Beretning for foreningsåret 2010/2011 for Leverandørforeningen for ForbrugerElektronik (LFE)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for foreningsåret 2010/2011 for Leverandørforeningen for ForbrugerElektronik (LFE)"

Transkript

1 BFE er opdelt i to medlemsforeninger, Leverandørforeningen for ForbgrugerElektronik (LFE) og Antenne, Satellit og Kabel-tv branchen (ASK). De to foreninger holder hver sin generalforsamling og aflægger hver sig beretning. Bestyrelsen for LFE udpeger to repræsentanter for LFE og bestyrelsen for ASK udpeger to repræsentanter for ASK til bestyrelsen for paraplyorganisationen BFE. Beretning for foreningsåret 2010/2011 for Leverandørforeningen for ForbrugerElektronik (LFE) Omsætningen i 2010 lå på samme niveau som året før. Salget indenfor nogle klassiske produktgrupper stagnerede, f.eks. blev der solgt færre fladskærme end året før. Til gengæld er salget indenfor nye produkter som DAB radioer og Ipod docking stations i vækst. Endvidere sælges produkter som BluRay afspillere, lydsystemer til tv og højttalere til højere priser som følge af at disse produkter er blevet mere avancerede. Og kigger vi på fremtidsudsigterne må vi konstatere, at første halvår af 2011 udviser en omsætningsnedgang på 20 procentpoint i forhold til samme periode i Det skal dels tilskrives et fald i priserne, men også på antallet af enheder må vi registrere et fald 7 procentpoint. Forbrugerelektronik er følsomt overfor konjunktur udsving. Når krisen kradser, så er det let at udskyde købet af en ny fladskærm eller spare på udgifterne til musikudstyret i børneværelset. Fællesskabet På en stor del af forbrugerelektronik området er der et tæt samspil mellem udbuddet af indhold og salg og udvikling af produkter. Større fladskærme med højere opløsning betyder f.eks. øget satsning på HD udsendelser hos tv distributørerne, og flere titler på Blu-Ray er en god driver for salget af Blu-Ray afspillere. Dette samspil præger familien af foreninger under BFE paraplyen, som samler såvel udbydere af indhold som leverandører af udstyr. Foreningerne er en del af en sammenhængende værdikæde fra installatøren, der monterer antennen, sætter parabolen op eller kabler lejligheden over tv distributøren, der sammensætter og markedsfører tv-pakkerne til udstyrsleverandørerne, der leverer det udstyr, som forbrugeren skal se oplevelserne på. Som eksempel på betydningen af dette fælllesskab skal nævnes det udredningsarbejde mellem teleindustrien, aktørerne på tv markedet (d.v.s. alle i BFE familien, fra LFE over ASK til AFO) og IT- og Telestyrelsen som blev i værksat i foråret Udredningsarbejdet fokuserer på de forstyrrelser for tv modtagelsen, som kan opstå i forbindelse med ibrugtagningen af MUX7 til mobilt bredbånd. Det forventes, at ITST i løbet af efteråret vil sætte sig i førersædet for et informationsarbejde herom. Det hilser vi velkomment og vi ser det som et konkret resultat af samarbejdet i BFE. Markedsudviklingen Overgangen til digitalt tv i det terrestriske net, den øgede fokus på den bedre kvalitet og tilbud om digital modtagelse i kabelbårent tv, samt de mange udbud om IPTV præger såvel salget af tv udstyr og som antallet af minutter, som husstandene benytter foran tv skærmen. Der sker løbende forskydninger mellem de forskellige tv platforme. Den store overraskelse i for bindelse med den analoge nedlukning har været de mange husstande, der valgte IPTV løsninger. Ellers er det overordnede billede, at terrestrisk tv er i tilbagegang, der er behersket vækst for kabel tv og status quo for satellit platformen. Som nævnt i sidste års beretning blev der kort før sommerferien 2010 indgået et medieforlig, hvor branchen ser det som positivt, at der peges på DAB+ som standard for digital radio og at overgan-

2 2 gen til digital radio skal samordnes på EU niveau. Arbejdet hermed er allerede sat i gang i et udredningsarbejde i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Arbejdet skal lede frem mod en konkret dansk digital radiostrategi. BFE deltager aktivt i denne strategi udvikling. Endvidere kan BFE registrere en betyelig udvikling i DAB tilbuddene hos DR, og det må også betragtes som positivt, at den kommende Radio 24/7 planlægger udsendelser i DAB. Omlægningen af Mux1 i 2012 har præget arbejdet i beretningsåret. BFE kommenterede lovforslaget om et TV2 alene kort og påpegede de administrative besværligheder et sådant forslag ville medføre og fastlog, at det er BFEs principielle holdning, at alle seere bør betale for TV2. Slutresultatet blev, at alle husstande skal betale for TV2s hovedkanal ved overgangen til brugerbetaling i Et af de politiske ønsker i medieaftalen var nedsættelse af et udvalg, der skal undersøge mulighederne for større valgfrihed for tv-seerne. BFE har indtil videre bidraget til dette arbejde med deltagelse i et udvalgsarbejde om ophævelse af tilslutningsligt i regi af Naturstyrelsen, kommentarer til en rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om tv markedet i Danmark, samt via input fra BFEs egne analyser bl.a fra BFEs årlige gallupanalyse, som i 2010 blev udvidet med en lang række spørgsmål om hussstandenes tv adfærd. Det forventes, at der i løbet af efteråret 2011 træffes konklusioner omkring dette arbejde hvorvidt det fører til lovgivning på området er det endnu for tidligt at udtale sig om. Det er BFEs udgangpunkt, at indgreb i markedets mekanismer såvidt muligt bør undgås. Endvidere har BFE sendt et brev til videnskabsministeren i anledning af ministerens forslag om længere bindingsperioder for abonnenter på mobilt bredbånd og gjort ministeren opmærksom på, at bindingsperioder for abonnement på digitale produkter bør være de samme for alle slags indhold, idet der ikke teknisk kan skelnes mellem indhold på forskellige digitale tjenester. Arrangementer I marts mødtes over 140 interessenter fra den danske tv verden til en udbytterig konference, som havde stor politisk bevågenhed, og hvor vi fra branchens side fik lejlighed til at udfolde, hvorledes tv udviklingen vil forløbe over det kommende år over the top og connected tv var hotte emner på konferencen, og BFE fik lejlighed til at sætte fokus på debatten om tv markedet med et indlæg fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, samt et brandaktuelt indlæg om de norske overvejelser på præcis samme område. Evalueringen og reaktionerne fra deltagerne viser stor tilfredshed med konferencen. Usikkerheden omkring udskrivelse af et forårsvalg gjorde, at konferencen måtte flyttes. Det gik ud over afholdelsen af den sædvanlige årlige studietur. Vi fortsatte traditionerne, da vi i maj afholdt endnu et dansk serviceseminar. Der var 80 deltagere fra leverandører og detailleddet, og en række interessante indlæg, der spændte fra de aktuelle forbrugersager om salg af MPEG-udstyr over nettets debatforas rolle i forbrugerdebatten og forbrugerinformationen, samt den fremtidige mærkning af elektriske apparater og kvaliteten i husstandsinstallationer. Seminaret gentages i Modtagekvalitet Beslutningen om at afsætte MUX7 til mobilt bredbånd har været en kilde til bekymring i branchen på af det mulige forstyrrelser dette kan indebære. Derfor glæder det BFE, at det har vist sig muligt at etablere et samarbejde mellem myndigheder og aktører, der skal informere om problemerne og foreslå tiltag, der kan nedbringe dem

3 3 Det bevirker ikke, at BFE svækker fokus på andre forhold af betydning for modtagekvaliteten. Den større sårbarhed i det digitale signal giver anledning til at være opmærksom på installationer og tilslutningskabler i de enkelte husstande. BFE sætter fokus på problemstillingen på serviceseminarerne, i artikler og på messer. BFE har registreret, at detailleddet er blevet opmærksom på disse fejlkilder. Det ser vi dels ved, at nogle detailforretninger fjerner det dårlige udstyr fra hylderne og dels ved en efterspørgsel efter BFEs informationsmateriale på området. Udstyrsproducenter, tv distributører og forretningerne har en fælles interesse i, at fejl identificeres korrekt, så store velfungerede fladskærme ikke suser frem og tilbage mellem forbrugere og servicecentre, når løsningen er et nyt tilslutningskabel. I den forbindelse skal et nyt firmakoncept, Udeteknik, nævnes. Udeteknik træder ind som det første led, der tager kontakt til forbrugeren i hjemmet og undersøger antenne installationen, før egentlig reparation af udstyr iværksættes. Videre digital udvikling Det er nu endelig besluttet, at MUX8 er afsat til tv formål. Der forventes, at der disponeres over denne sendemulighed i Såfremt MUX8 skal benyttes til landsdækkende tv skal der sendes i DVB-T2. Det har konsekvenser for alle led i værdikæden, og alle BFE følger udviklingen tæt, så der i god tid kan planlægges og disponeres. BFE har udarbejdet en analyse over udstyrsbehovet i forbindelse med overgangen til MPEG4 i MUX1 og TV2s overgang til betalingkanal i januar Analysen er blevet forelagt i alle relevante BFE fora, fremlagt i Kulturministeriet og benyttet til briefing af de store detailkæder. Et vigtigt tema i den teknologiske udvikling er connected tv, der tegner sig for mellem en fjerdedel og en femtedel af alle leverede tv apparater. Det vil bevirke ændringer markedets værdikæder og der er en række udfordringer for leverandørerne, som er blevet drøftet i LFEs bestyrelse og udvalg i løbet af året, her skal kort nævnes Apps og i den forbindelse risikoen for ophør af aftale mellem indholdsleverandører og producent og hvilke forbrugerretlige konsekvenser det kan have. Uklarhed om vilkår og regler for opdatering/ændring i software (i pc verdenen er det alment accepteret, at software løbende opdateres og dermed ændres) Nye EU regler for cookies (privatlivsfred) kan have betydning for nogle leverandørers forretningsmodeller. Bekendtgørelse herom skulle træde i kraft den 25. maj. Det er endnu ikke sket. Manglende viden om netværksopkoblede produkter i forretningerne. Det er besluttet, at sekretariatet arbejder med disse spørgsmål. Foranlediget af en artikel i FDA orientering, der kritiserede leverandørernes opsætning af apparater, konstaterede BFEs tekniske eksperter, at problemerne snarere skyldes, at antenneforeningerne ikke følger en ensartet standard for signalering. På baggrund af dette foreslog sekretariatet i AFOs styregruppe, at AFOs retningslinjer for antenneanlæg suppleres med bestemmelse om, at NorDig Rules of Operation bør efterleves i fællesantenneanlæg. AFOs styregruppe har tilslutett sig dette.

4 4 MPEG sagerne De hastige skift fra MPEG2 til MPEG4 har givet anledning til nogle afgørelser i Forbrugerklagenævnet, hvor nogle forbrugere har fået medhold i, at de har krav på at få udskiftet deres MPEG2 skærm med en MPEG4 skærm. Og ligeledes har nogle forbrugere fået medhold i, at forretningerne skulle have informeret dem om YouSees skift til udsendelse af et ukodet digitalt signal. Et skift, som forretningerne af gode grunde ikke kunne være vidende om. Med den prisudvikling, der sker på fladskærme, har disse afgørelser betydelige konsekvenser for detailleddet. BFE har holdt nogle møder med Dansk Erhverv, som repræsenterer detailleddet, om problemstillingen. Dansk Erhverv har besluttet, at indbringe Forbrugerklagenævnets afgørelser for domstolene. Dansk Erhverv har på baggrund af Forbrugerklagenævnets afgørelser planer om forskelligt oplysningsarbejde rettet mod såvel medarbejdere i butikkerne som forbrugerne. BFE har givet sin fulde støtte hertil og har bidraget med udkast og baggrundsinformation, samt tilsagn om at kontrollere og kvalitetssikre det materiale, som Dansk Erhverv måtte få udarbejdet. I den mere overordnede - og politiske - diskussion af disse sager, har BFE offentliggjort en artikel med titlen >> Fremtidssikret det forbudte ord<<, der påpeger det paradigmeskift som overgangen fra analog til digital teknologi indebærer. I artiklen har vi gjort opmærksom på, at vi alle skal vænne os til at udskifte eller opgradere vores forbrugerelektronik i samme takt som vi udskifter eller opgraderer vores computerudstyr og vores mobiltelefoner. BFE forudser, at MPEG sagerne ikke bliver de eneste sager, hvor teknologiudviklingen går hurtigere end forbrugerens to års klageret. Men BFE kan bidrage til, at der bliver få sager ved at fokusere på information, og ved vedholdende at fastholde de politiske beslutningstagere på langsigtet planlægning. Nordisk samarbejde I det fælles nordiske samarbejde i NACEA har BFE stor glæde af at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Mange af medlemsvirksomhederne opererer på nordisk plan, og BFE drager nytte af deltagelse i fælles konferencer og fælles arrangementer for pressen på forbrugerelektronikmessen IFA. I forbindelse med overgangen til digitalt tv har de nordiske organisationer kunnet konstatere et skæbnefællesskab, idet standarderne for komprimering af tv signaler fastlægges i NorDig samarbejdet mellem broadcastere og tv distributører. Det samme er tilfældet for mange af de øvrige standarder, som tv-digitaliseringen og den kommende radiodigitalisering nødvendiggør. Opmærksomheden på det nordiske samarbejde bør derfor intensiveres og udbygges. Det er vigtigt for alle aktørerne, at der skabes så store markeder som muligt, så teknologiske standarder kan udveksles over grænserne. Fra LFEs side blev der i begyndelsen af beretningsperioden rejst et ønske om et fælles nordisk statistik system. Emnet har været drøftet på to NACEA møder, og BFE der den organisation, der benytter et online system har skitseret, hvorledes dette system kan udbygges til et fælles nordisk system. LFE bestyrelsen har besluttet, at bekoste gennemførelse af en foranalyse af en sådan udbygning. Foranalysen skal danne grundlag for indhentning af et præcist tilbud. Arbejdet med foranalysen er iværksat og forventes forelagt på NACEA mødet i oktober. I nordisk regi arbejdes der mod en samlet NorDig test procedure. Miljø og energi Medlemsvirksomhedernes organisationer i de enkelte lande er små set i global sammenhæng. Selv i nordisk sammenhæng er mange af medlemsvirkomhederne små. I EU sammenhæng er der mulighed for at skabe det volumen og den gennemslagskraft, der kan påvirke regeldannelsen og

5 5 skabe standarder i en skala, der sikrer et volumen, som gør at medlemsvirksomhederne kan sælge produkter udviklet til et stort marked. BFE har årets løb taget følgende initiativer: Svar til Center om Energibesparelse, hvor BFE takker nej til at deltage i en særlig dansk energimærkning, men støtter den fælles energimærkning for hele EU Høringsvar til miljøministeren om ftalater, hvor BFE anbefaler fremme af et fælles EU initiativ i modsætning til dansk enegang på området. Høringssvar til miljøstyrelsen om forhøjelse af batteriafgiften (fælles fra BFE og FEHA) Høringssvar til miljøstyrelsen om indsamling af el-skrot (fælles fra El-retur, BFE og FEHA). BFE konstaterer i øvrigt over, at den danske forbrugerelektronik branche er blandt de bedste genbrugere af el-skrot. I Danmark er genbruget ifølge 2010 tal fra El-retur på 90 procent med et gennemsnit på 65 procent i det øvrige EU). Det tætte samarbejde i sekretariatet, som rummer såvel producenterne i BFE og FEHA, som den største danske kollektive ordning for indsamling af elskrot EL-Retur - er uden tvivl en medvirkende årsag til det gode resultat. Markedsinformation Et vigtigt område for foreningernes arbejde er korrekt information om markedets udvikling. Som nævnt tidligere er der i nordisk regi iværksat et arbejde, der skal føre frem til en fælles nordisk statistik. Der er samtidig iværksat forskellige mindre forbedringer i det eksisterende danske system. Ikke mindst er rutinerne i kontakten til indberetterne blevet forbedrede. Det vanskeliggøres dog ind imellem af hyppig udskiftning af disse og manglende back up rutiner hos medlemsvirksomhederne, så vi opfordrer til, at medlemmrne etablerer sådanne back up rutiner. Den årlige Gallup analyse om husstandenee køb og bestand af forbrugerelektronik er blevet udbygget og mere systematisk, nu også med data om husstandenes tv adfærd. Der er i ASK indgået en aftale om en forhøjelse af kontingentet, således at dette fremover dækker fomidling af de samme statistiske data til ASK medlemmerne som til LFE medlemmerne tidligere kunne ASK medlemmerne købe disse data individuelt. Den nye ordning indebærer, at alle BFE medlemmer har adgang til samme statistiske data. Kommunikation Branchens magasin, Digitalt, måtte ultimo 2010 opgives. Det skyldes frem for alt den manglende annoncering i magasinet. I løbet af 2011 blev der iværksat en oprustning af DIGI-Mail, en omfattende og tiltrængt - oprydning på hjemmesiden, og arbejdet går videre med flere temaartikler på hjemmesiden og formidling af information til konkrete målgrupper (et eksempel er detailforretninger og fællesantenneforeninger, der informereres om kvalitet i husstandsinstallationer). I løbet af efteråret fremlæges forslag til en egentlig kommunkationsstrategi for BFE. Generelt er BFEs pressearbejde i foreningsåret forløbet godt. BFE har god respons på vores formidling til pressen, og har kunnet registrere en betydelig stigning i omtalen af emner, der har vores interesse ligesom vi konstaterer, at foreningens sekretariat ofte benyttes af pressen til indhentning af baggrundsdata og bekræftelse af information. IFA og CES En vigtig del af pressearbejdet foregår i forbindelse med messer. I en årrække har foreningssamarbejdet inviteret en række repræsentanter for pressen til IFA i Berlin, hvor vi kan rapportere god dækning. Der har også tidligere være inviteret til deltagelse i CES. Det blev genoptaget i 2011, hvor journalister og repræsentanter for branchen deltog på CES i Las Vegas. Den mere systemastiske styring af pressearrangementerne på IFA og CES i beretningsperioden har bevirket, at BFEs pressemøder på de to arrangementer er blevet den etablerede talerstol for

6 6 formidling af fællesnævnerne i den teknologiske udvikling og branchens nye tiltag i forlængelse heraf. Nye medarbejdere til branchen - lærlingeuddannelsen Også i dette foreningsår har uddannelsen af teknikere til branchen stået på dagsordenen. Der er nu etableret en Frontline Medie- og PC supporter uddannelse i Viborg og flere medlemsvirksomhederne har bidraget med udstyr til undervisningen. Navigation I regi af navigationsgruppen har BFE et frugtbart samarbejde Vejdirektoratet, så medlemmernes produkter kan udvikles og tilpasses, så de data, som leveres fra Vejdirektoratets systemer kan udnyttes. Lagringsmedier Lagringsmediegruppen har i året løb holdt møder med Copydan med drøftelser af, hvorledes det sikres, at der betales Copydan afgift på alle lagringsmedier, der sælges, og hvordan Copydan kan gribe ind overfor for freeriders. Til og afgang af medlemmer Garmin, Hama, Verbatim og Yamaha har ønsket at udtræde. Yamaha forventes dog at genoverveje beslutningen. LFE bestyrelsen har bedt sekretariatet undersøge om Sharp og Toshiba ønsker medlemskab. Endvidere bør samarbejde med Batteriforeningen analyseres. Der er fra DAB/Danmark været en føler om adgang til BFE fællesskabet. I beretningsperioden er Andrea Gisle Joensen udtrådt af bestyrelsen på grund af jobskifte. Bestyrelsen har bedt en repræsentant for Panasonic udfylde den vakante plads indtil generalforsamlingen. Det kommende år Som nævnt tidligere i beretningen er der nogle vigtige opgaver i det kommende års arbejde. Der vil foregå yderligere drøftelser om digital radio. Der vil være fokus på anvendelsen af MUX7 og andre problemer med modtagekvalitet. Udredningsarbejdet omkring frit valg af tv kanaler og tilslutningspligt må forventes at finde sin afslutning. Der kan forventes debat og forbrugerkonflikter omkring den hastige digitale udvikling, og forventningerne til vores evne til at informere hurtigt og korrekt vil være stadigt stigende. Det stiller krav til oprustning af organisationens vidensniveau. Studierejser og konferencer er et led heri, og det er planlagt at fortsætte med disse aktiviteter. Udveksling af information og videndeling i udvalgene er måske den allervigtigste vigtigste faktor i dette. BFE vil derfor godt benytte denne lejlighed til at sige tak til de mange medarbejdere i vore organisationer, der gør et stort stykke arbejde i denne proces og ikke mindst tak til de medlemsvirksomheder som gør det muligt.

Årsberetning for foreningsåret i BFE i 2013 / 2014

Årsberetning for foreningsåret i BFE i 2013 / 2014 Årsberetning for foreningsåret i BFE i 2013 / 2014 BFE Branchen ForbrugerElektronik er en paraply organisation for de to selvstændige foreninger: Leverandørforeningen for ForbrugerElektronik (LFE), der

Læs mere

Markedsudvikling og forventninger. BFE Pressemøde IFA 6. september 2013 Laila Kelp Rasmussen

Markedsudvikling og forventninger. BFE Pressemøde IFA 6. september 2013 Laila Kelp Rasmussen Markedsudvikling og forventninger BFE Pressemøde IFA 6. september 2013 Laila Kelp Rasmussen Om BFE ASK: Antenne, Satellit og Kabelbranchen BFE: Branchen ForbrugerElektronik LFE: Leverandørforeningen for

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

BFE Branchen ForbrugerElektronik Årsberetning 2011 2012

BFE Branchen ForbrugerElektronik Årsberetning 2011 2012 BFE Branchen ForbrugerElektronik Årsberetning 2011 2012 2 BFE Branchen ForbrugerElektronik Årsberetning for foreningsåret 2011 2012 BFE Branchen ForbrugerElektronik er en paraply organisation for de to

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003. - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet

Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003. - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003 - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet - Aftalen er med returvej og service - Anlægget er et stikledningsanlæg uden at

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god.

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god. 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Generalforsamling den 14. marts 2012. Generelt. Odder Antenneforening har igen i 2011 haft et godt år. Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer Formandens beretning for 2012 Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013 Kære medlemmer Efter at vi nu har etableret os med YouSee's programpakker, så skulle man måske mene, at der ikke kan være så

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010 Birkelse Ryaa Antenneforening Birkelse 2. marts 2011 FORMANDENS BERETNING 2010 Så er vi igen samlet til generalforsamling i Antenneforeningen, denne gang er det 8 gang vi er samlet. Vi skal se tilbage

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

En verden af oplevelser ANDELS.NET. Bredbånd til boligforeninger

En verden af oplevelser ANDELS.NET. Bredbånd til boligforeninger En verden af oplevelser Fem gode grunde til at vi er billigere 1: Andels.net ejer selv vores fiberring og lejer os ikke ind på andres. Andels.net står selv for installationerne af netværk og for trækning

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Grundejerlauget Holteavlsgård V/ Christian Limkilde Agenda Digital/Analog TV pakker NYHED: Bland selv TV fra YouSee Se TV når det passer dig (YouSee Plus) Bredbånd YouSee

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011

Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011 Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2011 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 7. marts 2012

Bestyrelsens beretning vedrørende 2011 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 7. marts 2012 Bestyrelsens beretning vedrørende 2011 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 7. marts 2012 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også komme

Læs mere

Konsekvenserne af L 97 for tv-området

Konsekvenserne af L 97 for tv-området Retsudvalget 2008-09 L 97 Bilag 7 Offentligt D. 24. februar 2009 Konsekvenserne af L 97 for tv-området Indledende Det fremsatte lovforslag L97 vedr. revision af Forbrugeraftaleloven vil have en række negative

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 7. maj 2015 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Ulf Lund Boxer TV

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse:

Notat. Indholdsfortegnelse: Notat Tværgående planlægning J.nr. NST 103-00044 Ref. PeA Den 14. december 2011 Rapport om ændring af planloven vedrørende ophør af bestemmelser i gældende lokalplaner mv. om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Dagsorden: 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes laugets forretningsfører Ole Larsen, som konstaterede,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Fremtidens netværk til boligen. Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger

Fremtidens netværk til boligen. Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger Fremtidens netværk til boligen Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger 2 Det rigtige netværk til din bolig Skal du bygge nyt - eller skal du renovere din nuværende bolig? Så

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

beretning GAF for året 2009

beretning GAF for året 2009 beretning GAF for året 2009 2009 blev også et meget turbulent år, som jeg også lagde op til i beretningen sidste år. Der har været mange problemer med anlægget på den måde at billedet på TV fryser, dvs.

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

Generalforsamling. Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 18.00 I Elverhøjssalen, Stationsvej 1

Generalforsamling. Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 18.00 I Elverhøjssalen, Stationsvej 1 Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 18.00 I Elverhøjssalen, Stationsvej 1 Din lokale bredbåndsleverandør Internet IP telefoni Alsidigt TV digitalt og analogt programudbud Radioprogrammer -

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 26. MAJ 2004, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00 DIANALUND ANTENNEFORENING Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00 1. Valg af dirigent Dagsorden: Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. 2009 var for os tv-seere et skelsættende

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Søderberg / Nielsen ApS v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 1 af 7 Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 Her følger referatet fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. april 2007 i Tune Menighedscenter

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere