D O M. Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen)."

Transkript

1 D O M Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen). 19. afd. nr. B : Talpa Radio B.V. (tidligere Talpa Radio International B.V.) (advokat Henrik Peytz og advokat Thomas Mygind) mod 1) Radio og tv-nævnet 2) Kulturministeriet (begge v/kammeradvokaten v/advokat Jacob Pinborg og advokat Søren Horsbøl Jensen) Indhold 1. Påstande Sagens hovedspørgsmål Sagsfremstilling... 6 Udbuddet i 2003 af den femte og sjette FM-kanal (FM5 og FM6)... 6 Replanlægning af FM-båndet DAB-radio Økonomi og tab Syn og skøn og tekniske erklæringer... 28

2 - 2 - Syn og skøn Erklæring fra Broadcast Partners Erklæring fra Erhvervsstyrelsen Retsgrundlaget Forklaringer Procedure Talpa Radio- og tv-nævnet og Kulturministeriet Landsrettens begrundelse og resultat Denne sag, der den 17. november 2008 er anlagt ved Københavns Byret, er ved kendelse af 21. marts 2011 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk Påstande Sagsøgeren, Talpa Radio B.V., i det følgende benævnt Talpa, har nedlagt følgende påstande: Påstand 1: Principalt: De sagsøgte, Radio og tv-nævnet og Kulturministeriet, tilpligtes in solidum til sagsøger at betale kr. med tillæg af sædvanlig procesrente principalt af kr. fra den 2. juli 2003, af kr. fra den 15. november 2004, af kr. fra den 15. november 2005, af kr. fra den 29. maj 2006, af kr. fra den 15. november 2006, af kr. fra den 1. juni 2007, af kr. fra den 15. november 2007, af kr. fra den 23. oktober 2008, af kr. fra den 15. november 2008, subsidiært af kr. fra den 7. august 2008, af kr. fra den 31. august 2009 og af kr. fra den 21. april 2010, mere subsidiært af kr. fra sagens anlæg, af kr. fra den 31. august 2009 og af kr. fra den 21. april Subsidiært: Sagsøgte 1, Radio- og tv-nævnet, tilpligtes til sagsøger at betale kr. med tillæg af sædvanlig procesrente principalt af kr. fra den 2. juli 2003, af kr. fra den 15. november 2004, af kr. fra den 15. november 2005, af

3 kr. fra den 29. maj 2006, af kr. fra den 15. november 2006, af kr. fra den 1. juni 2007, af kr. fra den 15. november 2007, af kr. fra den 23. oktober 2008, af kr. fra den 15. november 2008, subsidiært af kr. fra den 7. august 2008, af kr. fra den 31. august 2009 og af kr. fra den 21. april 2010, mere subsidiært af kr. fra sagens anlæg, af kr. fra den 31. august 2009 og af kr. fra den 21. april Påstand 2: Sagsøgte 2, Kulturministeriet, tilpligtes at betale kr. til sagsøger med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 21. april Sagsøgeren har over for Radio & tv-nævnets selvstændige påstand om betaling af kr. med renter (se nedenfor) nedlagt påstand om frifindelse. De sagsøgte, Radio og tv-nævnet og Kulturministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse. Radio og tv-nævnet har nedlagt selvstændig påstand om, at Talpa skal betale kr. med procesrente af kr. fra den 15. november 2009 og af kr. fra den 15. november Sagens hovedspørgsmål Sagsøgeren har i sit sammenfattende processkrift af 14. december 2012 indledningsvist givet en oversigt over sagens problemstillinger og sagsøgerens krav. Det fremgår heraf, at sagen vedrører en række tvister mellem parterne, der er opstået i forbindelse med sagsøgerens erhvervelse og udnyttelse af en 8-årig koncession til kommerciel radiodrift i Danmark. Koncessionen blev udstedt af Radio- og tv-nævnet. Sagsøger erhvervede denne såkaldte "FM6-koncession" ved en auktion i 2003, hvor den årlige faste koncessionsafgift blev fastsat til 22,5 mio. kr. Sagsøger udnyttede gennem datterselskabet Talpa Radio Danmark A/S koncessionen til at sende radiokanalen Radio 100 FM i perioden fra den 15. november 2003 til den 14. november 2009, idet sagsøger tilbagegav

4 - 4 - koncessionen til staten to år før koncessionens udløb 14. november Talpa Radio Danmark A/S var kort forinden gået konkurs, og sagsøger har samlet tabt over 310 mio. kr. på radiodriften i Danmark i årene På auktionen i 2003 erhvervede sagsøgers konkurrent Sky Radio den samtidig udbudte "FM5- koncession", der ligeledes gav adgang til kommerciel radiodrift, men på andre frekvenser og med et væsentligt større dækningsområde. Sky Radios faste årlige koncessionsafgift blev ved auktionen fastsat til 54 mio. kr. Sky Radio ophævede sit koncessionsforhold i november 2005, hvorefter FM5-koncessionen blev genudbudt ved en auktion i august 2006, hvor TV2 Radio A/S blev højestbydende med et bud på 23 mio. kr. i fast årlig koncessionsafgift. På denne baggrund har sagsøger over for de sagsøgte rejst krav om reduktion af sin koncessionsafgift med henvisning til, at sagsøger blev påført en konkurrenceforvridning som følge af, at TV2 Radio A/S ved auktionen i 2006 fik adgang til at udnytte FM5-koncessionen til en væsentligt lavere pris end den pris, der blev fastsat ved 2003-auktionen, herunder også under hensyn til, at sagsøger i praksis på grund af individuelle restriktioner fastsat af de sagsøgte ikke fik adgang til at deltage i genudbuddet på lige vilkår med øvrige bydende. Det er således sagsøgers opfattelse, at sagsøger burde have haft mulighed for at deltage i genudbuddet på lige vilkår og således, at sagsøger kunne og skulle frigøres fra FM6-koncessionen uden yderligere forpligtelser, såfremt sagsøger havde vundet genudbuddet af FM5, hvilket sagsøger var positioneret til at gøre. Sagsøger har endvidere krævet koncessionsafgiften nedsat som følge af, at det viste sig, at FM5-koncessionens dækningsområde allerede fra november 2003 var 84 % og ikke kun 78 %. Endelig har sagsøger rejst krav om reduktion af koncessionsafgiften i den periode, hvor FM5- koncessionen ikke blev udnyttet, da koncessionen i denne periode havde væsentligt mindre værdi. Sagsøgers påstand 1 er sammensat af de ovennævnte krav.

5 - 5 - I tillæg til kravet om reduktion af koncessionsafgiften har sagsøger rejst krav om erstatning fra Kulturministeriet som angivet i påstand 2. Dette erstatningskrav vedrører fire forhold. For det første kræver sagsøger erstatning for tab, sagsøger må antages at have lidt ved, at staten ikke i årene efter auktionen i 2003 gennemførte en såkaldt replanlægning af FMbåndet, der ville have muliggjort en mere effektiv udnyttelse af frekvensspektret, der benyttedes til FM-radio, hvilket ville have været af stor kommerciel betydning for sagsøger. Sagsøgers tab er opgjort under forskellige forudsætninger. For det andet - og som alternativ til erstatning for tab lidt som følge af den manglende replanlægning - kræver sagsøger erstatning for tab, sagsøger må antages at have lidt ved, at sagsøger ikke fik adgang til at deltage i 2006-auktionen på lige vilkår med øvrige bydende og herunder blev afskåret fra at erhverve FM5-koncessionen imod samtidig tilbagegivelse af FM6-koncessionen uden nogen resthæftelse. For det tredje kræver sagsøger erstatning for tab som følge af den lange tid, der medgik ved genudbuddet af FM5-koncessionen i 2006, og som også ifølge de fremlagte skønserklæringer svækkede tilliden til det kommercielle radiomarked væsentligt. Sagsøger gør gældende, at genudbuddet blev afviklet ansvarspådragende langsomt, og at bevisbyrden for, at dette ikke var tilfældet, påhviler Kulturministeriet. Efter den senest fremkomne supplerende skønserklæring af 30. november 2012 gør sagsøger gældende, at tabet herved overstiger 35 mio. kr. For det fjerde kræver sagsøger erstatning for tab på ikke under 5 mio. kr. som følge af, at Kulturministeriet aktivt eller stiltiende gav DR adgang til at opnå forskellige konkurrencefordele i forbindelse med udnyttelsen og udbygningen af det såkaldte DABnetværk til digital radio. De ovennævnte krav gøres gældende for et samlet beløb som angivet i påstanden på 255 mio. kr. i alt, uanset at kravene sammenlagt overstiger dette beløb. De sagsøgte har påstået frifindelse over for alle de ovennævnte krav, og Radio- og tv-nævnet har nedlagt selvstændig påstand om betaling af 45 mio. kr. svarende til koncessionsafgiften

6 - 6 - for FM6 i perioden 15. november november Heroverfor påstår sagsøger frifindelse. 3. Sagsfremstilling Udbuddet i 2003 af den femte og sjette FM-kanal (FM5 og FM6) Det danske radiomarked bestod før 2003 af det licensfinansierede DR, der havde monopol på landsdækkende radio med 4 landsdækkende kanaler, samt af en række lokalradioer. I juni 2003 gennemførtes et simultant udbud på auktion af de ovennævnte FM5- og FM6- radiokoncessioner, hvorved DR s monopol på landsdækkende radiovirksomhed blev brudt. Udbuddet blev gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 168 af 1. marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Af udbudsmaterialet, der blev udsendt med Radio- og tv-nævnets brev af 26. marts 2003, fremgik blandt andet, at auktionen ville blive afholdt onsdag den 18. juni Det fremgik videre, at tilladelsen ville træde i kraft senest den 15. november 2003, og at tilladelseshaveren skulle starte programvirksomhed senest seks måneder efter ikrafttrædelse af programtilladelsen. Det fremgik af materialet blandt andet, at den teoretiske befolkningsmæssige dækning for FM5 var 78 % og for FM6 37 %. Det fremgik videre, at deltagerne ved tilmelding til auktionen ubetinget accepterede vilkårene for auktionen, at DR ikke kunne deltage, at ingen kunne erhverve tilladelse til begge kanaler. I modsætning til FM6 havde FM5 nærmere angivne public service forpligtelser. Koncessionsafgiften bestod af en fast årlig afgift, svarende til det vindende bud, samt en variabel afgift, der fastsattes efter nærmere angivne kriterier. Tilladelseshaveren var forpligtet til at betale koncessionsafgiften i hele tilladelsesperioden på 8 år. Det var angivet, at der ikke var truffet beslutning om, hvorledes frekvenserne skulle anvendes efter tilladelsesperiodens udløb. Om salg af tilladelsen fremgik blandt andet, at Radio- og tv-nævnet inden eventuelt salg skulle godkende salget og ville påse, at vilkårene for tilladelsen fortsat ville være opfyldt efter et eventuelt salg.

7 - 7 - Om igangværende udredningsarbejde m.v. fremgik blandt andet, at KPMG for Kulturministeriet havde udarbejdet en rapport om den hollandske replanlægning af FM-båndet efter den såkaldte zerobase model. Der var afholdt en konference for branchen, hvor rapporten var blevet præsenteret og drøftet. Der var ikke taget stilling til, om der skulle gennemføres en replanlægning efter zerobase modellen eller andre modeller i Danmark. Eventuel beslutning herom inden auktionen ville blive offentliggjort som supplerende information. Spørgsmålet om replanlægning er nærmere beskrevet nedenfor. Det fremgik endvidere, at en arbejdsgruppe skulle kortlægge den eksisterende tilstand på lokalradio- og tv-området og med udgangspunkt heri og i de nye regler for lokalradio- og tvvirksomhed fremkomme med forslag til, hvordan en fremtidig lokalradio- og tv-ordning bedst sikrede både kommercielle lokale radio- og tv-stationer og ikke-kommercielle græsrodsstationer i en længere årrække. Det fremgik afslutningsvis af udbudsmaterialet, at der var adgang til at stille spørgsmål vedrørende udbuddet til Radio- og tv-nævnet inden for en given frist. Blandt bilagene til udbudsmaterialet var blandt andet dækningskort samt oversigter over de kommuner, der kunne anses for fuldt dækket af henholdsvis FM5 og FM6. Endvidere var vedlagt udkast til programtilladelser, hvoraf fremgik, at nævnet kunne inddrage tilladelsen midlertidigt eller endeligt, hvis tilladelseshaveren tilsidesatte tilladelsesvilkårene. Af Kulturministeriets brev af 24. april 2003 til Radio- og tv-nævnet fremgik blandt andet, at partierne bag den mediepolitiske aftale havde besluttet at fastholde det planlagte udbud af FM5 og FM6 ved auktion, uanset om der på et senere tidspunkt måtte blive iværksat en replanlægning af FM-båndet i Danmark. For at sikre rimelige vilkår for de kommende tilladelseshavere til henholdsvis den femte og sjette radiokanal var det besluttet, at det af de kommende tilladelser til de to kanaler skulle fremgå, at såfremt det på et senere tidspunkt blev besluttet at foretage en replanlægning, ville man beskytte og om muligt forbedre de to kanalers befolkningsdækning. Talpa tilmeldte sig den 30. maj 2003 til auktionen over begge kanaler. Af Radio- og tvnævnets pressemeddelelse af 4. juni 2003 fremgik blandt andet, at der var modtaget otte tilmeldinger til auktionen, herunder fra Talpa og Sky Radio A/S.

8 - 8 - Det fremgik af forløbet af auktionen, at Talpa bød 25 mio. kr. på FM5, men at Sky Radio A/S blev højestbydende med et bud på 54 mio. kr., og at SBS Radio A/S blev næsthøjestbydende med et bud på 53 mio. kr. Talpa blev højestbydende på FM6 med et bud på 22,5 mio. kr., og Radioselskabet A/S blev næsthøjestbydende med et bud på 22 mio. kr. Den 18. juli 2003 meddelte Radio- og tv-nævnet Talpa programtilladelse til FM6 på de vilkår, der fremgik af udbudsmaterialet. Foranlediget af en henvendelse fra Talpa præciserede nævnet i brev af 16. november 2004, at den befolkningsmæssige dækning af kanalen ville være beskyttet og om muligt forbedret ved en eventuel kommende replanlægning af FMbåndet, som det også var anført i udbudsmaterialet. I brev af 18. august 2004 fra Radio- og tv-nævnet til IT- og Telestyrelsen blev det anført, at nævnet havde behandlet ansøgninger fra Talpa og Sky Radio A/S om ændring af senderpositioner og tekniske specifikationer. Af brevet fremgik blandt andet, at Radio- og tv-nævnet som udgangspunkt fandt det væsentligt, at forholdet mellem de to stationers befolkningsmæssige dækning ikke forrykkes, idet det samtidige udbud af de to FM-radiokanaler, hvor prisfastsættelsen ved auktionen - for såvel den femte som den sjette radiokanal - måtte antages at være sket ud fra en forventning om, at den sjette radiokanal skulle have en dækning på 37 % og geografisk være begrænset til det storkøbenhavnske område og Randersområdet. Ved brev af 30. august 2005 besvarede Kulturministeriet en henvendelse fra Talpas advokat, hvoraf blandt andet fremgik: De anmoder Kulturministeriet om at anerkende, at Deres klienters programtilladelse er til hinder for gennemførelse af en replanlægning af frekvensanvendelsen, hvor den teoretiske, befolkningsmæssige dækning for den sjette FM-radiokanal fastholdes på 37 pct., jf. tillægsaftale nr. 4 af 22. juni 2005 til medieaftalen for om replanlægning af frekvensanvendelsen på FM-båndet mv. De anmoder endvidere om, at Kulturministeriet anerkender, at Deres klienter har et retskrav på at opnå en så stor forbedring af den befolkningsmæssige dækning, som det er teknisk muligt at opnå i forbindelse med replanlægningen, når Talpa Radio og Sky Radios sendemuligheder gives prioritet i forhold til nye aktører. Såfremt Kulturministeriet ikke kan anerkende ovennævnte, anmoder De om begrundelsen herfor.

9 - 9 - Endvidere anmoder De om Kulturministeriets bemærkninger til det forhold, at der hverken i den ovennævnte tillægsaftale eller i ministeriets brev af 23. juni 2005 til Radio- og tv-nævnet er anført noget om, hvorledes Deres klienter vil blive beskyttet mod eventuelle forstyrrelser stammende fra en mere intens benyttelse af frekvensbåndet. Endelig anmoder De om aktindsigt i ministeriets sag om replanlægningen for så vidt angår de sidste 12 måneder. Kulturministeriet skal indledningsvist bemærke, at ministeriet lægger stor vægt på og vedvarende arbejder for at føre hensigtserklæringen i Sky Radio og Talpa Radios tilladelser om "ved en eventuel kommende replanlægning af FM-båndet vil den befolkningsmæssige dækning af kanalen være beskyttet og om muligt forbedret" ud i livet. Ministeriet vil i forbindelse med den planlagte prøveplanlægning undersøge mulighederne for at foretage mindre forbedringer af Talpa Radio og Sky Radios dækningsområde i overensstemmelse med hensigtserklæringen. Det er dog først muligt at sige noget om hvilken befolkningsmæssig forbedring, der eventuelt vil være mulig, når prøveplanlægningen er overstået, og de mulige scenarier for det fremtidige frekvenslandkort viser sig. Ministeriet har drøftet de rejste spørgsmål med Kammeradvokaten. På denne baggrund kan Kulturministeriet derimod ikke imødekomme Deres ønske om anerkendelse af, at Talpa Radios programtilladelse er til hinder for den besluttede undersøgelse af en ændret anvendelse af frekvenserne på FM-båndet. Det er ministeriets opfattelse, at Talpa Radio og Sky Radio ikke har et retskrav på en så stor øgning af befolkningsdækningen, som det teknisk er muligt at opnå i forbindelse med replanlægningen, eller at Sky og Talpa i den forbindelse skal blive prioritet. Formuleringen "om muligt" i hensigtserklæringen er ikke alene begrænset til en vurdering af, om det ved en replanlægning rent teknisk vil være muligt at forbedre Sky og Talpa's befolkningsdækning. I formuleringen ligger efter ministeriets opfattelse en flerhed af hensyn, herunder både om det teknisk vil være muligt, om det økonomisk vil være muligt, og vigtigst, om det rent juridisk vil være muligt at forbedre de to kanalers befolkningsdækning, jf. ovenfor. Det er i det hele vurderingen, at udtrykket "om muligt forbedret" ikke indeholder en tilkendegivelse af en sådan præcisionsgrad, at den - set på baggrund af auktionssalgsmodellen - kan give Talpa et krav på, at det ved auktionen købte "gode" efterfølgende kan udvides betydeligt. Tværtimod tilsiger hensynet til de øvrige bydere på auktionen, at den på auktionen udbudte "vare" ikke efterfølgende ændres på en måde, der kunne have haft betydning for budsituationen i forbindelse med auktionen. Dermed ikke sagt at ministeriet ikke vil kunne foretage mindre forbedringer, hvilket ministeriet, som nævnt ovenfor, vil prioritere i forbindelse med prøveplanlægningen. Efter ministeriets opfattelse vil det ikke være juridisk holdbart i forhold til de øvrige bydende på auktionen at foretage væsentlige ændringer i forhold til de dækningsgrader, der lå til grund for auktionen. Det skal i denne forbindelse fremhæves, at uanset de øvrige bydende på auktionen også var bekendt med

10 Kulturministeriets skrivelse af 24. april 2003, havde denne ikke en karakter eller et indhold, der gjorde det muligt for hverken Sky, Talpa eller de øvrige bydende at indregne konkrete konsekvenser af skrivelsen i deres budgivning på auktionen. Ved brev af 10. november 2005 til Radio- og tv-nævnet meddelte Sky Radio A/S, at selskabet annullerede parternes aftale vedrørende FM5, idet det som begrundelse anførtes, at det udbudsmateriale, der forelå på auktionen, havde vist sig at være urigtigt og behæftet med væsentlige mangler, idet kanalens teoretiske befolkningsmæssige dækning i en lydkvalitet, der svarede til DR, ifølge de oplysninger, der forelå for Sky Radio A/S, kun udgjorde maksimalt 63 % og ikke som udbudt 78 %. Programvirksomheden blev indstillet med virkning fra den 15. november Ved brev af 23. november 2005 til Kulturministeriet skrev Talpas advokat blandt andet: Jeg retter henvendelse til Kulturministeriet på vegne af Talpa Radio på baggrund af den situation, der er opstået ved, at Sky Radio ved skrivelse af 10. november 2005 til Radio- og tv-nævnet angiveligt har "annulleret aftalen mellem Radio- og tv-nævnet og Sky Radio A/S vedrørende licensen" til FM5 med henvisning til problemer med den opnåede dækning i forhold til det, der blev garanteret ved udbuddet. Denne situation giver anledning til følgende kommentarer: 1. Talpa Radio har krav på ligestilling med Sky Radio. Talpa Radio følger nøje den opståede situation og forventer at blive underrettet af Kulturministeriet, såfremt ministeriets eller Radio- og tv-nævnets undersøgelse af sagen giver grundlag for at give Sky Radio helt eller delvist medhold i den rejste kritik. Talpa Radio forbeholder sig på et senere tidspunkt at indtræde i denne sag til støtte for Sky Radio og at rejse tilsvarende krav. Talpa Radio har imidlertid i alle tilfælde ud fra en almindelig lighedsgrundsætning krav på at blive tilbudt kompensation på samme måde, som Sky Radio måtte blive dette, og at blive givet mulighed for annullation eller tilbagelevering af licens på samme grundlag, som måtte blive indrømmet Sky Radio. Talpa Radio forbeholder sig derfor alle rettigheder over for staten (Kulturministeriet, IT- og Telestyrelsen og Radio- og tv-nævnet) i anledning af det passerede. 2. FM5 bør ikke genudbydes nu.

11 Det er Talpa Radios opfattelse, at FM5 ikke bør genudbydes, hverken helt eller delvist, før tidligst når replanlægningen er afsluttet. Det er således Talpa Radios opfattelse, at der vil være prohibitive retlige og praktiske vanskeligheder forbundet med et genudbud alene på det nu foreliggende grundlag. For det første vil et eventuelt nyt udbud af FM5 i praksis tidligst kunne gennemføres om cirka et halvt år, og vinderen af koncessionen vil herefter på grund af de omfattende forberedelser, der vil være nødvendige, i praksis tidligst kunne påbegynde udsendelsesaktiviteter i En eventuel ny koncession vil af kommercielle grunde skulle have en løbetid på ca. 8 år, hvorfor FM5-koncessionen som udgangspunkt vil få en løbetid, der er fire år længere end FM6. Herved vil der komme asymmetri i forholdet mellem koncessionernes løbetider, hvilket er uhensigtsmæssigt set i forhold til en situation, hvor koncessionerne udbydes og udløber samtidig og prissættes efter samme principper. For det andet vil en eventuel politisk besluttet replanlægning efter ministeriets egen tidsramme kræve planlægning over de kommende to år og vil udløse en eller flere nye auktioner i 2008, dvs, kun et - halvandet år efter opstarten af en ny FM5. FM5 omfatter som bekendt en lang række forskellige frekvenser, som med stor sandsynlighed bør inddrages ved replanlægningen. Dette vil indebære, at FM5-udbuddet eller genopstarten tidsmæssigt vil falde sammen med beslutninger om inddragelse af de selv samme frekvenser som bortauktioneres, hvilket er en væsentlig usikkerhedsfaktor både for de bydende og for ministeriet. Et udbud af FM5 på nuværende tidspunkt vil således forudsætte, at den kommende FM5-koncessionshaver sikres, at dækning og sendeforhold ikke forringes ved replanlægningen, heller ikke med hensyn til forstyrrelser, og i kraft af de mange forskellige frekvenser, der er berørt, vil de tekniske, praktiske og administrative vanskeligheder ved at gennemføre replanlægning uden krænkelse af den nye koncessionshavers eller andre operatørers rettigheder utvivlsomt blive meget betydelige. Der erindres i den forbindelse endvidere om Talpa Radios krav på forbedring i forbindelse med en replanlægning på grundlag af FM6-udbuddet samt de verserende spørgsmål om tålegrænserne for forstyrrelsesniveau for eksisterende koncessionshavere, herunder i forbindelse med en overgang til SFN-teknik. Disse problemer vil kun blive større ved et nyt genudbud af en tidsforskudt otteårig koncession til FM5. En udsættelse af genudbuddet af FM5 vil således uden tvivl medføre en væsentlig forenkling af replanlægningsarbejdet.

12 Ved et valg af denne løsning vil der endvidere, såfremt sagen ses fra ministeriets synsvinkel, være tale om en væsentlig forenkling af ministeriets muligheder for at indfri tilsagnene til Talpa Radio om yderligere frekvenstildeling i tilfælde af replanlægning, idet de særlige hensyn, der har været fremdraget af ministeriet og kammeradvokaten vedrørende mulighederne for konkurrenceforvridninger mellem FM5 og FM6 ikke er til stede netop nu, hvor der ikke er nogen FM5 koncessionshaver. Tværtimod vil det være muligt at kompensere Talpa Radio som forudsat i forbindelse med replanlægningen, og det vil herefter være muligt at tilrettelægge udbuddet af FM5 således, at konkurrenceforvridning mellem FM5 og FM6 undgås. Talpa Radio skal derfor opfordre ministeriet til at prioritere denne løsning. 3. FM5 bør ikke genudbydes ved beauty contest Det er Talpa Radios opfattelse, at FM5 under ingen omstændigheder bør genudbydes ved en " beauty contest" (skønhedskonkurrence). Der blev truffet et politisk valg ved udbuddet af FMS og FM6 i 2003, hvorefter auktionsmetoden blev anvendt. Det vil ikke være rimeligt kun tre år efter, og mens FM6-koncessionen fortsat løber, at fravige dette valg og give andre aktører mulighed for erhvervelse af tilsvarende sendetilladelser uden anvendelse af auktionsproceduren. En sådan fremgangsmåde ville dels udgøre bristende forudsætninger for Talpa Radio i forbindelse med budgivningen i 2003 og dels kunne medføre meget betydelige konkurrenceforvridninger. Kun såfremt der som led i beauty contesten fastsattes en ufravigelig koncessionsafgift på mindst 54 mill. kr. pr. år for et dækningsområde svarende til FM5, ville vurderingen kunne være en anden. 4. Talpa Radio må gives adgang til at deltage i nye bud Det er af væsentlig betydning, at Talpa Radio under alle omstændigheder og ubetinget gives adgang til at deltage som byder ved enhver form for genudbud. 5. Der må ikke ske konkurrenceforvridning i forbindelse med et eventuelt genudbud af frekvenser fra FM5 Det vil yderligere føre til uacceptabel konkurrenceforvridning og brud på almindelige forvaltningsretlige lighedsgrundsætninger, såfremt en ny FM5 med samme dækningsområde som den gamle FM5 bortauktioneres til priser, der er lavere end de priser, der blev fastslået på første auktion, medmindre Talpa Radios koncessionsafgift derefter nedsættes tilsvarende i lyset af de ændrede forudsætninger, således at en "level playing field" bevares.

13 Det vil være ganske urimeligt for Radio 100FM at blive fastholdt på en koncessionsafgift svarende til 2003-buddet, såfremt staten tillader nye aktører at konkurrere med en forholdsmæssigt lavere afgift. Denne forskel ville den nye aktør alt andet lige umiddelbart kunne udnytte til at investere uforholdsmæssigt i programsiden eller i salg og markedsføring, til at skabe en buffer for sænkning af reklamepriserne og/eller til en forbedring af det økonomiske resultat. I alle tilfælde vil det efterlade Radio 100FM og Radio 100FMs aktionærer, der på grundlag af og i tillid til de oprindelige vilkår har taget et pionerskridt ved udviklingen af kommerciel radio i Danmark, i en helt urimelig situation. En tilsvarende problemstilling og løsning ses at være forekommet på det franske marked i forbindelse med et genudbud af 3G-licenser, hvor de oprindelige licenshaveres koncessionsafgiftsforpligtelser tilsyneladende er blevet nedsat i lyset af de lavere priser, der er opnået ved en "anden runde-auktion. Det er herudover velkendt, at budgivningen på første auktion foregik parallelt, og at der således var en snæver sammenhæng mellem prisdannelsen fsva. FM5 og FM6, som både ministeriet og Radio- og tv-nævnet har tillagt væsentlig betydning i tidligere drøftelser. Forudsætningerne for Talpas budgivning falder således væk, såfremt ministeriet tillader et genudbud af FM5, der muliggør, at kanalen fremtidigt kan drives til en lavere pris end den, der blev etableret på første auktion, uden at Talpa Radios ligestilling sikres. Talpa Radio forbeholder sig i en sådan situation både ret til helt at annullere FM6- licensen samt ret til at kræve forholdsmæssigt nedslag i koncessionsafgiften og/eller erstatning for ethvert tab, der måtte blive lidt som følge af ministeriets fremgangsmåde. Kulturministeriet sendte den 8. marts 2006 et udkast til bekendtgørelse om udbud af FM5 i høring. Talpas advokat besvarede den 27. marts 2006 høringen og anførte blandt andet: Talpa Radio skal derfor opfordre til, at modellen ændres til, at Talpa Radio gives adgang til at deltage i bud på alle kanaler, men eventuelt således at Talpa Radio efter en vis frist skal sælge eller tilbagelevere FM6-tilladelsen, såfremt Talpa Radio tildeles enten den landsdækkende kanal eller Østkanalen. Såfremt der skal gælde begrænsninger i adgangen til at operere en FM5 og en FM6-kanal samtidig, mener Talpa Radio principielt, at den bedste løsning vil være, at der samtidig med FM5-auktionen gennemføres et parallelt betinget udbud af en ny otteårig FM6, således at vilkårene ved genudbud af FM6 fastlægges ved samme auktion.

14 Vinderen af den nye FM6 tildeles herefter programtilladelse, såfremt Talpa Radio har afgivet det vindende bud på enten Landskanalen eller Østkanalen og derfor ikke kan fortsætte med FM6. Herved sikres den rigtige prisfastsættelse af alle kanalerne, og forsinkelser i udbudsprocessen og frekvensudnyttelsen undgås. Med hensyn til de økonomiske vilkår for tilbagelevering af Talpa Radios FM6- tilladelse bemærkes, at tilbagelevering bør kunne ske vederlagsfrit, idet situationen er fremkaldt af den af staten valgte fremgangsmåde ved genudbud, og idet det er helt velbegrundet og fair, at koncessionsvilkårene kan tilpasses den aktuelle markedssituation, jf. hertil de franske erfaringer med tilpasning af niveauet for 3G licenser. Kulturministeriet svarede ved brev af 18. april 2006 blandt andet: Det er Kulturministeriets opfattelse, at de konkrete vilkår for Talpa Radios adgang til - som tilladelsesindehaver til den sjette FM-radiokanal - at deltage i den kommende auktion over den femte FM-radiokanal mere hensigtsmæssigt konkretiseres i udbudsmaterialet inden for bekendtgørelsens rammer. I medfør af 6, stk. 2, vil der således i udbudsmaterialet være fastsat vilkår for de bydende for at kunne tilmelde sig auktionen, herunder krav om ophør af programtilladelse til den sjette FM-radiokanal. Såfremt Talpa Radio ønsker at byde på Landskanalen eller østkanalen forudsættes det, at Talpa Radio ved tilmelding til auktionen afgiver en erklæring eller lignende bindende tilsagn, som sikrer, at tilladelsen til den sjette FM-radiokanal enten tilbageleveres eller sælges inden en fastsat frist, som ligger forud for udstedelse af programtilladelse til Landskanalen eller Østkanalen. En sådan frist vil blive fastsat af Radio- og tv-nævnet i udbudsmaterialet. Ved en tilbagelevering af programtilladelsen til den sjette FM-radiokanal vil Talpa Radio, som beskrevet i brev af 2. marts 2006, være forpligtet til at betale den årlige koncessionsafgift m.v. i resten af tilladelsesperioden og den udestående andel af auktionsomkostninger i Et salg af programtilladelsen til den sjette FM-radiokanal skal godkendes af Radio- og tv-nævnet i henhold til programtilladelsens pkt. 10. Talpa Radio vil i givet fald bære risikoen for et eventuelt salg, og for om det kan godkendes. Den nye ejer vil skulle indtræde i de vilkår, der er fastsat i programtilladelsen, og vil således over for Staten være forpligtet til at betale den årlige koncessionsafgift mv. i den resterende tilladelsesperiode og den udestående andel af omkostningerne ved auktionen i Hvis tilladelsen til den sjette FM-radiokanal ikke sælges, men tilbageleveres, vil Staten grundet sin tabsbegrænsningspligt være forpligtet til at undersøge, om det er muligt at genudbyde programtilladelsen til den sjette FM-radiokanal, eller om

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Radio- og tv-nævnets Årsberetning

Radio- og tv-nævnets Årsberetning Radio- og tv-nævnets Årsberetning MEDIESEKRETARIATET 2003 Vognmagergade 10, 1. 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 68 FAX 33 18 68 69 rtv@mediesekretariat.dk www.mediesekretariat.dk J.nr.: 2003-110-038 -

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af: Kulturministeriet, april 2007 Forside: e-types A/S Udbud af digitalt tv er udarbejdet af et embedsmandsudvalg

Læs mere

TIL BESTYRELSEN I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN REDEGØRELSE OM UNDERSØGELSE AF VISSE FORHOLD I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN. Advokatpartnerselskab

TIL BESTYRELSEN I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN REDEGØRELSE OM UNDERSØGELSE AF VISSE FORHOLD I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN. Advokatpartnerselskab Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Finn Overgaard Advokat Anne Wissing Advokat 16. juni 2015 J.nr. 296483-ALK TIL BESTYRELSEN I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN REDEGØRELSE OM UNDERSØGELSE

Læs mere

MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET

MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af:

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

- 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe.

- 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe. - 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe. Retsskriver var dommerfuldmægtig Emil Jurcenoks. Der foretoges K 812/14 A/B Duegården i likvidation mod Nykredit

Læs mere

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume... 2 2. Baggrunden for rapporten... 4 2.1. Oversigt over rapportens indhold... 5 2.2. Begrebsafklaring... 5 3. Medielandskabet

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011) RADIO- OG TV-NÆVNET 17. januar 2011 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3333 Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN 26-02 2014 13/04400 /MST/MMW/UHL Punkt 2: Rådsmøde den 26. februar 2014 MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 (Elforsyning) SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B272700J - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1431 12 Industriparken 6 ApS (advokat Jesper Hedegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne

Beretning til statsrevisorerne om. Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne Beretning til statsrevisorerne om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne Februar 2002 RB B302/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor Arne B. Jepsen og Statsautoriseret revisor Erling Lauridsen. Ved

Læs mere

KÆRESVARSKRIFT. mod. På vegne af A/B Duegården under konkurs nedlægges følgende påstand. ---ooo0ooo---

KÆRESVARSKRIFT. mod. På vegne af A/B Duegården under konkurs nedlægges følgende påstand. ---ooo0ooo--- 27. marts 2015 48985-005/FIJ KÆRESVARSKRIFT I Østre Landsret, 16. afd. Sag nr. B-3470-14 1. Nykredit Bank A/S og 2. Nykredit Realkredit A/S (begge v/ advokat Ole Spiermann) mod A/B Duegården under konkurs

Læs mere