Lokale foreninger og organisationer. Subject: Havvindmøller i Køge Bugt. Kære Ib Terp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokale foreninger og organisationer. Subject: Havvindmøller i Køge Bugt. Kære Ib Terp"

Transkript

1 Lokale foreninger og organisationer Subject: Havvindmøller i Køge Bugt Kære Ib Terp Jeg henvender mig som formand for Brøndby Strands Sejlklub angående de nye Havvindmøller, der er planer om at opsætte i Køge Bugt. Bliver de opsat, kommer vindmøllerne jo til at påvirke Kommunens borgere, i særdeleshed sejlerne. Som jeg ser det vil de ændrede vindforhold: (1) Stoppe muligheden for at afholde stævner fra Brøndby Havn for børn, unge og ældre. (2) Give færre bølger til at rense stranden og dermed nok ændre havmiljøet. (3) Ændre mængden af frisk havluft ind over Brøndby Kommune Jeg er selv meget opsat på få mindsket vores CO2 i DK, og mener at vindmøller er rigtig god løsning, men når jeg ser totalplanen for Danmark med de mulige opsætningssteder for møller, er jeg overbevist om at der kan findes en modus vivendi som ikke ødelægger det rekreative miljø for så mange mennesker. Som formand for Brøndby Strands Sejlklub ville det være af værdi for mig at kende kommunens holdning, og måske i samarbejde arbejde for at møllerne bliver opsat et sted i DK (eller færre møller flere steder) hvor det ikke vil gå ud over så store rekreative områder. Med venlig hilsen Peter Bodin Formand for Brøndby Strands Sejlklub 1

2 2

3 3

4 Energistyrelsen Bjerghuse, den 1. august 2012 Vedr. Kystnære havmøller i Danmark - screening af havmølleplaceringer inden for 20 km fra kysten, juni 2012, udkast til offentlig høring. På Energistyrelsens hjemmeside er vi blevet bekendt med ovennævnte screening for havmøller. Det fremgår, at der er udpeget et område ud for Nissum Fjord og på strækningen til Ringkøbing Fjord, kaldet Vesterhavet Syd. Vi gør indsigelse mod udpegning af området ud for Nissum Fjord og Husby Klitplantage, d.v.s. den nordlige del af Vesterhavet Syd. Begrundelse 1. Den visuelle påvirkning er yderst uheldigt for det unikke værdifulde landskab med hav, strand og klitter. Det vil virke negativt på den store turistmæssige betydning, som dette landskabsområde har. Turismen er en vigtig faktor for de vestjyske kommuner og en negativ påvirkning kan skade områdets vækstmuligheder. Det fremgår ikke klart, hvor stor afstanden er til mølleområdet, da der ikke er målestok på kortene og det er usikkert, om afstanden er 2, 3 eller 4 km. Visualiseringsrapporten viser, at møller i den omhandlede størrelse på m - skal mere end 12 km væk fra kysten, før den visuelle påvirkning aftager. 2. Planforslaget og miljøvurderingen er utilstrækkeligt og indeholder ikke dokumentation for udpegningen. På side 32 er der en kortfattet beskrivelse af særlige hensyn, som er summarisk og som udsætter de konkrete vurderinger til en senere fase. Det er derfor ikke muligt at vurdere, om de nævnte hensyn bliver tilgodeset. Der er udarbejdet en strategisk miljøvurderingsrapport, der konkluderer, at der ikke forventes væsentlige indvirkninger på miljøet som følge af den gennemførte udpegning. Miljøvurderingen er imidlertid generel og indeholder ikke en konkret vurdering af de enkelte områder. Vurderingen er utilstrækkelig for konklusionen. 4

5 Det undrer blandt andet, at området til havmøller udpeges, hvor der er Natura 2000 område (nr. 220) og EF-habitatområde på sandbankerne ud for Thorsminde. Se kortbilag. Endvidere er der ikke redegjort for konsekvenserne for fugletræk til de væsentlige fuglebeskyttelsesområder ved Nissum Fjord og Stadil Fjord. 3 Den østlige del af Nissum Fjord er i dag trods det, at fjorden er beskytte natur område (Fuglebeskyttelse, Natur 2000, EU - Habitatsområde og Fredet område) - tæt pakket med vindmøller, mod nord fylder Risø / DTUs test station Høvsøre med de store møller meget i landskabet. Vindmølle opstillingen fortsætter langs fjorden mod syd helt til Ulfborg En opsætning af havvindmøller vil yderligere indpakke området i store installationer og forringe natur værdierne kraftigt til skade for dyrelivet, de mennesker der til dagligt lever i området og de mange turister der gæster området hele året. Naturen er i dag, hvor næsten alle mennesker er online hele døgnet, en vigtig ressource for mennesker hvor der kan lade op uden mange forstyrrelser. Så det er yderst vigtigt at der ikke placeres møllerne på havet ud for området som er synlig fra kysten. På baggrund af bl.a. ovennævnte punkter mener vi, at området til havmøller ud for Nissum Fjord og Husby Klitplantage bør udgå. Kopi til: Naturstyrelsen. . Naturstyrelsen Vestjylland. Holstebro kommune. Holstebro kommune Borgmester H.C Østerby. Danmarks Naturfredningsforening. Danmarks Naturfredningsforening, Holstebro Kommune ved formand Ole Primdal. Hagevejs Grundejerforening v. formand Børge Pedersen. Med venlig hilsen Fjand Sommerhusforening Formand Bo Bak Quistgaard / bestyrelsesmedlem Erik Dahl-Rasmussen mobil mobil

6 Bilag Fjand Sommerhusforenings høringssvar 6

7 7

8 Til: Energistyrelsen Cc: Bestyrelsen i "Foreningen Køge Bugt Naturstrand" Ang: Kystnære vindmøller i Køge Bugt Elektricitet fra vindmøller kan være en god idé, forudsat at møllernes placering ikke ødelægger mere end de gavner. Dette mener vi ikke er tilfældet mht. placeringen af kystnære vindmøller i Køge Bugt. Vores forening arbejder primært med at beskytte strandene i Køge Bugt - og bibeholde disse som værende naturstrande - dvs. uden anlæggelse af f.eks. betonpromenader eller andre menneskeskabte anlæg. Dette inkluderer vindmøller. Strandene er et enormt aktiv for kommunerne omkring Køge Bugt, især for de rekreative muligheder men bestemt også for det sportslige og sociale ifm. sejlads og livet på havnene. Det er vores overbevisning at sejlere og aktive brugere af bugten vil lide stor skade pga. sikkerhedszone samt turbulens fra møllernes vinger. Vi er mange folk som tager afstand fra den udpegede placering i Køge Bugt af kystnære vindmøller - også selvom mange af vores medlemmer er for vindmøller generelt, så kan de ikke støtte idéen om en placering i Køge Bugt. Vi har som en medlemsdrevet forening taget initiativ til flere tiltag for at informere lokalområdet om jeres planer med vindmøllerne; 1) skabelon til indsigelsesmail, 2) læserbreve, debat og artikel i Sydkysten Weekend d. 18. august samt 3) underskriftsindsamling. 1) Skabelon til indsigelsesmail Vi har bedt folk om at lave indsigelser til jer og eventuelt cc e formand Kasper Hansen såfremt de ikke ønsker vindmøller i Køge Bugt. Formanden har per d.d. været cc et på 40 s fra husstande imod vindmøller - men flere kan være sendt til jer, uden at folk har cc et formanden. 2) Læserbreve, debat og artikel Disse læserbreve samt artikel er vedhæftet denne - hvor vores forenings synspunkter bliver yderligere specificeret ift. denne skrivelse. 3) Underskriftsindsamling Vi har indsamlet i alt 321 underskrifter fra borgere i Greve, Hundige, Ishøj, Vallensbæk, Karlslunde og Solrød. Pga. tidspres og det faktum at alt arbejde er frivilligt udført, kunne vi, såfremt vi havde arbejdskraften til rådighed, have skaffet mange flere underskrifter. Det var helt typisk, at alle adspurgte generelt var for vindmøller på åbent hav og/eller langt fra beboede egne, men at de under ingen omstændigheder skulle placeres i Køge Bugt, både pga. lydgener og visuelle gener, men også pga. strandenes og bugtens rekreative værdi. Disse underskrifter er indscannet og lagt online her. Pga. pladskravet til disse billeder, er de forsøgt et på ad flere omgange med FORENINGEN KØGE BUGT NATURSTRAND INDSAMLING i emnefeltet. Original-arkene (Underskrift01.png til Underskrift19.png) vil blive eftersendt til Energistyrelsen - resten (Underskrift20.png til Underskrift26.png) haves kun i elektronisk form, da folk har scannet og mailet disse til formanden. Vi håber meget, at vores arbejde vil blive respekteret af Energistyrelsen og blive brugt i evalueringen af Køge Bugt mht. de kystnære vindmøller. 8

9 Vi håber selvfølgelig på, at Energistyrelsen finder alternative placeringer og eventuelt også alternative energiløsninger (fx. solceller), således at Køge Bugt kan bevares i dens nuværende smukke form og brugbare funktion. Med venlig hilsen, Foreningen Køge Bugt Naturstrand ved Kasper Hansen Skovlyvej 12A 2690 Karlslunde 9

10 Bilag til Foreningen Køge Bugt Naturstrands høringssvar 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Kort: Køge Bugt anvendte banekapsejladsområder. 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Karlslunde d Til: Energistyrelsen Emne: Indsigelse vedr. vindmøller i Køge Bugt Bestyrelsen for Karlslunde strand- og vejlaug, der omfatter 60 parceller ved Karlslunde strand skal herved på det kraftigste modsætte sig, at der bliver placeret kystnære havmøller i Køge Bugt. Vores område er et yndet udflugtsmål for de, der ønsker rekreation, havaktivitet og naturoplevelser; ikke mindst den smukke, uforstyrrede udsigt ud over det åbne hav er en hovedattraktion for mange af de besøgende. Desuden er en stor del af kyststrækningen beboet af borgere, der bor her netop på grund af den uforstyrrede hvad angår både lyd og syn placering ud til den smukke bugt, og som i høj grad vil blive generet af en vindmøllepark lige ude foran deres vinduer. Vi bekymrer os om konsekvenser som: ødelæggelse af strandens rekreative værdi ændrede strømforhold i bugten med tang og fedtemøg til følge sejladsbegrænsninger nedgang i turistbesøg fiskeribegrænsninger dalende værdi på boliger ved stranden støjgener sundhedsmæssige konsekvenser som følge af lavfrekvent støj og infralyd (søvnbesvær, hovedpine, stress, sygemeldinger osv.) begrænsning af fri adgang til havet ødelæggelse af den smukke, uspolerede udsigt ødelæggelse af havnenes økonomi Vi kan i jeres rapport, Udpegning af områder til kystnære havmøller konkludere, at den kystnære placering forsvares med, at denne løsning er mere økonomisk rentabel end hvis møllerne blev placeret udenfor den kystnære zone. Spørgsmålet er, om det på bundlinien alligevel er den økonomisk bedste løsning, hvis man medregner de berørte kommuners øgede udgifter til strandrensning pga. forøget tilgang af tang og fedtemøg, manglende indtægter fra turister og fra borgere, der flygter pga. faldende grundværdi, manglende udfoldelsesmuligheder i havet og manglende rekreation eller den store udgift, der skal postes ud til borgere, der bliver sygemeldt pga. lavfrekvent støj og infralyd fra møllerne. Er alle disse negative - såvel menneskelige som økonomiske - følgevirkninger af kystnære havmøller taget med i de udregninger, Havmølleudvalget har foretaget i deres analyse af mulige placeringer? Energistyrelsen opfordres til at fjerne fokus fra et så benyttet, bebygget og beboet område som Køge Bugt og i stedet rette søgelyset mod alternative placeringer, der ikke er til gene for borgere - eller andre typer af løsninger indenfor vedvarende energi, der ikke medfører så mange problemer som vindmøller gør - fx. solenergi i stedet! 23

24 Med venlig hilsen På bestyrelsens vegne Dorrit Brandt Klitvej Karlslunde 24

25 Energistyrelsen Amaliegade København K På vegne Klitgårdens grundejerforen Klitgårdens Grundejerforening v/ Birgit Lund Brogaardsvej Gentofte Dato: 26. august 2012 Indsigelse mod forslag om havvindmøller i kystnære områder ing, 3210 Vejby gøres indsigelse mod, at der godkendes Kystmøllezoner startende 4 kilometer fra kysten på strækningen Tisvilde Gilleleje, der er en Nordsjællands meget enestående og benyttede sommerhusområder i Gribskov kommune, der har højt prioritet på at fastholde og udvikle kystturisme som et væsentlig erhvervsgrundlag for kommunen. I rapportens sammenfatning fremgår i afsnittet om kystnære sommerhusområder, at Den beskedne bebyggelseshøjde skaber ikke umiddelbart en mere markant overgang mellem land og vand sammenlignet med de åbne kyster, og derfor vurderes områderne at være mindre sårbare overfor placering af kystnære havvindmøller. Det fremgår ikke, hvorfor sommerhusområder skulle være mindre sårbare og vi må det kraftigste tager afstand fra denne vurdering. Vi kan til fulde tilslutte os Niels Gangsted-Rasmussens indsigelse og beskrivelse af strækningens kvaliteter. Vi er ikke imod havvindmøller, men de bør i givet fald placeres i mellemzonen, nemlig i en afstand af mindst kilometer fra de kyststrækninger, der har sommerhusbebyggelse i stort omfang. f.eks. i en afstand som Hesselø. Endelig vil vi påpege, at der ikke er overensstemmelse mellem rapportens tekst og kort, hvilket betyder, at det først få dage siden er gået op for os, at den foreslåede havmøllezone strækker sig ind i Gribskov kommunens kyststrækning, hvilket ikke fremgår af teksten. Venlig hilsen telefon Birgit Lund 25

26 Til Energistyrelsen Amaliegade København K Omø, den 22. august 2012 Vedr.. Høring om placering af kystnære havvindmøller: I forbindelse med at Havmølleudvalget har peget på 16 kystnære områder, som er egnede til opstilling af havvindmøller herunder havområderne i Smålandsfarvandet omfattende bl.a. Omø Stålgrunde, skal Omø Beboer- & Grundejerforening hermed komme med følgende indsigelser. Placering: Såfremt en havvindmøllepark placeres på netop Omø Stålgrunde griber det afgørende ind i et af Omøs sidste og vigtigste erhverv, der drives fra øen, nemlig fiskeriet. Omøs fiskere henter nemlig en stor del af deres årsindtægt netop på Omø Stålgrunde. Da alting hænger sammen på Omø, får en negativ udvikling i fiskeriet konsekvenser for bl.a. skole, børnepasning, dagligvareforretning, færgen og huspriser. Fiskeriet er et af Omøs oprindelige erhverv, og et af de få erhverv man faktisk kan ernære sig af. Eventuel etablering af kystnær havvindmøllepark og efterfølgende mulighederne for restriktioner og indskrænkninger i fiskerettighederne for f.eks. fiskeri over søkabler, skaber en urimelig usikkerhed om Omøs fortsatte eksistens som bæredygtigt samfund. Afstand fra kysten: Kystområderne omkring Omø er i forvejen hårdt belastet (Stigsnæsværftet og det nu lukkede, men ikke reetablerede område med Q8-raffinaderiet) og derfor er en kystnær havvindmøllepark, der i bedste fald vil være placeret 3 km. fra Omøs sydkyst er helt uacceptabel. I værste tilfælde kan en kystnær havvindmøllepark placeres endnu nærmere, idet man i den fremlagte rapport kan læse, at afstandskravet ikke omfatter øer. I juni 1997 blev der i forbindelse med, at Omø Stålgrunde endnu engang var aktuel som sted for placering af en storskala havvindmøllepark, udarbejdet en rapport af Elselskabernes og Energistyrelsens Arbejdsgruppe. I denne rapport Havmøllehandlingsplan for de danske farvande står der: Opstilling af vindmøller inden for en nærzone på op til 7 10 km. fra kysten bør derfor som hovedregel undgås. Dengang var der tale om 88 m høje møller. I dag er højden på vindmøller mindst det dobbelte, og møllerne vil derfor på 3 km s afstand være en mastodont, der fuldstændig dominerer billedet mod syd. Desuden er vi bekymrede for de store møllevingers reflekterende solens lys, natlysets påvirkning af området samt lydforplantningen over vand.. Turisme: Sydkysten på Omø er bebygget med ca. 130 sommerhuse, ligesom der er - som på en af de eneste småøer i Danmark - udlagt 46 nye sommerhusgrunde.. Som turist og 26

27 sommerhusgæst søger man Omø pga. den unikke natur, det varierede dyre- og fugleliv samt roen og freden. Sommerhusgæster er vigtige for Omø og er i høj grad med til sammen med de andre turister, der gæster Omø at holde liv i nogle af de servicefunktioner, der er basale for, at der også kan være et liv på Omø om vinteren, f.eks. færgefarten og dagligvarebutikken. Naturressourcer: Havet og luften omkring og på Omø er begunstiget af et meget rigt fiske-, dyre- og fugleliv. Det er ikke uden grund, at Omø er omgivet af Ramsarområder på størstedelen af dens kyster. Det er vigtigt, at dette liv og disse naturressourcer fortsat uhindret kan udvikle sig. Arbejdspladser: Skulle det efter høringsfristens udløb blive besluttet, at Omø Stålgrunde er et velegnet sted for placering af en kystnær havvindmøllepark og man iværksætter en VVM-undersøgelse, er det os magtpåliggende, at der i kravene til opførsel af vindmølleparken på Omø Stålgrunde kommer til at stå, at arbejdspladser under etableringen og i forbindelse med vedligeholdelse bliver placeret på Omø. Der er stor politisk bevågenhed om de danske småøer. Omø er et yderst bevaringsværdigt stykke kultur- og naturlandskab. Det er derfor vigtigt for os på Omø, at man ikke med en eventuel kommende havmøllepark på Omø Stålgrunde ødelægger mulighederne for, at et oprindeligt erhverv fortsat kan udvikles og drives fra Omø og samtidig ødelægger mulighederne for at Omø fortsat kan bestå som et bæredygtigt samfund. Der er ingen tvivl om, at placering af en storskala havvindmøllepark vil gribe voldsomt ind i Omøs liv og fra Beboerforeningens side må vi anbefale, at man finder en anden mere egnet placering - til en sådan vindmøllepark. Med venlig hilsen Dorthe Winther fmd. Omø Beboer- & Grundejerforening Husmandsstræde 4, Omø 4230 Skælskør tlf

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten Klarup Tlf. : Mail: Energistyrelsen Mail Klarup den 22. august 2012 HJJ / sd Høringssvar vedr. fremtidens havvindmølleparker placering af kystnære havvindmøller. Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune skal hermed afgive sammenslutningens høringssvar vedr. havvindmølleudvalgets forslag til placeringen af kystnære havvindmøller. Vort høringssvar vedrører specifikt de to udpegede kystnære områder i Jammerbugt Kommune, men vore synspunkter vil i høj grad også være gældende for lignende kystområder blandt de 16 udpegede områder. Vort høringssvar omhandler primært placeringen af de kystnære havvindmøllers indflydelse på naturen, de visuelle effekter, møllernes indflydelse på turismen i området samt de økonomiske aspekter for sommerhusejerne. Sammenslutningen. Sammenslutningen blev grundlagt i 2006 med det formål, at repræsentere og varetage medlemsforeningernes interesse af generel karakter i forhold til 32

33 kommunen og andre myndigheder, samt at bistå foreningerne i konkrete sager. Sammenslutningen omfatter i dag 55 af kommunens sommerhusejerforeninger svarende til, at vi repræsenterer sommerhusejere ud af i alt ca ejere. Sammenslutningen har i årenes løb opnået en god dialog om fælles interesser med Jammerbugt Kommune gennem to årligt planlagte møder samt gennem ad hock møder. Kystområdet er i vid udstrækning fredet, ligesom sommerhus bebyggelserne er reguleret gennem bl.a. deklarationer og lokalplaner. Fredningen af kystområdet betyder f.eks.: - At der ikke må opsættes master for telefoni, trådløs bredbånd m.v. - At der ikke opsættes vindmøller i området. - At der ikke må opsættes skilte, store som små, ved klitterne og på stranden. - At der stort set ikke ligger sommerhuse, hoteller, kiosker og lignende bebyggelser i klitterne. - At det er svært at ændre på sommerhuse, der allerede ligger indenfor fredningslinien, herunder husenes størrelser. Reguleringen af sommerhus bebyggelserne gennem deklarationer og lokalplaner er i de fleste områder ret restriktive, hvilket sammenslutningen og dens medlemmer i høj grad bakker op om. Det restriktive kommer bl.a. til udtryk ved: - Krav til husenes størrelser og placering på grunden. - Krav til materialer og farver. - Krav til tagmaterialet og mange steder krav om græstørv på tagene. - I flere områder er der forbud mod opsætning af flagstænger. 33

34 - Regler for udvendig belysning. Og hvorfor har man så foretaget disse fredninger og opsat strenge krav til sommerhus bebyggelserne i kystområdet? Det har man jo naturligvis gjort for i størst muligt omfang dels at sikre en uberørt natur langs vore kyster samt at sikre den vide frie havudsigt og dels for at sikre attraktive sommerhus områder, således at det samlede kystområde både nu og i fremtiden forbliver et enestående rekreativt område. Det er derfor med stor undren og bekymring for sammenslutningen at erfare om de foreslåede områder i Jammerbugten for placering af kystnære havvindmøller. Og det netop ud for et af Danmarks største sommerhus områder og ud for et stort set uberørt klit og strandområde med nogle af de bedste og mest besøgte strande i landet. Kystnære havvindmøller vil blive et meget dominerende og synligt element i kystområdet, ikke mindst på grund af, at de to områder ligger i en bugt. Der er for sammenslutning ikke megen logik i, at man på den ene side op gennem tiden har skabt et enestående kystområde gennem fredninger, deklarationer og lokalplaner, hvis man så på den anden side nu ødelægger selvsamme område ved opsætningen af disse høje dominerende vindmøller. For man vil herved ødelægge kystområdet og naturoplevelsen for såvel besøgende, turister som for sommerhusejerne. Det er en stor naturoplevelse at færdes i klitterne og på stranden og nyde den vide udsigt ud over havet. Og ikke mindst bliver solnedgangene i Vesterhavet nydt af rigtig mange. Med m. høje vindmøller så tæt på land som planlagt, er der ingen tvivl om, at en stor del af fornøjelsen ved at opholde sig på stranden eller gå en tur her helt vil forsvinde. Strandene og klitterne er meget sårbare ang. materialevandring, vel nu primært forårsaget af vesten vinden. Men man kan vel ikke se bort fra, at en kystnær havvindmøllepark, med bl.a. turbulensen herfra, kan forårsage endnu større skader en vestenvinden giver i dag. 34

35 På vestkysten, og også i Jammerbugten, opstår der ofte på grund af strømninger i vandet, de for badende så farlige hestehuller. Hestehuller har gennem tiden dels forårsaget mange drukne ulykker og dels medført mange farlige episoder, for børn såvel som for voksne. Kan man se bort fra, at en kystnær vindmøllepark kan være medvirkende til, at risikoen for hestehuller forøges på grund af ændrede strømningsforhold? Turismen er både for sommerhusejerne, de forretningsdrivende og for kommunen af stor betydning. Turisterne kommer her i vid udstrækning for at nyde de indtil dato fine strande, klitter og kigget ud over Vesterhavet. Men hvorfor skulle de fortsætte med at komme her på grund af naturen, hvis udsigten ud over havet ødelægges af dominerende vindmøller, og hvem vil kunne nyde de flotte solnedgange bag snurrende vindmøller? Det behøver man ikke at køre herop for at se; der er nok strande nede i Europa, som allerede er ødelagt på lignende måde, som man nu på det skammeligste påtænker at gøre her i landet. Man må derfor forvente, at områder som Jammerbugten af mange vil blive fravalgt som feriested, såfremt de kystnære vindmøller opsættes her. Økonomiske aspekter. Sammenslutningen er af den opfattelse, at mange af vore medlemmer vil miste lejeindtægter fra en mindre udlejning af husene som følge af en mindre turisme. Desuden kan man ikke se bort fra, at sommerhuse med udsigt ud over Jammerbugten vil miste værdi på grund af udsigten til møllerne. Det forhold er nok alle bekendt fra de problemer, som ejere af fast ejendom nær vindmøller på land allerede har. Og det vil ikke blot dreje sig om sommerhuse med direkte havudsigt det vil også dreje sig om sommerhuse bag klitterne, idet man også fra mange af disse sommerhuse vil kunne se en større eller mindre del af møllerne og de roterende vingemøller. 35

36 For hvorfor skulle man leje et sommerhus / købe et sommerhus med udsigt til en snurrende vindmøllepark lige udenfor døren, når man i nabokommunen kan få den uspolerede natur? Den mindre turisme vil også få stor betydning ikke blot for kystbyernes handelsliv, men også for de lidt større byer inde i land, samt for oplevelsesindustrien i området. Sammenfatning. Det er således sammenslutningens opfattelse, at en placering af kystnære havvindmøller i Jammerbugten dels vil være meget ødelæggende for det sjældne og unikke kystlandskab vi her har, og dels berøve utroligt mange mennesker de store naturoplevelser der er ved at opholde sig i et stort set uberørt klit, strand og havområde med de vide udsigter både langs stranden og ud over havet. Hertil kommer så de negative økonomiske konsekvenser for sommerhusejerne og turismen i videste forstand, risikoen for forøget materialevandring på strande og i klitter, samt en risiko for dannelse af flere af de farlige hestehuller på grund af ændrede strømningsforhold. Sammenslutningen kan derfor ikke anbefale en placering af kystnære vindmøller i de to udvalgte områder i Jammerbugten, og for så vidt heller ikke i andre kystnære områder i Danmark. Såfremt der på et tidspunkt skulle blive tale om en placering af kystnære vindmøller i Jammerbugten vil sammenslutning således gå særdeles aktivt ind i sagen sammen med andre foreninger, organisationer m.v. i et forsøg på at forhindre en sådan placering. Der er alt for store værdier på spil i en sådan sag til at vi blot vil se stilletiende til. Og slutteligt må man spørge om det virkeligt er det værd at ødelægge så megen natur og udsigt samt at påføre rigtig mange mennesker økonomiske tab, blot for at opstille kystnære vindmøller med en i forhold til Danmarks energiforbrug minimal kapacitet vel mindre end 1%. 36

37 Med venlig hilsen. Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger I Jammerbugt Kommune Hans Jørgen Jensen Formand CC Jammerbugt Kommune. 37

38 Hermed Solrød Strands Grundejerforenings høringssvar Solrød Strands Grundejerforening er positiv overfor kystnære havmøller i Køge Bugt indenfor en zone km fra kysten, under forudsætning af, at møllerne opstilles skånsomt og under hensynstagen til kystområdet, hvor betragtelige områder i dag er omfattet af Natura Placeringen i Køge bugt, som er meget tæt bebygget langs hele kysten, er problematisk såfremt møllerne placeres tættere på land end 10 km., hvor møllerne vil blive en særdeles markant del af Bugten. En placering tættere på land end 10 km. vil påvirke de mange fritidsaktiviteter, der er i Køge Bugt. Navnlig sejlsportsaktiviteter og andre aktiviteter på vandet vil blive meget påvirkede. Ligeledes bliver yderligere støjgener fra møllerne et problem. Køge Bugt har i forvejen store støjgener fra motorvejen og forventer yderligere belastning af den meget bynære placering af København-Ringsted banen. Endeligt vil en ændring af strømforholdene i Bugten tæt på land kunne forstærke de allerede massive problemer med tang og fedtemøg langs kysten. Med venlig hilsen Solrød Strands Grundejerforening Hans Odder Formand mobil telefon

39 Borgmester Lene k. jensen asylgade thisted Stenbjerg fiskeriforening v. formand Christian Erik Christensen Prøvensvej 7 Stenbjerg 7752 snedsted Ang. havvindmøllepark v. stenbjerg. Som det fremgår af thisted dagblad, lørdag d. 4 aug. 2012, så er thisted kommune høringpart i forbindelse med en evt. vindmølle park ud for stenbjerg. som det fremgår af avisens artikel så er teknisk forvaltning positiv i forhold til en placering sydvest for stenbjeg landingsplads. i den forbindelse skal jeg på fiskeriforeningens vegne komme med flg. kommentar. placeringen er en af fiskepladserne for fiskeriet ved landingspladsen ved stenbjerg. for næsten 30 år siden, blev læmolen ved landingspladsen ødelagt af en løbsk stenpram. siden har der ikke været en læmole ved landingspladsen. skal stenbjerg landingsplads fortsat være et levende miljø, med fiskeri, også til glæde for de mange turister i thy og i nationalparken, så er det vigtig at landingspladsen igen får en læmole så foreningen kan fastholde det vigende antal medlemmer og gerne tiltrække nye. vi er i foreningen af den opfattelse at en udbygning af læmolen skal indtænkes i det kommende vindmøllepark projekt. i foreningen står vi gerne til rådighed for en dialog/møde med byrådet/borgmesteren for at uddybe vores synspunkter. Venlig Hilsen Christian Erik Christensen Tlf

40 Til: Energistyrelsen 23. august 2012 Offentlig høring om kystnære havmøller i Danmark Sydkystens Sejlklub er hjemmehørende i Ishøj Havn og repræsenterer ca. 150 fritidssejlere med familier. Sejlklubben har følgende kommentarer til projekt Kystnære havmøller i Danmark juni 2012 med tilhørende miljøvurderingsrapport og visualiseringsrapport Som sejlere kender vi vindens styrke og kan værdsætte bestræbelser på at anvende vinden som energikilde - også i elforsyningen. Køre Bugt er vores nærområde for sejlads og påkalder sig derfor særlig interesse ud af de 16 udpegede mulige områder for placering af kystnære møller. I Køge Bugt er peget på et ganske stort areal på ca. 224 km 2. Vi har dog bemærket, at der ikke forventes opført mølleparker større end svarende til 200MW svarende til ca km 2 (40 % af km 2 ), og at der altså kun kan blive tale om at anvende en lille del af det i rapporten udpegede areal. Rapporterne omtaler en række hensyn, som er indgået i og fortsat skal indgå i overvejelserne om placering af kystnære møller. I den forbindelse finder vi omtalen og vægtningen af hensynet til fritidssejlads sporadisk behandlet. Dog er det i forbindelse med Køge Bugt nævnt, at: der skal tages nødvendige hensyn til de mange lystbådehavne, der findes i Køge Bugt. Vi synes, at ikke blot hensyn til lystbådehavne, men også til lystsejlerne og deres foretrukne sejladsområder burde indgå og med en vægt, der kan sammenlignes med hensynet til andre interesser. Når det er sagt, ser vi gode muligheder for, at en mindre del af Køge Bugt kan anvendes til kystnære havmøller, når blot den konkrete placering af møllerne sker under respekt af også sejlernes interesser: Sejlernes foretrukne sejlruter bør friholdes for møller Det gælder især de gader, der er friholdt for bundgarn og som tillader uhindret sejlads til og fra - og mellem - lystbådehavnene ved Køge Bugt. Det gælder også for ruterne syd om Amager og øst om Stevns. Ved den nærmere planlægning bør haves for øje, at sejlbåde har brug for plads til sejlads på kryds. Sejlernes foretrukne områder til kapsejlads bør friholdes for møller. Det gælder også områder egnet til kapsejlads på internationalt niveau. 40

41 Vi har bemærket, at ingen møller overvejes placeret tættere end 3 km fra land og i tilfælde af møller over 150 meters højde ikke tættere end 4 km fra land. Vi forudsætter at sejlklubberne på ny bliver inddraget, såfremt der på et tidspunkt skulle blive tale om at gå videre med planlægning af havmøller i Køge Bugt. Med venlig hilsen Erik Skov Rasmussen Formand for Sydkystens Sejlklub 41

42 Hej Jeg har lige set mailen vedr. kystnære vindmøller og er i dybt chok. hvis det bliver en realitet, er alt traditionelt vod fiskeri umuligt at drive. Det vil også påvirke vores garnfiskeri meget alvorligt. Jeg anser kyst fiskeriet i Jammerbugten for lukket og slukket. Jeg henviser til Thomas Højrups svar til Ida Rytter Jensen. mvh Gert Kristensen formand f.th.strand Fiskeriforening Original meddelelse Fra: Kell Agerbo Til: Dato: Tor, 26. jul :43 Emne: VS: Kystnære havbaade i Jammerbugten Hej Som det fremgår af denne mail så har Thorupstrand Kystfiskerlaug sendt nogle bemærkninger vedr. kystmøller. Disse bemærkninger er nu medsendt til den politiske behandling i Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune og videre til ØK og Byrådet. Ønsker Fiskeriforeningen også at få nogle bemærkninger med så skal I bare sende dem på en mail til mig. Dagsorden til Teknik- og miljøudvalget laves på mandag. Kell Agerbo Jammerbugt Kommune

43 Kystfiskerlaugets bestyrelse har netop holdt møde, hvor vi havde din mail om høringen om møllerne på dagsordenen. Kort fortalt er det blå felt ud for Bulbjerg fangstpladserne øst for Bragerne og derfor midt i et af Thorupstrands fiskefelter. Her har fiskerne gennem generationer opbygget et detaljeret kendskab til havbundens mange forskellige habitater og formationer og området indgår i deres nære og nødvendige fiskevand. De røde felter ude i Jammerbugt dækker næsten hele kystfiskeriets område til havs. Bliver det derfor ikke muligt at fiske med snurrevod og garn i dette område, så er det identisk med at fratage Thorupstrand sit ressourcegrundlag. Jammerbugt er Danmarks vigtigste farvand for højværdi kystfiskeri og har afgørende betydning for havbugtens landingsplads, der er Danmarks sidste store kystfiskerleje. Lauget vil viderebringe materialet til fiskeriforeningen og vil gerne have, at I kontakter formand Gert Kristensen og telefonisk eller pr. brevpost sikrer jer, at han får mulighed for at foreningen udtaler sig. venlig hilsen Thomas Højrup Laugsformand Thorupstrand Kystfiskerlaug 43

44 44

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Som sejlere i henved 30 år har vi sejlet land og rige rundt med Hundige Havn som udgangspunkt.

Som sejlere i henved 30 år har vi sejlet land og rige rundt med Hundige Havn som udgangspunkt. Borgere Køge Bugt Att.: Energistyrelsen Som sejlere i henved 30 år har vi sejlet land og rige rundt med Hundige Havn som udgangspunkt. Hvis der skal opsættes vindmøller i Køge Bugt, så er placeringen langs

Læs mere

Brøndby Kommune har modtaget en indsigelse til den udpegning af vindmølleparker, som fremgår af screeningen.

Brøndby Kommune har modtaget en indsigelse til den udpegning af vindmølleparker, som fremgår af screeningen. Kommuner 1 2 3 4 Til Energistyrelsen. Brøndby Kommune har modtaget en indsigelse til den udpegning af vindmølleparker, som fremgår af screeningen. Som det fremgår af screeningsrapporten om udpegning af

Læs mere

Hvem er vi? STOP Vesterhav Syd er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd

Hvem er vi? STOP Vesterhav Syd er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 173 Offentligt Hvem er vi? er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd Vi er imod, at man har til hensigt at ødelægge de største naturmæssige

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

Høringssvar til VVM-redegørelsen om opstilling af 20 havvindmøller i Aarhus-bugten sydvest for Mejlflak

Høringssvar til VVM-redegørelsen om opstilling af 20 havvindmøller i Aarhus-bugten sydvest for Mejlflak Kommuner 1 2 Odder den 21. september 2012 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Høringssvar til VVM-redegørelsen om opstilling af 20 havvindmøller i Aarhus-bugten sydvest for Mejlflak På byrådsmødet

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 24-06-2015 Dato 24. juni 2015 Tid 18:10 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V)

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

Indsigelse til havvindmøllepark i Sejerø Bugten

Indsigelse til havvindmøllepark i Sejerø Bugten Naturstyrelsen NST@NST.DK J. nr. NST-131-00171 Charlottenlund, den 23. september 2015 Indsigelse til havvindmøllepark i Sejerø Bugten På baggrund af den udsendte VVM redegørelse gøres herved indsigelse

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark

Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark Jeanette Hallundbæk, Hallundbæk Consult ApS Iben Nielsen, Projektleder, Sønderborg Forsyning Peter Rathje, Direktør, ProjectZero Anne Eiby, Projektchef,

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af.

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af. Fra Vibeke Nielsen [vibeke@bikat.dk] Til!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] CC BCC Emne Vindmølleplan. "Hindsels" på Thyholm Afsendt 07-02-2015 20:05:24 Modtaget 07-02-2015 20:05:24 indmøllesagen.odt

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar vedr. kystnære havvindmøller i Danmark

Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar vedr. kystnære havvindmøller i Danmark Til: Energistyrelsen ens@ens.dk Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Kontakt - direkte: ann.elisabeth.gade@rksk.dk Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar vedr. kystnære havvindmøller

Læs mere

Foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 11. februar 2016

Foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 11. februar 2016 14. februar 2016 KLM-febr-2016.docx Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K Foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 11. februar 2016 STOP Vesterhav Syd vil

Læs mere

Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten

Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et solcelleanlæg ved Evetofte i 20. januar til den 18. februar 2015. Desuden er der indkaldt forslag og ideer

Læs mere

Vindmøller, muligheder og bekymringer

Vindmøller, muligheder og bekymringer Vindmøller, muligheder og bekymringer Input til VVM-undersøgelsen fra grupperne på idémødet den 11. marts Illustration: Vindmøllerejseholdet Erhverv og turisme Bekymringer Hæmsko for etablering af virksomheder

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

Høringssvar til Kystnære havmøller i Danmark - Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten - Juni 2012

Høringssvar til Kystnære havmøller i Danmark - Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten - Juni 2012 25. august 2012 Energistyrelsen ens@ens.dk Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail: dn@dn.dk Høringssvar til Kystnære havmøller i Danmark - Screening af havmølleplaceringer indenfor 20

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Hvem er vi og hvorfor har vi ønsket at møde Klima- og Energiudvalget

Hvem er vi og hvorfor har vi ønsket at møde Klima- og Energiudvalget Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 95 Offentligt Hvem er vi og hvorfor har vi ønsket at møde Klima- og Energiudvalget Vi repræsenterer ca. 3000 sommerhusejere på Holmslands Klit

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej, Vollerup

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej, Vollerup Til Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø e-post: nst@nst.dk Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej,

Læs mere

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 1 Til Herning Kommune Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 Som ejere af Vildbjergvej 7 fremsendes hermed vores indsigelse imod den påtænkte opførelse af en solcellepark jf.

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Hermed min indsigelse til forslag om opstilling af vindmøller ved Kostervig

Hermed min indsigelse til forslag om opstilling af vindmøller ved Kostervig Til Vordingborg Byråd Hermed min indsigelse til forslag om opstilling af vindmøller ved Kostervig - Lavfrekvent støj er et tiltagende problem ved de nye vindmølletyper. Man ved endu ikke så meget om lavfrekvent

Læs mere

Borgermøde om vindmøller 24. juni Velkomst v/ borgmester Egon Fræhr. Aftenens videre program v/sonja Miltersen

Borgermøde om vindmøller 24. juni Velkomst v/ borgmester Egon Fræhr. Aftenens videre program v/sonja Miltersen Kl. 19:00 Kl. 19:05 Kl. 19:10 Kl. 19:30 Kl. 19:55 Kl. 21:00 Velkomst v/ borgmester Egon Fræhr Aftenens videre program v/sonja Miltersen Høringer og besvarelser v/thomas Boldsen Kaffe og café-borde Spørgsmål

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Skansen Den

Skansen Den Grundejerforeningen Bestyrelsen Side 1 af 5 Skansen Den 2003-06-18 Byrådet Rådhuset Adelgade 61 4880 Nysted Vedr. Kommuneplanlægning i Nysted 2004-2016 I fortsættelse af præsentationen i Nysted Avis og

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 16. maj 2012 kl. 19. Dagsorden

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 16. maj 2012 kl. 19. Dagsorden Referat fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne 16. maj 2012 kl. 19 Dagsorden Velkomst 1. Mange sommerhusejere oplever problemer med mobiltelefondækningen. Hvordan kan dækningen forbedres?

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Havvindmøller mødes med kold luft

Havvindmøller mødes med kold luft Havvindmøller mødes med kold luft Vindmøller deler vandene blandt beboere i Kalundborg, hvor et energiselskab vil opføre en møllepark i Jammerland Bugt. sted, og vi forholder os til den lovgivning og de

Læs mere

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune:

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Jeg skriver, da jeg er bekymret over kommunens plan om at opsætte vindmøller i Jernbæk og Holsted N. Som

Læs mere

Hermed fremsender Hvidovre Kommune indsigelse mod Københavns Kommunes forslag til Kommuneplantillæg om vindmøller på Kalvebod Syd.

Hermed fremsender Hvidovre Kommune indsigelse mod Københavns Kommunes forslag til Kommuneplantillæg om vindmøller på Kalvebod Syd. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postbox 447 1505 København V. E-mail: bydesign@tmf.kk.dk http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/store-vindm-ller-ved-kalvebod-syd Indsigelse

Læs mere

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej, Vollerup

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej, Vollerup Til Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø e-post: nst@nst.dk Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171 fra Grundejerforeningen Brombærvej,

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen.

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen. ID/Kommune Antal møller ID-nr. 100, Ringkøbing Skjern 2-4 møller op til 200 m. Miljømæssige påvirkninger + Uproblematisk påvirkning på det foreliggende grundlag - Risiko for negativ påvirkning, (f.eks.

Læs mere

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev.

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev. Kultur, Miljø & Erhverv Kultur, Plan & Fritid Dato: 24/04/2014 Sagsnr.: 13/16702 Dokumentnr.: 74 Sagsbehandler: AJJ Indsigelsesnotat Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70

Læs mere

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk December 2014 Indledning Dette notat er en uddybning af afsnit

Læs mere

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd UDKAST Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postboks 447 1505 København V www.blivhoert.kk.dk Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Plan- og

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk

Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk Hinnerup den 25. juni 2015 Dok: ind-juni-2015.docx Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk Ang: VVM FOR Vesterhav Syd Havmøllepark j.nr. NST-131-00169 Indsigelse mod den planlagte placering

Læs mere

2. På ENS Hjemmesige ligger under samme link som VVM redegørelse flere andre rapporter:

2. På ENS Hjemmesige ligger under samme link som VVM redegørelse flere andre rapporter: Borgere andre områder Høringssvar vedr. Havvindmøllepark Mejlflak. Projektet overordnet. 1. Af VVM redegørelsen pkt. 2.1, Historisk Baggrund for Projektet, fremgår det at initiativet udgår fra en kreds

Læs mere

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov Kommentarer til Prioriteringskatalog for Greve Kyst 1. Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov forholde sig til de

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt. LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. 7.

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt. LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. 7. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 7. januar 2008 Indsigelse mod kommuneplantillæg nr 24 - Forslag til tillæg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Bent Grindsted. Jeg sender også lige, hvad jeg har fået, mens jeg har været væk :0) Til journalisering. Mvh. Peter.

Bent Grindsted. Jeg sender også lige, hvad jeg har fået, mens jeg har været væk :0) Til journalisering. Mvh. Peter. Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Vindmøller Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Fuldført Jeg sender også lige, hvad jeg har fået,

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Testmøller er sat op i Lejre område 13, Gearkasse larmer lidt - og vi er nok over de tilladte ca 45-50

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

AGENDA. KL : Udnævnelsen af årets lokale Sortand v/jens Rønnemoes Pedersen KL : Afslutning v/formand Jens Rønnemoes Pedersen

AGENDA. KL : Udnævnelsen af årets lokale Sortand v/jens Rønnemoes Pedersen KL : Afslutning v/formand Jens Rønnemoes Pedersen AGENDA KL. 14.00-14.05: Praktiske oplysninger og introduktion v/jørgen Karlsen KL. 14.05-14.10: Velkomst v/formand Jens Rønnemoes Pedersen KL. 14.10-14.25: De politiske initiativer v/energiminister Lars

Læs mere

Anders Petersen Området ligger i gæssenes trækrute. Bramgåsen, der er totalfredet, findes her i området.

Anders Petersen Området ligger i gæssenes trækrute. Bramgåsen, der er totalfredet, findes her i området. 13-09-2013 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-13 Referat fra borgermøde i Haverslev den 12.9.2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation v/otto Kjær Larsen,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade 2-6 1470 København K efkm@efkm.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade 2-6 1470 København K efkm@efkm. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade 2-6 1470 København K efkm@efkm.dk 30. november 2015 Kære Lars Chr. Lilleholt, Vi ønsker at gøre

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere

Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere 2015 Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere Center for Energiressourcer Energistyrelsen 24-11-2015 Indhold Indledning... 2 1. Administration af åben-dør-proceduren for havvindmøller... 3 1.1 Energistyrelsen...

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Palle Rosendahl Hansen Ægirsvej 8 6000 Kolding Pr. mail til: pharo@pc.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00543-13 Ref. Thomas Larsen 01-09-2015 Tilladelse til fortøjningspæle og ankerblok ud for Ægirsvej 8,

Læs mere

VVM for Vesterhav Syd Havmøllepark j.nr.nst-131-00169

VVM for Vesterhav Syd Havmøllepark j.nr.nst-131-00169 Hinnerup den 10/02 2014 VVM-2014-1.doc Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø VVM for Vesterhav Syd Havmøllepark j.nr.nst-131-00169 Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

Tilladelse til bade- og bådebro ud for Sønderskovvej 71, 7000 Fredericia

Tilladelse til bade- og bådebro ud for Sønderskovvej 71, 7000 Fredericia Tomas Balezantis Sønderskovvej 71 7000 Fredericia Tilladelse til bade- og bådebro ud for Sønderskovvej 71, 7000 Fredericia Afgørelse 08-06-2015 Sags id.: 14/11915 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Fredericia

Læs mere

Berit Bekhøj Hansen Emne: VS: Vedr. Højhastighedstog på Vestfyn. Elmelund. Fra: Gert Vinther [mailto:gv@l23byggetilsynet.dk] Sendt: 5. september 2016 23:20 Til: Baneelanmark Post Emne: Vedr. Højhastighedstog

Læs mere

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Bornholm Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Radisson Blu, Fredensborg Hotel den 7. maj 2015 1 Dagsorden 19:00 Præsentationer Velkomst v/marian Kaagh,

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2011 / 2012

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2011 / 2012 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2011 / 2012 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2011 og 2 i foråret 2012. I vore møder har suppleanterne deltaget,

Læs mere

Kystnære havmølleri Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten Juni 2012

Kystnære havmølleri Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten Juni 2012 Nedenstående er uddrag af materialet for havmøller redigeret, så det passer til uddraget. Kystnære havmølleri Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten Juni 2012 Indledning Denne

Læs mere

Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse

Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse Mogens og Marianne Emne: Gøteborg Allé 5 - svømmehal Dato: 1. maj 2014 12:55:38 Kære udvalg vedr. udnyttelse af område omkring Gøteborg Allé 5 Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse

Læs mere

SJ-CONSULT, LANDSKABSPLANLÆGGERE ved Susan Jessien VINDMØLLER I KOMMUNAL MILJØSTRATEGI

SJ-CONSULT, LANDSKABSPLANLÆGGERE ved Susan Jessien VINDMØLLER I KOMMUNAL MILJØSTRATEGI SJ-CONSULT, LANDSKABSPLANLÆGGERE ved Susan Jessien VINDTRÆF, 1. NOVEMBER 2008 Kun få kommuner har vindmøller i miljøstrategi Siden 2001 legitimt at have mål om ingen vindmøller eller så få møller som muligt

Læs mere

VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn. X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404

VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn. X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404 Lene Stegemejer Fra: Sendt: 2. februar 2015 08:44 Til: Lene Stegemejer Emne: VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn Nr. 1 Journaliseret: JournaliseretInfo: X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404 Planlægger

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

l Værditab og stavnsbinding x 7 (20.T.07} Brøstrup Skov X lavfrekvent støj X Skyggekast og lysglimt 8 (20.T.08) Rødding Søndermark

l Værditab og stavnsbinding x 7 (20.T.07} Brøstrup Skov X lavfrekvent støj X Skyggekast og lysglimt 8 (20.T.08) Rødding Søndermark Side 1 af 2 Høringssvar til Vejen Kommunes forslag vedrørende vlndtnøllepl~nlægning. {Sæt kr;d-;) Jeg vil som borger i Vejen Kommune gøre Indsigelse imod område( r): l (20.T.01) Jembæk 2 (20.T.02) Holsted

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Vedrørende lokalplan , sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus.

Vedrørende lokalplan , sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus. Til Jammerbugt kommune Vedrørende lokalplan 18-001, sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus. Indsigelse mod del af lokalplanen. Som ejere af matrikelnummer 0117bh, Rødhus Klitvej 202, 9490 Pandrup, vil

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

Vedr. planen for området Kastrup Strandpark og Den Blå Planet

Vedr. planen for området Kastrup Strandpark og Den Blå Planet SamKas Sammenslutningen af Motorbåds- og sejlklubber i Kastrup Lystbådehavne Koordinator Samkas Tårnby kommune Att. Tine Schmidt Amager Landevej 76 KOPI Til orientering SAMKAS/Klubberne d. 15/12 2008 Vedr.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Mikkelsen, Kirsten L.K. på vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober :00 Til:

Mikkelsen, Kirsten L.K. på vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober :00 Til: Hansen, Gitte Fra: Mikkelsen, Kirsten L.K. på vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober 2009 16:00 Til: Brøndum, Jette Cc: Gregor, Ole Emne: VS: Kritik og forslag til kæmpe vindmøller i Amos

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

spørgsmål og svar far borgermøderne den 24. og 29. august 2017

spørgsmål og svar far borgermøderne den 24. og 29. august 2017 Sammenfatning spørgsmål og svar far borgermøderne den 24. og 29. august 2017 På borgermøderne den 24. og den 29. august 2017 i henholdsvis Nordborg og Assens var repræsentanter fra parterne bag projektet

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Energiklagenævnet

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit

Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit 27-08-2014 Malene Stentoft Sørensen Direkte: 7257 7365 Mail: mss@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.02.05-G00-2-13 Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit Forslag

Læs mere

Høringssvar ifm. forslag til kommuneplantillæg nr. 15 for en vindmølle på Fugleøen ved Thorsminde

Høringssvar ifm. forslag til kommuneplantillæg nr. 15 for en vindmølle på Fugleøen ved Thorsminde DN Holstebro Formand: Ole Primdahl, Vindelevgård 192, 7830 Vinderup Telefon 42 73 97 48 (bedst efter kl. 14 på hverdage) e-mail: primdahl@vip.cybercity.dk Website: www.dn.dk/holstebro 04.04.2017 Høringssvar

Læs mere

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup Side 1/5 DANSK VINDMØLLEFORMIDLING APS Oddesundvej 183 7755 Bedsted Thy Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611

Læs mere