D O M. Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen)."

Transkript

1 D O M Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen). 19. afd. nr. B : Talpa Radio B.V. (tidligere Talpa Radio International B.V.) (advokat Henrik Peytz og advokat Thomas Mygind) mod 1) Radio og tv-nævnet 2) Kulturministeriet (begge v/kammeradvokaten v/advokat Jacob Pinborg og advokat Søren Horsbøl Jensen) Indhold 1. Påstande Sagens hovedspørgsmål Sagsfremstilling... 6 Udbuddet i 2003 af den femte og sjette FM-kanal (FM5 og FM6)... 6 Replanlægning af FM-båndet DAB-radio Økonomi og tab Syn og skøn og tekniske erklæringer... 28

2 - 2 - Syn og skøn Erklæring fra Broadcast Partners Erklæring fra Erhvervsstyrelsen Retsgrundlaget Forklaringer Procedure Talpa Radio- og tv-nævnet og Kulturministeriet Landsrettens begrundelse og resultat Denne sag, der den 17. november 2008 er anlagt ved Københavns Byret, er ved kendelse af 21. marts 2011 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk Påstande Sagsøgeren, Talpa Radio B.V., i det følgende benævnt Talpa, har nedlagt følgende påstande: Påstand 1: Principalt: De sagsøgte, Radio og tv-nævnet og Kulturministeriet, tilpligtes in solidum til sagsøger at betale kr. med tillæg af sædvanlig procesrente principalt af kr. fra den 2. juli 2003, af kr. fra den 15. november 2004, af kr. fra den 15. november 2005, af kr. fra den 29. maj 2006, af kr. fra den 15. november 2006, af kr. fra den 1. juni 2007, af kr. fra den 15. november 2007, af kr. fra den 23. oktober 2008, af kr. fra den 15. november 2008, subsidiært af kr. fra den 7. august 2008, af kr. fra den 31. august 2009 og af kr. fra den 21. april 2010, mere subsidiært af kr. fra sagens anlæg, af kr. fra den 31. august 2009 og af kr. fra den 21. april Subsidiært: Sagsøgte 1, Radio- og tv-nævnet, tilpligtes til sagsøger at betale kr. med tillæg af sædvanlig procesrente principalt af kr. fra den 2. juli 2003, af kr. fra den 15. november 2004, af kr. fra den 15. november 2005, af

3 kr. fra den 29. maj 2006, af kr. fra den 15. november 2006, af kr. fra den 1. juni 2007, af kr. fra den 15. november 2007, af kr. fra den 23. oktober 2008, af kr. fra den 15. november 2008, subsidiært af kr. fra den 7. august 2008, af kr. fra den 31. august 2009 og af kr. fra den 21. april 2010, mere subsidiært af kr. fra sagens anlæg, af kr. fra den 31. august 2009 og af kr. fra den 21. april Påstand 2: Sagsøgte 2, Kulturministeriet, tilpligtes at betale kr. til sagsøger med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 21. april Sagsøgeren har over for Radio & tv-nævnets selvstændige påstand om betaling af kr. med renter (se nedenfor) nedlagt påstand om frifindelse. De sagsøgte, Radio og tv-nævnet og Kulturministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse. Radio og tv-nævnet har nedlagt selvstændig påstand om, at Talpa skal betale kr. med procesrente af kr. fra den 15. november 2009 og af kr. fra den 15. november Sagens hovedspørgsmål Sagsøgeren har i sit sammenfattende processkrift af 14. december 2012 indledningsvist givet en oversigt over sagens problemstillinger og sagsøgerens krav. Det fremgår heraf, at sagen vedrører en række tvister mellem parterne, der er opstået i forbindelse med sagsøgerens erhvervelse og udnyttelse af en 8-årig koncession til kommerciel radiodrift i Danmark. Koncessionen blev udstedt af Radio- og tv-nævnet. Sagsøger erhvervede denne såkaldte "FM6-koncession" ved en auktion i 2003, hvor den årlige faste koncessionsafgift blev fastsat til 22,5 mio. kr. Sagsøger udnyttede gennem datterselskabet Talpa Radio Danmark A/S koncessionen til at sende radiokanalen Radio 100 FM i perioden fra den 15. november 2003 til den 14. november 2009, idet sagsøger tilbagegav

4 - 4 - koncessionen til staten to år før koncessionens udløb 14. november Talpa Radio Danmark A/S var kort forinden gået konkurs, og sagsøger har samlet tabt over 310 mio. kr. på radiodriften i Danmark i årene På auktionen i 2003 erhvervede sagsøgers konkurrent Sky Radio den samtidig udbudte "FM5- koncession", der ligeledes gav adgang til kommerciel radiodrift, men på andre frekvenser og med et væsentligt større dækningsområde. Sky Radios faste årlige koncessionsafgift blev ved auktionen fastsat til 54 mio. kr. Sky Radio ophævede sit koncessionsforhold i november 2005, hvorefter FM5-koncessionen blev genudbudt ved en auktion i august 2006, hvor TV2 Radio A/S blev højestbydende med et bud på 23 mio. kr. i fast årlig koncessionsafgift. På denne baggrund har sagsøger over for de sagsøgte rejst krav om reduktion af sin koncessionsafgift med henvisning til, at sagsøger blev påført en konkurrenceforvridning som følge af, at TV2 Radio A/S ved auktionen i 2006 fik adgang til at udnytte FM5-koncessionen til en væsentligt lavere pris end den pris, der blev fastsat ved 2003-auktionen, herunder også under hensyn til, at sagsøger i praksis på grund af individuelle restriktioner fastsat af de sagsøgte ikke fik adgang til at deltage i genudbuddet på lige vilkår med øvrige bydende. Det er således sagsøgers opfattelse, at sagsøger burde have haft mulighed for at deltage i genudbuddet på lige vilkår og således, at sagsøger kunne og skulle frigøres fra FM6-koncessionen uden yderligere forpligtelser, såfremt sagsøger havde vundet genudbuddet af FM5, hvilket sagsøger var positioneret til at gøre. Sagsøger har endvidere krævet koncessionsafgiften nedsat som følge af, at det viste sig, at FM5-koncessionens dækningsområde allerede fra november 2003 var 84 % og ikke kun 78 %. Endelig har sagsøger rejst krav om reduktion af koncessionsafgiften i den periode, hvor FM5- koncessionen ikke blev udnyttet, da koncessionen i denne periode havde væsentligt mindre værdi. Sagsøgers påstand 1 er sammensat af de ovennævnte krav.

5 - 5 - I tillæg til kravet om reduktion af koncessionsafgiften har sagsøger rejst krav om erstatning fra Kulturministeriet som angivet i påstand 2. Dette erstatningskrav vedrører fire forhold. For det første kræver sagsøger erstatning for tab, sagsøger må antages at have lidt ved, at staten ikke i årene efter auktionen i 2003 gennemførte en såkaldt replanlægning af FMbåndet, der ville have muliggjort en mere effektiv udnyttelse af frekvensspektret, der benyttedes til FM-radio, hvilket ville have været af stor kommerciel betydning for sagsøger. Sagsøgers tab er opgjort under forskellige forudsætninger. For det andet - og som alternativ til erstatning for tab lidt som følge af den manglende replanlægning - kræver sagsøger erstatning for tab, sagsøger må antages at have lidt ved, at sagsøger ikke fik adgang til at deltage i 2006-auktionen på lige vilkår med øvrige bydende og herunder blev afskåret fra at erhverve FM5-koncessionen imod samtidig tilbagegivelse af FM6-koncessionen uden nogen resthæftelse. For det tredje kræver sagsøger erstatning for tab som følge af den lange tid, der medgik ved genudbuddet af FM5-koncessionen i 2006, og som også ifølge de fremlagte skønserklæringer svækkede tilliden til det kommercielle radiomarked væsentligt. Sagsøger gør gældende, at genudbuddet blev afviklet ansvarspådragende langsomt, og at bevisbyrden for, at dette ikke var tilfældet, påhviler Kulturministeriet. Efter den senest fremkomne supplerende skønserklæring af 30. november 2012 gør sagsøger gældende, at tabet herved overstiger 35 mio. kr. For det fjerde kræver sagsøger erstatning for tab på ikke under 5 mio. kr. som følge af, at Kulturministeriet aktivt eller stiltiende gav DR adgang til at opnå forskellige konkurrencefordele i forbindelse med udnyttelsen og udbygningen af det såkaldte DABnetværk til digital radio. De ovennævnte krav gøres gældende for et samlet beløb som angivet i påstanden på 255 mio. kr. i alt, uanset at kravene sammenlagt overstiger dette beløb. De sagsøgte har påstået frifindelse over for alle de ovennævnte krav, og Radio- og tv-nævnet har nedlagt selvstændig påstand om betaling af 45 mio. kr. svarende til koncessionsafgiften

6 - 6 - for FM6 i perioden 15. november november Heroverfor påstår sagsøger frifindelse. 3. Sagsfremstilling Udbuddet i 2003 af den femte og sjette FM-kanal (FM5 og FM6) Det danske radiomarked bestod før 2003 af det licensfinansierede DR, der havde monopol på landsdækkende radio med 4 landsdækkende kanaler, samt af en række lokalradioer. I juni 2003 gennemførtes et simultant udbud på auktion af de ovennævnte FM5- og FM6- radiokoncessioner, hvorved DR s monopol på landsdækkende radiovirksomhed blev brudt. Udbuddet blev gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 168 af 1. marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Af udbudsmaterialet, der blev udsendt med Radio- og tv-nævnets brev af 26. marts 2003, fremgik blandt andet, at auktionen ville blive afholdt onsdag den 18. juni Det fremgik videre, at tilladelsen ville træde i kraft senest den 15. november 2003, og at tilladelseshaveren skulle starte programvirksomhed senest seks måneder efter ikrafttrædelse af programtilladelsen. Det fremgik af materialet blandt andet, at den teoretiske befolkningsmæssige dækning for FM5 var 78 % og for FM6 37 %. Det fremgik videre, at deltagerne ved tilmelding til auktionen ubetinget accepterede vilkårene for auktionen, at DR ikke kunne deltage, at ingen kunne erhverve tilladelse til begge kanaler. I modsætning til FM6 havde FM5 nærmere angivne public service forpligtelser. Koncessionsafgiften bestod af en fast årlig afgift, svarende til det vindende bud, samt en variabel afgift, der fastsattes efter nærmere angivne kriterier. Tilladelseshaveren var forpligtet til at betale koncessionsafgiften i hele tilladelsesperioden på 8 år. Det var angivet, at der ikke var truffet beslutning om, hvorledes frekvenserne skulle anvendes efter tilladelsesperiodens udløb. Om salg af tilladelsen fremgik blandt andet, at Radio- og tv-nævnet inden eventuelt salg skulle godkende salget og ville påse, at vilkårene for tilladelsen fortsat ville være opfyldt efter et eventuelt salg.

7 - 7 - Om igangværende udredningsarbejde m.v. fremgik blandt andet, at KPMG for Kulturministeriet havde udarbejdet en rapport om den hollandske replanlægning af FM-båndet efter den såkaldte zerobase model. Der var afholdt en konference for branchen, hvor rapporten var blevet præsenteret og drøftet. Der var ikke taget stilling til, om der skulle gennemføres en replanlægning efter zerobase modellen eller andre modeller i Danmark. Eventuel beslutning herom inden auktionen ville blive offentliggjort som supplerende information. Spørgsmålet om replanlægning er nærmere beskrevet nedenfor. Det fremgik endvidere, at en arbejdsgruppe skulle kortlægge den eksisterende tilstand på lokalradio- og tv-området og med udgangspunkt heri og i de nye regler for lokalradio- og tvvirksomhed fremkomme med forslag til, hvordan en fremtidig lokalradio- og tv-ordning bedst sikrede både kommercielle lokale radio- og tv-stationer og ikke-kommercielle græsrodsstationer i en længere årrække. Det fremgik afslutningsvis af udbudsmaterialet, at der var adgang til at stille spørgsmål vedrørende udbuddet til Radio- og tv-nævnet inden for en given frist. Blandt bilagene til udbudsmaterialet var blandt andet dækningskort samt oversigter over de kommuner, der kunne anses for fuldt dækket af henholdsvis FM5 og FM6. Endvidere var vedlagt udkast til programtilladelser, hvoraf fremgik, at nævnet kunne inddrage tilladelsen midlertidigt eller endeligt, hvis tilladelseshaveren tilsidesatte tilladelsesvilkårene. Af Kulturministeriets brev af 24. april 2003 til Radio- og tv-nævnet fremgik blandt andet, at partierne bag den mediepolitiske aftale havde besluttet at fastholde det planlagte udbud af FM5 og FM6 ved auktion, uanset om der på et senere tidspunkt måtte blive iværksat en replanlægning af FM-båndet i Danmark. For at sikre rimelige vilkår for de kommende tilladelseshavere til henholdsvis den femte og sjette radiokanal var det besluttet, at det af de kommende tilladelser til de to kanaler skulle fremgå, at såfremt det på et senere tidspunkt blev besluttet at foretage en replanlægning, ville man beskytte og om muligt forbedre de to kanalers befolkningsdækning. Talpa tilmeldte sig den 30. maj 2003 til auktionen over begge kanaler. Af Radio- og tvnævnets pressemeddelelse af 4. juni 2003 fremgik blandt andet, at der var modtaget otte tilmeldinger til auktionen, herunder fra Talpa og Sky Radio A/S.

8 - 8 - Det fremgik af forløbet af auktionen, at Talpa bød 25 mio. kr. på FM5, men at Sky Radio A/S blev højestbydende med et bud på 54 mio. kr., og at SBS Radio A/S blev næsthøjestbydende med et bud på 53 mio. kr. Talpa blev højestbydende på FM6 med et bud på 22,5 mio. kr., og Radioselskabet A/S blev næsthøjestbydende med et bud på 22 mio. kr. Den 18. juli 2003 meddelte Radio- og tv-nævnet Talpa programtilladelse til FM6 på de vilkår, der fremgik af udbudsmaterialet. Foranlediget af en henvendelse fra Talpa præciserede nævnet i brev af 16. november 2004, at den befolkningsmæssige dækning af kanalen ville være beskyttet og om muligt forbedret ved en eventuel kommende replanlægning af FMbåndet, som det også var anført i udbudsmaterialet. I brev af 18. august 2004 fra Radio- og tv-nævnet til IT- og Telestyrelsen blev det anført, at nævnet havde behandlet ansøgninger fra Talpa og Sky Radio A/S om ændring af senderpositioner og tekniske specifikationer. Af brevet fremgik blandt andet, at Radio- og tv-nævnet som udgangspunkt fandt det væsentligt, at forholdet mellem de to stationers befolkningsmæssige dækning ikke forrykkes, idet det samtidige udbud af de to FM-radiokanaler, hvor prisfastsættelsen ved auktionen - for såvel den femte som den sjette radiokanal - måtte antages at være sket ud fra en forventning om, at den sjette radiokanal skulle have en dækning på 37 % og geografisk være begrænset til det storkøbenhavnske område og Randersområdet. Ved brev af 30. august 2005 besvarede Kulturministeriet en henvendelse fra Talpas advokat, hvoraf blandt andet fremgik: De anmoder Kulturministeriet om at anerkende, at Deres klienters programtilladelse er til hinder for gennemførelse af en replanlægning af frekvensanvendelsen, hvor den teoretiske, befolkningsmæssige dækning for den sjette FM-radiokanal fastholdes på 37 pct., jf. tillægsaftale nr. 4 af 22. juni 2005 til medieaftalen for om replanlægning af frekvensanvendelsen på FM-båndet mv. De anmoder endvidere om, at Kulturministeriet anerkender, at Deres klienter har et retskrav på at opnå en så stor forbedring af den befolkningsmæssige dækning, som det er teknisk muligt at opnå i forbindelse med replanlægningen, når Talpa Radio og Sky Radios sendemuligheder gives prioritet i forhold til nye aktører. Såfremt Kulturministeriet ikke kan anerkende ovennævnte, anmoder De om begrundelsen herfor.

9 - 9 - Endvidere anmoder De om Kulturministeriets bemærkninger til det forhold, at der hverken i den ovennævnte tillægsaftale eller i ministeriets brev af 23. juni 2005 til Radio- og tv-nævnet er anført noget om, hvorledes Deres klienter vil blive beskyttet mod eventuelle forstyrrelser stammende fra en mere intens benyttelse af frekvensbåndet. Endelig anmoder De om aktindsigt i ministeriets sag om replanlægningen for så vidt angår de sidste 12 måneder. Kulturministeriet skal indledningsvist bemærke, at ministeriet lægger stor vægt på og vedvarende arbejder for at føre hensigtserklæringen i Sky Radio og Talpa Radios tilladelser om "ved en eventuel kommende replanlægning af FM-båndet vil den befolkningsmæssige dækning af kanalen være beskyttet og om muligt forbedret" ud i livet. Ministeriet vil i forbindelse med den planlagte prøveplanlægning undersøge mulighederne for at foretage mindre forbedringer af Talpa Radio og Sky Radios dækningsområde i overensstemmelse med hensigtserklæringen. Det er dog først muligt at sige noget om hvilken befolkningsmæssig forbedring, der eventuelt vil være mulig, når prøveplanlægningen er overstået, og de mulige scenarier for det fremtidige frekvenslandkort viser sig. Ministeriet har drøftet de rejste spørgsmål med Kammeradvokaten. På denne baggrund kan Kulturministeriet derimod ikke imødekomme Deres ønske om anerkendelse af, at Talpa Radios programtilladelse er til hinder for den besluttede undersøgelse af en ændret anvendelse af frekvenserne på FM-båndet. Det er ministeriets opfattelse, at Talpa Radio og Sky Radio ikke har et retskrav på en så stor øgning af befolkningsdækningen, som det teknisk er muligt at opnå i forbindelse med replanlægningen, eller at Sky og Talpa i den forbindelse skal blive prioritet. Formuleringen "om muligt" i hensigtserklæringen er ikke alene begrænset til en vurdering af, om det ved en replanlægning rent teknisk vil være muligt at forbedre Sky og Talpa's befolkningsdækning. I formuleringen ligger efter ministeriets opfattelse en flerhed af hensyn, herunder både om det teknisk vil være muligt, om det økonomisk vil være muligt, og vigtigst, om det rent juridisk vil være muligt at forbedre de to kanalers befolkningsdækning, jf. ovenfor. Det er i det hele vurderingen, at udtrykket "om muligt forbedret" ikke indeholder en tilkendegivelse af en sådan præcisionsgrad, at den - set på baggrund af auktionssalgsmodellen - kan give Talpa et krav på, at det ved auktionen købte "gode" efterfølgende kan udvides betydeligt. Tværtimod tilsiger hensynet til de øvrige bydere på auktionen, at den på auktionen udbudte "vare" ikke efterfølgende ændres på en måde, der kunne have haft betydning for budsituationen i forbindelse med auktionen. Dermed ikke sagt at ministeriet ikke vil kunne foretage mindre forbedringer, hvilket ministeriet, som nævnt ovenfor, vil prioritere i forbindelse med prøveplanlægningen. Efter ministeriets opfattelse vil det ikke være juridisk holdbart i forhold til de øvrige bydende på auktionen at foretage væsentlige ændringer i forhold til de dækningsgrader, der lå til grund for auktionen. Det skal i denne forbindelse fremhæves, at uanset de øvrige bydende på auktionen også var bekendt med

10 Kulturministeriets skrivelse af 24. april 2003, havde denne ikke en karakter eller et indhold, der gjorde det muligt for hverken Sky, Talpa eller de øvrige bydende at indregne konkrete konsekvenser af skrivelsen i deres budgivning på auktionen. Ved brev af 10. november 2005 til Radio- og tv-nævnet meddelte Sky Radio A/S, at selskabet annullerede parternes aftale vedrørende FM5, idet det som begrundelse anførtes, at det udbudsmateriale, der forelå på auktionen, havde vist sig at være urigtigt og behæftet med væsentlige mangler, idet kanalens teoretiske befolkningsmæssige dækning i en lydkvalitet, der svarede til DR, ifølge de oplysninger, der forelå for Sky Radio A/S, kun udgjorde maksimalt 63 % og ikke som udbudt 78 %. Programvirksomheden blev indstillet med virkning fra den 15. november Ved brev af 23. november 2005 til Kulturministeriet skrev Talpas advokat blandt andet: Jeg retter henvendelse til Kulturministeriet på vegne af Talpa Radio på baggrund af den situation, der er opstået ved, at Sky Radio ved skrivelse af 10. november 2005 til Radio- og tv-nævnet angiveligt har "annulleret aftalen mellem Radio- og tv-nævnet og Sky Radio A/S vedrørende licensen" til FM5 med henvisning til problemer med den opnåede dækning i forhold til det, der blev garanteret ved udbuddet. Denne situation giver anledning til følgende kommentarer: 1. Talpa Radio har krav på ligestilling med Sky Radio. Talpa Radio følger nøje den opståede situation og forventer at blive underrettet af Kulturministeriet, såfremt ministeriets eller Radio- og tv-nævnets undersøgelse af sagen giver grundlag for at give Sky Radio helt eller delvist medhold i den rejste kritik. Talpa Radio forbeholder sig på et senere tidspunkt at indtræde i denne sag til støtte for Sky Radio og at rejse tilsvarende krav. Talpa Radio har imidlertid i alle tilfælde ud fra en almindelig lighedsgrundsætning krav på at blive tilbudt kompensation på samme måde, som Sky Radio måtte blive dette, og at blive givet mulighed for annullation eller tilbagelevering af licens på samme grundlag, som måtte blive indrømmet Sky Radio. Talpa Radio forbeholder sig derfor alle rettigheder over for staten (Kulturministeriet, IT- og Telestyrelsen og Radio- og tv-nævnet) i anledning af det passerede. 2. FM5 bør ikke genudbydes nu.

11 Det er Talpa Radios opfattelse, at FM5 ikke bør genudbydes, hverken helt eller delvist, før tidligst når replanlægningen er afsluttet. Det er således Talpa Radios opfattelse, at der vil være prohibitive retlige og praktiske vanskeligheder forbundet med et genudbud alene på det nu foreliggende grundlag. For det første vil et eventuelt nyt udbud af FM5 i praksis tidligst kunne gennemføres om cirka et halvt år, og vinderen af koncessionen vil herefter på grund af de omfattende forberedelser, der vil være nødvendige, i praksis tidligst kunne påbegynde udsendelsesaktiviteter i En eventuel ny koncession vil af kommercielle grunde skulle have en løbetid på ca. 8 år, hvorfor FM5-koncessionen som udgangspunkt vil få en løbetid, der er fire år længere end FM6. Herved vil der komme asymmetri i forholdet mellem koncessionernes løbetider, hvilket er uhensigtsmæssigt set i forhold til en situation, hvor koncessionerne udbydes og udløber samtidig og prissættes efter samme principper. For det andet vil en eventuel politisk besluttet replanlægning efter ministeriets egen tidsramme kræve planlægning over de kommende to år og vil udløse en eller flere nye auktioner i 2008, dvs, kun et - halvandet år efter opstarten af en ny FM5. FM5 omfatter som bekendt en lang række forskellige frekvenser, som med stor sandsynlighed bør inddrages ved replanlægningen. Dette vil indebære, at FM5-udbuddet eller genopstarten tidsmæssigt vil falde sammen med beslutninger om inddragelse af de selv samme frekvenser som bortauktioneres, hvilket er en væsentlig usikkerhedsfaktor både for de bydende og for ministeriet. Et udbud af FM5 på nuværende tidspunkt vil således forudsætte, at den kommende FM5-koncessionshaver sikres, at dækning og sendeforhold ikke forringes ved replanlægningen, heller ikke med hensyn til forstyrrelser, og i kraft af de mange forskellige frekvenser, der er berørt, vil de tekniske, praktiske og administrative vanskeligheder ved at gennemføre replanlægning uden krænkelse af den nye koncessionshavers eller andre operatørers rettigheder utvivlsomt blive meget betydelige. Der erindres i den forbindelse endvidere om Talpa Radios krav på forbedring i forbindelse med en replanlægning på grundlag af FM6-udbuddet samt de verserende spørgsmål om tålegrænserne for forstyrrelsesniveau for eksisterende koncessionshavere, herunder i forbindelse med en overgang til SFN-teknik. Disse problemer vil kun blive større ved et nyt genudbud af en tidsforskudt otteårig koncession til FM5. En udsættelse af genudbuddet af FM5 vil således uden tvivl medføre en væsentlig forenkling af replanlægningsarbejdet.

12 Ved et valg af denne løsning vil der endvidere, såfremt sagen ses fra ministeriets synsvinkel, være tale om en væsentlig forenkling af ministeriets muligheder for at indfri tilsagnene til Talpa Radio om yderligere frekvenstildeling i tilfælde af replanlægning, idet de særlige hensyn, der har været fremdraget af ministeriet og kammeradvokaten vedrørende mulighederne for konkurrenceforvridninger mellem FM5 og FM6 ikke er til stede netop nu, hvor der ikke er nogen FM5 koncessionshaver. Tværtimod vil det være muligt at kompensere Talpa Radio som forudsat i forbindelse med replanlægningen, og det vil herefter være muligt at tilrettelægge udbuddet af FM5 således, at konkurrenceforvridning mellem FM5 og FM6 undgås. Talpa Radio skal derfor opfordre ministeriet til at prioritere denne løsning. 3. FM5 bør ikke genudbydes ved beauty contest Det er Talpa Radios opfattelse, at FM5 under ingen omstændigheder bør genudbydes ved en " beauty contest" (skønhedskonkurrence). Der blev truffet et politisk valg ved udbuddet af FMS og FM6 i 2003, hvorefter auktionsmetoden blev anvendt. Det vil ikke være rimeligt kun tre år efter, og mens FM6-koncessionen fortsat løber, at fravige dette valg og give andre aktører mulighed for erhvervelse af tilsvarende sendetilladelser uden anvendelse af auktionsproceduren. En sådan fremgangsmåde ville dels udgøre bristende forudsætninger for Talpa Radio i forbindelse med budgivningen i 2003 og dels kunne medføre meget betydelige konkurrenceforvridninger. Kun såfremt der som led i beauty contesten fastsattes en ufravigelig koncessionsafgift på mindst 54 mill. kr. pr. år for et dækningsområde svarende til FM5, ville vurderingen kunne være en anden. 4. Talpa Radio må gives adgang til at deltage i nye bud Det er af væsentlig betydning, at Talpa Radio under alle omstændigheder og ubetinget gives adgang til at deltage som byder ved enhver form for genudbud. 5. Der må ikke ske konkurrenceforvridning i forbindelse med et eventuelt genudbud af frekvenser fra FM5 Det vil yderligere føre til uacceptabel konkurrenceforvridning og brud på almindelige forvaltningsretlige lighedsgrundsætninger, såfremt en ny FM5 med samme dækningsområde som den gamle FM5 bortauktioneres til priser, der er lavere end de priser, der blev fastslået på første auktion, medmindre Talpa Radios koncessionsafgift derefter nedsættes tilsvarende i lyset af de ændrede forudsætninger, således at en "level playing field" bevares.

13 Det vil være ganske urimeligt for Radio 100FM at blive fastholdt på en koncessionsafgift svarende til 2003-buddet, såfremt staten tillader nye aktører at konkurrere med en forholdsmæssigt lavere afgift. Denne forskel ville den nye aktør alt andet lige umiddelbart kunne udnytte til at investere uforholdsmæssigt i programsiden eller i salg og markedsføring, til at skabe en buffer for sænkning af reklamepriserne og/eller til en forbedring af det økonomiske resultat. I alle tilfælde vil det efterlade Radio 100FM og Radio 100FMs aktionærer, der på grundlag af og i tillid til de oprindelige vilkår har taget et pionerskridt ved udviklingen af kommerciel radio i Danmark, i en helt urimelig situation. En tilsvarende problemstilling og løsning ses at være forekommet på det franske marked i forbindelse med et genudbud af 3G-licenser, hvor de oprindelige licenshaveres koncessionsafgiftsforpligtelser tilsyneladende er blevet nedsat i lyset af de lavere priser, der er opnået ved en "anden runde-auktion. Det er herudover velkendt, at budgivningen på første auktion foregik parallelt, og at der således var en snæver sammenhæng mellem prisdannelsen fsva. FM5 og FM6, som både ministeriet og Radio- og tv-nævnet har tillagt væsentlig betydning i tidligere drøftelser. Forudsætningerne for Talpas budgivning falder således væk, såfremt ministeriet tillader et genudbud af FM5, der muliggør, at kanalen fremtidigt kan drives til en lavere pris end den, der blev etableret på første auktion, uden at Talpa Radios ligestilling sikres. Talpa Radio forbeholder sig i en sådan situation både ret til helt at annullere FM6- licensen samt ret til at kræve forholdsmæssigt nedslag i koncessionsafgiften og/eller erstatning for ethvert tab, der måtte blive lidt som følge af ministeriets fremgangsmåde. Kulturministeriet sendte den 8. marts 2006 et udkast til bekendtgørelse om udbud af FM5 i høring. Talpas advokat besvarede den 27. marts 2006 høringen og anførte blandt andet: Talpa Radio skal derfor opfordre til, at modellen ændres til, at Talpa Radio gives adgang til at deltage i bud på alle kanaler, men eventuelt således at Talpa Radio efter en vis frist skal sælge eller tilbagelevere FM6-tilladelsen, såfremt Talpa Radio tildeles enten den landsdækkende kanal eller Østkanalen. Såfremt der skal gælde begrænsninger i adgangen til at operere en FM5 og en FM6-kanal samtidig, mener Talpa Radio principielt, at den bedste løsning vil være, at der samtidig med FM5-auktionen gennemføres et parallelt betinget udbud af en ny otteårig FM6, således at vilkårene ved genudbud af FM6 fastlægges ved samme auktion.

14 Vinderen af den nye FM6 tildeles herefter programtilladelse, såfremt Talpa Radio har afgivet det vindende bud på enten Landskanalen eller Østkanalen og derfor ikke kan fortsætte med FM6. Herved sikres den rigtige prisfastsættelse af alle kanalerne, og forsinkelser i udbudsprocessen og frekvensudnyttelsen undgås. Med hensyn til de økonomiske vilkår for tilbagelevering af Talpa Radios FM6- tilladelse bemærkes, at tilbagelevering bør kunne ske vederlagsfrit, idet situationen er fremkaldt af den af staten valgte fremgangsmåde ved genudbud, og idet det er helt velbegrundet og fair, at koncessionsvilkårene kan tilpasses den aktuelle markedssituation, jf. hertil de franske erfaringer med tilpasning af niveauet for 3G licenser. Kulturministeriet svarede ved brev af 18. april 2006 blandt andet: Det er Kulturministeriets opfattelse, at de konkrete vilkår for Talpa Radios adgang til - som tilladelsesindehaver til den sjette FM-radiokanal - at deltage i den kommende auktion over den femte FM-radiokanal mere hensigtsmæssigt konkretiseres i udbudsmaterialet inden for bekendtgørelsens rammer. I medfør af 6, stk. 2, vil der således i udbudsmaterialet være fastsat vilkår for de bydende for at kunne tilmelde sig auktionen, herunder krav om ophør af programtilladelse til den sjette FM-radiokanal. Såfremt Talpa Radio ønsker at byde på Landskanalen eller østkanalen forudsættes det, at Talpa Radio ved tilmelding til auktionen afgiver en erklæring eller lignende bindende tilsagn, som sikrer, at tilladelsen til den sjette FM-radiokanal enten tilbageleveres eller sælges inden en fastsat frist, som ligger forud for udstedelse af programtilladelse til Landskanalen eller Østkanalen. En sådan frist vil blive fastsat af Radio- og tv-nævnet i udbudsmaterialet. Ved en tilbagelevering af programtilladelsen til den sjette FM-radiokanal vil Talpa Radio, som beskrevet i brev af 2. marts 2006, være forpligtet til at betale den årlige koncessionsafgift m.v. i resten af tilladelsesperioden og den udestående andel af auktionsomkostninger i Et salg af programtilladelsen til den sjette FM-radiokanal skal godkendes af Radio- og tv-nævnet i henhold til programtilladelsens pkt. 10. Talpa Radio vil i givet fald bære risikoen for et eventuelt salg, og for om det kan godkendes. Den nye ejer vil skulle indtræde i de vilkår, der er fastsat i programtilladelsen, og vil således over for Staten være forpligtet til at betale den årlige koncessionsafgift mv. i den resterende tilladelsesperiode og den udestående andel af omkostningerne ved auktionen i Hvis tilladelsen til den sjette FM-radiokanal ikke sælges, men tilbageleveres, vil Staten grundet sin tabsbegrænsningspligt være forpligtet til at undersøge, om det er muligt at genudbyde programtilladelsen til den sjette FM-radiokanal, eller om

15 den kan anvendes på anden indtægtsgivende måde. Såfremt kanalen genudbydes, vil den nye koncessionsafgift (minus udgifterne til en ny auktion) skulle fratrækkes det beløb, som Talpa Radio er forpligtet til at betale i henhold til den tilbageleverede/solgte tilladelse. I øvrigt skal ministeriet oplyse, at fremtidige henvendelser vedrørende udbudet af den femte FM-radiokanal og Talpa Radios programtilladelse vil skulle rettes til Radio- og tv-nævnet. FM5-koncessionen blev genudbudt ved en ny auktion, der blev afholdt den 23. august Genudbuddet af FM5 blev gennemført efter bekendtgørelse nr. 393 af 2. maj 2006 med tilhørende udbudsmateriale udsendt den 15. maj Der kunne bydes på den samlede kanal (Landskanalen) eller særskilt på Vestkanalen dækkende Jylland og Fyn og Østkanalen dækkende Sjælland. Genudbuddet vedrørte en ny otte-årig koncession, som skulle udstedes senest den 20. november I lighed med vilkårene for auktionen i 2003 fremgik det af auktionsvilkårene for genudbuddet, at genudbuddet skete ved en åben auktion, hvor deltagerne var samlede og løbende bød på tilladelserne, indtil en vinder var fundet. Vilkårene for den faste og den variable koncessionsafgifts fastsættelse var uændret i forhold til udbuddet i Det fremgik videre, at auktionen ville blive afholdt onsdag den 23. august 2006, at tilladelsen ville træde i kraft senest den 20. november 2006, og at tilladelseshaveren skulle starte programvirksomhed senest seks måneder efter udstedelse af programtilladelsen. Ved genudbuddet var det angivet, at FM5 s teoretisk beregnede befolkningsmæssige dækning var 84 %. Ifølge udbudsmaterialet kunne Talpa kun byde på FM5, hvis Talpa afgav en bindende erklæring senest den 18. august 2006, ifølge hvilken Talpa forpligtede sig til at tilbagelevere eller sælge FM6-koncessionen inden den 20. november 2006, hvis Talpa vandt udbuddet på enten Østkanalen eller Landskanalen. Talpa skulle have solgt eller tilbageleveret FM6- koncessionen, før udstedelse af programtilladelse til FM5 kunne finde sted. Et eventuelt salg skulle godkendes af Radio- og tv-nævnet. Talpa skulle bære risikoen for et eventuelt salg og for, om dette kunne godkendes af nævnet. I tilfælde af et manglende salg, eller at et salg ikke kunne godkendes af nævnet, ville Talpa være forpligtet til at tilbagelevere FM6-koncessionen

16 og betale koncessionsafgift for den tilbageleverede tilladelse i hele den resterende tilladelsesperiode med fradrag af eventuel tabsbegrænsning. Talpa skulle samtidig bære risikoen for udfaldet af statens udøvelse af sin tabsbegrænsningspligt gennem genudbud eller udnyttelse af den tilbageleverede koncession på anden indtægtsgivende måde. TV2 Radio A/S vandt udbuddet af Landskanalen med et bud på den faste årlige koncessionsafgift på 23 mio. kr. Næsthøjestbydende blev MTG med et bud på 22 mio. kr. Der fremkom ikke bud på Vestkanalen og Østkanalen. Talpa deltog ikke i auktionen. Af Rigsrevisionens beretning af maj 2009 til statsrevisorerne om TV2 Danmark A/S økonomi fremgår, at bestyrelsen havde givet direktionen mandat til på auktionen at hæve det maksimale bud udover de 35 mio. kr., der fremgik af det budget, der indgik i beslutningsoplægget til bestyrelsen. TV2 Radio A/S blev meddelt programtilladelse den 20. november 2006 og påbegyndte udsendelser den 1. februar Ved brev af 7. juli 2008 til Kulturministeriet og Radio- og tv-nævnet fremsatte Talpas advokat på vegne Talpa krav om tilbagebetaling af kr. i betalte koncessionsafgifter med tillæg af renter samt om reduktion af den årlige koncessionsafgift til maksimalt kr. pr. år for den resterende del af koncessionsperioden. Kulturministeriet afviste ved brev af 3. oktober 2008 på egne og Radio- og tv-nævnets vegne Talpas krav og anførte blandt andet, at det fulgte af de almindelige regler om erstatningsretlig tabsbegrænsning, at der ved permanent inddragelse, eller (uhjemlet) tilbagelevering, nødvendigvis måtte gennemføres et genudbud af den pågældende FM-radiokanal med samme tilladelsesperiode som oprindelig udbudt. Ved brev af 22. oktober 2008 blev Talpa erindret om, at den faste årlige koncessionsafgift for perioden 15. november november 2009 skulle indbetales senest den 15. november 2008.

17 Som svar på en ansøgning fra Jim Receveur om overdragelse af sendetilladelsen fra Talpa til et nyetableret selskab NEWCO meddelte Radio- og tv-nævnet ved brev af 27. oktober 2008, at et debitorskifte ville være betinget af, at den danske stat sikredes fortsat overholdelse af de økonomiske forpligtelser, enten ved at Talpa efter overdragelsen påtog sig hæftelse som selvskyldnerkautionist for betaling af den faste årlige koncessionsafgift, eller ved at der blev stillet bankgaranti for betaling af afgiften i den resterende del af tilladelsesperioden. Den 17. november 2008 blev Talpa rykket for betaling af den faste koncessionsafgift for perioden 2008/2009. Talpa betalte i perioden 24. november 2008 til 1. december 2008 ad fire gange den skyldige afgift med tillæg af renter under protest og med forbehold om tilbagesøgning. Ved brev af 12. oktober 2009 meddelte Radio- og tv-nævnet Talpa, at selskabet, efter at Talpa Radio Danmark A/S den 5. oktober 2009 var erklæret konkurs, hæftede for betaling af koncessionsafgiften. Ved brev af 21. oktober 2009 blev Talpa erindret om betaling af den faste koncessionsafgift for perioden 2009/2010, der forfaldt til betaling den 15. november Ved brev af 13. november 2009 til Talpas advokat fastholdt de sagsøgtes advokat, at Talpa havde påtaget sig en ubetinget forpligtelse til at betale koncessionsafgiften for en otteårig periode. Det blev samtidig afvist, at Kulturministeriet skulle have særlige tabsbegrænsningsforpligtelser. Ved brev af 17. november 2009 blev Talpa rykket for betaling af den faste koncessionsafgift for perioden 2009/2010. Ved brev af 23. november 2009 meddelte Talpa de sagsøgte, at Talpa tilbageleverede koncessionen med virkning fra den 15. november Talpa henledte samtidig opmærksomheden på de danske myndigheders tabsbegrænsningspligt og herunder, at FM5 burde udbydes ved auktion for en ny otteårig periode.

18 Ved brev af 26. november 2009 fastholdt Radio- og tv-nævnet Talpas betalingsforpligtelse i henhold til auktionsvilkårene. FM6 blev i henhold til bekendtgørelse nr. 148 af 9. februar 2010 genudbudt ved en såkaldt skønhedskonkurrence. Det fremgik blandt andet, at deltagelse i konkurrencen skete på grundlag af indgivelse af en ansøgning, og at tilladelse ville blive udstedt til vinderen af konkurrencen for en periode af otte år. Der skulle ikke betales en fast koncessionsafgift, men alene en variabel afgift beregnet på grundlag af den del af omsætningen, der lå ud over 75 mio. kr. Radio- og tv-nævnet indkaldte ved brev af 29. marts 2010 ansøgninger til konkurrencen med frist til den 10. maj Programvirksomheden skulle påbegyndes senest seks måneder efter programtilladelsen udstedelse. Der var to ansøgere til skønhedskonkurrencen, New Radio ApS, der udsprang af Talpa, og FM6 A/S, der var ejet af Berlingske Media A/S og SBS Radio A/S. FM6 A/S blev den 22. juni 2010 udpeget som vinder, og programtilladelse blev meddelt den 24. juni Fra efteråret 2010 har FM6 A/S drevet stationen POP FM. Det er oplyst, at der endnu ikke er betalt afgift, idet mindsteomsætningen på 75 mio. kr. ikke er nået. FM4, der oprindelig var tildelt DR, der havde udnyttet koncessionen til at sende radiokanalen P2, blev ved tillægsaftale af 9. september 2010 til den mediepolitiske aftale for af 26. maj 2010 om valg af programprofil for den fjerde landsdækkende FM-radiokanal besluttet udbudt ved skønhedskonkurrence. Udbudsbekendtgørelsen blev udstedt den 5. januar Ansøgningsfristen var fastsat til den 28. februar Koncessionen til FM4 blev den 6. april 2011 tildelt Berlingske People A/S, der fra den 1. november 2011 har benyttet koncessionen til udsendelse af Radio24Syv. Sky Radio A/S ophævelse af sin koncession vedrørende FM5 gav anledning til en retssag mellem Sky Radio A/S og Radio- og tv-nævnet. Østre Landsret stadfæstede den 2. marts 2012 Københavns Byrets dom af 8. maj 2008, hvorved Radio- og tv-nævnet blev frifundet for Sky Radio A/S erstatningskrav, mens Sky Radio A/S blev dømt til at betale resterende koncessionsafgift for perioden 16. november 2005 til 14. november 2011.

19 Replanlægning af FM-båndet Forud for udbuddet i 2003 af FM5 og FM6-koncessionerne modtog Kulturministeriet et oplæg af 30. januar 2002 fra en radiofrekvensekspert, Stig Hartvig Nielsen, om gennemførelse af en replanlægning af FM-båndet i Danmark. Oplægget indeholdt blandt andet en anbefaling om at iværksætte en replanlægning af FM-båndet baseret på såkaldte SFN eller NSFN-teknikker, som var anvendt til brug for replanlægningen af det hollandske FM-bånd. Det fremgik af Kulturministeriets notat af 3. juni 2002 om den mediepolitiske aftale for , at det var blevet besluttet at undersøge mulighederne for at gennemføre en replanlægning af FM-båndet. Samtidig var det blevet besluttet, at mulighederne for at øge FM6-kanalens dækningsgrad ved hjælp af SFN- og NFSN-teknik skulle undersøges nærmere. Om frekvensforhold anførte notatet: Der skal foretages en uafhængig undersøgelse af grundlaget for en evt. replanlægning af frekvensanvendelsen i FM-båndet i Danmark svarende til den replanlægning, som for tiden søges gennemført i Holland. I første omgang gennemføres en konsulentundersøgelse af, hvilke erfaringer, der kan samles fra den hollandske replanlægning. Arbejdet koordineres af en tværministeriel styregruppe med deltagelse af Kulturministeriet, Videnskabsministeriet og andre relevante myndigheder. Når resultatet af undersøgelsen foreligger, tager aftalepartierne stilling til, om der skal iværksættes yderligere initiativer. Replanlægningen vil i givet fald tage udgangspunkt i at styrke sendemulighederne for eksisterende og kommende lokalradioer i Danmark. I forlængelse heraf indhentede Kulturministeriet en rapport af 13. januar 2003 fra KPMG Consulting vedrørende replanlægning af frekvensanvendelsen i FM-båndet i Holland. Af rapporten fremgik blandt andet: På baggrund af undersøgelsen af den hollandske replanlægning af FM-båndet er det KPMG Consultings (KPMG) opfattelse, at følgende kan udledes. En replanlægning baseret på principperne i zerobase er grundlæggende en teknisk opgave, som, hvis den gennemføres kompetent, ikke bør give anledning til uløselige problemstillinger. Selvklart er opgaven teknisk kompleks og kræver et grundigt kendskab til de anvendte modellers muligheder og begrænsninger og er derfor også relativ dyr at gennemføre. Givet er det også, at resultaterne ikke kan forudsiges på forhånd, hvilket selvfølgelig betyder, at den samlede effekt for brugerne er meget svær at estimere. Erfaringerne fra Holland viser dog, at den tekniske del af processen - inklusive den internationale koordinering af frekvenser

20 er relativ overskuelig og konkret. De viser også, at det er muligt at opnå både flere frekvenser og en bedre demografisk dækning, uden at dette i teorien er gået væsentlig ud over modtagekvaliteten. Der mangler dog endnu praktiske erfaringer vedrørende modtagekvaliteten. Disse bliver først tilgængelige et stykke ind i implementeringsprocessen (ultimo 2003). Derimod viser erfaringerne fra Holland med alt tydelighed, at den politiske håndtering af processen rundt om selve den tekniske planlægning kan være meget kontroversiel og konfliktfyldt, når der ikke foreligger et klart defineret politisk grundlag inden igangsættelse af processen. Her tænkes specielt på etablering af et entydigt lovgrundlag samt eksplicitte politiske målsætninger for radiomarkedet i relation til afvejning af forholdet mellem nationale, regionale og lokale kanaler, samt princippet for allokeringen af disse kanaler. Disse rammebetingelser bør være på plads, dels fordi de har indflydelse på prioriteringen i den tekniske planlægning, dels fordi markedskræfterne kan forårsage en sammenblanding af den tekniske og politiske proces, hvilket er sket i Holland. Med en fælles bredt vedtaget og vedholdende beslutning vil enkeltstående interesser kun vanskeligt kunne forstyrre processen. Afslutningsvis er det værd at nævne de væsentligste usikkerheder, der er forbundet med en replanlægning, uanset måden, den gennemføres på. Usikkerhed om markedsinteressen. Der er risiko for, at de replanlagte netværk ikke er tilstrækkelig afstemt med de kommercielle radioforetagenders ønsker, hvorved værdien af de ledige frekvenser reduceres, eller at netværkenes beskaffenhed ikke står mål med de nødvendige investeringer. Usikkerhed om markedsposition. Både public service- og kommercielle radiostationer kan blive tvunget til at flytte frekvenser som følge af replanlægningen. Dette har naturligvis en markedsmæssig omkostning for stationerne, som ikke kan forudsiges, før replanlægningen er gennemført. Usikkerhed vedrørende modtageforhold. Afhængig af de valgte replanlægningsprincipper vil der være lyttere, der risikerer ikke at kunne modtage deres favorit radiostation i en tilstrækkelig god kvalitet (afhængig af, hvor intensivt frekvenserne søges udnyttet). Forud for gennemførelsen af udbuddet af FM5 og FM6 i 2003 havde Kulturministeriet i brev af 24. april 2003 til Radio- og tv-nævnet vedrørende udbuddet af FM5 og FM6 blandt andet anført, at spørgsmålet om en eventuel replanlægning og omfanget af en sådan ville der blive taget politisk stilling til på baggrund af en rapport, som en arbejdsgruppe forventede at afgive i november I brevet anførte Kulturministeriet videre, at partierne bag den mediepolitiske aftale vedrørende udbuddene af FM5 og FM6 lagde vægt på, at udbuddene af de to kanaler ikke som

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

J.nr. 733-2002-220. Teleklagenævnet. foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold.

J.nr. 733-2002-220. Teleklagenævnet. foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold. Teleklagenævnet Advokat Christian Scherfig Advokataktiese1skåbet Lindh staben Ho~n Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Bredgade 43 DK-1260 København Tlf 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard ESC 2014 LETT S BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE II Advokat Anne Wissing Advokat 1. Indledning J.nr. 296483-7-ALK 1.1 Baggrund 26. august 2016 1.1.1

Læs mere

Teleklagenævnet. 31 marts 2003

Teleklagenævnet. 31 marts 2003 Teleklagenævnet Advokat Christian Scherfig Advokataktieselskabet Lindh Staben Horten Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2008/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-22153-37 Fremsat den 19. november 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger.

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger. NOTAT III Til: Tekst til orientering af yngre læger skat af lægeboliger Dato: 30. august 2016 Udarbejdet af: Advokat Jacob Goldschmidt Til yngre læger omfattet af sagen vedrørende skat af tjenesteboliger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby RADIO- OG TV-NÆVNET Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby I henhold til SBS TV A/S programtilladelse af 2. oktober 2006, skulle

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Trafikministeriets valg af operatør på jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger.

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger. Notat Høringsnotat - høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 og udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering

Læs mere

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1 19. december 2014 Sendesamvirket Hovedstaden Christiania TV Vesterbro Lokal TV Sendt til: reipuert@mail.dk andreasbennetzen@gmail.com johannes@uptv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post.

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post. 2016-34 Meddelelser i bilsynssag, herunder administrative bødeforelæg, sendt via Offentlig Digital Post. God forvaltningsskik 29. juni 2016 Ombudsmanden modtog en klage over, at Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1 3000 Helsingør Postbox 199 2. Advokaterne Strandgade 51 3000 Helsingør Postbox 205 3. Helsingør Kommunes Lokal TV-Nævn Stengade 59 3000 Helsingør

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10 Lokal radio og Tv Overordnede Ideer til nutid og fremtid Kommissorium Overordnet anbefaling af hvorledes lokalradio og Tv s vilkår kan forbedres? Skal nævnsstrukturen ændres? Skal sende nettet re-planlægges?

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2:714-33/ juni 1996 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen og Flemming Lethan) K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud 2:714-33/ juni 1996 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen og Flemming Lethan) K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud 2:714-33/96-23.231 7. juni 1996 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen og Flemming Lethan) K E N D E L S E Det Danske Handelskammer (selv) mod Horsens Kommune (selv) Den 10. august 1994

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) AMALIEGADE 10 1256 KØBENHAVN K. J.nr. 41054 ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD Scandinavian Airlines System Danmark Norge Sverige og SAS Danmark A/S 1. Indledning Den

Læs mere