Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Published on ( Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Musa Kekec (A) Michael Krautwald Christian Skjæran (V) Kim Schulz Larsen (V) Maria Lundahl Assov (A) Per Mortensen (A) Stine Rahbek Pedersen (Ø) Mette Vaaben Mortensen (direktør) Lone Schock (centerchef for By Kultur og Erhverv) Ole Christiansen (centerchef for Beskæftigelse og Borgerservice) Jette Rau (erhvervschef) Åben dagsorden Punkt 1 Meddelelser 1. Status på erhvervshandlingsplanen. 2. Virksomhedsbesøg. 3. Nyt fra Jobcenter Ballerup. Punkt 2 Tilvejebringelse og anvendelse af omprioriteringspuljen til budget 2016 Indhold Sammendrag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal indstille forslag til tilvejebringelse og anvendelse af

2 omprioriteringspuljen til budget 2016, som kan indgå i Kommunalbestyrelsens budgetseminar torsdag den 18. juni Baggrund Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. januar 2015, at processen omkring omprioriteringspuljen til budget 2016 skal ske ved en bred involvering. Derfor er ledere, medarbejdere, høringsberettigede råd og nævn samt de respektive politiske udvalg blevet bedt om at komme med forslag til tilvejebringelse og anvendelse af omprioriteringspuljen, som samlet skal være 25 mio. kr. Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede en række modeller for, hvordan omprioriteringspuljen kan tilvejebringes. Det drejer sig om følgende modeller: 1. Investeringer med reduceret drift til følge 2. Sammenligning af nøgletal på forskellige områder med andre kommuner, herunder kommuner med samme indbyggertal, samme socioøkonomiske sammensætning eller lignende 3. Budgetanalyser af større serviceområder fx udpeget ved indgåelse af budgetaftaler 4. Konkurrenceudsættelse eller samarbejde med andre kommuner 5. Budgettilpasninger af centrale budgetposter 6. Udfordring af det politiske niveau med forslag til afvikling af politisk besluttede aktiviteter, som ikke længere vurderes værdiskabende. Med den besluttede proces ønskes en drøftelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget af, om der er forslag til tilvejebringelse og anvendelse af omprioriteringspuljen, som skal indgå i materialet til Kommunalbestyrelsens budgetseminar torsdag den 18. juni Forslagene til både anvendelse og tilvejebringelse af omprioriteringspuljen skal være konkrete, og forslagene til anvendelse af omprioriteringspuljen kan understøtte et eller flere af de politiske pejlemærker, som indgik i aftalen om budget Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser

3 Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Der indstilles forslag til tilvejebringelse og anvendelse af omprioriteringspuljen, som kan indgå i Kommunalbestyrelsens budgetseminar torsdag den 18. juni Punkt 3 Ansættelsesproces for ansættelse af ny chef for Jobcenter Ballerup Indhold Sammendrag Der er iværksat en ansættelsesproces om ansættelse af ny jobcenterchef. Det ønskes, at der deltager to politikere i anden samtalerunde, som ventes at foregå fredag den 20. marts 2015 fra kl Baggrund Som led i ansættelsen af ny jobcenterchef er der nedsat et ansættelsesudvalg med tre medarbejdere fra Jobcenter Ballerup, en sektionsleder fra Jobcenter Ballerup, samt centerchef og direktør for området. Ansættelsen gennemføres med bistand fra rekrutteringesbureauet Carematch, som Ballerup Kommune har en rammeaftale med. Sagsfremstilling Der er besluttet en proces for ansættelse af en ny jobcenterchef. Der lægges op til, i lighed med tidligere lignende decentrale chefansættelser, at to politikere Kommunalbestyrelsen deltager i anden samtalerunde, dvs. i den sidste samtalerunde med de udvalgte kandidater. Disse samtaler er planlagt til at foregå fredag den 20. marts 2015 fra kl Hvis de valgte politikere ikke kan på dette tidspunkt, vil det blive forsøgt at ændre planen, så tidspunktet passer.

4 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefales på denne baggrund at vælge to medlemmer af udvalget til anden samtalerunde. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Indstilling Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at 1. Der vælges to medlemmer af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til anden samtalerunde ved ansættelse af ny chef for Jobcenter Ballerup. Punkt 4 Status på arbejdsgiverens sociale ansvar pr. februar 2015 Tidligere behandling Økonomiudvalget den 2. december 2014 Punkt 2 Indhold Sammendrag Ballerup Kommune ønsker fortsat at gå forrest som en social ansvarlig arbejdsplads. Kommunen arbejder på at forebygge ledighed ved bl.a. at fastholde allerede ansatte og indsluse ledige eller personer, der indgår i andre ordninger. De typer ordninger, der benyttes, er løntilskudsjob, fleksjob, skånejob, seniorjob, nyttejob, og kortere forløb i virksomhedspraktik. Dette er en aktuel status for, hvordan Ballerup Kommune opfylder sit sociale ansvar ved løbende at arbejde med forskellige former for arbejdsgiveransættelser. Baggrund Baggrunden for ordningerne er baseret på de gældende lovgivninger på området omkring

5 arbejdsgiverens sociale ansvar. Det drejer sig om følgende ordninger: Løntilskudsjob Fleksjob Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob) Virksomhedspraktik Seniorjob Elev- og praktikpladser Sociale klausuler Nyttejob. Sagsfremstilling Ballerup Kommune ønsker at leve op til arbejdsgiverens sociale ansvar og bidrage til et mere rummeligt arbejdsmarked. Center for Beskæftigelse og Borgerservice har via Jobcenter Ballerup ansvaret for at samarbejde med de enkelte arbejdspladser i Ballerup Kommune om de enkelte ansættelsestypers anvendelse og muligheder. I forhold til Ballerup Kommune som arbejdsgiver har Centrene for Beskæftigelse og Borgerservice samt Økonomi og Personale oprettet et formaliseret samarbejdsforum for at sikre det fremtidige arbejde med ansatte på særlige vilkår. Der arbejdes løbende på at opfylde Ballerup Kommunes kvoter for ansættelser af medarbejdere på særlige vilkår. I den politiske aftale for 2015 er det besluttet, at måltallet for løntilskud skal være 100 stillinger. Hovedudvalget skal en gang årligt drøfte det sociale kapitel med henblik på at fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår og fastlægge retningslinjer for beskæftigelse af personer, der er ledige. Ordinære job i Ballerup Kommune (4.698 stillinger) Almindelige opslag og ansættelser efter gældende overenskomster. Ansatte på særlige vilkår (403 stillinger i første kvartal 2015) Sociale klausuler Elev- og praktikpladser (100 pladser) Virksomhedspraktik (41 pladser) Løntilskud (83 pladser) Seniorjob (17 pladser) Fleksjob (80 pladser) Nyttejob (54 pladser) Jobrotation (1 plads)

6 Skånejob (førtidspensionister 27 pladser) Aftaler med private leverandører til Ballerup Kommune om opfyldelse af det sociale ansvar (entreprisekontrakter, vare- og tjenesteydelser, og lignende samt kædeansvar (underleverandører)). Status for arbejdsgiverens sociale ansvar vil blive udarbejdet en gang i kvartalet til Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget. Økonomiske konsekvenser og finansiering Dette er alene en status over arbejdsgiveren Ballerup Kommunes sociale ansvar opgjort pr. februar 2015, og der er ingen omkostninger medtaget i denne status. Bilag 1 bilag Beslutningen træffes af Økonomiudvalget Indstilling Centrene for Beskæftigelse og Borgerservice samt Økonomi og Personale indstiller, at 1. Status for Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver pr. februar 2015 tages til efterretning. Beslutning Punkt 5 Resultatopfølgning af De 10 indikatorer pr. februar 2015 Tidligere behandling Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2014 Punkt 3 Indhold Sammendrag De 10 indikatorer, pr. februar 2015, jævnfør bilag, viser en række nøgletal, indenfor 10 områder, for beskæftigelsen for ledige i Ballerup Kommune. Den generelle ledighed er faldet med 1,1 procentpoint i Ballerup Kommune i det seneste år. Ledigheden i Ballerup Kommune er 0,1 procentpoint lavere end den generelle ledighed i hele landet. Ungeledighed (arbejdsmarkedsparate) er faldet med 3,2 procentpoint i de seneste 12 måneder.

7 Baggrund Orienteringen skal give et billede af den aktuelle status inden for beskæftigelsesområdet. Orienteringen vil kunne danne grundlag for udpegning af mere afgrænsede problematikker og områder til nærmere belysning og drøftelse. Sagsfremstilling Ledigheden i Ballerup Kommune er på 4,7 pct., hvilket er lavere end ledigheden i hele landet. Ungeledigheden er på 6 pct. Antallet af fuldtidspersoner på A-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp er faldet med henholdsvis 18,6 pct., 9,3 pct. og 11,8 pct. i de seneste 12 måneder, hvilket er et større fald end i hele landet og i nabokommunerne. Ligeledes er antallet af fuldtidspersoner i fleksjob steget med 9,4 pct., hvilket er en større stigning end i hele landet og i nabokommunerne. Den gennemsnitlige sagsvarighed for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er kortere i Ballerup Kommune (henholdsvis 36,4 uger og 28,2 uger) end i hele landet (henholdsvis 37,8 uger og 28,9 uger). Ballerup Kommunes aktiveringsgrad på A-dagpenge og kontanthjælp er højere end niveauet i hele landet, og andelen af aktiveringsberørte er ligeledes større på A-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp end i hele landet. Der ses også, at effekten af virksomhedsrettede tilbud på A-dagpenge er højere i Ballerup Kommune end i hele landet, klyngen og i nabokommuner. Ballerup Kommune har fortsat en højere rettidighed på samtaler på A-dagpengeområdet end niveauet i hele landet og klyngen. Over 96 pct. af borgere på A-dagpenge får en samtale til tiden, hvilket er knapt 6 procentpoint flere end i hele landet. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 1 bilag Beslutningen træffes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Indstilling

8 Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at 1. Orienteringen om De 10 indikatorer pr. februar 2015 tages til efterretning. Beslutning Punkt 6 En indgang for erhvervslivet Tidligere behandling Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. september 2014 Punkt 5 Indhold Sammendrag Ballerup Kommune skal til at arbejde med konkrete leverancer i forbindelse med projektet "En indgang for erhvervslivet", for at kunne styrke og optimere rammevilkårene for erhvervslivet. Baggrund Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at Ballerup Kommune skal arbejde med "En indgang for erhvervslivet", et område som de fleste af landets kommuner arbejder med for at styrke og optimere rammevilkårene for erhvervslivet. Første fase af projektet i Ballerup Kommune er gennemført, og på baggrund af interne og eksterne analyser er der blevet udarbejdet en strategi, som danner grundlag for næste fase udarbejdelse af leverancer. Sagsfremstilling Virksomhederne i Ballerup Kommune skal opleve, at det er let og tydeligt, hvordan de kommer i kontakt med kommunen i forbindelse med fx myndighedsbehandling, erhvervsservice og beskæftigelse. Resultaterne fra projektets første fase tegner et tydeligt billede af, at Ballerup Kommune skal være tilgængelig, samarbejdsorienteret og løsningsorienteret for at imødekomme erhvervslivet.

9 Derfor er leverancerne udpeget med henblik på at opnå dette. Leverancerne vil vedrøre: Telefoni Koordinering og samarbejde på tværs i organisationen Kommunikation; internt, eksternt, digitalt Kurser, workshops og lignende Organisering Der er nedsat en styregruppe for projektet, som tager de overordnede strategiske beslutninger omkring arbejdet. Dertil er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere på tværs af organisationen, som drøfter alle initiativerne igennem og kvalificerer dem. Nye midlertidige arbejdsgrupper nedsættes, hvor det er relevant og sammensættes ud fra indholdet i leverancerne. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument Beslutningen træffes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Indstilling Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at 1. Leverancerne ved "En indgang for erhvervslivet" drøftes og der kommes med input. 2. Der arbejdes videre med leverancerne, som de besluttes. Punkt 7 Studietur i 2015 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tidligere behandling Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg den 7. oktober 2014 Punkt 6 Indhold Sammendrag

10 For at give Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mulighed for at få faglig inspiration på både erhvervsområdet og beskæftigelsesområdet, foreslås planlagt en ekskursion i foråret 2015, samt en studietur i efteråret Baggrund Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har et budget til kurser, konferencer og studierejser i valgperioden. Udvalget kan beslutte, om der skal planlægges en studierejse, og hvad rammerne for studierejsen skal være. Administrationen har udarbejdet nogle forslag, der kan danne baggrund for udvalgets beslutning. Sagsfremstilling For at sikre udvalget faglig inspiration og mulighed for at udbygge netværket, kan ekskursioner og studieture være gavnlige. En ekskursion forstås i denne sammenhæng som en endagstur, mens studieture forstås som studierejser over fx tre dage, hvorved destinationer længere væk kan nås. Det primære formål for begge typer ture vil være at besøge virksomheder, institutioner, videncentre og myndigheder, der kan inspirere med deres særlige erfaringer på erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Som eksempler på indhold/temaer i ekskursioner foreslår administrationen: En tur til Aalborg, som har arbejdet målrettet med erhvervsudviklingen særligt inden for IKT (informations- og kommunikationsteknologi), som går i samspil med Aalborg Universitet. I Aalborg har de oprettet Brains Business, som også beskæftiger sig med dette klyngeområde og de er en organisation, som er styret af mange forskellige interessenter for at nå så langt ud som muligt med klyngedannelsen. I Aalborg Kommune har de dannet Business Aalborg, som "En indgang for erhvervslivet". Dette er også meget inspirerende, da det minder meget om den måde Ballerup Kommune vil gøre det på. På beskæftigelsesområdet er det lettere at finde interessante kommuner. Det kunne også være andre, men Aalborg Kommune er interessant, fordi man i mange år og med skiftende konjunkturer har været synlig med initiativer, grundet de særlige nordjyske forhold om høj ledighed. Derudover har man for nylig lavet en spændende ordning omkring indsats for unge og et særlig kompetencecentertilbud/-konstruktion. Som eksempler på indhold/temaer på en studietur foreslår administrationen:

11 München i Tyskland München, som er blandt de førende byer i Europa, når det kommer til at skabe vækst ved hjælp af klynger. Den bayerske hovedstad har siden 1960'erne satset på udvalgte indsatsområder og bygget klynger op omkring dem. München er i dag Tysklands Silicon Valley med en af de stærkeste økonomier i verden med et markant fokus på innovation og stærke netværk på tværs af offentlige/private aktører og videninstitutioner. Et udpluk af indhold kunne være: Oplæg hos Invest in Denmark, som yder støtte til de danske virksomheder og videninstitutioner med fokus på det tyske marked Bayerns Økonomiministerium, som kan fortælle om den bayerske klyngepolitik Bayern Innovativ, som er et offentligt finansieret firma for at fremme innovation i Bayern Cluster Energitechnik, som er den klynge der samler virksomheder og forskning, der arbejder med bl.a. solceller, kraftværker og energieffektivitet i produktionen. Hvis turen går til Tyskland, vil der beskæftigelsesmæssigt være mange temaer. Tyskland er således interessant ud fra de mange - og indimellem meget omdiskuterede - reformer, der har været de senere år. Tyskland har også modeller for at koble beskæftigelsesindsats og virksomheder sammen, samt unge/skoler og virksomheder, som også er væsentligt set fra et beskæftigelsesperspektiv. En storby i Tyskland vil også kunne give muligheder for at se projekter vedrørende svage grupper af ledige, og dermed få et indtryk af værdierne i deres syn på en samlet indsats, der skal dække stærke ledige, og de svageste grupper. New York i USA New York har også flere klyngesamarbejder, fx indenfor teknologi og nanoteknologi. Der er også eksempler på succesfulde offentlig/privat samarbejde omend størrelsesforholdene er meget anderledes end i Danmark. Der er etableret synergier mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at opnå den størst mulige effekt af klyngedannelsen og gøre staten New York til et omdrejningspunkt for fremstilling af højteknologi. Hvis turen skal gå til New York, er der mange muligheder på det beskæftigelsesmæssige felt, set sammen med socialpolitiske temaer. New York er et udpræget rejsemål for netop disse ting for danske embedsmænd og politikere. Der er tale om et noget anderledes samfund, projekter omkring at komme i job for psykisk syge, misbrugere og kriminelle er meget spændende, og så er det grundlæggende interessant at stifte bekendtskab med et helt andet beskæftigelsessystem, hvad angår ydelser, rettigheder/pligter, muligheder og tilgang. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 0 bilag

12 Beslutningen træffes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Indstilling Centrene for Beskæftigelse og Borgerservice samt By, Kultur og Erhverv indstiller, at 1. Det besluttes, om der skal arrangeres en ekskursion og en studietur for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i De konkrete forslag til henholdsvis en ekskursion og studietur drøftes.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 08-09-2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 08-09-2015 08.09.2015 kl. 08:00 Mødecenter A - Lokale

Læs mere

Punkt 2 Status på arbejdsgiverens sociale ansvar for

Punkt 2 Status på arbejdsgiverens sociale ansvar for Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 17-06-2014 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 17-06-2014 17.06.2014 kl. 16:00 Kompetencecentret - Jobcaféen,

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 30-05-2016 Økonomiudvalget - 30-05-2016 30.05.2016 kl. 20:30 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 05-12-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 05-12-2017 05.12.2017 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale 3 på

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 12-01-2016 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 12-01-2016 12.01.2016 kl. 08:00 Mødecenter A Lokale 3 på

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 12-05-2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 12-05-2015 12.05.2015 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 29

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 14-04-2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 14-04-2015 14.04.2015 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 29

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Punkt 2 Borgmestermandat til afklaring af Ballerup Kommunes forsyningsselskaber i en deltagelse i en fælles forsyningskoncern

Punkt 2 Borgmestermandat til afklaring af Ballerup Kommunes forsyningsselskaber i en deltagelse i en fælles forsyningskoncern Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Teknik- og Miljøudvalget - 15-12-2015 Teknik- og Miljøudvalget - 15-12-2015 15.12.2015 kl. 07:15 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 09-02-2016 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 09-02-2016 09.02.2016 kl. 08:00 Mødecenter A Lokale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 21-12-2015 Økonomiudvalget - 21-12-2015 21.12.2015 kl. 17:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Oktober 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder.

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. N O TAT KL-undersøgelse af samarbejdet mellem jo b- centre og virksomheder KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. Spørgeskemaet

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune November 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune November 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune November 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 01.09.14 Proces for ansættelse af direktører og centerchefer I nærværende dokument er rekrutteringsprocessen for direktør- og

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 10. Juni 2014 J.nr. : 2014-0020119/AHE Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 3. juni 2014 Mødedeltagere:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 12/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 12 Dato : 12. december 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 12/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 12 Dato : 12. december 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 12/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 12 Dato : 12. december 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand)

Læs mere

Punkt 2 Nøgletal og faktasider for arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet

Punkt 2 Nøgletal og faktasider for arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup-up.dk) Hjem > Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 07-02-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 07-02-2017 07.02.2017 kl. 09:30 Mødecenter A, Lokale

Læs mere

Tak for din henvendelse af 9. maj 2011, hvor du har stillet nogle spørgsmål til forvaltningen om beskæftigelsesindsatsen i København.

Tak for din henvendelse af 9. maj 2011, hvor du har stillet nogle spørgsmål til forvaltningen om beskæftigelsesindsatsen i København. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 19. maj 2011 Kære Ayfer Baykal Tak for din henvendelse af 9. maj 2011, hvor du har stillet nogle spørgsmål til forvaltningen om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup 1. Generel status Resultatrevision har til formål, at belyse den overordnede beskæftigelsesindsats, statussen på indfrielsen af ministerens mål, samt øvrige udfordringer

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat af møde i LBR - Ballerup tirsdag d. 20. november 2012 på Jobcenter Ballerup

Referat af møde i LBR - Ballerup tirsdag d. 20. november 2012 på Jobcenter Ballerup Referat af møde i LBR - Ballerup tirsdag d. 20. november 2012 på Jobcenter Ballerup Medlem Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Jesper Würtzen (mødt) LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL (afbud)

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Grønt Råd

Grønt Råd Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 30-08-2016-30-08-2016 30.08.2016 kl. 18:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Erling Petterson (boligforeninger) - Deltog Helle

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere