Aalborg Universitet. Institut for samfundsudvikling og planlægning Landinspektøruddannelsen Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Institut for samfundsudvikling og planlægning Landinspektøruddannelsen Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Ø"

Transkript

1

2 Aalborg Universitet Institut for samfundsudvikling og planlægning Landinspektøruddannelsen Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Ø Titel: Flådestyring ved Himmerlands Elforsyning Tema: Kortlægning og Geoinformation Periode: 1. September Januar 2004 Gruppe: L9kg-01 Gruppemedlemmer: Henrik Plenge Jensen Martin Møller Sørensen Hovedvejleder: Peter Cederholm Bivejleder: Karsten Jensen Oplagstal: 7 Sidetal: 118 Appendiks: 1 Bilag: 6 Synopsis: Denne projektrapport omhandler udviklingen af et system til flådestyring ved Himmerlands Elforsyning (HEF). I forbindelse med vedligeholdelsen af elnettet har HEF behov for at kunne stedbestemme deres servicevogne. Stedbestemmelsen sker ved hjælp af en GPS-modtager, der er tilsluttet en bærbar computer i servicevognen. Der er udviklet et program, der omregner positionen i WGS84 til System 34, og sender denne samt andre oplysninger til en server ved HEF. Her visualiseres oplysningerne efterfølgende i et internet GIS-program. På baggrund af en indledende analyse, hvor HEF s ønsker og krav til systemet identificeres, udarbejdes en kravspecifikation for flådestyringssystemet. Herefter foretages en analyse og en konstruktion af systemet. Der er gennemført en test af systemet for at kontrollere, om systemet opfylder kravene fra kravspecifikationen. I konklusionen konstateres, at flådestyringssystemet opfylder de fastsatte krav. Endelig følger en perspektivering, hvor ideer til videreudvikling af flådestyringssystemet diskuteres.

3 Forord Denne projektrapport er udarbejdet på Landinspektøruddannelsens 9.semester på Aalborg Universitet. Temaet for projektet er kortlægning og geoinformation, og der er herunder valgt at arbejde med udvikling af et system til flådestyring ved Himmerlands Elforsyning. Rapporten henvender sig primært til vejledere og censor, men kan læses af alle med interesse for GPS-måling, flådestyring og programmering. Kildehenvisninger til bøger og rapporter er angivet som [Efternavn, udgivelsesår, side]. Henvisninger til web-adresser er angivet ved adressen og datoen for besøget. Kildehenvisninger refererer til foranstående sætning ved placering før det afsluttende punktum. Der refereres til det foregående afsnit, hvis kildehenvisningen er placeret umiddelbart efter det afsluttende punktum. Kildehenvisninger på selvstændig linie refererer til afsnittende under overskriften. Illustrationer er alle benævnt som figurer, og figurnumre er angivet fortløbende indenfor hvert kapitel. Bagerst i rapporten findes et appendiks samt bilag. Henvisninger hertil sker ved at angive appendiks eller bilagsnummer. Figurer heri er nummeret uafhængigt af hovedrapporten. Endelig gøres der opmærksom på, at der i bilag 6 er indeholdt en CD, hvorpå blandt andet flådestyringsprogrammet findes. Aalborg Universitet d. 16. januar 2004 Henrik Plenge Jensen Martin Møller Sørensen

4 1 Indledning Denne projektrapport er udarbejdet på landinspektøruddannelsens 9.semester under temaet Kortlægning og Geoinformation. Indledningen er delt op i tre afsnit, hvor først formålet med semesteret præsenteres. Derefter følger et afsnit, hvor projektgruppens valg af emne beskrives. Endelig følger et afsnit, hvor det initierende problem formuleres. 1.1 Kortlægning Formålet med landinspektøruddannelsens 9.semester, Kortlægning og Geoinformation, er i følge studievejledningen: at give de studerende en indgående viden om de teorier og metoder, der vedrører forskellige typer af kortlægning, samt at 1

5 Flådestyring ved HEF sætte de studerende i stand til at analysere og vurdere alternative kortlægningsmetoder. De studerende skal ved semesterets afslutning: have et indgående kendskab til referencesystemer, dataindsamlingsmetoder, datalagring, databearbejdning og datapræsentation, herunder anvendelse af geodata i forbindelse med informationsteknologi kunne identificere og analysere de problemer, der er forbundet med kortlægning samt kunne analysere alternative kortlægningsmetoder kunne danne syntese mellem identificerede problemer, teorier og eventuelle empiriske undersøgelser kunne foretage en vurdering af alternative løsninger ud fra relevante kriterier, f.eks. fuldstændighed, nøjagtighed og ressourceforbrug [Bech, 2003, s. 3-4] Formuleringen i studievejledningen giver mulighed for at arbejde med problemstillinger af såvel praktisk som teoretisk karakter. Projektarbejdet kan indeholde emner som geodæsi, landmåling, fotogrammetri, GPS, remote sensing og søopmåling. Emnerne inddrager visualisering, datamodellering og kendskab til forskellige standarder. Projektet kan fokusere på såvel teoretiske som mere anvendelsesorienterede analyser eller det kan tage udgangspunkt i empiriske undersøgelser. Afhængig af projekttilgang kan arbejdet omfatte et samlet problemkompleks eller enkelte delområder. Der kan fokuseres på den samlede udførelse, men der kan også fokuseres på mere detaljerede studier vedrørende enkelte dele af kortlægningsopgaven. En vilkårlig kortlægningsopgave vil i følge studievejledningen typisk indeholde følgende fire faser: 2

6 Dataindsamling Databearbejdning Datalagring Datapræsentation Indledning Faserne indgår ofte i forskelligt omfang alt afhængig af den specifikke opgave. I nogle kortlægningsopgaver kan det således være dataindsamlingen, der lægges vægt på, mens andre opgaver fokuserer på selve datapræsentationen. [Bech, 2003, s. 4-5] Projektgruppens overordnede interesse ligger indenfor GPS og programmering. Projektgruppen har derfor forsøgt at finde en projektide, der indeholder disse emner. Projektgruppen tog forud for projektet kontakt til Himmerlands Elforsyning (HEF) for at undersøge, om denne virksomhed lå inde med nogle projektideer, som inddrog GPS og programmering. HEF havde rent faktisk behov for et flådestyringssystem til lokalisering af deres servicevogne i forbindelse med driften og vedligeholdelsen af elnettet. Et sådan system kan indeholde GPS og programmering, og projektgruppen har derfor valgt at arbejde videre med emnet flådestyring. 1.2 Flådestyring Flådestyring er en fælles betegnelse for overvågning af transportmidler. Transportmidler kan i denne forbindelse være fly, skibe eller køretøjer. Betegnelsen flådestyring vil i dette projekt blive anvendt i forbindelse med overvågning af køretøjer. Overvågningen kan dække over mange ting. I nogle systemer er det muligt kun at følge med i, hvor køretøjerne befinder sig, mens andre systemer også gør det muligt at modtage andre data fra køretøjerne. I dette projekt omfatter overvågningen, at køretøjernes positioner og forskellige informationer fra køretøjerne sendes til virksomheden. Der kan være mange formål med et flådestyringssystem. Det primære formål er ofte ønsket om at være i stand til at lokalisere køretøjet ud fra en position på et kort. Et eksempel på dette kunne være et speditørfirma, hvor der hjemme på kontoret følges 3

7 Flådestyring ved HEF med i, hvor langt lastbilerne er fra destinationen. Ligeledes kan formålet med flådestyringssystemet også være at overvåge lasten, så det er muligt under transporten at sikre sig, at varerne ikke beskadiges inden levering. Eksempelvis kunne temperaturen i en kølevogn løbende sendes hjem til firmaet. Flådestyring kan også anvendes i forbindelse med udrykningskøretøjer, hvor den nærmeste politibil eksempelvis skal tilkaldes til et færdselsuheld. I sådanne situationer gør flådestyring det muligt at tilkalde den nærmeste bil til den pågældende opgave. Det flådestyringssystem, som HEF efterspørger, kan kategoriseres som denne type. 1.3 Flådestyring ved HEF HEF s ønske til et flådestyringssystem er, at det i Driftsafdelingen på HEF s hovedkontor i Aalborg skal være muligt, at se de enkelte servicevognes positioner i Himmerland. Systemet skal sætte HEF i stand til at tilkalde de nærmeste servicevogne til et pludseligt opstået ledningsbrud. Efter mødet med HEF har projektgruppen besluttet sig for at arbejde videre med flådestyringssystemet for HEF. HEF er interesseret i at samarbejde med projektgruppen, og på baggrund af dette samarbejde er det initierende problem blevet formuleret. Det initierende problem lyder således: hvorledes kan et system til flådestyring af servicevognene ved Himmerlands Elforsyning opbygges, således at servicevognenes positioner løbende visualiseres i et kortværk ved HEF s Driftsafdeling? Det initierende problem opfylder kravet i studieordningen, da projektet inddrager kendskab til referencesystemer, dataindsamlingsmetoder, databearbejdning, datalagring samt datapræsentation af geodata i forbindelse med informationsteknologi. Yderligere skal problemer identificeres og analyseres samt alternative løsningsmetoder undersøges. Ud fra de identificerede problemer foretages en vurdering af 4

8 alternative løsninger ud fra relevante kriterier, såsom fuldstændighed, nøjagtighed og ressourceforbrug. Projektet falder også indenfor semesterets tema, som er Kortlægning. Visualiseringen af servicevognenes positioner ved Driftsafdelingen betyder, at der skal dannes en form for tema eller lag med servicevognenes positioner i et eksisterende kortværk. Dette tema skal løbende opdateres med de nyeste positioner for at sikre, at kortet hele tiden er ajourført. Temaet er således et dynamisk tema, der ændres i takt med, at servicevognene bevæger sig. Kortet præsenterer altså et øjebliksbillede af servicevognenes positioner. Dette kan kaldes for kortlægning i sand tid. Indledning 5

9

10 2 Projektopbygning Efter at det initierende problem er formuleret, kan det egentlige arbejde med projektet påbegyndes. Dette kapitel har til formål at formidle, hvilken arbejdsmetode, der er anvendt, og hvorledes den overordnede projektstruktur ser ud. Først præsenteres de anvendte metoder i projektet. Derefter illustreres projektopbygningen ved hjælp af et flowdiagram. 2.1 Metodeanvendelsen i projektet I dette projekt anvendes der dele af forskellige metoder. Helt overordnet er der taget udgangspunkt i den videnskabelige metode, som anvendes i forbindelse med problemorienteret projektarbejde. Derudover inddrages også dele af metoder til systemkonstruktion, da projektet omhandler konstruktion af et samlet system. Endelig beskrives samarbejdet med HEF i forbindelse med udviklingen af systemet. 7

11 Flådestyring ved HEF Den videnskabelige metode I problemorienteret projektarbejde er det problemløsningen, der fokuseres på. Da ikke alle problemer kan løses på samme måde, er det selve problemet bag et projekt - altså problemformuleringen, der bliver afgørende for, hvilke elementer der skal inddrages i projektet. Det er ikke muligt at sige nøjagtigt, hvilke elementer, der konkret skal indgå i projektarbejdet, men der indgår som regel fire hovedelementer. Disse fire hovedelementer er problemformulering, teori, empiri og konklusion. På figur 2.1 er sammenhængene mellem de fire hovedelementer illustreret. Pilene i figuren henviser til forskellige former for analyser, der foretages i projektarbejdet for at knytte de fire hovedelementer sammen. [Andersen, 1997, s ] Problemformulering Teori Empiri Konklusion Figur 2.1: Videnskabsprocessens hovedelementer og arbejdsgang. [Andersen, 1997, s. 30] Rækkefølgen af elementerne vil afhænge af det konkrete projekt, der er under udarbejdelse. Endvidere er projektarbejdet en iterativ proces, og derfor vil de enkelte elementer ofte indgå flere gange, da ny viden for eksempel kan medføre inddragelse af nye teorier. Ud fra figur 2.3 er det muligt at få et indtryk af inddragelsen af den videnskabelige metode i projektet. Denne har, blandt andet som følge af samarbejdet med HEF, været meget iterativ, idet udarbejdede udkast til stadighed er blevet vurderet af andre. Derudover har projektgruppen undervejs opnået indsigt i nye ting, som derefter er forsøgt inddraget i projektet Metode til systemkonstruktion I forbindelse med udviklingen af systemet har der ikke stringent været fulgt en specifik metode til systemkonstruktion som for eksempel Struktureret Analyse eller ObjektOri- 8

12 enteret Analyse og Design. Projektgruppen har gennem det sidste års tid opnået kendskab til disse metoder. Arbejdet med at følge en specifik metode er omfattende, og det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at fravælge dele af metoden. For at sikre at arbejdsprocessen følger en plan, er det vigtigt at arbejde struktureret med opgaven, så der ikke opstår situationer, hvor dele af systemet er konstrueret uhensigtsmæssigt eller i direkte modstrid med målene. Målene skal altså være for øje under hele projektforløbet. Projektopbygning Projektet går blandt andet ud på at udvikle et system, hvor et af målene er at implementere dette i en konkret virksomhed. Der er derfor fastsat et antal overordnede krav, der skal følges. Udover de fastsatte krav har projektgruppen analyseret alternative løsninger for at finde frem til den mest egnede løsning. I forbindelse med nogle af løsningerne har projektgruppen anvendt de midler eller materialer, som HEF har til rådighed, på trods af at andre løsninger måske også ville have været relevante. For at sikre at de overordnede krav til systemet bliver opfyldt, har projektgruppen med inspiration fra Struktureret Analyse fulgt en struktureret metode. Der er anvendt grundlæggende værktøjer såsom strukturdiagrammer i forbindelse med opbygningen af systemet. Yderligere anvendes den grundlæggende kategorisering af systemet i processer. Det er vigtigt at understrege, at der ikke direkte kan drages paralleller til de anvendte symboler, men kendskab til Struktureret Analyse vil gøre det lettere at forstå figurerne Samarbejdet med HEF Projektgruppen har under projektperioden samarbejdet med HEF for at sikre, at systemet opfylder de fastsatte krav. HEF har af sikkerheds- og softwaremæssige årsager udlånt en bærbar computer til projektgruppen med de nødvendige programmer installeret. Denne computer er anvendt i forbindelse med de løbende tests af systemet ved HEF. 9

13 Flådestyring ved HEF Der har været afholdt syv møder mellem HEF og projektgruppen, se figur 2.2. På disse møder har HEF været repræsenteret med landinspektør Lars Bang, der er projektgruppens kontaktperson ved HEF. Lars har udviklet HEF-ledningsinfo og tager sig af GIS-relaterede opgaver. Derudover har HEF s IT-administrationschef, Søren Sejr Petersen, deltaget i møderne i det omfang, det har været nødvendigt. Søren er ansvarlig for server-systemerne ved HEF og indkøb af IT-udstyr. September Oktober November December 1. Brugertest af system 6. Tredje møde ved HEF 9. Endelig test af system 13. Fjerde møde ved HEF 15. Første møde ved HEF 20. Andet møde ved HEF 20. Opsætning af system Figur 2.2: Tidsoversigt over de afholdte møder mellem projektgruppen og HEF vedrørende udviklingen af flådestyringssystemet. I perioderne mellem møderne har korrespondancen mellem HEF og projektgruppen foregået via telefonsamtaler og . Dette har fungeret som en god måde at holde begge parter opdateret på og få afklaret mindre spørgsmål i forbindelse med udviklingen af flådestyringssystemet. 2.2 Projektopbygning Dette projekt tager opbygningsmæssigt udgangspunkt i udviklingen af et system til flådestyring ved HEF. Projektet indeholder nogenlunde de samme faser som ved metoder til systemkonstruktion, men der følges som sagt ikke en specifik metode. Det fremgår af projektopbygningen, jf. figur 2.3, at der er fulgt en systematisk proces i opbygningen af projektet. Første fase er den indledende fase, hvor HEF beskrives og ønskerne til systemet fastlægges. Anden fase indeholder selve systemkonstruktionen i form af kapitlerne 6 Systemanalyse og 7 Systemdesign. Tredje fase indeholder test og brug af systemet samt konklusion. 10

14 Teori Studievejledning Metode til projekttilgang Projekt Kap. 1 Indledning Kap. 2 Projektopbygning Kap. 3 Empiri Projektopbygning Indledende analyse Møder ved HEF Kap. 4 Metode til systemkonstruktion Problemformulering Kap. 5 Kravspecifikation Krav og ønsker fra HEF Kap. 6 Systemanalyse Udstyr til flådestyring Kap. 7 Metode til systemkonstruktion Systemdesign Kap. 8 Test af system Brugertest ved HEF Kap. 9 Brug og vedligeholdelse af system Studievejledning Konklusion Kap. 10 Kap. 11 Erfaringer gennem projektforløbet & resultater Perspektivering Figur 2.3: Oversigt over projektopbygning. Inddragelse af teori og empiri fremgår af de ydre søjler. Kapitel 3 er en indledende analyse, hvor HEF og deres konkrete ønsker til et flådestyringssystem beskrives og præsenteres. I Kapitlet 4 foretages en afgrænsning, ligesom målene for flådestyringssystemet udarbejdes. Endelig følger den endelige problemformulering for projektet. 11

15 Flådestyring ved HEF Derefter er der i kapitel 5 udarbejdet en kravspecifikation, som indeholder de detaljerede krav til flådestyringssystemet. Kravspecifikationen fungerer som en slags aftale for, hvordan systemet skal opbygges, og de oplistede krav anvendes efterfølgende i forbindelse med systemanalysen og -designet. Kapitel 6 indeholder systemanalysen, som redegør for de overvejelser og valg projektgruppen har foretaget forud for konstruktionen af flådestyringssystemet. Valgene foretages med udgangspunkt i kravene fra kravspecifikationen. I kapitel 7 beskrives konstruktionen af systemet. Der præsenteres diagrammer over systemet, og de enkelte processer beskrives. Yderligere kommenteres centrale dele af programmeringen af systemet. I kapitel 8 redegøres der for nogle af de tests, der er gennemført i forbindelse med systemet. Resultaterne fra testene bruges til at vurdere, om det udviklede system opfylder kravspecifikationen. Kapitel 9 omhandler de væsentligste aspekter vedrørende brug og vedligeholdelse af flådestyringssystemet. Endelig følger konklusionen i kapitel 10, hvor blandt andet resultaterne og erfaringerne fra projektarbejdet sammenfattes. Kapitel 11 indeholder en perspektivering, hvor ideer til videreudvikling af flådestyringssystemet præsenteres. 12

16 3 Indledende analyse Formålet med dette afsnit er at beskrive HEF og finde frem til HEF s konkrete ønsker og behov i forbindelse med flådestyringssystemet. Den indledende analyse skal således danne grundlag for udarbejdelsen af flådestyringssystemet. Kapitlet bygger på møder med HEF, hvor virksomhedsstrukturen og arbejdsgangen er forklaret, ligesom konkrete ønsker og krav til flådestyringssystemet er fastsat. Først beskrives HEF som virksomhed, hvorpå der følger et afsnit, som redegør for HEF s ønsker til flådestyringssystemet. 3.1 Beskrivelse af HEF HEF anvendes som en samlet betegnelse for flere mindre selskaber. I dette projekt beskrives selskaberne HEF A.m.b.a., HEF Net A/S og HEF EnergiTeknik A/S, da 13

17 Flådestyring ved HEF disse er relevante i forhold til flådestyringssystemet. HEF A.m.b.a. fungerer som holdingselskab for datterselskaberne HEF Net A/S og HEF EnergiTeknik A/S. Tidligere var disse selskaber samlet i ét selskab, HEF, men for at opfylde kravene i Selskabsloven blev der den 1. januar 2000 foretaget en selskabsopdeling, som resulterede i den virksomhedstruktur, som ses i dag. Virksomhedsstrukturen fremgår af figur 3.1. Figur 3.1: HEF s organisation. [www.hef.dk, ] HEF A.m.b.a. HEF A.m.b.a. består af fire afdelinger, Økonomiafdelingen, IT-afdelingen, Regnskabsafdelingen samt Inkasso og måleraflæsning, jf. figur 3.1. Yderligere er direktionen og sekretariatet placeret her. HEF A.m.b.a. står således primært for de administrative opgaver. IT-afdelingen leverer imidlertid teknisk support til samtlige datterselskaber under HEF A.m.b.a., som til gengæld betaler for denne service. 14

18 HEF A.m.b.a. beskæftiger ca.160 medarbejdere, som er fordelt i holdingselskabet og samtlige datterselskaber. HEF A.m.b.a. har hovedkontor i Aalborg på adressen Over Bækken 6, hvor halvdelen af medarbejderne er placeret, se figur 3.2. Den resterende del af medarbejderne arbejder ved HEF EnergiTeknik, som er HEF s entreprenørafdeling i Støvring. Figur 3.2: Hovedindgangen til HEF. Indledende analyse HEF Net A/S HEF Net A/S står for driften, vedligeholdelsen samt udbygningen af 60 kv, 20 kv og 0,4 kv elnettet indenfor forsyningsområdet. Forsyningsområdet er stort set lig det geografiske område Himmerland og udgør ca ha. På figur 3.3 er forsyningsområdet markeret med den sorte firkant. Det er kun den sydlige del af Aalborg, der hører under HEF. Figur 3.3: Forsyningsområdet for HEF. Distributionsnettet indenfor forsyningsområdet udgøres af ca. 500 km jordkabler, ca km luftkabler samt ca transformerstationer. Forsyningsområdet er tildelt af Energistyrelsen, som har inddelt landet i mindre områder. Disse områder er derefter tildelt de forskellige elselskaber. Der er således kun et elselskab i hvert af disse områder. For at undgå at elselskaberne misbruger deres monopolstilling i forsyningsområderne, er der vedtaget en række love, der skal sikre, at elselskaberne ikke skaber et stort overskud. HEF Net er derfor en meget reguleret virksomhed, hvor et eventuelt 15

19 Flådestyring ved HEF overskud tilfalder HEF A.m.b.a., som ejer 100% af aktierne i HEF Net A/S. HEF A.m.b.a. er et andelsselskab, som i princippet ejes af forbrugerne i Himmerland. HEF Net s primære opgave er at levere strøm til elkunderne og genskabe strømforsyningen ved afbrydelser. I HEF Net er der ansat 23 medarbejdere, som er fordelt i en indkøbsafdeling, en målerafdeling og en netafdeling, jf. figur 3.1. Målerafdelingen står for opmåling af elledningerne, og det er her, ledningsregistreringen foretages. Netafdelingen er yderligere inddelt i Netdrift, Teknisk service og Dokumentation. Netdrift har ansvaret for driften af elnettet, mens Dokumentation står for den juridiske registrering af elledningerne, udarbejdelse af tinglysningsdokumenter samt levering af ledningsoplysninger via HEF-ledningsinfo til elkunderne. HEF Net er også ansvarlig for vedligeholdelsen og udbygningen af elnettet. Det er imidlertid ikke de ansatte ved HEF Net, der foretager det praktiske vedligeholdelsesarbejde og selve udbygningen af elnettet. HEF Net rekvirerer vedligeholdelsen ved HEF EnergiTeknik. Fra Netdrift, efterfølgende benævnt Driftsafdelingen, overvåges elnettet døgnet rundt, og når der sker strømafbrydelser, alarmeres vagten i Driftsafdelingen via et netovervågningssystem. Det er i Driftsafdelingen, at der er behov for et flådestyringssystem, så servicevognene hurtigt kan lokaliseres i vagten og tilkaldes i forbindelse med strømafbrydelser. For at belyse ønskerne til flådestyringssytemet beskrives arbejdsgangen i Driftsafdelingen. Driftsafdelingen Driftsafdelingen har til hovedopgave at holde elnettet i konstant drift i forsyningsområdet for at sikre en stabil elforsyning, hvorfor elnettet overvåges af en vagt døgnet rundt. For at være i stand til sikre en konstant elforsyning holder Driftsafdelingen styr på, hvordan elnettet hænger sammen i forsyningsområdet. 16

20 Det er også Driftsafdelingens ansvar at foretage til- og frakobling af dele af elnettet i forbindelse med vedligeholdelsesarbejderne med elledningerne. Derfor kaldes vagten også for koblingslederen. Det er livsvigtigt, at der ikke er strøm i de jord- og luftkabler samt elkomponenter, der arbejdes med. Overvågningen af elnettet Til overvågningen af elnettet anvendes et fjernkontrolsystem kaldet BECOS-32, der er et computersystem udviklet til ledningsovervågning. BECOS-32 anvendes også i forbindelse med til- og frakobling af elnettet. Yderligere anvendes BECOS-32 til at holde styr på netspændingen og belastningen i de enkelte dele af elnettet. BECOS- 32 består dels af en administrativ del og dels af en geografisk del. Indledende analyse I den administrative del holder koblingslederen styr på, hvilke montører, der arbejder på de enkelte opgaver. Forud for hver opgave, hvor der skal afbrydes strøm, udarbejdes en koblingsplan. Montørerne tilmeldes disse planer, når opgaven indledes. Efterhånden som de enkelte montørhold bliver færdige og frameldes opgaven, kan strømmen tilsluttes. Det administrative system fungerer altså som et sikkerhedssystem. Den geografiske del indeholder et netoversigtssystem, som udgøres af to oversigtskort over elnettet. I det ene oversigtskort er det muligt at se, hvilke elledninger, der er til- og frakoblet. Det er således muligt hurtigt at skabe sig et overblik over områder uden strøm. Det andet oversigtskort viser elledningerne med flere forskellige farver. Farverne indikerer de forskellige lukkede elforbindelser, som forsyningsområdet er opdelt i. Oversigtskortet anvendes til at omdirigere strømmen ved nedbrud via alternative forbindelser, som kan oprettes mellem de lukkede elforbindelser. Derudover overvåges transformernettet ved hjælp af et strukturdiagram, hvor belastningen på de enkelte transformerstationer fremgår. 17

21 Flådestyring ved HEF Elnettet overvåges fra to computere med hver to computerskærme, se figur 3.4. Der er to computere i tilfælde af, at den ene skulle gå ned. Det er muligt at skifte mellem de forskellige typer oversigtskort og administrationsoversigter. Når der opstår afbrydelser eller andre fejl, aktiveres en alarm, og i BECOS-32 markeres stedet for alarmen. På figur 3.4 ses alarmerne på den venstre skærm i form af det røde vindue. Figur 3.4: Koblingslederen i gang med at afhjælpe de fejl, der ses på skærmen til venstre. Alarmerne er markeret med rødt. Der er ansat fem personer til at bestride vagten og overvåge elnettet. Der er konstant én person på vagt. En vagtperiode varer syv døgn og går fra fredag til fredag. Medarbejderne er altså på vagt en uge ad gangen, 24 timer i døgnet. Efter fyraften kan vagten bestrides fra hjemmet, hvor medarbejderne er udstyret med en computer og en bredbånd internetforbindelse. Vagten har således adgang til netovervågningssystemet hjemme fra, og eventuelle alarmer fra BECOS-32 modtages hjemme. Koblingen af elnettet Ved hjælp af BECOS-32 er det muligt at til- og frakoble strømmen i forskellige dele af elnettet. For ikke at gøre strømforsyningen alt for sårbar overfor nedbrud er elnettet opdelt i mindre net, som kan frakobles uden at strømmen forsvinder i hele forsyningsområdet. Hovedtransformerstationerne og strategiske transformerstationer kan tilog frakobles direkte fra Driftsafdelingen, og strømmen kan derved dirigeres rundt i nettet. Ved at til- og frakoble transformerstationerne kan belastede dele af elnettet aflastes ved at åbne for andre forbindelser, ligesom det er muligt at afbryde større strækninger, der skal vedligeholdes. Når mindre strækninger vedligeholdes er det nødvendigt, at montørerne selv foretager til- og frakoblingen ved de mindre transformerstationer. Det er dog stadig Driftsafdelingen, der koordinerer til- og frakoblingen. Kommunikationen med montørerne Driftsafdelingen kommunikerer med montørerne via et lukket radionet med to radio- 18

22 kanaler. Hver servicevogn har et fastsat radionummer, som denne kan kontaktes via. Montørerne kan lytte på én kanal ad gangen. De enkelte opgaver tilknyttes en af de to kanaler, hvorpå de montører, som er tilknyttet den enkelte opgave, lytter. Derved sikres, at alle følger med i korrespondancen med Driftsafdelingen. Ved Driftsafdelingen lyttes der på begge kanaler. Der er ofte flere forskellige opgaver i gang, og derfor er begge kanaler i brug. Yderligere har hvert montørhold en mobiltelefon, der bruges til at føre længere samtaler, og også kan bruges til at kalde folk på vagt. Indledende analyse Ikke planlagte afbrydelser Pludselige strømafbrydelser opstår ca. éngang i døgnet som følge af eksempelvis påkørsler, generelle kabelfejl, overgravning af kabler samt fejl på transformerstationer. Afbrydelsen udløser en alarm i BECOS-32 og koblingslederen alarmeres. Først danner koblingslederen sig et overblik over bruddet, og derefter tilkaldes de nærmeste montører. I nogle situationer kræver opgaven, at koblingslederen vælger montør på baggrund af kapacitet og rutine. I forhold til flådestyringssystemet er det derfor et ønske, at koblingslederen skal kunne identificere de enkelte montører i servicevognene. Ved omfattende strømafbrydelser som for eksempel efter stærk blæst, hvor mange luftkabler er faldet ned, tilkaldes alle montører. For at vagten kan bevare overblikket over montørernes placering, anvendes et stort oversigtskort over Himmerland, hvor montørerne markeres med en brik, se figur 3.5. Efterhånden som opgaverne bliver løst, bruger vagten oversigtskortet til at flytte montørerne Figur 3.5: Oversigtskort over Himmerland. hen til de opgaver, der stadig venter. Hvis der opstår afbrydelser om natten, tilkaldes de montører, der er på vagt. Ved mindre afbrydelser og fejl, som ikke kræver en montør, kan de lokale elinstallatører 19

23 Flådestyring ved HEF tilkaldes. De kan i nogle situationer sagtens udbedre de skader, der er sket. Valget træffes af vagten og sker ud fra en vurdering af skaden. Planlagte afbrydelser og vedligeholdelse af elnettet Driftsafdelingen arbejder tæt sammen med HEF EnergiTeknik om at forberede de planlagte afbrydelser, som er nødvendige i forbindelse med vedligeholdelsen af elnettet. Forud for en arbejdsdag udarbejdes der en koblingsplan, hvor dagens planlagte afbrydelser i elnettet fremgår. Det er vigtigt, at koblingslederen kender denne plan, så de nødvendige afbrydelser kan forberedes, udføres samt kontrolleres i BE- COS-32. Derudover modtager vagten hver morgen en liste fra HEF EnergiTeknik pr. , hvor sammensætningen af montørholdene i servicevognene samt begyndelsessted fremgår. Vagten ved altså, hvor montørholdene befinder sig fra dagens start. Listen indeholder også radionummeret til hver servicevogn, ligesom montørernes initialer fremgår. Figur 3.6 er et eksempel på denne liste. Figur 3.6: Udsnit fra liste med dagens fordeling af montører. Montørholdene arbejder således i selvstyrende grupper og planlægger deres egen tid. De generelle vedligeholdelsesopgaver, der ikke kræver samarbejde med Driftsafdelingen, planlægges af montørholdene selv og ikke fra centralt hold ved HEF EnergiTeknik. Der er således ikke fra centralt hold styring med, hvor montørerne opererer. Når første opgave er løst, er det ikke muligt at følge med i, hvor montørholdene befinder sig, med mindre de selvfølgelig er tilknyttet en planlagt afbrydelse. 20

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Mobile løsninger for logistik og transport

Mobile løsninger for logistik og transport SEMINAR 3. JUNI 2015 INVITATION: Mobile løsninger for logistik og transport Mobilløsning: Overblik over biler og status på leverancer Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km! Emballageregnskab:

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Afgangsprojekt Humanøkologi 2002

Afgangsprojekt Humanøkologi 2002 Afgangsprojekt Humanøkologi 2002 Medarbejderdeltagelsen betydning i forhold til virksomhedens forebyggende miljøindsats M iljøkortlægning Gennem førelse og erfaringsopsamling Vurdering M iljøhandlingsprogram

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Indberetning af censorstamdata

Indberetning af censorstamdata Indberetning af censorstamdata til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING. Øvelse 1. Typer af formidling. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2)

Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING. Øvelse 1. Typer af formidling. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2) PROJEKTFORMIDLING 7mm i SLP Lars Peter Jensen Dagsorden for i dag Forelæsnings- og øvelsestema: Hvad er god skriftlig formidling af projektarbejdet. Forelæsnings- og øvelsestema: Kritiske punkter i rapportskrivning.

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen 28-8- HTX NÆSTVED IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Fysisk system... 3 Hardware og software konfiguration... 3 Overvågning

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 OmniFleet til Android Version 8.3.0 OmniFleet til Android... 2 Introduktion... 3 Forudsætninger... 3 Download og installation... 3 Hovedmenuen... 4 Opsætning... 4 Køretøjsliste...

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Brugermanual for OnLine

Brugermanual for OnLine Brugermanual for OnLine Hvad gør OnLine? Programmet overfører klub, medlems- og handicapinformation til en central database. Programmet bruges desuden til at hente navn- og handicapoplysninger om gæstende

Læs mere

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon)

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indhold Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indledning: Undgå at miste opkald på en Lync klient... 2 Ring samtidig på mobilen, når Lync ringer.... 2 Viderestil alle opkald fra Lync til mobiltelefon.

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

Mobile Workforce. Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner.

Mobile Workforce. Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner. Mobile Workforce Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner. Dette dokument beskriver de mest almindelige funktioner til brug i det daglige arbejde. Indhold Introduktion

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Integreret bus-informationssystem

Integreret bus-informationssystem Integreret bus-informationssystem IBI Integreret bus-informationssystem Mermaid s integreret bus-informationssystem (IBI) er til gavn for både buschauffører og passagerer. Via WiFi, GPS og eksisterende

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Appendiks Hovedrapport Bilag. English summary. Kapitel 0 Introduktion. Kapitel 1 Initierende problem. Kapitel 2 Beskrivelse af byggeprocessen

Appendiks Hovedrapport Bilag. English summary. Kapitel 0 Introduktion. Kapitel 1 Initierende problem. Kapitel 2 Beskrivelse af byggeprocessen Introduktion Denne introduktion til rapporten har til formål at introducere rapportens struktur, med en kort angivelse af indholdet af hvert kapitel. I introduktion gives der også en læsevejledning til

Læs mere

Vejledning i brugen af det digitale plantesøgningsprogram

Vejledning i brugen af det digitale plantesøgningsprogram Vejledning i brugen af det digitale plantesøgningsprogram Opsætning af pc Brugen af det digitale plantesøgningsprogram og kortet forudsætter at din computer tillader popups fra netadressen www.gis.slnet.dk

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Airport Voice Logger

Call Recorder Apresa. Apresa Airport Voice Logger Apresa Airport Voice Logger APRESA Airport Voice Recording APRESA Airport er et Voice Recording system til SIP, VoIP, digitale og analoge linier. Baseret de nyeste tekniske udviklinger, tilbyder APRESA

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

P2 Projektet. P2-vejlederne Redigeret af Kurt Nørmark. Datalogi og Software Første Studieår Aalborg Universitet

P2 Projektet. P2-vejlederne Redigeret af Kurt Nørmark. Datalogi og Software Første Studieår Aalborg Universitet P2 Projektet P2-vejlederne Redigeret af Kurt Nørmark Datalogi og Software Første Studieår Aalborg Universitet Forårssemestret 2015 Introduktion til P2 projektforløbet Til dette P2 projektforløb vil der

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

Gruppebaseret projekteksamen på SUND

Gruppebaseret projekteksamen på SUND Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Gruppebaseret projekteksamen på SUND Vejledning til studerende, projektvejledere,

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

DEFA introducerer verdens mest

DEFA introducerer verdens mest DEFA introducerer verdens mest intelligente bilalarm? DVS90 alarm fra DEFA sætter en ny standard for alarmsystemer for køretøjer Alarmen tilpasses køretøjet ved montering DVS90 er konstrueret på en fleksibel

Læs mere

Vejledning til kortløsning

Vejledning til kortløsning Vejledning til kortløsning Indholdsfortegnelse 1. Programmel og systemkrav... 1 2. Om kortløsningen... 2 3. Datakvalitet og ansvar... 2 4. Sidens opbygning... 3 5. Navigationsbjælken... 3 6. Kortvinduet...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd.

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. En dreng sagde til sin far: Jamen, når I ikke havde computere, hvordan kom I så på nettet? Nettet er ikke noget problem for børn,

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Udkast til studieordning. for 3. og 4. semester på. Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet

Udkast til studieordning. for 3. og 4. semester på. Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet Udkast til studieordning for 3. og 4. semester på Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet 3. semester kandidat klinisk videnskab og teknologi Projektenhed Afprøvning

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Projektdesign. Projektdesign. Projektdesign. Mål: Midler/program: At I opnår en forståelse for hvad et projektdesign er.

Projektdesign. Projektdesign. Projektdesign. Mål: Midler/program: At I opnår en forståelse for hvad et projektdesign er. Projektdesign Mål: At I opnår en forståelse for hvad et projektdesign er. 1 Midler/program: Projektdesign Hvad er et projektdesign? Mål, midler, dokumenter og status for såvel projektet som processen Eksempler

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

DM for Begyndere / Klubspillere Instruks

DM for Begyndere / Klubspillere Instruks Instruks Skrevet af sekretariatet Redigeret af, april 2011 og april 2013 Side 1/6 1. Generelt 1.1. Turneringen er væsentlig, da deltagerne alle sammen er enten helt nye i bridgespillet eller med en meget

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Luk op for hele pakken

Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Medarbejderbredbånd Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Internet og telefoni til halv pris din arbejdsgiver klarer betalingen. Kan det blive nemmere? Får du mobiltelefon eller bærbar

Læs mere

Vinterman app til chaufførerne. 22. November 2013

Vinterman app til chaufførerne. 22. November 2013 Vinterman app til chaufførerne 22. November 2013 Indhold Vinterman app præsentation Formål Opsætning i Vinterman Installation på telefon Aktivering Chaufførens brug af app en Princip for automatisk start/stop

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm

DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm DT-serien: forskellige funktioner til forskellige behov Nyeste generation af DanTrack's Satellit tracking alarmer - DT-30 - lever lige som sin forgænger, DT-100 op

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium. Kommunikation/IT C

COMPUTER ANATOMI. Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium. Kommunikation/IT C COMPUTER ANATOMI Mads Popp Mortensen og Kevin Kumar Klasse 1.1 Roskilde Tekniske Gymnasium Kommunikation/IT C Indhold Indledning... 2 Kravspecifikation... 2 Computerens historie... 2 Computerens ydre dele...

Læs mere

RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER Vejledning til tilsynsførende ved eksamen Version 2/2015-02-25 INDHOLD... 0 Indhold... 1 Baggrund... 2 selve prøven... 2 Prøveformen... 2 Hvad skal rådgiveren

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

RECORDIT Voice Recording system

RECORDIT Voice Recording system RECORDIT Voice Recording system RECORDIT Call Recording RECORDIT er et Call Recording system baseret på de nyeste tekniske udviklinger, og tilbyder derfor alt hvad du kan forvente af en professionel, men

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Aalborg Universitet. Landinspektøruddannelsen Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst Tlf. 96358080.

Aalborg Universitet. Landinspektøruddannelsen Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst Tlf. 96358080. Aalborg Universitet Landinspektøruddannelsen 7. semester, Gruppe 5 September 2002-Januar 2003 Aalborg Universitet Landinspektøruddannelsen Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Fibigerstræde 11

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere