Beretning for foreningsåret 2010/2011 for Leverandørforeningen for ForbrugerElektronik (LFE)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for foreningsåret 2010/2011 for Leverandørforeningen for ForbrugerElektronik (LFE)"

Transkript

1 BFE er opdelt i to medlemsforeninger, Leverandørforeningen for ForbgrugerElektronik (LFE) og Antenne, Satellit og Kabel-tv branchen (ASK). De to foreninger holder hver sin generalforsamling og aflægger hver sig beretning. Bestyrelsen for LFE udpeger to repræsentanter for LFE og bestyrelsen for ASK udpeger to repræsentanter for ASK til bestyrelsen for paraplyorganisationen BFE. Beretning for foreningsåret 2010/2011 for Leverandørforeningen for ForbrugerElektronik (LFE) Omsætningen i 2010 lå på samme niveau som året før. Salget indenfor nogle klassiske produktgrupper stagnerede, f.eks. blev der solgt færre fladskærme end året før. Til gengæld er salget indenfor nye produkter som DAB radioer og Ipod docking stations i vækst. Endvidere sælges produkter som BluRay afspillere, lydsystemer til tv og højttalere til højere priser som følge af at disse produkter er blevet mere avancerede. Og kigger vi på fremtidsudsigterne må vi konstatere, at første halvår af 2011 udviser en omsætningsnedgang på 20 procentpoint i forhold til samme periode i Det skal dels tilskrives et fald i priserne, men også på antallet af enheder må vi registrere et fald 7 procentpoint. Forbrugerelektronik er følsomt overfor konjunktur udsving. Når krisen kradser, så er det let at udskyde købet af en ny fladskærm eller spare på udgifterne til musikudstyret i børneværelset. Fællesskabet På en stor del af forbrugerelektronik området er der et tæt samspil mellem udbuddet af indhold og salg og udvikling af produkter. Større fladskærme med højere opløsning betyder f.eks. øget satsning på HD udsendelser hos tv distributørerne, og flere titler på Blu-Ray er en god driver for salget af Blu-Ray afspillere. Dette samspil præger familien af foreninger under BFE paraplyen, som samler såvel udbydere af indhold som leverandører af udstyr. Foreningerne er en del af en sammenhængende værdikæde fra installatøren, der monterer antennen, sætter parabolen op eller kabler lejligheden over tv distributøren, der sammensætter og markedsfører tv-pakkerne til udstyrsleverandørerne, der leverer det udstyr, som forbrugeren skal se oplevelserne på. Som eksempel på betydningen af dette fælllesskab skal nævnes det udredningsarbejde mellem teleindustrien, aktørerne på tv markedet (d.v.s. alle i BFE familien, fra LFE over ASK til AFO) og IT- og Telestyrelsen som blev i værksat i foråret Udredningsarbejdet fokuserer på de forstyrrelser for tv modtagelsen, som kan opstå i forbindelse med ibrugtagningen af MUX7 til mobilt bredbånd. Det forventes, at ITST i løbet af efteråret vil sætte sig i førersædet for et informationsarbejde herom. Det hilser vi velkomment og vi ser det som et konkret resultat af samarbejdet i BFE. Markedsudviklingen Overgangen til digitalt tv i det terrestriske net, den øgede fokus på den bedre kvalitet og tilbud om digital modtagelse i kabelbårent tv, samt de mange udbud om IPTV præger såvel salget af tv udstyr og som antallet af minutter, som husstandene benytter foran tv skærmen. Der sker løbende forskydninger mellem de forskellige tv platforme. Den store overraskelse i for bindelse med den analoge nedlukning har været de mange husstande, der valgte IPTV løsninger. Ellers er det overordnede billede, at terrestrisk tv er i tilbagegang, der er behersket vækst for kabel tv og status quo for satellit platformen. Som nævnt i sidste års beretning blev der kort før sommerferien 2010 indgået et medieforlig, hvor branchen ser det som positivt, at der peges på DAB+ som standard for digital radio og at overgan-

2 2 gen til digital radio skal samordnes på EU niveau. Arbejdet hermed er allerede sat i gang i et udredningsarbejde i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Arbejdet skal lede frem mod en konkret dansk digital radiostrategi. BFE deltager aktivt i denne strategi udvikling. Endvidere kan BFE registrere en betyelig udvikling i DAB tilbuddene hos DR, og det må også betragtes som positivt, at den kommende Radio 24/7 planlægger udsendelser i DAB. Omlægningen af Mux1 i 2012 har præget arbejdet i beretningsåret. BFE kommenterede lovforslaget om et TV2 alene kort og påpegede de administrative besværligheder et sådant forslag ville medføre og fastlog, at det er BFEs principielle holdning, at alle seere bør betale for TV2. Slutresultatet blev, at alle husstande skal betale for TV2s hovedkanal ved overgangen til brugerbetaling i Et af de politiske ønsker i medieaftalen var nedsættelse af et udvalg, der skal undersøge mulighederne for større valgfrihed for tv-seerne. BFE har indtil videre bidraget til dette arbejde med deltagelse i et udvalgsarbejde om ophævelse af tilslutningsligt i regi af Naturstyrelsen, kommentarer til en rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om tv markedet i Danmark, samt via input fra BFEs egne analyser bl.a fra BFEs årlige gallupanalyse, som i 2010 blev udvidet med en lang række spørgsmål om hussstandenes tv adfærd. Det forventes, at der i løbet af efteråret 2011 træffes konklusioner omkring dette arbejde hvorvidt det fører til lovgivning på området er det endnu for tidligt at udtale sig om. Det er BFEs udgangpunkt, at indgreb i markedets mekanismer såvidt muligt bør undgås. Endvidere har BFE sendt et brev til videnskabsministeren i anledning af ministerens forslag om længere bindingsperioder for abonnenter på mobilt bredbånd og gjort ministeren opmærksom på, at bindingsperioder for abonnement på digitale produkter bør være de samme for alle slags indhold, idet der ikke teknisk kan skelnes mellem indhold på forskellige digitale tjenester. Arrangementer I marts mødtes over 140 interessenter fra den danske tv verden til en udbytterig konference, som havde stor politisk bevågenhed, og hvor vi fra branchens side fik lejlighed til at udfolde, hvorledes tv udviklingen vil forløbe over det kommende år over the top og connected tv var hotte emner på konferencen, og BFE fik lejlighed til at sætte fokus på debatten om tv markedet med et indlæg fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, samt et brandaktuelt indlæg om de norske overvejelser på præcis samme område. Evalueringen og reaktionerne fra deltagerne viser stor tilfredshed med konferencen. Usikkerheden omkring udskrivelse af et forårsvalg gjorde, at konferencen måtte flyttes. Det gik ud over afholdelsen af den sædvanlige årlige studietur. Vi fortsatte traditionerne, da vi i maj afholdt endnu et dansk serviceseminar. Der var 80 deltagere fra leverandører og detailleddet, og en række interessante indlæg, der spændte fra de aktuelle forbrugersager om salg af MPEG-udstyr over nettets debatforas rolle i forbrugerdebatten og forbrugerinformationen, samt den fremtidige mærkning af elektriske apparater og kvaliteten i husstandsinstallationer. Seminaret gentages i Modtagekvalitet Beslutningen om at afsætte MUX7 til mobilt bredbånd har været en kilde til bekymring i branchen på af det mulige forstyrrelser dette kan indebære. Derfor glæder det BFE, at det har vist sig muligt at etablere et samarbejde mellem myndigheder og aktører, der skal informere om problemerne og foreslå tiltag, der kan nedbringe dem

3 3 Det bevirker ikke, at BFE svækker fokus på andre forhold af betydning for modtagekvaliteten. Den større sårbarhed i det digitale signal giver anledning til at være opmærksom på installationer og tilslutningskabler i de enkelte husstande. BFE sætter fokus på problemstillingen på serviceseminarerne, i artikler og på messer. BFE har registreret, at detailleddet er blevet opmærksom på disse fejlkilder. Det ser vi dels ved, at nogle detailforretninger fjerner det dårlige udstyr fra hylderne og dels ved en efterspørgsel efter BFEs informationsmateriale på området. Udstyrsproducenter, tv distributører og forretningerne har en fælles interesse i, at fejl identificeres korrekt, så store velfungerede fladskærme ikke suser frem og tilbage mellem forbrugere og servicecentre, når løsningen er et nyt tilslutningskabel. I den forbindelse skal et nyt firmakoncept, Udeteknik, nævnes. Udeteknik træder ind som det første led, der tager kontakt til forbrugeren i hjemmet og undersøger antenne installationen, før egentlig reparation af udstyr iværksættes. Videre digital udvikling Det er nu endelig besluttet, at MUX8 er afsat til tv formål. Der forventes, at der disponeres over denne sendemulighed i Såfremt MUX8 skal benyttes til landsdækkende tv skal der sendes i DVB-T2. Det har konsekvenser for alle led i værdikæden, og alle BFE følger udviklingen tæt, så der i god tid kan planlægges og disponeres. BFE har udarbejdet en analyse over udstyrsbehovet i forbindelse med overgangen til MPEG4 i MUX1 og TV2s overgang til betalingkanal i januar Analysen er blevet forelagt i alle relevante BFE fora, fremlagt i Kulturministeriet og benyttet til briefing af de store detailkæder. Et vigtigt tema i den teknologiske udvikling er connected tv, der tegner sig for mellem en fjerdedel og en femtedel af alle leverede tv apparater. Det vil bevirke ændringer markedets værdikæder og der er en række udfordringer for leverandørerne, som er blevet drøftet i LFEs bestyrelse og udvalg i løbet af året, her skal kort nævnes Apps og i den forbindelse risikoen for ophør af aftale mellem indholdsleverandører og producent og hvilke forbrugerretlige konsekvenser det kan have. Uklarhed om vilkår og regler for opdatering/ændring i software (i pc verdenen er det alment accepteret, at software løbende opdateres og dermed ændres) Nye EU regler for cookies (privatlivsfred) kan have betydning for nogle leverandørers forretningsmodeller. Bekendtgørelse herom skulle træde i kraft den 25. maj. Det er endnu ikke sket. Manglende viden om netværksopkoblede produkter i forretningerne. Det er besluttet, at sekretariatet arbejder med disse spørgsmål. Foranlediget af en artikel i FDA orientering, der kritiserede leverandørernes opsætning af apparater, konstaterede BFEs tekniske eksperter, at problemerne snarere skyldes, at antenneforeningerne ikke følger en ensartet standard for signalering. På baggrund af dette foreslog sekretariatet i AFOs styregruppe, at AFOs retningslinjer for antenneanlæg suppleres med bestemmelse om, at NorDig Rules of Operation bør efterleves i fællesantenneanlæg. AFOs styregruppe har tilslutett sig dette.

4 4 MPEG sagerne De hastige skift fra MPEG2 til MPEG4 har givet anledning til nogle afgørelser i Forbrugerklagenævnet, hvor nogle forbrugere har fået medhold i, at de har krav på at få udskiftet deres MPEG2 skærm med en MPEG4 skærm. Og ligeledes har nogle forbrugere fået medhold i, at forretningerne skulle have informeret dem om YouSees skift til udsendelse af et ukodet digitalt signal. Et skift, som forretningerne af gode grunde ikke kunne være vidende om. Med den prisudvikling, der sker på fladskærme, har disse afgørelser betydelige konsekvenser for detailleddet. BFE har holdt nogle møder med Dansk Erhverv, som repræsenterer detailleddet, om problemstillingen. Dansk Erhverv har besluttet, at indbringe Forbrugerklagenævnets afgørelser for domstolene. Dansk Erhverv har på baggrund af Forbrugerklagenævnets afgørelser planer om forskelligt oplysningsarbejde rettet mod såvel medarbejdere i butikkerne som forbrugerne. BFE har givet sin fulde støtte hertil og har bidraget med udkast og baggrundsinformation, samt tilsagn om at kontrollere og kvalitetssikre det materiale, som Dansk Erhverv måtte få udarbejdet. I den mere overordnede - og politiske - diskussion af disse sager, har BFE offentliggjort en artikel med titlen >> Fremtidssikret det forbudte ord<<, der påpeger det paradigmeskift som overgangen fra analog til digital teknologi indebærer. I artiklen har vi gjort opmærksom på, at vi alle skal vænne os til at udskifte eller opgradere vores forbrugerelektronik i samme takt som vi udskifter eller opgraderer vores computerudstyr og vores mobiltelefoner. BFE forudser, at MPEG sagerne ikke bliver de eneste sager, hvor teknologiudviklingen går hurtigere end forbrugerens to års klageret. Men BFE kan bidrage til, at der bliver få sager ved at fokusere på information, og ved vedholdende at fastholde de politiske beslutningstagere på langsigtet planlægning. Nordisk samarbejde I det fælles nordiske samarbejde i NACEA har BFE stor glæde af at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Mange af medlemsvirksomhederne opererer på nordisk plan, og BFE drager nytte af deltagelse i fælles konferencer og fælles arrangementer for pressen på forbrugerelektronikmessen IFA. I forbindelse med overgangen til digitalt tv har de nordiske organisationer kunnet konstatere et skæbnefællesskab, idet standarderne for komprimering af tv signaler fastlægges i NorDig samarbejdet mellem broadcastere og tv distributører. Det samme er tilfældet for mange af de øvrige standarder, som tv-digitaliseringen og den kommende radiodigitalisering nødvendiggør. Opmærksomheden på det nordiske samarbejde bør derfor intensiveres og udbygges. Det er vigtigt for alle aktørerne, at der skabes så store markeder som muligt, så teknologiske standarder kan udveksles over grænserne. Fra LFEs side blev der i begyndelsen af beretningsperioden rejst et ønske om et fælles nordisk statistik system. Emnet har været drøftet på to NACEA møder, og BFE der den organisation, der benytter et online system har skitseret, hvorledes dette system kan udbygges til et fælles nordisk system. LFE bestyrelsen har besluttet, at bekoste gennemførelse af en foranalyse af en sådan udbygning. Foranalysen skal danne grundlag for indhentning af et præcist tilbud. Arbejdet med foranalysen er iværksat og forventes forelagt på NACEA mødet i oktober. I nordisk regi arbejdes der mod en samlet NorDig test procedure. Miljø og energi Medlemsvirksomhedernes organisationer i de enkelte lande er små set i global sammenhæng. Selv i nordisk sammenhæng er mange af medlemsvirkomhederne små. I EU sammenhæng er der mulighed for at skabe det volumen og den gennemslagskraft, der kan påvirke regeldannelsen og

5 5 skabe standarder i en skala, der sikrer et volumen, som gør at medlemsvirksomhederne kan sælge produkter udviklet til et stort marked. BFE har årets løb taget følgende initiativer: Svar til Center om Energibesparelse, hvor BFE takker nej til at deltage i en særlig dansk energimærkning, men støtter den fælles energimærkning for hele EU Høringsvar til miljøministeren om ftalater, hvor BFE anbefaler fremme af et fælles EU initiativ i modsætning til dansk enegang på området. Høringssvar til miljøstyrelsen om forhøjelse af batteriafgiften (fælles fra BFE og FEHA) Høringssvar til miljøstyrelsen om indsamling af el-skrot (fælles fra El-retur, BFE og FEHA). BFE konstaterer i øvrigt over, at den danske forbrugerelektronik branche er blandt de bedste genbrugere af el-skrot. I Danmark er genbruget ifølge 2010 tal fra El-retur på 90 procent med et gennemsnit på 65 procent i det øvrige EU). Det tætte samarbejde i sekretariatet, som rummer såvel producenterne i BFE og FEHA, som den største danske kollektive ordning for indsamling af elskrot EL-Retur - er uden tvivl en medvirkende årsag til det gode resultat. Markedsinformation Et vigtigt område for foreningernes arbejde er korrekt information om markedets udvikling. Som nævnt tidligere er der i nordisk regi iværksat et arbejde, der skal føre frem til en fælles nordisk statistik. Der er samtidig iværksat forskellige mindre forbedringer i det eksisterende danske system. Ikke mindst er rutinerne i kontakten til indberetterne blevet forbedrede. Det vanskeliggøres dog ind imellem af hyppig udskiftning af disse og manglende back up rutiner hos medlemsvirksomhederne, så vi opfordrer til, at medlemmrne etablerer sådanne back up rutiner. Den årlige Gallup analyse om husstandenee køb og bestand af forbrugerelektronik er blevet udbygget og mere systematisk, nu også med data om husstandenes tv adfærd. Der er i ASK indgået en aftale om en forhøjelse af kontingentet, således at dette fremover dækker fomidling af de samme statistiske data til ASK medlemmerne som til LFE medlemmerne tidligere kunne ASK medlemmerne købe disse data individuelt. Den nye ordning indebærer, at alle BFE medlemmer har adgang til samme statistiske data. Kommunikation Branchens magasin, Digitalt, måtte ultimo 2010 opgives. Det skyldes frem for alt den manglende annoncering i magasinet. I løbet af 2011 blev der iværksat en oprustning af DIGI-Mail, en omfattende og tiltrængt - oprydning på hjemmesiden, og arbejdet går videre med flere temaartikler på hjemmesiden og formidling af information til konkrete målgrupper (et eksempel er detailforretninger og fællesantenneforeninger, der informereres om kvalitet i husstandsinstallationer). I løbet af efteråret fremlæges forslag til en egentlig kommunkationsstrategi for BFE. Generelt er BFEs pressearbejde i foreningsåret forløbet godt. BFE har god respons på vores formidling til pressen, og har kunnet registrere en betydelig stigning i omtalen af emner, der har vores interesse ligesom vi konstaterer, at foreningens sekretariat ofte benyttes af pressen til indhentning af baggrundsdata og bekræftelse af information. IFA og CES En vigtig del af pressearbejdet foregår i forbindelse med messer. I en årrække har foreningssamarbejdet inviteret en række repræsentanter for pressen til IFA i Berlin, hvor vi kan rapportere god dækning. Der har også tidligere være inviteret til deltagelse i CES. Det blev genoptaget i 2011, hvor journalister og repræsentanter for branchen deltog på CES i Las Vegas. Den mere systemastiske styring af pressearrangementerne på IFA og CES i beretningsperioden har bevirket, at BFEs pressemøder på de to arrangementer er blevet den etablerede talerstol for

6 6 formidling af fællesnævnerne i den teknologiske udvikling og branchens nye tiltag i forlængelse heraf. Nye medarbejdere til branchen - lærlingeuddannelsen Også i dette foreningsår har uddannelsen af teknikere til branchen stået på dagsordenen. Der er nu etableret en Frontline Medie- og PC supporter uddannelse i Viborg og flere medlemsvirksomhederne har bidraget med udstyr til undervisningen. Navigation I regi af navigationsgruppen har BFE et frugtbart samarbejde Vejdirektoratet, så medlemmernes produkter kan udvikles og tilpasses, så de data, som leveres fra Vejdirektoratets systemer kan udnyttes. Lagringsmedier Lagringsmediegruppen har i året løb holdt møder med Copydan med drøftelser af, hvorledes det sikres, at der betales Copydan afgift på alle lagringsmedier, der sælges, og hvordan Copydan kan gribe ind overfor for freeriders. Til og afgang af medlemmer Garmin, Hama, Verbatim og Yamaha har ønsket at udtræde. Yamaha forventes dog at genoverveje beslutningen. LFE bestyrelsen har bedt sekretariatet undersøge om Sharp og Toshiba ønsker medlemskab. Endvidere bør samarbejde med Batteriforeningen analyseres. Der er fra DAB/Danmark været en føler om adgang til BFE fællesskabet. I beretningsperioden er Andrea Gisle Joensen udtrådt af bestyrelsen på grund af jobskifte. Bestyrelsen har bedt en repræsentant for Panasonic udfylde den vakante plads indtil generalforsamlingen. Det kommende år Som nævnt tidligere i beretningen er der nogle vigtige opgaver i det kommende års arbejde. Der vil foregå yderligere drøftelser om digital radio. Der vil være fokus på anvendelsen af MUX7 og andre problemer med modtagekvalitet. Udredningsarbejdet omkring frit valg af tv kanaler og tilslutningspligt må forventes at finde sin afslutning. Der kan forventes debat og forbrugerkonflikter omkring den hastige digitale udvikling, og forventningerne til vores evne til at informere hurtigt og korrekt vil være stadigt stigende. Det stiller krav til oprustning af organisationens vidensniveau. Studierejser og konferencer er et led heri, og det er planlagt at fortsætte med disse aktiviteter. Udveksling af information og videndeling i udvalgene er måske den allervigtigste vigtigste faktor i dette. BFE vil derfor godt benytte denne lejlighed til at sige tak til de mange medarbejdere i vore organisationer, der gør et stort stykke arbejde i denne proces og ikke mindst tak til de medlemsvirksomheder som gør det muligt.

BFE Branchen ForbrugerElektronik Årsberetning 2011 2012

BFE Branchen ForbrugerElektronik Årsberetning 2011 2012 BFE Branchen ForbrugerElektronik Årsberetning 2011 2012 2 BFE Branchen ForbrugerElektronik Årsberetning for foreningsåret 2011 2012 BFE Branchen ForbrugerElektronik er en paraply organisation for de to

Læs mere

Årsberetning for foreningsåret i BFE i 2013 / 2014

Årsberetning for foreningsåret i BFE i 2013 / 2014 Årsberetning for foreningsåret i BFE i 2013 / 2014 BFE Branchen ForbrugerElektronik er en paraply organisation for de to selvstændige foreninger: Leverandørforeningen for ForbrugerElektronik (LFE), der

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 Udgivet af DR

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. november 2013 Sag 114/2012 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for Expert Nordvestsjælland A/S (advokat Eigil Lego Andersen) mod Forbrugerombudsmanden som mandatar

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse:

Notat. Indholdsfortegnelse: Notat Tværgående planlægning J.nr. NST 103-00044 Ref. PeA Den 14. december 2011 Rapport om ændring af planloven vedrørende ophør af bestemmelser i gældende lokalplaner mv. om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

Redegørelse nr. R 9 (28/4 2010) Folketinget 2009-10 1. STØRRE POLITISKE UDFORDRINGER OG SAGER PÅ IKT-OMRÅDET. Skriftlig redegørelse

Redegørelse nr. R 9 (28/4 2010) Folketinget 2009-10 1. STØRRE POLITISKE UDFORDRINGER OG SAGER PÅ IKT-OMRÅDET. Skriftlig redegørelse Redegørelse nr. R 9 (28/4 2010) Folketinget 2009-10 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). It- og telepolitisk redegørelse 2010 af 28/4 2010 *. (Redegørelse

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET

MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af:

Læs mere

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af: Kulturministeriet, april 2007 Forside: e-types A/S Udbud af digitalt tv er udarbejdet af et embedsmandsudvalg

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Orientering maj 2004

Orientering maj 2004 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2004 + Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Af Carsten Corneliussen, DR I/S DIGI-TV er et interessentselskab, som TV 2/Danmark og DR ejer i fællesskab. DIGI-TV er også navnet på den teknologiske

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK 26-03 2014 12/06552 CHJ/KHJ Punkt 2: Rådsmøde den 26. marts 2014 CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Forord. Jette Fievé, udvalgssekretær. Lars Klüver, sekretariatschef, Teknologirådet Lars Frelle-Petersen, projektleder, Teknologirådet

Forord. Jette Fievé, udvalgssekretær. Lars Klüver, sekretariatschef, Teknologirådet Lars Frelle-Petersen, projektleder, Teknologirådet Forord Denne rapport er en redigeret udskrift af en høring om fremtidens tv og radio, som blev afholdt på Christiansborg den 1. februar 2000. Høringen blev afholdt af Teknologirådet for Folketingets Kulturudvalg

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

Forbrugerpolitiske sager

Forbrugerpolitiske sager Forbrugerpolitiske sager Udvalgte forbrugerpolitiske sager i 2011: Aktive forbrugere og økonomisk performance Forbrugerrådet fik i foråret 2011 i samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere