Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark"

Transkript

1 Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark

2 Nordea Bank Danmark er en del af Nordea koncernen. Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking og Asset Management & Life. Nordea koncernen har næsten 11 mio. kunder og filialer. Nordea koncernen er blandt verdens førende inden for e-banking med 3,7 mio. e-kunder. Nordea er noteret på fondsbørserne i Stockholm, Helsinki og København. Indhold Nordea Bank Danmark koncernens hovedtal Definitioner og omregningskurser... 4 Nordea Bank Danmark A/S hovedtal Beretning Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Datterselskaber Ledelse

3 Nordea Bank Danmark koncernen - Hovedtal Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele 1) Gebyrer og provisionsindtægter, netto Resultat af finansielle poster, netto Andre ordinære indtægter Ordinære indtægter i alt Personaleudgifter Administrationsomkostninger Andre ordinære udgifter Ordinære udgifter i alt Resultat før tab og hensættelser Tab og hensættelser 2) Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat, bank Ordinært resultat, forsikring Ordinært resultat før skat mv Ekstraordinære poster Ændring i hensættelse til pensionsfonde Skat Minoritetsinteresser Årets resultat ) Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder vises som en særskilt post 2) Inklusive resultat (tab/nedskrivninger) af langfristede værdipapirer og inklusive ændring i værdi af tvangsovertagne ejendomme Balance ultimo (mio. kr.) Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Rentebærende værdipapirer Omsætningsaktiver Anlægsaktiver Andre aktiver Aktiver i alt Gæld og egenkapital Gæld til kreditinstitutter Indlån Andre indlån Udstedte værdipapirer Andre passiver Efterstillede kapitalindskud Gæld i alt Egenkapital Gæld og egenkapital i alt Ikke-balanceførte poster

4 Nordea Bank Danmark koncernen - Nøgletal Nøgletal Egenkapitalforrentning 17,2 14,6 12,1 24,4 15,5 Afkastningsgrad 0,51 0,43 0,39 0,98 0,67 Samlet rentemarginal 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 Omkostningsprocent før tab og hensættelser 56,6 62,3 61,9 60,6 68,0 Omkostningsprocent efter tab og hensættelser 63,6 65,8 71,7 62,3 72,4 Årets tab og hensættelser i pct. af udlån og garantier primo 0,3 0,1 0,4 0,1 0,2 Kritiske lån i pct. af udlån og garantier ultimo 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 Vægtede poster, mia. kr Kapitalgrundlag, mia. kr Kernekapitalprocent 6,9 6,7 6,7 6,9 7,3 Solvensprocent (Kapitaldækning) 9,6 9,8 9,7 9,7 10,1 Gns. antal medarbejdere Antal medarbejdere ultimo Antal medarbejdere omregnet til fuldtid, ultimo Antal filialer, ultimo Antal filialer uden for Norden og Østersøregionen Finanstilsynets nøgletalssystem fremgår af note 56, side 47. Tallene er påvirkede af, at Nordea Bank Danmark A/S med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2001 dels har udspaltet Asset Management og Investment Banking aktiviteterne til selvstændige banker, dels er fusioneret med den tilknyttede del af det tidligere moderselskab. Sammenligningstal er uændrede for tidligere år. Definitioner og omregningskurser I hele dette regnskab refererer udtrykkene Nordea Bank Danmark og koncernen til Nordea Bank Danmark koncernen. Egenkapitalforrentning Årets resultat før minoritetsinteresser i pct. af gennemsnitlig egenkapital, inklusive minoritetsinteresser og korrigeret for nye aktieemissioner og udbyttebetalinger. Gennemsnitlig egenkapital beregnes som gennemsnittet af egenkapitalen primo og ultimo året. Afkastningsgrad Ordinært resultat med fradrag af skat i pct. af gennemsnitlige aktiver i alt. Gennemsnitlige aktiver i alt beregnes som gennemsnittet af aktiver i alt primo og ultimo året. Samlet rentemarginal Netto renteindtægter i pct. af gennemsnitlige aktiver i alt, beregnet som angivet ovenfor. Omkostningsprocent før tab og hensættelser Ordinære udgifter før goodwill i pct. af ordinære indtægter og andelen af resultatet af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder. Omkostningsprocent efter tab og hensættelser Ordinære udgifter før goodwill med tillæg af tab og hensættelser (inklusive ændring i værdi af tvangsovertagne ejendomme samt resultat af langfristede værdipapirer) i pct. af ordinære indtægter og resultatet af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder. Årets tab og hensættelser i pct. af udlån og garantier primo Tab og hensættelser, netto, i pct. af udlån og garantier i balancen primo året. Kritiske lån i pct. af udlån og garantier ultimo Kritiske lån, netto (dvs. kritiske lån med fradrag af hensættelser) i pct. af udlån og garantier i balancen ultimo året. Vægtede poster De samlede aktiver som vist i balancen og ikke-balanceførte poster vurderet på basis af kredit- og markedsrisici i henhold til de gældende kapitaldækningskrav. Kapitalgrundlag Summen af kernekapital og supplerende kapital (bestående af ansvarlig lånekapital) med fradrag af visse kapitalandele i selskaber, der driver forsikrings- eller finansvirksomhed. Kernekapital omfatter egenkapital (inklusive den andel af de ubundne reserver og den afskrivningsforskel, der er inkluderet i egenkapitalen). Under forudsætning af tilsynsmyndighedernes godkendelse kan kernekapital også omfatte visse begrænsede former for ansvarlige lån. Kernekapitalprocent Kernekapital i pct. af vægtede aktiver. Solvensprocent (Kapitaldækning) Kapitalgrundlag i pct. af vægtede aktiver. Valutakurser (Danmarks Nationalbanks valutakurser 31. december 2003) EUR 744,46 GBP 1.058,07 NOK 88,41 SEK 82,02 USD 595,76 4

5 Nordea Bank Danmark A/S - Hovedtal Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele 1) Gebyrer og provisionsindtægter, netto Resultat af finansielle poster, netto Andre ordinære indtægter Ordinære indtægter i alt Personaleudgifter Administrationsomkostninger Andre ordinære udgifter Ordinære udgifter i alt Resultat før tab og hensættelser Tab og hensættelser 2) Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat, bank Ordinært resultat, forsikring Ordinært resultat før skat mv Ekstraordinære poster Ændring i hensættelse til pensionsfonde Skat Årets resultat ) Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder vises som en særskilt post 2) Inklusive resultat (tab/nedskrivninger) af langfristede værdipapirer og inklusive ændring i værdi af tvangsovertagne ejendomme Balance ultimo (mio. kr.) Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Rentebærende værdipapirer Omsætningsaktiver Anlægsaktiver Andre aktiver Aktiver i alt Gæld og egenkapital Gæld til kreditinstitutter Indlån Andre indlån Udstedte værdipapirer Andre passiver Efterstillede kapitalindskud Gæld i alt Egenkapital Gæld og egenkapital i alt Ikke-balanceførte poster

6 Nordea Bank Danmark A/S - Nøgletal Nøgletal Egenkapitalforrentning 17,2 14,6 12,1 24,4 15,5 Afkastningsgrad 0,63 0,54 0,48 1,21 0,81 Samlet rentemarginal 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 Omkostningsprocent før tab og hensættelser 54,8 61,6 60,3 58,3 66,2 Omkostningsprocent efter tab og hensættelser 61,8 64,5 70,8 60,0 70,4 Vægtede poster, mia. kr Kapitalgrundlag, mia. kr Kernekapitalprocent 7,5 7,1 6,9 7,3 7,5 Solvensprocent (Kapitaldækning) 10,4 10,5 10,1 10,2 10,4 Gns. antal medarbejdere Antal medarbejdere ultimo Antal medarbejdere omregnet til fuldtid, ultimo Antal filialer, ultimo Antal filialer uden for Norden og Østersøregionen Finanstilsynets nøgletalssystem fremgår af note 56, side 47. Tallene er påvirkede af, at Nordea Bank Danmark A/S med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2001 dels har udspaltet Asset Management og Investment Banking aktiviteterne til selvstændige banker, dels er fusioneret med den tilknyttede del af det tidligere moderselskab. Sammenligningstal er uændrede for tidligere år. 6

7 Nordea Bank Danmark Ledelsens beretning Koncernens sammensætning Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking og Asset Management & Life. Group Processing and Technology, Group Corporate Centre og Group Staffs støtter forretningsområderne. Nordea Bank Danmark koncernens aktiviteter er integrerede i Nordea koncernen, hvis årsrapport inklusive segmentregnskaber pr. forretningsområde fuldt ud indeholder regnskabsaflæggelsen for Nordea Bank Danmark koncernen. Juridisk omstrukturering Bestyrelsen i Nordea AB (publ) besluttede 19. juni at igangsætte en forandringsproces for Nordea koncernens juridiske struktur. Målet er at etablere en struktur med én bank, hvor én juridisk enhed, Nordea AB (publ), driver forretning på alle lokale markeder gennem filialer. Forandringsprocessen begyndte i juni 2003, da Nordea AB (publ) købte Nordea Bank Sverige AB (publ), Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Norge ASA fra Nordea Bank Finland Abp. Aktiekøbsaftalerne blev underskrevet 19. juni 2003, og forretningerne var afsluttet henholdsvis 19. juni, 24. juni og 28. oktober I næste fase blev Nordea AB (publ) omdannet til et operationelt bankselskab, hvilket krævede en banklicens og en beslutning på en ekstraordinær generalforsamling. En sådan generalforsamling blev holdt 22. oktober 2003, hvor aktionærerne i Nordea AB (publ) vedtog at foretage de nødvendige ændringer i selskabets vedtægter, bl.a. at ændre navnet til Nordea Bank AB (publ). Efter den beslutning og den efterfølgende godkendelse fra det svenske finanstilsyn har det svenske Patent- och registreringsverket registreret banklicensen og vedtægtsændringerne 30. januar Fra den dag er moderselskabet for Nordea koncernen et operationelt bankselskab ved navn Nordea Bank AB (publ). Næste skridt i forandringsprocessen er at fusionere Nordea Bank Sverige AB (publ) med Nordea Bank AB (publ). Fusionen skal efter planen finde sted 1. marts Hensigten er, at Nordea Bank AB (publ) senere omdannes til et europæisk selskab "Societas Europeae", (SE) baseret på en europæisk selskabsstatut, der træder i kraft i slutningen af Banken vil fortsat have hjemsted i Sverige. Omdannelsen vil ske ved en fusion med de andre banker i koncernen og er betinget af de nødvendige godkendelser fra de relevante myndigheder. I forbindelse med omdannelsen af Nordea Bank AB (publ) til et SE-selskab er det planlagt at overføre den virksomhed, der i øjeblikket drives i de andre bankenheder i koncernen, til lokale filialer af Nordea Bank AB (publ). Forandringsprocessen forventes afsluttet i Ændringen indebærer en mere effektiv drift, reducerede operationelle risici og en mere effektiv kapitalanvendelse. Forretningsudvikling i 2003 Partnerskab med IBM Nordea og IBM underskrev 30. september en 10-årig it-serviceaftale om at omstille og sammenlægge Nordea koncernens samlede itproduktionsydelser til en on-demand infrastruktur. Som en del af løsningen dannede Nordea sammen med IBM et separat joint venture, Nordic Processor AB, som beskæftiger ca. 900 medarbejdere, der er overført fra Nordea. Nordic Processor påbegyndte sine aktiviteter 1. november Datterselskaber Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, hvor banken driver realkreditvirksomhed, og Nordea Finans Danmark A/S, hvor banken driver finans-, leasing- og factoringvirksomhed, er Nordea Bank Danmark A/S' vigtigste fuldt ejede dattervirksomheder. I slutningen af februar 2003 solgte koncernen aktiviteterne i sin filial i Tyskland til Nordea Bank Finland til markedsværdi, hvilket ikke resulterede i nogen gevinst for Nordea Bank Danmark koncernen. Fokus og centralisering I forbindelse med fokuseringen på kernebankaktiviteterne har koncernen solgt størstedelen af sine ejendomme. Disse ejendomme har en bogført værdi på mio. kr. Den samlede nettogevinst beløber sig til 327 mio. kr. 7

8 Medio november 2003 overdrog Markets i Nordea Bank Danmark sin portefølje af afledte finansielle instrumenter til Nordea Bank Finland opgjort til markedsværdi. Porteføljen blev overdraget som led i Nordeas centraliseringsbeslutning. Kommentarer til resultatopgørelsen Resultatudviklingen i 2003 udviser stabile nettorenteindtægter og stabile nettorente- og gebyrindtægter sammenlignet med Resultat af finansielle poster, netto, og andre ordinære indtægter er steget. Udgifter til personale og administration er faldet, mens tab og hensættelser på debitorer er steget til niveauet for Resultat før skat blev på mio. kr. (2002: mio. kr.), og den realiserede egenkapitalforrentning efter skat er 17,2 pct. (14,6 pct.). Indtægter Nettorenteindtægterne fra udlån og indlån er steget som følge af en vækst på 4,6 pct. i udlån og 3,7 pct. i indlån. Denne forbedring skete trods et rentefald. Der har været en stigning i gebyrer for udstedelse af nye realkreditlån eller konvertering af gamle konverterbare lån. Renteændringen gjorde det lønsomt for realkreditkunderne at konvertere deres lån. Der er samtidig indført nye typer realkreditlån, som giver kunderne mulighed for kun at betale renter og ingen afdrag i en lang periode. Handelsprovisioner steg i 4. kvartal, men i forhold til sidste år er niveauet lidt lavere. Privatkunder udviste større investeringslyst som følge af en mere positiv udvikling på aktiemarkederne. For året som helhed var indtægterne fra kapitalforvaltning på et lavt niveau, men i 4. kvartal steg aktivitetsniveauet. Overskuddet vist i resultat af finansielle poster, netto, var påvirket af en meget positiv udvikling på aktiesiden. Den væsentligste årsag til stigningen i andre ordinære indtægter er bruttogevinsten på 778 mio. kr. vedrørende salget af ejendomsporteføljen i 2003, hvilket også påvirkede omkostningerne med en nedskrivning af materielle aktiver på 138 mio. kr. og bruttotab på salget af ejendomme på 313 mio. kr. Nettogevinsten af salget af ejendomme var 327 mio. kr. Resultat af finansielle poster før omkostninger samt tab og hensættelser er steget med 1,5 mia. kr. (14 pct.) i forhold til Omkostninger Omkostninger til personale og administration omfatter af- og nedskrivninger på materielle aktiver. Heraf udgør 451 mio. kr. nedskrivning på materielle aktiver og et tab vedrørende salget af ejendomme i Omkostningsprocenten før tab og hensættelser var 56,6 pct., hvilket er et fald på 5,7 pct. point i forhold til de 62,3 pct. året før. Tab og hensættelser på debitorer Årets tabs- og hensættelsesprocent (i henhold til Finanstilsynets definition) er steget fra 0,1 pct. i 2002 til 0,3 pct. i Stigningen i tab og hensættelser hidrører fra erhverv. Der er ingen nævneværdig ændring i tab på privatkunders engagementer. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Indtjeningen omfatter bankens andel af resultat af PBS med 75 mio. kr. og LR Realkredit A/S med 58 mio. kr. samt øvrige resultatandele på 37 mio. kr. Selskabsskat Den effektive skatteprocent for 2003 blev på 27,0 pct. (29,0 pct.), hvoraf 0,6 pct. hidrører fra den særlige danske (fradragsberettigede) beskatning af danske bankers hensættelser til tab på debitorer primo regnskabsåret. Nordea Bank Danmark A/S er i Danmark sambeskattet med langt den overvejende del af sine fuldt ejede datterselskaber. Den danske selskabsskat udgiftsføres og afregnes af banken. Årets resultat Af årets resultat på mio. kr. foreslås mio. kr. udloddet som udbytte, 897 mio. kr. henlagt til bunden reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, mens det resterende beløb på 101 mio. kr. foreslås henlagt til den fri egenkapital. Balance og kapital Udlån Udlån er steget med 14 mia. kr. fra 295 mia. kr. primo året til 309 mia. kr. ultimo året, heraf steg realkreditudlånet med 23 mia. kr. til 139 mia. kr. (116 mia. kr.), hovedparten til private. 8

9 Rentebærende værdipapirer Omsætningsaktiver I henhold til Finanstilsynets regler er den samlede beholdning af obligationer på 155 mia. kr. (116 mia. kr.) anset for omsætningsaktiver. Andre aktiver Aktier og kapitalandele Af beholdningen af aktier mv. på 11,3 mia. kr. (9,5 mia. kr.) hidrører 9,3 mia. kr. (7,5 mia. kr.) fra puljeordninger. Af den resterende del på 2,0 mia. kr. udgør 1,2 mia. kr., hvilket er uændret, unoterede aktier i private equity-selskaber. Andre aktiver Den positive markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv. (brutto) er faldet med 75,1 mia. kr. fra 79,5 mia. kr. til 4,4 mia. kr. Faldet skyldes overførslen af Nordeas portefølje af afledte finansielle instrumenter til Nordea Bank Finland. Indlån Det samlede indlån på 178 mia. kr. er steget med 6 mia. kr. i forhold til sidste år. Tidsindskud og særlige indskudsformer er steget med 1 mia. kr., mens indlån på anfordring er steget med 5 mia. kr. Andre passiver Tilsvarende faldet i den positive markedsværdi af afledte finansielle instrumenter er den negative markedsværdi faldet med 76,6 mia. kr. fra 82,8 mia. kr. til 6,2 mia. kr. Egenkapital Balancen udgjorde 659 mia. kr. ultimo 2003, hvilket er stort set samme niveau som i Egenkapitalen var 19,4 mia. kr. mod 18,4 mia. kr. primo året. Solvens og ratings Nordea Bank Danmark koncernens solvens var (efter foreslået udbytte for 2003) 9,6 pct. mod 9,8 pct. ultimo Kernekapitalen tegnede sig for 6,9 pct. (6,7 pct.). Ratings Moody's Investors Service Standard & Poor's Fitch BFSR Short Long Short Long Indiv. Short Long B P-1 Aa3 A-1 A+ B F1+ AA- Risikostyring Bestyrelsen i Nordea Bank AB har det endelige ansvar for at afgrænse og overvåge koncernens risici. Risici i Nordea måles og rapporteres i henhold til fælles principper og politikker, der er godkendt af bestyrelsen i Nordea Bank AB. Bestyrelsen i Nordea Bank AB har fastsat nedenstående driftsmål:. De gennemsnitlige tab og hensættelser over et konjunkturforløb må ikke overstige 0,40 pct. af de samlede udlån og garantier.. Investeringsrisici (markedsrisici relateret til investeringsaktiviteterne) må ikke føre til et samlet tab i indtægter fra investeringsvirksomhed, der overstiger et kvartals normale indtjening på noget tidspunkt i et kalenderår.. Operationelle risici skal holdes inden for et omfang, der kan styres med rimelige omkostninger. Målene er fordelt mellem de respektive juridiske underkoncerner, og bestyrelsen i Nordea Bank Danmark A/S har godkendt og indført disse regler og mål. Bestyrelsen i Nordea Bank Danmark A/S har det endelige ansvar for at afgrænse og overvåge Nordea Bank Danmark A/S koncernen. Risikostyring og overvågning Group Credit and Risk Control er ansvarlig for rammerne for risikostyring. Rammerne består af politikker, instrukser og retningslinjer og gælder for koncernen samt datterbankerne. Rammerne for den strukturelle renteindtægtsrisiko og likviditetsrisici udvikles i samarbejde med Group Treasury, som er ansvarlig for asset & liability management og for fordelingen af rammerne for likviditetsrisici til forretningsområderne. I forretningsområderne består risikostyringsprocessen af identifikation, analyse, måling, overvågning og styring samt rapportering af risikoen. Forretningsområderne har hovedansvaret for at identificere og styre risici i deres drift. Kreditrisici overvåges og styres af den kundeansvarlige enhed, som løbende vurderer kundens evne til at opfylde sine forpligtelser og identificerer afvigelser fra de aftalte betingelser og svagheder i kundens resultater. 9

10 Kreditrisici Kreditrisiko defineres som risikoen for, at kunder ikke opfylder deres forpligtelser, og for, at den stillede sikkerhed ikke dækker Nordeas krav. De fleste af Nordeas kreditrisici er knyttet til forskellige former for udlånsaktivitet, men også til garantier, remburser og uudnyttede kreditrammer. Desuden omfatter kreditrisici kreditrisikoen knyttet til afledte finansielle instrumenter, landerisici og afviklingsrisici. Markedsrisici Markedsrisiko defineres som risikoen for tab af markedsværdi som følge af bevægelser på de finansielle markeder, der relaterer sig til renter, valuta- og aktiekurser samt råvarepriser. Alle væsentlige porteføljer i Nordea opgøres til markedsværdi. Operationelle risici I den operationelle risikopolitik for Nordea koncernen defineres operationel risiko som risikoen for direkte eller indirekte uforudsete tab, herunder tab af omdømme, som følge af svagheder i interne processer og i kontroller eller som følge af eksterne begivenheder. Juridiske risici og compliance-risici er undergrupper til operationelle risici. Operationelle risici er indeholdt i alle aktiviteter i organisationen, i udliciterede aktiviteter og i al samspil med eksterne parter. Robuste interne kontrolprocedurer og kvalitetsstyring, bestående af rammerne for risikostyring, ledelsesstyring og et veluddannet personale, er væsentlige faktorer i en vellykket styring af operationelle risici. Medarbejdere Antal medarbejdere omregnet til fuldtid er faldet med 709 fra til Heraf blev 323 overført til Nordic Processor pr. 1. november Miljømæssige forhold I overensstemmelse med koncernens principper for samfundsmæssigt ansvar har Nordea Bank Danmark forpligtet sig til bæredygtig udvikling ved at forene regnskabsmæssige resultater med et miljømæssigt og socialt ansvar, tage hensyn til miljøet og arbejde for at mindske de negative og øge de positive miljømæssige påvirkninger på sine forretningsaktiviteter. Koncernen har indført en miljøpolitik, som vil vejlede om, hvordan koncernens enheder skal styre og kontrollere miljømæssige problemstillinger i deres egne aktiviteter og derved understøtte reduktionen i de relaterede omkostninger og forretningsmæssige risici for koncernen. Denne politik vil også være en rettesnor i forbindelse med udstikning af retningslinjer og forretningsinitiativer vedrørende forretningsenhedernes økonomiske engagementer og samarbejde med leverandører. Retssager Nordea Bank Danmark koncernens selskaber er part i forskellige retssager. Det forventede udfald af disse vil ikke forrykke Nordea Bank Danmark koncernens økonomiske stilling. Væsentlige begivenheder efter 31. december 2003 Implementering af de internationale regnskabsstandarder Nordea Bank AB går over til at anvende de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som grundlag for koncernens anvendte regnskabspraksis i udarbejdelsen af koncernregnskabet for I Nordea Bank Danmark, som er en del af Nordea Bank AB, er forberedelserne til overgangen til de internationale regnskabsstandarder organiseret i et projekt med tre temaer:. teori, dvs. udvikling af koncernens regnskabspraksis. produktion, dvs. implementering af ændringerne i produktionen af koncernregnskabet, og. uddannelse, dvs. opbygning af de nye kompetencer i regnskabs- og revisionsenhederne. Der afventes nye regnskabsregler fra Finanstilsynet gældende for danske finansielle virksomheder fra og med Forventninger Den økonomiske vækst forventes at stige i de nordiske lande i Der ventes fortsat vækst 10

11 i det private forbrug. Den internationale efterspørgsel ventes at stige og vil påvirke eksportindustrien i positiv retning. Der forventes ingen stigning i den korte rente før tidligst hen mod slutningen af året. På baggrund af den forventede vækst er udsigterne for en stigning i indtægterne positive, omend på et moderat niveau. Der ventes en moderat stigning i det generelle forretningsomfang, der primært vil stamme fra privatkunder. Et øget forretningsomfang ventes at opveje de generelt vigende marginaler med det nuværende lave renteniveau. Nordea forventer at drage fordel af en eventuel stigning i den korte rente i løbet af året. Koncernens indtægter afhænger også i en vis udstrækning af udviklingen på kapitalmarkederne. Der vil fortsat være skar p fokus på omkostningsstyring fremover. På baggrund af udviklingen i omkostnings-styringen i 2003 sammenholdt med de igangværende bestræbelser med at centralisere og sammenlægge produktionsprocesser og reducere kompleksiteten forventes de samlede omkostninger i 2004 at være uændrede i forhold til omkostningerne i 2003 eksklusive omkostninger relateret til overskudsdelingsordninger i begge år. Det betyder, at der er fastsat et mere ambitiøst mål for omkostnings-niveauet i forhold til tidligere udmeldte mål. Kreditkvaliteten anses for at være god og ligge på et stabilt niveau. På grundlag af den generelle kvalitet af porteføljen samt de nuværende økonomiske udsigter for de nordiske lande har Nordea ingen anledning til at tro, at hensættelsesprocenten vil overstige niveauet i

12 Nordea Bank Danmark koncernen og Nordea Bank Danmark A/S Resultatopgørelse Koncernen Moderselskabet Mio. kr. Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 41, Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Overskudsfordeling Årets resultat Overførsler fra tidligere år - - I alt til disposition Anvendt til udbytte Henlagt til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Henlagt til fri egenkapital I alt anvendt

13 Nordea Bank Danmark koncernen og Nordea Bank Danmark A/S Balance pr. 31. december Koncernen Moderselskabet Mio. kr. Note Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 20, Udlån 11, Obligationer Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Materielle aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 22, Indlån 23, Udstedte obligationer Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Minoritetsinteresser Egenkapital i alt: Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for nettoopskrivning Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt 1, Passiver i alt Ikke-balanceførte poster Garantier mv Andre forpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt Noter Efterfølgende noter, nr på side 21-47, udgør en integreret del af regnskabet. 13

14 Nordea Bank Danmark koncernen Selskaber Selskabskapital Egenkapital ultimo ultimo Mio. kr Nordea Bank Danmark A/S Datterselskaber heraf: Nordea Konferencecenter Klarskovgaard A/S, Korsør Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Nordea Finans Danmark A/S, Høje Taastrup Tamworth Trading Pte. Ltd., Singapore Ulos AS, Norge Øxenøen Bruk AS, Norge DanBolig a/s Structured Finance Servicer A/S Nordea Ejendomme A/S Forstædernes Ejendomsaktieselskab Helgeshøjparkens Ejendomsselskab A/S 1 69 Aros Securities Oy i likvidation, Helsinki Nordea Finance Ltd., London Hermes Mortgage Ltd., London Nordea Nominees Ltd., London Unidanmark Asset Company Ltd., London Unidanmark Trade Services Ltd., Hong Kong Nordea Securities Inc., Delaware, New York Aktieselskabet af 10. oktober Unipure, Sverige AB, Stockholm De udenlandske filialer indgår i regnskabet for Nordea Bank Danmark A/S. Alle dattervirksomheder indgår 100 pct. i Nordea Bank Danmark koncernen. Dattervirksomhedernes hjemsted er København, hvor ikke andet er anført. Nordea Bank Danmark A/S samlede sikkerhedsstillelse for dattervirksomheder udgør i alt mio. kr. (2002: ) for konsoliderede dattervirksomheder og 0 mio. kr. (2002: 0) for dattervirksomheder, der ikke indgår i konsolideringen. 14

15 Koncernens ikke-balanceførte øvrige Ifølge seneste årsregnskab* Koncernens til- Koncernens forpligtelser Selskabskapital Egenkapital Resultat godehavender i gæld til over for ultimo ultimo virksomheden virksomheden virksomheden Mio. kr Andre selskaber A/S Ejendomsselskabet af 9/1-90, København Maycon Byg A/S (u/konkurs), Næstved Nova Galaxies Corp., Panama Mediehuset 2 A/S, København Fly Finance 1 Ltd., England H.N.S. A/S af 1995, Næstved Hejrevej ApS, København I alt Nordea Bank Danmark koncernens ejerandel er 100 pct. for alle selskaber. Ovennævnte selskaber er erhvervet med henblik på omstrukturering eller med henblik på afvikling af tidligere indgåede engagementer og konsolideres som følge heraf ikke. Koncernens tilgodehavender og gæld inkluderer ikke mellemværender med evt. dattervirksomheder. Nordea Bank Danmark koncernen har med 5 mindre virksomheder aftaler, der medfører, at disse virksomheder anses for tilknyttede. Endvidere har Nordea Bank Danmark tre tilknyttede virksomheder, Industrikapital 1989 Limited Partnership I-III, England (ejerandel respektiv 67 pct., 58 pct. og 67 pct). Virksomhederne er ikke konsolideret, da disse tilknyttede virksomheder har en mindre og i forhold til Nordea Bank Danmark ubetydelig virksomhed. Virksomhedernes samlede egenkapital udgør ca. 2 mio. kr. (2002: 2). Nordea Bank Danmark koncernens samlede gæld til virksomhederne udgør 0 mio. kr. (2002: 0). I datterselskabet Nordea Finans Danmark A/S er der etableret en række kommanditselskaber i forbindelse med selskabets leasingudlån. Den indskudte kapital i kommanditselskabet behandles som en ideel anpart, der er indarbejdet i Nordea Finans Danmarks regnskab som udlån. * For indeværende eller tidligere regnskabsår. 15

16 Ifølge seneste årsregnskab* Koncernens til- Koncernens Ejerandel Selskabskapital Egenkapital Resultat godehavender i gæld til i pct. (efter ultimo ultimo virksomheden virksomheden stemmeret) Mio. kr Associerede Investeringsselskabet af 23. marts 2001 A/S, København A/S CVY af (u/konkurs), Struer Columbus IT Partner A/S, København Ceboline A/S i betalingsstandsning, Silkeborg Vordingborg Erhvervshuse ApS, Vordingborg LR Realkredit A/S, København KFU-AX II A/S, Frederiksberg Ejendomsselskabet Axelborg I/S, København Projektformidling Midt A/S, Århus Axcel IKU Invest A/S, Billund Industrikapital 1989 Limited Partnership IV, England PBS Holding A/S, Ballerup 1) Dankort A/S, Kirke Værløse PBS Holding A/S, Ballerup Multidata Holding A/S, Ballerup PBS International Holding A/S, Ballerup CBAS Holding A/S, København KIFU-AX II A/S, Frederiksberg Conair A/S i likvidation, København n.a. n.a AG Holding af 2001 A/S, København Realkreditnettet A/S, København ) Spaltet i

17 Ifølge seneste årsregnskab* Koncernens til- Koncernens Ejerandel Selskabskapital Egenkapital Resultat godehavender i gæld til i pct. (efter ultimo ultimo virksomheden virksomheden stemmeret) Mio. kr Øvrige betydende kapitalandele Kastrup Midtpunkt Aps, København Andre selskaber, hvori koncernen besidder mere end 10 pct. af aktiekapitalen KW Invest Investorer ApS Symbion Capital I A/S, København Norgesinvestor AS, Norge Nordea Thematic Fund of Funds I K/S, København Norgesinvestor III AS, Norge Industri Kapital 1994 Limited Partnership IV, Jersey InnKap 2 Partnerskb, Sverige Industri Kapital 2000 Limited Partnership II, Jersey Industri Kapital 1994 Limited Partnership I, Jersey Jokan Systems A/S, Purhus FSN Capital Limited Partnership I, Jersey Håndværkets Byfornyelsesselskab S.M.B.A., København Københavns Fondsbørs A/S, København Værdipapircentralen A/S, Høje Taastrup Realkreditnettet A/S, København Herudover besidder Nordea Bank Danmark koncernen mindst 10 pct. af aktiekapitalen i 10 selskaber (2002: 13), hvor aktiebesiddelsen er uden bogført værdi. Nordea Bank Danmark koncernens tilgodehavender udgør 47 mio. kr. (2002: 27) og gæld udgør 17 mio kr. (2002: 2). Koncernens andre forpligtelser udgør 0 mio. kr. (2002: 0). Koncernens tilgodehavender og gæld inkluderer ikke mellemværender med evt. dattervirksomheder. Nordea Bank Danmark koncernen besidder kapitalandele bogført under Aktier mv. i afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Investment Management Funds, SICAV i Luxembourg med henblik på videresalg, hvor Nordea Bank Danmark koncernens ejerandel i introduktionsperioden overstiger 20 henholdsvis 50 pct. * For indeværende eller tidligere regnskabsår. 17

18 Nordea Bank Danmark koncernen Pengestrømsopgørelse Koncernen Mio. kr Driftsaktivitet Årets resultat Regulering for beløb i årets resultat uden likviditetseffekt: Tab og hensættelser på debitorer Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser (eksklusive udskudt skat) -5 2 Skat Regulering for beløb med likviditetseffekt: Betalt skat Udbytte af kapitalandele i associerede virksomheder Driftskapitalen: Kreditinstitutter netto Udlån reguleret for årets afskrivninger og hensættelser Obligationer Finansielle omsætningsaktiver, aktier mv Anden driftskapital Indlån Udstedte realkreditobligationer I alt fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansielle anlægsaktiver, aktier mv. 3-3 Finansielle anlægsaktiver, kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Forskelsværdi, køb af kapitalandele i tilknyttet virksomhed 0 0 Materielle aktiver I alt fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Udstedte obligationer, eksklusive realkreditobligationer Efterstillede kapitalindskud Udbetalt udbytte fra foregående år I alt fra finansieringsaktivitet Ændring i likviditet Likvider primo Likvider ultimo Ændringer i beholdningsposter, bortset fra kapitalinteresser indeholder urealiserede kursavancer. 18

19 Noter for Nordea Bank Danmark koncernen og Nordea Bank Danmark A/S Anvendt regnskabspraksis Med virkning fra 1. januar 2003 har Finanstilsynet ændret regnskabsreglerne for unotererede værdipapirer og immaterielle aktiver. Unoterede værdipapirer indregnes til anslået dagsværdi. Tidligere blev unoterede værdipapirer værdiansat til købspris eller forsigtig skønnet markedsværdi, hvis denne var lavere. Øvrige betydende kapitalandele blev værdiansat til indre værdi. Erhvervelser af immaterielle aktiver foretaget efter den 1. januar 2003 indregnes til købsprisen og afskrives over den forventede brugstid. Brugstiden kan dog ikke overstige 20 år. Forbedringer af lejede lokaler foretaget efter 1. januar 2003 indregnes til købsprisen under Materielle aktiver og afskrives over den forventede brugstid. Tidligere blev immaterielle aktiver herunder forbedringer af lejede lokaler udgiftsført i anskaffelsesåret, bortset fra erhvervet goodwill, der blev fratrukket direkte i egenkapitalen. Ændringerne har medført, at egenkapitalen pr. 1. januar 2003 er forøget med 57 mio kr. (47 mio kr efter skat). Der er ikke foretaget ændringer i sammenligningstal, da den beløbsmæssige effekt ikke er væsentlig. Ændringernes effekt på årets resultat udgør 70 mio kr før skat og 64 mio kr efter skat. Med undtagelse af ovenstående er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapporten for Grundlaget for regnskabet Lovgivning Regnskaberne for Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Danmark koncernen er udarbejdet i overensstemmelse med de retningslinier, der gælder for danske pengeinstitutter. Koncernregnskab Koncernregnskabet omfatter regnskaberne for moderselskabet og dattervirksomhederne, som følger koncernens regnskabspraksis. Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammenlægge ensartede regnskabsposter for de konsoliderede selskaber. Den bogførte værdi af de konsoliderede selskaber udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes indre værdi. I de sammenlagte regnskabstal er der foretaget elimineringer af koncerninterne mellemværender, indtægter og udgifter samt gevinster og tab. Nyerhvervede dattervirksomheder indgår i koncernregnskabet fra købsdagen. Solgte dattervirksomheder indgår i koncernregnskabet til salgsdagen. Regnskaber for selskaber, der midlertidigt er overtaget for at afvikle et engagement, eller selskaber købt i forbindelse med omstrukturering konsolideres ikke i koncernregnskabet. Dattervirksomheder med en mindre og i forhold til moderselskabet ubetydelig virksomhed er efter en konkret vurdering udeholdt af koncernregnskabet. Koncerninterne transaktioner Transaktioner mellem Nordea Bank Danmark A/S og andre koncernselskaber sker på markedsvilkår eller afregnes på basis af de faktiske omkostninger. Væsentlige regnskabs- og værdiansættelsesprincipper Generelt Indtægter og udgifter periodiseres med undtagelse af en række gebyrer, som resultatføres ved forfald. Renteindtægter vedrørende nødlidende engagementer bliver ikke indtægtsført. Fremmed valuta Aktiver og passiver i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter Danmarks Nationalbanks offentliggjorte kurser ved udgangen af regnskabsperioden. Indtægter og udgifter i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter kursen på bogføringstidspunktet. Alle reguleringer føres over resultatopgørelsen. Tilgodehavender inklusive bankudlån Tilgodehavender omfatter tilgodehavender hos kreditinstitutter, bankudlån, realkreditudlån og leasingaktiver. Tilgodehavender måles til værdien på forretningens indgåelsesdag med fradrag af afdrag og hensættelser til dækning af tab. Tilgodehavender er løbende underkastet en kritisk vurdering af risikoen for tab, og de nødvendige beløb afskrives eller hensættes til dækning af tab. Hensættelser til dækning af tab sker ud fra en individuel vurdering og dækker både risikoen ved den enkelte låntagers evne til at betale tilbage og risikoen ved særligt gældstyngede eller politisk ustabile lande. Hensættelser til dækning af tab på mindre engagementer foretages på et statistisk grundlag. Hensættelser til dækning af tab bliver fjernet fra hensættelseskontoen, når det vurderes, at kunden ikke vil kunne tilbagebetale det skyldige beløb. Fastforrentede tilgodehavender nedskrives til markedsværdien for tilsvarende fordringer. Visse fastforrentede tilgodehavender, hvor renterisikoen er afdækket, bliver ikke nedskrevet. Realkreditudlån, inklusive amortisationskonti for kontantlån, og tilknyttede udstedte realkreditobligationer optages i balancen til nominelle værdier med fradrag af afdrag og hensættelser til dækning af tab. Værdipapirer Værdipapirer, herunder aktier i Nordea Bank AB, måles til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter omfatter uafviklede spot- og terminsforretninger, futures, swap-kontrakter, forward rate agreements og optioner mv. Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi. Der foretages dog ikke kursregulering af instrumenter, der anvendes til afdækning af renterisiko på fastforrentede aktiver og passiver. 19

20 Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til indre værdi. Øvrige betydende kapitalandele måles til dagsværdi. For regnskaber aflagt i fremmed valuta for udenlandske filialer og datterselskaber omregnes balancen til danske kroner efter Danmarks Nationalbanks offentliggjorte kurser ved udgangen af regnskabsperioden, mens resultatopgørelsen omregnes til periodens gennemsnitskurs. Selskaber, der midlertidigt er overtaget for at afvikle et engagement, og selskaber, der er købt i forbindelse med en omstrukturering, værdiansættes til købspris eller lavere skønnet værdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømmene vises indirekte, med udgangspunkt i årets resultat, der reguleres for ikke-likvide poster. Årets ændring i likvider er summen af det regulerede resultat og forskydningen fra primo til ultimo af aktiver og passiver. Likvider omfatter kassebeholdningen, anfordringstilgodehavender hos centralbanker, gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker, anfordings- og dag til dag mellemværender med kreditinstitutter samt likvide værdipapirer. De likvide værdipapirer er reguleret for obligationer, anvendt og modtaget i genkøbsforretninger. Immaterielle og materielle aktiver Immaterielle aktiver, herunder goodwill, erhvervet efter den 1. januar 2003 indregnes til købsprisen med fradrag af af- og nedskrivninger. It software og udviklingsudgifter aktiveres, hvis det er større investeringer med en forventet levetid, der overstiger 3 år, og investeringen forventes at generere fremtidig indtjening, og det i øvrigt ikke kan anses at være udgifter vedrørende udskiftning og vedligeholdelse. Fast ejendom, maskiner og inventar mv. indregnes til købspris med tillæg af eventuelle forbedringer og fradrag af afog nedskrivninger. Hvis værdien af aktiverne er lavere, og værdiforringelsen ikke kan anses for forbigående, bliver aktiverne nedskrevet til den lavere værdi. Afskrivninger sker ud fra en forsigtig vurdering af aktivets brugstid og eventuel scrapværdi. Immaterielle aktiver afskrives lineært over maksimalt 20 år. Maskiner og inventar afskrives systematisk over maksimalt 5 år. Aktiver på under kr. afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret bortset fra aktiver, der er købt som en del af et samlet projekt. Bygninger afskrives lineært over maksimalt 75 år, mens der ikke afskrives på grunde. Pensionsforpligtelser Pensionsforpligtelser afdækkes enten i en selvstændig pensionskasse eller i et forsikringsselskab. Der er ingen pensionsforpligtelser i forhold til medarbejderne. Skat Nordea Bank Danmark A/S er sambeskattet med hovedparten af selskabets datterselskaber. Den samlede danske skat af årets skattepligtige indkomst inklusive udskudt skat afsættes i og betales af Nordea Bank Danmark A/S. Den beregnede skat af årets skattepligtige indkomst og årets forskydning i hensættelse til udskudt skat resultatføres. Den akkumulerede udskudte skat, der følger af forskelle mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af aktiver og passiver, hensættes i balancen. 20

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 20. februar 2003 DIREKTIONEN BESTYRELSEN

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 20. februar 2003 DIREKTIONEN BESTYRELSEN Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2002. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og regnskabsvejledningerne.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og de krav,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. februar 2002 DIREKTIONEN Peter

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Årsrapport 2001 Nordea Kredit

Årsrapport 2001 Nordea Kredit Årsrapport 2001 Nordea Kredit Nordea Kredit er en del af Nordea. Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1.

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1. Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005 Renteindtægter 2 4.012 2.904 3.947 2.851 Renteudgifter 2.126 1.192 2.135 1.193 Netto renteindtægter 1.886 1.712 1.812 1.658

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening

Læs mere

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26 cuvudssruw 1RUGHD.UHGLW &95QU 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQI UHQGH ILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQPHGDNWLYLWHWHU LQGHQIRUWUHIRUUHWQLQJVRPUnGHU5HWDLO%DQNLQJ&RUSRUDWH DQG,QVWLWXWLRQDO%DQNLQJRJ$VVHW0DQDJHPHQW

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen

REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen REGNSKABSMEDDELELSE 1998 for Den Danske Bank koncernen Den Danske Bank koncernens hovedtal Resultatopgørelse i sammendrag (Mio. kr.) 1998 1997 1996 1995 1994 Nettorenteindtægter 8.512 7.849 7.251 7.803

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere