Lokale foreninger og organisationer. Subject: Havvindmøller i Køge Bugt. Kære Ib Terp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokale foreninger og organisationer. Subject: Havvindmøller i Køge Bugt. Kære Ib Terp"

Transkript

1 Lokale foreninger og organisationer Subject: Havvindmøller i Køge Bugt Kære Ib Terp Jeg henvender mig som formand for Brøndby Strands Sejlklub angående de nye Havvindmøller, der er planer om at opsætte i Køge Bugt. Bliver de opsat, kommer vindmøllerne jo til at påvirke Kommunens borgere, i særdeleshed sejlerne. Som jeg ser det vil de ændrede vindforhold: (1) Stoppe muligheden for at afholde stævner fra Brøndby Havn for børn, unge og ældre. (2) Give færre bølger til at rense stranden og dermed nok ændre havmiljøet. (3) Ændre mængden af frisk havluft ind over Brøndby Kommune Jeg er selv meget opsat på få mindsket vores CO2 i DK, og mener at vindmøller er rigtig god løsning, men når jeg ser totalplanen for Danmark med de mulige opsætningssteder for møller, er jeg overbevist om at der kan findes en modus vivendi som ikke ødelægger det rekreative miljø for så mange mennesker. Som formand for Brøndby Strands Sejlklub ville det være af værdi for mig at kende kommunens holdning, og måske i samarbejde arbejde for at møllerne bliver opsat et sted i DK (eller færre møller flere steder) hvor det ikke vil gå ud over så store rekreative områder. Med venlig hilsen Peter Bodin Formand for Brøndby Strands Sejlklub 1

2 2

3 3

4 Energistyrelsen Bjerghuse, den 1. august 2012 Vedr. Kystnære havmøller i Danmark - screening af havmølleplaceringer inden for 20 km fra kysten, juni 2012, udkast til offentlig høring. På Energistyrelsens hjemmeside er vi blevet bekendt med ovennævnte screening for havmøller. Det fremgår, at der er udpeget et område ud for Nissum Fjord og på strækningen til Ringkøbing Fjord, kaldet Vesterhavet Syd. Vi gør indsigelse mod udpegning af området ud for Nissum Fjord og Husby Klitplantage, d.v.s. den nordlige del af Vesterhavet Syd. Begrundelse 1. Den visuelle påvirkning er yderst uheldigt for det unikke værdifulde landskab med hav, strand og klitter. Det vil virke negativt på den store turistmæssige betydning, som dette landskabsområde har. Turismen er en vigtig faktor for de vestjyske kommuner og en negativ påvirkning kan skade områdets vækstmuligheder. Det fremgår ikke klart, hvor stor afstanden er til mølleområdet, da der ikke er målestok på kortene og det er usikkert, om afstanden er 2, 3 eller 4 km. Visualiseringsrapporten viser, at møller i den omhandlede størrelse på m - skal mere end 12 km væk fra kysten, før den visuelle påvirkning aftager. 2. Planforslaget og miljøvurderingen er utilstrækkeligt og indeholder ikke dokumentation for udpegningen. På side 32 er der en kortfattet beskrivelse af særlige hensyn, som er summarisk og som udsætter de konkrete vurderinger til en senere fase. Det er derfor ikke muligt at vurdere, om de nævnte hensyn bliver tilgodeset. Der er udarbejdet en strategisk miljøvurderingsrapport, der konkluderer, at der ikke forventes væsentlige indvirkninger på miljøet som følge af den gennemførte udpegning. Miljøvurderingen er imidlertid generel og indeholder ikke en konkret vurdering af de enkelte områder. Vurderingen er utilstrækkelig for konklusionen. 4

5 Det undrer blandt andet, at området til havmøller udpeges, hvor der er Natura 2000 område (nr. 220) og EF-habitatområde på sandbankerne ud for Thorsminde. Se kortbilag. Endvidere er der ikke redegjort for konsekvenserne for fugletræk til de væsentlige fuglebeskyttelsesområder ved Nissum Fjord og Stadil Fjord. 3 Den østlige del af Nissum Fjord er i dag trods det, at fjorden er beskytte natur område (Fuglebeskyttelse, Natur 2000, EU - Habitatsområde og Fredet område) - tæt pakket med vindmøller, mod nord fylder Risø / DTUs test station Høvsøre med de store møller meget i landskabet. Vindmølle opstillingen fortsætter langs fjorden mod syd helt til Ulfborg En opsætning af havvindmøller vil yderligere indpakke området i store installationer og forringe natur værdierne kraftigt til skade for dyrelivet, de mennesker der til dagligt lever i området og de mange turister der gæster området hele året. Naturen er i dag, hvor næsten alle mennesker er online hele døgnet, en vigtig ressource for mennesker hvor der kan lade op uden mange forstyrrelser. Så det er yderst vigtigt at der ikke placeres møllerne på havet ud for området som er synlig fra kysten. På baggrund af bl.a. ovennævnte punkter mener vi, at området til havmøller ud for Nissum Fjord og Husby Klitplantage bør udgå. Kopi til: Naturstyrelsen. . Naturstyrelsen Vestjylland. Holstebro kommune. Holstebro kommune Borgmester H.C Østerby. Danmarks Naturfredningsforening. Danmarks Naturfredningsforening, Holstebro Kommune ved formand Ole Primdal. Hagevejs Grundejerforening v. formand Børge Pedersen. Med venlig hilsen Fjand Sommerhusforening Formand Bo Bak Quistgaard / bestyrelsesmedlem Erik Dahl-Rasmussen mobil mobil

6 Bilag Fjand Sommerhusforenings høringssvar 6

7 7

8 Til: Energistyrelsen Cc: Bestyrelsen i "Foreningen Køge Bugt Naturstrand" Ang: Kystnære vindmøller i Køge Bugt Elektricitet fra vindmøller kan være en god idé, forudsat at møllernes placering ikke ødelægger mere end de gavner. Dette mener vi ikke er tilfældet mht. placeringen af kystnære vindmøller i Køge Bugt. Vores forening arbejder primært med at beskytte strandene i Køge Bugt - og bibeholde disse som værende naturstrande - dvs. uden anlæggelse af f.eks. betonpromenader eller andre menneskeskabte anlæg. Dette inkluderer vindmøller. Strandene er et enormt aktiv for kommunerne omkring Køge Bugt, især for de rekreative muligheder men bestemt også for det sportslige og sociale ifm. sejlads og livet på havnene. Det er vores overbevisning at sejlere og aktive brugere af bugten vil lide stor skade pga. sikkerhedszone samt turbulens fra møllernes vinger. Vi er mange folk som tager afstand fra den udpegede placering i Køge Bugt af kystnære vindmøller - også selvom mange af vores medlemmer er for vindmøller generelt, så kan de ikke støtte idéen om en placering i Køge Bugt. Vi har som en medlemsdrevet forening taget initiativ til flere tiltag for at informere lokalområdet om jeres planer med vindmøllerne; 1) skabelon til indsigelsesmail, 2) læserbreve, debat og artikel i Sydkysten Weekend d. 18. august samt 3) underskriftsindsamling. 1) Skabelon til indsigelsesmail Vi har bedt folk om at lave indsigelser til jer og eventuelt cc e formand Kasper Hansen såfremt de ikke ønsker vindmøller i Køge Bugt. Formanden har per d.d. været cc et på 40 s fra husstande imod vindmøller - men flere kan være sendt til jer, uden at folk har cc et formanden. 2) Læserbreve, debat og artikel Disse læserbreve samt artikel er vedhæftet denne - hvor vores forenings synspunkter bliver yderligere specificeret ift. denne skrivelse. 3) Underskriftsindsamling Vi har indsamlet i alt 321 underskrifter fra borgere i Greve, Hundige, Ishøj, Vallensbæk, Karlslunde og Solrød. Pga. tidspres og det faktum at alt arbejde er frivilligt udført, kunne vi, såfremt vi havde arbejdskraften til rådighed, have skaffet mange flere underskrifter. Det var helt typisk, at alle adspurgte generelt var for vindmøller på åbent hav og/eller langt fra beboede egne, men at de under ingen omstændigheder skulle placeres i Køge Bugt, både pga. lydgener og visuelle gener, men også pga. strandenes og bugtens rekreative værdi. Disse underskrifter er indscannet og lagt online her. Pga. pladskravet til disse billeder, er de forsøgt et på ad flere omgange med FORENINGEN KØGE BUGT NATURSTRAND INDSAMLING i emnefeltet. Original-arkene (Underskrift01.png til Underskrift19.png) vil blive eftersendt til Energistyrelsen - resten (Underskrift20.png til Underskrift26.png) haves kun i elektronisk form, da folk har scannet og mailet disse til formanden. Vi håber meget, at vores arbejde vil blive respekteret af Energistyrelsen og blive brugt i evalueringen af Køge Bugt mht. de kystnære vindmøller. 8

9 Vi håber selvfølgelig på, at Energistyrelsen finder alternative placeringer og eventuelt også alternative energiløsninger (fx. solceller), således at Køge Bugt kan bevares i dens nuværende smukke form og brugbare funktion. Med venlig hilsen, Foreningen Køge Bugt Naturstrand ved Kasper Hansen Skovlyvej 12A 2690 Karlslunde 9

10 Bilag til Foreningen Køge Bugt Naturstrands høringssvar 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Kort: Køge Bugt anvendte banekapsejladsområder. 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Karlslunde d Til: Energistyrelsen Emne: Indsigelse vedr. vindmøller i Køge Bugt Bestyrelsen for Karlslunde strand- og vejlaug, der omfatter 60 parceller ved Karlslunde strand skal herved på det kraftigste modsætte sig, at der bliver placeret kystnære havmøller i Køge Bugt. Vores område er et yndet udflugtsmål for de, der ønsker rekreation, havaktivitet og naturoplevelser; ikke mindst den smukke, uforstyrrede udsigt ud over det åbne hav er en hovedattraktion for mange af de besøgende. Desuden er en stor del af kyststrækningen beboet af borgere, der bor her netop på grund af den uforstyrrede hvad angår både lyd og syn placering ud til den smukke bugt, og som i høj grad vil blive generet af en vindmøllepark lige ude foran deres vinduer. Vi bekymrer os om konsekvenser som: ødelæggelse af strandens rekreative værdi ændrede strømforhold i bugten med tang og fedtemøg til følge sejladsbegrænsninger nedgang i turistbesøg fiskeribegrænsninger dalende værdi på boliger ved stranden støjgener sundhedsmæssige konsekvenser som følge af lavfrekvent støj og infralyd (søvnbesvær, hovedpine, stress, sygemeldinger osv.) begrænsning af fri adgang til havet ødelæggelse af den smukke, uspolerede udsigt ødelæggelse af havnenes økonomi Vi kan i jeres rapport, Udpegning af områder til kystnære havmøller konkludere, at den kystnære placering forsvares med, at denne løsning er mere økonomisk rentabel end hvis møllerne blev placeret udenfor den kystnære zone. Spørgsmålet er, om det på bundlinien alligevel er den økonomisk bedste løsning, hvis man medregner de berørte kommuners øgede udgifter til strandrensning pga. forøget tilgang af tang og fedtemøg, manglende indtægter fra turister og fra borgere, der flygter pga. faldende grundværdi, manglende udfoldelsesmuligheder i havet og manglende rekreation eller den store udgift, der skal postes ud til borgere, der bliver sygemeldt pga. lavfrekvent støj og infralyd fra møllerne. Er alle disse negative - såvel menneskelige som økonomiske - følgevirkninger af kystnære havmøller taget med i de udregninger, Havmølleudvalget har foretaget i deres analyse af mulige placeringer? Energistyrelsen opfordres til at fjerne fokus fra et så benyttet, bebygget og beboet område som Køge Bugt og i stedet rette søgelyset mod alternative placeringer, der ikke er til gene for borgere - eller andre typer af løsninger indenfor vedvarende energi, der ikke medfører så mange problemer som vindmøller gør - fx. solenergi i stedet! 23

24 Med venlig hilsen På bestyrelsens vegne Dorrit Brandt Klitvej Karlslunde 24

25 Energistyrelsen Amaliegade København K På vegne Klitgårdens grundejerforen Klitgårdens Grundejerforening v/ Birgit Lund Brogaardsvej Gentofte Dato: 26. august 2012 Indsigelse mod forslag om havvindmøller i kystnære områder ing, 3210 Vejby gøres indsigelse mod, at der godkendes Kystmøllezoner startende 4 kilometer fra kysten på strækningen Tisvilde Gilleleje, der er en Nordsjællands meget enestående og benyttede sommerhusområder i Gribskov kommune, der har højt prioritet på at fastholde og udvikle kystturisme som et væsentlig erhvervsgrundlag for kommunen. I rapportens sammenfatning fremgår i afsnittet om kystnære sommerhusområder, at Den beskedne bebyggelseshøjde skaber ikke umiddelbart en mere markant overgang mellem land og vand sammenlignet med de åbne kyster, og derfor vurderes områderne at være mindre sårbare overfor placering af kystnære havvindmøller. Det fremgår ikke, hvorfor sommerhusområder skulle være mindre sårbare og vi må det kraftigste tager afstand fra denne vurdering. Vi kan til fulde tilslutte os Niels Gangsted-Rasmussens indsigelse og beskrivelse af strækningens kvaliteter. Vi er ikke imod havvindmøller, men de bør i givet fald placeres i mellemzonen, nemlig i en afstand af mindst kilometer fra de kyststrækninger, der har sommerhusbebyggelse i stort omfang. f.eks. i en afstand som Hesselø. Endelig vil vi påpege, at der ikke er overensstemmelse mellem rapportens tekst og kort, hvilket betyder, at det først få dage siden er gået op for os, at den foreslåede havmøllezone strækker sig ind i Gribskov kommunens kyststrækning, hvilket ikke fremgår af teksten. Venlig hilsen telefon Birgit Lund 25

26 Til Energistyrelsen Amaliegade København K Omø, den 22. august 2012 Vedr.. Høring om placering af kystnære havvindmøller: I forbindelse med at Havmølleudvalget har peget på 16 kystnære områder, som er egnede til opstilling af havvindmøller herunder havområderne i Smålandsfarvandet omfattende bl.a. Omø Stålgrunde, skal Omø Beboer- & Grundejerforening hermed komme med følgende indsigelser. Placering: Såfremt en havvindmøllepark placeres på netop Omø Stålgrunde griber det afgørende ind i et af Omøs sidste og vigtigste erhverv, der drives fra øen, nemlig fiskeriet. Omøs fiskere henter nemlig en stor del af deres årsindtægt netop på Omø Stålgrunde. Da alting hænger sammen på Omø, får en negativ udvikling i fiskeriet konsekvenser for bl.a. skole, børnepasning, dagligvareforretning, færgen og huspriser. Fiskeriet er et af Omøs oprindelige erhverv, og et af de få erhverv man faktisk kan ernære sig af. Eventuel etablering af kystnær havvindmøllepark og efterfølgende mulighederne for restriktioner og indskrænkninger i fiskerettighederne for f.eks. fiskeri over søkabler, skaber en urimelig usikkerhed om Omøs fortsatte eksistens som bæredygtigt samfund. Afstand fra kysten: Kystområderne omkring Omø er i forvejen hårdt belastet (Stigsnæsværftet og det nu lukkede, men ikke reetablerede område med Q8-raffinaderiet) og derfor er en kystnær havvindmøllepark, der i bedste fald vil være placeret 3 km. fra Omøs sydkyst er helt uacceptabel. I værste tilfælde kan en kystnær havvindmøllepark placeres endnu nærmere, idet man i den fremlagte rapport kan læse, at afstandskravet ikke omfatter øer. I juni 1997 blev der i forbindelse med, at Omø Stålgrunde endnu engang var aktuel som sted for placering af en storskala havvindmøllepark, udarbejdet en rapport af Elselskabernes og Energistyrelsens Arbejdsgruppe. I denne rapport Havmøllehandlingsplan for de danske farvande står der: Opstilling af vindmøller inden for en nærzone på op til 7 10 km. fra kysten bør derfor som hovedregel undgås. Dengang var der tale om 88 m høje møller. I dag er højden på vindmøller mindst det dobbelte, og møllerne vil derfor på 3 km s afstand være en mastodont, der fuldstændig dominerer billedet mod syd. Desuden er vi bekymrede for de store møllevingers reflekterende solens lys, natlysets påvirkning af området samt lydforplantningen over vand.. Turisme: Sydkysten på Omø er bebygget med ca. 130 sommerhuse, ligesom der er - som på en af de eneste småøer i Danmark - udlagt 46 nye sommerhusgrunde.. Som turist og 26

27 sommerhusgæst søger man Omø pga. den unikke natur, det varierede dyre- og fugleliv samt roen og freden. Sommerhusgæster er vigtige for Omø og er i høj grad med til sammen med de andre turister, der gæster Omø at holde liv i nogle af de servicefunktioner, der er basale for, at der også kan være et liv på Omø om vinteren, f.eks. færgefarten og dagligvarebutikken. Naturressourcer: Havet og luften omkring og på Omø er begunstiget af et meget rigt fiske-, dyre- og fugleliv. Det er ikke uden grund, at Omø er omgivet af Ramsarområder på størstedelen af dens kyster. Det er vigtigt, at dette liv og disse naturressourcer fortsat uhindret kan udvikle sig. Arbejdspladser: Skulle det efter høringsfristens udløb blive besluttet, at Omø Stålgrunde er et velegnet sted for placering af en kystnær havvindmøllepark og man iværksætter en VVM-undersøgelse, er det os magtpåliggende, at der i kravene til opførsel af vindmølleparken på Omø Stålgrunde kommer til at stå, at arbejdspladser under etableringen og i forbindelse med vedligeholdelse bliver placeret på Omø. Der er stor politisk bevågenhed om de danske småøer. Omø er et yderst bevaringsværdigt stykke kultur- og naturlandskab. Det er derfor vigtigt for os på Omø, at man ikke med en eventuel kommende havmøllepark på Omø Stålgrunde ødelægger mulighederne for, at et oprindeligt erhverv fortsat kan udvikles og drives fra Omø og samtidig ødelægger mulighederne for at Omø fortsat kan bestå som et bæredygtigt samfund. Der er ingen tvivl om, at placering af en storskala havvindmøllepark vil gribe voldsomt ind i Omøs liv og fra Beboerforeningens side må vi anbefale, at man finder en anden mere egnet placering - til en sådan vindmøllepark. Med venlig hilsen Dorthe Winther fmd. Omø Beboer- & Grundejerforening Husmandsstræde 4, Omø 4230 Skælskør tlf

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten Klarup Tlf. : Mail: Energistyrelsen Mail Klarup den 22. august 2012 HJJ / sd Høringssvar vedr. fremtidens havvindmølleparker placering af kystnære havvindmøller. Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune skal hermed afgive sammenslutningens høringssvar vedr. havvindmølleudvalgets forslag til placeringen af kystnære havvindmøller. Vort høringssvar vedrører specifikt de to udpegede kystnære områder i Jammerbugt Kommune, men vore synspunkter vil i høj grad også være gældende for lignende kystområder blandt de 16 udpegede områder. Vort høringssvar omhandler primært placeringen af de kystnære havvindmøllers indflydelse på naturen, de visuelle effekter, møllernes indflydelse på turismen i området samt de økonomiske aspekter for sommerhusejerne. Sammenslutningen. Sammenslutningen blev grundlagt i 2006 med det formål, at repræsentere og varetage medlemsforeningernes interesse af generel karakter i forhold til 32

33 kommunen og andre myndigheder, samt at bistå foreningerne i konkrete sager. Sammenslutningen omfatter i dag 55 af kommunens sommerhusejerforeninger svarende til, at vi repræsenterer sommerhusejere ud af i alt ca ejere. Sammenslutningen har i årenes løb opnået en god dialog om fælles interesser med Jammerbugt Kommune gennem to årligt planlagte møder samt gennem ad hock møder. Kystområdet er i vid udstrækning fredet, ligesom sommerhus bebyggelserne er reguleret gennem bl.a. deklarationer og lokalplaner. Fredningen af kystområdet betyder f.eks.: - At der ikke må opsættes master for telefoni, trådløs bredbånd m.v. - At der ikke opsættes vindmøller i området. - At der ikke må opsættes skilte, store som små, ved klitterne og på stranden. - At der stort set ikke ligger sommerhuse, hoteller, kiosker og lignende bebyggelser i klitterne. - At det er svært at ændre på sommerhuse, der allerede ligger indenfor fredningslinien, herunder husenes størrelser. Reguleringen af sommerhus bebyggelserne gennem deklarationer og lokalplaner er i de fleste områder ret restriktive, hvilket sammenslutningen og dens medlemmer i høj grad bakker op om. Det restriktive kommer bl.a. til udtryk ved: - Krav til husenes størrelser og placering på grunden. - Krav til materialer og farver. - Krav til tagmaterialet og mange steder krav om græstørv på tagene. - I flere områder er der forbud mod opsætning af flagstænger. 33

34 - Regler for udvendig belysning. Og hvorfor har man så foretaget disse fredninger og opsat strenge krav til sommerhus bebyggelserne i kystområdet? Det har man jo naturligvis gjort for i størst muligt omfang dels at sikre en uberørt natur langs vore kyster samt at sikre den vide frie havudsigt og dels for at sikre attraktive sommerhus områder, således at det samlede kystområde både nu og i fremtiden forbliver et enestående rekreativt område. Det er derfor med stor undren og bekymring for sammenslutningen at erfare om de foreslåede områder i Jammerbugten for placering af kystnære havvindmøller. Og det netop ud for et af Danmarks største sommerhus områder og ud for et stort set uberørt klit og strandområde med nogle af de bedste og mest besøgte strande i landet. Kystnære havvindmøller vil blive et meget dominerende og synligt element i kystområdet, ikke mindst på grund af, at de to områder ligger i en bugt. Der er for sammenslutning ikke megen logik i, at man på den ene side op gennem tiden har skabt et enestående kystområde gennem fredninger, deklarationer og lokalplaner, hvis man så på den anden side nu ødelægger selvsamme område ved opsætningen af disse høje dominerende vindmøller. For man vil herved ødelægge kystområdet og naturoplevelsen for såvel besøgende, turister som for sommerhusejerne. Det er en stor naturoplevelse at færdes i klitterne og på stranden og nyde den vide udsigt ud over havet. Og ikke mindst bliver solnedgangene i Vesterhavet nydt af rigtig mange. Med m. høje vindmøller så tæt på land som planlagt, er der ingen tvivl om, at en stor del af fornøjelsen ved at opholde sig på stranden eller gå en tur her helt vil forsvinde. Strandene og klitterne er meget sårbare ang. materialevandring, vel nu primært forårsaget af vesten vinden. Men man kan vel ikke se bort fra, at en kystnær havvindmøllepark, med bl.a. turbulensen herfra, kan forårsage endnu større skader en vestenvinden giver i dag. 34

35 På vestkysten, og også i Jammerbugten, opstår der ofte på grund af strømninger i vandet, de for badende så farlige hestehuller. Hestehuller har gennem tiden dels forårsaget mange drukne ulykker og dels medført mange farlige episoder, for børn såvel som for voksne. Kan man se bort fra, at en kystnær vindmøllepark kan være medvirkende til, at risikoen for hestehuller forøges på grund af ændrede strømningsforhold? Turismen er både for sommerhusejerne, de forretningsdrivende og for kommunen af stor betydning. Turisterne kommer her i vid udstrækning for at nyde de indtil dato fine strande, klitter og kigget ud over Vesterhavet. Men hvorfor skulle de fortsætte med at komme her på grund af naturen, hvis udsigten ud over havet ødelægges af dominerende vindmøller, og hvem vil kunne nyde de flotte solnedgange bag snurrende vindmøller? Det behøver man ikke at køre herop for at se; der er nok strande nede i Europa, som allerede er ødelagt på lignende måde, som man nu på det skammeligste påtænker at gøre her i landet. Man må derfor forvente, at områder som Jammerbugten af mange vil blive fravalgt som feriested, såfremt de kystnære vindmøller opsættes her. Økonomiske aspekter. Sammenslutningen er af den opfattelse, at mange af vore medlemmer vil miste lejeindtægter fra en mindre udlejning af husene som følge af en mindre turisme. Desuden kan man ikke se bort fra, at sommerhuse med udsigt ud over Jammerbugten vil miste værdi på grund af udsigten til møllerne. Det forhold er nok alle bekendt fra de problemer, som ejere af fast ejendom nær vindmøller på land allerede har. Og det vil ikke blot dreje sig om sommerhuse med direkte havudsigt det vil også dreje sig om sommerhuse bag klitterne, idet man også fra mange af disse sommerhuse vil kunne se en større eller mindre del af møllerne og de roterende vingemøller. 35

36 For hvorfor skulle man leje et sommerhus / købe et sommerhus med udsigt til en snurrende vindmøllepark lige udenfor døren, når man i nabokommunen kan få den uspolerede natur? Den mindre turisme vil også få stor betydning ikke blot for kystbyernes handelsliv, men også for de lidt større byer inde i land, samt for oplevelsesindustrien i området. Sammenfatning. Det er således sammenslutningens opfattelse, at en placering af kystnære havvindmøller i Jammerbugten dels vil være meget ødelæggende for det sjældne og unikke kystlandskab vi her har, og dels berøve utroligt mange mennesker de store naturoplevelser der er ved at opholde sig i et stort set uberørt klit, strand og havområde med de vide udsigter både langs stranden og ud over havet. Hertil kommer så de negative økonomiske konsekvenser for sommerhusejerne og turismen i videste forstand, risikoen for forøget materialevandring på strande og i klitter, samt en risiko for dannelse af flere af de farlige hestehuller på grund af ændrede strømningsforhold. Sammenslutningen kan derfor ikke anbefale en placering af kystnære vindmøller i de to udvalgte områder i Jammerbugten, og for så vidt heller ikke i andre kystnære områder i Danmark. Såfremt der på et tidspunkt skulle blive tale om en placering af kystnære vindmøller i Jammerbugten vil sammenslutning således gå særdeles aktivt ind i sagen sammen med andre foreninger, organisationer m.v. i et forsøg på at forhindre en sådan placering. Der er alt for store værdier på spil i en sådan sag til at vi blot vil se stilletiende til. Og slutteligt må man spørge om det virkeligt er det værd at ødelægge så megen natur og udsigt samt at påføre rigtig mange mennesker økonomiske tab, blot for at opstille kystnære vindmøller med en i forhold til Danmarks energiforbrug minimal kapacitet vel mindre end 1%. 36

37 Med venlig hilsen. Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger I Jammerbugt Kommune Hans Jørgen Jensen Formand CC Jammerbugt Kommune. 37

38 Hermed Solrød Strands Grundejerforenings høringssvar Solrød Strands Grundejerforening er positiv overfor kystnære havmøller i Køge Bugt indenfor en zone km fra kysten, under forudsætning af, at møllerne opstilles skånsomt og under hensynstagen til kystområdet, hvor betragtelige områder i dag er omfattet af Natura Placeringen i Køge bugt, som er meget tæt bebygget langs hele kysten, er problematisk såfremt møllerne placeres tættere på land end 10 km., hvor møllerne vil blive en særdeles markant del af Bugten. En placering tættere på land end 10 km. vil påvirke de mange fritidsaktiviteter, der er i Køge Bugt. Navnlig sejlsportsaktiviteter og andre aktiviteter på vandet vil blive meget påvirkede. Ligeledes bliver yderligere støjgener fra møllerne et problem. Køge Bugt har i forvejen store støjgener fra motorvejen og forventer yderligere belastning af den meget bynære placering af København-Ringsted banen. Endeligt vil en ændring af strømforholdene i Bugten tæt på land kunne forstærke de allerede massive problemer med tang og fedtemøg langs kysten. Med venlig hilsen Solrød Strands Grundejerforening Hans Odder Formand mobil telefon

39 Borgmester Lene k. jensen asylgade thisted Stenbjerg fiskeriforening v. formand Christian Erik Christensen Prøvensvej 7 Stenbjerg 7752 snedsted Ang. havvindmøllepark v. stenbjerg. Som det fremgår af thisted dagblad, lørdag d. 4 aug. 2012, så er thisted kommune høringpart i forbindelse med en evt. vindmølle park ud for stenbjerg. som det fremgår af avisens artikel så er teknisk forvaltning positiv i forhold til en placering sydvest for stenbjeg landingsplads. i den forbindelse skal jeg på fiskeriforeningens vegne komme med flg. kommentar. placeringen er en af fiskepladserne for fiskeriet ved landingspladsen ved stenbjerg. for næsten 30 år siden, blev læmolen ved landingspladsen ødelagt af en løbsk stenpram. siden har der ikke været en læmole ved landingspladsen. skal stenbjerg landingsplads fortsat være et levende miljø, med fiskeri, også til glæde for de mange turister i thy og i nationalparken, så er det vigtig at landingspladsen igen får en læmole så foreningen kan fastholde det vigende antal medlemmer og gerne tiltrække nye. vi er i foreningen af den opfattelse at en udbygning af læmolen skal indtænkes i det kommende vindmøllepark projekt. i foreningen står vi gerne til rådighed for en dialog/møde med byrådet/borgmesteren for at uddybe vores synspunkter. Venlig Hilsen Christian Erik Christensen Tlf

40 Til: Energistyrelsen 23. august 2012 Offentlig høring om kystnære havmøller i Danmark Sydkystens Sejlklub er hjemmehørende i Ishøj Havn og repræsenterer ca. 150 fritidssejlere med familier. Sejlklubben har følgende kommentarer til projekt Kystnære havmøller i Danmark juni 2012 med tilhørende miljøvurderingsrapport og visualiseringsrapport Som sejlere kender vi vindens styrke og kan værdsætte bestræbelser på at anvende vinden som energikilde - også i elforsyningen. Køre Bugt er vores nærområde for sejlads og påkalder sig derfor særlig interesse ud af de 16 udpegede mulige områder for placering af kystnære møller. I Køge Bugt er peget på et ganske stort areal på ca. 224 km 2. Vi har dog bemærket, at der ikke forventes opført mølleparker større end svarende til 200MW svarende til ca km 2 (40 % af km 2 ), og at der altså kun kan blive tale om at anvende en lille del af det i rapporten udpegede areal. Rapporterne omtaler en række hensyn, som er indgået i og fortsat skal indgå i overvejelserne om placering af kystnære møller. I den forbindelse finder vi omtalen og vægtningen af hensynet til fritidssejlads sporadisk behandlet. Dog er det i forbindelse med Køge Bugt nævnt, at: der skal tages nødvendige hensyn til de mange lystbådehavne, der findes i Køge Bugt. Vi synes, at ikke blot hensyn til lystbådehavne, men også til lystsejlerne og deres foretrukne sejladsområder burde indgå og med en vægt, der kan sammenlignes med hensynet til andre interesser. Når det er sagt, ser vi gode muligheder for, at en mindre del af Køge Bugt kan anvendes til kystnære havmøller, når blot den konkrete placering af møllerne sker under respekt af også sejlernes interesser: Sejlernes foretrukne sejlruter bør friholdes for møller Det gælder især de gader, der er friholdt for bundgarn og som tillader uhindret sejlads til og fra - og mellem - lystbådehavnene ved Køge Bugt. Det gælder også for ruterne syd om Amager og øst om Stevns. Ved den nærmere planlægning bør haves for øje, at sejlbåde har brug for plads til sejlads på kryds. Sejlernes foretrukne områder til kapsejlads bør friholdes for møller. Det gælder også områder egnet til kapsejlads på internationalt niveau. 40

41 Vi har bemærket, at ingen møller overvejes placeret tættere end 3 km fra land og i tilfælde af møller over 150 meters højde ikke tættere end 4 km fra land. Vi forudsætter at sejlklubberne på ny bliver inddraget, såfremt der på et tidspunkt skulle blive tale om at gå videre med planlægning af havmøller i Køge Bugt. Med venlig hilsen Erik Skov Rasmussen Formand for Sydkystens Sejlklub 41

42 Hej Jeg har lige set mailen vedr. kystnære vindmøller og er i dybt chok. hvis det bliver en realitet, er alt traditionelt vod fiskeri umuligt at drive. Det vil også påvirke vores garnfiskeri meget alvorligt. Jeg anser kyst fiskeriet i Jammerbugten for lukket og slukket. Jeg henviser til Thomas Højrups svar til Ida Rytter Jensen. mvh Gert Kristensen formand f.th.strand Fiskeriforening Original meddelelse Fra: Kell Agerbo Til: Dato: Tor, 26. jul :43 Emne: VS: Kystnære havbaade i Jammerbugten Hej Som det fremgår af denne mail så har Thorupstrand Kystfiskerlaug sendt nogle bemærkninger vedr. kystmøller. Disse bemærkninger er nu medsendt til den politiske behandling i Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune og videre til ØK og Byrådet. Ønsker Fiskeriforeningen også at få nogle bemærkninger med så skal I bare sende dem på en mail til mig. Dagsorden til Teknik- og miljøudvalget laves på mandag. Kell Agerbo Jammerbugt Kommune

43 Kystfiskerlaugets bestyrelse har netop holdt møde, hvor vi havde din mail om høringen om møllerne på dagsordenen. Kort fortalt er det blå felt ud for Bulbjerg fangstpladserne øst for Bragerne og derfor midt i et af Thorupstrands fiskefelter. Her har fiskerne gennem generationer opbygget et detaljeret kendskab til havbundens mange forskellige habitater og formationer og området indgår i deres nære og nødvendige fiskevand. De røde felter ude i Jammerbugt dækker næsten hele kystfiskeriets område til havs. Bliver det derfor ikke muligt at fiske med snurrevod og garn i dette område, så er det identisk med at fratage Thorupstrand sit ressourcegrundlag. Jammerbugt er Danmarks vigtigste farvand for højværdi kystfiskeri og har afgørende betydning for havbugtens landingsplads, der er Danmarks sidste store kystfiskerleje. Lauget vil viderebringe materialet til fiskeriforeningen og vil gerne have, at I kontakter formand Gert Kristensen og telefonisk eller pr. brevpost sikrer jer, at han får mulighed for at foreningen udtaler sig. venlig hilsen Thomas Højrup Laugsformand Thorupstrand Kystfiskerlaug 43

44 44

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Brøndby Kommune har modtaget en indsigelse til den udpegning af vindmølleparker, som fremgår af screeningen.

Brøndby Kommune har modtaget en indsigelse til den udpegning af vindmølleparker, som fremgår af screeningen. Kommuner 1 2 3 4 Til Energistyrelsen. Brøndby Kommune har modtaget en indsigelse til den udpegning af vindmølleparker, som fremgår af screeningen. Som det fremgår af screeningsrapporten om udpegning af

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Vindmøller, muligheder og bekymringer

Vindmøller, muligheder og bekymringer Vindmøller, muligheder og bekymringer Input til VVM-undersøgelsen fra grupperne på idémødet den 11. marts Illustration: Vindmøllerejseholdet Erhverv og turisme Bekymringer Hæmsko for etablering af virksomheder

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013 1 Velkommen Præsentation af deltagere Jan Havsager, Stine Rabech Nielsen, Hanne Haxholm Jensen, Betina Haugaard

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Testmøller er sat op i Lejre område 13, Gearkasse larmer lidt - og vi er nok over de tilladte ca 45-50

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf. +45 97 17 22 44 Fax. +45 97 17 32 96 E-mail: paulex@paulex.dk Hjemmeside: www.paulex.dk CVR- og ApS-

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

20-10-2009. Rasmussen, Bente. Vedlagt fremsendes kommentar fra nabo til Østerild Klitplantage. Bekræft venligst modtagelsen heraf.

20-10-2009. Rasmussen, Bente. Vedlagt fremsendes kommentar fra nabo til Østerild Klitplantage. Bekræft venligst modtagelsen heraf. Side 1 af 2 Rasmussen, Bente Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 11:42 Til: 'lbj@revisionlimfjord.dk' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testområde til vindmøller Birgitte og Lars Ballebye Jensen - 11

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007.

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007. Vedvarende Energi 0 I 1997 blev Samsø udpeget til Vedvarende Energi 0. Samsøs areal anvendes, som vist i tabellen. Arealanvendelse på Samsø Areal i ha Byer, landsbyer, campingpladser m.m. 1715 Fredede

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2009-10 OMTRYK Kort indsat i bilag 1. Fremsat den 26. november 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2009-10 OMTRYK Kort indsat i bilag 1. Fremsat den 26. november 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2009-10 OMTRYK Kort indsat i bilag 1 Fremsat den 26. november 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L A D V O K A T F I R M A E T J O H A N S E N & B L I D D A L Møderet for Højesteret Pr. e-mail Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Att.: Jeanette Jeppesen Paulex-advokater ApS (Binavn)

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Opsamling af høringssvar Indhold Høringssvar fra Bavnehøj 9, 5560 Aarup:...2 Høringssvar fra Skovhusevej 10, 5560 Aarup...3

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. marts 2014 Tid 15.00 bustur 17.00 havnebestyrelsesmøde Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto

Læs mere

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Den mobile mølle VIND ENERGI Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling MOBIL LAB Introduktion Som supplement til test af vindmøller i Mobil Lab s vindtunnel, giver

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere