Beretning til Statsrevisorerne om fiskerikontrollen og miljøovervågningen. Januar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning til Statsrevisorerne om fiskerikontrollen og miljøovervågningen. Januar 2009"

Transkript

1 Beretning til Statsrevisorerne om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen Januar 2009

2 BERETNING OM FISKERIKONTROLLEN OG MILJØOVERVÅGNINGEN I ØSTERSØEN i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Undersøgelsens formål, afgrænsning og metode... 5 III. Tilrettelæggelse af fiskerikontrollen... 7 A. Organiseringen af fiskerikontrollen... 8 B. Kontrolkampagner... 9 C. Fiskeridirektoratets data- og kontrolsystemer D. Risikobaseret strategi IV. Fiskerikontrollen i Østersøen A. Kontrol af fiskeriet i Østersøen B. Rigsrevisionens undersøgelse af, om udvalgte fartøjer overholder reglerne for fiskeriet i Østersøen C. Sanktioner V. Miljøovervågning i henhold til COMBINE A. COMBINE i den danske miljøovervågning VI. Parallelrevision foretaget af landene omkring Østersøen A. Baggrund og formål med parallelrevisionen B. Miljøovervågning i Østersøen i henhold til COMBINE C. Fiskerikontrollen i Østersøen... 29

3 Rigsrevisionen afgiver denne beretning til Statsrevisorerne i henhold til 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 som ændret ved lov nr. 590 af 13. juni Beretningen vedrører finanslovens 23. Miljøministeriet og 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre for 23. Miljøministeriet: Connie Hedegaard: august november 2007 Troels Lund Poulsen: november I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre for 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri: Hans Chr. Schmidt: august september 2007 Eva Kjer Hansen: september

4 INTRODUKTION OG RESULTATER 1 I. Introduktion og resultater 1. Denne beretning handler om tilrettelæggelsen af fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen. 2. Østersøen er et af verdens største brakvandsområder med et begrænset vandskifte. Dette gør, at Østersøen er meget sårbar over for forurening. I de senere år har forureningen medført algeblomstring og iltsvind på bunden af Østersøen, hvorved bundlevende dyr og fisk er mindsket. Gennem Helsinki-konventionen er landene omkring Østersøen forpligtet til at etablere overvågning, der kan beskytte havmiljøet i Østersøen mod forurening. Den første Helsinki-konvention blev underskrevet i 1974 og trådte i kraft i Konventionen er siden blevet revideret i Alle landene omkring Østersøen har tiltrådt konventionen. I henhold til Helsinkikonventionen er udstedt rekommandation nr. 19/3 fra 1998, som vedrører miljøovervågningsprogrammet COMBINE om overvågning af miljømæssige konsekvenser af udledning og aktiviteter i Østersøen. EU regulerer fiskeriet gennem den fælles fiskeripolitik ved fiskekvoter og genopretningsplaner for de truede fiskearter i Østersøen. EU s fælles fiskeripolitik omfatter regler for bevarelse, forvaltning og udnyttelse af fiskeresurserne. Formålet med undersøgelsen er derfor at vurdere, om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen er tilrettelagt og gennemført tilfredsstillende. Formålet er undersøgt ved at besvare følgende 4 spørgsmål: Målet for COMBINE (Cooperative Monitoring in the Baltic Marine Environment) er at identificere og kvantificere de miljømæssige konsekvenser af udledning og aktiviteter i Østersøen samt at måle den indflydelse, forskellige foranstaltninger kan have på den miljømæssige tilstand af Østersøen. Er den danske fiskerikontrol tilrettelagt tilfredsstillende? Er den danske fiskerikontrol i Østersøen gennemført tilfredsstillende? Er den danske miljøovervågning i Østersøen tilfredsstillende? Har landene omkring Østersøen tilrettelagt en tilfredsstillende fiskerikontrol og miljøovervågning i Østersøen? Rigsrevisionen har af egen drift igangsat undersøgelsen i februar Undersøgelsen dækker perioden Rigsrevisionen har endvidere i samarbejde med rigsrevisionerne fra landene omkring Østersøen gennemført en parallelrevision. Rigsrevisionerne i Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, Rusland Sverige og Tyskland har deltaget i parallelrevisionen. Rigsrevisionen har været koordinator for parallelrevisionen og har udarbejdet en fælles rapport med resultaterne af de nationale undersøgelser. Rigsrevisionen har i denne beretning kort omtalt resultaterne af parallelrevisionen.

5 2 INTRODUKTION OG RESULTATER UNDERSØGELSENS RESULTATER Det er Rigsrevisionens vurdering, at der er behov for, at landene omkring Østersøen etablerer en mere effektiv kontrol og overvågning af fiskeriet og miljøet i Østersøen. For Danmarks vedkommende er der behov for implementering af en risikobaseret kontrolstrategi i praksis og videreudvikling af fiskerikontrolsystemerne. Denne samlede vurdering er baseret på følgende: Det er Rigsrevisionens vurdering, at fiskerikontrollen i Danmark er tilrettelagt i henhold til gældende regler og med elementer af en risikobaseret kontrolstrategi. Data- og kontrolsystemerne bør dog udvikles yderligere for at understøtte strategien. Rigsrevisionen vurderer, at tilrettelæggelsen af fiskerikontrollen er i overensstemmelse med gældende regler og både er baseret på fysiske og administrative kontroller samt kontrolkampagner, som vedrører væsentlige risikoelementer. Det er Rigsrevisionens vurdering, at Fiskeridirektoratet bør udføre kontrol, der i højere grad bygger på samkøring af data fra forudanmeldelser, logbøger, salgsnotaer samt satellitoplysninger. Rigsrevisionens gennemgang af Fiskeridirektoratets data- og kontrolsystemer viser, at systemerne endnu ikke er helt færdigudviklede og derfor ikke fuldt ud understøtter fiskerikontrollen. Rigsrevisionen anbefaler, at Fiskeridirektoratet udvikler kontrolstrategien, så udvælgelsen af landinger/fartøjer til kontrol baseres på kriterier, som er fastlagt i en risikomodel. Kontrolintensiteten af landingskontroller er steget i perioden Rigsrevisionen anbefaler, at Fiskeridirektoratet foretager en mere systematisk krydskontrol af data. Rigsrevisionen konstaterer, at antallet af gennemførte danske kontroller i Østersøen er faldet i perioden , og at Fiskedirektoratets planlagte torskekontroller ikke blev nået i Nedgangen i antal landingskontroller er imidlertid modsvaret af en relativt større nedgang i antal landinger, hvorfor kontrolintensiteten er steget i perioden Rigsrevisionen konstaterer, at de danske kontrolskibe i Østersøen kun anvender en mindre del af tiden på fiskerikontrol, på trods af at fiskerikontrol er kontrolskibenes kerneopgave. En væsentlig del af den øvrige tidsanvendelse kan forklares ved, at kontrolskibene indgår i redningsberedskabet til søs og skal være klar til indsats med kort varsel. Rigsrevisionens gennemgang af stikprøven på 75 fangstrejser, fordelt på 25 fartøjer, viser, at en betydelig del af fartøjerne ikke lever op til EU s regler eller de supplerende nationale regler. Rigsrevisionen anbefaler, at Fiskeridirektoratet foretager en mere systematisk krydskontrol mellem oplysningerne fra forudanmeldelser, logbøger, salgsafregninger samt oplysninger fra satellitovervågningen.

6 INTRODUKTION OG RESULTATER 3 Det er Rigsrevisionens vurdering, at Fiskeridirektoratet har etableret en hensigtsmæssig praksis omkring afgørelser vedrørende overtrædelsessager, så de forskellige sanktionsmuligheder anvendes som forudsat. Det er Rigsrevisionens vurdering, at Miljøministeriet gennemfører miljøovervågningen i Østersøen på en måde, så Danmark lever op til overvågningsforpligtelserne i Helsinki-konventionen, som er nærmere angivet i miljøovervågningsprogrammet COMBINE. Rapporteringen lever dog ikke fuldt ud op bestemmelserne i COMBINE. Miljøministeriet efterlever COMBINE s bestemmelser om frekvens på målestationerne, på trods af at der er sket en reduktion af hyppigheden af målinger i Miljøministeriet har rapporteret størsteparten af dataene for Danmark vedrørende 2005, 2006 og 2007 med en forsinkelse på 2-6 måneder, og biologiske data for 2005 og 2006 er ikke rapporteret. Rigsrevisionen vurderer på baggrund af parallelrevisionen, at der generelt er behov for at etablere en mere effektiv fiskerikontrol og miljøovervågning i landene omkring Østersøen. Det er afgørende for en effektiv miljøovervågning og en effektiv risikobaseret fiskerikontrol i Østersøen, at data fra informationssystemerne er valide og brugbare. De deltagende lande har alle implementeret COMBINE i deres nationale miljøovervågningsprogrammer, men det er ikke alle lande, der rapporterer rettidigt til HELCOM, og ikke alle lande har leveret fuldstændige data i den undersøgte periode. De undersøgte lande udfører generelt fiskerikontrol i overensstemmelse med gældende regler på området, men der bør være øget fokus på implementering af en risikobaseret kontrolstrategi, som er understøttet af informationssystemer med brugbare og valide data. Der er stor forskel mellem kompetencer, resurser og kontrolstrategi i de enkelte lande omkring Østersøen. Rigsrevisionen finder det derfor vigtigt, at myndighederne i de enkelte lande fortsætter det internationale samarbejde omkring fiskerikontrollen, herunder fortsat prioriterer deltagelse i fælles kontrolaktiviteter.

7 4 INDLEDNING II. Indledning A. Baggrund 3. Østersøen er et af verdens største brakvandsområder med et begrænset vandskifte. Dette gør, at Østersøen er meget sårbar over for forurening, fx i form af udledning af næringssalte fra landbrug. I de senere år er der som følge af forureningen sket algeblomstring og iltsvind på bunden af Østersøen, hvorved mængden af bundlevende dyr og fisk er mindsket. Fx har mangel på ilt i torskens gydeområder kombineret med intensivt fiskeri reduceret torskebestanden i Østersøen. Gennem Helsinki-konventionen har landene omkring Østersøen forpligtet sig til at etablere miljøovervågning, der kan beskytte havmiljøet i Østersøen mod forurening. Ligeledes har EU gennem den fælles fiskeripolitik reguleret fiskeriet i form af fiskekvoter og genopretningsplaner for de truede fiskearter i Østersøen. BOKS 1. EU S FÆLLES FISKERIPOLITIK Rammerne for den fælles fiskeripolitik er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeresurserne som led i den fælles fiskeripolitik. Den fælles fiskeripolitik omfatter bevarelse, forvaltning og udnyttelse af fiskeresurserne samt forarbejdning og afsætning af fisk. Den fælles fiskeripolitik skal sikre, at fiskeresurser udnyttes på en økonomisk, miljømæssig og socialt bæredygtig måde. EU s kontrol og håndhævelsesordning skal sikre, at adgangen til farvande og resurser samt udøvelsen af fiskeaktiviteter kontrolleres, og at reglerne i den fælles fiskeripolitik håndhæves. For fiskeri efter bestande, der er uden for sikre biologiske grænser, kan EU vedtage genopretningsplaner, så bestanden igen kommer inden for sikre biologiske grænser. Ved Rådets forordning nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, er der vedtaget en genopretningsplan for torskefiskeriet, hvori der er fastsat krav for den samlede tilladte fangstmængde, krav til kontrol, inspektion og overvågning samt fastsættelse af nationale kontrolhandlingsprogrammer med inspektionsmål. En forudsætning for bevaring af fiskebestanden i Østersøen er, at de enkelte lande omkring Østersøen ikke overskrider de kvoter, som EU har tildelt de enkelte medlemsstater, og generelt efterlever EU-lovgivningen på fiskeriområdet. Der er derfor behov for, at der er organiseret en fiskerikontrol i de enkelte lande, der på tilfredsstillende vis kan håndhæve, at fiskerne overholder kvoterne og de generelle EU-regler på fiskeriområdet.

8 INDLEDNING 5 Af tabel 1 fremgår udviklingen i de fiskekvoter, som Danmark har fået tildelt af EU for forskellige fiskearter i Østersøen. Tabel 1. Danmarks fiskekvoter i Østersøen i perioden Torsk Sild Brisling Laks Rødspætte Note: Tallene er angivet i tons levende vægt med undtagelse af laks, der er angivet i styk. Af tabel 1 fremgår det, at der særligt har været en nedgang i kvoterne vedrørende brisling og laks, mens kvoterne for sild og rødspætter er blevet forøget. Kvoterne for torsk er forøget fra 2005 til 2006 og er igen faldet fra 2006 til På et møde i København i juni 2007 mellem rigsrevisionerne fra landene omkring Østersøen blev det aftalt, at det skulle undersøges, hvordan landenes miljøovervågning og fiskerikontrol beskytter marinemiljøet og fiskebestanden i Østersøen. Dette blev endeligt aftalt på et møde i Estland i november Rigsrevisionerne i Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, Rusland, Sverige og Tyskland deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i Undersøgelsen blev planlagt og gennemført som en parallelrevision, som Rigsrevisionen har været koordinator for. Resultater fra de enkelte lande er blevet samlet i en fælles rapport. I denne beretning er hovedresultaterne af parallelrevisionen kortfattet omtalt i kap. VI. De fleste af de deltagende rigsrevisioner har udarbejdet nationale beretninger om deres nationale undersøgelse. Rigsrevisionen er en af disse, og denne beretning vedrører den særskilte undersøgelse, Rigsrevisionen har gennemført i Danmark. B. Undersøgelsens formål, afgrænsning og metode Formål 4. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen er tilrettelagt og gennemført tilfredsstillende. Formålet er undersøgt ved at besvare følgende 4 spørgsmål: Er den danske fiskerikontrol tilrettelagt tilfredsstillende? Er den danske fiskerikontrol i Østersøen gennemført tilfredsstillende? Er den danske miljøovervågning i Østersøen tilfredsstillende? Har landene omkring Østersøen tilrettelagt en tilfredsstillende fiskerikontrol og miljøovervågning i Østersøen? Afgrænsning og metode 5. Rigsrevisionen har af egen drift igangsat undersøgelsen i februar Undersøgelsen dækker perioden

9 6 INDLEDNING Helsinki-Kommissionen (HELCOM) arbejder med afsæt i Helsinkikonventionen på at sikre miljøet i Østersøen gennem internationalt samarbejde mellem landene omkring Østersøen. 6. Undersøgelsen er delt i 2 dele om henholdsvis fiskerikontrol og miljøovervågning. Fiskerikontrollen i henhold til EU s fælles fiskeripolitik hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og miljøovervågningen i henhold til HELCOM hører under Miljøministeriet. 7. I kap. III kortlægges og vurderes kontrolsystemerne, som anvendes af fiskerikontrollen i Danmark. Kortlægningen er foretaget ved at tage udgangspunkt i de kontroller, som EUreglerne foreskriver skal udføres af den enkelte medlemsstat. 8. I kap. IV kortlægges fiskerikontrollens indsats i Østersøen, og det testes, om Fiskeridirektoratet har gennemført en tilfredsstillende kontrol af fiskeriet i Østersøen, ved en gennemgang af 75 fangstrejser fordelt på 25 fartøjer. 9. I kap. V kortlægges og vurderes Miljøministeriets efterlevelse af de overvågningsforpligtelser, som Danmark er forpligtet til at udføre i henhold til miljøovervågningsprogrammet COMBINE. 10. I kap. VI præsenteres hovedresultaterne af parallelrevisionen udført af rigsrevisionerne i landene omkring Østersøen. Der er udarbejdet en fælles rapport, som sammenstiller resultaterne fra undersøgelserne i de enkelte lande omkring Østersøen. 11. Den samlede undersøgelse er baseret på besøg, interviews og brevveksling med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljøministeriet, Fiskeridirektoratet samt By- og Landskabsstyrelsen. Rigsrevisionen har gennemgået 75 fangstrejser og har gennemgået dokumenter, herunder love, bekendtgørelser og notater mv. Hertil kommer samarbejdet med rigsrevisionerne i Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, Rusland, Sverige og Tyskland om parallelrevisionen. 12. Beretningen har i udkast været forelagt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet, hvis bemærkninger er indarbejdet i beretningen.

10 TILRETTELÆGGELSE AF F ISKERIKONTROLLEN 7 III. Tilrettelæggelse af fiskerikontrollen UNDERSØGELSENS RESULTAT Det er Rigsrevisionens vurdering, at fiskerikontrollen i Danmark er tilrettelagt i henhold til gældende regler og med elementer af en risikobaseret kontrolstrategi. Dataog kontrolsystemerne bør dog udvikles yderligere for at understøtte strategien. 13. Formålet med dette kapitel er at vurdere, om Fiskeridirektoratet har tilrettelagt en tilfredsstillende fiskerikontrol. Først undersøges det, hvordan EU-lovgivning er blevet implementeret i Danmark. Dernæst foretages en undersøgelse af, hvordan fiskerikontrollen er organiseret og tilrettelagt. Herefter undersøges det, hvilke kontrolsystemer der anvendes i fiskerikontrollen. Endelig undersøges det, i hvilket omfang fiskerikontrollen er risikobaseret. 14. Af Rådets forordning nr. 2371/2002, artikel 24 om inspektion og håndhævelse, fremgår det, at medlemsstaterne bl.a. skal foretage: stikprøvekontrol og inspektion om bord på fiskefartøjer og hos virksomheder og andre organer med aktiviteter i tilknytning til den fælles fiskeripolitik observation af fiskefartøjer retsforfølgning af overtrædelser og sanktioner. De trufne foranstaltninger skal være veldokumenterede, effektive, afskrækkende og stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen. 15. Generelt har forordningernes krav været formuleret i brede vendinger. I de seneste år ses dog en tendens til, at EU fastsætter mere konkrete regler for gennemførelse af fiskerikontrollen. Fx er der i forbindelse med gennemførelse af genopretningsplanerne for torsk udstukket relativt detaljerede krav til kontrollen i form af benchmark. Benchmarkene har særligt fokuseret på kontrolomfanget i forbindelse med landing, herunder overværelse af vejning af den landede mængde. For kontrollen til søs er forpligtelserne mindre præcist formuleret. Benchmark er kvantitative krav til kontrollen, som er fremsat direkte i den pågældende forordning. 16. I Danmark reguleres fiskeriet primært efter fiskeriloven og en lang række bekendtgørelser. I bekendtgørelserne er medtaget visse bestemmelser fra EU-forordningerne. Gengivelserne af disse bestemmelser i bekendtgørelserne er udelukkende begrundet af praktisk hensyn og berører ikke EU-forordningernes gyldighed i Danmark.

11 8 TILRETTELÆGGELSE AF F ISKERIKONTROLLEN De mere præcise EU-krav til den danske fiskerikontrol de senere år har medført, at EU-kravene er blevet styrende for en væsentlig del af fiskerikontrollens arbejde. Fx er EU s torskegenopretningsplan meget styrende for den fiskerikontrol af torskefiskeriet, som Fiskeridirektoratet udfører i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen. A. Organiseringen af fiskerikontrollen 17. Fiskerikontrollen varetages af Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet er organiseret med en central del beliggende i København, 2 regionale fiskeriinspektorater, 4 kontrolskibe og en særlig enhed i Esbjerg, som arbejder med risikovurderinger og kontrolkampagner. De 2 regionale fiskeriinspektorater er benævnt henholdsvis Vest og Øst. Fiskeriinspektorat Vest udfører primært kontrol i havne beliggende ud til Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, mens Fiskeriinspektorat Øst primært udfører kontrol i havne beliggende ud til Bælthavet, Øresund og Østersøen. Fiskeriinspektoratet har 4 kontrolskibe til rådighed, Vestkysten, Nordsøen, Havørnen og Havternen, hvis kerneopgave er fiskerikontrol. Fiskerikontrolskibene udfører også andre opgaver, herunder søredningstjeneste, bugsering mv., men der er tidsmæssigt tale om opgaver af mindre omfang. 18. De lokale afdelinger under Fiskeriinspektorat Vest og Fiskeriinspektorat Øst udfører den landbaserede kontrol, som kan underopdeles i forskellige kontroltyper: fysisk kontrol administrativ kontrol andre kontroller. De fysiske og administrative kontroller er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende regler. 19. De fysiske kontroller sker typisk i havnene i forbindelse med fiskefartøjernes landinger, i forbindelse med kontrol af opkøbere, kontrol på fiskeriauktionerne, eller ved at inspektørerne kontrollerer rekreativt fiskeri. De administrative kontroller sker ved kontrol af de modtagne dokumenter, som fiskere og opkøbere skal indsende (fx logbøger og salgsnotaer), samt de kontrolrapporter, der indsendes fra de udførte fysiske kontroller. Fiskeridirektoratet sammenholder ikke systematisk data i de modtagne dokumenter, men dette sker ad hoc i forbindelse med de fysiske og administrative kontroller. 20. Fiskerikontrollens væsentligste kontrolopgave er landingskontrollen, som gennemføres på udvalgte danske, EU- og tredjelandsfartøjers landinger i Danmark. Kontrollen består i fiskerikontrollørens fysiske tilstedeværelse ved landingsaktiviteter, hvor det er muligt at konstatere eventuelle overtrædelser på stedet. De fysiske kontrolaktiviteter baseres på kontrolbesøgsskemaer, hvor det af kontrolskemaet fremgår, hvilke minimumskontroller der skal gennemføres. 21. De enkelte fiskeriinspektører er udstyret med bærbare computere med mobilt bredbånd, så de i vidt omfang har adgang til Fiskeridirektoratets systemer og særligt til fiskerisystemet, hvor data til brug for kontrollen er tilgængelige. Fiskeridirektoratet har i 2008 taget en udvidet online-døgnrapport i brug, hvor de enkelte fiskeriinspektører har mulighed for at dele observationer med hinanden.

12 TILRETTELÆGGELSE AF F ISKERIKONTROLLEN 9 B. Kontrolkampagner 22. Ud over den almindelige fysiske og administrative kontrol gennemfører fiskerikontrollen også en række større landsdækkende kontrolkampagner, hvor udvalgte problemer i fiskeriet undersøges på tværs. Den nye enhed for risikovurdering og kontrolkampagner har stået for at udpege og planlægge de landsdækkende kontrolkampagner i I 2007 er der blevet gennemført kontrolkampagner rettet mod logbogsføringen i Østersøen, en landsdækkende redskabskampagne, Operation Sorte Fisk, der vedrører omsætning af uregistrerede fisk, og en øget fokusering på vægtkontrol af landet fisk. Kontrolkampagner rettet mod logbogsføringen 23. I en kontrol af logbogsføringen undersøgte risikoenheden, om andelen af torsk i den samlede fangst var forskellig i de tilfælde, hvor der var foretaget kontrol, i forhold til de tilfælde, hvor der ikke var foretaget kontrol. Undersøgelsen vedrørte 42 fangstrejser for polske fiskere, hvor der var foretaget kontrol i 20 af disse fangstrejser. Analysen viste, at når der var kontrol, var der 22 % torsk i den samlede fangstmængde, mens når der ikke var kontrol, var der kun 5 % torsk i den samlede fangstmængde. Risikoenheden finder, at den mindre andel af torsk anmeldt i logbogen, når der ikke foretages kontrol, kunne tyde på, at der sker afsætning af uregistrerede torsk, når kontrolmyndighederne ikke er til stede. Logbogsføring er obligatorisk for de fleste fiskere, som bl.a. skal føre oplysninger om, hvilket farvand fangsten stammer fra samt mængden af fangsten. Redskabskampagnen 24. I 2007 blev der gennemført en kontrol af fiskeredskaber med fokus på trukne fiskeredskaber i erhvervsfiskeriet. 160 redskabskontroller blev gennemført i perioden primo september - ultimo oktober. I kontrollen indgik bl.a. opmåling af bomme, maskestørrelse, omkreds, længder, sorteringspaneler, stropper og diverse anordninger. Der blev konstateret 36 overtrædelser, svarende til 23 % af det samlede antal udførte kontroller. Fiskeridirektoratet vurderede kontrolkampagnen som meget vellykket og vil i 2008 foretage en opfølgende kampagne, bl.a. for at følge op på de mange påbud, og foretage stikprøvekontroller i de forskellige fiskerier. Operation Sorte Fisk 25. Operation Sorte Fisk, der er et kontrolsamarbejde mellem Fiskeridirektoratet og SKAT, har til formål at afdække, om der systematisk omsættes uregistrerede fisk ( sorte fisk ). Den første kontrolaktion blev gennemført i 2006 og var meget vellykket, så kontrolsamarbejdet blev fortsat i 2007 og På baggrund af en fælles risikovurdering gennemførte Fiskeridirektoratet og SKAT landsdækkende kontrolaktioner hos fiskehandlere, restaurationer, engros- og detailforretninger, fiskebiler samt fiskefartøjer, der afsætter egen fangst direkte til forbrugerne. 26. I perioden blev der gennemført kontrol i 64 virksomheder og konstateret overtrædelser af de undersøgte forhold i 15 af disse, svarende til 23 % af de kontrollerede virksomheder. Vægtkontrol af landet fisk 27. Fra 1. januar 2007 har der været øget fokus på vægtkontrollen. Fiskeridirektoratet har udsendt retningslinjer til fiskeriinspektoraterne for, hvordan vægtkontrollen skal gennemføres. Der er beskrivelser af, hvordan vejningen skal fortages i forbindelse med standardiserede kasser og fisk, der landes til videre fiskesortering. Denne kampagne har været gennemført for at sikre, at fiskeinspektørerne i havnene og på kontrolskibene gennemfører vægtkontrollen korrekt i forbindelse med gennemførelsen af kontrollerne. Vurdering 28. Rigsrevisionen vurderer, at tilrettelæggelsen af fiskerikontrollen er i overensstemmelse med gældende regler og både er baseret på fysiske og administrative kontroller samt kontrolkampagner, som vedrører væsentlige risikoelementer.

13 10 TILRETTELÆGGELSE AF F ISKERIKONTROLLEN C. Fiskeridirektoratets data- og kontrolsystemer 29. Fiskeridirektoratet anvender en række kontrolsystemer til overvågning af fiskeriet i Danmark. Et af de væsentligste kontrolinstrumenter er de logbøger, som fiskerne indsender til fiskerimyndighederne, og de salgsnotaer, som opkøberne efterfølgende indsender til fiskerimyndighederne, når fangsten er blevet solgt. Af andre kontrolinstrumenter kan der peges på de oplysninger, som fås fra de satellitbaserede overvågningssystemer, der giver fiskerimyndighederne mulighed for at følge fartøjets sejlads (positionsoplysninger) under fangstrejsen, og krav om forudanmeldelse af fangsten, som stilles inden for visse fiskerier. Logbogsoplysninger og salgsafregningsoplysninger 30. I henhold til Europa-Kommissionens forordning nr. 2807/83 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster skal fiskere aflevere en logbog med oplysninger om fiskeriet efter hver fangstrejse. I logbøgerne indgår en række obligatoriske oplysninger, som fiskerne skal udfylde efter hver fangstrejse. Det drejer sig bl.a. om fartøjets navn, havnekendingsbogstaver samt dag, måned og klokkeslæt for afsejling fra havn og ankomst til havn. Logbogen skal for hver dag på havet indeholde oplysninger om fangstmængden opgjort pr. fiskeart, og på hvilken farvandsposition fiskeriet er foregået. Logbogen skal i henhold til EU s logbogsforordning indsendes til fiskerimyndighederne senest 48 timer efter, at landingen er afsluttet. Herefter kontrollerer og indtaster det enkelte fiskeriinspektorat logbogens oplysninger i fiskerisystemet. 31. Sideløbende med, at fiskerne indsender logbogsoplysningerne til fiskerimyndighederne, indsender også opkøberne salgsafregningerne til fiskerikontrollen. Hyppigst sker dette elektronisk. Når logbøgerne og salgsafregningerne er indtastet i fiskerisystemet, sammenholder fiskerikontrollen totalmængder fra logbogsoplysningerne med salgsafregningerne. Nummerrækkefølgen i logbøgerne og salgsnotaerne sammenholdes for at kontrollere, om de fysiske mængder er i overensstemmelse med hinanden, herunder om der mangler logbogsblade eller salgsnotaer. 32. Oplysningerne om landede mængder fisk fås således fra opkøbernes indberetninger. Indberetningen indeholder ikke oplysninger om fangstområde. De endelige landingsoplysninger i de enkelte farvande foreligger derfor først, når fartøjet er kommet i havn, fiskeren har afleveret logbogen, og oplysningerne fra logbogen er indtastet i fiskerisystemet og er blevet sammenholdt med salgsafregningen. 33. Oplysningerne fra logbøgerne og salgsnotaerne er helt centrale for fiskerikontrollens arbejde både i forbindelse med den løbende kontrol og i den generelle kvotestyring af de enkelte fiskerier. Indførelsen af E-logbog i Danmark 34. Som nævnt ovenfor registrerer fiskerikontrollen logbøgerne manuelt. Arbejdsgangen med at indsamle og bearbejde disse oplysninger er tidskrævende og giver risiko for fejlregistreringer. Af Rådets forordning nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger fremgår det, at EU-fiskefartøjer med en samlet længde på over 24 meter efter den 1. januar 2010 dagligt skal registrere og videresende logbogsdata elektronisk. Fra den 1. juli 2011 skal alle EU-fiskefartøjer med en samlet længde på over 15 meter endvidere anvende E-logbog.

14 TILRETTELÆGGELSE AF F ISKERIKONTROLLEN 11 Formålet med E-logbogen er at skabe et hurtigere, mere præcist og billigere system, der giver mulighed for automatisk behandling af data, og sikre, at kontrollen med fangstdata bliver mere effektiv end i dag, når den manuelle proces erstattes af et elektronisk registrerings- og indberetningssystem. 35. Danmark har på forsøgsbasis indført E-logbøger på 4 fartøjer. Fiskeridirektoratet har oplyst, at de første erfaringer med E-logbog er gode, og fiskerne er positive over for projektet, da de elektroniske logbøger gør det administrativt lettere for fiskerne. Fx skal de ikke indsende logbøgerne, når de kommer i havn. Endvidere har de elektroniske logbøger den fordel for fiskerimyndighederne, at de på forhånd har viden om, hvor meget fangst den enkelte fisker har om bord. Fiskeridirektoratet forventer, at implementeringen af E-logbog i Danmark forløber i overensstemmelse med fristerne. Satellitoplysninger 36. I henhold til Europa-Kommissionens forordning nr. 2244/2003 om overvågning ved hjælp af satellitbaserede fartøjsovervågningssystemer har alle EU-fartøjer med en længde på over 15 meter siden 2005 skullet have installeret en fartøjsovervågningsenhed, som via en satellitforbindelse med regelmæssige mellemrum (typisk én gang i timen) sender oplysninger til fiskerimyndighederne om, hvor fartøjet befinder sig. Fartøjsovervågningssystemet kan spore fartøjets bevægelse og kan også give oplysninger om fartøjets hastighed og kurs. Fartøjsovervågningssystemet kan bruges til en række fiskerikontrolopgaver, bl.a. om det pågældende fartøj har været i et område, hvor fiskeri ikke er tilladt, eller har været i en anden medlemsstats fiskerizone. Fartøjsovervågningssystemet kan endvidere bruges til efterfølgende kontrol, fx krydskontrol af fartøjsovervågningssystemets oplysninger med logbogsoplysninger om, hvilket område det pågældende fartøj har været i. Fiskeridirektoratet har observeret, at der ofte sker afbrydelse af transmissionen fra fartøjerne. I 2007 og tidligere år konstaterede direktoratet dagligt udfald af kortere og længerevarende perioder på gennemsnitligt ca. 20 fartøjers overvågningsenheder. I 2006 registreredes endvidere 561 udfald til søs af over 12 timers varighed fordelt på 157 fartøjer, mens der i 2007 registreredes 433 udfald til søs af over 12 timers varighed fordelt på 143 fartøjer. Af Europa-Kommissionens forordning nr. 2244/2003, artikel 12, pkt. 1, fremgår det, at et fartøj, der mere end 3 gange inden for et år har tavshedsperioder på over 12 timer, skal kontrolleres. 37. En del af udfaldene skyldes ifølge Fiskeridirektoratet forklarlige årsager som reparation på fartøjet samt skift mellem fartøjets egen strømforsyning og strømforsyning på land, samt at skibet lå i havn. Andre af udfaldene har været af mere tvivlsom karakter såsom antenneblokeringer og afbrydelser af strøm til fartøjsovervågningsenheden, hvilket kan have til formål at få fiskeriet til at fremstå som foregået i andre farvande, end hvor det reelt er foregået. 38. Af Fiskeridirektoratets statusredegørelse til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri af 8. september 2008 fremgår det, at direktoratet har iværksat en række tiltag for at reducere udfaldene, og Fiskeridirektoratet har opstrammet kontrollen med, hvorvidt danske fartøjer har en velfungerende fartøjsovervågningsenhed om bord. En skærpet kontrolprocedure er ligeledes etableret for udenlandske fartøjer, der opererer i dansk zone. Fiskeridirektoratet har oplyst, at tiltagene har bevirket, at de tidligere gennemsnitligt 20 daglige udfald er reduceret til mellem 5 og 10 udfald om dagen.

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Fiskerikontrol 2014. Erhverv og rekreativ Kontrol og overtrædelser

Fiskerikontrol 2014. Erhverv og rekreativ Kontrol og overtrædelser Fiskerikontrol 2014 Erhverv og rekreativ Kontrol og overtrædelser Kolofon Fiskerikontrol 2014 Erhverv og rekreativ Denne rapport er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 870 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 379 Offentligt Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet 3. juni 2005 Indhold Executive

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Virksomhedsregnskab. April 2002. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Virksomhedsregnskab. April 2002. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Virksomhedsregnskab April 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Virksomhedsregnskab April 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere