Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Hærvejsstien 4. Mobiltelefoni 5. Grønt partnerskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Hærvejsstien 4. Mobiltelefoni 5. Grønt partnerskab"

Transkript

1 af møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 3. juli 2014 kl Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Hærvejsstien 4. Mobiltelefoni 5. Grønt partnerskab Punkter fra Jammerbugt Kommune 6. Sparringsgruppe affaldsplanlægning 7. Formandsmødet Evt. Deltagere Bestyrelsen Formand: Næstformand: Sekretær Kasserer: Best. medlem: Best. medlem: Hans Jørgen Jensen John Hedelund Søren Carlsen Jørgen Koch Per Nielsen Henrik Lindholm Jammerbugt Kommune: Borgmester Mogens Gade Udvalgsformand Jens Chr. Golding Næstformand Torben Sørensen Teknisk direktør Knud Nørgaard Fraværende Torben Sørensen med afbud 1

2 1. Lokalplaner Kommende lokalplaner, bl. a. Rødhus Feriecenter. En redegørelse om hvorledes Fremtidens Sommerhus 2011 og infrastrukturen er indtænkt. Dette punkt har fyldt en del på sammenslutningens generalforsamling, hvor bekymringen har gået på trafikafvikling og byggeri tæt på strandkanten. Lokalplanforslaget er pt. i høring frem til den 8. august. De eks. huse, der tidligere indgik i Dansk Folkeferies feriecenter, er solgt som sommerhuse. Endvidere er fællesfaciliteterne afhændet. Det samlede grundareal, der indgår i lokalplanen, er på ca. 33 ha. Dansk Folkeferie har i en række år haft dårlig driftsøkonomi i centret, hvilket har betydet, at huse og fællefaciliteter trængte til renovering. Det er nu delvis gennemført. En af forudsætningerne for at fællesfaciliteterne kan opgraderes til en bedre standard er, at der bliver flere brugere. Dvs. et større antal huse end det nuværende. Den grundlæggende tanke i lokalplanforslaget er videreførelse af området med karakter af feriecenter, men med individuelt ejede sommerhuse. En detaljeret landskabsanalyse har været grundlag for at udlægge en række nye byggefelter. I hvert byggefelt er det forudsat, at husene i det enkelte felt er af samme type med samme udseende. Byggefelterne har forskellig størrelse, men der er en rummelighed på ca. 150 nye sommerhuse. Udgangspunktet har været et grundareal på ca m 2 pr. sommerhus. Området er udlagt til sommerhusbebyggelse før 1992, hvorfor der ikke er krav om at der ved bebyggelse skal tages særlige naturhensyn. Det gælder også i de øvrige sommerhusområder, som er udlagt i gamle byplanvedtægter. Fremtiden Sommerhus har ikke været grundlæggende for arbejdet med den nye lokalplan, idet opgaven har været at udvikle på det eks. projekt, så der arbejdes mod et feriecenter, hvor de enkelte huse er individuelt ejede sommerhuse. Det er ved lokalplanlægningen vurderet, at der til området er en god infrastruktur med store veje både mod Hune og mod Kaas. Det blev fremført, at trafikbelastningen på Strandfogedensvej kan blive stærkt forøget, hvis de mange beboere i de nye huse vælger at køre i bil til stranden. Derfor kan der opstå behov for, at de svage trafikanter bliver sikret bedre. Der er ikke sammen med lokalplanen udarbejdet en særskilt miljøvurdering. Det mener Dansk Naturfredningsforening og grundejerforeningen i området er en mangel, så de har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Der er udlagt et område vest for de eks. huse, hvor det er muligt at opføre 10 store sommerhuse. Selskabet bag projektet har vurderet, at disse er væsentlige for at skabe en nødvendig meromsætning i fællesfaciliteterne. Der er politisk uenighed om placering af disse huse, men der er ikke uenighed om, at der er behov for dem. Debatten i den igangværende offentlighedsfase vil indgå i den politiske behandling, når lokalplanen skal godkendes i Kommunalbestyrelsen. Der er behov for fremover at finde en måde at kommunikere kommende lokalplaner, så grundejerforeninger i lokalplanområderne er forberedt på de nye planer. 2

3 Fremover vil de to årlige prioriteringer i Teknik- og Miljøudvalget af hvilke lokalplaner, der skal udarbejdes, blive sendt til formanden for bestyrelsen. 2. Mountainbikekørsel - igen Cykelklubben Trims afholdelse af 2 løb med 500 deltagere. Hvorledes lægges ruterne og kan de kombineres med ridestierne? Hvad er kommunens indsats med at kontrollere de givne vilkår, både under og efter løbet? Jammerbugt Kommune påtænker at give offentligretlig tilladelse til Saltum Trims 2 løb i efteråret på samme ruter som tidligere ekskl. Rositavej, Rosavej og Ruthsvej. Der er ikke planer om, at ridestier skal benyttes til løbene. Kommunen gør ikke noget for at kontrollere, at Saltum Trims MTB-løb afholdes efter vilkårene, hverken under eller efter. Der modtages gerne henvendelser om problemer og disse videregives til Saltum Trim, hvis det handler om reetablering af veje/stier. Det er politiet, der skal sikre sig, at MTB-kørerne overholder færdselslovens regler. Der arbejdes på at finde alternativer til en del af ruten i sommerhusområdet, men det er for tidligt at sige noget om konkrete ruteforløb, da arbejdet er i en indledende fase. Samarbejdet forgår mellem Saltum Trim, Møllehjulet, Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune. Det er ikke kun den organiserede kørsel i forbindelse med løb, der giver problemer. Også de mange gæster i området benytter sommerhusveje og de kystnære stier til cykel med MTB. Det er ønskeligt, at der på sigt kan planlægges et fornuftigt net af muligheder for at dække behovet for cykling i det kystnære område. 3. Hærvejsstien Hærvejsstiens forløb, samt mulighed for ændringer? Lodsejere og grundejerforeninger, der er berørt at af Hærvejsstien, har været inddraget i en høring eller er blevet orienteret. Derfor er ikke alle grundejerforeninger i sommerhusområdet blevet orienteret om stien. Denne høring har give anledning til justeringer i stiens forløb. Hærvejsstiens forløb ligger fast på nuværende tidspunkt, men stien er endnu ikke afmærket. Det forventes, at stien bliver afmærket primo august. 4. Mobiltelefoni Kommunens indsats for bedre mobiltelefoni og bredbånd i sommerhusområderne, hvilket også efterspørges af turisterne? 3

4 Kommunen modtager mange klager over dårlige mobilforbindelser, bla. fra Slettestrand, Thorup Strand, mindre områder nord for Blokhus mfl. Det kan konstateres, at mobilselskaberne ikke etablerer nye master, men der arbejdes kun med at udskifte udstyr på de eks. master. Det sidste skal der ikke søge byggetilladelse til, så omfanget af udskiftning er ikke bekendt. Der arbejdes med etablering af et nyt frekvensbånd, hvor der fra statens side også er stillet krav om dækningsprocent i sommerhusområdet. Der er udkommet en vækstplan for dansk turisme, som i efteråret skal udmøntes i lovgivning. I planen er digital information og udveksling heraf højt prioriteret. Det må derfor formodes, at der kommer initiativer, der kan sikre dette. Det kan både være via det mobile bredbåndssystem, men det kan også være udlægning af fiberløsning i sommerhusområderne. I øjeblikket ser vi, at Bredbånd Nord øger aktiviteterne i flere sommerhusområder. Det er kommunens erhvervskontor, der samler de mange henvendelser og forsøger at motivere mobilselskaberne til at udvide dækningen. 5. Grønt Partnerskab Grønt Partnerskab, må vi høre om indhegning med kvæg for naturpleje? Grønt Partnerskab og kvæg til naturpleje har ikke nødvendigvis noget med hinanden at gøre. Lokale Grønne Partnerskaber er en pulje, hvor der kan søges delvis finansiering med tilskud til projekter, der gavner natur, friluftsliv eller viden om natur. Det er Naturstyrelsen, der administrerer ordningen, se mere på I Jammerbugt Kommune har DN været partner med private om projekter. Kommunen har i enkelte projekter også indgået som partner, hvor der er bidraget med faglig sparring og vejledning. I flere tilfælde anvendes kvæg til naturpleje af grundejerforeningers fællesarealer, hvor der er en fredning. Et eksempel er 40 ha af Ferbæk Ejerlaugs fællesarealer, hvor der er etableret en hegning og tilknyttet en dyreholder. Kommunen går ind i projekter, hvor det er tale om private fredede arealer eller kommunale arealer. I Fårup Klitbakker grundejerforening er der gennemført store rydninger af fællesarealer, hvor kommunen har været inde med sparring. Det deltager vi gerne i. Der blev uddelt folder om nystartet naturplejeforening i Jammerbugt Kommune, hvor der er ved at blive nedsat arbejdsgrupper. Grundejerforeninger har bl.a. vist interesse for at være med i foreningen, hvor de kan få viden om naturpleje og erfaringsudveksle med andre. Hvis man er interesseret i at høre mere om foreningen, skal man rette henvendelse til Peter Brinkmann Kristensen der indtil 1. sep er ansat i kommunen for at hjælpe foreningen i gang. Desuden blev der uddelt foldere, som har relation til muligheder i sommerhusområderne med pleje af fortidsminder og om sommerfuglen Hedepletvinge. Disse vil blive tilgængelige på kommunens hjemmeside under området for sommerhusejere (Søg sommerhusejere på hjemmesiden Desuden arbejdes der på at få flere informationer på hjemmesiden, bl.a. vedr. bekæmpelse af Rynket rose, samt liste over planter, som er hjemmehørende i klitområderne, hvis man vil plante 4

5 på sin grund. 6. Sparringsgruppe affaldsplanlægning Teknik- og Miljøudvalget har sat arbejdet med en ny affaldsplan i gang. Affaldsplanen skal bla. forholde sig til regeringens affaldsstrategi. Det kan betyde flere ændringer i de kendte affaldsløsninger for kommunens ejendomme, herunder sommerhusene. Der er behov for at komme i dialog med brugerne af affaldsløsningerne for sommerhusene. Derfor foreslås etableret en sparringsgruppe. Ved at lave en sparringsgruppe kan arbejdsgruppen for Affaldsplan og kommunens rådgiver få input fra sommerhusejerne vedr. deres ønsker og behov, og arbejdsgruppen kan få nogen at spille bold op mod, så vi kan oplyse om vores udfordringer både mht. nuværende og kommende affaldsordninger og teste løsningsforslag af. Det kan være såvel meget korte spørgsmål, som notater, der skal kommenteres. Vi ser gerne en gruppe på 5-6 personer i sparringsgruppen. Kommunikationen vil foregå digitalt efter aftale mellem de interesserede det kan være pr. mail, dialogforum, facebook, eller hvad man nu kan blive enige om. Det er nok formålstjenligt at mødes en, allerhøjst to gange, med mindre deltagerne hellere vil mødes fysisk frem for digitalt. Deltagerne er velkomne til at inddrage deres bagland, f.eks. via grundejerforeningens hjemmeside, men vi foretrækker, at tilbagemeldinger kommer via sparringsgruppen. Bestyrelsen for sammenslutningen er sparringsgruppe. 7. Formandsmødet 2015 Som bekendt blev det planlagte formandsmøde den 28. maj aflyst. Det store fremmøde til de årlige formandsmøder er et resultat af, at det er lykkedes at sætte gode dagsordener med et generelt relevant indhold. De emner, der var foreslået til årets formandsmøde, lever ikke op til vores krav om, at det, vi sætter på en dagsorden til formandsmøderne, skal have bred interesse i deltagerkredsen. Vi har i aflysningen af mødet efterlyst gode emner til formandsmødet den 13. maj 2015 samt oplyst, at vi på dette møde mellem bestyrelsen og repræsentanter fra Jammerbugt Kommune vil starte planlægningen af mødet. Hvilken proces kan vi igangsætte for at sikre en god og alsidig dagsorden? Der er enighed om, at vi skal finde et overordnet tema til formandsmødet næste år og så i øvrigt følge den hidtidige form på formandsmøderne. Det giver mulighed for, at der både er noget af fælles interesse, men at det også er muligt af få disku- 5

6 teret og få svar på de små ting, der evt. rører sig i grundejerforeningernes områder. Når referatet udsendes, opfordres foreningerne til at komme med bidrag til formandsmødet. Det væsentligste er, at der bidrages med et overordnet generelt emne. Emner sendes til formanden for bestyrelsen, Dette punkt sættes på mødet med bestyrelsen i januar. På dette møde vil det være et mål, at vi har emner til overordnet tema til formandsmødet. Og også gerne får truffet en beslutning om emne. 8. Evt. Blå Flag Problemerne med Blå Flag har været en del omtalt i pressen. Det er 2 nye krav fra den internationale jury, der har været omtalt. Det handler om, at hunde ikke må bade på Blå Flag strande, samt at biler ikke må køre på strandene. Der er i år givet dispensation til at kørsel kan fortsætte. En af de store attraktioner i kommunen er, at der kan køres på strandene. Jammerbugt Kommunen har sammen med 5 øvrige vestkystborgmestre protesteret og forlangt at få dispensation. Det er et kommunalt krav, at enten har vi alle nuværende flag eller også har vi ingen. Nu må vi i dialog med det danske sekretariat se på evt. muligheder for fortsat at have biler på strandene samtidig med at vi har de Blå Flag. Forbud mod hundes badning virker også uigennemtænkt. Der tages hyppige vandprøver af badevandet. Der er ikke konstateret problemer med at holde kvalitetskravene til badevand hidtil. Næste møde er aftalt til den 15. januar 2015 kl

Affaldsplan fra 2016 Fibernet

Affaldsplan fra 2016 Fibernet Grundejerforeningen Kristavej Beretningen for 2015 på generalforsamlingen, Påskelørdag, den 4. april 2015 kl. 10.00, afholdt på Grønhøj Strand Camping, Grønhøj. Forinden jeg aflægger beretningen, så kan

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C

Grundejerforeningen Under Lien Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Rønnes Hotel lørdag den 26. maj 2012 Bestyrelsen har følgende punkter

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Referat Teknik- og Miljøudvalget 27.04.2007 kl. 08:30 Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøudvalget 27.04.2007 Punkter på åbent møde: 60. Harmonisering af vedligeholdelse af grønne områder 1 61. Kloaktilslutningsbidrag

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014 SGH Årsberetning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

97 Forslag til Lokalplan 61/2011 - Kunstprojekt på Munchs Eng i Hadsund

97 Forslag til Lokalplan 61/2011 - Kunstprojekt på Munchs Eng i Hadsund Dagsorden til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 9. maj 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 94 Trafiksikker skolevej 95 Ny boligbebyggelse

Læs mere

Tanker og visioner for Slettestrand-området

Tanker og visioner for Slettestrand-området Temamøde i Turistforum inviterede gæster tirsdag den 16. Juni 2009 på Sanden Bjerggaard Tanker og visioner for Slettestrand-området Velkommen til Indledningsvis blev Kirsten Kronborg, Feriecenter Slettestrand

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 63. Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til 2008 - sager udtaget til senere godkendelse

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Anholt Dato : 8. maj 2008 Start kl. : 11.50 (mødested ved Anholtfærgen på Grenaa Havn, færgen sejler præcis kl. 12.00) Slut kl. : 19.15 Medlemmer

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere