OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater"

Transkript

1 OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater 2007

2 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Overenskomstområde 3 2 Ansættelseskontrakt 3 3 Ansættelsesperiode 3 4 Tjeneste ved to teatre 4 5 Tjenestens omfang herunder afspadseringsregler 4 6 Tjeneste uden for teatret 5 7 Tiltrædelse 5 8 Prolongation, forestillingsfald 5 9 Løn - periodisk ansættelse 6 10 Løn - ikke uddannede 6 11 Ansættelse ved 2 teatre (dobbeltansættelse) 6 12 Anciennitet 7 13 Radio- og TV-selskaber 8 14 Løn i sygdomstilfælde 8 15 Fravær fra tjeneste i forbindelse med graviditet, barsel, adoption samt omsorg 8 16 Aftjening af værnepligt 8 17 Efterløn 9 18 Lønudbetaling 9 19 Ferie 9 20 Beklædningsgenstande 9 21 Meddelelser 9 22 Meddelelse om sygdom etc Prøver Prøvetid Roller Dublering m.v Kostumer m.v Kritik m.v Ansvar for rekvisitter Ordensbestemmelser Tillidsrepræsentantregler Pension Konflikt Ikrafttræden og opsigelse 18

3 1. OVERENSKOMSTOMRÅDE. Nærværende overenskomst omfatter skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere, der ansættes ved Det Ny Teater. Kun de anførte personalegrupper omfattes af overenskomsten. Uden for falder således eksempelvis korsangere og statister. Der henvises vedrørende sidstnævnte til den mellem Danske Teatres Fællesorganisation og Dansk Skuespillerforbund indgåede aftale af 18. september 1994 vedrørende statister. Der er mellem overenskomstens parter enighed om, at overenskomsten heller ikke finder anvendelse på personer, der er under 18 år. For disse må der som hidtil af teatret træffes individuelle aftaler. Overenskomsten finder endvidere ikke anvendelse ved samproduktioner, hvor ansættelsen sker efter en anden overenskomst med Dansk Skuespillerforbund, samt ved gæsteproduktioner som lejer sig ind på teatret. 2. ANSÆTTELSESKONTRAKT. Ved enhver ansættelse udfærdiges en kontrakt i overensstemmelse med den af Det Ny Teater og Dansk Skuespillerforbund udarbejdede normalkontrakt. Den ansatte er forpligtet til på anfordring at indsende kontrakten til forbundets juridiske konsulent, der har tavshedspligt med hensyn til den i kontrakten vedtagne lovlige løn. 3. ANSÆTTELSESPERIODE. Ansættelsen sker for et kortere tidsrum (periodisk ansættelse). Ansættelsen skal være fortløbende og have en varighed på mindst 75 dage, jf. dog nedenfor. Såfremt teatret ønsker ansættelse for 12 måneder inkl. ferie (sæsonansættelse) rettes henvendelse til Dansk Skuespillerforbund med henblik på fastsættelse af vilkår. Ved ansættelse på et teaters biscene, kan ansættelse ske for en kortere periode end 75 dage, dog minimum 45 dage. Ved genopsætning af en forestilling med overvejende samme kunstneriske personale, kan ansættelsen ske for en kortere periode end 75 dage, dog minimum 45 dage. Stk. 4 Ved ansættelser til dublering, hvor den ansatte indtræder i stedet for en anden ansat (ved sygdom m.v.), skal ansættelsen enten: a) have en varighed af minimum 30 dage eller b) der kan betales ½ månedsløn for overtagelse af rollen + 1/20 månedsgage pr. dag dubleringen løber c) til alternering kan ansættes på individuelle vilkår. Stk. 5 Ved ansættelser til særforestillinger skal ansættelsen have en varighed af minimum 30 dage.

4 Ved særforestillinger forstås opførelser produceret af teatret, som henlægges til bestemte årstider - f.eks. i forbindelse med julen, skolernes efterårsferie eller f.eks. børne-, ungdomsforestillinger. Stk. 6 Såfremt der er enighed herom mellem teatret og den ansatte, kan der endvidere aftales fortløbende forberedende prøver af mindst 8 dages varighed beliggende før teatrets sommerlukning. Prøvedagene medregnes i de i stk. 1-3 omtalte ansættelsesperioder. Hver dag med forberedende prøver aflønnes med 1/30 af den aftalte månedsløn, jf TJENESTE VED TO TEATRE. Den ansatte må ikke samme aften medvirke i mere end et teaters program, medmindre der er enighed herom. 5. TJENESTENS OMFANG REGLER FOR AFSPADSERING Den aftalte løn efter 9 og 10, inkl. eventuelle tillæg, gælder som betaling for 6 ugentlige forestillinger. For hver forestilling herudover betales 1/30 af den samlede månedsløn. Aflønningen efter 9-10 gælder for 6 ugentlige forestillinger. Den ansatte er pligtig at medvirke i 7 ugentlige forestillinger. Den ansatte er over for teatret kun pligtig at gøre tjeneste på den scene, eller de scener, som ansættelsen omfatter. Den ansatte har pligt til at møde ved enhver aftenforestilling, der fastsættes af teatret. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt ved ansættelsen, er den ansatte kun pligtig at medvirke i eftermiddagsopførelser på lørdage, på søn- og helligdage, i skolernes efterårsferie samt i tiden fra 15. december til 1. januar. Den ansatte har krav på et varsel på 14 dage for eftermiddagsforestillinger, ekstraforestillinger og ændringer i spilletid, dog kun et varsel på 7 dage for så vidt angår sådanne forestillinger, der falder på lørdage eller søn- og helligdage. Stk. 4 Den ansatte har ret til et ved ansættelsen fastlagt ugentlig fridøgn. På ugens øvrige dage er den ansatte forpligtet til at medvirke i indtil to forestillinger pr. dag (om vederlag se stk. 1). Juleaftensdag, 1. juledag og 1. pinsedag må ingen forestilling finde sted. Den ansatte har ret til 4 sammenhængende fridage i påsken. Meddelelse om hvilke dage, der er fridage, gives den ansatte senest 15 dage før. Såfremt samtlige i en forestilling medvirkende er indforstået hermed, kan der ske omlægning af det ved ansættelsen fastlagte ugentlige fridøgn. Dog kan det ugentlige fridøgn ved overgang fra prøve- til spilleperiode ændres i henhold til kontrakten med et varsel på min. 21 dage og med afvikling inden for 1 måned. Stk. 5 Pålagt afspadsering: Ved inddragelse af en pålagt afspadseringsdag følges følgende regler:

5 Med 7 dages varsel, ingen kompensation (men den engagerede kan kræve fastlæggelse en dato for en alternativ afspadseringsdag). Ved mellem 6 og 3 dages varsel, betales der ½ dagsgage udover almindelig løn. Ved mindre end 3 dage (kan kun ske efter aftale) betales der en 1 hel dagsgage udover almindelig løn. Stk. 6 Der påhviler ikke den ansatte pligt til solistoptræden før eller efter almindelig teatertjeneste, medmindre der er truffet særskilt aftale herom. Stk. 7 Teatret er forpligtet over for den ansatte, indtil ansættelsen udløber, selv om teatret får ny leder. Under en ny ledelse er den ansatte ligeledes forpligtet over for teatret, såfremt den ansattes kunstneriske vilkår ikke bliver væsentlig forringede. Stk. 8 Såfremt den ansatte efter repertoiret ikke skal medvirke i en forestilling og heller ikke senest to timer før en forestillings begyndelse får anden meddelelse, har vedkommende ret til at disponere over sin tid, medmindre pågældende medvirker som alternant / swing. Stk. 9 Slutter en forestilling så sent, at normale offentlige trafikmidler ikke kan benyttes af den ansatte, skal teatret bekoste hjemkørsel (inden for amtet) for den pågældende. Bestemmelsen har alene virkning ved forestillinger, der slutter efter kl TJENESTE UDEN FOR TEATRET. Såfremt den ansatte påtager sig hverv udenfor teatertjenesten, skal dette meddeles direktionen med henblik på, at denne kan påse, at det kan ske uden ulempe for teatret. Parterne er enige om, at såfremt teatret skønner, at sådanne andre hverv medfører ulempe for teatret, er den ansatte uberettiget til at påtage sig disse. Den ansatte må ikke uden direktionens tilladelse på en dag, hvor vedkommende skal medvirke i forestilling, foretage rejser eller udflugter, der kan hindre vedkommende i at give møde på teatret 3/4 time før forestillingens begyndelse. Den ansatte skal underrette direktionen om, hvor meddelelser kan tilstilles ham, såfremt han tager ophold udenfor den opgivne, faste bopæl. 7. TILTRÆDELSE. Den nøjagtige dato for ansættelsens tiltrædelse og slutning anføres i kontrakten. 8. PROLONGATION, FORESTILLINGSFALD.

6 Teatret har ret til at prolongere ansættelsestiden med indtil 25% af engagementsperioden, dog maksimalt 30 dage. Skriftlig meddelelse om prolongationen skal gives så tidligt som muligt, og senest være den ansatte i hænde 30 dage før ansættelsestidens udløb, prolongationen kan gives løbende. Meddelelse om datoen for prolongationens ophør skal ligeledes skriftligt gives den ansatte med 30 dages varsel. Meddelelse om prolongationens ophør kan dog gives ved tydeligt opslag på opslagstavlen. Der kan søges om dispensation fra 8 stk. 1. Derudover kan der i et tillæg til kontrakten aftales option på yderligere prolongation. Såfremt dette aftales skal aftalen indeholde bestemmelser for betaling for eventuelle mistede job i prolongationsperioden og/eller endelig fastlæggelse af engagementets varighed. Dersom en forestilling nedlægges umiddelbart før premieren eller herefter, og en anden hurtigst muligt skal opsættes, skal teatret så vidt muligt tilbyde den ansatte en rolle i den nye forestilling, ligesom den ansatte skal være indstillet på at påtage sig rollen (rollerne) i den nye forestilling. Den ansatte er dog berettiget til, med henvisning til kunstneriske eller personlige grunde at afvise at påtage sig at medvirke i den nye forestilling. I sådanne tilfælde har den ansatte kun krav på 50% af gagen for perioden fra den oprindelige forestilling tages ned til kontrakten udløber. 9. LØN. Efter aftale mellem teatret og den ansatte sker indplacering på et løntrin, som minimum er løntrin 23 i kommunale lønsystem, idet dansere dog minimum aflønnes efter løntrinene 22,24,26, 28 og 30 i henhold til deres anciennitet, jf. 12. Pr. 1. juli 2008 stiger minimum skalatrinnet til 24. Anciennitetsforløbet for dansere ændres samtidig til 24, 26, 28, 30 og 32. Ved aftale om højere løn end løntrin 25 kan der aftales en ureguleret løn. Dette skal i givet fald gøres klart i forhandlingen og fremgå af kontrakten. 10. LØN - IKKE UDDANNEDE. Ikke-uddannede kan - indtil de pågældende har optjent 1 års anciennitet, jf aflønnes lavere end anført i 9, dog ikke lavere end skalatrin 1. Følgende betragtes som uddannede: Skuespillere udgået fra Statens Teaterskole, teaterskolerne ved Odense og Århus teatre samt de tidligere elevskoler ved Det Kgl. Teater og privatteatrene. Balletdansere udgået fra Det Kgl. Teaters balletskole og Skolen for Moderne Dans. Operasangere udgået fra Det Kgl. Teaters Operaakademi. Andre uddannelser m.v. kan efter aftale godkendes på lige fod med de ovenfor anførte uddannelser. 11. ANSÆTTELSE VED 2 TEATRE (DOBBELTANSÆTTELSE). Såfremt den ansatte i prøveperioden samtidig er ansat på et andet teater, og derfor ikke kan deltage i teatrets aftenprøver, er teatret berettiget til at reducere gagen til 3/4 af den aftalte løn. Efter premieren er den ansatte berettiget til at påtage sig andet arbejde uden lønreduktion, idet der dog henvises til 23 stk. 2 og 26 stk. 3.

7 Teatret er ved kontraktens indgåelse berettiget til at forlange, at den ansatte er til rådighed for såvel dag- som aftenprøver, før og efter premieren. For dette skal der ved kontraktindgåelsen forhandles et tillæg til den ansatte, for den pågældende periode. 12. ANCIENNITET. A. Fælles bestemmelser for uddannede og ikke-uddannede skuespillere, operasangere og dansere. Stk.1 Ved fastsættelsen af lønancienniteten medtages tidligere dokumenteret beskæftigelse som skuespiller, operasanger (bortset fra korsanger) samt danser ved: 1) Teatre. 2) Radiofonier. 3) Film og TV. Herudover kan der tillægges lønanciennitet for eventuelle andre dokumenterede relevante beskæftigelser i det omfang, det aftales mellem den ansatte og teatret. Det er herunder aftalt, at anciennitet fra Cirkus Revyen kan medregnes. Kun perioder, hvor den pågældende har haft ansættelse eller lignende, medregnes ved anciennitetsfastsættelsen. For hvert år eller mere efter den ansattes 1. ansættelsesdag, hvor pågældende har haft mindst 9 måneders sammenlagt beskæftigelse, optjenes 1 års lønanciennitet. Såfremt den ansatte har været fuldt ud beskæftiget på teatre i en sæson, vil den samlede ansættelsestid udgøre ca. 9 måneder. Det er derfor aftalt, at sådan beskæftigelse - herunder beskæftigelse på TV m.v. - i anciennitetsmæssig henseende tæller som 1 år. På den anden side vil en beskæftigelse på over 9 måneder i løbet af et år ikke kunne medføre yderligere anciennitetstillæggelse end 1 år. Oprykning til næste løntrin sker efter optjening af 2 års lønanciennitet, jf. 9. Stk. 4 Dobbeltansættelser ved teatre og andre tidsmæssige sammenfaldende ansættelser medregnes ikke særskilt ved anciennitetsberegningen. For ikke-uddannede sker der dog en særskilt medregning i ancienniteten af dobbeltansættelser ved teatre og andre tidsmæssigt sammenfaldende ansættelser, indtil de pågældende kan overgå til det for uddannede gældende lønsystem, jf. 12 B, b. Stk. 5 Ved fastsættelse af lønancienniteten for beskæftigelse ved radiofonier anses hver optagelsesdag for at svare til 3 dages beskæftigelse. Stk. 6 Ved fastsættelse af lønancienniteten for beskæftigelse ved film og TV, anses hver film- og TV-dag for

8 at svare til 1 uges beskæftigelse. Medvirken i en normal spillefilm eller et normalt TV-stykke kan dog maksimalt udløse 2 måneders lønanciennitet. B. Særlige regler for ikke-uddannede skuespillere, operasangere og dansere. Nedennævnte regler gælder kun, indtil den ansatte har opnået så meget lønanciennitet, at pågældende kan overgå til det for uddannede gældende lønsystem, jf. 9: a) Uddannelseskurser m.v. kan medregnes i lønancienniteten i det omfang, det aftales mellem den ansatte og teatret. b) Ved beregning af lønanciennitet skal alle ansættelser tælles særskilt, uanset om ansættelsesperioderne er tidsmæssigt sammenfaldende eller ej. 13. RADIO OG TV-SELSKABER. Brudstykker af en forestilling til brug for teateranmeldelse eller teaterorientering i fjernsyn og radio honoreres ikke af teatret, og samtykke kræves ikke fra Dansk Skuespillerforbund. I øvrigt henvises til den til enhver tid gældende overenskomst mellem radiofonier og Dansk Skuespillerforbund. 14. LØN I SYGDOMSTILFÆLDE. Bemærkninger. Bestemmelserne skal suppleres med reglerne i lov om dagpenge og lov om barselorlov m.v. Den ansatte oppebærer, såfremt vedkommende bliver syg i ansættelsesperioden, den aftalte løn i 10 dage for hver måned af deres ansættelse. Skyldes sygdommen tilskadekomst i tjenesten, får den ansatte dog fuld løn i resten af engagementsperioden. Der kan i intet tilfælde ydes løn under sygdom ud over den tid, ansættelsen løber. 15. FRAVÆR FRA TJENESTEN I FORBINDELSE MED GRAVIDITET BARSEL OG ADOPTION. For den ansatte forholdes som ved sygdom. Bestemmelserne skal suppleres med reglerne i lov om dagpenge ved sygdom og fødsel og lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v. Den ansatte har ret til fravær i forbindelse med adoption, jf. lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v. Der ydes løn som anført vedrørende graviditet fra modtagelsen af barnet. 16. AFTJENING AF VÆRNEPLIGT. Under indkaldelse til aftjening af værnepligt oppebæres ikke løn.

9 Den ansatte er pligtig omgående at give teatret underretning om militære indkaldelser. Er indkaldelse fortiet for teatret, er dette berettiget til at hæve kontrakten. 17. EFTERLØN. Såfremt den ansatte dør i ansættelsesperioden, tilkommer der den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år, over for hvem den ansatte havde forsørgerpligt, et beløb svarende til halvdelen af den ansattes løn for den resterende ansættelsesperiode, dog mindst 1 og højst 3 måneders løn. 18. LØNUDBETALING. Lønnen udbetales månedsvis bagud og skal være til rådighed den sidste bankdag i måneden. 19. FERIE. Der henvises til Lov om Ferie. 20. BEKLÆDNINGSGENSTANDE. Dersom ikke anden for den ansatte gunstigere aftale er truffet, er den ansatte til brug for én rolle i hver forestilling pligtig at forsyne sig med almindeligt præsentabelt tøj samt andre til påklædning hørende moderne genstande af almindelig art, alt i overensstemmelse med rollens karakter. Ved moderne genstande af almindelig art forstås bl.a. de til ethvert kostume fornødne handsker, strømper, smykker, parykker, skæg, sminke og andre til maskering og påklædning fornødne hjælpemidler samt støvler og sko af moderne art. Damer er dog ikke pligtige at forsyne sig med herrefodtøj og herrer ikke med damefodtøj. Teatret leverer kostumer, hvorved forstås udprægede og specielle dragter, dragter syet over vatton, selskabsdragter for damer, uniformer, klædningsstykker eller genstande af speciel art, som for eksempel pelse, ridekostumer med tilhørende rekvisitter, specielt fodtøj og lignende. Teatret leverer desuden altid klædningsstykker, der forefindes i teatrenes garderobe. Den ansatte er ikke pligtig at foretage nyanskaffelser i henhold til denne paragraf ud over 10% af kontraktens samlede lønbeløb. Ikke-uddannede, som ikke er overgået til det for uddannede gældende lønsystem, jf. 11, er dog aldrig forpligtet til at foretage nyanskaffelser. 21. MEDDELELSER. Prøvelister, som skal indeholde prøveplanen så langt frem, som der er praktisk muligt, opslås sammen med repertoireplanen i dertil bestemt skabe eller på dertil bestemte tavler. Den ansatte er pligtig at gøre sig bekendt med de meddelelser, herunder de eventuelle ændringer i prøveplanen, der opslås hver dag indtil kl. 16. Opslag, der finder sted senere, skal meddeles den ansatte særskilt, såfremt det ønskes, at den ansatte skal efterkomme meddelelsen. Dog kan teatret vælge at indtale næste dags prøveplan på en telefonsvarer frem til kl Den ansatte er, hvis ikke anden aftale er indgået, pligtig at gøre sig bekendt med denne.

10 22. MEDDELELSE OM SYGDOM. Den ansatte er pligtig til straks at give teatret meddelelse om indtruffet sygdom, selv om vedkommende ikke skal medvirke i den nærmeste forestilling eller prøve. Meddelelse skal på forlangende bekræftes skriftligt, ligesom teatret kan forlange sygdommen bekræftet ved lægeattest. 23. PRØVER. Den ansatte er pligtig til at møde til enhver prøve, der fastsættes af teatret. Når der er ringet til en akts begyndelse, skal den ansatte være til stede og træde ind på scenen i rette tid. Dersom der er indgået kontrakt i henhold til 11, stk. 1, har den ansatte ret til at indgå ny ansættelse. Den ansatte kan forpligte sig til at begynde prøverne i denne ansættelse når som helst, dog således at det teater, hvor hans ansættelse er løbende, har ret til almindelige dublerings- og strammeprøver inden for en perioden af 14 dage, (dog 3 uger hvor kontrakten tilsiger prøver med understudies), efter teatrets premiere. I tilfælde af pludselig indtræffende sygdom har teatret ret til at indkalde til øjeblikkelig dubleringsprøve. Den ansatte har pligt til at underrette begge teatre om henholdsvis det løbende og det nye ansættelsesforhold. I tilfælde af, at en rolle skal overtages af en anden ansat, skal nærmere aftale om prøvetid træffes imellem de to teatre. Det samme gælder strammeprøver. Uden tilladelse af den, der leder en prøve, må ingen medvirkende forlade teatret før den akt er endt, hvori vedkommende medvirker. Ingen må forlade en læseprøve uden tilladelse af den ledende. Er den, der skal lede prøven ikke mødt på scenen (prøvesalen) senest 1/2 time efter den fastsatte prøvetid, er de medvirkende berettiget til at betragte prøven som bortfaldet. Stk. 4 På søn- og helligdage må der ikke afholdes prøver undtagen i tilfælde af pludselig sygdom, eller når en ny forestilling hurtigt må sættes op på grund af et stykkes fald. Lørdagene i april og maj er prøvefri bortset fra ovenfor anførte undtagelsessituationer, samt såfremt teatret skal have premiere inden sæsonens slutning. Stk juledag, skærtorsdag, langfredag, 1. påskedag og 1. pinsedag må prøver ikke afholdes. Juleaftensdag må generalprøve ikke afholdes. Juleaftensdag må almindelig prøve kun afholdes i tilfælde af premiere 2. juledag. Prøven skal da slutte senest kl. 14. Stk. 6 Skærtorsdag må prøve (generalprøve eller almindelig prøve) dog finde sted i tilfælde af premiere i ugen efter påske. Prøven skal i givet fald finde sted i tiden kl og meddelelse herom gives senest 15 dage før. 24. PRØVETID. Tidspunktet for afviklingen af eventuelle forberedende prøver, jf. 3, stk. 6, aftales mellem teatret og den ansatte, idet prøvetiden dog ikke kan overstige 7 1/2 time pr. dag og meddelelse herom gives senest 15 dage før. For øvrige prøver gælder reglerne i stk. 2-9.

11 Skema 1. Prøvetiden for ansatte, der ikke medvirker i aftenforestillingen: Dag Aften Normalt Prøvetiden kl og kl kan helt eller delvis erstattes af prøvetid mellem kl incl. 30 min. pause efter mindst 2 og højst 4 timer. Sidste fem prøvedage før 1. forestilling med tilstedeværende publikum. Alternativ A. Alternativ B. Kl Ingen pause Kl , inkl. 30 min. pause efter mindst 2 timer og højst 4 timer. Kl Ingen pause. Kl ( ) Ingen pause Kl ( ) Ingen pause. Kl , inkl. 30 min. pause efter 4 timer. Der må undtagelsesvis prøves efter kl. 24 imod betaling af 1/2 dags ekstra gage pr. påbegyndt time. Sidste fire prøvedage før de ovennævnte, såfremt statister og/eller kor medvirker. Prøvetiden må aldrig overskride 7 1/2 time pr. dag. Kl , ingen pause eller kl , ingen pause Kl ( ) Ingen pause. Skema 2. Prøvetiden for ansatte, der medvirker i aftenforestillingen: Dag Aften Normalt Sidste fem prøver før 1. forestilling med tilstedeværende publikum Sidste fire prøvedage før de ovennævnte, såfremt kor eller statister medvirker Prøvetiden må aldrig overskride 7 1/2 time pr. dag. Kl Ingen pause. Kl , inkl. 30 min. pause efter mindst 2 timer og højst 4 timer. Kl , ingen pause eller kl , ingen pause. Skema 3 Prøvetiden for ansættelser, som særskilt indgås for forestillinger, der indstuderes og spilles uden for den normale prøvetid. Formiddag Eftermiddag Aften Kl eller kl Kl eller kl Kl Prøvetiden må aldrig overskride 7 1/2 time pr. dag. Prøvetiden de sidste to lørdage i prøveforløbet er 7 ½ timer.

12 På lørdage i øvrigt er prøvetiden normalt 4 timer. Prøvetiden kan dog udvides for den enkelte, såfremt der er mulighed for dette inden for en samlet rådighedstid i den pågældende uge på 41,5 timer. Medvirker den ansatte i mere end én forestilling samme dag, er vedkommende fritaget for prøve denne dag. Medvirker den ansatte i mere end to forestillinger samme dag, er den ansatte helt fritaget for prøver den følgende dag. Stk. 4 Prøvefritagelse kan i øvrige tilfælde kun bevilges af teatrets direktør eller under dennes fravær af hans stedfortræder. Stk. 5 Såfremt den ansatte skal medvirke i premiere om aftenen eller i en forestilling, hvortil pressen er indbudt med anmeldelse for øje, er den ansatte kun pligtig at medvirke i én repetitionsprøve denne dag. Ved repetitionsprøve forstås en tekstgennemgang uden afbrydelser og uden maskering, men i dekoration. Prøven skal være afsluttet 3 timer inden forestillingens begyndelse. Stk. 6 Medvirker den ansatte i en eftermiddagsforestilling, men ikke i en aftenforestilling, er den ansatte pligtig at prøve enten før eller efter forestillingen, dog kun i tiden mellem kl samt kl ( ). Stk. 7 Mellem en forestilling og en efterfølgende prøve (eller omvendt) har den ansatte krav på 2 timers pause. Denne bestemmelse kan dog, bortset fra spisepause, fraviges i efterårsferien og i sidste halvdel af december måned, når den ansatte kun medvirker i eftermiddagsforestillinger og ikke i aftenforestillinger. Stk. 8 I tilfælde af pludselig sygdom kan teatrets normale prøvetid udvides. Stk. 9 Ved koncentrerede danseprøver gælder desuden følgende regler vedrørende prøvetiden: Prøvetiden, som aldrig må overskride den i stk. 1 fastsatte varighed, kan for dansere lægges i tiden mellem kl. 10 og kl. 18 og mellem kl. 19 og kl. 23. Tidsrummet inden kl. 10 er forbeholdt den ansattes daglige træning. Teatret kan dog indkalde til dansetræning på hverdage fra kl. 9.30, forudsat at træningen sker under ledelse af en anerkendt pædagog. Herfor ydes intet vederlag til den ansatte. Træningstiden og opvarmning medregnes ikke i prøvetiden. Det forudsættes, at der gives rimeligt varsel for prøver, der lægges uden for de i stk. 1 fastsatte tider. Ved koncentreret danseprøve har den ansatte krav på 15 minutters pause efter forløbet af 2 timer. Efter 4 timers kontinuerlig prøve i øvrigt har den ansatte krav på 30 minutters pause. 25. ROLLER. Roller tildeles af teatret. Den ansatte er pligtig at indstudere og udføre de tildelte roller efter bedste evne. Den ansatte skal så vidt muligt have udleveret manuskript senest 3 uger før 1. læseprøve. Den

13 ansatte kan dog afvise en rolle, når dens indstudering eller udførelse er forbundet med fare for den pågældendes sundhed eller førlighed, samt hvor rollens udførelse forudsætter, at den ansatte optræder afklædt. Såvel ved prøver som ved forestillinger er den ansatte pligtig at efterkomme hvad teatret fastsætter med hensyn til stykkernes iscenesættelse og rollernes udførelse. På prøverne skal rollens udformning ske i samarbejde mellem instruktøren og den ansatte. Den ansatte kan dog ikke kræve en dyberegående meningsudveksling om udformning af rolle fortsat, når prøverne efter instruktørens og det øvrige personales mening er så vidt fremskredet, at ændringer ikke bør foretages. Den ansatte kan ikke ved nogen prøve eller forestilling uden tilladelse af sceneinstruktøren udelade eller tilføje noget i sin rolle, medmindre dette er nødvendigt for at dække en indtrådt standsning eller forvirring. Stk. 4 Den ansatte har krav på og er forpligtet til at udføre sin rolle uden afbrydelse ved mindst to prøver inden generalprøven. 26. DUBLERING M.V. Definitioner Ved lyndublering forstås en overtagelse af en rolle med kort varsel som følge af sygdom eller lignende akutte begivenheder. Ved varslet dublering (understudy-funktion) forstås, at en i forestillingen medvirkende påtager sig, ud over udførelsen af sin egen rolle, at indstudere en rolle for at kunne udføre denne i tilfælde af forfald. Ved planlagt overtagelse forstås en ansættelse til erstatning af en rolleindehaver, enten permanent eller periodisk, eller en ansættelse til alternering, efter at forestillingen har haft premiere. Ved reserver (swings) forstås medvirkende, som ikke har en egen rolle i forestillingen (eventuelt bortset fra anonym medvirken i kor), men som påtager sig at indstudere et antal roller for at kunne overtage disse i forbindelse med dubleringer/omrokeringer i forestillingen. Ved ensembleopgaver forstås omrokerings- og udfyldningsopgaver, som ikke er egentlige roller, men som er nødvendige for at få forestillingen til at hænge sammen i forbindelse med dubleringssituationer. Opgaverne defineres løbende af en koreograf-/instruktørassistent eller en kaptajn. Ved kaptajn forstås en i forestillingen medvirkende, som påtager sig ud fra et grundigt kendskab til koreografi og arrangement at give noter op til premiere, udarbejde nødløsningskoreografi i forbindelse med meget kortvarig sygdom, lede force majeure prøver, samt efter aftale styre omrokeringer i ensemblet. Derudover kan det aftales, at kaptajnen helt eller delvist forestår egentlige dubleringsprøver. Ved rolle forstås i denne paragraf den eller de figurer, som den medvirkende har indstuderet til udførelse i den normale forestilling. Løn Teatret kan ansætte til lyndublering, samt til planlagt overtagelse kortere end 75 dage, jf. 3, stk. 4.

14 Der betales løn efter 9 (normal løn). Dersom en til forestillingen engageret påtager sig lyndublering eller varslet dublering betales minimum honorar efter nedenstående skala, hvad enten dubleringen bliver aktuel eller ej: For roller fra: Antal ord Beregningsfaktor a ord 1/12 af månedslønnen på løntrin % b ord 1/10 af månedslønnen på løntrin % c ord 2/11 af månedslønnen på løntrin % d ord 2/7 af månedslønnen på løntrin % e ord og derover 4/9 af månedslønnen på løntrin % Beløbene nævnt ovenfor reguleres i øvrigt når skalatrinnet i det kommunale lønsystem reguleres. Næste regulering - udover nedenstående - finder sted 1. april Pr. 1. april minimum Pr. 1. oktober minimum a kr kr. b kr kr. c kr kr. d kr kr. e kr kr. Ovenstående beløb er reguleret til nærmeste hele. Kun de til rollen hørende replikkers ord medtælles ved beregningen, og der tages ikke hensyn til ord, der udelukkende indeholder regibemærkninger og sceneanvisninger. For ordfattige men betydelige roller, for eksempel mimiske og lignende, må særlige aftale træffes. Det samme gælder for operasangere og dansere, som dublerer. En swing, som engageres til at udføre op til 4 roller i forestillingen, aflønnes i henhold til 9 (normal løn). Påtager den ansatte sig roller i forestillingen ud over 4, skal der forhandles et særligt tillæg med den ansatte. Påtager en danser sig at udføre ensembleopgaver, betales der et tillæg på kr. 525,00 pr. måned for opgaver, som normalt fastlægges senest 14 dage efter premieren. Hvis den ansatte påtager sig opgaver ud over ensembleopgaver, skal der forhandles yderligere et tillæg for dette. For opgaven som kaptajn betales et antal tillæg á kr ,- Ved forhandlingen skal der tages hensyn til opgavens størrelse, herunder antallet af medvirkende og det forventede antal prøver efter premieren, samt eventuelt ansvar for egentlige dubleringer. Prøver m.v. Ved lyndublering aftales omfanget af prøver mellem den enkelte og teatret. Ved planlagt overtagelse skal det i samtlige medvirkendes kontrakter anføres, hvornår der skal foregå dubleringsprøver. Hvor der medvirker understudies, skal teatret så vidt muligt fastlægge disses rolle senest midtvejs i prøveforløbet. Teatret skal endvidere gennemføre prøver med understudies indenfor de første 3 uger efter premieren. Samtlige i forestillingen medvirkende har pligt til at deltage i prøverne, dersom det er varslet i de

15 enkeltes kontrakter. Den ansatte, der udfører ovennævnte opgaver, har krav på, og er forpligtet til at udføre sin rolle uden afbrydelse ved mindst 1 prøve forud for en forestilling. Stk. 4 Overtagelse af roller. Den ansatte er pligtig uden varsel, og uden ekstra honorar at spille enhver rolle, som vedkommende har udført, eller har haft uafbrudt prøver på, indenfor de sidste 2 måneder. Den ansatte er ligeledes pligtig uden ekstra honorar, men med 5 timers varsel, at spille enhver rolle vedkommende har udført inden for samme sæson. I alle andre situationer tilfalder der den ansatte en dubleringshonorar, jf. stk KOSTUMER M.M. Teatret bestemmer, hvilke kostumer, dekorationer og møbler, der skal anvendes til forestillingerne. Den ansatte er dog ikke pligtig at dele kostume med andre. Tidligere anvendte kostumer skal udleveres den ansatte i renset tilstand. Det kan dog på grund af kostumets specielle karakter (herunder pris) være nødvendigt at foretage andre foranstaltninger. Valg af beklædningsgenstande, som den ansatte selv skal forsyne sig med, skal senest ved kostumeprøven godkendes af sceneinstruktøren og må ikke senere forandres. Ved forestillinger og generalprøver er den ansatte pligtig at udføre roller i det bestemte kostume, der nøje skal være i orden. Maskering skal senest ved generalprøven godkendes af sceneinstruktøren og må ikke senere forandres. Den ansatte skal efterse, at det kostume, i hvilket vedkommende skal optræde, er til stede i påklædningsværelset og efterse, om kostumet er fuldstændig i orden så betids, at eventuelle mangler kan rettes ved henvendelse til garderobeforvalteren. Stk. 4 Den ansatte skal forud hos regissøren skaffe sig oplyst, hvor de fornødne personlige rekvisitter til vedkommendes roller er henlagt. Den ansatte har krav på den fornødne tid til omklædning i forbindelse med ommaskering. Teatret sørger for fornøden påklæderassistance efter forestillingens tarv, men den ansatte kan ikke gøre krav på særskilt påklæder. 28. KRITIK M.M. Den ansatte må ikke røbe teatrets planer, repertoire eller ansættelsesforhold uden teatrets samtykke. Ingen af de medvirkende må på noget tidspunkt besvare bifaldsytringer fra publikum. Ingen må heller tilkendegive uvilje i anledning af publikums udtalte mishag. Ansatte, som ikke medvirker efter forestillingens store pause, er ikke pligtige at deltage i

16 fremkaldelser, med mindre disse er et led i forestillingens finale. Teatret kan dog pålægge alle medvirkende ved premieren at deltage i fremkaldelser. Stk. 4 Ingen ansat må uden teatrets tilladelse indfinde sig på tilskuerpladsen under den forestilling, i hvilken vedkommende optræder, eller når vedkommende er sygemeldt. Samme bestemmelse gælder for generalprøver, der er opslået som forestilling. Stk. 5 Den ansatte må ikke uden teatrets tilladelse modtage eller indføre uvedkommende i påklædningsværelserne eller i andre lokaler i teatret. 29. ANSVAR FOR REKVISITTER. Medbringes egne rekvisitter, må der træffes aftale med teatret om, hvordan der skal forholdes ved skade. Den ansatte er ansvarlig for de rekvisitter, roller m.m., som vedkommende får udleveret af teatret. Det udleverede skal afleveres efter endt brug i samme strand som ved udleveringen, bortset fra almindeligt slid. For beskadigelse er den ansatte ansvarlig, med mindre pågældende oplyser, at skaden er sket uden vedkommendes skyld. Roller, sang- og korpartier og andre bøger skal efter stykkets sidste opførelse på anfordring tilbageleveres senest inden 24 timer. I øvrigt skal materialet omgående stilles til teatrets disposition, såfremt det skal benyttes af en anden skuespiller ved dubleringer eller lignende. Den ansatte har krav på et aflåseligt klædeskab, for så vidt pladsforholdende tillader det. Forefindes ikke aflåseligt klædeskab, er teatret ansvarlig i tilfælde af garderobegenstandens bortkomst. Der skal i hvert fald forefindes aflåselige skuffer. 30. ORDENSBESTEMMELSER. Mødetiden til forestillingen er 3/4 time før forestillingens begyndelse med mindre andet er aftalt. Ingen medvirkende må under en forestilling forlade teatret uden teatrets tilladelse. I øvrigt er den ansatte pligtig af efterkomme de særlige bestemmelser med hensyn til ordenen i teatrets lokaler, som teatret måtte fastsætte. 31. TILLIDSREPRÆSENTANTREGLER. De mellem Amtsrådsforeningens og KTO aftalte tillidsrepræsentantregler er gældende, idet der dog bortses fra kravet om mindst 1/2 års tilknytning. Tillidsrepræsentantarbejde herunder eventuel kursusdeltagelse, skal ske uden forstyrrelse af produktionen, jf. tillidsrepræsentantreglernes PENSION.. Der oprettes en pensionsordning for medarbejdere, som 1) er fyldt 21 men ikke 70 år, og

17 2) har 1 års sammenlagt relevant beskæftigelse indenfor en 8 års periode, og 3) har mindst 1/3 ugentlig fuldtidsbeskæftigelse, og 4) ikke oppebærer pension fra stat, amter, kommuner eller denne pensionskasse.. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne efter stk. 1 er opfyldt i hele måneden.. Pensionsbidraget udgør 6% af de feriepengeberettigede løndele. Pr. 1. juli 2008 stiger pensionsbidraget til 7%. Stk. 4. Der kan ikke indbetales pensionsbidrag af mere end det, der svarer til ét løntrin. For ansatte, som har 2 forskellige og samtidige ansættelser (dobbeltansættelse) på et af de i stk. 1, punkt 2 nævnte teatre, gælder derfor følgende: 1) Oppebæres fuld løn på et teater og 1/2 løn på et andet teater, indbetales pensionsbidrag af henholdsvis 2/3 og 1/3 af løntrinnet. 2) Oppebæres 3/4 løn fra hvert teater, indbetaler hvert teater pensionsbidrag af 1/2 løntrin. 3) Oppebæres 3/4 løn fra et teater og mindre end 3/4 løn fra et andet teater, indbetaler hvert teater pensionsbidrag forholdsmæssigt, således at der sammenlagt indbetales bidrag af højst ét løntrin. Ansatte er pligtige at oplyse ansættelsesstederne om dobbeltansættelse. Stk. 5. Teatret indbetaler det fulde pensionsbidrag til PFA Pension, jf. dog stk. 6 Stk. 6. For ansatte der før og efter ansættelsen har fast bopæl uden for Danmark er følgende aftalt: 1. Såfremt den ansatte har en pensionsordning i hjemlandet, kan det med teatrets samtykke aftales, at pågældendes pensionsbidrag opgøres som et samlet beløb ved sidste lønudbetaling. Pensionsbidraget overføres efter fradrag af skat til dennes pensionsordning i hjemlandet. 2. Såfremt den ansatte ikke har en pensionsordning i hjemlandet, udbetales bidraget samlet (efter fradrag af skat) ved sidste lønudbetaling. Ved ansættelse henover flere sæsoner indbetales/udbetales bidraget ved sidste lønudbetaling i hver sæson. 33. KONFLIKT. Parterne anerkender hinandens ret til at varsle og iværksætte arbejdsstandsning efter reglerne i nærværende bestemmelse. Ved arbejdsstandsning forstås strejke, lockout, blokade og boykot. Beslutning om iværksættelse af tilkendegives anden part ved anbefalet skrivelse med mindst 1 måneds varsel før arbejdsstandsning iværksættes. Arbejdsstandsningen kan kun iværksættes fra den 1. i en måned. Den i stk. 2 nævnte skrivelse skal angive arbejdsstandsnings karakter og nærmere omfang. Stk. 4 Ved arbejdsstandsningens ophør skal arbejdet søges genoptaget uden unødigt ophold. Der må ikke fra

18 nogen af parternes side finde fortrædigelse sted i anledning af arbejdsstandsningen. Kan arbejdet ikke genoptages er såvel teatret som de ansatte frit stillet. Stk. 5 Parterne er forpligtet til ikke at understøtte, men med alle rimelig midler hindre, overenskomststridige arbejdsstandsninger. Hvis overenskomststridige arbejdsstandsninger finder sted skal de søges bragt til ophør. 34. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE. Nærværende overenskomst træder - hvor intet andet er anført - i kraft den 1. juli Overenskomsten kan af hver af parterne skriftligt opsiges med 3 måneders varsel til en 1. juli, dog tidligst 30. juni Fra det tidspunkt at regne, da opsigelse af overenskomsten får gyldighed, og indtil ny overenskomst indgås, sker aflønning af de ansatte på grundlag af den på overenskomstens sidste gyldighedsdag gældende aftale om lønindplacering. København, den 24. april 2008 Dansk Skuespillerforbund Sign. Henrik Petersen Det Ny Teater Sign. Niels-Bo Valbro

KOLLEGIAL AFTALE VEDRØRENDE MEDVIRKEN I REVY

KOLLEGIAL AFTALE VEDRØRENDE MEDVIRKEN I REVY KOLLEGIAL AFTALE VEDRØRENDE MEDVIRKEN I REVY KOLLEGIAL AFTALE VEDRØRENDE MEDVIRKEN I REVY 1 Anvendelsesområde Denne kollegiale omfatter skuespillere, operasangere samt dansere og koreografer, der ansættes

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM GRØNNEGÅRDS TEATRET DANSK SKUESPILLERFORBUND

OVERENSKOMST MELLEM GRØNNEGÅRDS TEATRET DANSK SKUESPILLERFORBUND OVERENSKOMST MELLEM GRØNNEGÅRDS TEATRET OG DANSK SKUESPILLERFORBUND Overenskomst mellem Grønnegårds Teatret og Dansk Skuespillerforbund Område 1. Nærværende overenskomst omfatter skuespillere, operasangere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere)

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) DETFÆLLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK SKUESPILLERFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved folketeatret.dk

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN (BTS) / FORENINGEN AF SMÅ TEATRE (FAST) DANSK SKUESPILLERFORBUND (DSF)

OVERENSKOMST MELLEM BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN (BTS) / FORENINGEN AF SMÅ TEATRE (FAST) DANSK SKUESPILLERFORBUND (DSF) OVERENSKOMST MELLEM BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN (BTS) / FORENINGEN AF SMÅ TEATRE (FAST) OG DANSK SKUESPILLERFORBUND (DSF) 1 Dækningsområde Nærværende overenskomst omfatter teatre, som er medlem af BTS/FAST

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KOREOGRAFER DER ANSÆTTES VED KØBENHAVNS TEATER, DEN JYSKE OPERA OG LANDSDELSSCE- NERNE I ODENSE, ÅRHUS OG ÅLBORG

STANDARDKONTRAKT FOR KOREOGRAFER DER ANSÆTTES VED KØBENHAVNS TEATER, DEN JYSKE OPERA OG LANDSDELSSCE- NERNE I ODENSE, ÅRHUS OG ÅLBORG STANDARDKONTRAKT FOR KOREOGRAFER DER ANSÆTTES VED KØBENHAVNS TEATER, DEN JYSKE OPERA OG LANDSDELSSCE- NERNE I ODENSE, ÅRHUS OG ÅLBORG Paragraf 1. Anvendelsesområde Denne kontrakt anvendes ved ansættelser

Læs mere

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES ARBEJDSGIVERORGANISATION BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN/FORENINGEN AF SMÅ TEATRE I DANMARK OG SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER 1 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. OK-08 Side 2 af 26

Indholdsfortegnelse. OK-08 Side 2 af 26 DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK SKUESPILLERFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Den Jyske

Læs mere

OVERENSKOMST mellem TIVOLI og DANSK SKUESPILLERFORBUND for skuespillere og dansere ansat i Tivoli A/S 1. marts 2010-1. marts 2012 (2-årig aftale)

OVERENSKOMST mellem TIVOLI og DANSK SKUESPILLERFORBUND for skuespillere og dansere ansat i Tivoli A/S 1. marts 2010-1. marts 2012 (2-årig aftale) OVERENSKOMST mellem TIVOLI og DANSK SKUESPILLERFORBUND for skuespillere og dansere ansat i Tivoli A/S 1. marts 2010-1. marts 2012 (2-årig aftale) DÆKNINGSOMRÅDE...2 ENGAGEMENT OG KONTRAKT...2 FREMMØDE

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES INTERESSEORGANISATION (TIO) DANSK SKUESPILLERFORBUND (DSF)

OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES INTERESSEORGANISATION (TIO) DANSK SKUESPILLERFORBUND (DSF) OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES INTERESSEORGANISATION (TIO) OG DANSK SKUESPILLERFORBUND (DSF) 1 Dækningsområde Nærværende overenskomst omfatter teatre, som er medlem af TIO (se protokollatets punkt 1). Ved

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS)

OVERENSKOMST. mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS) OVERENSKOMST mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS) 1. Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

DANSK SKUESPILLERFORBUND

DANSK SKUESPILLERFORBUND OVERENSKOMST mellem TEATER SPEKTRUM SAMT ABSOLUT FORUM OG DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE MEDVIRKEN I MEDARBEJDER-, LEDELSES- OG ORGANISATIONSUDVIKLING MED AFSÆT I TEATERMETODER AFSNIT I - PRODUKTIONSAFTALE

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst. mellem. CaféTeatret, Kaleidoskop samt Teatret ved Sorte Hest. Dansk Skuespillerforbund

Overenskomst. mellem. CaféTeatret, Kaleidoskop samt Teatret ved Sorte Hest. Dansk Skuespillerforbund Overenskomst mellem CaféTeatret, Kaleidoskop samt Teatret ved Sorte Hest og Dansk Skuespillerforbund 1 Dækningsområde Nærværende overenskomst omfatter teatrene CaféTeatret, Kaleidoskop samt Teatret ved

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten Cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten 2001 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 2 Til 1. Målgruppen...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION 55.10.3 Side 1 AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave Af 1. juni 1983 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater.

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. HOVEDAFTALE - TEATER Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. Nærværende hovedaftale omfatter opførelser på ovennævnte teatres

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Juni 2014 Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Pr. 1. august 2014 er der nye regler for lærere ved sprogcentre, som har en gennemsnitlig arbejdstid på

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Militærnægteradministrationen Januar 2012

Militærnægteradministrationen Januar 2012 Militærnægteradministrationen Januar 2012 AFTALE Militærnægteradministrationen og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Postadresse Jonstrupvej 240 2750

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

C.630/33.06 Side 1. Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse

C.630/33.06 Side 1. Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København Ø - Tlf.: 35 29 80 00 Cirkulære nr. 630 af november 2005 Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen Sagsnr. 273030 September 2005 aftalenr. 5432 Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Københavns Kommune og Fag og Arbejde har indgået aftale pr. 1.april 2005 for

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

VEDRØRENDE AFTALE OM LØNBEREGNING/LØNFRADRAG FOR MÅNEDSLØNNET PERSONALE

VEDRØRENDE AFTALE OM LØNBEREGNING/LØNFRADRAG FOR MÅNEDSLØNNET PERSONALE Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 April 1987 J.nr. 1112.00-0187 VEDRØRENDE AFTALE OM LØNBEREGNINGLØNFRADRAG FOR MÅNEDSLØNNET PERSONALE Vedlagt følger aftale af den 3.

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere