Beretning til Statsrevisorerne om fiskerikontrollen og miljøovervågningen. Januar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning til Statsrevisorerne om fiskerikontrollen og miljøovervågningen. Januar 2009"

Transkript

1 Beretning til Statsrevisorerne om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen Januar 2009

2 BERETNING OM FISKERIKONTROLLEN OG MILJØOVERVÅGNINGEN I ØSTERSØEN i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Undersøgelsens formål, afgrænsning og metode... 5 III. Tilrettelæggelse af fiskerikontrollen... 7 A. Organiseringen af fiskerikontrollen... 8 B. Kontrolkampagner... 9 C. Fiskeridirektoratets data- og kontrolsystemer D. Risikobaseret strategi IV. Fiskerikontrollen i Østersøen A. Kontrol af fiskeriet i Østersøen B. Rigsrevisionens undersøgelse af, om udvalgte fartøjer overholder reglerne for fiskeriet i Østersøen C. Sanktioner V. Miljøovervågning i henhold til COMBINE A. COMBINE i den danske miljøovervågning VI. Parallelrevision foretaget af landene omkring Østersøen A. Baggrund og formål med parallelrevisionen B. Miljøovervågning i Østersøen i henhold til COMBINE C. Fiskerikontrollen i Østersøen... 29

3 Rigsrevisionen afgiver denne beretning til Statsrevisorerne i henhold til 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 som ændret ved lov nr. 590 af 13. juni Beretningen vedrører finanslovens 23. Miljøministeriet og 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre for 23. Miljøministeriet: Connie Hedegaard: august november 2007 Troels Lund Poulsen: november I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre for 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri: Hans Chr. Schmidt: august september 2007 Eva Kjer Hansen: september

4 INTRODUKTION OG RESULTATER 1 I. Introduktion og resultater 1. Denne beretning handler om tilrettelæggelsen af fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen. 2. Østersøen er et af verdens største brakvandsområder med et begrænset vandskifte. Dette gør, at Østersøen er meget sårbar over for forurening. I de senere år har forureningen medført algeblomstring og iltsvind på bunden af Østersøen, hvorved bundlevende dyr og fisk er mindsket. Gennem Helsinki-konventionen er landene omkring Østersøen forpligtet til at etablere overvågning, der kan beskytte havmiljøet i Østersøen mod forurening. Den første Helsinki-konvention blev underskrevet i 1974 og trådte i kraft i Konventionen er siden blevet revideret i Alle landene omkring Østersøen har tiltrådt konventionen. I henhold til Helsinkikonventionen er udstedt rekommandation nr. 19/3 fra 1998, som vedrører miljøovervågningsprogrammet COMBINE om overvågning af miljømæssige konsekvenser af udledning og aktiviteter i Østersøen. EU regulerer fiskeriet gennem den fælles fiskeripolitik ved fiskekvoter og genopretningsplaner for de truede fiskearter i Østersøen. EU s fælles fiskeripolitik omfatter regler for bevarelse, forvaltning og udnyttelse af fiskeresurserne. Formålet med undersøgelsen er derfor at vurdere, om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen er tilrettelagt og gennemført tilfredsstillende. Formålet er undersøgt ved at besvare følgende 4 spørgsmål: Målet for COMBINE (Cooperative Monitoring in the Baltic Marine Environment) er at identificere og kvantificere de miljømæssige konsekvenser af udledning og aktiviteter i Østersøen samt at måle den indflydelse, forskellige foranstaltninger kan have på den miljømæssige tilstand af Østersøen. Er den danske fiskerikontrol tilrettelagt tilfredsstillende? Er den danske fiskerikontrol i Østersøen gennemført tilfredsstillende? Er den danske miljøovervågning i Østersøen tilfredsstillende? Har landene omkring Østersøen tilrettelagt en tilfredsstillende fiskerikontrol og miljøovervågning i Østersøen? Rigsrevisionen har af egen drift igangsat undersøgelsen i februar Undersøgelsen dækker perioden Rigsrevisionen har endvidere i samarbejde med rigsrevisionerne fra landene omkring Østersøen gennemført en parallelrevision. Rigsrevisionerne i Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, Rusland Sverige og Tyskland har deltaget i parallelrevisionen. Rigsrevisionen har været koordinator for parallelrevisionen og har udarbejdet en fælles rapport med resultaterne af de nationale undersøgelser. Rigsrevisionen har i denne beretning kort omtalt resultaterne af parallelrevisionen.

5 2 INTRODUKTION OG RESULTATER UNDERSØGELSENS RESULTATER Det er Rigsrevisionens vurdering, at der er behov for, at landene omkring Østersøen etablerer en mere effektiv kontrol og overvågning af fiskeriet og miljøet i Østersøen. For Danmarks vedkommende er der behov for implementering af en risikobaseret kontrolstrategi i praksis og videreudvikling af fiskerikontrolsystemerne. Denne samlede vurdering er baseret på følgende: Det er Rigsrevisionens vurdering, at fiskerikontrollen i Danmark er tilrettelagt i henhold til gældende regler og med elementer af en risikobaseret kontrolstrategi. Data- og kontrolsystemerne bør dog udvikles yderligere for at understøtte strategien. Rigsrevisionen vurderer, at tilrettelæggelsen af fiskerikontrollen er i overensstemmelse med gældende regler og både er baseret på fysiske og administrative kontroller samt kontrolkampagner, som vedrører væsentlige risikoelementer. Det er Rigsrevisionens vurdering, at Fiskeridirektoratet bør udføre kontrol, der i højere grad bygger på samkøring af data fra forudanmeldelser, logbøger, salgsnotaer samt satellitoplysninger. Rigsrevisionens gennemgang af Fiskeridirektoratets data- og kontrolsystemer viser, at systemerne endnu ikke er helt færdigudviklede og derfor ikke fuldt ud understøtter fiskerikontrollen. Rigsrevisionen anbefaler, at Fiskeridirektoratet udvikler kontrolstrategien, så udvælgelsen af landinger/fartøjer til kontrol baseres på kriterier, som er fastlagt i en risikomodel. Kontrolintensiteten af landingskontroller er steget i perioden Rigsrevisionen anbefaler, at Fiskeridirektoratet foretager en mere systematisk krydskontrol af data. Rigsrevisionen konstaterer, at antallet af gennemførte danske kontroller i Østersøen er faldet i perioden , og at Fiskedirektoratets planlagte torskekontroller ikke blev nået i Nedgangen i antal landingskontroller er imidlertid modsvaret af en relativt større nedgang i antal landinger, hvorfor kontrolintensiteten er steget i perioden Rigsrevisionen konstaterer, at de danske kontrolskibe i Østersøen kun anvender en mindre del af tiden på fiskerikontrol, på trods af at fiskerikontrol er kontrolskibenes kerneopgave. En væsentlig del af den øvrige tidsanvendelse kan forklares ved, at kontrolskibene indgår i redningsberedskabet til søs og skal være klar til indsats med kort varsel. Rigsrevisionens gennemgang af stikprøven på 75 fangstrejser, fordelt på 25 fartøjer, viser, at en betydelig del af fartøjerne ikke lever op til EU s regler eller de supplerende nationale regler. Rigsrevisionen anbefaler, at Fiskeridirektoratet foretager en mere systematisk krydskontrol mellem oplysningerne fra forudanmeldelser, logbøger, salgsafregninger samt oplysninger fra satellitovervågningen.

6 INTRODUKTION OG RESULTATER 3 Det er Rigsrevisionens vurdering, at Fiskeridirektoratet har etableret en hensigtsmæssig praksis omkring afgørelser vedrørende overtrædelsessager, så de forskellige sanktionsmuligheder anvendes som forudsat. Det er Rigsrevisionens vurdering, at Miljøministeriet gennemfører miljøovervågningen i Østersøen på en måde, så Danmark lever op til overvågningsforpligtelserne i Helsinki-konventionen, som er nærmere angivet i miljøovervågningsprogrammet COMBINE. Rapporteringen lever dog ikke fuldt ud op bestemmelserne i COMBINE. Miljøministeriet efterlever COMBINE s bestemmelser om frekvens på målestationerne, på trods af at der er sket en reduktion af hyppigheden af målinger i Miljøministeriet har rapporteret størsteparten af dataene for Danmark vedrørende 2005, 2006 og 2007 med en forsinkelse på 2-6 måneder, og biologiske data for 2005 og 2006 er ikke rapporteret. Rigsrevisionen vurderer på baggrund af parallelrevisionen, at der generelt er behov for at etablere en mere effektiv fiskerikontrol og miljøovervågning i landene omkring Østersøen. Det er afgørende for en effektiv miljøovervågning og en effektiv risikobaseret fiskerikontrol i Østersøen, at data fra informationssystemerne er valide og brugbare. De deltagende lande har alle implementeret COMBINE i deres nationale miljøovervågningsprogrammer, men det er ikke alle lande, der rapporterer rettidigt til HELCOM, og ikke alle lande har leveret fuldstændige data i den undersøgte periode. De undersøgte lande udfører generelt fiskerikontrol i overensstemmelse med gældende regler på området, men der bør være øget fokus på implementering af en risikobaseret kontrolstrategi, som er understøttet af informationssystemer med brugbare og valide data. Der er stor forskel mellem kompetencer, resurser og kontrolstrategi i de enkelte lande omkring Østersøen. Rigsrevisionen finder det derfor vigtigt, at myndighederne i de enkelte lande fortsætter det internationale samarbejde omkring fiskerikontrollen, herunder fortsat prioriterer deltagelse i fælles kontrolaktiviteter.

7 4 INDLEDNING II. Indledning A. Baggrund 3. Østersøen er et af verdens største brakvandsområder med et begrænset vandskifte. Dette gør, at Østersøen er meget sårbar over for forurening, fx i form af udledning af næringssalte fra landbrug. I de senere år er der som følge af forureningen sket algeblomstring og iltsvind på bunden af Østersøen, hvorved mængden af bundlevende dyr og fisk er mindsket. Fx har mangel på ilt i torskens gydeområder kombineret med intensivt fiskeri reduceret torskebestanden i Østersøen. Gennem Helsinki-konventionen har landene omkring Østersøen forpligtet sig til at etablere miljøovervågning, der kan beskytte havmiljøet i Østersøen mod forurening. Ligeledes har EU gennem den fælles fiskeripolitik reguleret fiskeriet i form af fiskekvoter og genopretningsplaner for de truede fiskearter i Østersøen. BOKS 1. EU S FÆLLES FISKERIPOLITIK Rammerne for den fælles fiskeripolitik er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeresurserne som led i den fælles fiskeripolitik. Den fælles fiskeripolitik omfatter bevarelse, forvaltning og udnyttelse af fiskeresurserne samt forarbejdning og afsætning af fisk. Den fælles fiskeripolitik skal sikre, at fiskeresurser udnyttes på en økonomisk, miljømæssig og socialt bæredygtig måde. EU s kontrol og håndhævelsesordning skal sikre, at adgangen til farvande og resurser samt udøvelsen af fiskeaktiviteter kontrolleres, og at reglerne i den fælles fiskeripolitik håndhæves. For fiskeri efter bestande, der er uden for sikre biologiske grænser, kan EU vedtage genopretningsplaner, så bestanden igen kommer inden for sikre biologiske grænser. Ved Rådets forordning nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, er der vedtaget en genopretningsplan for torskefiskeriet, hvori der er fastsat krav for den samlede tilladte fangstmængde, krav til kontrol, inspektion og overvågning samt fastsættelse af nationale kontrolhandlingsprogrammer med inspektionsmål. En forudsætning for bevaring af fiskebestanden i Østersøen er, at de enkelte lande omkring Østersøen ikke overskrider de kvoter, som EU har tildelt de enkelte medlemsstater, og generelt efterlever EU-lovgivningen på fiskeriområdet. Der er derfor behov for, at der er organiseret en fiskerikontrol i de enkelte lande, der på tilfredsstillende vis kan håndhæve, at fiskerne overholder kvoterne og de generelle EU-regler på fiskeriområdet.

8 INDLEDNING 5 Af tabel 1 fremgår udviklingen i de fiskekvoter, som Danmark har fået tildelt af EU for forskellige fiskearter i Østersøen. Tabel 1. Danmarks fiskekvoter i Østersøen i perioden Torsk Sild Brisling Laks Rødspætte Note: Tallene er angivet i tons levende vægt med undtagelse af laks, der er angivet i styk. Af tabel 1 fremgår det, at der særligt har været en nedgang i kvoterne vedrørende brisling og laks, mens kvoterne for sild og rødspætter er blevet forøget. Kvoterne for torsk er forøget fra 2005 til 2006 og er igen faldet fra 2006 til På et møde i København i juni 2007 mellem rigsrevisionerne fra landene omkring Østersøen blev det aftalt, at det skulle undersøges, hvordan landenes miljøovervågning og fiskerikontrol beskytter marinemiljøet og fiskebestanden i Østersøen. Dette blev endeligt aftalt på et møde i Estland i november Rigsrevisionerne i Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, Rusland, Sverige og Tyskland deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i Undersøgelsen blev planlagt og gennemført som en parallelrevision, som Rigsrevisionen har været koordinator for. Resultater fra de enkelte lande er blevet samlet i en fælles rapport. I denne beretning er hovedresultaterne af parallelrevisionen kortfattet omtalt i kap. VI. De fleste af de deltagende rigsrevisioner har udarbejdet nationale beretninger om deres nationale undersøgelse. Rigsrevisionen er en af disse, og denne beretning vedrører den særskilte undersøgelse, Rigsrevisionen har gennemført i Danmark. B. Undersøgelsens formål, afgrænsning og metode Formål 4. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen er tilrettelagt og gennemført tilfredsstillende. Formålet er undersøgt ved at besvare følgende 4 spørgsmål: Er den danske fiskerikontrol tilrettelagt tilfredsstillende? Er den danske fiskerikontrol i Østersøen gennemført tilfredsstillende? Er den danske miljøovervågning i Østersøen tilfredsstillende? Har landene omkring Østersøen tilrettelagt en tilfredsstillende fiskerikontrol og miljøovervågning i Østersøen? Afgrænsning og metode 5. Rigsrevisionen har af egen drift igangsat undersøgelsen i februar Undersøgelsen dækker perioden

