Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup"

Transkript

1 Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup. Ændringerne indebærer en ny tilgang på følgende områder: 1. Læsning af papirudgave og webudgave (alle medier) 2. Forskudt læsning af hverdagsaviser i weekend (kun hverdagsaviser) 3. Ændring af svar i spørgsmålet om læsefrekvens (alle medier) 4. Spørgsmål om læsning inden for filterperiode flyttet fra telefon til selvudfyldelsesskema med visning af logo (kun ugeblade og magasiner) Se vedhæftede bilag for en nærmere redegørelse af metodeændringerne. Disse tiltag blev implementeret med virkning fra 1. januar 2009, og de netop offentliggjorte læsertal for 1. halvår 2009 er alle baseret på den nye metode. Neden for ses en oversigt over de databaser, som er offentliggjort i overgangen mellem den nye og den gamle metode. 2. halvår /1. kvartal halvår 2009 December 2008 Januar 2009 Officielt halvårligt læsertal Gamle metode Rapporteret uden læsertal Nye metode Månedligt AktualitetsIndex Gamle metode Nye metode På grund af metodeændringerne er det ikke muligt at foretage direkte sammenligninger mellem læsertal udarbejdet efter den gamle henholdsvis den nye metode. Med venlig hilsen Claus Nyvold Formand for Metodeudvalget Morten Kromann-Larsen TNS Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup september 2009 /

2 Bilag 1 Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup januar 2009 Nedenfor følger en detaljeret beskrivelse af fire ændringer i metoden bag læsertal i Index Danmark/Gallup, som blev gennemført 1. den januar Adskillelse af læsning af papirudgave og webudgave Alle oplysninger i Index Danmark/Gallup om læsning inden for den seneste udgivelsesperiode (læst i går for hverdagsaviser, inden for seneste uge for ugeblade osv.) indsamles i forbindelse med telefoninterviewet. Inden svarpersonerne får lejlighed til at svare på spørgsmålene om deres læsevaner, understreges det, at de udelukkende skal tænke på læsning af papirudgaven, mens de bedes se bort fra eventuel læsning af det trykte medies website på internettet. Metodeudvalget har gennem årene gennemført en række stikprøver for at kontrollere effekten af denne fremgangsmåde, og resultaterne har vist, at fremgangsmåden var tilfredsstillende. I stikprøvekontrollen blev svarpersonerne - udover den indledende formaning om kun at svare for læsning af de trykte mediers papirudgaver efterfølgende bedt om besvare nedenstående spørgsmål for hver af de titler, som de havde læst i går. Læst sidste udgivelsesdag JA Hvis JA: Hvilke udgaver læste du? Kun printudgave Kun webudgave Begge dele Kontrollen i 2008 viste, at der generelt var en stigende tendens til at glemme den indledende formaning om kun at svare for læsning af papirudgaven. På den baggrund har Metodeudvalget besluttet, at den fremgangsmåde - som hidtil kun har været anvendt i forbindelse med stikprøvekontrol med virkning fra 1. januar 2009 implementeres i de officielle målinger af læsertal i Index Danmark/Gallup se nedenstående oversigt. Basis for officielt læsertal (markeret med farve) Hvis JA: Hvilke udgaver læste du? Læst seneste Kun Kun udgivelsesdag printudgave webudgave Til og med december 2008 JA Fra januar 2009 JA JA JA JA Begge dele I diagrammet neden for er ændringen i metoden bag læsertal i Index Danmark/Gallup illustreret ved et tænkt eksempel for en hverdagsavis. side 1

3 100% 95% Kun læst web: 5% 90% 85% 80% 75% Læst begge: 30% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% Læst i går: 100% Korrigeret Læst i går: 95% 35% 30% Kun læst print: 65% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Læst i går (officielt læsertal til og med dec08) Læsning af udgaver Korrigeret Læst i går (officielt læsertal fra jan09) Læst i går Kun læst print Læst begge udgaver Kun læst web Første søjle repræsenterer de personer, der har svaret bekræftende på spørgsmålet om læst i går, og alle disse personer har hidtil indgået i de officielle læsertal i Index Danmark/Gallup. I anden søjle er samme læsere fordelt på spørgsmålet om, de har læst print- eller webudgave. I eksemplet har 65% af læserne kun læst printudgaven, 30% har læst begge udgaver, mens 5% kun har læst webudgaven. Index Danmark/Gallup s opgave er at dokumentere læserne af papirudgaven, og som følge deraf korrigeres læsertallet i Index Danmark/Gallup fremover ved at fraregne de personer, der kun angiver læsning af webudgaven (søjle 3). Forskudt læsning af hverdagsaviser i weekend Dataindsamlingen til Index Danmark/Gallup gennemføres løbende henover året med lige mange gennemførte interview hver eneste dag. For hverdagsavisernes vedkommende beregnes læsertallet på baggrund af et spørgsmål om læsning i går eller rettere læsning på seneste udgivelsesdag. I forbindelse med interview gennemført søndag og mandag om læsning af hverdagsaviser er der ikke overensstemmelse mellem i går og seneste udgivelsesdag. Som det fremgår af nedenstående oversigt, er der desuden forskel mellem hverdagsaviser med seks ugentlige udgivelser (man-lør), og hverdagsaviser med fem udgivelser (man-fre). side 2

4 Hverdagsavis Interviewdag Seneste udgivelsesdag 6 udgaver: Man-lør Mandag Lørdag 5 udgaver: Man-fre Søndag Fredag 5 udgaver: Man-fre Mandag Fredag For hverdagsaviser med seks ugentlige udgivelser (man-lør) vil seneste udgivelsesdag om mandagen være lørdag, mens det for fem ugentlige udgivelser (man-fre) vil være fredag. Tilsvarende vil seneste udgivelsesdag om søndagen også være fredag for aviser med fem ugentlige udgivelser (man-fre), mens der for øvrige aviser vil være overensstemmelse mellem i går og seneste udgivelsesdag. De dage, hvor der ikke er overensstemmelse mellem i går og seneste udgivelsesdag, er der en risiko for, at den hidtidige anvendte metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup ikke registrerer al avislæsning. Hvis læsningen ikke foretages på seneste udgivelsesdag, men udskydes til f.eks. søndag, vil den nuværende metode ikke fange denne læsning. I løbet af 2008 har Metodeudvalget gennemført en række test, og på baggrund heraf er det besluttet, at der skal følges op med ekstra uddybende spørgsmål om forskudt læsning i weekenden i de tilfælde, hvor der ikke er overensstemmelse mellem i går og seneste udgivelsesdag se neden for. Hvis der registreres forskudt læsning, bliver der efterfølgende fulgt op med spørgsmålene om læsning af papir- og webudgave. Hvis seneste udgivelsesdag IKKE var i går: Hvis JA: Hvilke udgaver læste du? Indgår i officielt læsertal Læst seneste Læste du i Kun Kun Begge (markeret med farve) udgivelsesdag går: printudgave webudgave dele Til og med december 2008 NEJ Fra januar 2009 NEJ JA JA JA JA Ændring af svarmuligheder i spørgsmålet om læsefrekvens Ugeblade og magasiner er ofte karakteriseret ved en kerne af trofaste læsere på den ene side og et relativt stort antal personer med en forholdsvis sporadisk tilknytning til den enkelte titel på den anden. I oversigten neden for ses en gennemsnitlig fordeling (i og i %) af svarene i spørgsmålet om læsefrekvens for ugeblade og magasiner. Magasiner Ugeblade Læsefrekvens - gammel metode % % Læser alle numre 47 1,0% 72 1,5% Læser næsten alle numre 37 0,8% 55 1,2% Læser ca. 3/4 af alle numre 23 0,5% 39 0,8% Læser ca. 1/2 af alle numre 40 0,9% 65 1,4% Læser ca. 1/4 af alle numre 97 2,1% 178 3,8% Læser næsten ingen numre 303 6,5% ,4% Læser slet ingen numre 177 3,8% 101 2,2% Læser aldrig ,4% ,6% side 3

5 Som det fremgår, er der mange personer, der angiver sporadisk læsning i bunden af læsefrekvensen. Besvarelser i denne ende af læsefrekvensen får en lav læsesandsynlighed i beregningen af det officielle læsertal, men da der er tale om rigtig mange personer, har denne gruppe af personer alligevel en stor indflydelse på den enkelte titels samlede læsertal. Det er derfor meget vigtigt at kunne tildele meget præcise læsesandsynligheder i denne ende af læsefrekvensen. I 2008 har Metodeudvalget gennemført en række analyser med forskellige udformninger af læsefrekvensen, og på baggrund heraf er nedenstående ændringer blevet implementeret. Læsefrekvens - gammel metode Læser alle numre Læsefrekvens - ny metode Læser alle numre Ny ift. gamm el Uændret Læser næsten alle numre Læser næsten alle numre Uændret Læser ca. 3/4 af alle numre Læser ca. 3/4 af alle numre Uændret Læser ca. 1/2 af alle numre Læser ca. 1/2 af alle numre Uændret Læser ca. 1/4 af alle numre Læser ca. 1/4 af alle numre Uændret Læser næsten ingen numre Læser færre numre Ændret Læser slet ingen numre Læser næsten ingen numre, men læst inden for Ændret Læser aldrig Har ikke læst inden for Ændret læst inden for seneste <filterperiode> - filterperiodens længde afhænger af titlens udgivelsesfrekvens, se side 5. Som det fremgår, er der udelukkende foretaget ændringer i bunden af skalaen eller sagt med andre ord i den del af skalaen, der er beregnet til de personer, der har en mere sporadisk tilknytning til den enkelte titel. Den nye svarformulering Læser færre numre kiler sig ind mellem de oprindelige formuleringer Læser ca. ¼ af alle numre og Læser næsten ingen numre, og vil således bidrage til en mere præcis tildeling af læsesandsynligheder i bunden af frekvensskalaen. Filterspørgsmål flyttes fra telefoninterview til selvudfyldelse Filterspørgsmålet er det spørgsmål, der afdækker, om den enkelte person overhovedet er inde i læser universet for den enkelte titel eller ej. Den filterperiode, der spørges til, er afhængig af den enkelte titels udgivelsesfrekvens se neden for. Mediegruppe Spørgsmål om læsning inden for filterperiode Hverdagsaviser Læst inden for seneste 3 måneder Søndagsaviser Læst inden for seneste 3 måneder Ugeblade Læst inden for seneste 3 måneder 14-dages blade Læst inden for seneste 6 måneder Månedsblade Læst inden for seneste 12 måneder 2-måneders blade Læst nogensinde Kvartalsblade Læst nogensinde I den gamle metode blev filterspørgsmål stillet i forbindelse med telefoninterviewet, men i den nye metode er spørgsmålet om læsning inden for filterperioden flyttet fra telefon- side 4

6 interviewet til selvudfyldelsesskemaet. Filterspørgsmålet er blevet en integreret del af spørgsmålet om frekvenslæsning, som altid har været placeret i selvudfyldelsesskemaet. Baggrunden herfor er, at der i selvudfyldelsesskemaet i modsætning til telefoninterviewet er mulighed for at præsentere de mange ugeblads- og magasintitler ved visning af såvel titelnavn som logo. I takt med flere og flere konkurrerende titler inden for samme emne univers (og ofte med titler der minder om hinanden) er visningen af logo en ekstra sikkerhed i forhold til at mindske risikoen for forveksling af titler. I forbindelse med omlægningen af læsefrekvenserne for ugeblade og magasiner er der desuden gennemført en statistisk revurdering af de grupperinger af titler, der ligger til grund for læsesandsynlighederne. Denne statistiske revurdering har medført en udvidelse af antallet af grupperinger, ligesom sammensætningen af de enkelte grupper er ændret. side 5

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen 21. december 2004 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen Udarbejdet af: Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater......2

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-2-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Lene Winther Ringgaard Gert Allan Nielsen Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, april 24 Tryk: Holmen Center-Tryk A/S

Læs mere

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Jens Bonke Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme med bidrag af Bent Jensen GYLDENDAL Har vi tid til

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser Danskernes motionsog sportsvaner 07 Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 08 Nøgletal og tendenser Danskernes motions- og sportsvaner 07 Nøgletal og tendenser Af Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Er fritiden forsvundet?

Er fritiden forsvundet? Jens Bonke Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Rockwool Fondens Forskningsenhed Syddansk Universitetsforlag Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Udgivet

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere