Statsforvaltningens brev til en advokat. Wifi i Albertslund Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til en advokat. Wifi i Albertslund Kommune"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til en advokat Wifi i Albertslund Kommune Som advokat for Albertslund Kommune rettede du i breve af 6. maj 2013 og 10. september 2013 henvendelse til Statsforvaltningen med anmodning om, at vi tog stilling til, om Albertslund Kommune kunne stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og borgere i hele Albertslund Kommune. Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa I brev af 26. august 2014 har du begrænset anmodningen til, hvorvidt Albertslund Kommune lovligt kan stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og gæster i test- og udstillingsområderne i DOLL Living Lab i Hersted Industripark og i Albertslund bymidte. JOURNAL NR.: , tidligere sagsnummer /934 SAGSBEHANDLER: JETEIK DIREKTE TELEFON: Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den skrevne lovgivning ikke giver Albertslund Kommune hjemmel til at stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og gæster i test- og udstillingsområderne i DOLL Living Lab i Hersted Industripark og i Albertslund bymidte Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at Albertslund Kommune heller ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og gæster i test- og udstillingsområderne i DOLL Living Lab i Hersted Industripark og i Albertslund bymidte. Telefon: EAN- Nr EKSPEDITIONS- OG TELEFONTIDER findes på Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Følgende fremgår af din henvendelse af 10. september 2013: Kommunen deltager sammen med blandt andre DTU Fonotik og Gate 21 i et projekt kaldet DOLL (Danisk Outdoor Lightning Lab), som er en platform for udvikling af energieffektiv udendørsbelysning. Projektet er støttet af Energistyrelsen, Region Hovedstaden og Region Sjæl-

2 land. DOLL har til formål at udvikle nye belysningsløsninger ved blandt andet at erstatte kendte lyskilder som glødepærer og kviksølvslamper med såkaldte LED-systemer, hvor belysningen styres centralt via et netværk Følgende fremgår af din henvendelse af 26. august 2014: Den 4. september 2014 åbner DOLL et test- og udstillingscenter i Hersted Industripark i Albertslund Kommune under navnet DOLL Living Lab, hvor danske og udenlandske virksomheder kan opstille og teste intelligent udendørsbelysning og smart-city-teknologi. Test- og udstillingscentret skal være en digital "legeplads" til udvikling af produkter og løsninger inden for miljøområdet, grøn vækst og ny velfærd. Virksomhederne, som skal teste nye og eksisterende udendørsbelysningsløsninger, lejer sig ind i DOLL Living Lab, hvor Albertslund Kommune stiller den nødvendige infrastruktur til rådighed for virksomhederne, herunder bl.a. el, lygtepæle og wifi. Virksomhederne i DOLL Living Lab test- og udstillingscenter vil installere forskellige former for tekniske enheder (sensorer og intelligente devices), som skal sende data tilbage til et centralt kontrolcenter, hvorfra belysningsanlæggene kan styres. Denne datakommunikation skal ske via wifi. Når gæster bevæger sig rundt i DOLL Living Lab test- og udstillingscenter, skal det centrale kontrolcenter sende virksomhedernes informationer til gæsterne, ligesom gæsterne skal kunne sende informationer retur til kontrolcentret og virksomhederne. Denne datakommunikation skal også ske via wifi. Test- og udstillingscentret har allerede stor international bevågenhed fra bl.a. Cisco (global it-virksomhed), NewScientist (UK) og Focus Global News (Taiwan). Testog udstillingscentret er et pilotprojekt og forventes derfor at få massiv international bevågenhed og besøg af mange udenlandske gæster. Foreløbig har 25 virksomheder tilsluttet sig DOLL Living Lab, og flere forventes at komme til. Derfor er det af afgørende betydning for DOLL Living Labs succes, at den digitale infrastruktur er frit tilgængelig for virksomhederne, så gæsterne ikke afstår fra at SIDE 2

3 afprøve produkter og løsninger i DOLL Living Lab eller fra at sende evaluering og viden til kontrolcentret på grund af dyre roaming-afgifter (som er forbundet med at kommunikere via udenlandske mobiltelefoner). Projektet vil derfor stille wifi til rådighed for virksomheder og gæster for at sikre, at de forskellige produkter og løsninger får de optimale rammer for at blive testet. Wifi etableres til at begynde med af en privat internetudbyder, som er trådt ind i projektet for at sikre, at test- og udstillingscentret i Hersted Industripark kan åbne som planlagt den 4. september Albertslund Kommune ønsker imidlertid at etablere wifi i kommunens eksisterende fibernet i test- og udstillingsområdet for at sikre projektets overlevelse, hvis den private internetudbyder måtte udtræde af projektet. Det er forbundet med en betydelig risiko for projektet, at en så væsentlig forudsætning som digital infrastruktur afhænger af en privat aktørs deltagelse. Denne risiko vil Albertslund Kommune gerne fjerne. Tidsmæssig afgrænsning DOLL Living Lab er et såkaldt nationalt Green Lab, der har fået tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen i en 2- årig etableringsperiode og en efterfølgende 10-årig drifts-periode. Det er i denne projektperiode, Albertslund Kommune ønsker at stille wifi til rådighed for virksomheder og gæster i udstillings- og testområdet. Det er dog forventningen, at DOLL Living Lab også skal bestå efter projektperiodens udløb, og at Albertslund Kommune om muligt også herefter vil stille wifi til rådighed for virksomheder og gæster i udstillings- og testområdet. Geografisk afgrænsning Test- og udstillingscentret er geografisk afgrænset, hvilket fremgår af vedlagte kort over centret (1,63 km2). Test- og udstillingscentret er placeret i et industriområde, hvor der ikke er privat beboelse. Albertslund Kommune ønsker i første omgang at stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og gæster i DOLL Living Lab. Det vil sige inden for det geografiske område, som fremgår af vedlagte kort. Teknisk begrænsning SIDE 3

4 Det vil ud over den tidsmæssige og geografiske afgrænsning også være muligt at "lukke" det kommunale wifi for andre brugere end virksomheder og gæster i test- og udstillingsområdet. DOLL Living Lab i Albertslund bymidte Baggrund DOLL Living Lab påtænker at åbne et test- og udstillingscenter i Albertslund bymidte med tilsvarende formål som i Hersted Industripark. Virksomheder skal kunne teste (Smart City applikationer) på den trafik af mennesker, der er i en bymidte. Det kommunale wifi skal både anvendes til Albertslund Kommunes udvikling af central styring af kommunens service over for borgerne (beskrevet i vores brev af 10. september 2013 til Statsforvaltningen) og til virksomhedernes test af Smart City applikationer. I dit brev af 10. september 2013 har du blandt andet anført følgende om denne centrale styring af kommunes service over for borgerne: Kommunen påtænker i den forbindelse at udskifte sine eksisterende lysmaster med såkaldte intelligente lysmaster, som via et netværk kan indhente information fra sensorer placeret på udvalgte steder i kommunen. Den information, som indsamles via de intelligente lysmaster, kaldes Big Data. Det vil sige store datamængder, som kan analyseres og identificere datasammenhænge, der kan optimere den kommunale drift og byudvikling og udnyttes forskningsmæssigt til gavn for borgere og virksomheder i kommunen - og på sigt også kommercielt. Som eksempel kan nævnes, at det f.eks. ved hjælp af sensorer i kommunens spildevandsanlæg vil være muligt at samkøre data om anlæggets kapacitet og vejrforhold og derved forudse et eventuelt behov for at iværksætte tiltag med henblik på at forebygge oversvømmelser i forbindelse med kraftige regnskyl mv. Det vil endvidere være muligt at indhente information om f.eks. belysningsbehovet i kommunens ejendomme, således at lyset slukkes, når der ikke opholder sig mennesker i ejendommene, eller der statistisk ikke er behov for præventiv belysning, samt om kommunens containere skal tømmes, således at kommunens renovationsfolk ikke kører forgæves til ikke-fyldte containere. SIDE 4

5 Kommunen vil dermed centralt kunne styre og overvåge kommunens ejendomme, ledningsnet mv. Formålet er således at etablere en sammenhængende digital kommunikations-infrastruktur med henblik på en mere effektiv udnyttelse af kommunens ressourcer. Af henvendelse af 26. august 2014 fremgår endvidere følgende: For at skabe de bedste rammer for test- og udstillingscentret vil Albertslund Kommune også her stille den fornødne digitale infrastruktur til rådighed for virksomheder og gæster i test- og udstillingscentrets område. Geografisk og tidsmæssig afgrænsning Det er endnu ikke afklaret, hvor stort et område test- og udstillingscentret vil udgøre i Albertslund bymidte, eller hvor længe området skal bestå. Den nærmere konkretisering af projektet afventer til dels Statsforvaltningens tilkendegivelse af, i hvilket omfang det er muligt at stille kommunal wifi til rådighed i området. Teknisk begrænsning Det vil også i test- og udstillingscentret i Albertslund bymidte være muligt at "lukke" det kommunale wifi for andre brugere end virksomheder og gæster i test- og udstillingsområdet. Konkurrencehensyn Albertslund Kommune er opmærksom på, at gratis kommunal wifi inden for test- og udstillingscentrene i et eller andet omfang kan udgøre et alternativ til private internetudbydere. I dag tilbyder private internetudbydere (med undtagelse af ovennævnte udbyder, som nu er indtrådt i projektet) imidlertid ikke en tilsvarende City Wifiløsning i Hersted Industripark eller i Albertslund bymidte, som anvendes til DOLL Living Lab. I Hersted Industripark er der ikke private husstande, og trådløse testnetværk (som det Albertslund Kommune vil stille til rådighed) vil således ikke udgøre et alternativ til en egentlig tjeneste udbudt af en privat internetudbyder. For et område som Hersted Industripark vil det være yderst vanskeligt for en privat internetudbyder at opstille en rentabel businesscase for et City Wifi, idet det potentielle indtægtsgrundlag ikke står mål med etableringsomkostningerne. Det samme vil gøre sig gældende for et City Wifi i Albertslund bymidte. SIDE 5

6 Adgangen til det kommunale wifi i test- og udstillingscentrene i Hersted Industripark og Albertslund bymidte vil som anført ovenfor være teknisk begrænset ved, at data, der behandles som led i projektet, vil have "forrang" for andre data. Hvis projektet (gæsternes interaktion med virksomhedernes applikationer) optager det kommunale wifi, vil gæsterne blive afskåret fra at anvende andre nettjenester, som ikke er en del af projektet (f.eks. Google og Facebook). Det er svært at forudse, om virksomheder og gæster som følge af, at kommunen stiller gratis wifi til rådighed i test- og udstillingsområderne, rent faktisk vil fravælge netværksløsninger fra private internetudbydere i områderne. Det er vores bedste bud, at den konkurrence, som kommunal wifi kan udgøre i test-og udstillingsområderne, vil udgøre en bagatel i forhold til de samfundsgevinster, vi vil opnå ved, at virksomhederne får de mest optimale vilkår for at udvikle sine produkter i test- og udstillingsområderne. Du har afslutningsvis anført, at det omhandlede projekt vil tiltrække mange udenlandske gæster, som kommer til landet både i erhvervs- og turistøjemed, hvorfor det er din vurdering, at den ændring af telelovgivningen, som et flertal i Folketinget påtænker at udarbejde, som har til formål at give turister nemmere adgang til gratis wifi, vil omfatte et projekt som DOLL Living Lab. Teleindustrien har fremsendt bemærkninger til Albertslund Kommunes første anmodning om en udtalelse om lovligheden af, at kommunen stillede gratis wifi til rådighed for virksomheder og borgere i hele Albertslund Kommune. Teleindustrien har blandt andet anført, at Teleselskaberne i forvejen udbyder en række løsninger med henblik på, at kunderne kan få adgang til internettet både via faste net og via trådløse netværk som mobilnetværk. Teleindustrien har anført, at det må antages, at der vil være adgang ikke kun i det offentlige rum, men i tættere bymæssig bebyggelse også fra private adresser, som vil være placeret tilstrækkelig tæt på opstillede sendere og modtagere. Det påtænkte projekt vil derfor kunne udgøre et reelt alternativ til de kommercielle løsninger, som allerede udbydes i kommunen. Selvom det påtænkte projekt teknisk kunne konstrueres således, at der alene vil være adgang fra det offentlige rum, vil det stadig være i direkte SIDE 6

7 konkurrence med de trådløse løsninger i form af mobile netværk, som teleselskaberne udbyder i kommunen. Teleselskaberne har derfor anført, at det er deres opfattelse, at det påtænkte projekt med gratis wifi vil indebære, at kommunen bliver udbyder af internetadgang i kommunen i konkurrence med teleselskaberne, og at det vil være konkurrenceforvridende overfor teleselskaberne, idet kommunen fuldt ud finansierer udbuddet og stiller det gratis til rådighed. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 50. Statsforvaltningen kan efter denne bestemmelse give en kommune en vejledende udtalelse om lovligheden af en påtænkt kommunal disposition, inden kommunen træffer en beslutning. Følgende fremgår af lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014 om elektroniske kommunikationsnet og tjenester (teleloven): 1. Lovens formål er at fremme et velfungerende og innovationspræget marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester til gavn for slutbrugerne. 2. I denne lov forstås ved: 1) Udbyder: Den, som med et kommercielt formål stiller produkter, elektroniske kommunikationsnet eller - tjenester omfattet af denne lov til rådighed for andre. 2) Erhvervsmæssig udbyder: En udbyder, som med et kommercielt formål udbyder produkter eller elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester omfattet af denne lov som sin hovedydelse eller som en ikkeaccessorisk del af virksomheden Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om: SIDE 7

8 2) Udpegning af forsyningspligtudbydere. Reglerne kan bl.a. omfatte, hvordan udpegningen finder sted, udpegning ved offentligt udbud og udpegningens varighed Stk. 2. På grundlag af regler fastsat i medfør af stk. 1, nr. 2, udpeger Erhvervsstyrelsen en eller flere virksomheder som forsyningspligtudbydere, der forpligtes til at udbyde forsyningspligtydelser som nævnt i 14, stk. 2, eller som fastsat i medfør af 14, stk Erhvervsstyrelsen gennemfører med regelmæssige mellemrum undersøgelser af konkurrencesituationen på telemarkedet (markedsundersøgelser) med henblik på at vurdere behovet for og eventuelt at pålægge forpligtelser efter Som led i markedsundersøgelserne, jf. 37, gennemfører Erhvervsstyrelsen analyser af de markeder, der er afgrænset i henhold til 38, med henblik på at vurdere, om der er reel konkurrence på disse markeder. 40. Hvis en markedsanalyse, jf. 39, viser, at der ikke er reel konkurrence på et relevant marked, skal Erhvervsstyrelsen udpege en eller flere udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester med en stærk markedsposition (udbyder med en stærk markedsposition) på det pågældende marked. 60 a. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan indgå aftaler på markedsvilkår med udbydere af elektroniske kommunikationsnet om udlejning af arealer, bygninger, høje konstruktioner, master m.v. med henblik på udbygning af radiokommunikationsnettet. Følgende fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. 59 af 17. november 2010 om elektroniske kommunikationsnet og tjenester: Telelovgivningen er baseret på den politiske principaftale af 8. september 1999 om de fremtidige sigtelinjer for telepolitikken - danskernes adgang til netværkssamfun det. Det fremgår heraf, at målene for telepolitikken er at fremme en markedsudvikling, der fører til innovation og vækst, og som derigennem sikrer alle danskere adgang til moderne kommunikationsteknologier Styrkelse af konkurrencen og konsolidering af det indre marked forudsætter, at den danske regulering af området for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester sker på en måde, der sikrer en harmoniseret tilgang til EU-lovgivningen. Det indebærer blandt andet, at IT- og Telestyrelsen ved administrationen af den foreslåede lov SIDE 8

9 og regler fastsat i medfør heraf skal forfølge de mål om konkurrence, etablering af et indre marked og forbrugerforhold, som fremgår af rammedirektivets artikel 8, og medvirke til øget regulatorisk koordinering og sammenhæng på europæisk niveau Det følger af den politiske principaftale af 8. september 1999, at det langsigtede mål er en sund og afbalanceret konkurrence på alle dele af (tele)kommunikationsmarkedet, der på sigt gør det muligt i videst muligt omfang at fjerne eller minimere den sektorspecifikke konkurrenceregulering. Dette er også et af formålene bag EU-reguleringen af elektronisk kommunikation. Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester reguleres i dag af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer. Lovens formål er blandt andet 1) at fremme etableringen af et velfungerende, konkurrencebaseret marked for udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, der giver slutbrugerne en række nærmere beskrevne muligheder, 2) at sikre alle slutbrugere, der ønsker det, adgang til en række grundlæggende forsyningspligtydelser på rimelige vilkår og til rimelige priser og 3) at sikre en række grundlæggende brugerrettigheder for slutbrugerne i forbindelse med aftaler om levering af elektroniske kommunikationsnet eller - tjenester. Følgende fremgår af lovforslag nr. 229 af 28. maj 2013 om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet- og tjenester: 60 a. Kommuner kan på kommercielle vilkår etablere og udbyde elektroniske kommunikationsnet inden for et af kommunen ejet elforsyningsselskabs forsyningsområde, når kommunen ejer et elforsyningsselskab, der: 1) har bevilling til at drive netvirksomhed i henhold til lov om elforsyning, 2) primært forsyner landdistrikter og mindre byer, og 3) forsyner et område, hvor dækningen med højhastighedsbredbånd ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Stk. 2. Kommunens aktiviteter efter stk. 1 skal udøves i et kommunalt ejet kapitalselskab, som er uafhængigt af kommunale forsyningsselskaber. Stk. 3. Kommunen kan meddele garanti for lån, der optages af det kommunale selskab efter stk. 2, til finansiering af selskabets investeringsudgifter. SIDE 9

10 60 b. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan indgå aftaler på markedsvilkår med udbydere af elektroniske kommunikationsnet om udlejning af arealer, bygninger, høje konstruktioner, master m.v. med henblik på udbygning af radiokommunikationsnettet. Lovforslagets 60a blev imidlertid ikke vedtaget. Lovforslagets 60 b blev derfor som det fremgår af den gældende telelov 60a. Følgende fremgik af bemærkningerne til lovforslaget: I forhold til forslagets bestemmelser om mulighed for kommunal udrulning af bredbånd indeholder den gældende telelov ikke regler, der giver kommuner hjemmel til, at etablere og udbyde elektroniske kommunikationsnet. En kommune kan inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne etablere elektroniske kommunikationsnet til eget brug, fx for at forbinde forskellige dele af den kommunale forvaltning. Hvis en kommune skal have mulighed for generelt at kunne udrulle elektroniske kommunikationsnet, kræver dette specifik lovhjemmel. Kommunale elselskaber kan alene udrulle bredbåndsinfrastruktur, når det sker i nær tilknytning til elforsyningsvirksomheden, og det primære formål er elforsyning, jf. elforsyningsloven. Følgende fremgår af lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 om elforsyning: Stk. 2. En kommune kan deltage i anden virksomhed, som har nær tilknytning til en virksomhed omfattet af 2, stk. 1, som kommunen varetager eller deltager i. Tilsvarende gælder for Energinet.dk. Følgende fremgår af bekendtgørelse nr af 27. november 2008 om kommuners og Energinet.dk s deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elforsyningsloven: 1. En kommune og Energinet.dk kan, ud over at varetage virksomhed, som nævnt i elforsyningslovens 4, stk. 1, deltage i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres virksomhed, jfr. elforsyningslovens 2, stk. 1, når betingelserne i elforsyningslovens 4, stk. 2 og 3, er opfyldt, herunder: 1) at der er en naturlig og snæver sammenhæng mellem net- og transmissionvirksomheden, elproduktionsvirk- SIDE 10

11 somheden eller elhandelsvirksomheden og den deraf udspringende tilknyttede virksomhed, og 2) at den tilknyttede virksomhed skal have et væsentligt mindre arbejdsmæssigt og økonomisk omfang end den tilsvarende hovedvirksomhed, og som udgangspunkt ikke må overstige halvdelen af omsætningen for denne. 3. En kommune og Energinet.dk kan, under iagttagelse af betingelserne i 1, deltage i følgende tilknyttede virksomhed til net- og transmissionvirksomhed: 1) Udlejning af overskydende kapacitet i bredbåndskabler, der er nedlagt eller ophængt med et primært elforsyningsformål. 2) Nedlægning af bredbåndskabler eller tomrør i forbindelse med nedgravning af elkabler med henblik på udlejning eller videresalg af disse eller med henblik på fremtidig udnyttelse af kapaciteten til elforsyningsformål Følgende fremgår af lovbekendtgørelse nr. 100 af 30. januar 2013 om biblioteksvirksomhed: 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Følgende fremgår af bekendtgørelse af lov nr af 20. august 2013 om frikommuner m.v.: 11 a. Erhvervs- og vækstministeren kan godkende frikommuneforsøg, hvorefter kommunalbestyrelsen i en frikommune kan tilbyde trådløs internetadgang på udvalgte steder af relevans for turister og andre besøgende i frikommunen. Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 er bl.a. betinget af, at kommunalbestyrelsen redegør for, hvorledes ordningen tilrettelægges, således at følgende principper overholdes: 1) Konkurrenceforvridende effekter skal begrænses. 2) Internetadgangen stilles til rådighed gratis eller mod en begrænset brugerbetaling. SIDE 11

12 Som det fremgår af ovenstående regler, har en kommune hjemmel i den skrevne lovgivning til at stille internet til rådighed for borgerne på kommunens biblioteker. Kommuner, som er omfattet af reglerne om frikommuner, hvilket Albertslund Kommune ikke er, kan endvidere i et begrænset omfang efter godkendelse af erhvervs- og vækstministeren stille trådløst internet til rådighed for turister og andre besøgende på udvalgte steder. Telelovgivningen (lov om elektroniske kommunikationsnet og tjenester) giver ikke en kommune hjemmel til at tilbyde kommunens borgere gratis wifi. En kommune kan alene udleje arealer, bygninger, høje konstruktioner, master m.v. med henblik på udbygning af radiokommunikationsnettet til udbydere af elektroniske kommunikationsnet, jf. telelovens 60a. Folketinget valgte i 2013, at loven ikke skulle ændres til at omfatte en kommunes mulighed for at etablere og udbyde elektroniske kommunikationsnet, som foreslået i 60a i lovforslag nr. 229 af 28. maj Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår endvidere, at en kommune inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne kan etablere elektroniske kommunikationsnet til eget brug, fx for at forbinde forskellige dele af den kommunale forvaltning. Økonomi- og Indenrigsministeriet har ligeledes den 14. oktober 2013 ved besvarelse af Folketingsspørgsmål nr. S 134 anført: Det er således ikke en kommunal opgave efter kommunalfuldmagtsreglerne at drive erhvervsvirksomhed, herunder at udbyde internet. Efter kommunalfuldmagtsreglerne vil en kommune dog kunne etablere internet til eget brug, herunder til kommunens institutioner mv. En kommune vil endvidere, hvis der er tale om lovligt opstået overkapacitet, som kommunen ikke kan afskaffe, med hjemmel i kommunalfuldmagtsregler kunne sælge sådan internet-overkapacitet til markedspris. Det følger af ovenstående, at der efter Økonomi og Indenrigsministeriet opfattelse ikke i kommunalfuldmagtsreglerne er hjemmel til generelt at stille internet til rådighed for borgerne. Det gælder uanset, om kommunen opkræver betaling herfor eller ej. Spørgsmålet om, hvorvidt der i et konkret tilfælde er hjemmel i de ovenfor nævnte kommunalfuldmagtsregler SIDE 12

13 om overkapacitet til at sælge internet- overkapacitet i øvrigt beror på en konkret vurdering. Efter elforsyningsloven har en kommune alene mulighed for at nedlægge bredbåndskabler og udleje overskydende kapacitet i bredbåndskabler, såfremt der er en naturlig og snæver sammenhæng mellem elvirksomheden og den tilknyttede virksomhed. Det er endvidere en forudsætning, at den tilknyttede virksomhed har et væsentligt mindre arbejdsmæssigt og økonomisk omfang end hovedvirksomheden. Følgende fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 16. september 2004 til Nørre Djurs Kommune: Videnskabsministeriet kan oplyse, at der ikke i ministeriets lovgivning findes hjemmel til, at en kommune kan yde støtte til etablering eller drift af bredbåndsnet, der stilles til rådighed for borgere/husstande Videnskabsministeriet kan oplyse, at der i lovgivningen ikke er konkrete hindringer for kommunal støtte til bredbåndsnet. Der skal dog gøres opmærksom på, at det er den telepolitiske strategi at sikre konkurrence mellem en række aktører og en række teknologier. Udgangspunktet har været, at udrulning af bredbåndsinfrastruktur skal ske i regi af et konkurrencemarked. Der kan i den sammenhæng henvises til handlingsplan It med omtanke It og telepolitiske handlingsplan fra oktober Såfremt de skrevne regler ikke giver en kommune mulighed for at stille gratis internet via wifi-løsninger til rådighed i det omfang, en kommune ønsker, er spørgsmålet, om de almindelige kommunalfuldmagtsregler giver mulighed herfor, idet Statsforvaltningen lægger til grund, at heller ikke de nugældende skrevne regler gør udtømmende op med mulighederne herfor. Det er antaget i de kommunale tilsynsmyndigheder praksis og i den juridiske litteratur, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed. Denne afgrænsning beror på principielle overvejelser om, hvilke opgaver der hører under henholdsvis den offentlige og den private sektor. Herudover beror afgrænsningen på hensynet til lige konkurrence på erhvervsmarkedet, til at undgå indgreb i de markedsmekanismer, der regulerer erhvervslivet, samt hensynet til kommunens økonomi. End- SIDE 13

14 videre er kommunestyret ikke opbygget med henblik på at producere og afsætte varer og tjenesteydelser på et marked, men derimod med henblik på varetagelse af fællesskabsopgaver for et lokalsamfund. Den kommunale forsyningsvirksomhed (levering af el, gas, vand mv.) er en modifikation til udgangspunktet om, at det ikke er en kommunal opgave at drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed. Den kommunale forsyningsvirksomhed har til formål at sikre borgernes interesser som aftagere. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i den overfor nævnte udtalelse af 16. september 2004 til Nørre Djurs Kommune blandt andet udtalt følgende på baggrund af de dagældende skrevne regler om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet: Under hensyn til, at der efter lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet ved udbydere forstås kommercielle udbydere, og under hensyn til, at udbud af bredbåndsnet ikke er omfattet af den forsyningspligt, der efter loven gælder visse andre tjenester, er det Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at etablering af bredbåndsnet ikke kan anses som kommunal forsyningsvirksomhed, som en kommunalbestyrelse ud fra almindelige kommunalretlige principper lovligt ville kunne beslutte at etablere og drive med det formål at sikre borgernes interesser som aftagere. Ministeriet har herved tillige lagt vægt på, at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har oplyst, at det er den telepolitiske strategi at sikre konkurrence mellem en række aktører og en række teknologier, og at udgangspunktet har været, at udrulning af bredbåndsinfrastruktur skal ske i regi af et konkurrencemarked. Efter ministeriets opfattelse kan etablering af bredbåndsnet således ikke anses for en kommunal forsyningsvirksomhed, som en kommunalbestyrelse ud fra almindelige kommunalretlige principper lovligt ville kunne beslutte at etablere og drive med det formål at sikre borgernes interesser som aftagere. Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan en kommune sælge overskudskapacitet, som er opstået i forbindelse med kommunens lovbestemte virksomhed, kommunens produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug og kommunens øvrige lovlige produktion. Begrundelsen herfor er hensynet til en økonomisk rationel udnyttelse af kommunens ressourcer og samfundsmæssige værdispildsbetragtninger. SIDE 14

15 Det er imidlertid en betingelse, at overskudskapaciteten ikke kan afvikles, og at salget sker til markedspris. Det er endvidere en betingelse, at der er tale om en tilfældig overskudskapacitet, som er opstået utilsigtet i forbindelse med varetagelsen af en i øvrigt lovlig kommunal opgave. Der må ikke være tale om en bevidst planlagt overskudskapacitet, som er dimensioneret med det formål at opnå mulighed for at varetage opgaver, der normalt ikke er kommunale, jf. Karsten Revsbech, Kommunernes Opgaver, 2. udgave side 123. En kommune kan således efter kommunalfuldmagtsreglerne om overskudskapacitet sælge internet-overkapacitet til markedspris, hvis der er tale om lovlig opstået overkapacitet, som kommunen ikke kan afskaffe. Som ovenfor beskrevet finder Statsforvaltningen ikke, at Albertslund Kommune efter de nugældende skrevne regler har hjemmel til at stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og gæster i test- og udstillingsområderne i DOLL Living Lab i Hersted Industripark og i Albertslund bymidte. Baggrunden herfor er, at den omhandlede wifi ikke skal stilles til rådighed på Albertslund Kommunes biblioteker, at Albertslund Kommune ikke er en frikommune, og at telelovgivningen ikke giver hjemmel hertil. Elforsyningslovgivningens regler om sideaktiviteter kan således som Statsforvaltningen har forstået den påtænkte wifi ordning heller ikke finde anvendelse. Statsforvaltningen finder endvidere, at Albertslund Kommune heller ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan stille gratis wifi til rådighed for virksomheder og gæster i test- og udstillingsområderne i DOLL Living Lab i Hersted Industripark og i Albertslund bymidte. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at wifi er et område, hvor der i lovgivningen er lagt særlig vægt på at fremme etableringen af et velfungerende, konkurrencebaseret marked, hvorfor det er vigtigt, at den private sektor ikke påføres en kommunal konkurrence, der ikke har støtte i lovgivningen. Vi har endvidere lagt vægt på, at der allerede er en privat internetudbyder, som forestår udbuddet af wifi i Hersted Industripark. Statsforvaltningen finder heller ikke, at det omhandlede wifi er omfattet af reglerne om overskudskapacitet, da der SIDE 15

16 er tale om et nyetablering af wifi, hvor kommunen har mulighed for at tilpasse kapaciteten til behovet. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Teleindustrien. Udtalelsen vil blive offentliggjort på Med venlig hilsen Jette Eikrem SIDE 16

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet Sag nr. 21563 Notat om mulighed for etablering af gratis Internet I forlængelse af vores notat dateret 23. november 2005 har Økonomiudvalget i Københavns Kommune anmodet Bender von Haller Dragsted om en

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

Statsforvaltningen skal beklage den meget lange sagsbehandlingstid. Resumé

Statsforvaltningen skal beklage den meget lange sagsbehandlingstid. Resumé Statsforvaltningens brev til en advokat 2 0 1 4-205431 Dato: 02-12-2016 Vedrørende Fonden Sydfyns Elforsyning Ved brev af 12. oktober 2012 videresendte det daværende Økonomiog Indenrigsministerium Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Udtalelse om cafédrift på en kommunes plejecentre 2016-31870 Dato: 11-10-2016 Fornyet henvendelse om cafédrift på plejecentre Skanderborg Kommune har anmodet Statsforvaltningen om en vejledende udtalelse

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-39581 Dato: 10-02-2017 Henvendelse vedrørende Halsnæs Kommunes mulighed for at stille garanti for Hundested Havn I/S Du har som repræsentant for Halsnæs Kommune

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Statsforvaltningens udtalelse til en kommune 2015-29042 Dato: 22-12-2016 Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Brøndby Kommune har den 29. april

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

til kommunekassen. I henvendelserne stilles der især spørgsmålstegn ved lovligheden

til kommunekassen. I henvendelserne stilles der især spørgsmålstegn ved lovligheden Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Guldborgsund Kommune handler i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne, når kommunen sælger antenneforsyningerne og derefter overfører salgsprovenuet

Læs mere

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Overblik Kort om Folketing, regering og miljøministeren Miljøstyrelsen regeludarbejdende og regelfortolkende myndighed

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup.

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark 15-05- 2007 TILSYNET Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Sagen vedrører hjemlen til at

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S

Statsforvaltningens brev til en borger. Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S Statsforvaltningens brev til en borger Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune 15-10- 2010 Vejen Kommune har den 1. juli 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud i forbindelse med salg af et areal til byggemarkedskæden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr.

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Statsforvaltningen har modtaget Nordfyn Kommunes henvendelse af 13. juli 2009 vedrørende Den selvejende institution

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Konklusion Kultur- og Fritidsforvaltningen udlejer allerede i dag ledige lokaler efter reglerne om overskudskapacitet.

Konklusion Kultur- og Fritidsforvaltningen udlejer allerede i dag ledige lokaler efter reglerne om overskudskapacitet. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Kommunikation NOTAT 25-07-2014 Juridisk vurdering af rækkevidden af reglerne om overskudskapacitet i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune.

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. 10-11- 2010 Assens Kommune har i brev af 13. september 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158247 8. februar 2013 NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud

Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud Resumè: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der i det konkrete tilfælde foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde, at de omhandlede

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 24-02- 2011 TILSYNET Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune 16-11- 2015 Tilsynet Statsforvaltningen Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune Storetorv 10 6200 Aabenraa Frederikshavn Kommune har videresendt din henvendelse vedrørende kommunens aftale med Foreningen

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsamtmanden for Århus Amt aarhus@statsamt.dk Dato: 28. juni 2006 Kontor: Valgkontoret J.nr.: 2005-2113/070-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Silkeborg Statsamtmanden for Århus Amt udtalte ved brev af 6.

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune 10-02- 2009 Statsforvaltningen har på grund af omtale i pressen den 8. februar 2007 besluttet at rejse en tilsynssag vedrørende Kolding

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392.

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C 22-07- 2008 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Kommune har ved brev af 6. juni 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø.

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål 1 - modtaget den 25. april 2017. Har man grundlag for at kunne

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud.

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. 2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden har givet Furesø Kommune tilladelse til undladelse af offentligt udbud ved salg af kommunens

Læs mere