9 6 INDLEDNING Helsinki-Kommissionen (HELCOM) arbejder med afsæt i Helsinkikonventionen på at sikre miljøet i Østersøen gennem internationalt samarbejde mellem landene omkring Østersøen. 6. Undersøgelsen er delt i 2 dele om henholdsvis fiskerikontrol og miljøovervågning. Fiskerikontrollen i henhold til EU s fælles fiskeripolitik hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og miljøovervågningen i henhold til HELCOM hører under Miljøministeriet. 7. I kap. III kortlægges og vurderes kontrolsystemerne, som anvendes af fiskerikontrollen i Danmark. Kortlægningen er foretaget ved at tage udgangspunkt i de kontroller, som EUreglerne foreskriver skal udføres af den enkelte medlemsstat. 8. I kap. IV kortlægges fiskerikontrollens indsats i Østersøen, og det testes, om Fiskeridirektoratet har gennemført en tilfredsstillende kontrol af fiskeriet i Østersøen, ved en gennemgang af 75 fangstrejser fordelt på 25 fartøjer. 9. I kap. V kortlægges og vurderes Miljøministeriets efterlevelse af de overvågningsforpligtelser, som Danmark er forpligtet til at udføre i henhold til miljøovervågningsprogrammet COMBINE. 10. I kap. VI præsenteres hovedresultaterne af parallelrevisionen udført af rigsrevisionerne i landene omkring Østersøen. Der er udarbejdet en fælles rapport, som sammenstiller resultaterne fra undersøgelserne i de enkelte lande omkring Østersøen. 11. Den samlede undersøgelse er baseret på besøg, interviews og brevveksling med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljøministeriet, Fiskeridirektoratet samt By- og Landskabsstyrelsen. Rigsrevisionen har gennemgået 75 fangstrejser og har gennemgået dokumenter, herunder love, bekendtgørelser og notater mv. Hertil kommer samarbejdet med rigsrevisionerne i Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, Rusland, Sverige og Tyskland om parallelrevisionen. 12. Beretningen har i udkast været forelagt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet, hvis bemærkninger er indarbejdet i beretningen.

10 TILRETTELÆGGELSE AF F ISKERIKONTROLLEN 7 III. Tilrettelæggelse af fiskerikontrollen UNDERSØGELSENS RESULTAT Det er Rigsrevisionens vurdering, at fiskerikontrollen i Danmark er tilrettelagt i henhold til gældende regler og med elementer af en risikobaseret kontrolstrategi. Dataog kontrolsystemerne bør dog udvikles yderligere for at understøtte strategien. 13. Formålet med dette kapitel er at vurdere, om Fiskeridirektoratet har tilrettelagt en tilfredsstillende fiskerikontrol. Først undersøges det, hvordan EU-lovgivning er blevet implementeret i Danmark. Dernæst foretages en undersøgelse af, hvordan fiskerikontrollen er organiseret og tilrettelagt. Herefter undersøges det, hvilke kontrolsystemer der anvendes i fiskerikontrollen. Endelig undersøges det, i hvilket omfang fiskerikontrollen er risikobaseret. 14. Af Rådets forordning nr. 2371/2002, artikel 24 om inspektion og håndhævelse, fremgår det, at medlemsstaterne bl.a. skal foretage: stikprøvekontrol og inspektion om bord på fiskefartøjer og hos virksomheder og andre organer med aktiviteter i tilknytning til den fælles fiskeripolitik observation af fiskefartøjer retsforfølgning af overtrædelser og sanktioner. De trufne foranstaltninger skal være veldokumenterede, effektive, afskrækkende og stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen. 15. Generelt har forordningernes krav været formuleret i brede vendinger. I de seneste år ses dog en tendens til, at EU fastsætter mere konkrete regler for gennemførelse af fiskerikontrollen. Fx er der i forbindelse med gennemførelse af genopretningsplanerne for torsk udstukket relativt detaljerede krav til kontrollen i form af benchmark. Benchmarkene har særligt fokuseret på kontrolomfanget i forbindelse med landing, herunder overværelse af vejning af den landede mængde. For kontrollen til søs er forpligtelserne mindre præcist formuleret. Benchmark er kvantitative krav til kontrollen, som er fremsat direkte i den pågældende forordning. 16. I Danmark reguleres fiskeriet primært efter fiskeriloven og en lang række bekendtgørelser. I bekendtgørelserne er medtaget visse bestemmelser fra EU-forordningerne. Gengivelserne af disse bestemmelser i bekendtgørelserne er udelukkende begrundet af praktisk hensyn og berører ikke EU-forordningernes gyldighed i Danmark.

11 8 TILRETTELÆGGELSE AF F ISKERIKONTROLLEN De mere præcise EU-krav til den danske fiskerikontrol de senere år har medført, at EU-kravene er blevet styrende for en væsentlig del af fiskerikontrollens arbejde. Fx er EU s torskegenopretningsplan meget styrende for den fiskerikontrol af torskefiskeriet, som Fiskeridirektoratet udfører i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen. A. Organiseringen af fiskerikontrollen 17. Fiskerikontrollen varetages af Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet er organiseret med en central del beliggende i København, 2 regionale fiskeriinspektorater, 4 kontrolskibe og en særlig enhed i Esbjerg, som arbejder med risikovurderinger og kontrolkampagner. De 2 regionale fiskeriinspektorater er benævnt henholdsvis Vest og Øst. Fiskeriinspektorat Vest udfører primært kontrol i havne beliggende ud til Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, mens Fiskeriinspektorat Øst primært udfører kontrol i havne beliggende ud til Bælthavet, Øresund og Østersøen. Fiskeriinspektoratet har 4 kontrolskibe til rådighed, Vestkysten, Nordsøen, Havørnen og Havternen, hvis kerneopgave er fiskerikontrol. Fiskerikontrolskibene udfører også andre opgaver, herunder søredningstjeneste, bugsering mv., men der er tidsmæssigt tale om opgaver af mindre omfang. 18. De lokale afdelinger under Fiskeriinspektorat Vest og Fiskeriinspektorat Øst udfører den landbaserede kontrol, som kan underopdeles i forskellige kontroltyper: fysisk kontrol administrativ kontrol andre kontroller. De fysiske og administrative kontroller er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende regler. 19. De fysiske kontroller sker typisk i havnene i forbindelse med fiskefartøjernes landinger, i forbindelse med kontrol af opkøbere, kontrol på fiskeriauktionerne, eller ved at inspektørerne kontrollerer rekreativt fiskeri. De administrative kontroller sker ved kontrol af de modtagne dokumenter, som fiskere og opkøbere skal indsende (fx logbøger og salgsnotaer), samt de kontrolrapporter, der indsendes fra de udførte fysiske kontroller. Fiskeridirektoratet sammenholder ikke systematisk data i de modtagne dokumenter, men dette sker ad hoc i forbindelse med de fysiske og administrative kontroller. 20. Fiskerikontrollens væsentligste kontrolopgave er landingskontrollen, som gennemføres på udvalgte danske, EU- og tredjelandsfartøjers landinger i Danmark. Kontrollen består i fiskerikontrollørens fysiske tilstedeværelse ved landingsaktiviteter, hvor det er muligt at konstatere eventuelle overtrædelser på stedet. De fysiske kontrolaktiviteter baseres på kontrolbesøgsskemaer, hvor det af kontrolskemaet fremgår, hvilke minimumskontroller der skal gennemføres. 21. De enkelte fiskeriinspektører er udstyret med bærbare computere med mobilt bredbånd, så de i vidt omfang har adgang til Fiskeridirektoratets systemer og særligt til fiskerisystemet, hvor data til brug for kontrollen er tilgængelige. Fiskeridirektoratet har i 2008 taget en udvidet online-døgnrapport i brug, hvor de enkelte fiskeriinspektører har mulighed for at dele observationer med hinanden.

12 TILRETTELÆGGELSE AF F ISKERIKONTROLLEN 9 B. Kontrolkampagner 22. Ud over den almindelige fysiske og administrative kontrol gennemfører fiskerikontrollen også en række større landsdækkende kontrolkampagner, hvor udvalgte problemer i fiskeriet undersøges på tværs. Den nye enhed for risikovurdering og kontrolkampagner har stået for at udpege og planlægge de landsdækkende kontrolkampagner i I 2007 er der blevet gennemført kontrolkampagner rettet mod logbogsføringen i Østersøen, en landsdækkende redskabskampagne, Operation Sorte Fisk, der vedrører omsætning af uregistrerede fisk, og en øget fokusering på vægtkontrol af landet fisk. Kontrolkampagner rettet mod logbogsføringen 23. I en kontrol af logbogsføringen undersøgte risikoenheden, om andelen af torsk i den samlede fangst var forskellig i de tilfælde, hvor der var foretaget kontrol, i forhold til de tilfælde, hvor der ikke var foretaget kontrol. Undersøgelsen vedrørte 42 fangstrejser for polske fiskere, hvor der var foretaget kontrol i 20 af disse fangstrejser. Analysen viste, at når der var kontrol, var der 22 % torsk i den samlede fangstmængde, mens når der ikke var kontrol, var der kun 5 % torsk i den samlede fangstmængde. Risikoenheden finder, at den mindre andel af torsk anmeldt i logbogen, når der ikke foretages kontrol, kunne tyde på, at der sker afsætning af uregistrerede torsk, når kontrolmyndighederne ikke er til stede. Logbogsføring er obligatorisk for de fleste fiskere, som bl.a. skal føre oplysninger om, hvilket farvand fangsten stammer fra samt mængden af fangsten. Redskabskampagnen 24. I 2007 blev der gennemført en kontrol af fiskeredskaber med fokus på trukne fiskeredskaber i erhvervsfiskeriet. 160 redskabskontroller blev gennemført i perioden primo september - ultimo oktober. I kontrollen indgik bl.a. opmåling af bomme, maskestørrelse, omkreds, længder, sorteringspaneler, stropper og diverse anordninger. Der blev konstateret 36 overtrædelser, svarende til 23 % af det samlede antal udførte kontroller. Fiskeridirektoratet vurderede kontrolkampagnen som meget vellykket og vil i 2008 foretage en opfølgende kampagne, bl.a. for at følge op på de mange påbud, og foretage stikprøvekontroller i de forskellige fiskerier. Operation Sorte Fisk 25. Operation Sorte Fisk, der er et kontrolsamarbejde mellem Fiskeridirektoratet og SKAT, har til formål at afdække, om der systematisk omsættes uregistrerede fisk ( sorte fisk ). Den første kontrolaktion blev gennemført i 2006 og var meget vellykket, så kontrolsamarbejdet blev fortsat i 2007 og På baggrund af en fælles risikovurdering gennemførte Fiskeridirektoratet og SKAT landsdækkende kontrolaktioner hos fiskehandlere, restaurationer, engros- og detailforretninger, fiskebiler samt fiskefartøjer, der afsætter egen fangst direkte til forbrugerne. 26. I perioden blev der gennemført kontrol i 64 virksomheder og konstateret overtrædelser af de undersøgte forhold i 15 af disse, svarende til 23 % af de kontrollerede virksomheder. Vægtkontrol af landet fisk 27. Fra 1. januar 2007 har der været øget fokus på vægtkontrollen. Fiskeridirektoratet har udsendt retningslinjer til fiskeriinspektoraterne for, hvordan vægtkontrollen skal gennemføres. Der er beskrivelser af, hvordan vejningen skal fortages i forbindelse med standardiserede kasser og fisk, der landes til videre fiskesortering. Denne kampagne har været gennemført for at sikre, at fiskeinspektørerne i havnene og på kontrolskibene gennemfører vægtkontrollen korrekt i forbindelse med gennemførelsen af kontrollerne. Vurdering 28. Rigsrevisionen vurderer, at tilrettelæggelsen af fiskerikontrollen er i overensstemmelse med gældende regler og både er baseret på fysiske og administrative kontroller samt kontrolkampagner, som vedrører væsentlige risikoelementer.

13 10 TILRETTELÆGGELSE AF F ISKERIKONTROLLEN C. Fiskeridirektoratets data- og kontrolsystemer 29. Fiskeridirektoratet anvender en række kontrolsystemer til overvågning af fiskeriet i Danmark. Et af de væsentligste kontrolinstrumenter er de logbøger, som fiskerne indsender til fiskerimyndighederne, og de salgsnotaer, som opkøberne efterfølgende indsender til fiskerimyndighederne, når fangsten er blevet solgt. Af andre kontrolinstrumenter kan der peges på de oplysninger, som fås fra de satellitbaserede overvågningssystemer, der giver fiskerimyndighederne mulighed for at følge fartøjets sejlads (positionsoplysninger) under fangstrejsen, og krav om forudanmeldelse af fangsten, som stilles inden for visse fiskerier. Logbogsoplysninger og salgsafregningsoplysninger 30. I henhold til Europa-Kommissionens forordning nr. 2807/83 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster skal fiskere aflevere en logbog med oplysninger om fiskeriet efter hver fangstrejse. I logbøgerne indgår en række obligatoriske oplysninger, som fiskerne skal udfylde efter hver fangstrejse. Det drejer sig bl.a. om fartøjets navn, havnekendingsbogstaver samt dag, måned og klokkeslæt for afsejling fra havn og ankomst til havn. Logbogen skal for hver dag på havet indeholde oplysninger om fangstmængden opgjort pr. fiskeart, og på hvilken farvandsposition fiskeriet er foregået. Logbogen skal i henhold til EU s logbogsforordning indsendes til fiskerimyndighederne senest 48 timer efter, at landingen er afsluttet. Herefter kontrollerer og indtaster det enkelte fiskeriinspektorat logbogens oplysninger i fiskerisystemet. 31. Sideløbende med, at fiskerne indsender logbogsoplysningerne til fiskerimyndighederne, indsender også opkøberne salgsafregningerne til fiskerikontrollen. Hyppigst sker dette elektronisk. Når logbøgerne og salgsafregningerne er indtastet i fiskerisystemet, sammenholder fiskerikontrollen totalmængder fra logbogsoplysningerne med salgsafregningerne. Nummerrækkefølgen i logbøgerne og salgsnotaerne sammenholdes for at kontrollere, om de fysiske mængder er i overensstemmelse med hinanden, herunder om der mangler logbogsblade eller salgsnotaer. 32. Oplysningerne om landede mængder fisk fås således fra opkøbernes indberetninger. Indberetningen indeholder ikke oplysninger om fangstområde. De endelige landingsoplysninger i de enkelte farvande foreligger derfor først, når fartøjet er kommet i havn, fiskeren har afleveret logbogen, og oplysningerne fra logbogen er indtastet i fiskerisystemet og er blevet sammenholdt med salgsafregningen. 33. Oplysningerne fra logbøgerne og salgsnotaerne er helt centrale for fiskerikontrollens arbejde både i forbindelse med den løbende kontrol og i den generelle kvotestyring af de enkelte fiskerier. Indførelsen af E-logbog i Danmark 34. Som nævnt ovenfor registrerer fiskerikontrollen logbøgerne manuelt. Arbejdsgangen med at indsamle og bearbejde disse oplysninger er tidskrævende og giver risiko for fejlregistreringer. Af Rådets forordning nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger fremgår det, at EU-fiskefartøjer med en samlet længde på over 24 meter efter den 1. januar 2010 dagligt skal registrere og videresende logbogsdata elektronisk. Fra den 1. juli 2011 skal alle EU-fiskefartøjer med en samlet længde på over 15 meter endvidere anvende E-logbog.

14 TILRETTELÆGGELSE AF F ISKERIKONTROLLEN 11 Formålet med E-logbogen er at skabe et hurtigere, mere præcist og billigere system, der giver mulighed for automatisk behandling af data, og sikre, at kontrollen med fangstdata bliver mere effektiv end i dag, når den manuelle proces erstattes af et elektronisk registrerings- og indberetningssystem. 35. Danmark har på forsøgsbasis indført E-logbøger på 4 fartøjer. Fiskeridirektoratet har oplyst, at de første erfaringer med E-logbog er gode, og fiskerne er positive over for projektet, da de elektroniske logbøger gør det administrativt lettere for fiskerne. Fx skal de ikke indsende logbøgerne, når de kommer i havn. Endvidere har de elektroniske logbøger den fordel for fiskerimyndighederne, at de på forhånd har viden om, hvor meget fangst den enkelte fisker har om bord. Fiskeridirektoratet forventer, at implementeringen af E-logbog i Danmark forløber i overensstemmelse med fristerne. Satellitoplysninger 36. I henhold til Europa-Kommissionens forordning nr. 2244/2003 om overvågning ved hjælp af satellitbaserede fartøjsovervågningssystemer har alle EU-fartøjer med en længde på over 15 meter siden 2005 skullet have installeret en fartøjsovervågningsenhed, som via en satellitforbindelse med regelmæssige mellemrum (typisk én gang i timen) sender oplysninger til fiskerimyndighederne om, hvor fartøjet befinder sig. Fartøjsovervågningssystemet kan spore fartøjets bevægelse og kan også give oplysninger om fartøjets hastighed og kurs. Fartøjsovervågningssystemet kan bruges til en række fiskerikontrolopgaver, bl.a. om det pågældende fartøj har været i et område, hvor fiskeri ikke er tilladt, eller har været i en anden medlemsstats fiskerizone. Fartøjsovervågningssystemet kan endvidere bruges til efterfølgende kontrol, fx krydskontrol af fartøjsovervågningssystemets oplysninger med logbogsoplysninger om, hvilket område det pågældende fartøj har været i. Fiskeridirektoratet har observeret, at der ofte sker afbrydelse af transmissionen fra fartøjerne. I 2007 og tidligere år konstaterede direktoratet dagligt udfald af kortere og længerevarende perioder på gennemsnitligt ca. 20 fartøjers overvågningsenheder. I 2006 registreredes endvidere 561 udfald til søs af over 12 timers varighed fordelt på 157 fartøjer, mens der i 2007 registreredes 433 udfald til søs af over 12 timers varighed fordelt på 143 fartøjer. Af Europa-Kommissionens forordning nr. 2244/2003, artikel 12, pkt. 1, fremgår det, at et fartøj, der mere end 3 gange inden for et år har tavshedsperioder på over 12 timer, skal kontrolleres. 37. En del af udfaldene skyldes ifølge Fiskeridirektoratet forklarlige årsager som reparation på fartøjet samt skift mellem fartøjets egen strømforsyning og strømforsyning på land, samt at skibet lå i havn. Andre af udfaldene har været af mere tvivlsom karakter såsom antenneblokeringer og afbrydelser af strøm til fartøjsovervågningsenheden, hvilket kan have til formål at få fiskeriet til at fremstå som foregået i andre farvande, end hvor det reelt er foregået. 38. Af Fiskeridirektoratets statusredegørelse til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri af 8. september 2008 fremgår det, at direktoratet har iværksat en række tiltag for at reducere udfaldene, og Fiskeridirektoratet har opstrammet kontrollen med, hvorvidt danske fartøjer har en velfungerende fartøjsovervågningsenhed om bord. En skærpet kontrolprocedure er ligeledes etableret for udenlandske fartøjer, der opererer i dansk zone. Fiskeridirektoratet har oplyst, at tiltagene har bevirket, at de tidligere gennemsnitligt 20 daglige udfald er reduceret til mellem 5 og 10 udfald om dagen.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fiskerikontrollen

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

TALEPUNKT. til samråd DV + DW (Miljø- og Planlægningsudvalget) om Greenpeace-aktion mod ulovligt fiskeri i Kattegat

TALEPUNKT. til samråd DV + DW (Miljø- og Planlægningsudvalget) om Greenpeace-aktion mod ulovligt fiskeri i Kattegat Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13. oktober 2010 Sag: 6906 / 147532 TALEPUNKT til samråd DV + DW (Miljø-

Læs mere

Fiskerikontrol Erhverv / Rekreativ / Fiskepassager Inspektioner, observationer og kampagner Overtrædelser

Fiskerikontrol Erhverv / Rekreativ / Fiskepassager Inspektioner, observationer og kampagner Overtrædelser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Fiskerikontrol 2008 Erhverv / Rekreativ / Fiskepassager Inspektioner, observationer og kampagner Overtrædelser Forord Rapporten opgør

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/05 om indsatsen mod momskarruselsvindel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi September 2009 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ToldSkats indsats mod sort økonomi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for Østersøen

Vejledning til landings-pligten for Østersøen Vejledning til landings-pligten for Østersøen Version 2.0 af 23. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.8.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om hjemmeværnet (beretning nr. 7/03) 3. maj 2010 RN A505/10 I. Indledning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 8. februar 27 Sagsnr.: 1874/266163 Folketingets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/04 om Helsinki-konventionens bestemmelser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 1.0 af 22. december 2014 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter fra bestemte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2015 (OR. en, es, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1)

Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) BEK nr 521 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-7010-000005 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 171/30 4.7.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1181 af 2. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om føring af logbog m.v. 1)

Bekendtgørelse om føring af logbog m.v. 1) BEK nr 1593 af 17/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 13-7010-000005 Senere ændringer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Helsinki-konventionens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

TALEPUNKT. Indledning

TALEPUNKT. Indledning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Internationalt Fiskerikontor Sagsnr..: 7384/453118 Den 2. december

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

BILAG. til forslag til RÅDETS FORORDNING

BILAG. til forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2014 COM(2014) 552 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssikkerheden.

Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssikkerheden. Forsvarsministeriet Miljøministeriet Udenrigsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 26. maj 2004 Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER BEVARELSE AF FISKERESSOURCERNE Bevarelse af fiskeressourcerne omfatter bl.a. sikring af en miljømæssig bæredygtig udnyttelse af disse ressourcer og sektorens langsigtede levedygtighed. Med det formål at

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år Bilag B UDKAST Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10e, 12, stk. 2, 30-32. 34-36, 38, stk. 2,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen 29. april 2003 Der tages forbehold for ordningens endelige godkendelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 6.10.2015 L 259/5 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1778 af 25. juni 2015 om fastlæggelse af fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af revområder i farvande inden for

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør +45 2122 7243 info@skaansomtkystfiskeri.dk www.skaansomtkystfiskeri.dk 19. feb 17 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere