Årsrapport 2009 Maj Region Midtjylland Skottenborg Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Årsrapport 2009

3 Årsrapport 2009 Maj 2010 Region Midtjylland Skottenborg Viborg Årsrapporten findes også på: ISBN

4 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Ledelsesberetning... 6 Resultatopgørelse... 8 Balance Pengestrømsopgørelse Beretninger Sundhed Somatik og sygesikring Hospitaler Behandlingspsykiatri Social og specialundervisning Regional Udvikling Regnskab og noter Region Midtjylland I Årsrapport

5 Forord Med ansatte og en økonomi på næsten 25 mia. kr. er Region Midtjylland en af de største virksomheder i Danmark. Det er regionens hovedopgave at bidrage til velfærden ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Sundhedsområdet Det er regionens ambition at skabe et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau til gavn for alle borgere. Til trods for en meget anstrengt økonomi er der også i 2009 opnået betydelige resultater. Det økonomiske resultat viser blandt andet, at Region Midtjylland på sundhedsområdets driftsbudget har brugt godt 350 mio. kr. mere end de rammer, der ligger i økonomiaftalen. Det svarer til ca. 2 % af den samlede udgiftsramme. Den økonomiske ubalance skyldes, at udgifterne på områder, som regionen vanskeligt kan styre, stiger langt mere end forudsat. Der kommer nye og bedre behandlingsmetoder hurtigere end forudsat. Der er flere borgere, der går til læge. Der er flere borgere, der ønsker behandling f.eks. operation af dårligt knæ eller hofte, operation for fedme, eller behandling af kroniske lidelser. Den årlige udgiftsvækst til ny medicin ligger væsentlig over det forudsatte. På de somatiske hospitaler er behandlingsaktiviteten i perioden 2007 til 2009 øget med gennemsnitlig 5,6 %. Det er navnlig behandlingen af de allermest syge, der er øget i denne periode. Behandlingen af kræftpatienter er øget med 22 % fra 2007 til 2009, svarende til 11 % pr. år. Foto: Troels Witter 4 Årsrapport 2009 I Region Midtjylland

6 I psykiatrien behandles ca flere patienter i 2009 i forhold til året før. Dette svarer til en vækst på ca. 5,5 %. Tilvæksten skyldes den indførte udrednings- og behandlingsret, hvor ventetiden er max. 2 måneder. Region Midtjylland har en meget høj produktivitet på regionens somatiske hospitaler. Det er således, at 5 ud af landets 10 mest produktive hospitaler, ligger i Region Midtjylland. De vanskelige økonomiske betingelser har medført betydelige ekstraordinære besparelser på vores hospitaler, som ligger ud over det almindelige årlige produktivitetskrav på 2 %. Disse besparelser har i de seneste 3 år ligget på ca. 250 mio. kr. pr. år. Dermed er det årlige produktivitetskrav over 4 %. Det er der næppe andre offentlige eller private sektorer, der har præsteret. Til trods for de betydelige besparelser, så får borgerne høj kvalitet for indsatsen. Den brugeroplevede kvalitet er meget høj. Det er ca. 93 % af alle indlagte og 96 % af alle ambulante patienter, der har et virkeligt godt eller godt indtryk af deres behandlingsforløb. Generelt er patienterne i Region Midtjylland mere positive sammenlignet med andre regioner. Den faglige kvalitet understøttes af, at Århus Universitetshospital, Skejby for andet år i træk er kåret som landets bedste hospital, og Psykiatrien i Region Midtjylland er kåret som landets bedste, mens Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er kåret som landets bedste inden for 11 forskellige faglige specialer. Der er ingen tvivl om, at regionens personale yder en kæmpe faglig og engageret indsats for at skabe disse resultater. Socialområdet Det er Region Midtjyllands ambition, at levere sociale ydelser på højt internationalt niveau. Der har også i 2009 været en betydelig efterspørgsel efter regionens sociale tilbud. Den gennemsnitlige belægning for regionens botilbud er på 115 % i 2009 mod 104 % i På aktivitetstilbuddene er belægningen på 102 % mod 107 % i Regional Udvikling Det er Region Midtjyllands ambition at forøge viden og udvikling i erhvervslivet, i den offentlige sektor og i offentligheden samt at skabe vilkår for vækst i borgernes indkomst. Årsrapporten giver en nærmere beskrivelse af en omfattende aktivitet omkring initiativer vedrørende erhvervsudviklingen, indsatsen på miljøområdet og den kollektive trafik samt en række eksempler på projekter, der udvikler og støtter innovation inden for erhvervsudvikling, uddannelse og kultur. I årsrapporten 2009 kan du læse meget mere om Region Midtjyllands resultater for 2009 inden for sundhedsområdet, det sociale område og regional udvikling. God læselyst. Der er i 2009 arbejdet intensivt med implementering af hospitalsplaner, akutplaner, psykiatriplaner, forbedring af den præhospitale indsats og nye sygehusbyggerier. Disse opgaver vil også i de kommende år være en kæmpe udfordring. Bent Hansen Region Midtjylland I Årsrapport

7 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Finansieringskredsløb og økonomistyring Regionernes budget og regnskab inddeles i 3 adskilte finansielle kredsløb:! Sundhedsområdet! Regional udvikling! Socialområdet Inddelingen af regionens servicetilbud i 3 adskilte kredsløb indebærer, at den økonomiske situation og regnskabet må vurderes særskilt inden for det enkelte finansieringskredsløb. Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler skal regnskabsresultatet for alle 3 kredsløb opgøres efter det omkostningsbaserede regnskabsprincip. Sundhed og Regional Udvikling Udgangspunktet for budget og regnskab på Sundhedsområdet er det omkostningsbaserede princip jf. Budget og regnskabsreglerne. Imidlertid er Økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner udgiftsbaseret. På den baggrund er økonomistyringen i Region Midtjylland også tilrettelagt udgiftsbaseret på sundhedsområdet. Budget og regnskab på det regionale udviklingsområde er ligeledes baseret på omkostningsbaserede regnskabsprincipper jf. Budget og Regnskabsreglerne. De beregnede omkostninger er begrænsede, hvorfor området har været udgiftsstyret. Socialområdet Budget og regnskab for socialområdet er baseret på omkostningsprincippet. Rammerne for budget og regnskab fastsættes i de årlige rammeaftaler med kommunerne. Kommunerne betaler via taksterne for periodens ressourceforbrug. Det betyder, at kommunerne betaler for årets afskrivninger, forrentninger og hensættelser til tjenestemandspensioner. Regnskabsresultatet for socialområdet vurderes i forhold til de faktiske kommunale takstbetalinger sammenholdt med de faktiske afholdte omkostninger. Fællesområder Omkostninger vedrørende den politiske organisering samt fælles administrative tværgående og koordinerende opgaver skal fordeles på de 3 finansieringskredsløb efter en fastsat fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen skal så vidt muligt afspejle det reelle ressourcetræk fra de 3 finansieringskredsløb på fællesområdet. Styringen på fællesområderne er i hovedtræk også udgiftsbaseret, idet området i langt overvejende grad finansieres af sundhedsområdet. Et regnskab og 3 resultater Regionens regnskab vurderes i forhold til 3 resultater:! Det omkostningsbaserede resultat! Udgiftsbaseret resultat sammenholdt med økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner! Overholdelse af Regionsrådets bevillinger 6 Årsrapport 2009 I Region Midtjylland

8 Ledelsesberetning Det udgiftsbaserede regnskabsprincip I udgiftsprincippet fokuseres på udgifter og indtægter i det år, hvor transaktionen finder sted. Udgiftsprincippet fokuserer udelukkende på likviditetsforbruget. Det omkostningsbaserede regnskabsprincip Det omkostningsbaserede regnskab fokuserer på periodens ressourceforbrug, dvs. omkostningerne periodiseres svarende til forbrugstidspunktet. Det betyder, at udgifter til investeringer og større anskaffelser periodiseres i resultatopgørelsen og fordeles over en årrække som afskrivninger, svarende til aktivets levetid. Tilsvarende registreres hensættelser til f.eks. feriepenge og tjenestemandspensioner, når disse optjenes. Foto: Niels Åge Skovbo Region Midtjylland I Årsrapport

9 Ledelsesberetning resultatopgørelse Resultatopgørelse - sammendrag Resultatopgørelsen viser forskellen mellem regionens driftsomkostninger fratrukket evt. driftsindtægter og finansieringsindtægter. Resultatopgørelse - sammendrag mio. kr. Sundhed Social og specialundervisning Regional Udvikling Region Midtjylland i alt R 2008 R 2009 R 2008 R 2009 R 2008 R 2009 R 2008 R 2009 Driftsindtægter , , , ,5-22,5-30, , ,6 Driftsomkostninger , , , ,1 469,7 524, , ,7 i alt Heraf: Somatik og sygesikring , ,1 Behandlingspsykiatri 1.428, ,3 Drift før finansiering , ,3 82,1 56,6 447,2 494, , ,1 Finansieringsindtægter , ,2-50,2-53,4-485,7-530, , ,2 Regnskabsresultat 478,5 609,1 31,9 3,2-38,5-36,3 471,9 575,9 Fortegn: + indtægter mindre end omkostninger, - indtægter større end omkostninger Det omkostningsbaserede resultat for Region Midtjylland Det samlede omkostningsbaserede regnskabsresultat er i 2009 opgjort for Region Midtjylland til et samlet underskud på 576 mio. kr. sundhed, præhospital indsats, en række fællesudgifter samt administration. På sundhedsområdet er der et underskud på 609,1 mio. kr. De samlede finansieringsindtægter er på godt 20,4 mia. kr., mens de samlede driftsomkostninger før finansiering er på knap 21 mia. kr. Det omkostningsbaserede resultat, økonomiaftalen og forbrug af likvide midler: Underskuddet skyldes især et merforbrug til Sundhed set i forhold til aftalen mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for Og på indtægtssiden afventer regionen statens tilskud til nyt byggeri (Kvalitetsfonden). Herudover er der ændringer vedrørende beregnede omkostninger. Sundhed Sundhedsområdet omkostningsbaseret resultat Sundhedsområdet omfatter de somatiske hospitaler, behandlingspsykiatrien, primær Sundhed Mio. kr. Økonomiaftalen med regeringen merforbrug 353 Udgiftsløft - Vedrørende overgangsordning på 191 mio. kr. og leasing 104 mio. kr., som jf. budget 2009 var forudsat lånefinansieret Anlægsopgaver finansieret af likvide midler - Regionen afventer tilskud vedrørende anlægsprojekter for 165 mio. kr. fra Kvalitetsfonden Udgiftsbaseret resultat og forbrug af likvide midler Regulering vedrørende beregnede omkostninger (netto) Omkostningsbaseret resultat - merforbrug Årsrapport 2009 I Region Midtjylland

10 Ledelsesberetning resultatopgørelse Underskuddet skyldes især et merforbrug på 353 mio. kr. set i forhold til økonomiaftalen. Underskuddet omhandler ubalancer på vanskeligt styrbare områder:! Ny dyr medicin, 57 mio. kr.! Præhospital ambulancer og flere akutbiler, 59 mio. kr.! Udvidet frit sygehusvalg, 37 mio. kr.! Behandling over regionsgrænser, 24 mio. kr.! Primær Sundhed praksisområdet, 138 mio. kr.! Respiratorpatienter i eget hjem, 18 mio. kr.! Øvrige patientforsikring mv., 20 mio. kr. Hospitalerne har inden for udgiftsrammen præsteret mere aktivitet på 8,9 %. Korrigeres aktiviteten for konflikten i 2008, svarer det til mere aktivitet i 2009 på 5,5 %. Jf. økonomiaftalen er der forudsat mere aktivitet på 3,5 %. I forhold til økonomiaftalen har hospitalerne i 2009 reelt præsteret mere aktivitet på 2 %. I budget 2009 var der jf. aftale mellem regionerne aftalt at løfte udgiftsniveauet med 295 mio. kr., som var forudsat lånefinansieret. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har imidlertid ikke givet lånedispensation hertil. Anlægsopgaver for i alt 199 mio. kr. er finansieret af likvide midler. Heraf afventer Regionen tilskud fra Kvalitetsfonden til anlægsprojekter for 165 mio. kr., som er afholdt i Regionen har fået et foreløbigt tilsagn fra regeringen til anlægsprojekterne. Udbetaling af tilskud for 2009 og tidligere år afventer statens endelige godkendelse. Herudover finansierer de likvide midler 34 mio. kr. af årets samlede anlægsaktivitet, som i øvrigt er finansieret af bloktilskuddet. I det omkostningsbaserede regnskab indgår beregnede nettoomkostninger på -238,1 mio. kr. jf. oversigt over beregnede omkostninger. Overholdelse af økonomiaftalen De årlige økonomiaftaler med regeringen om næste års økonomi angiver de økonomiske rammer og vilkår for regionens virksomhed. I økonomiaftalerne for både 2007, 2008 og 2009 har det været tillagt afgørende betydning, at aftalerne efterleves både i budget og regnskab. Udgiftsloftet til drift opgøres jf. økonomiaftalens præmisser ekskl. medicin (medicingarantien) og renteudgifter. Udgiftsloftet reguleres i forbindelse med midtvejsregulering, DUT-reguleringer for lovændringer m.v. I alt udgør udgiftsloftet mio. kr. Økonomiaftalens forudsætninger sammenholdes med regnskabsresultatet for Sundhedsområdet Driftsbudget og -regnskab Udgiftsloft Økonomiaftale m.v Udgiftsloft drift, Økonomiaftale 2009 (ekskl. renter) Mio. kr Medicin Midtvejsregulering, DUT-reguleringer 137 Korrigeret udgiftsloft - drift jf. økonomiaftale og reguleringer Udgiftsbaseret realiseret resultat (ekskl. medicin og renter) Merforbrug i forhold til økonomiaftale 353 Overførsler 2008 til Overførsler 2009 til Merforbrug inkl. forskydning i overførsler 305 Regnskabsresultatet ekskl. medicin og renter udgør i alt mio. kr. i Region Midtjylland I Årsrapport

11 Ledelsesberetning resultatopgørelse Driftsudgifterne i 2009 er således 353 mio. kr. højere end økonomiaftalen. Underskuddet i forhold til økonomiaftalen er på 2 %. Tages der højde for at der er overført 171 mio. kr. fra 2008 til 2009 og der overføres 123 mio. kr. fra 2009 til 2010, som følge af betalingsforskydninger, udgør merforbruget i forhold til økonomiaftalen 305 mio. kr. DUT-regulering Når Folketinget og regeringen gennemfører regelændringer af bindende karakter for regionerne, skal det statslige bloktilskud justeres svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for regionerne under ét af de nye regler. Overholdelse af Regionsrådets bevilling Regnskabsresultatet på sundhedsområdet skal vurderes i forhold til det udgiftsbaserede resultat, idet budget 2009, Regionsrådets løbende bevillinger og økonomistyringen er afgivet efter dette princip. Tabellen viser de beregnede omkostninger og sammenhængen mellem nettoomkostninger og nettoudgifter før finansiering: Sundhed Mio. kr. Nettoomkostninger før finansiering ,3 Aktiverede anskaffelser 764,5 Af- og nedskrivninger -440,6 Lagerreguleringer 3,4 Pensionshensættelser -88,4 Feriepengehensættelser -101,8 Øvrige periodiseringer 101,0 I alt 238,1 Nettoudgifter før finansiering ,4 Forskellen mellem omkostninger og udgiftsbaseret resultat udgør 238,1 mio. kr. og omhandler bl.a. beregnede omkostninger til afskrivninger, hensættelse til feriepenge, patienterstatning og arbejdsskade samt tjenestemandspension. 10 Årsrapport 2009 I Region Midtjylland

12 Ledelsesberetning resultatopgørelse Sundhedsområdet, udgiftsbaseret resultat og finansiering heraf Mio. kr. Budget 2009 inkl. tillægsbev. Regnskab 2009 Afvigelse 1 Driftudgifter , ,6 183,2 Anlæg 1.536,0 905,8 630,2 I alt , ,4 813,4 Finansiering , ,2-207,2 Resultat ,5 847,2 606,2 Låneoptag 3-341,9 0,0-341,9 heraf drift -295,0 0,0-295,0 heraf anlæg -46,9 0,0-46,9 Likvide aktiver ,6-847,2-264,4 Netto 0,0 0,0 0, angiver mindreudgift eller merindtægt og angiver merudgift eller mindreindtægt. 2. Budget- og regnskabskolonnen angives differencen mellem udgifter og finansiering, hvor + svarer til større udgifter end finansiering. I kolonnen afvigelse svarer + til mindreudgifter i forholdet mellem budget og regnskab. 3. Oversigt over budgetteret låneoptag og træk på likvide aktiver i 2009 findes i note 15 i afsnit med regnskabstal. I forhold til budget 2009 og de tillægsbevillinger, som Regionsrådet har givet, viser driftsresultatet et samlet mindreforbrug på 183,2 mio. kr. og anlægsudgifterne er 630,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Under finansiering er der mindreindtægter for 207,2 mio. kr. Driftsresultatet er præget af en markant opbremsning i udgiftsudviklingen i slutningen af året. Det drejer sig bl.a. om udgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger, behandling over regionsgrænser, øget aktivitet samt udgifter til kvalitetsreform og trepartsmidler. Finansieringen indeholder bloktilskud, aktivitetsafhængige kommunale og statslige bidrag samt kommunalt grundbidrag. Finansiering medtager ikke låneoptag og træk på likviditeten. Udgiftsbudgettet er 1.453,5 mio. kr. større end finansieringen, idet der er budgetteret med et låneoptag på 341,9 mio. kr. og et træk på kassen på 1.111,6 mio. kr., jf. overførsel fra 2008 til Både låneoptag og trækket på kassen er blevet væsentlig mindre end forudsat. Regionen fik afslag på låneansøgninger i 2009 Det faktiske låneoptag er 0 mio. kr. Indenrigsog Sundhedsministeriet har ikke godkendt et låneoptag på 191 mio. kr. som forudsat omkring en hurtigere indfasning af overgangsordningen samt lån vedr. leasingafdrag på 104 mio. kr. som forudsat i budgettet. Region Midtjylland I Årsberetning

13 Ledelsesberetning resultatopgørelse Social og specialundervisning Socialområdet 2 centrale regnskabsresultater Social og specialundervisningsområdet omfatter forskellige sociale tilbud, specialundervisning og kommunikationstilbud. I forbindelse med opgørelsen af regnskabsresultatet på Socialområdet er der 2 regnskabsresultater:! Et samlet omkostningsbaseret regnskab, og! Et Kommuneregnskab i relation til den indgåede Rammeaftale mellem Kommunerne og Region Midtjylland Det samlede omkostningsbaserede regnskabsresultat er jf. resultatopgørelsen et underskud på 3,2 mio. kr. For at få kommuneregnskabet skal dette resultat korrigeres for henholdsvis hensættelser til feriepenge, almene boliger og anlæg. Omkostninger i mio. kr. Regnskab 2009 Regnskabsresultat for hovedkonto 2 3,2 Korrektion til kommuneregnskab Feriepenge -20,9 Almene boliger 6,3 Anlæg -6,3 Regnskab ift. kommuner -17,7 Som det fremgår af ovenstående tabel er Kommuneregnskabet i 2009 et overskud på 17,7 mio. kr. Foto: Troels Witter 12 Årsrapport 2009 I Region Midtjylland

14 Ledelsesberetning resultatopgørelse Regional Udvikling Regional Udvikling - omkostningsbaseret resultat Regional Udvikling afholder udgifter til kollektiv trafik, erhvervsudvikling, miljø, uddannelse og kultur samt administration. På det regionale udviklingsområde er der et overskud på 36,3 mio. kr. Overskuddet skyldes primært tidsforskydninger i udbetaling af midler vedr. erhvervsudvikling samt overskud vedr. kollektiv trafik. Overholdelse af økonomiaftalen På området for Regional Udvikling er det i Økonomiaftalen for 2009 aftalte udgiftsloft overholdt. Regional Udvikling, udgiftsbaseret resultat Mio. kr. Budget 2009 inkl. tillægsbev. Regnskab 2009 Afvigelse 1 Driftsudgifter 688,3 491,6 196,7 Anlæg 0,0 0,0 0,0 Finansiering -531,5-530,6-1,0 Resultat 2 156,8-38,9 195,7 Likvide aktiver -156,8 38,9-195,7 Netto 0,0 0,0 0, angiver mindreudgift eller merindtægt og angiver merudgift eller mindreindtægt. 2. Budget- og regnskabskolonnen angives differencen mellem udgifter og finansiering, hvor + svarer til større udgifter end finansiering. I kolonnen afvigelse svarer + til mindreudgifter i forholdet mellem budget og regnskab. Overholdelse af Regionsrådets bevilling Der er budgetteret med 156,8 mio. kr. ud over finansieringsgrundlaget, hvilket skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2008 til I 2009 er der brugt 38,9 mio. kr. mindre end finansieringsgrundlaget, hvilket angiver det udgiftsbaserede resultat. De beregnede omkostninger udgør -2,6 mio. kr. Det er således, at der samlet er uforbrugte midler på 196,7 mio. kr., som forventes overført til Der er primært tale om tidsforskydninger i udmøntningen af midler vedrørende erhvervsudvikling samt mindreforbrug vedr. kollektiv trafik. Region Midtjylland I Årsrapport

15 Ledelsesberetning balance Balance sammendrag Balance på 12,3 mia. kr. Regionens samlede balance var på 12,3 mia. kr. ved udgangen af Balancen er øget med 61 mio. kr. i forhold til Egenkapitalen er reduceret med 0,6 mia. kr., og udgjorde ved årets slutning 1,7 mia. kr. Balance - sammendrag mio. kr. Region Midtjylland i alt 31/ Region Midtjylland i alt 31/ Ændring 2008 til 2009 Aktiver Anlægsaktiver , ,1 537,3 Langfristet tilgodehavende 343,2 439,5 96,4 Kortfristet tilgodehavende 785,5 769,8-15,7 Likvide aktiver 716,3 196,2-520,0 Aktiver tilhørende fonds og legater 497,0 488,7-8,3 Mellemregning med foregående og følgende regnskabsår -313,4-341,9-28,5 Aktiver i alt , ,5 61,2 Passiver Egenkapital , ,8 623,8 Hensatte forpligtelser , ,1-320,4 Langfristet gæld , ,2-165,1 Kortfristet gæld , ,8-192,0 Passiver tilhørende fonds og legater -466,3-473,7-7,4 Passiver i alt , ,5-61,2 Aktiver Anlægsaktiver, som består af grunde, bygninger, apparatur og inventar, anlæg under udførelse og varebeholdninger m.v. er forøget med 0,5 mia. kr. efter fradrag af årets afskrivninger, jf. afslutning af større anlægsopgaver. Langfristet tilgodehavende, som består af udlån til spormodernisering af Odderbanen, erhvervsudviklingsprojekter og deponerede beløb vedrørende lejemål er forøget med 0,1 mia. kr., som primært skyldes udlån til spormodernisering. Kortfristet tilgodehavende er uændret. Kortfristet tilgodehavende består af tilgodehavender vedrørende drift af sociale tilbud, tilgodehavender på sundhed vedrørende mellemregional afregning, genoptræning og 14 Årsrapport 2009 I Region Midtjylland

16 Ledelsesberetning balance kommunal medfinansiering og tilgodehavender ved staten. Likvide aktiver er reduceret med 0,5 mia. kr., svarende til årets negative regnskabsresultat på 0,6 mia. kr. I budget 2009 var det forudsat, at de likvide midler skulle styrkes ved optagelse af lån. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har imidlertid givet afslag på en lånedispensationsansøgning til lån vedr. overgangsordningen 2008 og 2009 på henholdsvis 255 mio. kr. og 191 mio. kr. samt lån vedr. leasingafdrag på 104 mio. kr. Passiver Hensatte forpligtelser er steget med 0,3 mia. kr. og vedrører hensættelser til fremtidige udbetalinger af pension til tjenestemænd samt hensættelser vedrørende arbejdsskade- og patientskadeforsikring. Der er bl.a. tale om, at beregningen af pension til tjenestemænd nu forudsætter længere levealder. Langfristet gæld er steget med 0,2 mia. kr. Regionen har optaget nye lån inkl. leasingaftaler for 0,6 mia. kr. og betalt afdrag for almindelige lån og leasing for 0,4 mia. kr. Fonds og legater vedrører bl.a. forskningsprojekter inden for sundhed. Mellemregningen vedrører periodiseringen af betalinger mellem regnskabsår. Der er optaget lån for 0,1 mia. kr. til kræftapparatur og 0,2 mia. kr. til spormodernisering. Endvidere har regionen lånt 0,2 mia. kr. til afdrag på almindelige lån og leasingaftaler for 0,1 mia. kr. Kortfristet gæld er steget med 0,2 mia. kr., som vedrører ændring i hensættelse til feriepenge. Ændringer i aktiver og passiver og årets negative regnskabsresultat på 0,6 mia. kr. medfører, at egenkapitalen er formindsket med 0,6 mia. kr. Region Midtjylland I Årsrapport

17 Ledelsesberetning pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse sammendrag Likviditet under pres pga. økonomisk ubalance og afslag på låneansøgning Pengestrømsopgørelsen viser den samlede likviditetsvirkning af årets resultat af driftsaktiviteten, af anlægsaktiviteten og af låneoptag/afdrag. Pengestrømsopgørelse sammendrag mio. kr. Sundhed Social og specialundervisning Regional Udvikling Region Midtjylland i alt R2008 R 2009 R2008 R 2009 R2008 R 2009 R2008 R 2009 Regnskabsresultat -478,5-609,1-31,9-3,2 38,5 36,3-471,9-575,9 Regulering af beregnede omkostninger: Likviditetsvirkning fra drift 286,0 526,3 87,2 76,3-0,6 2,6 437,6 633,5 Likviditetsvirkning af investeringer -724,8-764,5-58,1-80,6 0,0 0,0-847,9-897,5 Samlet likviditetsvirkning -917,3-847,2-2,9-7,5 38,0 38,9-882,2-839,9 Øvrige likviditetsvirkning 2.490,0 319,9 Årets samlede likviditetsvirkning 1.607,8-520,0 + likvid beholdning primo -891,5 716,3 Likvid beholdning ultimo 716,3 196,2 Det samlede driftsresultat er som det fremgår af resultatopgørelsen på -575,9 mio. kr. I det samlede driftsresultatet indgår en række beregnede omkostninger, som ikke indebærer et træk på likviditeten. Det drejer sig om afskrivninger, pensionshensættelser, feriepenge m.v. Korrigeres der herfor vil likviditetsvirkningen fra driften forbedre resultatet med 633,5 mio. kr. Investeringer i bygninger og apparatur betyder omvendt et træk på likviditeten. Likviditetsvirkningen fra investeringer er -897,5 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning fra drift og investeringer er på -839,9 mio. kr. Øvrige likviditetsforskydninger er opgjort til 319,9 mio. kr., som følge af primært nettovirkningen af øget låneoptag og afdrag på eksterne lån. Der er tale om et markant fald i øvrige likviditetsforskydninger i forhold til 2008, hvilket skyldes at regionen i 2008 optog lån i forbindelse med omlægning af de tidligere amters kassekreditter. 16 Årsberetning 2008 I Region Midtjylland Foto: Troels Witter

18 Ledelsesberetning pengestrømsopgørelse Årets samlede likviditetsvirkning er et negativt bidrag til kassen på -520,0 mio. kr. Ved udgangen af 2009 er regionens likvide aktiver på 196,2 mio. kr. I 2008 var regionens likvide aktiver på 716,3 mio. kr. Regionens likviditet er faldet i Årsagen er bl.a. den økonomiske ubalance på flere områder på sundhedsområdet samt manglende muligheder for at optage lån, som forudsat ved budgetlægningen. Sundhed har et forbrug af likvider på 847 mio. kr. som vedrører merforbrug i forhold til økonomiaftalen på 353 mio. kr., manglende lånefinansiering på 295 mio. kr. Regionen afventer tilskud fra Kvalitetsfonden vedrørende anlægsopgaver på 165 mio. kr. Der er øvrige anlægsopgaver på 34 mio. kr. Manglende lånefinansiering, 295 mio. kr. og tilskud fra Kvalitetsfonden, 165 mio. kr. udgør i alt 460 mio. kr., som påvirker likviditeten negativt. Likviditeten skal bl.a. dække genbevilling i 2010 af mindreforbruget på driften samt tidsforskydninger på planlagte anlægs- og apparaturinvesteringer. Den likvide beholdning ultimo 2009 er en opgørelse af likviditeten den En opgørelse på en bestemt dag er følsom overfor konkrete ud- og indbetalinger samt evt. periodeforskydninger. Overførsel af bevillinger fra 2009 til sammendrag I forbindelse med regnskabsafslutningen overføres der i alt 1.043,1 mio. kr. fra 2009 til Overførsler fra 2009 til 2010 Mio.kr. Overførsel til 2010 Drift Anlæg Sundhed 123,4 625,4 Social og specialundervisning 51,0 46,5 Regional Udvikling 196,7 0,0 Fælles formål og administration -10,1 9,9 Overførsel til konto ,1-9,9 Overførsler i alt 371,1 672,0 Region Midtjylland I Årsrapport

19 Ledelsesberetning pengestrømsopgørelse Kassekreditreglen Der er fokus på, at regionen overholder den såkaldte kassekreditregel. Reglen betyder, at den likvide beholdning i gennemsnit for de seneste 12 måneder skal være positiv. beslutning i marts 2008 om at omlægge de tidligere amters kassekreditter til langfristede lån svarende til 1.240,9 mio. kr., hvilket har haft en positiv effekt på den gennemsnitlige likviditet. I pengestrømsopgørelsen indgår primo- og ultimolikviditeten opgjort efter bogføringsdato. Opgørelsen er påvirket af den usikkerhed der altid vil knytte sig til en given dato, idet der både på indtægts- og udgiftssiden forekommer mange forskydninger i bogføringen. I løbet af 2009 har den gennemsnitlige likviditet været stigende frem til maj 2009, hvor gennemsnittet var oppe på 1.858,2 mio. kr. Stigningen skyldes Regionsrådets Fra maj til december 2009 kan der dog konstateres et fald i gennemsnittet på ca. 370 mio. kr., som skyldes ubalancen i økonomien for sundhedskredsløbet. Figuren viser den gennemsnitlige likviditet i 2008 og 2009 beregnet som et glidende gennemsnit over 12 måneder. Opgørelsen viser, at gennemsnittet er på 1.491,2 mio. kr., hvilket er næsten uændret i forhold til gennemsnittet for 2008, der var på 1.485,2 mio. kr. Gennemsnitslikviditet (mio. kr.) Primo 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 30/11 31/ Årsrapport 2009 I Region Midtjylland

20 Ledelses- og styringsgrundlag Region Midtjylland rummer en bred vifte af opgaver og arbejdspladser. Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag er et fælles fundament for at varetage og videreudvikle de mange vigtige opgaver, som regionen har ansvaret for. fælles mission, en fælles vision og tre fælles værdier for regionen: dygtighed, dristighed og dialog. I ledelses- og styringsgrundlaget fremhæves 5 fokusområder: Formålet med ledelses- og styringsgrundlaget er:! at styrke sammenhængskraften i Region Midtjylland! at styrke den interne dialog i organisationen mellem de forskellige ledelsesområder og niveauer og mellem ledelse og medarbejdere! at sikre fælles retning og skabe helhed i analyser og indsats og resultater! at skabe et fælles grundlag for sprog for drøftelse af styring og ledelse Ledelses- og styringsgrundlaget indeholder de overordnede fælles principper for styring og ledelse i Region Midtjylland, herunder en! organisation! ydelse! effekt! ressourcer! omdømme Der fokuseres på organiseringen og behovet for ændringer heri, ydelse forstået som aktivitet, produktivitet og servicemål, der skal leveres, den effekt ydelserne har med hensyn til faglig og brugeroplevet kvalitet samt de ressourcer, der er til rådighed for at nå de ønskede resultater. Det endelige mål er at opnå et godt omdømme. Ledelsesberetningen er i det efterfølgende struktureret efter de 5 fokusområder. Region Midtjylland I Årsrapport

21 Ledelsesberetning ressourcer Ressourcer Fokusområdet ressourcer omhandler det fundament, der er til rådighed for at skabe ydelserne og dermed effekten. Det handler blandt andet om budgettet, bygninger, faciliteter og apparatur herunder it.! Strukturelt betingede udgiftsdrivende områder på sundhed! Region Midtjyllands økonomiske ubalance! Antal ansatte! Andre ressourceforhold Afsnittet omkring ressourcer er opdelt i følgende punkter:! Bevillingsoverholdelse på de 3 finansieringskredsløb! Besparelser i 2009 Sundhedsområdet Bevillingsoverholdelse på de 3 finansieringskredsløb I forhold til Regionsrådets udgifts- og indtægtsbevillinger for 2009 udviser regnskabet et mindreforbrug for alle tre finansieringskredsløb. Udgifter i mio kr. Opr. budget 2009 Korr. budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelse (KB-R) Sundhed Drift Hospitaler , , ,9-44,5 Fælles udgifter/indtægter 2.161, , ,1 68,4 Primær Sundhed i øvrigt 2.772, , ,9-138,0 Medicin 1.685, , ,3-31,4 Administration, Sundhed 113,2 101,7 97,0 4,7 Centrale puljer 13,0 0,0 0,0 0,0 Budgetregulering, december ,0 261,6 0,0 261,6 Somatik i alt , , ,2 120,9 Behandlingspsykiatri 1.282, , ,8-16,5 Fælles udgifter/indtægter 29,4 107,1 61,6 45,5 Budgetregulering, december ,0 6,2 0,0 6,2 Behandlingspsykiatri i alt 1.312, , ,3 35,2 Andel af fælles formål og adm.og renter 525,0 615,2 588,1 27,1 I alt udgifter , , ,6 183,2 =+ angiver mindreudgift og - angiver merudgift 20 Årsrapport 2009 I Region Midtjylland

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 vice 1305 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet xxx

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 vice 1305 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet xxx Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Maj 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.rm.dk/om+os/økonomi ISBN 978-87-7788-295-1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012

BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012 BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Regionsrådets 2. budgetbehandling Den 24. september 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Bind 1 Forord Region Midtjyllands Budget 2009 er udarbejdet på grundlag

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Ministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner. Regionernes

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august 2008. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august 2008. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Notat vedr. forslag til

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010.

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010. Budgetforlig 2010 0 Viborg, den 15. september 2009 Aftale om Budget 2010 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten De Rød-Grønne og Gunhild

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Økonomirapport december 2007 samt regulering budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 44 Regionshuset Viborg Økonomirapport december 2007 Regionsøkonomi

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere