TITELBLAD. At rejse er at (op)leve - Et forståelsesorienteret projekt om markedsføring af rejser til Etiopien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TITELBLAD. At rejse er at (op)leve - Et forståelsesorienteret projekt om markedsføring af rejser til Etiopien"

Transkript

1 TITELBLAD At rejse er at (op)leve - Et forståelsesorienteret projekt om markedsføring af rejser til Etiopien Udarbejdet af gruppe 7 7. semester, Kommunikation Aalborg Universitet December 2010 Vejleder: Janne Bang Jeppe Oberlin Frandsen Kristina Skovgaard Pedersen Typeenheder: Antal sider: ,3 Sarai Løkkegaard

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Intro Indledning 11 Markedsføringens nye udfordring 12 Problemfelt 13 EtiopienRejser 13 Voxpopundersøgelse 14 Definition af kommunikationsproblem 17 Konkretiseret problemfelt 17 Metodisk redegørelse 19 Hermeneutik 19 Processuel forståelse 21 Kapitel 2 Teoriapparat Forståelse for sociokulturelle processer 29 Teoriapparat 31 Det senmoderne samfund 31 Livsstil og segmentering 33 Moderne hedonisme 36 Forståelse for oplevelser 38 Udvikling af problemformulering 45 Kapitel 3 Analytisk bearbejdning Forståelse for den diskursive praksis 49 Potentialet i rejser til Etiopien 51 Introduktion af enkeltmandsinterviews 51 Analyse af enkeltmandsinterviews 51 Rejsevaner 51 Forventninger til destinationen 54 Grundlag for valg af rejsemåde 55 Oplevelse af destinationen 57 Sammenfatning 59

3 Målgruppedefinition 61 Udvikling af problemformulering 63 Målgruppens behov 64 Introduktion af fokusgruppeinterview 64 Analyse af fokusgruppeinterview 65 Målgruppens præferencer 65 Målgruppens forståelse af Etiopien 70 Sammenfatning 78 Kapitel 4 - Kommunikationsstrategi Forståelse for kommunikationsproduktet 85 Kommunikationsstrategi 87 Kommunikationsproblemets omfang 87 Kommunikationsstrategiens fokusområder 87 Tilrettelæggelse af kommunikationsstrategi 88 Udformning af markedsføringsmateriale 94 Kapitel 5 Afrunding Kritik 107 Refleksion 111 Konklusion 113 Perspektivering 115 Procesbeskrivelse 119 Ansvarsliste 121 Litteraturliste 122 Bilag 125

4 Bilagsliste Bilag 1-5 er at finde bagerst i projektet, mens resten er vedlagt på cd-rom. Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Bilag 15: Bilag 16: Bilag 17: Bilag 18: Bilag 19: Bilag 20: Bilag 21: Bilag 22: Bilag 23: Om EtiopienRejser Om Etiopien Metodisk redegørelse for indsamling og bearbejdning af kvalitativ empiri Indledende møde med rekvirent Omstændigheder, spørgeguide og resultater vedrørende voxpopundersøgelse Voxpopbesvarelser Interviewguide enkeltmandsinterview Transskribering enkeltmandsinterview med Pia Transskribering enkeltmandsinterview med Erik Interviewguide fokusgruppeinterview Transskribering fokusgruppeinterview Oversigt over tidligere rejsende med EtiopienRejser Konkurrenters priser EtiopienRejsers priser Artikel om EtiopienRejser Lydfil indledende møde med rekvirent Lydfil enkeltmandsinterview med Pia Lydfil enkeltmandsinterview med Erik Lydfil fokusgruppeinterview Produkter til rekvirent Strategi til rekvirent Udvikling af logo Bevis for dispensation om sideantal

5 Liste over figurer Figur 1. Figur 2. Fihur 3. Figur 4. Figur 5. Figur 6. Figur 7. Figur 8. Figur 9. Figur 10. Figur 11. Figur 12. Procentsatser over umiddelbar lyst til at rejse til Etiopien Side 15 Procentsatser over umiddelbare associationer til Etiopien Side 15 Procentsatser over umiddelbar motivation for at rejse til Etiopien Side 22 Egen konstruktion af tredimensionel model Side 22 Projektmodel Side 25 Tredimensionel model sociokulturelle processer Side 29 Minervamodellen Side 35 Oplevelseskompasset Side 39 Oplevelsens struktur Side 41 Tredimensionel model diskursiv praksis Side 49 Tredimensionel model kommunikationsprodukt Side 85 Kommunikationsstrategi Side 88

6

7 Læsevejledning Denne projektrapport er resultat af en problem- og forståelsesorienteret arbejdsproces. Helt karakteristisk for projektet er et gennemgående ønske om at tilegne os forståelse forståelse for de forskellige instanser vi møder på vores vej mod besvarelse af besvarelse af vores problemformulering. Vi anskuer det som en betydningsfuld læringsproces at blive bevidste om, hvordan vi tilegner os den ønskede forståelse, hvorfor vi bestræber os på at skabe eksplicitte beskrivelser heraf. Vi arbejder udpræget hermeneutisk, hvormed vi mener, at vi allerede indledningsvis træder ind i en hermeneutisk cirkulær proces, hvor vores forståelse er i konstant udvikling. Derfor arbejder vi med hypoteser, som vi løbende vil eksplicitere i teksten, samt med en problemformulering, som udvikler sig i takt med vores forståelse. Det er ikke den hermeneutiske forståelsesorientering der er målet med dette projekt det er det problemorienterede arbejde. Forståelsesorienteringen er snarere en tilgang til arbejdet mod at nå en besvarelse af projektets problemformulering. Projektet er udarbejdet på det Humanistiske Fakultet, Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet i efterårssemestret God læselyst!

8

9 Kapitel 1 Intro Intro

10

11 Indledning Vores samfund er i rivende udvikling. Tingene går hurtigere og hurtigere, og den konstante foranderlighed stiller nye og større krav til såvel organisationer som individer. Vi bliver set mere og vi ser andre mere. Medierne og internettet har meget at skulle have sagt i denne sammenhæng. Herigennem har vi til enhver tid adgang til et hav af informationer om alt mellem himmel og jord ikke mindst om hinanden. Denne konstante mulighed for eksponering medfører nye normer og udfordringer og bidrager således til udformning af hverdagens begivenheder [Giddens 1996:40]. Alle vil gerne følge med, alle vil gerne lægges mærke til, og alle vil gerne udskille sig fra mængden. Det er selvsagt ikke let, for hvordan kan man blive ved med at differentiere sig i en verden, hvor alle prøver på netop dette? Det særligt nye forældes med rivende hastighed, og det kræver nærmest certifikat i trendanalyse at kunne skelne mellem hot og not i den evige kamp om at overskride mainstreamkulturen. [Jantzen & Rasmussen (b), 2007:11] Det moderne samfund er karakteriseret ved splittelse og fragmentering, uoverskuelighed og mangel på orden. [Philosophia, 1996:1]. Det betyder, at det moderne individ eksponeres for mangfoldige elementer i sin omverden, som denne kan forholde sig til og herigennem opnå en forståelse af sig selv. Individer iscenesætter sig selv og skaber identitet gennem handlinger; det vi tilslutter os, det vi køber, den måde vi lever på, det vi siger, det vi spiser, den musik vi hører og så videre [Giddens, 1991: ]. Det kan være en af årsagerne til, at vi ser, hvordan folk åbenlyst realiserer sig selv ved eksempelvis at gøre gode gerninger, deltage i maratons og spise økologisk. Handlinger, værdier, forbrug og lignende kan således vælges ud fra, hvordan vi betragter os selv, hvad vi betragter som efterstræbelsesværdigt og ikke mindst, hvordan vi gerne vil have, andre skal betragte os [Have, 2008:18]. Af samme grund stilles der i dag øgede krav til markedsføring og kommunikationsindsatser. At sælge et produkt handler ikke længere kun om at tilfredsstille kundens praktiske behov købet skal også stemme overens med forbrugerens ønskede identitetsdannelse og således i større eller mindre grad fungere som selvrealisering 1 for forbrugeren [Ibid.:16-17]. 1 Termen selvrealisering stammer fra Abraham Maslows behovspyramide og illustrerer det øverste stadie af menneskelige behov, som bliver aktuelt, når øvrige behov er dækket i rækkefølgen: fysiske behov, tryghedsbehov, sociale behov og egobehov [Kjær, 2007:68]. Nyere bearbejdning af denne teori argumenterer for, at pyramiden i forhold til det senmoderne samfund bør vendes på hovedet, idet selvrealisering er det primære behov hos det moderne individ, idet de øvrige i højere grad betragtes som en selvfølge i kraft velfærdssamfundet. Indledning 11

12 Således kan dette aspekt betragtes som et nyt konkurrenceparameter, som virksomheder kan anvende for at appellere mere hensigtsmæssigt til den moderne forbruger og for at adskille sig fra mængden: Markedsføring drejer sig overordnet set om at afdække forbrugernes behov og dække det på en individuelt tilfredsstillende måde. [Jantzen & Rasmussen (a), 2007:201] Ovenstående danner rammerne for en interessant kommunikationsudfordring. Hvordan kan man skabe markedsføringsindsatser, som når ud til forbrugerne og formår at appellere til dem i tilstrækkelig grad? Hvordan kan man appellere til forbrugerens behov for identitetsdannelse? En informativ flyer er sjældent tilstrækkelig til dette formål. Den forsvinder ofte i markedsføringsjunglen. Derfor bliver tungere skyts taget i brug i kampen om forbrugerens opmærksomhed 2. Markedsføringens nye udfordring Høje grin, smil på læben, en god smag i munden, et overrasket spjæt og trillende tårer bliver i større og større grad effekten af den markedsføring, virksomheder i dag forsøger sig med. Vi ser det både, når der deles smagsprøver ud i supermarkedet, når vi støtter den lokale sportsklub ved køb af benzin, eller når vi opdager, at mannequinen i modebutikken er levende. Det handler om, at forbrugerne skal blive opmærksomme og reagere i forbindelse med deres forbrug. Forbrug handler ( ) om symbolske og kulturelle værdier, distinktion og smag samt identitet og livsstil. Men individualiseringen af forbruget samvirker med aftraditionalisering og globalisering på en sådan måde, at der bliver skabt behov for synlighed, accept og anerkendelse i flydende sociale kontekster. [Jantzen & Rasmussen (b), 2007:16]. For at etablere et forbrug må den potentielle kunde altså, gennem markedsføring, eksponeres for muligheden for en attraktiv identitetsog livsstilsdannelse gennem forbrug af et givent produkt. Det kan således være hensigtsmæssigt for virksomheder at udforme sine kommunikationsstrategier i forhold til, hvilke typer af identiteter det skal være muligt at danne gennem forbrug af deres produkt. 2 Det skal i den forbindelse pointeres, at vi tilknytter os en kommunikationsforståelse, der anskuer modtageren som en aktiv part i betydningsdannelsen. Kommunikation betragtes i den forstand som en proces, hvor betydning skabes i brug frem for i udformningen selv, som det gør sig gældende i den traditionelle kanyletænkning [Frandsen, 2004:34-36]. 12 Indledning

13 Problemfelt Samfundstendensen og de dertilhørende øgede krav til produktforbruget stiller store krav til markedsføring af et produkt. På baggrund af vores forforståelse har vi en hypotese om at den potentielle forbruger kan opnå hensigtsmæssig selvrealisering, identitets- og livsstilsdannelse gennem forbrug. På baggrund heraf opstiller vi følgende problemformulering: Hvordan kan man med forståelse for de krav og tendenser, der præger det senmoderne forbrug, skabe en hensigtsmæssig markedsføring? Denne problemformulering illustrerer vores overordnede interesser. Vi vælger at basere besvarelsen heraf på et specifikt tilfælde for at skabe et konkret udgangspunkt for det forestående problemorienterede arbejde. Således vil vi opnå en forståelse for en bestemt del af en større helhed, med henblik på at tilegne os en dybere forståelse for og indsigt i, hvordan man kan markedsføre sig hensigtsmæssigt og appellere til individers stigende krav til forbrug. EtiopienRejser Med baggrund i ovenstående har vi etableret et samarbejde med rejsebureauet EtiopienRejser [Bilag 1]. Bureauet er en tre år gammel enkeltmandsvirksomhed, der som et af de eneste i Danmark udbyder arrangerede rejser til Etiopien 3. Der udbydes både grupperejser og individuelle rejser med særligt fokus på kulturelle og naturrelaterede seværdigheder. I løbet af rejsebureauets få leveår har der dog været den gentagne udfordring, at der har været for få kunder til at gennemføre flere af de få årlige grupperejser [Bilag 4]. Der kan foreligge flere grunde til, at virksomheden har problemer med at tiltrække kunder. Eksempelvis kan den økonomiske krise i sammenhæng med rejsernes forholdsvis høje prisleje [Bilag 14.] være en barriere for potentielle kunder. På samme måde kan rejsemålets karakter og således typen af rejse, der både inkorporerer fysisk aktivitet og primitivitet [Bilag 4], være anderledes end, hvad den typiske dansker søger i en rejse. Ovenstående må karakteriseres som problematikker af ikke-kommunikativ karakter, hvorfor det heller ikke er nogle, vi gennem en kommunikativ indsats kan influere på. Vi ser dog også en problematik i forhold til EtiopienRejsers hidtidige markedsføring, som udover en hjemmeside har bestået af et fåtal mindre avisannoncer. Hjemmesiden har genereret ganske få henvendelser, mens avisannoncerne har været uden 3 Udover EtiopienRejser udbyder det danske rejsebureau Viktors farmor også rejser til blandt andet Etiopien. Derudover eksisterer der svenske udbydere, som markedsfører sig i Danmark [Bilag 13]. Indledning 13

14 effekt [Ibid.]. Men hvorfor har de ikke haft nogen effekt? Er annoncerne forsvundet i markedsføringsjunglen? Eller er der bare ikke noget marked for rejser til Etiopien? Vi bider i den forbindelse mærke i, at Christina Nordentoft, ejer af EtiopienRejser, til vores indledende rekvirentmøde beretter om, hvordan en længere avisartikel i Politiken [Bilag 15] på et tidligere tidspunkt har givet virksomheden et tiltrængt midlertidigt boost i antallet af interesserede i virksomhedens produktudbud samt i antallet af egentlige kunder [Bilag 4]. På baggrund af dette har vi en hypotese om, at EtiopienRejser har et kommunikationsproblem, som kan have betydning for den manglende kundetilslutning. Således tyder hændelsen på, at der er et markedsføringsbehov, idet der tilsyneladende eksisterer et latent marked for rejser til Etiopien, som det er muligt at appellere til med visse typer af kommunikation. I forbindelse med virksomhedens hidtidige og fremtidige markedsføring forekommer det dog relevant at være opmærksom på det begrænsede kapacitetsmæssige og økonomiske råderum i kraft af EtiopienRejsers størrelse og omsætning [Ibid.]. Voxpopundersøgelse For at be- eller afkræfte ovenstående hypotese om eksistensen af et kommunikationsproblem gennemfører vi en voxpopundersøgelse med over 200 informanter [Bilag 5 & 6]. Voxpopundersøgelsen har desuden til formål at redegøre for motiver for til- eller fravalg af rejser hertil. På den måde får vi indsigt i, hvilke eventuelle muligheder eller barrierer der eksisterer i forhold til en kommende kommunikationsindsats. Vi har en hypotese om, at informanterne især forbinder landet med fattigdom. Desuden forventer vi, at mange vil associere landet med en speciel befolkning og dertilhørende specielle traditioner. Resultatet af undersøgelsen viser, at cirka tre fjerdedele af de adspurgte ikke ønsker at rejse til Etiopien, mens cirka en fjerdedel godt kunne tænke sig at besøge destinationen: 14 Indledning

15 74,1 % 74,1 % NEJ 25,9 % JA 48% Figur 1 4 Grøn = informanter der ønsker at rejse til Etiopien : Procentsatser over umiddelbar lyst til at rejse til Etiopien. Rød = informanter der ikke ønsker at rejse til Etiopien 36% For at identificere hvorvidt et egentligt 25,9 kommunikationsproblem % har indflydelse på disse 26% besvarelser, forekommer det relevant at opnå forståelse 24% for, hvorfor nogle ønsker at rejse til Etiopien, mens størstedelen ikke ønsker det. Derfor spurgte NEJ 19% vi også til informanternes JA associationer til Etiopien: 36% Fattigdom 48% Fattigdom Land i afrika 26% 16% Land i afrika 16% SuLt/hungerSnød 19% SuLt/hungerSnød 24% 17% 13% 13% 9% 10% 10% Grøn = informanter 8% der ønsker at rejse til Etiopien 7% Rød = informanter der ikke ønsker 6% at rejse 6% til Etiopien Ved ikke 17% Ved ikke natur 13% 13% natur 1% 1% Figur 2: Procentsatser over umiddelbare associationer til Etiopien. Efter disse besvarelser kan vi bekræfte vores hypotese om, at informanterne især associerer Etiopien med fattigdom. Desuden kan hypotesen om, at informanterne associerer Etiopien med specielle folkeslag afkræftes, idet kun enkelte informanter nævner det [Bilag 6] så få, at det end ikke figurerer i ovenstående diagram. 9% Varme Varme 1% 1% 4 I forbindelse med kategorisering af respondenternes svar er vi bevidste om, at vi ikke redegør for det fulde billede af besvarelserne. Vi har således kun belyst de mest fremherskende svar, mens de øvrige er at finde i Bilag 6. Indledning 15 u-land u-land nødhjælp nødhjælp 3% uro/krig uro/krig 10% 8% 7% 6% 6% 3% 0% 0% elendighed elendighed 10%

16 Det fremgår desuden, at såvel de informanter der gerne vil rejse til Etiopien, som de der ikke vil, primært associerer Etiopien med fattigdom, Afrika og sult/hungersnød. Således tyder det ikke på, at de grundlæggende associationer til landet er altafgørende for, om folk har lyst til at rejse til Etiopien eller ej. Dog kan der identificeres den forskel, at folk, som ikke ønsker at rejse til Etiopien, i højere grad associerer noget negativt, idet deres procentsatser i forbindelse med både fattigdom, sult/hungersnød, uro/ krig og elendighed forekommer betydeligt højere end hos dem, der ønsker at besøge destinationen. Samtidig fordeler procentsatserne sig hos dem, der ønsker at rejse til landet mere ligeligt over flere typer af associationer, hvorved deres kendskab til Etiopien kan betragtes som mere nuanceret. Således kan undersøgelsen tyde på, at der foreligger et informationsbehov, idet der skal skabes et mere nuanceret kendskab til Etiopien, hvilket muligvis kan betyde, at flere motiveres til at rejse dertil. I den forbindelse forekommer det ligeledes bemærkelsesværdigt at 25 % af de informanter, der ikke ønsker at rejse til Etiopien, enten ikke har overvejet landet som rejsemål, synes de mangler kendskab til landet eller blot ikke forbinder landet med ferie eller turisme [Bilag 5]. Således kan vi bekræfte vores hypotese om, at der eksisterer et kommunikationsproblem, idet der ses et væsentligt behov for at informere dels om Etiopien og dels om muligheden for at rejse dertil. I forhold til de informanter der gerne vil rejse til Etiopien, finder vi deres motivation herfor interessant, idet denne kan give os nærmere indblik i informanternes kendskab til Etiopien samt hvilke elementer herved, der tiltaler dem: 26% 23% 15% 11% 11% 8% Spændende/ IntereSSant anderledes/nyt/ Ukendt/eventyr ved Ikke nødhjælp natur kultur/ historie Figur 3: Procentsatser over umiddelbar motivation for at rejse til Etiopien. 16 Indledning

17 Her illustreres, at det ofte er det spændende og interessante ved det anderledes/nye/ukendte, der har en tiltalende effekt og motiverer folk til at rejse til Etiopien. Derudover er det tanken om at gøre en forskel i form af nødhjælp eller det at erfare en bestemt natur eller kultur/historie, der umiddelbart forekommer tiltrækkende. Motivationen i form af spænding og interesse kan ses som en pendant til oplevelser, der netop er defineret ved sådanne egenskaber [Jantzen & Rasmussen (a), 2007:188]. Vi har her en hypotese om, at det er muligt at betragte rejseproduktet som et oplevelsesprodukt, og at det i forlængelse heraf kan være gavnligt at markedsføre det som et sådant. Definition af kommunikationsproblem Med udgangspunkt i den forståelse vi nu har tilegnet os, er det muligt at præcisere det kommunikationsproblem, EtiopienRejser står overfor. Idet det i undersøgelsen kommer til udtryk, at der eksisterer motivation og lyst til at rejse til Etiopien, verificeres vores forforståelse om, at der eksisterer et marked for rejser til landet. Således bekræftes vores formodning om, at den snævre tilslutning til rejserne blandt andet skyldes et spørgsmål om forkert eller manglende information og markedsføring. Dette bliver forstærket, idet en stor del af informanterne giver udtryk for, at de ikke ved, hvad de associerer til landet, og at de aldrig har overvejet Etiopien som et rejsemål. Kommunikationsproblemet kan således siges at bestå i et informationsbehov om muligheden for at rejse til Etiopien. Ligeledes kan det betragtes som et kommunikationsproblem, at forholdsvis mange besidder et snævert kendskab til Etiopien. Størstedelen af associationerne kan siges at stemme overens med realiteterne i landet [Bilag 2], men tilsyneladende er et mere nuanceret kendskab til landet, der eksempelvis inkluderer nødhjælp, natur og kultur/historie, en motivationsfaktor for at rejse til Etiopien. Vi har således en hypotese om, at en kendskabsudvidelse i forhold til landet kan forøge den potentielle kundeskare. Dog er det i den forbindelse væsentligt at medtænke, at ukendtheden, det spændende og interessante ved Etiopien også fremstår som en markant motivationsfaktor, hvorfor disse elementer forekommer relevante at bevare. Konkretiseret problemfelt EtiopienRejser står overfor en kommunikativ udfordring, der vedrører et samfundsmæssigt perspektiv på flere måder. EtiopienRejser befinder sig på et marked med konkurrenter i form af øvrige udbydere af rejser dog kun få til Etiopien. Deraf eksisterer et behov for at differentiere sig og gøre opmærksom på det unikke ved EtiopienRejser og rejser til Etiopien. Således Indledning 17

18 er der et behov for at definere de elementer ved rejser til Etiopien, som forekommer relevante i forhold til forbrugstendensen. Ligeledes ses der et behov for udbredelse af information om muligheden for og potentialet ved at rejse til Etiopien. På den måde kan det siges, at der eksisterer et behov for at gøre både virksomhed og produkt mere synligt for den potentielle forbruger. Med udgangspunkt heri kan vores problemformulering, nu udvikles fra sin overordnede karakter til at blive mere specifik på EtiopienRejsers kommunikationsproblem. Således benytter vi vores tilegnede forståelse for EtiopienRejsers situation til at konkretisere vores problemformulering, hvorved den kommer til at lyde: Hvilket potentiale er der i rejser til Etiopien, og hvordan kan man med forståelse for de krav og tendenser, der præger det senmoderne forbrug, skabe en hensigtsmæssig markedsføring af rejserne? Bearbejdning af problemformuleringen vil således være rettet mod at skabe en anvendelig kommunikationsstrategi for EtiopienRejser, som kan bidrage til en fremtidig vækst i virksomheden. Vi vil her tage højde for den konkrete situation, Etiopien befinder sig i, hvad angår muligheder, ambitioner, økonomiske rammer og så videre. Med udgangspunkt i den bredere problemstilling er hensigten dog, at projektudformningen i et vist omfang også skal forekomme relevant i en bredere kontekst og således indeholde resultater, som er brugbare for andre virksomheder. 18 Indledning

19 Metodisk redegørelse Tilgangen til vores undren er baseret på hermeneutiske principper. Disse finder vi anvendelige i forhold til den forståelse, vi besidder og ønsker at udvikle i forbindelse med problemfeltet. Tilgangen danner nogle bestemte rammer for, hvordan processen i projektudformningen vil udvikle sig, hvilke vi her vil eksplicitere. Hermeneutik I dette afsnit vil vi beskrive, hvordan hermeneutikken bidrager til vores erkendelsesproces, og hvordan dette vil påvirke rapportens struktur. Vi tager i den forbindelse udgangspunkt i Hans Georg Gadamers forståelse af hermeneutikken; en videreudvikling af den traditionelle hermeneutik og især af Martin Heideggers beskrivelse af hermeneutik [Føllesdal et al., 1992:98]. Som udgangspunkt vil vi beskæftige os med begrebet forståelseshorisont, hvorved der forstås den viden og de forestillinger, et individ har om et givent objekt, forinden det påbegynder en dybere forståelsesproces gennem undersøgelse af objektet [Ibid.:99]. Ud fra den allerede eksisterende viden fortolkes det ukendte. Eksempelvis kan man forinden læsning af en bestemt tekst have viden om, hvornår teksten er forfattet. Forestiller vi os, at teksten stammer fra 1940 erne, har man givetvis en forventning om, at teksten bærer præg af at være forfattet i en periode med blandt andet krig og usikkerhed. Disse forforståelser betegnes indenfor hermeneutikken som for-domme 5 [Ibid.]. Ved for-domme forstås de tanker, vi tager med i en egentlig forståelsesproces. For-domme udgør altså det ståsted, vi har, forinden forståelsesprocessen indledes. Tager vi igen udgangspunkt i en tekst fra 1940 erne, kan det vise sig, at læseren i mødet med teksten erkender, at de nævnte for-domme be- eller afkræftes. I tilfælde af at fordommene afkræftes, må læseren justere sine indtryk og opfatte teksten herudfra [Ibid.]. Eksempelvis kan det vise sig, at teksten, mod forventning, er en feministisk oprørsk beskrivelse af undertrykkelse af kvinder. Således må og vil læseren indse, at dennes for-domme om teksten ikke er korrekte, og at disse derfor må justeres, hvis en egentlig forståelse af teksten ønskes. Hvis teksten ikke har relation til det, der først blev antaget altså krig og usikkerhed skal teksten ikke forstås i lyset af denne antagelse, men snarere ud fra indtryk og viden om feminisme og kvindeundertrykkelse. Denne justering af for-domme for at forstå teksten, betegnes i hermeneutikken som horisontsammensmeltning, idet den forståendes forståelseshorisont påvirkes af undersøgelsesobjektets forståelseshorisont [Gadamer, 5 Ved for-domme er det væsentligt at påpege, at man skal se bort fra den umiddelbare negative ordlyd, der normalt knyttes til betegnelsen, hvilket bindestregen i ordet tjener til at gøre opmærksom på. Metodisk redegørelse 19

20 2004:290]. Først efter en sådan sammensmeltning er en egentlig forståelse mulig. Sammensmeltningen af to tilsyneladende uafhængige horisonter muliggøres af, hvad der af Gadamer betegnes virkningshistorien: Den historiske bevidsthed er bevidsthed om sin egen anderledeshed og udhæver derfor overleveringens horisont på baggrund af sin egen horisont. [Ibid.:292] For-dommene i hermeneutisk øjemed er altså, ifølge Gadamer, udgangspunkt for enhver forståelsesproces, idet vi aldrig kan frigøre os fra, at vi har for-domme [Riis, 2006:17]. Forståelsesprocessen skal desuden opfattes som en cirkulær proces. Herved menes, at vi ikke er i stand til at forstå de enkelte dele af et undersøgelsesobjekt, hvis vi ikke forstår den helhed, delene tilsammen udgør. Omvendt forudsætter forståelse af helheden samtidig forståelse af de enkelte dele af helheden [Føllesdal et al., 1992:96]. Læseren skal altså indgå i en cirkulær proces, der tager udgangspunkt i fordommene om teksten. For-dommene bliver be- eller afkræftet, hvorudfra læseren opnår ny forståelse for helheden eller bekræfter sin eksisterende forståelse. Herefter forsøges det at forstå tekstens enkelte dele med udgangspunkt i den nye helhedsforståelse, hvorefter læseren opnår endnu en ny helhedsforståelse og således kan relatere helheden og dens enkelte dele anderledes til hinanden, end det først var tilfældet. Således forstås den hermeneutiske cirkel, hvori man på dialektisk vis veksler mellem forståelse af del og helhed. Hermeneutisk forståelse i dette projekt På baggrund af de tanker vi indledningsvist gjorde os angående forbrug i forhold til identitet og selviscenesættelse, opstillede vi en problemformulering af generel karakter, der udtrykker vores interesse. Vi konkretiserede herefter problemformuleringen, idet vi tog udgangspunkt i EtiopienRejser, deres produkt og nuværende situation med henblik på at undersøge, hvilket potentiale der er i rejser til Etiopien i forhold til det senmoderne forbrug, og hvordan dette kan benyttes hensigtsmæssigt i markedsføring af rejserne. Allerede i udarbejdelsen af den generelle problemformulering opererede vi ud fra de hermeneutiske grundprincipper, vi netop har beskrevet, idet vi, inden vores forståelsesproces blev indledt, tog udgangspunkt i en række for-domme om emnet. Vi vil sigte mod, at der forståelsesmæssigt sker en horisontsammensmeltning; vores for-domme om senmoderne forbrugstendenser og dertilhørende forestillinger om, hvad der heri betegner ideel markedsføring og kommunikation, vil blive udviklet. Vi vil på den måde danne en forståelse for, 20 Metodisk redegørelse

21 hvad EtiopienRejser bør gøre, når de skal markedsføre sig i forhold til det senmoderne forbrug. Den løbende udvikling af vores opfattelse af, hvordan markedsføring og kommunikation bør finde sted i det senmoderne samfund, og hvordan EtiopienRejser kan benytte dette, vil vi eksplicitere i løbet af forståelsesprocessen, som denne projektrapport afspejler. Således vil vi i projektrapporten løbende be- og afkræfte vores hypoteser, hvilket vi har påbegyndt, samt opstille nye og desuden udvikle vores problemformulering i takt med, at vores forståelse for dele og helhed udvikler sig. At vi ønsker at udvikle vores problemformulering, bunder i, at netop problemformuleringen er udarbejdet på baggrund af vores indledningsvise for-domme. Disse for-domme vil givetvis blive ændret på nogle punkter, som horisontsammensmeltningen skrider frem, og vi vil derfor opnå viden, der gradvist vil påvirke ordlyden af vores problemformulering. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvordan problemformuleringen vil udvikle sig og hvilke hypoteser der opstår, da vi ikke på forhånd har indblik i, hvilke forståelsesmæssige erkendelser, vi vil blive draget mod. Udvikling af problemformuleringen samt opstilling og besvarelse af hypoteser forekommer derfor, hvor vi finder det relevant. Den hermeneutiske cirkelproces ekspliciteres således løbende i vores projektrapport. Endnu en vigtig pointe i Gadamers hermeneutik er tanken om, at forståelse og dermed for-domme er et subjektivt anliggende. På samme måde vil vi tage udgangspunkt i individuelle for-domme, når vi skal skabe vores forståelse for området og det fagområde, vi interesserer os for. Når vi løbende revurderer vores forståelser i del-helhedsbevægelsen, be- eller afkræfter vores hypoteser og udvikler problemformuleringen, skal det ses som en forståelsesproces, der finder sted i vores tankegang. Gennem en hermeneutisk eksplicitering vil denne forståelsesproces dog også blive tilgængelig for læsere af dette projekt. Processuel forståelse Vores forståelse i forbindelse med dette projektarbejde tager, som netop beskrevet, afsæt i vores videnskabsteoretiske position i form af hermeneutikken. Udover at del- og helhedsforståelsen er væsentlig for vores hermeneutiske erkendelsesproces, finder vi den også interessant. Grunden til dette er, at vi, som afdækket indledningsvist, ser det senmoderne samfund som en interessant ydre katalysator for, hvordan individer og organisationer agerer i henhold til, hvad der er socialt acceptabelt, mens det også har betydning for udformningen af diverse produkter på mikroniveau, som for eksempel kommunikative indsatser. I kraft af at der eksisterer bestemte trends, normer og værdier, bliver samfundet som ydre katalysator dermed både mulighedsbetingende og samtidig begrænsende. Metodisk redegørelse 21

Sambas, hus 22.1 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Sambas, hus 22.1 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1.0 PROBLEMFELT... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 5 1.1.1 Uddybning af problemformulering... 5 1.2 UDDYBNING AF PROBLEMSTILLINGEN... 6 1.3 BEGREBSAFKLARING...

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Aalborg Universitet. Humanistisk Informatik. 6. Semester Kommunikation. Gruppe 18B. Vejleder: Janne Bang. Afleveringsdato: 25.

Aalborg Universitet. Humanistisk Informatik. 6. Semester Kommunikation. Gruppe 18B. Vejleder: Janne Bang. Afleveringsdato: 25. Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 6. Semester Kommunikation Gruppe 18B Vejleder: Janne Bang Afleveringsdato: 25. maj 2011 Antal anslag: 82430 Svarende til 34,4 antal normal sider Giajenthiran

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Titelblad. Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ. Aalborg Universitet. Projekttitel

Titelblad. Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ. Aalborg Universitet. Projekttitel Titelblad Projekttitel Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ Antal anslag med mellemrum: 152. 300 Antal sider: 63,4 Aalborg Universitet Humanistisk Informatik Vejleder: Anne-Mette

Læs mere

Selvet. forandring. i organisationer under. Maria Schimkat Christian Steen

Selvet. forandring. i organisationer under. Maria Schimkat Christian Steen Selvet i organisationer under forandring Maria Schimkat Christian Steen Aalborg Universitet Institut for Kommunikation Psykologi 2002 1 Indholdsfortegnelse Forord 1. Indledning og problemformulering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

Nyt Nordisk Køkken. -I et identitetsorienteret perspektiv. Bachelor-opgave ved HA-Merit på. Roskilde Universitetscenter

Nyt Nordisk Køkken. -I et identitetsorienteret perspektiv. Bachelor-opgave ved HA-Merit på. Roskilde Universitetscenter Nyt Nordisk Køkken -I et identitetsorienteret perspektiv Bachelor-opgave ved HA-Merit på Roskilde Universitetscenter Afleveres d. 19/12-2011 Kl. 12.00 Udarbejdet af Andreas Plesner Brandrup Mark U. M.

Læs mere

Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening

Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening - En undersøgelse af hvorfor socialpædagogernes tillidsrepræsentanter forlader tillidshvervet Projektgruppe: Mikkel Feldstedt

Læs mere

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Problemformulering 4 1.2 Opgavens struktur og afgræsning 4 1.3 Inklusion/eksklusion 5 1.4 Arbejdsmetode 5 1.5 Centrale begreber 5 1.5.1 Ungdommen/de unge: 6 1.5.2

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst

VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier Copenhagen Business School November 2009 VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst Louise Fibiger Ravnkilde

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det skal flytte sig, og at det derefter vil adlyde [Det Nye Testamente, Matt. 17:20]. Tænkt i en

Læs mere

Motivation 3. Problemfelt 5. Problemformulering 7. Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9

Motivation 3. Problemfelt 5. Problemformulering 7. Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9 Motivation 3 Præsentation af Grafisk Have 4 Grafiskhave.dk 5 Problemfelt 5 Problemformulering 7 Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9 Målgruppe 9 Succeskriterier

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark Lasse Zangenberg Lollike Jannick Olsen Christian Kirkegaard Rasmussen Torben Florup Schytt-Nielsen Vejleder: Erik Gaden Roskilde Universitet

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Vi er alle i samme båd eller er vi?

Vi er alle i samme båd eller er vi? Vi er alle i samme båd eller er vi? En undersøgelse af PLS hverveindsats rettet mod nystartede pædagogstuderende Integreret speciale i Kommunikation & Dansk Af Søren Pontoppidan Under vejledning af: Sanne

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 151

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 151 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Motivation... 5 1.2 Problemfelt... 7 1.3 Problemformulering... 9 1.3.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.4. Uddybning og afgrænsning... 9 1.5 Forankring... 16 1.6. Begrebsafklaring...

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Identitet som fiktion

Identitet som fiktion Identitet som fiktion - Social identitet i det senmoderne samfund Roskilde Universitet 2014 Den Humanistiske Bacheloruddannelse, 2. Semester Gruppe 15, Hus 45.2 Antal anslag: 157.498 Udarbejdet af: Natascha

Læs mere