Produktion og Innovation.. 6. Tiltrækning af internationale specialister.6. Fra ufaglært til faglært.6. Flere unge ind på erhvervsuddannelserne...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktion og Innovation.. 6. Tiltrækning af internationale specialister.6. Fra ufaglært til faglært.6. Flere unge ind på erhvervsuddannelserne..."

Transkript

1

2 4 Produktion og Innovation.. 6 Tiltrækning af internationale specialister.6 Fra ufaglært til faglært.6 Flere unge ind på erhvervsuddannelserne...6 Kortlægning af virksomhedernes kompetencebehov.7 Kortlægning af arbejdsstyrkens udbud af kompetencer...7 Open data...7 Strategic Transnational Cluster cooperation..7 Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling NBE..9 TecLab.10 International House...11 Business Broen.12 Nyuddannede i SMV erne

3 MARCOD..15 BrainsBusiness...16 SmartLog..17 Den Nordjyske energiplatform...18 BioMed Community nye studiejobs.20 Incoming Nordjylland.21 Bredbånd i Nordjylland..22 Fælles afsnit kommunale planstrategier og REVUS.24 Fælles nordjysk stand ved folkemødet

4 Tekst kommer senere 4

5 5

6 Projekter i pipeline Erhvervsudvikling og Jobskabelse Grundtanke Det vurderes at der ligger et betydeligt potentiale i at understøtte og udvikle de forskellige lokale produktionsrelaterede styrkepositioner i Nordjylland. Det kan dels være gennem lokalt forankrede tiltag, der tager afsæt i lokale udfordringer (kommercielle udviklingsprojekter, kvalificeret arbejdskraft, videnssamarbejder etc.) og dels være gennem en velkoordineret regional indsats, der skal udvikle forretningsrelationer, udveksle erfaringer og omsætte disse til vækstfremmende tiltag i hele Nordjylland. Kvalificeret Arbejdskraft Grundtanke At sikre de lokale virksomheder specialistkompetencer, og samtidig arbejde med at understøtte ægtefællejobs. Projektet vil foregå i tæt koordinering med international house -projektet Kvalificeret Arbejdskraft Grundtanke: At sikre opkvalificering af ufaglærte ledige og beskæftigede til faglært niveau. Arbejdet med området vil skulle ske i tæt samarbejde med det projekt af samme navn, som VEU-centre og de nordjyske jobcentre lige har søgt socialfonds midler til. Kvalificeret Arbejdskraft Grundtanke: At understøtte en bedre balance i de unges uddannelsesmønster, bl.a. ved at styrke erhvervs- og uddannelsesvejledning i folkeskolen og styrke uddannelsesvejledning for 15- til 17-årige. 6

7 Projekter i pipeline Kvalificeret Arbejdskraft Kvalificeret Arbejdskraft Grundtanke: At styrke grundlaget for opkvalificerings af den nordjyske arbejdskraft. Et eventuelt projekt bør have fokus på at understøtte operationaliseringen af FremKom3 og evt. supplere med lokale analyser. Grundtanke At koble udbud og behov for kompetencer for derigennem at adresserer mangelsituationer. Det kunne eksempelvis gøres gennem et kompetencelandkort for Nordjylland. Et eventuelt projekt vil efter behov kunne supplere Frem- Kom3 s udbudsanalyse med andre analyser af arbejdsstyrken. Infrastruktur Grundtanke: At øge anvendelse af de enorme mængder data som det offentlige producerer, som en ressource der kan danne grundlag for vækst gennem udvikling af nye produkter og services. Internationalt samarbejde Grundtanke: At forbedre mulighederne for videndeling og netværk imellem energiklynger i Nordsøregionen, samt styrke den politiske involvering i klyngerne for at skabe bedre betingelser for udvikling. 7

8 8

9 Projektideer Erhvervsudvikling og Jobskabelse Projektleder Lene Nielsen, Aalborg Kommune Ikke specificeret Ikke specificeret Netværk for Bæredygtig Udvikling Norddanmark er et eksisterende samarbejde, som skaber betingelser for en konstruktiv videndeling mellem virksomhederne og kommunale aktører samt vidensinstitutioner. På den måde er samarbejdet med til at styrke de deltagende virksomheders innovations- og konkurrenceevne gennem et målrettet samarbejde om miljø- og energimæssig bæredygtighed, og der vurderes, at der kan være et stort potentiale i at skalere samarbejdet til et regionalt projekt. Gratis bæredygtighedsscreening af virksomhedens produktion og produkter. En samarbejdsaftale med kommunen, som beskriver de projekter, der kan påbegyndes her og nu. En plan for bæredygtig forretningsudvikling, Videndeling og erfaringsudveksling med 60 virksomheder gennem netværksmøder. Den nuværende organisering består af Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Aalborg Universitet, Energi Nord og en række nordjyske virksomheder ( 60+). I et kommende projekt søges partnerkredsen udvidet med flere kom muner og andre partnere 9

10 Projektideer Erhvervsudvikling og Jobskabelse Endnu ikke fastlagt Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Udviklingskonsulent Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Ikke specificeret Formålet med Tech Lab for Velfærdsteknologi er at skabe en Nordjysk platform, hvor kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner kan teste og udvikle velfærdsteknologiske løsninger. Ambitionen er, at der både skabes et fast laboratorium et centralt sted i Nordjylland, hvor kommende og eksisterende velfærdsprodukter og løsninger kan testes, og et mobilt laboratorium hvor nye idéer kan udvikles og testes i hele regionen. Tech Lab vil blive etableret som en non-profit organisation og giver mulighed for at samle og styrke centrale dele af den nordjyske udvikling inden for velfærdsteknologi. Udvikling, test og demonstration af nye produkter og udstyr Test af processer Virkelighedsnær undervisning, bl.a. for plejepersonales ibrugtagning af ny teknologi Big brother agtig studie, til såvel udstyrs- som procestest. Test af organisering, logistik og ledelse De 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, AAU, UCN, SOSU Nord, UCN, Erhvervsklynger, procenter af velfærdsteknologi m.fl. 10

11 Projektideer Kvalificeret Arbejdskraft Fra efteråret 2015 og frem Projektleder Lasse Frimand Jensen, Aalborg Kommune Endnu ikke specificeret Projektet skal styrke rådgivning og assistance for internationale borgere, når de bosætter sig i vores landsdel, med henblik på at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft. International house vil således varetage myndighedsopgaver for udenlandsk arbejdskraft, løse andre offentlige opgaver samt være hjemsted for en lang række servicefunktioner og foreningsaktiviteter for målgruppen kr. ud af et samlet budget på kr. (13,8 %) Myndighedskontakt Offentlige services Jobsøgning Iværksætteri Karrieremuligheder Fritids- og kulturtilbud. Sprogcoaching Talenttiltrækning og Jobforløb for ægtefæller De 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, uddannelsesinstitutioner (AAU og UCN mv.), Erhvervslivet (DI, ErhvervNordDanmark og virksomhe der), fagbevægelser, foreninger med fokus på internationale borgere,m m.fl. 11

12 Projektideer Erhvervsudvikling og Jobskabelse 1. juli juni 2018 Erhvervskonsulent Ole Boesen, Erhvervshus Nord Udviklingskonsulent Dorte Woldbye Dietz, Hjørring Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (13,8 %) De nordjyske virksomheder er udfordret på eksporten i forhold til de øvrige regioner i Danmark. Internationalisering er for mange virksomheder en forudsætning for at kunne opnå en langsigtet vækst. Formålet er at samle de kompetencer, der findes i det nordjyske erhvervsfremmesystem i forhold til at understøtte virksomhederne i deres internationaliseringsproces og derigennem opbygge en tættere forretningsmæssig relation til Norge. Virksomhederne indgår i forskellige udviklingsforløb, ligesom det er muligt at etablere kontakter gennem medarbejderen i Norge. Virksomhedsscreening Sparring og virksomhedsudviklingsforløb Netværk og strategiske alliancer Konsortiedannelse og shared services Repræsentation i Norge Erhvervshus Nord er lead partner. BusinessAalborg og Hjørring Erhvervscenter er projektpartnere. BusinessBroen har derudover et tæt samarbejde med Væksthus Nordjylland, Eksportrådet og Greater Stavanger 12

13 Projektideer Kvalificeret Arbejdskraft 1. januar december 2018 Lasse Thomsen, Væksthus Nordjylland Netta Ben-Yedidia, Aalborg Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (17,0 %) Kompetenceudvikling for nyuddannede og sidsteårsstuderende i forhold til SMV-arbejdsmarkedet Afdækning og konkretisering af virksomhedernes vækstpotentialer. Match mellem virksomheder og nyuddannede Virksomhedsnetværk mellem virksomheder om en (fortsat) vækstdagsorden SMV erne i Nordjylland er kendetegnet ved en lav andel af medarbejdere med en videregående uddannelse. Samtidig er Nordjylland kendetegnet ved at have en relativt stor produktion af kandidater på de videregående uddannelser i forhold til det lokale arbejdsmarked. Undersøgelser viser, at virksomheder, der tilføres højtuddannet arbejdskraft, oplever en vækst i beskæftigelsen, både for højtuddannede men i særlig grad for andre grupper af medarbejdere, samt produktivitetsforbedringer. Formålet med projektet er at flere nyuddannede fra Aalborg Universitet og University College Nordjylland beskæftiges i de små og mellemstore virksomheder i Nordjylland og dermed skaber vækst, beskæftigelse og produktivitetsforbedringer i hele regionen. De nordjyske kommuner jobcentre og erhvervskontorer, Aalborg Universi tet, University College Nordjylland, Væksthus Nordjylland. Dertil kommer, at A-kasser, faglige organisationer og andre er vigtige samarbejdspartnere. 13

14 14

15 Igangsatte projekter Erhvervsudvikling og Jobskabelse 1. januar december 2018 Direktør Christine Lunde, MARCOD Chefkonsulent Lise-Lotte Stisager, Frederikshavn Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (12,5 %) MARCOD er etableret i 2011 som et nyt nationalt videnscenter med grøn miljøteknologi til skibsfart som omdrejningspunkt og med afsæt i den stærke maritime underleverandørsindustri i Nordjylland. Der er ca. 400 maritime virksomheder i regionen, og MARCOD har til formål at styrke det maritime samarbejde på tværs af regionen ved at binde initiativer og aktører sammen i en større helhed, så det maritime Nordjylland står stærkt samlet. Indsatsen medvirker således også til at synliggøre Det blå Nordjylland både nationalt og internationalt. Supportere de nordjyske maritime netværk og projekter med: Sparring, behovsafklaring og strategiudvikling for interessent virksomheder Projektudvikling, partnersøgning projektfacilitering og fundraising Workshops og erhvervsarrangementer Organisations-, markeds-, produkt- og kompetenceudvikling Styrke maritim efteruddannelse, kompetenceudvikling og vidensdeling Understøtte maritim forskning og udvikling Private maritime virksomheder, maritime virksomhedsnetværk (Service Team Skagen, Maritime Network, Hirtshals Service Group, de 5 store er hvervshavne i Nordjylland (Hirtshals, Frederikshavn, Skagen, Aalborg, Hanst holm), de 4 store havnekommuner i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Aalborg, Thisted) foruden BRN 15

16 Igangsatte projekter Erhvervsudvikling og Jobskabelse 1. januar december 2018 Co-Cluster Manger Helena Peyron, Aalborg Kommune Chefkonsulent Lene Lykkegaard, Aalborg Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (11,4 %) Styrkelse af virksomhedernes internationale kompetencer (workshops, fokusnetværk, temamøder) styrkelse af virksomhedernes markedsføringskompetencer og brand Understøtte Smart Society gennem hackathons, temamøder/ workshops samt fokusnetværk Fremme service design/design bl.a. gennem temamøder og fokusnetværk BrainsBusiness ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler 153 virksomheder, forsknings- og undervisningsinstitutioner og offentlige aktører i et velfungerende triple-helix-samarbejde med informations- og kommunikationsteknologi (IKT) som omdrejningspunkt. Alle kernepartnerne er repræsenteret i klyngens styregruppe, hvilket giver projektet en solid forankring og involvering fra partnerne. Den solide forankring og det gode samarbejde mellem parterne har desuden resulteret i, at BrainsBusiness i 2013 opnåede EU s guldcertificering: Gold Label in Cluster Management Excellence. Certificeringen skal udnyttes til at sikre virksomhederne lettere adgang til fundraising samt internationale samarbejdspartnere. BrainsBusiness er baseret på et nært samarbejde med deltagelse af erhvervslivet organiseret i BrainsBusiness medlemsnetværk med 153 betalende (kontingent) medlemmer, Aalborg Universitet, Aalborg Kommune, Region Nordjylland og Business Region North Denmark 16

17 Igangsatte projekter Erhvervsudvikling og jobskabelse 1. januar december 2018 Netværksleder, Jens Uggerhøj Chefkonsulent Lene Lykkegaard, Aalborg Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (12,1 %) Vidensformidling Fokusgrupper inden for specifikke emner Logistikkens dag (Årlig konference) Projektsamarbejde på Co-Creation niveau Optimering af logistik og transportprocesser er i stigende omfang et vigtigt konkurrenceparameter for virksomhederne. Dette gælder både optimering af interne logistikprocesser samt eksterne transportprocesser. Det er derfor afgørende, at virksomhederne har kendskab til den nyeste viden og teknologi. Formålet med SmartLog er således at give de nordjyske virksomheder i hele værdikæden indenfor transport, produktion og logistikbranchen et kompetenceløft med det mål at højne virksomhedernes konkurrencedygtighed. Visionen er, at de nordjyske logistikkompetencer skal være i verdensklasse. Aalborg Havn Logistik A/S, BusinessAalborg, Center for Logistik ved Aalborg Universitet (CELOG). 17

18 Igangsatte projekter Erhvervsudvikling og jobskabelse 1. januar december 2018 Erhvervschef Tonny Skovsted Thorup, Aalborg Kommune Chefkonsulent Lene Lykkegaard, Aalborg Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (5,8 %) Arrangementer om støtteordninger, eksport mv. Branding, Nordjyske delegationer og projektsamarbejde Virksomhedskontakt, matchmaking og erhvervsfremme fundraising til udvikling, forskning og innovation Internationalisering og samarbejde på tværs af landegrænser netværksmøder, virksomhedsbesøg, samt projektudvikling indenfor partnernes specifikke fagområde Den Nordjyske energiplatform er en sammenlægning af de 4 nordjyske energinetværk og klynger, EnergyVision (AAU), Hub North, FleksEnergi og CEMTEC. De enkelte partnere bibeholder deres faglig fokusering og aktivitet, og bidrager derudover til den samlede koordinering og samarbejde efter model fra IKT-klyngen BrainsBusiness.. Den Nordjyske Energiplatform skal således være med til at sætte Nordjylland på landkortet nationalt og internationalt som et Energy Hub, så de stærke nordjyske kompetencer bliver kendt og anerkendt. Den skal desuden være et naturligt samlingspunkt for initiativer inden for energi i Nordjylland. Den Nordjyske Energiplatform er et samarbejde mellem CEMTEC, Erhvervshus Nord, Aalborg Universitet, Business Aalborg og Norddanmarks EUkontor 18

19 Igangsatte projekter Erhvervsudvikling og jobskabelse 1. januar december 2018 Cluster Manager Finn Allan Larsen Lene Lykkegaard, Aalborg Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (12,5 %) Klyngen arbejder med sundheds- og velfærdsteknologi og er baseret på et partnerskab mellem de væsentligste aktører på området, herunder er 40 virksomheder betalende medlemmer. Det primære formål er at fremme en positiv erhvervsudvikling og medvirke til at skabe nye virksomheder, arbejdspladser og produkter. Midlerne hertil er bl.a. at styrke virksomheders, iværksætteres og innovatørers forretningskritiske kompetencer og støtte dem i deres forretningsplan. Desuden vil vi arbejde for at skabe udviklingskapital og tiltrække kapital fra investorer. Netværk og relationsskabelse Forretningskompetencer, forretningsudvikling og f inansiering Innovationsprojekter Nationalt og internationalt samarbejde Primære partnere: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, Business Aalborg, Aalborg Erhvervsråd,, Nordjysk Netværk for Velfærdstek nologi (NNV), Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital, Vækstforum Nordjylland, UCN, virksomhederne og medlemmer 19

20 Igangsatte projekter Kvalificeret Arbejdskraft Medio 2015 til ultimo 2017 NES + Kvalificeret arbejdskraft Dennis Jensen, Aalborg Kommune Fastlægges af den enkelte kommune, som selv har ansvar for implementering og realisering af egne måltal. tilbyder sparring på rekruttering fra AAU og UCN Informationsmøder samt erfaringsudveksling for de involverede aktører. Undersøgelser viser, at relationer mellem studerende og erhvervslivet er afgørende for kandidaternes jobmuligheder. Kendskab til et bredere udsnit af virksomheder og evnen til at tilføre en værdi fra start er nogle af de positive resultater ved relationerne. Samtidigt medvirker relationen til de studerende til at øge virksomhedernes bevidsthed om mulighederne ved akademisk arbejdskraft. For at understøtte etableringen af sådanne relationer har bestyrelsen i BRN besluttet, at der skal oprettes nye studiejobs i Nordjylland over en 3- årig periode De 500 studiejobs vil blive etableret i de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, mens de sidste 500 skal etableres i private nordjyske virksomheder. Hver kommune etablerer egne samarbejdsrelationer, men de vil bl.a. omfatte de nordjyske erhvervskontorer og jobcentre, Aalborg Universitet, Universi ty College Nordjylland og Akademikernes Centralorganisation. 20

21 Igangsatte projekter Turisme 1. juli december 2017 Direktør Lars Enevold Pedersen, Destination Nordjylland Chefkonsulent Lise-Lotte Stisager, Frederikshavn Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (13,8 %) Det globale rejsemarked er under forandring. Efterspørgslen efter korte ferier er stigende og gæsterne efterspørger i højere grad convenience. Valg af destination foretages ud fra rejsetid snarere end rejseafstand. For at udnytte den øgede tilgængelighed for korte rejser til Nordjylland etableres en incoming-funktion i Nordjylland, som kan fungere som et bindeled mellem de nordjyske turismeaktører og udenlandske rejsebureauer og dermed tiltrække flere turister til landsdelen. Udvikling af pakkeprodukter til korteferiemarkedet Test af pakkeprodukter overfor udvalgte udenlandske rejsebureauer tilstedeværelse på rejseworkshops/rejsemesser Site inspections Presseture til Nordjylland Imagemarkedsføring i samarbejde med udvalgte rejsebureauer Aalborg Lufthavn, Best Travel, Destination Nordjylland 21

22 Igangsatte projekter Infrastruktur Primo september 2015 til ultimo marts 2016 Specialkonsulent Thomas Kampmann, Region Nordjylland Kontorchef Morten Lemvigh, Region Nordjylland kr. ud af et samlet budget er på kr. (50 %) Kortlægning af mobildækning i Nordjylland Dialog med leverandørerne sænkning af barrierer for etablering af mobilt bredbånd Udarbejdelse af en fælles drejebog for ansøgningsprocessen for mastepositioner Udarbejdelse af forslag til ensartet behandling af gravetilladelser Udvikling af samarbejdsmodel for udbygning af passiv infrastruktur En stærk digital infrastruktur understøtter både erhvervsudviklingen og bosætningen, men indenfor udbygning af hurtigt bredbånd er Region Nordjylland placeret i bunden, sammenlignet de øvrige regioner. Samtidigt er telebranchens investeringer halveret siden 2008, og de peger bl.a. på, at barriererne for udbredelse af bredbånd fra de offentlige aktører er en del af årsagen til de manglende investeringer. Projektet vil styrke og accelerere udbredelsen af bredbånd i Region Nordjylland. Dette gøres ved at sikre, at de nordjyske kommuner og regionen, på et kvalificeret grundlag kan gå i dialog med branchens aktører om sænkelse af barrierer. Samtidigt afsøges muligheder for at det offentlige kan understøtte udbredelsen af bredbånd hvor markedskræfterne ikke kan. De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. 22

23 23

24 Afsluttede projekter Infrastruktur Morten Lemvigh, Region Nordjylland Løntimer for kommunernes og regionens medarbejdere De 11. nordjyske kommuner og Region Nordjylland Nordjylland har et stort potentiale for at kunne klare sig i den nationale og internationale konkurrence, men det kræver et målrettet samarbejde på kryds og tværs af regionen. Det er bl.a. baggrunden for etableringen af BRN og ligeledes grundlaget for, at regionen og kommunerne sammen har udarbejdet et fælles afsnit til REVUS og kommunernes planstrategier, som fremhæver de fælles nordjyske udfordringer og potentialer. Det fælles afsnit Et stærkt samarbejde om Nordjylland skitserer de udfordringer og vilkår, som danner rammerne for Nordjyllands fremtidige vækst og udvikling, men også de stedbundne kvaliteter og vækstpotentialer, der skal drive den. 24

25 Afsluttede projekter Erhvervsudvikling og Jobskabelse Januar 2015 juni 2015 Bo Jeppesen, Conexia Morten Lemvigh, Region Nordjylland kr. af et samlet budget på kr. (18,4%) Det årlige folkemøde på Bornholm er en mulighed for at præge debatten om eksisterende dagsordener og at lancere nye i dialog med både politiske beslutningstagere på alle niveauer, meningsdannere, medier, interesseorganisationer samt hr. og fru. Danmark. Efter gode erfaringer fra en fælles Nordjysk stand på folkemødet 2014 blev det besluttet, at en tilsvarende stand på folkemødet 2015 med BRN som afsender vil være en hensigtsmæssig måde at brande Nordjylland. Konceptudviklingsworkshop for kommuner og andre aktører Telt på folkemødet med afholdelse af debatter, præsentationer og andre events De 11. nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Conexia 25

26

ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE. Bilag 5: BRNs medfinansiering af regionale klynger

ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE. Bilag 5: BRNs medfinansiering af regionale klynger Bilag 5: BRNs medfinansiering af regionale klynger Regionale erhvervsklynger overblik og projektresuméer Overblik På bestyrelsesmødet den 27. marts blev det besluttet, at der skal udarbejdes en konkret

Læs mere

Nordjysk iværksætterindsats fra 2016... 3 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE)... 5 Tech Lab for Velfærdsteknologi...

Nordjysk iværksætterindsats fra 2016... 3 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE)... 5 Tech Lab for Velfærdsteknologi... Indhold Pipeline projekter:... 2 Produktion og Innovation... 2 Handlingskatalog Kvalificeret arbejdskraft (følger) Interregprojekt m Hamborg (følger) Projektidéer... 3 Nordjysk iværksætterindsats fra 2016...

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Vækst gennem kompetencer

Vækst gennem kompetencer Vækst gennem kompetencer Udkast til dynamisk handlingskatalog 2. halvår 2015 2. halvår 2017 Formål med et handlingskatalog Prioritering af initiativer og projekter frem mod ult. 2017 Styringsgrundlag for

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 10. maj 2016 Kl. 12.00-14.30 Messevej 1A 9600, Aars SmartLog Styrket det regionale samarbejde på flere kanter. I første

Læs mere

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 Projekttitel BrainsBusiness ICT North Denmark Projektresumé BrainsBusiness ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs NORTH Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs North - projektidé Formål Healthcare Labs NORTH er et samlet regionalt koncept til understøttelse

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Aalborg Erhvervsråd. Tid 11. juni 2015, kl Sted

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Aalborg Erhvervsråd. Tid 11. juni 2015, kl Sted #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 11. juni 2015, kl. 10.00-12.00 Sted Himmerland Golf og Spa Resort, Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Deltagere Peter

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status August 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status August 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status August 2015 Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes i 2015 Initiativer der igangsættes i 2015/2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Aalborg Erhvervsråd ordinært møde ifm. strategiseminar

Aalborg Erhvervsråd ordinært møde ifm. strategiseminar #BREVFLET# Click here to enter text. Referat Erhvervsråd 20.06.14 Møde Aalborg Erhvervsråd ordinært møde ifm. strategiseminar BusinessAalborg Tid 20. juni 2014 Sted Scandic Aalborg Deltagere Regional Manager

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland BEDRE Overblik Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland 2017 Vi sætter denne gang fokus på grøn vækst og grønne job I Aalborg Kommunes Erhvervsplan for 2015-2018 (Aalborg Den Globale Videns og Industriby)

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Temperaturmåling 2017

Temperaturmåling 2017 Temperaturmåling 2017 Aalborg Kommunes Erhvervsplan 2015-2018 Den Globale Videns- og Industriby Temperaturmåling 2017 Side 32 VISION MÅL Aalborg skal være en global, attraktiv og konkurrencedygtig videns-

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51 1. BrainsBusiness ICT North Denmark RESUMÉ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Indsatsområde: Fokusområde: 2012-148114 Aalborg Kommune Stærke Erhvervssamarbejder Klynger Formål og effekt BrainsBusiness -

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Oplandsworkshop, Aalborg: Udfordring 2

Oplandsworkshop, Aalborg: Udfordring 2 FremKom 3 Oplandsworkshop, Aalborg: Udfordring 2 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 2 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Aalborg. 2 Udfordring 2: FremKom 3 analysen

Læs mere

Bestyrelsen Referat. Fredag 26. juni Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Bestyrelsen Referat. Fredag 26. juni Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Bestyrelsen Referat Fredag 26. juni 2015 10.45 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Mødedeltagere Arne Boelt Hjørring Kommune indtil 11.30 Mogens Gade Jammerbugt Kommune Indtil 12.00 Vibeke Stoustrup

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Præsentation v. Søren Bjerregaard Pedersen Udviklingschef

Præsentation v. Søren Bjerregaard Pedersen Udviklingschef Præsentation v. Søren Bjerregaard Pedersen Udviklingschef Formål Denne præsentation skal give: en indføring i EU-kontorets formål Vi taler flydende EU Et overblik over, hvordan vi arbejder med projekter

Læs mere

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 CVR-NR. 36 22 04 06 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Ansøger: Juridisk ansvarlig: E- mail: Projektstart: Projektslut: Indsatsområde: Fokusområde: Dato: SmartLog Aalborg Kommune - Business Aalborg CVR: 26706564 Boulevarden

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige Punkt 8. Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige 2016-020374 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på højtuddannede ledige.

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Generalforsamling i NBE Velkommen

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Generalforsamling i NBE Velkommen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark Generalforsamling i NBE Velkommen Den 20. april 2016 NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK Generalforsamling - Program 20. april 2016

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

INFRASTUKTUR. Big Data Konference

INFRASTUKTUR. Big Data Konference INFRASTUKTUR Big Data Konference Formål Formålet med konferencen er at føre deltagerne up to date på den nyeste udvikling på området Big Data og give inspiration til hvor virksomheder og det offentlige

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Bilag: Regionalfonden - programindhold Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Der er afsat ca. 17,2 mio. kr. (44% af midlerne) i perioden 2014-2020. Under indsatsområde 1 er der mulighed for at give

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 20. juni 2016 Kl. 13.00 15.30 Vestre Boulevard 7 9600 Aars Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 3. marts 2016 Kl. 13.00-15.30 Repræsentationslokale 1 Boulevarden 13 9000 Aalborg Deltagere Anders Daugberg Stryhn

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bilag 9A: Status på igangværende projekter

Bilag 9A: Status på igangværende projekter KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT International House North Denmark IHND (International House North Denmark) oplever en stigende aktivitet og interesse ift. platformen one-stop-shop, hvor projektet har løbende

Læs mere

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst MARITIM FORSKNING AMBITIONEN Igennem tæt samarbejde med det maritime erhverv og universitetet er det hensigten at etablere maritim forskning på udvalgte områder. Nordjylland klarer sig godt i den internationale

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Fra ufaglært til faglært. Fokusgruppen vedrørende bygge- og anlægsbranchen i Beskæftigelsesregion Nordjylland

Fra ufaglært til faglært. Fokusgruppen vedrørende bygge- og anlægsbranchen i Beskæftigelsesregion Nordjylland Baggrund Virksomhedsrettede initiativer i Center for Arbejdsmarked 2014 I nærværende notat beskrives de virksomhedsrettede initiativer og projekter, som Center for Arbejdsmarked er en del af. Oversigten

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere