Produktion og Innovation.. 6. Tiltrækning af internationale specialister.6. Fra ufaglært til faglært.6. Flere unge ind på erhvervsuddannelserne...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktion og Innovation.. 6. Tiltrækning af internationale specialister.6. Fra ufaglært til faglært.6. Flere unge ind på erhvervsuddannelserne..."

Transkript

1

2 4 Produktion og Innovation.. 6 Tiltrækning af internationale specialister.6 Fra ufaglært til faglært.6 Flere unge ind på erhvervsuddannelserne...6 Kortlægning af virksomhedernes kompetencebehov.7 Kortlægning af arbejdsstyrkens udbud af kompetencer...7 Open data...7 Strategic Transnational Cluster cooperation..7 Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling NBE..9 TecLab.10 International House...11 Business Broen.12 Nyuddannede i SMV erne

3 MARCOD..15 BrainsBusiness...16 SmartLog..17 Den Nordjyske energiplatform...18 BioMed Community nye studiejobs.20 Incoming Nordjylland.21 Bredbånd i Nordjylland..22 Fælles afsnit kommunale planstrategier og REVUS.24 Fælles nordjysk stand ved folkemødet

4 Tekst kommer senere 4

5 5

6 Projekter i pipeline Erhvervsudvikling og Jobskabelse Grundtanke Det vurderes at der ligger et betydeligt potentiale i at understøtte og udvikle de forskellige lokale produktionsrelaterede styrkepositioner i Nordjylland. Det kan dels være gennem lokalt forankrede tiltag, der tager afsæt i lokale udfordringer (kommercielle udviklingsprojekter, kvalificeret arbejdskraft, videnssamarbejder etc.) og dels være gennem en velkoordineret regional indsats, der skal udvikle forretningsrelationer, udveksle erfaringer og omsætte disse til vækstfremmende tiltag i hele Nordjylland. Kvalificeret Arbejdskraft Grundtanke At sikre de lokale virksomheder specialistkompetencer, og samtidig arbejde med at understøtte ægtefællejobs. Projektet vil foregå i tæt koordinering med international house -projektet Kvalificeret Arbejdskraft Grundtanke: At sikre opkvalificering af ufaglærte ledige og beskæftigede til faglært niveau. Arbejdet med området vil skulle ske i tæt samarbejde med det projekt af samme navn, som VEU-centre og de nordjyske jobcentre lige har søgt socialfonds midler til. Kvalificeret Arbejdskraft Grundtanke: At understøtte en bedre balance i de unges uddannelsesmønster, bl.a. ved at styrke erhvervs- og uddannelsesvejledning i folkeskolen og styrke uddannelsesvejledning for 15- til 17-årige. 6

7 Projekter i pipeline Kvalificeret Arbejdskraft Kvalificeret Arbejdskraft Grundtanke: At styrke grundlaget for opkvalificerings af den nordjyske arbejdskraft. Et eventuelt projekt bør have fokus på at understøtte operationaliseringen af FremKom3 og evt. supplere med lokale analyser. Grundtanke At koble udbud og behov for kompetencer for derigennem at adresserer mangelsituationer. Det kunne eksempelvis gøres gennem et kompetencelandkort for Nordjylland. Et eventuelt projekt vil efter behov kunne supplere Frem- Kom3 s udbudsanalyse med andre analyser af arbejdsstyrken. Infrastruktur Grundtanke: At øge anvendelse af de enorme mængder data som det offentlige producerer, som en ressource der kan danne grundlag for vækst gennem udvikling af nye produkter og services. Internationalt samarbejde Grundtanke: At forbedre mulighederne for videndeling og netværk imellem energiklynger i Nordsøregionen, samt styrke den politiske involvering i klyngerne for at skabe bedre betingelser for udvikling. 7

8 8

9 Projektideer Erhvervsudvikling og Jobskabelse Projektleder Lene Nielsen, Aalborg Kommune Ikke specificeret Ikke specificeret Netværk for Bæredygtig Udvikling Norddanmark er et eksisterende samarbejde, som skaber betingelser for en konstruktiv videndeling mellem virksomhederne og kommunale aktører samt vidensinstitutioner. På den måde er samarbejdet med til at styrke de deltagende virksomheders innovations- og konkurrenceevne gennem et målrettet samarbejde om miljø- og energimæssig bæredygtighed, og der vurderes, at der kan være et stort potentiale i at skalere samarbejdet til et regionalt projekt. Gratis bæredygtighedsscreening af virksomhedens produktion og produkter. En samarbejdsaftale med kommunen, som beskriver de projekter, der kan påbegyndes her og nu. En plan for bæredygtig forretningsudvikling, Videndeling og erfaringsudveksling med 60 virksomheder gennem netværksmøder. Den nuværende organisering består af Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Aalborg Universitet, Energi Nord og en række nordjyske virksomheder ( 60+). I et kommende projekt søges partnerkredsen udvidet med flere kom muner og andre partnere 9

10 Projektideer Erhvervsudvikling og Jobskabelse Endnu ikke fastlagt Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Udviklingskonsulent Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Ikke specificeret Formålet med Tech Lab for Velfærdsteknologi er at skabe en Nordjysk platform, hvor kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner kan teste og udvikle velfærdsteknologiske løsninger. Ambitionen er, at der både skabes et fast laboratorium et centralt sted i Nordjylland, hvor kommende og eksisterende velfærdsprodukter og løsninger kan testes, og et mobilt laboratorium hvor nye idéer kan udvikles og testes i hele regionen. Tech Lab vil blive etableret som en non-profit organisation og giver mulighed for at samle og styrke centrale dele af den nordjyske udvikling inden for velfærdsteknologi. Udvikling, test og demonstration af nye produkter og udstyr Test af processer Virkelighedsnær undervisning, bl.a. for plejepersonales ibrugtagning af ny teknologi Big brother agtig studie, til såvel udstyrs- som procestest. Test af organisering, logistik og ledelse De 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, AAU, UCN, SOSU Nord, UCN, Erhvervsklynger, procenter af velfærdsteknologi m.fl. 10

11 Projektideer Kvalificeret Arbejdskraft Fra efteråret 2015 og frem Projektleder Lasse Frimand Jensen, Aalborg Kommune Endnu ikke specificeret Projektet skal styrke rådgivning og assistance for internationale borgere, når de bosætter sig i vores landsdel, med henblik på at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft. International house vil således varetage myndighedsopgaver for udenlandsk arbejdskraft, løse andre offentlige opgaver samt være hjemsted for en lang række servicefunktioner og foreningsaktiviteter for målgruppen kr. ud af et samlet budget på kr. (13,8 %) Myndighedskontakt Offentlige services Jobsøgning Iværksætteri Karrieremuligheder Fritids- og kulturtilbud. Sprogcoaching Talenttiltrækning og Jobforløb for ægtefæller De 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, uddannelsesinstitutioner (AAU og UCN mv.), Erhvervslivet (DI, ErhvervNordDanmark og virksomhe der), fagbevægelser, foreninger med fokus på internationale borgere,m m.fl. 11

12 Projektideer Erhvervsudvikling og Jobskabelse 1. juli juni 2018 Erhvervskonsulent Ole Boesen, Erhvervshus Nord Udviklingskonsulent Dorte Woldbye Dietz, Hjørring Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (13,8 %) De nordjyske virksomheder er udfordret på eksporten i forhold til de øvrige regioner i Danmark. Internationalisering er for mange virksomheder en forudsætning for at kunne opnå en langsigtet vækst. Formålet er at samle de kompetencer, der findes i det nordjyske erhvervsfremmesystem i forhold til at understøtte virksomhederne i deres internationaliseringsproces og derigennem opbygge en tættere forretningsmæssig relation til Norge. Virksomhederne indgår i forskellige udviklingsforløb, ligesom det er muligt at etablere kontakter gennem medarbejderen i Norge. Virksomhedsscreening Sparring og virksomhedsudviklingsforløb Netværk og strategiske alliancer Konsortiedannelse og shared services Repræsentation i Norge Erhvervshus Nord er lead partner. BusinessAalborg og Hjørring Erhvervscenter er projektpartnere. BusinessBroen har derudover et tæt samarbejde med Væksthus Nordjylland, Eksportrådet og Greater Stavanger 12

13 Projektideer Kvalificeret Arbejdskraft 1. januar december 2018 Lasse Thomsen, Væksthus Nordjylland Netta Ben-Yedidia, Aalborg Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (17,0 %) Kompetenceudvikling for nyuddannede og sidsteårsstuderende i forhold til SMV-arbejdsmarkedet Afdækning og konkretisering af virksomhedernes vækstpotentialer. Match mellem virksomheder og nyuddannede Virksomhedsnetværk mellem virksomheder om en (fortsat) vækstdagsorden SMV erne i Nordjylland er kendetegnet ved en lav andel af medarbejdere med en videregående uddannelse. Samtidig er Nordjylland kendetegnet ved at have en relativt stor produktion af kandidater på de videregående uddannelser i forhold til det lokale arbejdsmarked. Undersøgelser viser, at virksomheder, der tilføres højtuddannet arbejdskraft, oplever en vækst i beskæftigelsen, både for højtuddannede men i særlig grad for andre grupper af medarbejdere, samt produktivitetsforbedringer. Formålet med projektet er at flere nyuddannede fra Aalborg Universitet og University College Nordjylland beskæftiges i de små og mellemstore virksomheder i Nordjylland og dermed skaber vækst, beskæftigelse og produktivitetsforbedringer i hele regionen. De nordjyske kommuner jobcentre og erhvervskontorer, Aalborg Universi tet, University College Nordjylland, Væksthus Nordjylland. Dertil kommer, at A-kasser, faglige organisationer og andre er vigtige samarbejdspartnere. 13

14 14

15 Igangsatte projekter Erhvervsudvikling og Jobskabelse 1. januar december 2018 Direktør Christine Lunde, MARCOD Chefkonsulent Lise-Lotte Stisager, Frederikshavn Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (12,5 %) MARCOD er etableret i 2011 som et nyt nationalt videnscenter med grøn miljøteknologi til skibsfart som omdrejningspunkt og med afsæt i den stærke maritime underleverandørsindustri i Nordjylland. Der er ca. 400 maritime virksomheder i regionen, og MARCOD har til formål at styrke det maritime samarbejde på tværs af regionen ved at binde initiativer og aktører sammen i en større helhed, så det maritime Nordjylland står stærkt samlet. Indsatsen medvirker således også til at synliggøre Det blå Nordjylland både nationalt og internationalt. Supportere de nordjyske maritime netværk og projekter med: Sparring, behovsafklaring og strategiudvikling for interessent virksomheder Projektudvikling, partnersøgning projektfacilitering og fundraising Workshops og erhvervsarrangementer Organisations-, markeds-, produkt- og kompetenceudvikling Styrke maritim efteruddannelse, kompetenceudvikling og vidensdeling Understøtte maritim forskning og udvikling Private maritime virksomheder, maritime virksomhedsnetværk (Service Team Skagen, Maritime Network, Hirtshals Service Group, de 5 store er hvervshavne i Nordjylland (Hirtshals, Frederikshavn, Skagen, Aalborg, Hanst holm), de 4 store havnekommuner i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Aalborg, Thisted) foruden BRN 15

16 Igangsatte projekter Erhvervsudvikling og Jobskabelse 1. januar december 2018 Co-Cluster Manger Helena Peyron, Aalborg Kommune Chefkonsulent Lene Lykkegaard, Aalborg Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (11,4 %) Styrkelse af virksomhedernes internationale kompetencer (workshops, fokusnetværk, temamøder) styrkelse af virksomhedernes markedsføringskompetencer og brand Understøtte Smart Society gennem hackathons, temamøder/ workshops samt fokusnetværk Fremme service design/design bl.a. gennem temamøder og fokusnetværk BrainsBusiness ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler 153 virksomheder, forsknings- og undervisningsinstitutioner og offentlige aktører i et velfungerende triple-helix-samarbejde med informations- og kommunikationsteknologi (IKT) som omdrejningspunkt. Alle kernepartnerne er repræsenteret i klyngens styregruppe, hvilket giver projektet en solid forankring og involvering fra partnerne. Den solide forankring og det gode samarbejde mellem parterne har desuden resulteret i, at BrainsBusiness i 2013 opnåede EU s guldcertificering: Gold Label in Cluster Management Excellence. Certificeringen skal udnyttes til at sikre virksomhederne lettere adgang til fundraising samt internationale samarbejdspartnere. BrainsBusiness er baseret på et nært samarbejde med deltagelse af erhvervslivet organiseret i BrainsBusiness medlemsnetværk med 153 betalende (kontingent) medlemmer, Aalborg Universitet, Aalborg Kommune, Region Nordjylland og Business Region North Denmark 16

17 Igangsatte projekter Erhvervsudvikling og jobskabelse 1. januar december 2018 Netværksleder, Jens Uggerhøj Chefkonsulent Lene Lykkegaard, Aalborg Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (12,1 %) Vidensformidling Fokusgrupper inden for specifikke emner Logistikkens dag (Årlig konference) Projektsamarbejde på Co-Creation niveau Optimering af logistik og transportprocesser er i stigende omfang et vigtigt konkurrenceparameter for virksomhederne. Dette gælder både optimering af interne logistikprocesser samt eksterne transportprocesser. Det er derfor afgørende, at virksomhederne har kendskab til den nyeste viden og teknologi. Formålet med SmartLog er således at give de nordjyske virksomheder i hele værdikæden indenfor transport, produktion og logistikbranchen et kompetenceløft med det mål at højne virksomhedernes konkurrencedygtighed. Visionen er, at de nordjyske logistikkompetencer skal være i verdensklasse. Aalborg Havn Logistik A/S, BusinessAalborg, Center for Logistik ved Aalborg Universitet (CELOG). 17

18 Igangsatte projekter Erhvervsudvikling og jobskabelse 1. januar december 2018 Erhvervschef Tonny Skovsted Thorup, Aalborg Kommune Chefkonsulent Lene Lykkegaard, Aalborg Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (5,8 %) Arrangementer om støtteordninger, eksport mv. Branding, Nordjyske delegationer og projektsamarbejde Virksomhedskontakt, matchmaking og erhvervsfremme fundraising til udvikling, forskning og innovation Internationalisering og samarbejde på tværs af landegrænser netværksmøder, virksomhedsbesøg, samt projektudvikling indenfor partnernes specifikke fagområde Den Nordjyske energiplatform er en sammenlægning af de 4 nordjyske energinetværk og klynger, EnergyVision (AAU), Hub North, FleksEnergi og CEMTEC. De enkelte partnere bibeholder deres faglig fokusering og aktivitet, og bidrager derudover til den samlede koordinering og samarbejde efter model fra IKT-klyngen BrainsBusiness.. Den Nordjyske Energiplatform skal således være med til at sætte Nordjylland på landkortet nationalt og internationalt som et Energy Hub, så de stærke nordjyske kompetencer bliver kendt og anerkendt. Den skal desuden være et naturligt samlingspunkt for initiativer inden for energi i Nordjylland. Den Nordjyske Energiplatform er et samarbejde mellem CEMTEC, Erhvervshus Nord, Aalborg Universitet, Business Aalborg og Norddanmarks EUkontor 18

19 Igangsatte projekter Erhvervsudvikling og jobskabelse 1. januar december 2018 Cluster Manager Finn Allan Larsen Lene Lykkegaard, Aalborg Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (12,5 %) Klyngen arbejder med sundheds- og velfærdsteknologi og er baseret på et partnerskab mellem de væsentligste aktører på området, herunder er 40 virksomheder betalende medlemmer. Det primære formål er at fremme en positiv erhvervsudvikling og medvirke til at skabe nye virksomheder, arbejdspladser og produkter. Midlerne hertil er bl.a. at styrke virksomheders, iværksætteres og innovatørers forretningskritiske kompetencer og støtte dem i deres forretningsplan. Desuden vil vi arbejde for at skabe udviklingskapital og tiltrække kapital fra investorer. Netværk og relationsskabelse Forretningskompetencer, forretningsudvikling og f inansiering Innovationsprojekter Nationalt og internationalt samarbejde Primære partnere: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, Business Aalborg, Aalborg Erhvervsråd,, Nordjysk Netværk for Velfærdstek nologi (NNV), Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital, Vækstforum Nordjylland, UCN, virksomhederne og medlemmer 19

20 Igangsatte projekter Kvalificeret Arbejdskraft Medio 2015 til ultimo 2017 NES + Kvalificeret arbejdskraft Dennis Jensen, Aalborg Kommune Fastlægges af den enkelte kommune, som selv har ansvar for implementering og realisering af egne måltal. tilbyder sparring på rekruttering fra AAU og UCN Informationsmøder samt erfaringsudveksling for de involverede aktører. Undersøgelser viser, at relationer mellem studerende og erhvervslivet er afgørende for kandidaternes jobmuligheder. Kendskab til et bredere udsnit af virksomheder og evnen til at tilføre en værdi fra start er nogle af de positive resultater ved relationerne. Samtidigt medvirker relationen til de studerende til at øge virksomhedernes bevidsthed om mulighederne ved akademisk arbejdskraft. For at understøtte etableringen af sådanne relationer har bestyrelsen i BRN besluttet, at der skal oprettes nye studiejobs i Nordjylland over en 3- årig periode De 500 studiejobs vil blive etableret i de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, mens de sidste 500 skal etableres i private nordjyske virksomheder. Hver kommune etablerer egne samarbejdsrelationer, men de vil bl.a. omfatte de nordjyske erhvervskontorer og jobcentre, Aalborg Universitet, Universi ty College Nordjylland og Akademikernes Centralorganisation. 20

21 Igangsatte projekter Turisme 1. juli december 2017 Direktør Lars Enevold Pedersen, Destination Nordjylland Chefkonsulent Lise-Lotte Stisager, Frederikshavn Kommune kr. ud af et samlet budget på kr. (13,8 %) Det globale rejsemarked er under forandring. Efterspørgslen efter korte ferier er stigende og gæsterne efterspørger i højere grad convenience. Valg af destination foretages ud fra rejsetid snarere end rejseafstand. For at udnytte den øgede tilgængelighed for korte rejser til Nordjylland etableres en incoming-funktion i Nordjylland, som kan fungere som et bindeled mellem de nordjyske turismeaktører og udenlandske rejsebureauer og dermed tiltrække flere turister til landsdelen. Udvikling af pakkeprodukter til korteferiemarkedet Test af pakkeprodukter overfor udvalgte udenlandske rejsebureauer tilstedeværelse på rejseworkshops/rejsemesser Site inspections Presseture til Nordjylland Imagemarkedsføring i samarbejde med udvalgte rejsebureauer Aalborg Lufthavn, Best Travel, Destination Nordjylland 21

22 Igangsatte projekter Infrastruktur Primo september 2015 til ultimo marts 2016 Specialkonsulent Thomas Kampmann, Region Nordjylland Kontorchef Morten Lemvigh, Region Nordjylland kr. ud af et samlet budget er på kr. (50 %) Kortlægning af mobildækning i Nordjylland Dialog med leverandørerne sænkning af barrierer for etablering af mobilt bredbånd Udarbejdelse af en fælles drejebog for ansøgningsprocessen for mastepositioner Udarbejdelse af forslag til ensartet behandling af gravetilladelser Udvikling af samarbejdsmodel for udbygning af passiv infrastruktur En stærk digital infrastruktur understøtter både erhvervsudviklingen og bosætningen, men indenfor udbygning af hurtigt bredbånd er Region Nordjylland placeret i bunden, sammenlignet de øvrige regioner. Samtidigt er telebranchens investeringer halveret siden 2008, og de peger bl.a. på, at barriererne for udbredelse af bredbånd fra de offentlige aktører er en del af årsagen til de manglende investeringer. Projektet vil styrke og accelerere udbredelsen af bredbånd i Region Nordjylland. Dette gøres ved at sikre, at de nordjyske kommuner og regionen, på et kvalificeret grundlag kan gå i dialog med branchens aktører om sænkelse af barrierer. Samtidigt afsøges muligheder for at det offentlige kan understøtte udbredelsen af bredbånd hvor markedskræfterne ikke kan. De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. 22

23 23

24 Afsluttede projekter Infrastruktur Morten Lemvigh, Region Nordjylland Løntimer for kommunernes og regionens medarbejdere De 11. nordjyske kommuner og Region Nordjylland Nordjylland har et stort potentiale for at kunne klare sig i den nationale og internationale konkurrence, men det kræver et målrettet samarbejde på kryds og tværs af regionen. Det er bl.a. baggrunden for etableringen af BRN og ligeledes grundlaget for, at regionen og kommunerne sammen har udarbejdet et fælles afsnit til REVUS og kommunernes planstrategier, som fremhæver de fælles nordjyske udfordringer og potentialer. Det fælles afsnit Et stærkt samarbejde om Nordjylland skitserer de udfordringer og vilkår, som danner rammerne for Nordjyllands fremtidige vækst og udvikling, men også de stedbundne kvaliteter og vækstpotentialer, der skal drive den. 24

25 Afsluttede projekter Erhvervsudvikling og Jobskabelse Januar 2015 juni 2015 Bo Jeppesen, Conexia Morten Lemvigh, Region Nordjylland kr. af et samlet budget på kr. (18,4%) Det årlige folkemøde på Bornholm er en mulighed for at præge debatten om eksisterende dagsordener og at lancere nye i dialog med både politiske beslutningstagere på alle niveauer, meningsdannere, medier, interesseorganisationer samt hr. og fru. Danmark. Efter gode erfaringer fra en fælles Nordjysk stand på folkemødet 2014 blev det besluttet, at en tilsvarende stand på folkemødet 2015 med BRN som afsender vil være en hensigtsmæssig måde at brande Nordjylland. Konceptudviklingsworkshop for kommuner og andre aktører Telt på folkemødet med afholdelse af debatter, præsentationer og andre events De 11. nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Conexia 25

26

Nordjysk iværksætterindsats fra 2016... 3 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE)... 5 Tech Lab for Velfærdsteknologi...

Nordjysk iværksætterindsats fra 2016... 3 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE)... 5 Tech Lab for Velfærdsteknologi... Indhold Pipeline projekter:... 2 Produktion og Innovation... 2 Handlingskatalog Kvalificeret arbejdskraft (følger) Interregprojekt m Hamborg (følger) Projektidéer... 3 Nordjysk iværksætterindsats fra 2016...

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 Projekttitel BrainsBusiness ICT North Denmark Projektresumé BrainsBusiness ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Aalborg Erhvervsråd ordinært møde ifm. strategiseminar

Aalborg Erhvervsråd ordinært møde ifm. strategiseminar #BREVFLET# Click here to enter text. Referat Erhvervsråd 20.06.14 Møde Aalborg Erhvervsråd ordinært møde ifm. strategiseminar BusinessAalborg Tid 20. juni 2014 Sted Scandic Aalborg Deltagere Regional Manager

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor Marts 2014 Side 2 af 7 Om dette notat NordDanmarks EU-kontor søger en chef, der skal have ansvaret for den daglige ledelse af

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg Deltagere Peter Rindebæk Torben

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling Effekt- og resultataftale for erhvervsområdet 2015 Alle aktiviteter har til formål at skabe effekt på forbedring af konkurrenceevne, flere jobs og kvalificeret arbejdskraft Symbolforklaring: Stort =hovedansvar,

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Fredag 18. september 2015 11.00-13.00 Mødelokale K Regionshuset Niels Bohrs Vej 50 9220 Aalborg Ø Deltagere Birgit S. Hansen Frederikshavn Kommune Hans Ejner Bertelsen Morsø Kommune

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland

Bredbånd i Region Nordjylland Bilag x Bredbånd i Region Nordjylland synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse. 1. Baggrund Regeringen har en målsætning om en digital infrastruktur der sikrer alle borgere og virksomheder

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Side 2 af 17 PROJEKTIDENTIFIKATION Projektnavn BrainsBusiness ICT North Denmark Ansøger Aalborg Kommune Projektets tidsplan Start 1/1 2016 Slut 31/12 2018 Indsatsområde

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

A Festival Celebrating the Internet

A Festival Celebrating the Internet A Festival Celebrating the Internet Internet Week Denmark Danmarks internet-festival i Aarhus Internet Week Denmarks formål er at styrke internetøkonomien i Danmark. Det sker ved at skabe en ramme for

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Gæster: Pga. tema: Lene Lykkegaard og Tonny Skovsted Thorup fra Erhvervsafdelingen, Aalborg Kommune

Gæster: Pga. tema: Lene Lykkegaard og Tonny Skovsted Thorup fra Erhvervsafdelingen, Aalborg Kommune Møde Uddannelsesrådet Tid Fredag den 15. februar 2013 kl. 08.30 11.00 Sted Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Sagsnr./Dok.nr. Deltagere: Thomas Kastrup-Larsen, Mads Duedahl,

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere