet, til at undgå indgreb i de markedsmekanismer, der regulerer erhvervslivet, samt hensynet til kommunens økonomi. End- SIDE 13

14 videre er kommunestyret ikke opbygget med henblik på at producere og afsætte varer og tjenesteydelser på et marked, men derimod med henblik på varetagelse af fællesskabsopgaver for et lokalsamfund. Den kommunale forsyningsvirksomhed (levering af el, gas, vand mv.) er en modifikation til udgangspunktet om, at det ikke er en kommunal opgave at drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed. Den kommunale forsyningsvirksomhed har til formål at sikre borgernes interesser som aftagere. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i den overfor nævnte udtalelse af 16. september 2004 til Nørre Djurs Kommune blandt andet udtalt følgende på baggrund af de dagældende skrevne regler om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet: Under hensyn til, at der efter lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet ved udbydere forstås kommercielle udbydere, og under hensyn til, at udbud af bredbåndsnet ikke er omfattet af den forsyningspligt, der efter loven gælder visse andre tjenester, er det Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at etablering af bredbåndsnet ikke kan anses som kommunal forsyningsvirksomhed, som en kommunalbestyrelse ud fra almindelige kommunalretlige principper lovligt ville kunne beslutte at etablere og drive med det formål at sikre borgernes interesser som aftagere. Ministeriet har herved tillige lagt vægt på, at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har oplyst, at det er den telepolitiske strategi at sikre konkurrence mellem en række aktører og en række teknologier, og at udgangspunktet har været, at udrulning af bredbåndsinfrastruktur skal ske i regi af et konkurrencemarked. Efter ministeriets opfattelse kan etablering af bredbåndsnet således ikke anses for en kommunal forsyningsvirksomhed, som en kommunalbestyrelse ud fra almindelige kommunalretlige principper lovligt ville kunne beslutte at etablere og drive med det formål at sikre borgernes interesser som aftagere. Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan en kommune sælge overskudskapacitet, som er opstået i forbindelse med kommunens lovbestemte virksomhed, kommunens produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug og kommunens øvrige lovlige produktion. Begrundelsen herfor er hensynet til en økonomisk rationel udnyttelse af kommunens ressourcer og samfundsmæssige værdispildsbetragtninger. SIDE 14

15 Det er imidlertid en betingelse, at overskudskapaciteten ikke kan afvikles, og at salget sker til markedspris. Det er endvidere en betingelse, at der er tale om en tilfældig overskudskapacitet, som er opstået utilsigtet i forbindelse med varetagelsen af en i øvrigt lovlig kommunal opgave. Der må ikke være tale om en bevidst planlagt overskudskapacitet, som er dimensioneret med det formål at opnå mulighed for at varetage opgaver, der normalt ikke er kommunale, jf. Karsten Revsbech, Kommunernes Opgaver, 2. udgave side 123. En kommune kan således efter kommunalfuldmagtsreglerne om overskudskapacitet sælge internet-overkapacitet til markedspris, hvis der er tale om lovlig opstået overkapacitet, som kommunen ikke kan afskaffe. Som ovenfor beskrevet finder Statsforvaltningen ikke, at Albertslund Kommune efter de nugældende skrevne regler har hjemmel til at stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og gæster i test- og udstillingsområderne i DOLL Living Lab i Hersted Industripark og i Albertslund bymidte. Baggrunden herfor er, at den omhandlede wifi ikke skal stilles til rådighed på Albertslund Kommunes biblioteker, at Albertslund Kommune ikke er en frikommune, og at telelovgivningen ikke giver hjemmel hertil. Elforsyningslovgivningens regler om sideaktiviteter kan således som Statsforvaltningen har forstået den påtænkte wifi ordning heller ikke finde anvendelse. Statsforvaltningen finder endvidere, at Albertslund Kommune heller ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og gæster i test- og udstillingsområderne i DOLL Living Lab i Hersted Industripark og i Albertslund bymidte. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at wifi er et område, hvor der i lovgivningen er lagt særlig vægt på at fremme etableringen af et velfungerende, konkurrencebaseret marked, hvorfor det er vigtigt, at den private sektor ikke påføres en kommunal konkurrence, der ikke har støtte i lovgivningen. Vi har endvidere lagt vægt på, at der allerede er en privat internetudbyder, som forestår udbuddet af wifi i Hersted Industripark. Statsforvaltningen finder heller ikke, at det omhandlede wifi er omfattet af reglerne om overskudskapacitet, da der SIDE 15

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar...

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar... Page 1 of 6 9. november 2005 I øvrigt mener vi Fjernkøling i Danmark Fjernkøling i Danmark - med særligt fokus på fjernvarmeværker, privatejede såvel som kommunaltejede 31. oktober 2005 kmn/mhn/lh/bhk

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Forslag. Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester Fremsat den 29. maj 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Aarhus, 27. juni 2014

Aarhus, 27. juni 2014 Aarhus, 27. juni 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 27. juni kl. 9.30 Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Vedr. punkt nr. 2 Advokat Johan

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr. Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2007-21122/101-3 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 16. januar 2007 har Københavns

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 7. juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur

Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur København 29. april 2015 Michael Honoré Partner T +45 72 27 33 76 mih@bechbruun.com Sagsnr. 038632-0023 mih/nje/ilp Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur 1. Indledning

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

Hjemmel for offentlig markedsaktivitet

Hjemmel for offentlig markedsaktivitet 24 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang Hjemmel for offentlig markedsaktivitet Af Karsten Naundrup Olesen, professor, CEVIA, Københavns Universitet* Refereevurdert Nordisk Administrativt

Læs mere

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Den 18. maj 2013. De Offentlige Tandlæger att.: Direktør Lars Holsaae Peter Bangs Vej 36, 3. tv 2000 Frederiksberg DEN KOMMUNALE TANDPLEJES

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2014

Energi & Forsyning. September 2014 Energi & Forsyning September 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Udkast til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Høringsudkast til ny vejlov 3 4 5 I denne udgave af Energi & Forsyning

Læs mere