Produktion og Innovation.. 6. Tiltrækning af internationale specialister.6. Fra ufaglært til faglært.6. Flere unge ind på erhvervsuddannelserne...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktion og Innovation.. 6. Tiltrækning af internationale specialister.6. Fra ufaglært til faglært.6. Flere unge ind på erhvervsuddannelserne..."

Transkript

1

2 4 Produktion og Innovation.. 6 Tiltrækning af internationale specialister.6 Fra ufaglært til faglært.6 Flere unge ind på erhvervsuddannelserne...6 Kortlægning af virksomhedernes kompetencebehov.7 Kortlægning af arbejdsstyrkens udbud af kompetencer...7 Open data...7 Strategic Transnational Cluster cooperation..7 Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling NBE..9 TecLab.10 International House...11 Business Broen.12 Nyuddannede i SMV erne

3 MARCOD..15 BrainsBusiness...16 SmartLog..17 Den Nordjyske energiplatform...18 BioMed Community nye studiejobs.20 Incoming Nordjylland.21 Bredbånd i Nordjylland..22 Fælles afsnit kommunale planstrategier og REVUS.24 Fælles nordjysk stand ved folkemødet

4 Tekst kommer senere 4

5 5

6 Projekter i pipeline Erhvervsudvikling og Jobskabelse Grundtanke Det vurderes at der ligger et betydeligt potentiale i at understøtte og udvikle de forskellige lokale produktionsrelaterede styrkepositioner i Nordjylland. Det kan dels være gennem lokalt forankrede tiltag, der tager afsæt i lokale udfordringer (kommercielle udviklingsprojekter, kvalificeret arbejdskraft, videnssamarbejder etc.) og dels være gennem en velkoordineret regional indsats, der skal udvikle forretningsrelationer, udveksle erfaringer og omsætte disse til vækstfremmende tiltag i hele Nordjylland. Kvalificeret Arbejdskraft Grundtanke At sikre de lokale virksomheder specialistkompetencer, og samtidig arbejde med at understøtte ægtefællejobs. Projektet vil foregå i tæt koordinering med international house -projektet Kvalificeret Arbejdskraft Grundtanke: At sikre opkvalificering af ufaglærte ledige og beskæftigede til faglært niveau. Arbejdet med området vil skulle ske i tæt samarbejde med det projekt af samme navn, som VEU-centre og de nordjyske jobcentre lige har søgt socialfonds midler til. Kvalificeret Arbejdskraft Grundtanke: At understøtte en bedre balance i de unges uddannelsesmønster, bl.a. ved at styrke erhvervs- og uddannelsesvejledning i folkeskolen og styrke uddannelsesvejledning for 15- til 17-årige. 6

7 Projekter i pipeline Kvalificeret Arbejdskraft Kvalificeret Arbejdskraft Grundtanke: At styrke grundlaget for opkvalificerings af den nordjyske arbejdskraft. Et eventuelt projekt bør have fokus på at understøtte operationaliseringen af FremKom3 og evt. supplere med lokale analyser. Grundtanke At koble udbud og behov for kompetencer for derigennem at adresserer mangelsituationer. Det kunne eksempelvis gøres gennem et kompetencelandkort for Nordjylland. Et eventuelt projekt vil efter behov kunne supplere Frem- Kom3 s udbudsanalyse med andre analyser af arbejdsstyrken. Infrastruktur Grundtanke: At øge anvendelse af de enorme mængder data som det offentlige producerer, som en ressource der kan danne grundlag for vækst gennem udvikling af nye produkter og services. Internationalt samarbejde Grundtanke: At forbedre mulighederne for videndeling og netværk imellem energiklynger i Nordsøregionen, samt styrke den politiske involvering i klyngerne for at skabe bedre betingelser for udvikling. 7

8 8

9 Projektideer Erhvervsudvikling og Jobskabelse Projektleder Lene Nielsen, Aalborg Kommune Ikke specificeret Ikke specificeret Netværk for Bæredygtig Udvikling Norddanmark er et eksisterende samarbejde, som skaber betingelser for en konstruktiv videndeling mellem virksomhederne og kommunale aktører samt vidensinstitutioner. På den måde er samarbejdet med til at styrke de deltagende virksomheders innovations- og konkurrenceevne gennem et målrettet samarbejde om miljø- og energimæssig bæredygtighed, og der vurderes, at der kan være et stort potentiale i at skalere samarbejdet til et regionalt projekt. Gratis bæredygtighedsscreening af virksomhedens produktion og produkter. En samarbejdsaftale med kommunen, som beskriver de projekter, der kan påbegyndes her og nu. En plan for bæredygtig forretningsudvikling, Videndeling og erfaringsudveksling med 60 virksomheder gennem netværksmøder. Den nuværende organisering består af Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Aalborg Universitet, Energi Nord og en række nordjyske virksomheder ( 60+). I et kommende projekt søges partnerkredsen udvidet med flere kom muner og andre partnere 9

10 Projektideer Erhvervsudvikling og Jobskabelse Endnu ikke fastlagt Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Udviklingskonsulent Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Ikke specificeret Formålet med Tech Lab for Velfærdsteknologi er at skabe en Nordjysk platform, hvor kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner kan teste og udvikle velfærdsteknologiske løsninger. Ambitionen er, at der både skabes et fast laboratorium et centralt sted i Nordjylland, hvor kommende og eksisterende velfærdsprodukter og løsninger kan testes, og et mobilt laboratorium hvor nye idéer kan udvikles og testes i hele regionen. Tech Lab vil blive etableret som en non-profit organisation og giver mulighed for at samle og styrke centrale dele af den nordjyske udvikling inden for velfærdsteknologi. Udvikling, test og demonstration af nye produkter og udstyr Test af processer Virkelighedsnær undervisning, bl.a. for plejepersonales ibrugtagning af ny teknologi Big brother agtig studie, til såvel udstyrs- som procestest. Test af organisering, logistik og ledelse De 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, AAU, UCN, SOSU Nord, UCN, Erhvervsklynger, procenter af velfærdsteknologi m.fl. 10

11 Projektideer Kvalificeret Arbejdskraft Fra efteråret 2015 og frem Projektleder Lasse Frimand Jensen, Aalborg Kommune Endnu ikke specificeret Projektet skal styrke rådgivning og assistance for internationale borgere, når de bosætter sig i vores landsdel, med henblik på at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft. International house vil således varetage myndighedsopgaver for udenlandsk arbejdskraft, løse andre offentlige opgaver samt være hjemsted for en lang række servicefunktioner og foreningsaktiviteter for målgruppen kr. ud af et samlet budget på kr. (13,8 %) Myndighedskontakt Offentlige services Jobsøgning Iværksætteri Karrieremuligheder Fritids- og kulturtilbud. Sprogcoaching Talenttiltrækning og Jobforløb for ægtefæller De 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, uddannelsesinstitutioner (AAU og UCN mv.), Erhvervslivet (DI, ErhvervNordDanmark og virksomhe der), fagbevægelser, foreninger med fokus på internationale borgere,m m.fl. 11

12 Projektideer Erhvervsudvikling og Jobskabelse 1. juli juni 2018 Erhvervskonsulent Ole Boesen, Erhvervshus Nord Udviklingskonsulent Dorte Woldbye Dietz, Hjørring Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (13,8 %) De nordjyske virksomheder er udfordret på eksporten i forhold til de øvrige regioner i Danmark. Internationalisering er for mange virksomheder en forudsætning for at kunne opnå en langsigtet vækst. Formålet er at samle de kompetencer, der findes i det nordjyske erhvervsfremmesystem i forhold til at understøtte virksomhederne i deres internationaliseringsproces og derigennem opbygge en tættere forretningsmæssig relation til Norge. Virksomhederne indgår i forskellige udviklingsforløb, ligesom det er muligt at etablere kontakter gennem medarbejderen i Norge. Virksomhedsscreening Sparring og virksomhedsudviklingsforløb Netværk og strategiske alliancer Konsortiedannelse og shared services Repræsentation i Norge Erhvervshus Nord er lead partner. BusinessAalborg og Hjørring Erhvervscenter er projektpartnere. BusinessBroen har derudover et tæt samarbejde med Væksthus Nordjylland, Eksportrådet og Greater Stavanger 12

13 Projektideer Kvalificeret Arbejdskraft 1. januar december 2018 Lasse Thomsen, Væksthus Nordjylland Netta Ben-Yedidia, Aalborg Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (17,0 %) Kompetenceudvikling for nyuddannede og sidsteårsstuderende i forhold til SMV-arbejdsmarkedet Afdækning og konkretisering af virksomhedernes vækstpotentialer. Match mellem virksomheder og nyuddannede Virksomhedsnetværk mellem virksomheder om en (fortsat) vækstdagsorden SMV erne i Nordjylland er kendetegnet ved en lav andel af medarbejdere med en videregående uddannelse. Samtidig er Nordjylland kendetegnet ved at have en relativt stor produktion af kandidater på de videregående uddannelser i forhold til det lokale arbejdsmarked. Undersøgelser viser, at virksomheder, der tilføres højtuddannet arbejdskraft, oplever en vækst i beskæftigelsen, både for højtuddannede men i særlig grad for andre grupper af medarbejdere, samt produktivitetsforbedringer. Formålet med projektet er at flere nyuddannede fra Aalborg Universitet og University College Nordjylland beskæftiges i de små og mellemstore virksomheder i Nordjylland og dermed skaber vækst, beskæftigelse og produktivitetsforbedringer i hele regionen. De nordjyske kommuner jobcentre og erhvervskontorer, Aalborg Universi tet, University College Nordjylland, Væksthus Nordjylland. Dertil kommer, at A-kasser, faglige organisationer og andre er vigtige samarbejdspartnere. 13

14 14

15 Igangsatte projekter Erhvervsudvikling og Jobskabelse 1. januar december 2018 Direktør Christine Lunde, MARCOD Chefkonsulent Lise-Lotte Stisager, Frederikshavn Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (12,5 %) MARCOD er etableret i 2011 som et nyt nationalt videnscenter med grøn miljøteknologi til skibsfart som omdrejningspunkt og med afsæt i den stærke maritime underleverandørsindustri i Nordjylland. Der er ca. 400 maritime virksomheder i regionen, og MARCOD har til formål at styrke det maritime samarbejde på tværs af regionen ved at binde initiativer og aktører sammen i en større helhed, så det maritime Nordjylland står stærkt samlet. Indsatsen medvirker således også til at synliggøre Det blå Nordjylland både nationalt og internationalt. Supportere de nordjyske maritime netværk og projekter med: Sparring, behovsafklaring og strategiudvikling for interessent virksomheder Projektudvikling, partnersøgning projektfacilitering og fundraising Workshops og erhvervsarrangementer Organisations-, markeds-, produkt- og kompetenceudvikling Styrke maritim efteruddannelse, kompetenceudvikling og vidensdeling Understøtte maritim forskning og udvikling Private maritime virksomheder, maritime virksomhedsnetværk (Service Team Skagen, Maritime Network, Hirtshals Service Group, de 5 store er hvervshavne i Nordjylland (Hirtshals, Frederikshavn, Skagen, Aalborg, Hanst holm), de 4 store havnekommuner i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Aalborg, Thisted) foruden BRN 15

16 Igangsatte projekter Erhvervsudvikling og Jobskabelse 1. januar december 2018 Co-Cluster Manger Helena Peyron, Aalborg Kommune Chefkonsulent Lene Lykkegaard, Aalborg Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (11,4 %) Styrkelse af virksomhedernes internationale kompetencer (workshops, fokusnetværk, temamøder) styrkelse af virksomhedernes markedsføringskompetencer og brand Understøtte Smart Society gennem hackathons, temamøder/ workshops samt fokusnetværk Fremme service design/design bl.a. gennem temamøder og fokusnetværk BrainsBusiness ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler 153 virksomheder, forsknings- og undervisningsinstitutioner og offentlige aktører i et velfungerende triple-helix-samarbejde med informations- og kommunikationsteknologi (IKT) som omdrejningspunkt. Alle kernepartnerne er repræsenteret i klyngens styregruppe, hvilket giver projektet en solid forankring og involvering fra partnerne. Den solide forankring og det gode samarbejde mellem parterne har desuden resulteret i, at BrainsBusiness i 2013 opnåede EU s guldcertificering: Gold Label in Cluster Management Excellence. Certificeringen skal udnyttes til at sikre virksomhederne lettere adgang til fundraising samt internationale samarbejdspartnere. BrainsBusiness er baseret på et nært samarbejde med deltagelse af erhvervslivet organiseret i BrainsBusiness medlemsnetværk med 153 betalende (kontingent) medlemmer, Aalborg Universitet, Aalborg Kommune, Region Nordjylland og Business Region North Denmark 16

17 Igangsatte projekter Erhvervsudvikling og jobskabelse 1. januar december 2018 Netværksleder, Jens Uggerhøj Chefkonsulent Lene Lykkegaard, Aalborg Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (12,1 %) Vidensformidling Fokusgrupper inden for specifikke emner Logistikkens dag (Årlig konference) Projektsamarbejde på Co-Creation niveau Optimering af logistik og transportprocesser er i stigende omfang et vigtigt konkurrenceparameter for virksomhederne. Dette gælder både optimering af interne logistikprocesser samt eksterne transportprocesser. Det er derfor afgørende, at virksomhederne har kendskab til den nyeste viden og teknologi. Formålet med SmartLog er således at give de nordjyske virksomheder i hele værdikæden indenfor transport, produktion og logistikbranchen et kompetenceløft med det mål at højne virksomhedernes konkurrencedygtighed. Visionen er, at de nordjyske logistikkompetencer skal være i verdensklasse. Aalborg Havn Logistik A/S, BusinessAalborg, Center for Logistik ved Aalborg Universitet (CELOG). 17

18 Igangsatte projekter Erhvervsudvikling og jobskabelse 1. januar december 2018 Erhvervschef Tonny Skovsted Thorup, Aalborg Kommune Chefkonsulent Lene Lykkegaard, Aalborg Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (5,8 %) Arrangementer om støtteordninger, eksport mv. Branding, Nordjyske delegationer og projektsamarbejde Virksomhedskontakt, matchmaking og erhvervsfremme fundraising til udvikling, forskning og innovation Internationalisering og samarbejde på tværs af landegrænser netværksmøder, virksomhedsbesøg, samt projektudvikling indenfor partnernes specifikke fagområde Den Nordjyske energiplatform er en sammenlægning af de 4 nordjyske energinetværk og klynger, EnergyVision (AAU), Hub North, FleksEnergi og CEMTEC. De enkelte partnere bibeholder deres faglig fokusering og aktivitet, og bidrager derudover til den samlede koordinering og samarbejde efter model fra IKT-klyngen BrainsBusiness.. Den Nordjyske Energiplatform skal således være med til at sætte Nordjylland på landkortet nationalt og internationalt som et Energy Hub, så de stærke nordjyske kompetencer bliver kendt og anerkendt. Den skal desuden være et naturligt samlingspunkt for initiativer inden for energi i Nordjylland. Den Nordjyske Energiplatform er et samarbejde mellem CEMTEC, Erhvervshus Nord, Aalborg Universitet, Business Aalborg og Norddanmarks EUkontor 18

19 Igangsatte projekter Erhvervsudvikling og jobskabelse 1. januar december 2018 Cluster Manager Finn Allan Larsen Lene Lykkegaard, Aalborg Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (12,5 %) Klyngen arbejder med sundheds- og velfærdsteknologi og er baseret på et partnerskab mellem de væsentligste aktører på området, herunder er 40 virksomheder betalende medlemmer. Det primære formål er at fremme en positiv erhvervsudvikling og medvirke til at skabe nye virksomheder, arbejdspladser og produkter. Midlerne hertil er bl.a. at styrke virksomheders, iværksætteres og innovatørers forretningskritiske kompetencer og støtte dem i deres forretningsplan. Desuden vil vi arbejde for at skabe udviklingskapital og tiltrække kapital fra investorer. Netværk og relationsskabelse Forretningskompetencer, forretningsudvikling og f inansiering Innovationsprojekter Nationalt og internationalt samarbejde Primære partnere: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, Business Aalborg, Aalborg Erhvervsråd,, Nordjysk Netværk for Velfærdstek nologi (NNV), Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital, Vækstforum Nordjylland, UCN, virksomhederne og medlemmer 19

20 Igangsatte projekter Kvalificeret Arbejdskraft Medio 2015 til ultimo 2017 NES + Kvalificeret arbejdskraft Dennis Jensen, Aalborg Kommune Fastlægges af den enkelte kommune, som selv har ansvar for implementering og realisering af egne måltal. tilbyder sparring på rekruttering fra AAU og UCN Informationsmøder samt erfaringsudveksling for de involverede aktører. Undersøgelser viser, at relationer mellem studerende og erhvervslivet er afgørende for kandidaternes jobmuligheder. Kendskab til et bredere udsnit af virksomheder og evnen til at tilføre en værdi fra start er nogle af de positive resultater ved relationerne. Samtidigt medvirker relationen til de studerende til at øge virksomhedernes bevidsthed om mulighederne ved akademisk arbejdskraft. For at understøtte etableringen af sådanne relationer har bestyrelsen i BRN besluttet, at der skal oprettes nye studiejobs i Nordjylland over en 3- årig periode De 500 studiejobs vil blive etableret i de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, mens de sidste 500 skal etableres i private nordjyske virksomheder. Hver kommune etablerer egne samarbejdsrelationer, men de vil bl.a. omfatte de nordjyske erhvervskontorer og jobcentre, Aalborg Universitet, Universi ty College Nordjylland og Akademikernes Centralorganisation. 20

21 Igangsatte projekter Turisme 1. juli december 2017 Direktør Lars Enevold Pedersen, Destination Nordjylland Chefkonsulent Lise-Lotte Stisager, Frederikshavn Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (13,8 %) Det globale rejsemarked er under forandring. Efterspørgslen efter korte ferier er stigende og gæsterne efterspørger i højere grad convenience. Valg af destination foretages ud fra rejsetid snarere end rejseafstand. For at udnytte den øgede tilgængelighed for korte rejser til Nordjylland etableres en incoming-funktion i Nordjylland, som kan fungere som et bindeled mellem de nordjyske turismeaktører og udenlandske rejsebureauer og dermed tiltrække flere turister til landsdelen. Udvikling af pakkeprodukter til korteferiemarkedet Test af pakkeprodukter overfor udvalgte udenlandske rejsebureauer tilstedeværelse på rejseworkshops/rejsemesser Site inspections Presseture til Nordjylland Imagemarkedsføring i samarbejde med udvalgte rejsebureauer Aalborg Lufthavn, Best Travel, Destination Nordjylland 21

22 Igangsatte projekter Infrastruktur Primo september 2015 til ultimo marts 2016 Specialkonsulent Thomas Kampmann, Region Nordjylland Kontorchef Morten Lemvigh, Region Nordjylland kr. ud af et samlet budget er på kr. (50 %) Kortlægning af mobildækning i Nordjylland Dialog med leverandørerne sænkning af barrierer for etablering af mobilt bredbånd Udarbejdelse af en fælles drejebog for ansøgningsprocessen for mastepositioner Udarbejdelse af forslag til ensartet behandling af gravetilladelser Udvikling af samarbejdsmodel for udbygning af passiv infrastruktur En stærk digital infrastruktur understøtter både erhvervsudviklingen og bosætningen, men indenfor udbygning af hurtigt bredbånd er Region Nordjylland placeret i bunden, sammenlignet de øvrige regioner. Samtidigt er telebranchens investeringer halveret siden 2008, og de peger bl.a. på, at barriererne for udbredelse af bredbånd fra de offentlige aktører er en del af årsagen til de manglende investeringer. Projektet vil styrke og accelerere udbredelsen af bredbånd i Region Nordjylland. Dette gøres ved at sikre, at de nordjyske kommuner og regionen, på et kvalificeret grundlag kan gå i dialog med branchens aktører om sænkelse af barrierer. Samtidigt afsøges muligheder for at det offentlige kan understøtte udbredelsen af bredbånd hvor markedskræfterne ikke kan. De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. 22

23 23

24 Afsluttede projekter Infrastruktur Morten Lemvigh, Region Nordjylland Løntimer for kommunernes og regionens medarbejdere De 11. nordjyske kommuner og Region Nordjylland Nordjylland har et stort potentiale for at kunne klare sig i den nationale og internationale konkurrence, men det kræver et målrettet samarbejde på kryds og tværs af regionen. Det er bl.a. baggrunden for etableringen af BRN og ligeledes grundlaget for, at regionen og kommunerne sammen har udarbejdet et fælles afsnit til REVUS og kommunernes planstrategier, som fremhæver de fælles nordjyske udfordringer og potentialer. Det fælles afsnit Et stærkt samarbejde om Nordjylland skitserer de udfordringer og vilkår, som danner rammerne for Nordjyllands fremtidige vækst og udvikling, men også de stedbundne kvaliteter og vækstpotentialer, der skal drive den. 24

25 Afsluttede projekter Erhvervsudvikling og Jobskabelse Januar 2015 juni 2015 Bo Jeppesen, Conexia Morten Lemvigh, Region Nordjylland kr. af et samlet budget på kr. (18,4%) Det årlige folkemøde på Bornholm er en mulighed for at præge debatten om eksisterende dagsordener og at lancere nye i dialog med både politiske beslutningstagere på alle niveauer, meningsdannere, medier, interesseorganisationer samt hr. og fru. Danmark. Efter gode erfaringer fra en fælles Nordjysk stand på folkemødet 2014 blev det besluttet, at en tilsvarende stand på folkemødet 2015 med BRN som afsender vil være en hensigtsmæssig måde at brande Nordjylland. Konceptudviklingsworkshop for kommuner og andre aktører Telt på folkemødet med afholdelse af debatter, præsentationer og andre events De 11. nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Conexia 25

26

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg Deltagere Peter Rindebæk Torben

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby UDKAST Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI)

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014

Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 Den globale erhvervsby Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 April 2014 2 Evaluering af Erhvervsplan Satsninger og mål i Erhvervsplan 2010-2014 Mål Øget innovation Flere arbejdspladser Øget omsætning Øget

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling,

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

Faktaark for de 10 fælles initiativer

Faktaark for de 10 fælles initiativer Faktaark for de 10 fælles initiativer Efter dialog mellem kommuner og Region Hovedstaden er der udvalgt 10 større fælles initiativer, der i første omgang skal fokuseres på i implementeringen af den Regionale

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling

Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud Indsatsområde Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

Kommunale veje. til vækst Danmark i forandring

Kommunale veje. til vækst Danmark i forandring 1 INSPIRATIONSKATALOG Inspirationskatalog KOMMUNALE Kommunale VEJE TIL veje VÆKST til vækst I ET i et DANMARK Danmark i forandring I FORANDRING inspirationskatalog Kommunale veje til vækst i et Danmark

Læs mere

Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010

Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Handlingsplan 2009 Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Vækstforum Sjællands medlemmer pr. 1. januar 2009 Medlem Firma/organisation Udpeget fra Kristian Ebbensgaard Region Sjælland

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT JANUAR 2015. Input fra erhvervslivet til. Vækststrategi 2020. for Vejen Kommune UDARBEJDET AF:

ARBEJDSDOKUMENT JANUAR 2015. Input fra erhvervslivet til. Vækststrategi 2020. for Vejen Kommune UDARBEJDET AF: ARBEJDSDOKUMENT JANUAR 2015 Input fra erhvervslivet til Vækststrategi 2020 for Vejen Kommune UDARBEJDET AF: Indledning 2 Indledning BAGGRUND Vejen Kommunes Erhvervspolitik løber til og med 2015. Vejen

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere