Årsrapport 2009 Maj Region Midtjylland Skottenborg Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Årsrapport 2009

3 Årsrapport 2009 Maj 2010 Region Midtjylland Skottenborg Viborg Årsrapporten findes også på: ISBN

4 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Ledelsesberetning... 6 Resultatopgørelse... 8 Balance Pengestrømsopgørelse Beretninger Sundhed Somatik og sygesikring Hospitaler Behandlingspsykiatri Social og specialundervisning Regional Udvikling Regnskab og noter Region Midtjylland I Årsrapport

5 Forord Med ansatte og en økonomi på næsten 25 mia. kr. er Region Midtjylland en af de største virksomheder i Danmark. Det er regionens hovedopgave at bidrage til velfærden ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Sundhedsområdet Det er regionens ambition at skabe et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau til gavn for alle borgere. Til trods for en meget anstrengt økonomi er der også i 2009 opnået betydelige resultater. Det økonomiske resultat viser blandt andet, at Region Midtjylland på sundhedsområdets driftsbudget har brugt godt 350 mio. kr. mere end de rammer, der ligger i økonomiaftalen. Det svarer til ca. 2 % af den samlede udgiftsramme. Den økonomiske ubalance skyldes, at udgifterne på områder, som regionen vanskeligt kan styre, stiger langt mere end forudsat. Der kommer nye og bedre behandlingsmetoder hurtigere end forudsat. Der er flere borgere, der går til læge. Der er flere borgere, der ønsker behandling f.eks. operation af dårligt knæ eller hofte, operation for fedme, eller behandling af kroniske lidelser. Den årlige udgiftsvækst til ny medicin ligger væsentlig over det forudsatte. På de somatiske hospitaler er behandlingsaktiviteten i perioden 2007 til 2009 øget med gennemsnitlig 5,6 %. Det er navnlig behandlingen af de allermest syge, der er øget i denne periode. Behandlingen af kræftpatienter er øget med 22 % fra 2007 til 2009, svarende til 11 % pr. år. Foto: Troels Witter 4 Årsrapport 2009 I Region Midtjylland

6 I psykiatrien behandles ca flere patienter i 2009 i forhold til året før. Dette svarer til en vækst på ca. 5,5 %. Tilvæksten skyldes den indførte udrednings- og behandlingsret, hvor ventetiden er max. 2 måneder. Region Midtjylland har en meget høj produktivitet på regionens somatiske hospitaler. Det er således, at 5 ud af landets 10 mest produktive hospitaler, ligger i Region Midtjylland. De vanskelige økonomiske betingelser har medført betydelige ekstraordinære besparelser på vores hospitaler, som ligger ud over det almindelige årlige produktivitetskrav på 2 %. Disse besparelser har i de seneste 3 år ligget på ca. 250 mio. kr. pr. år. Dermed er det årlige produktivitetskrav over 4 %. Det er der næppe andre offentlige eller private sektorer, der har præsteret. Til trods for de betydelige besparelser, så får borgerne høj kvalitet for indsatsen. Den brugeroplevede kvalitet er meget høj. Det er ca. 93 % af alle indlagte og 96 % af alle ambulante patienter, der har et virkeligt godt eller godt indtryk af deres behandlingsforløb. Generelt er patienterne i Region Midtjylland mere positive sammenlignet med andre regioner. Den faglige kvalitet understøttes af, at Århus Universitetshospital, Skejby for andet år i træk er kåret som landets bedste hospital, og Psykiatrien i Region Midtjylland er kåret som landets bedste, mens Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er kåret som landets bedste inden for 11 forskellige faglige specialer. Der er ingen tvivl om, at regionens personale yder en kæmpe faglig og engageret indsats for at skabe disse resultater. Socialområdet Det er Region Midtjyllands ambition, at levere sociale ydelser på højt internationalt niveau. Der har også i 2009 været en betydelig efterspørgsel efter regionens sociale tilbud. Den gennemsnitlige belægning for regionens botilbud er på 115 % i 2009 mod 104 % i På aktivitetstilbuddene er belægningen på 102 % mod 107 % i Regional Udvikling Det er Region Midtjyllands ambition at forøge viden og udvikling i erhvervslivet, i den offentlige sektor og i offentligheden samt at skabe vilkår for vækst i borgernes indkomst. Årsrapporten giver en nærmere beskrivelse af en omfattende aktivitet omkring initiativer vedrørende erhvervsudviklingen, indsatsen på miljøområdet og den kollektive trafik samt en række eksempler på projekter, der udvikler og støtter innovation inden for erhvervsudvikling, uddannelse og kultur. I årsrapporten 2009 kan du læse meget mere om Region Midtjyllands resultater for 2009 inden for sundhedsområdet, det sociale område og regional udvikling. God læselyst. Der er i 2009 arbejdet intensivt med implementering af hospitalsplaner, akutplaner, psykiatriplaner, forbedring af den præhospitale indsats og nye sygehusbyggerier. Disse opgaver vil også i de kommende år være en kæmpe udfordring. Bent Hansen Region Midtjylland I Årsrapport

7 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Finansieringskredsløb og økonomistyring Regionernes budget og regnskab inddeles i 3 adskilte finansielle kredsløb:! Sundhedsområdet! Regional udvikling! Socialområdet Inddelingen af regionens servicetilbud i 3 adskilte kredsløb indebærer, at den økonomiske situation og regnskabet må vurderes særskilt inden for det enkelte finansieringskredsløb. Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler skal regnskabsresultatet for alle 3 kredsløb opgøres efter det omkostningsbaserede regnskabsprincip. Sundhed og Regional Udvikling Udgangspunktet for budget og regnskab på Sundhedsområdet er det omkostningsbaserede princip jf. Budget og regnskabsreglerne. Imidlertid er Økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner udgiftsbaseret. På den baggrund er økonomistyringen i Region Midtjylland også tilrettelagt udgiftsbaseret på sundhedsområdet. Budget og regnskab på det regionale udviklingsområde er ligeledes baseret på omkostningsbaserede regnskabsprincipper jf. Budget og Regnskabsreglerne. De beregnede omkostninger er begrænsede, hvorfor området har været udgiftsstyret. Socialområdet Budget og regnskab for socialområdet er baseret på omkostningsprincippet. Rammerne for budget og regnskab fastsættes i de årlige rammeaftaler med kommunerne. Kommunerne betaler via taksterne for periodens ressourceforbrug. Det betyder, at kommunerne betaler for årets afskrivninger, forrentninger og hensættelser til tjenestemandspensioner. Regnskabsresultatet for socialområdet vurderes i forhold til de faktiske kommunale takstbetalinger sammenholdt med de faktiske afholdte omkostninger. Fællesområder Omkostninger vedrørende den politiske organisering samt fælles administrative tværgående og koordinerende opgaver skal fordeles på de 3 finansieringskredsløb efter en fastsat fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen skal så vidt muligt afspejle det reelle ressourcetræk fra de 3 finansieringskredsløb på fællesområdet. Styringen på fællesområderne er i hovedtræk også udgiftsbaseret, idet området i langt overvejende grad finansieres af sundhedsområdet. Et regnskab og 3 resultater Regionens regnskab vurderes i forhold til 3 resultater:! Det omkostningsbaserede resultat! Udgiftsbaseret resultat sammenholdt med økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner! Overholdelse af Regionsrådets bevillinger 6 Årsrapport 2009 I Region Midtjylland

8 Ledelsesberetning Det udgiftsbaserede regnskabsprincip I udgiftsprincippet fokuseres på udgifter og indtægter i det år, hvor transaktionen finder sted. Udgiftsprincippet fokuserer udelukkende på likviditetsforbruget. Det omkostningsbaserede regnskabsprincip Det omkostningsbaserede regnskab fokuserer på periodens ressourceforbrug, dvs. omkostningerne periodiseres svarende til forbrugstidspunktet. Det betyder, at udgifter til investeringer og større anskaffelser periodiseres i resultatopgørelsen og fordeles over en årrække som afskrivninger, svarende til aktivets levetid. Tilsvarende registreres hensættelser til f.eks. feriepenge og tjenestemandspensioner, når disse optjenes. Foto: Niels Åge Skovbo Region Midtjylland I Årsrapport

9 Ledelsesberetning resultatopgørelse Resultatopgørelse - sammendrag Resultatopgørelsen viser forskellen mellem regionens driftsomkostninger fratrukket evt. driftsindtægter og finansieringsindtægter. Resultatopgørelse - sammendrag mio. kr. Sundhed Social og specialundervisning Regional Udvikling Region Midtjylland i alt R 2008 R 2009 R 2008 R 2009 R 2008 R 2009 R 2008 R 2009 Driftsindtægter , , , ,5-22,5-30, , ,6 Driftsomkostninger , , , ,1 469,7 524, , ,7 i alt Heraf: Somatik og sygesikring , ,1 Behandlingspsykiatri 1.428, ,3 Drift før finansiering , ,3 82,1 56,6 447,2 494, , ,1 Finansieringsindtægter , ,2-50,2-53,4-485,7-530, , ,2 Regnskabsresultat 478,5 609,1 31,9 3,2-38,5-36,3 471,9 575,9 Fortegn: + indtægter mindre end omkostninger, - indtægter større end omkostninger Det omkostningsbaserede resultat for Region Midtjylland Det samlede omkostningsbaserede regnskabsresultat er i 2009 opgjort for Region Midtjylland til et samlet underskud på 576 mio. kr. sundhed, præhospital indsats, en række fællesudgifter samt administration. På sundhedsområdet er der et underskud på 609,1 mio. kr. De samlede finansieringsindtægter er på godt 20,4 mia. kr., mens de samlede driftsomkostninger før finansiering er på knap 21 mia. kr. Det omkostningsbaserede resultat, økonomiaftalen og forbrug af likvide midler: Underskuddet skyldes især et merforbrug til Sundhed set i forhold til aftalen mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for Og på indtægtssiden afventer regionen statens tilskud til nyt byggeri (Kvalitetsfonden). Herudover er der ændringer vedrørende beregnede omkostninger. Sundhed Sundhedsområdet omkostningsbaseret resultat Sundhedsområdet omfatter de somatiske hospitaler, behandlingspsykiatrien, primær Sundhed Mio. kr. Økonomiaftalen med regeringen merforbrug 353 Udgiftsløft - Vedrørende overgangsordning på 191 mio. kr. og leasing 104 mio. kr., som jf. budget 2009 var forudsat lånefinansieret Anlægsopgaver finansieret af likvide midler - Regionen afventer tilskud vedrørende anlægsprojekter for 165 mio. kr. fra Kvalitetsfonden Udgiftsbaseret resultat og forbrug af likvide midler Regulering vedrørende beregnede omkostninger (netto) Omkostningsbaseret resultat - merforbrug Årsrapport 2009 I Region Midtjylland

10 Ledelsesberetning resultatopgørelse Underskuddet skyldes især et merforbrug på 353 mio. kr. set i forhold til økonomiaftalen. Underskuddet omhandler ubalancer på vanskeligt styrbare områder:! Ny dyr medicin, 57 mio. kr.! Præhospital ambulancer og flere akutbiler, 59 mio. kr.! Udvidet frit sygehusvalg, 37 mio. kr.! Behandling over regionsgrænser, 24 mio. kr.! Primær Sundhed praksisområdet, 138 mio. kr.! Respiratorpatienter i eget hjem, 18 mio. kr.! Øvrige patientforsikring mv., 20 mio. kr. Hospitalerne har inden for udgiftsrammen præsteret mere aktivitet på 8,9 %. Korrigeres aktiviteten for konflikten i 2008, svarer det til mere aktivitet i 2009 på 5,5 %. Jf. økonomiaftalen er der forudsat mere aktivitet på 3,5 %. I forhold til økonomiaftalen har hospitalerne i 2009 reelt præsteret mere aktivitet på 2 %. I budget 2009 var der jf. aftale mellem regionerne aftalt at løfte udgiftsniveauet med 295 mio. kr., som var forudsat lånefinansieret. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har imidlertid ikke givet lånedispensation hertil. Anlægsopgaver for i alt 199 mio. kr. er finansieret af likvide midler. Heraf afventer Regionen tilskud fra Kvalitetsfonden til anlægsprojekter for 165 mio. kr., som er afholdt i Regionen har fået et foreløbigt tilsagn fra regeringen til anlægsprojekterne. Udbetaling af tilskud for 2009 og tidligere år afventer statens endelige godkendelse. Herudover finansierer de likvide midler 34 mio. kr. af årets samlede anlægsaktivitet, som i øvrigt er finansieret af bloktilskuddet. I det omkostningsbaserede regnskab indgår beregnede nettoomkostninger på -238,1 mio. kr. jf. oversigt over beregnede omkostninger. Overholdelse af økonomiaftalen De årlige økonomiaftaler med regeringen om næste års økonomi angiver de økonomiske rammer og vilkår for regionens virksomhed. I økonomiaftalerne for både 2007, 2008 og 2009 har det været tillagt afgørende betydning, at aftalerne efterleves både i budget og regnskab. Udgiftsloftet til drift opgøres jf. økonomiaftalens præmisser ekskl. medicin (medicingarantien) og renteudgifter. Udgiftsloftet reguleres i forbindelse med midtvejsregulering, DUT-reguleringer for lovændringer m.v. I alt udgør udgiftsloftet mio. kr. Økonomiaftalens forudsætninger sammenholdes med regnskabsresultatet for Sundhedsområdet Driftsbudget og -regnskab Udgiftsloft Økonomiaftale m.v Udgiftsloft drift, Økonomiaftale 2009 (ekskl. renter) Mio. kr Medicin Midtvejsregulering, DUT-reguleringer 137 Korrigeret udgiftsloft - drift jf. økonomiaftale og reguleringer Udgiftsbaseret realiseret resultat (ekskl. medicin og renter) Merforbrug i forhold til økonomiaftale 353 Overførsler 2008 til Overførsler 2009 til Merforbrug inkl. forskydning i overførsler 305 Regnskabsresultatet ekskl. medicin og renter udgør i alt mio. kr. i Region Midtjylland I Årsrapport

11 Ledelsesberetning resultatopgørelse Driftsudgifterne i 2009 er således 353 mio. kr. højere end økonomiaftalen. Underskuddet i forhold til økonomiaftalen er på 2 %. Tages der højde for at der er overført 171 mio. kr. fra 2008 til 2009 og der overføres 123 mio. kr. fra 2009 til 2010, som følge af betalingsforskydninger, udgør merforbruget i forhold til økonomiaftalen 305 mio. kr. DUT-regulering Når Folketinget og regeringen gennemfører regelændringer af bindende karakter for regionerne, skal det statslige bloktilskud justeres svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for regionerne under ét af de nye regler. Overholdelse af Regionsrådets bevilling Regnskabsresultatet på sundhedsområdet skal vurderes i forhold til det udgiftsbaserede resultat, idet budget 2009, Regionsrådets løbende bevillinger og økonomistyringen er afgivet efter dette princip. Tabellen viser de beregnede omkostninger og sammenhængen mellem nettoomkostninger og nettoudgifter før finansiering: Sundhed Mio. kr. Nettoomkostninger før finansiering ,3 Aktiverede anskaffelser 764,5 Af- og nedskrivninger -440,6 Lagerreguleringer 3,4 Pensionshensættelser -88,4 Feriepengehensættelser -101,8 Øvrige periodiseringer 101,0 I alt 238,1 Nettoudgifter før finansiering ,4 Forskellen mellem omkostninger og udgiftsbaseret resultat udgør 238,1 mio. kr. og omhandler bl.a. beregnede omkostninger til afskrivninger, hensættelse til feriepenge, patienterstatning og arbejdsskade samt tjenestemandspension. 10 Årsrapport 2009 I Region Midtjylland

12 Ledelsesberetning resultatopgørelse Sundhedsområdet, udgiftsbaseret resultat og finansiering heraf Mio. kr. Budget 2009 inkl. tillægsbev. Regnskab 2009 Afvigelse 1 Driftudgifter , ,6 183,2 Anlæg 1.536,0 905,8 630,2 I alt , ,4 813,4 Finansiering , ,2-207,2 Resultat ,5 847,2 606,2 Låneoptag 3-341,9 0,0-341,9 heraf drift -295,0 0,0-295,0 heraf anlæg -46,9 0,0-46,9 Likvide aktiver ,6-847,2-264,4 Netto 0,0 0,0 0, angiver mindreudgift eller merindtægt og angiver merudgift eller mindreindtægt. 2. Budget- og regnskabskolonnen angives differencen mellem udgifter og finansiering, hvor + svarer til større udgifter end finansiering. I kolonnen afvigelse svarer + til mindreudgifter i forholdet mellem budget og regnskab. 3. Oversigt over budgetteret låneoptag og træk på likvide aktiver i 2009 findes i note 15 i afsnit med regnskabstal. I forhold til budget 2009 og de tillægsbevillinger, som Regionsrådet har givet, viser driftsresultatet et samlet mindreforbrug på 183,2 mio. kr. og anlægsudgifterne er 630,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Under finansiering er der mindreindtægter for 207,2 mio. kr. Driftsresultatet er præget af en markant opbremsning i udgiftsudviklingen i slutningen af året. Det drejer sig bl.a. om udgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger, behandling over regionsgrænser, øget aktivitet samt udgifter til kvalitetsreform og trepartsmidler. Finansieringen indeholder bloktilskud, aktivitetsafhængige kommunale og statslige bidrag samt kommunalt grundbidrag. Finansiering medtager ikke låneoptag og træk på likviditeten. Udgiftsbudgettet er 1.453,5 mio. kr. større end finansieringen, idet der er budgetteret med et låneoptag på 341,9 mio. kr. og et træk på kassen på 1.111,6 mio. kr., jf. overførsel fra 2008 til Både låneoptag og trækket på kassen er blevet væsentlig mindre end forudsat. Regionen fik afslag på låneansøgninger i 2009 Det faktiske låneoptag er 0 mio. kr. Indenrigsog Sundhedsministeriet har ikke godkendt et låneoptag på 191 mio. kr. som forudsat omkring en hurtigere indfasning af overgangsordningen samt lån vedr. leasingafdrag på 104 mio. kr. som forudsat i budgettet. Region Midtjylland I Årsberetning

13 Ledelsesberetning resultatopgørelse Social og specialundervisning Socialområdet 2 centrale regnskabsresultater Social og specialundervisningsområdet omfatter forskellige sociale tilbud, specialundervisning og kommunikationstilbud. I forbindelse med opgørelsen af regnskabsresultatet på Socialområdet er der 2 regnskabsresultater:! Et samlet omkostningsbaseret regnskab, og! Et Kommuneregnskab i relation til den indgåede Rammeaftale mellem Kommunerne og Region Midtjylland Det samlede omkostningsbaserede regnskabsresultat er jf. resultatopgørelsen et underskud på 3,2 mio. kr. For at få kommuneregnskabet skal dette resultat korrigeres for henholdsvis hensættelser til feriepenge, almene boliger og anlæg. Omkostninger i mio. kr. Regnskab 2009 Regnskabsresultat for hovedkonto 2 3,2 Korrektion til kommuneregnskab Feriepenge -20,9 Almene boliger 6,3 Anlæg -6,3 Regnskab ift. kommuner -17,7 Som det fremgår af ovenstående tabel er Kommuneregnskabet i 2009 et overskud på 17,7 mio. kr. Foto: Troels Witter 12 Årsrapport 2009 I Region Midtjylland

14 Ledelsesberetning resultatopgørelse Regional Udvikling Regional Udvikling - omkostningsbaseret resultat Regional Udvikling afholder udgifter til kollektiv trafik, erhvervsudvikling, miljø, uddannelse og kultur samt administration. På det regionale udviklingsområde er der et overskud på 36,3 mio. kr. Overskuddet skyldes primært tidsforskydninger i udbetaling af midler vedr. erhvervsudvikling samt overskud vedr. kollektiv trafik. Overholdelse af økonomiaftalen På området for Regional Udvikling er det i Økonomiaftalen for 2009 aftalte udgiftsloft overholdt. Regional Udvikling, udgiftsbaseret resultat Mio. kr. Budget 2009 inkl. tillægsbev. Regnskab 2009 Afvigelse 1 Driftsudgifter 688,3 491,6 196,7 Anlæg 0,0 0,0 0,0 Finansiering -531,5-530,6-1,0 Resultat 2 156,8-38,9 195,7 Likvide aktiver -156,8 38,9-195,7 Netto 0,0 0,0 0, angiver mindreudgift eller merindtægt og angiver merudgift eller mindreindtægt. 2. Budget- og regnskabskolonnen angives differencen mellem udgifter og finansiering, hvor + svarer til større udgifter end finansiering. I kolonnen afvigelse svarer + til mindreudgifter i forholdet mellem budget og regnskab. Overholdelse af Regionsrådets bevilling Der er budgetteret med 156,8 mio. kr. ud over finansieringsgrundlaget, hvilket skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2008 til I 2009 er der brugt 38,9 mio. kr. mindre end finansieringsgrundlaget, hvilket angiver det udgiftsbaserede resultat. De beregnede omkostninger udgør -2,6 mio. kr. Det er således, at der samlet er uforbrugte midler på 196,7 mio. kr., som forventes overført til Der er primært tale om tidsforskydninger i udmøntningen af midler vedrørende erhvervsudvikling samt mindreforbrug vedr. kollektiv trafik. Region Midtjylland I Årsrapport

15 Ledelsesberetning balance Balance sammendrag Balance på 12,3 mia. kr. Regionens samlede balance var på 12,3 mia. kr. ved udgangen af Balancen er øget med 61 mio. kr. i forhold til Egenkapitalen er reduceret med 0,6 mia. kr., og udgjorde ved årets slutning 1,7 mia. kr. Balance - sammendrag mio. kr. Region Midtjylland i alt 31/ Region Midtjylland i alt 31/ Ændring 2008 til 2009 Aktiver Anlægsaktiver , ,1 537,3 Langfristet tilgodehavende 343,2 439,5 96,4 Kortfristet tilgodehavende 785,5 769,8-15,7 Likvide aktiver 716,3 196,2-520,0 Aktiver tilhørende fonds og legater 497,0 488,7-8,3 Mellemregning med foregående og følgende regnskabsår -313,4-341,9-28,5 Aktiver i alt , ,5 61,2 Passiver Egenkapital , ,8 623,8 Hensatte forpligtelser , ,1-320,4 Langfristet gæld , ,2-165,1 Kortfristet gæld , ,8-192,0 Passiver tilhørende fonds og legater -466,3-473,7-7,4 Passiver i alt , ,5-61,2 Aktiver Anlægsaktiver, som består af grunde, bygninger, apparatur og inventar, anlæg under udførelse og varebeholdninger m.v. er forøget med 0,5 mia. kr. efter fradrag af årets afskrivninger, jf. afslutning af større anlægsopgaver. Langfristet tilgodehavende, som består af udlån til spormodernisering af Odderbanen, erhvervsudviklingsprojekter og deponerede beløb vedrørende lejemål er forøget med 0,1 mia. kr., som primært skyldes udlån til spormodernisering. Kortfristet tilgodehavende er uændret. Kortfristet tilgodehavende består af tilgodehavender vedrørende drift af sociale tilbud, tilgodehavender på sundhed vedrørende mellemregional afregning, genoptræning og 14 Årsrapport 2009 I Region Midtjylland

16 Ledelsesberetning balance kommunal medfinansiering og tilgodehavender ved staten. Likvide aktiver er reduceret med 0,5 mia. kr., svarende til årets negative regnskabsresultat på 0,6 mia. kr. I budget 2009 var det forudsat, at de likvide midler skulle styrkes ved optagelse af lån. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har imidlertid givet afslag på en lånedispensationsansøgning til lån vedr. overgangsordningen 2008 og 2009 på henholdsvis 255 mio. kr. og 191 mio. kr. samt lån vedr. leasingafdrag på 104 mio. kr. Passiver Hensatte forpligtelser er steget med 0,3 mia. kr. og vedrører hensættelser til fremtidige udbetalinger af pension til tjenestemænd samt hensættelser vedrørende arbejdsskade- og patientskadeforsikring. Der er bl.a. tale om, at beregningen af pension til tjenestemænd nu forudsætter længere levealder. Langfristet gæld er steget med 0,2 mia. kr. Regionen har optaget nye lån inkl. leasingaftaler for 0,6 mia. kr. og betalt afdrag for almindelige lån og leasing for 0,4 mia. kr. Fonds og legater vedrører bl.a. forskningsprojekter inden for sundhed. Mellemregningen vedrører periodiseringen af betalinger mellem regnskabsår. Der er optaget lån for 0,1 mia. kr. til kræftapparatur og 0,2 mia. kr. til spormodernisering. Endvidere har regionen lånt 0,2 mia. kr. til afdrag på almindelige lån og leasingaftaler for 0,1 mia. kr. Kortfristet gæld er steget med 0,2 mia. kr., som vedrører ændring i hensættelse til feriepenge. Ændringer i aktiver og passiver og årets negative regnskabsresultat på 0,6 mia. kr. medfører, at egenkapitalen er formindsket med 0,6 mia. kr. Region Midtjylland I Årsrapport

17 Ledelsesberetning pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse sammendrag Likviditet under pres pga. økonomisk ubalance og afslag på låneansøgning Pengestrømsopgørelsen viser den samlede likviditetsvirkning af årets resultat af driftsaktiviteten, af anlægsaktiviteten og af låneoptag/afdrag. Pengestrømsopgørelse sammendrag mio. kr. Sundhed Social og specialundervisning Regional Udvikling Region Midtjylland i alt R2008 R 2009 R2008 R 2009 R2008 R 2009 R2008 R 2009 Regnskabsresultat -478,5-609,1-31,9-3,2 38,5 36,3-471,9-575,9 Regulering af beregnede omkostninger: Likviditetsvirkning fra drift 286,0 526,3 87,2 76,3-0,6 2,6 437,6 633,5 Likviditetsvirkning af investeringer -724,8-764,5-58,1-80,6 0,0 0,0-847,9-897,5 Samlet likviditetsvirkning -917,3-847,2-2,9-7,5 38,0 38,9-882,2-839,9 Øvrige likviditetsvirkning 2.490,0 319,9 Årets samlede likviditetsvirkning 1.607,8-520,0 + likvid beholdning primo -891,5 716,3 Likvid beholdning ultimo 716,3 196,2 Det samlede driftsresultat er som det fremgår af resultatopgørelsen på -575,9 mio. kr. I det samlede driftsresultatet indgår en række beregnede omkostninger, som ikke indebærer et træk på likviditeten. Det drejer sig om afskrivninger, pensionshensættelser, feriepenge m.v. Korrigeres der herfor vil likviditetsvirkningen fra driften forbedre resultatet med 633,5 mio. kr. Investeringer i bygninger og apparatur betyder omvendt et træk på likviditeten. Likviditetsvirkningen fra investeringer er -897,5 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning fra drift og investeringer er på -839,9 mio. kr. Øvrige likviditetsforskydninger er opgjort til 319,9 mio. kr., som følge af primært nettovirkningen af øget låneoptag og afdrag på eksterne lån. Der er tale om et markant fald i øvrige likviditetsforskydninger i forhold til 2008, hvilket skyldes at regionen i 2008 optog lån i forbindelse med omlægning af de tidligere amters kassekreditter. 16 Årsberetning 2008 I Region Midtjylland Foto: Troels Witter

18 Ledelsesberetning pengestrømsopgørelse Årets samlede likviditetsvirkning er et negativt bidrag til kassen på -520,0 mio. kr. Ved udgangen af 2009 er regionens likvide aktiver på 196,2 mio. kr. I 2008 var regionens likvide aktiver på 716,3 mio. kr. Regionens likviditet er faldet i Årsagen er bl.a. den økonomiske ubalance på flere områder på sundhedsområdet samt manglende muligheder for at optage lån, som forudsat ved budgetlægningen. Sundhed har et forbrug af likvider på 847 mio. kr. som vedrører merforbrug i forhold til økonomiaftalen på 353 mio. kr., manglende lånefinansiering på 295 mio. kr. Regionen afventer tilskud fra Kvalitetsfonden vedrørende anlægsopgaver på 165 mio. kr. Der er øvrige anlægsopgaver på 34 mio. kr. Manglende lånefinansiering, 295 mio. kr. og tilskud fra Kvalitetsfonden, 165 mio. kr. udgør i alt 460 mio. kr., som påvirker likviditeten negativt. Likviditeten skal bl.a. dække genbevilling i 2010 af mindreforbruget på driften samt tidsforskydninger på planlagte anlægs- og apparaturinvesteringer. Den likvide beholdning ultimo 2009 er en opgørelse af likviditeten den En opgørelse på en bestemt dag er følsom overfor konkrete ud- og indbetalinger samt evt. periodeforskydninger. Overførsel af bevillinger fra 2009 til sammendrag I forbindelse med regnskabsafslutningen overføres der i alt 1.043,1 mio. kr. fra 2009 til Overførsler fra 2009 til 2010 Mio.kr. Overførsel til 2010 Drift Anlæg Sundhed 123,4 625,4 Social og specialundervisning 51,0 46,5 Regional Udvikling 196,7 0,0 Fælles formål og administration -10,1 9,9 Overførsel til konto ,1-9,9 Overførsler i alt 371,1 672,0 Region Midtjylland I Årsrapport

19 Ledelsesberetning pengestrømsopgørelse Kassekreditreglen Der er fokus på, at regionen overholder den såkaldte kassekreditregel. Reglen betyder, at den likvide beholdning i gennemsnit for de seneste 12 måneder skal være positiv. beslutning i marts 2008 om at omlægge de tidligere amters kassekreditter til langfristede lån svarende til 1.240,9 mio. kr., hvilket har haft en positiv effekt på den gennemsnitlige likviditet. I pengestrømsopgørelsen indgår primo- og ultimolikviditeten opgjort efter bogføringsdato. Opgørelsen er påvirket af den usikkerhed der altid vil knytte sig til en given dato, idet der både på indtægts- og udgiftssiden forekommer mange forskydninger i bogføringen. I løbet af 2009 har den gennemsnitlige likviditet været stigende frem til maj 2009, hvor gennemsnittet var oppe på 1.858,2 mio. kr. Stigningen skyldes Regionsrådets Fra maj til december 2009 kan der dog konstateres et fald i gennemsnittet på ca. 370 mio. kr., som skyldes ubalancen i økonomien for sundhedskredsløbet. Figuren viser den gennemsnitlige likviditet i 2008 og 2009 beregnet som et glidende gennemsnit over 12 måneder. Opgørelsen viser, at gennemsnittet er på 1.491,2 mio. kr., hvilket er næsten uændret i forhold til gennemsnittet for 2008, der var på 1.485,2 mio. kr. Gennemsnitslikviditet (mio. kr.) Primo 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 30/11 31/ Årsrapport 2009 I Region Midtjylland

20 Ledelses- og styringsgrundlag Region Midtjylland rummer en bred vifte af opgaver og arbejdspladser. Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag er et fælles fundament for at varetage og videreudvikle de mange vigtige opgaver, som regionen har ansvaret for. fælles mission, en fælles vision og tre fælles værdier for regionen: dygtighed, dristighed og dialog. I ledelses- og styringsgrundlaget fremhæves 5 fokusområder: Formålet med ledelses- og styringsgrundlaget er:! at styrke sammenhængskraften i Region Midtjylland! at styrke den interne dialog i organisationen mellem de forskellige ledelsesområder og niveauer og mellem ledelse og medarbejdere! at sikre fælles retning og skabe helhed i analyser og indsats og resultater! at skabe et fælles grundlag for sprog for drøftelse af styring og ledelse Ledelses- og styringsgrundlaget indeholder de overordnede fælles principper for styring og ledelse i Region Midtjylland, herunder en! organisation! ydelse! effekt! ressourcer! omdømme Der fokuseres på organiseringen og behovet for ændringer heri, ydelse forstået som aktivitet, produktivitet og servicemål, der skal leveres, den effekt ydelserne har med hensyn til faglig og brugeroplevet kvalitet samt de ressourcer, der er til rådighed for at nå de ønskede resultater. Det endelige mål er at opnå et godt omdømme. Ledelsesberetningen er i det efterfølgende struktureret efter de 5 fokusområder. Region Midtjylland I Årsrapport

21 Ledelsesberetning ressourcer Ressourcer Fokusområdet ressourcer omhandler det fundament, der er til rådighed for at skabe ydelserne og dermed effekten. Det handler blandt andet om budgettet, bygninger, faciliteter og apparatur herunder it.! Strukturelt betingede udgiftsdrivende områder på sundhed! Region Midtjyllands økonomiske ubalance! Antal ansatte! Andre ressourceforhold Afsnittet omkring ressourcer er opdelt i følgende punkter:! Bevillingsoverholdelse på de 3 finansieringskredsløb! Besparelser i 2009 Sundhedsområdet Bevillingsoverholdelse på de 3 finansieringskredsløb I forhold til Regionsrådets udgifts- og indtægtsbevillinger for 2009 udviser regnskabet et mindreforbrug for alle tre finansieringskredsløb. Udgifter i mio kr. Opr. budget 2009 Korr. budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelse (KB-R) Sundhed Drift Hospitaler , , ,9-44,5 Fælles udgifter/indtægter 2.161, , ,1 68,4 Primær Sundhed i øvrigt 2.772, , ,9-138,0 Medicin 1.685, , ,3-31,4 Administration, Sundhed 113,2 101,7 97,0 4,7 Centrale puljer 13,0 0,0 0,0 0,0 Budgetregulering, december ,0 261,6 0,0 261,6 Somatik i alt , , ,2 120,9 Behandlingspsykiatri 1.282, , ,8-16,5 Fælles udgifter/indtægter 29,4 107,1 61,6 45,5 Budgetregulering, december ,0 6,2 0,0 6,2 Behandlingspsykiatri i alt 1.312, , ,3 35,2 Andel af fælles formål og adm.og renter 525,0 615,2 588,1 27,1 I alt udgifter , , ,6 183,2 =+ angiver mindreudgift og - angiver merudgift 20 Årsrapport 2009 I Region Midtjylland

Sammendrag af. Årsrapport 2009

Sammendrag af. Årsrapport 2009 Sammendrag af Årsrapport Forord Med 27.000 ansatte og en økonomi på næsten 25 mia. kr. er Region Midtjylland en af de største virksomheder i Danmark. Det er regionens hovedopgave at bidrage til velfærden

Læs mere

Årsrapport Foto: Troels Witter

Årsrapport Foto: Troels Witter Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Foto: Troels Witter Årsrapport 2009 Maj 2010 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Foto: Troels Witter Indholdsfortegnelse Forord... 4 Ledelsesberetning... 6 Resultatopgørelse... 8 Balance... 12 Pengestrømsopgørelse... 14 Sundhed...

Læs mere

Årsberetning 2008 Region Midtjylland

Årsberetning 2008 Region Midtjylland Årsberetning 2008 6. maj 2009 Årsberetning 2008 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord Ledelsesberetning Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Sidetal 1 Sundhed Somatik og sygesikring

Læs mere

Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 vice 0000000015 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet den 25. maj 2011

Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 vice 0000000015 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet den 25. maj 2011 Årsrapport 2010 Region Midtjylland i overblik Regnskab 2010 fordelt på områder: Omkostninger i mio. kr. Sociale tilbud 1.471 Behandlingspsykiatri 1.596 Sygesikringsmedicin 1.621 Primær sundhed i øvrigt

Læs mere

Sammendrag. Årsrapport 2011

Sammendrag. Årsrapport 2011 Sammendrag Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Maj 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 978-87-7788-268-5

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 vice 1305 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet 29.4.15

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 vice 1305 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet 29.4.15 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Maj 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.rm.dk/om+os/økonomi ISBN 978-87-7788-295-1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Årsrapport 16. 04. 2015

Årsrapport 16. 04. 2015 Årsrapport 2014 16. 04. 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Ledelsesberetning... 4 Koncernresultat Overblik...4 Økonomi og aktivitetstal - Overblik...6 Finansieringskredsløb og økonomistyring...7 Resultatopgørelse...8

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Årsrapport. Version pr. 16. maj 2012

Årsrapport. Version pr. 16. maj 2012 Årsrapport 2011 Version pr. 16. maj 2012 0 Indholdsfortegnelse Forord 1 Ledelsesberetning Områder Økonomi og aktivitetstal 3 Finansieringskredsløb og økonomistyring 4 Resultatopgørelse 5 Balance 12 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Årsrapport. Version pr. 12. maj 2011

Årsrapport. Version pr. 12. maj 2011 Årsrapport 2010 Version pr. 12. maj 2011 Region Midtjylland i overblik Regnskab 2010 fordelt på områder Omkostninger i mio. kr. Sociale tilbud; 1.471 Behandlingspsykiatri; 1.596 Sygesikringsmedicin; 1.621

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016

Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016 Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016 Forord Udvikling - og en økonomi i balance 1. januar 2017 havde regionerne og Region Midtjylland 10 års jubilæum. Siden 2007 har vi gjort store fremskridt

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budget 2011. og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1. Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer

Budget 2011. og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1. Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Budget 2011 og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 vice 1305 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet xxx

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 vice 1305 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet xxx Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Maj 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.rm.dk/om+os/økonomi ISBN 978-87-7788-295-1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands regnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner.

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

BUDGET 2010 og budgetoverslag 2011-2013

BUDGET 2010 og budgetoverslag 2011-2013 BUDGET 2010 og budgetoverslag 2011-2013 Regionsrådets 2. budgetbehandling Den 23. september 2009 Udkast til budgetbemærkninger Bind 1 Budget 2010, Bind 1 Indhold Indholdsfortegnelse...Sidetal 1 Hovedlinjer

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

Efterregulering af fordelingsaftale Strukturreform II Fordeling på forvaltningsniveau

Efterregulering af fordelingsaftale Strukturreform II Fordeling på forvaltningsniveau af fordelingsaftale Strukturreform 2007 II Fordeling på forvaltningsniveau Indhold Del II Fordeling på forvaltningsniveau... 3 1. Læsevejledning... 3 2. Indledning... 3 3. Principper for efterregulering

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011

Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Aftale om regionernes økonomi i 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 14. juni aftale om regionernes økonomi for 2009. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Kapitel 8. Indførelse af omkostningsbevillinger

Kapitel 8. Indførelse af omkostningsbevillinger Kapitel 8. Indførelse af omkostningsbevillinger i regionerne I forbindelse med oprettelsen af regionerne i 2007 blev der udviklet et særligt regionalt budget- og regnskabssystem. Det regionale budget-

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budget 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer BIND 1. Budget 2008. og budgetoverslag 2009-2011. BIND 1 Budgetbemærkninger inkl.

Budget 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer BIND 1. Budget 2008. og budgetoverslag 2009-2011. BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. Budget 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer BIND 1 Budget 2008 og budgetoverslag 2009-2011 BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Forord Region Midtjyllands budget 2008 er udarbejdet på grundlag

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere