Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning Rådet og Europa-Parlamentet er nu ved at være enige om første fase i EU s planlagte bankunion et fælles europæisk banktilsyn under ECB. EU-landenes økonomi- og finansministre måtte på det uformelle økofinrådsmøde i Dublin den 12. april (af hensyn til Tyskland) erklære, at man vil arbejde konstruktivt for traktatændringer i den forbindelse. Kommissionen forventes i juni at fremlægge forslag til en fælles europæisk genopretnings- og afviklingsmekanisme, som udgør næste fase i bankunionen. Også en sådan fælles europæisk afviklingsmekanisme mener Tyskland dog vil kræve ændringer af EU s traktatgrundlag. Endelig ser det ud til, at der er lange udsigter til en egentlig fælles europæisk indskudsgarantiordning. Bankunionen I. Baggrund Europa-Kommissionen foreslog i maj 2012 at etablere en europæisk bankunion for at genoprette tilliden til euroen og den finansielle sektor i EU. Ifølge Kommissionen er der behov en bankunion for at afværge nogle af de særlige risici, der er forbundet med at være integreret så tæt økonomisk og 1/6

2 finansielt, som det er tilfældet for landene i eurozonen. Kommissionen vurderer, at det indtil nu har kostet skatteyderne i EU over 4,5 billioner euro at redde nødlidende banker. Forslaget om etableringen af en bankunion blev bakket op af eurolandene på et topmøde den 29. juni 2012, hvor man blev enige om at indføre en form for fælles tilsynsmekanisme for den europæiske banksektor. På Det Europæiske Råds møde anmodede de 27 EU-landes stats- og regeringschefer efterfølgende Kommissionen om snarest at fremlægge et forslag om fælles tilsynsmekanisme, ligesom man bad formanden for Det Europæiske Råd om at udarbejde en rapport om oprettelsen af en bankunion samt på lidt længere sigt en finanspolitisk union og økonomisk union mellem eurolandene. Kommissionen fremlagde allerede den 12. september 2012 et forslag til en køreplan for oprettelsen af bankunionen 1 bestående af tre komponenter. For det første foreslås det, at EU-landene overfører tilsynet med banker på europæisk niveau til en fælles tilsynsmyndighed under Den Europæiske Centralbank (ECB). Derudover skal der efterfølgende oprettes en fælles europæisk bankafviklingsmekanisme samt en fælles europæisk indskudsgarantiordning. Selve udmøntningen af Kommissionens køreplan skal dog først vedtages af Rådet og Europa-Parlamentet gennem europæisk lovgivning, hvilket planlægges at ske over flere etaper i løbet af Status for dette lovgivningsarbejde vil blive gennemgået i det følgende. II. Fælles europæisk banktilsyn Allerede i september 2012 fremlagde Kommissionen forslag til EU-lovgivning, om oprettelsen af det fælles banktilsyn under ECB 2 som første skridt i etableringen af bankunionen. Dette skete i form af to forslag til forordning om henholdsvis etablering af et fælles banktilsyn under ECB og ændring af forordning 1093/2010 om den europæiske banktilsynsmyndighed EBA Kom(2012)511 og Kom(2012)512 af 12. september Ifølge Kommissionens forslag om banktilsynet skal ECB i fremtiden have ansvar for at føre tilsyn med alle kreditinstitutter i eurozonen samt kreditinstitutter i de ikke-eurolande, som frivilligt beslutter at deltage i tilsynet. 1 Kom(2012)510 2 Kommissionen fremsatte to forslag til forordning om henholdsvis etablering af et fælles banktilsyn under ECB og ændring af forordning 1093/2010 om den europæiske banktilsynsmyndighed EBA Kom(2012)511 og Kom(2012)512 af 12. september /6

3 ECB får ansvar for at føre tilsyn med omkring 6000 banker. ECB vil føre direkte tilsyn med alle banker, hvis aktiver udgør mere end 30 mia. euro eller mere end 20 pct. af hjemlandets BNP, mens mindre kreditinstitutter som udgangspunkt overvåges af de nationale tilsyn. ECB kan dog til enhver tid beslutte at overvåge disse mindre banker. Kommissionen foreslår mere konkret, at der overdrages en række væsentlige tilsynsbeføjelser til ECB, så den kan foretage alle nødvendige undersøgelser, herunder kontrol på stedet, godkendelse og fratagelse af kreditinstitutters licenser, afsættelse af kreditinstitutters bestyrelsesmedlemmer, tilsyn med kapitalkrav og likviditet samt muligheden for at pålægge bøder og tvangsbøder ved brud på disse krav. Ifølge Kommissionens forslag skal ECB udføre sine opgaver i samarbejde med de nationale tilsyn, men det er ECB, som får det endelige ansvar og instruktionsbeføjelser over for de nationale tilsyn. Kommissionens forslag til forordning om en revision af EBA s beføjelser begrænser sig til en justering af beføjelserne for at tage hensyn til overdragelsen af tilsynsbeføjelser til ECB. Det drejer sig bl.a. om procedurer for bindende mægling, krisestyring samt EBA s afstemningsregler. Det sker gennem en revision af forordning 1093/2010 om den europæiske banktilsynsmyndighed EBA, som således er nært knyttet til forslaget om oprettelsen af tilsynet. Aftale på plads Kommissionens forslag ventes formelt vedtaget af Rådet og Europa- Parlamentet inden sommerferien 3. Der blev således indgået foreløbig en politisk aftale den 19. marts mellem det irske formandskab og Europa-Parlamentet om de to forslag, som siden januar 2013 været genstand for intense trialogforhandlinger - selvom Europa- Parlamentet formelt set kun er høringsberettiget i forhold til forslaget om det fælles banktilsyn, mens forslaget om justering af EBA s beføjelser vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure. Aftalen indebærer bl.a., at Europa-Parlamentet får en stærkere rolle i forhold til at føre parlamentarisk kontrol med banktilsynet herunder i forbindelse med udpegningen af formand og næstformand for tilsynsrådet, som er det organ i ECB, der skal står for udførelsen af ECB s tilsynsopgaver. 3 Begge forslag forventes vedtaget af Europa-Parlamentet på dets session den 22. maj /6

4 Det er aftalt, at det fælles banktilsyn skal være på plads senest et år efter forordningens ikrafttræden. Alle ikke-eurolande kan tilslutte sig det fælles banktilsyn i ECB og være repræsenteret i tilsynsrådet, hvis man har indgået en aftale om tæt samarbejde med ECB. Storbritannien, Tjekkiet og Sverige har indtil videre meddelt, at man ikke ønsker at deltage i tilsynet 4, mens Danmark endnu ikke har taget stilling til deltagelse. Det vil, ifølge statsminister Helle Thorning-Schmidt, først ske, når vi har klarhed over hele bankunionspakken og kan se, om det er i Danmarks interesse at være med. Ifølge the Wall Street Journal den 12. april har den tyske regering desuden meddelt, at man endnu ikke er tilfredse med kompromiset mellem det irske formandskab og Europa-Parlamentet. Der er navnlig brug for tre ting: 1) Traktatændring så der er en bedre adskillelse mellem ECB s tilsynsopgaver og de monetære opgaver 2) Nationale parlamenter skal have ret til at stille spørgsmål og få svar fra Tilsynet 3) Medlemsstaterne og Europa-Parlamentet skal have mulighed for at bede ECB om at afskedige tilsynets næstformand, ligesom det allerede kan ske med formanden. De 27 EU-landes økonomi- og finansministre vedtog på denne baggrund en erklæring på det uformelle økofinrådsmøde i Dublin den 12. april, hvori de på vegne af medlemsstaterne erklærede, at de er klar til at arbejde konstruktivt på forslag til traktatændring i overensstemmelse med artikel 48 i TEUF. III. Fælles europæisk bankafvikling Ifølge Kommissionens køreplan er næste skridt i EU s bankunion oprettelsen af et fælleseuropæisk system for afvikling af nødlidende banker, som skal sikre, at beslutninger om afviklingen af bankerne kan træffes hurtigt, upartisk og i alles fælles interesse. EU-landenes stats- og regeringschefer opfordrede på Det Europæiske Råds møde i december 2012 Kommissionen til at fremlægge et nyt lovforslag i løbet af 2013 til etableringen af en fælles europæisk afviklingsmekanisme for de lande, som deltager i tilsynsmekanismen. Ifølge Kommissionen skal det nye 4 Den svenske Rigsdag finder, at forslaget er i strid med nærhedsprincippet og vedtog derfor den 8. november 2012 en begrundet udtalelse til forslaget, som er sendt til Kommissionen. 4/6

5 system for afvikling af banker bl.a. bestå af en central europæisk afviklingsmyndighed samt en fælles europæisk afviklingsfond 5. Afviklingsmekanismen bør ifølge Stats- og regeringscheferne finansieres af den finansielle sektor selv. Dog skal der etableres en passende og effektiv bagstopperordning i form af offentlige midler. For at beskytte skatteyderne skal bagstopperen være finanspolitisk neutral på mellemlang sigt ved, at man kan hente pengene ind igen ved hjælp af efterfølgende afgifter på den finansielle sektor. Kommissionen forventer at fremlægge forslaget i løbet af juni Ifølge Financial Times annoncerede Tysklands finansminister, Wolfgang Schäuble, dog for nyligt under det uformelle økofinrådsmøde i Dublin den april, at Tyskland ikke kan gå med til oprettelsen af en fælles europæisk afviklingsmekanisme uden ændringer af EU s traktatgrundlag. EU er dog allerede i gang med at fastsætte en tilnærmelse af de nationale regler om genopretning og afvikling af banker. Kommissionen fremsatte således allerede den 6. juni 2012 et direktivforslag, som sigter på at skabe fælles rammer i EU for tidlig indgriben, forebyggelse og afvikling af banker. 6 Forslaget indeholder bl.a. muligheden for nedskrivning af tilgodehavender for bankernes aktionærer og kreditorer for at finansiere en ordnet afvikling (såkaldt bail-in ) og dermed reducere risikoen for, at de offentlige finanser påføres omkostninger ved kriser i den finansielle sektor. Forslaget forventes behandlet i Europa-Parlamentets Udvalg for Økonomiske og Monetære anliggender i april 2013 og på plenarmøde i september. Kommissionen har opfordret Rådet til snarest at nå til enighed om forslaget. Danmark har sammen med Tyskland, Finland og Holland fremsat et fælles forslag om at fremrykke implementeringsdatoen for bail-in, hvorved dette redskab kan træde i kraft samtidig med direktivets øvrige bestemmelser i 2015 og ikke først i Det Europæiske Råd opfordrede den december 2012 Rådet og Parlamentet til at vedtage forslaget senest inden juni IV. Fælles europæisk indskydergarantiordning Endelig ønsker Kommissionen på lang sigt også, at EU opretter en egentlig fælles europæisk indskudsgarantiordning, som kan erstatte EU-landenes nationale indskydergarantiordninger. Dette vil ifølge Kommissionen være den 5 Michel Barnier i tale i Dublin den 11. april 2013 på Eurofi High Level Seminar. 6 Forslag til DIREKTIV om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber - Kom(2012)280 af 6. juni /6

6 mest omkostningseffektive løsning, som vil kunne spare administrationsomkostninger i størrelsesordenen 40 mio. euro. Hvornår et sådant forslag vil blive fremsat vides ikke, men ifølge Kommissionen vil den foretage en nærmere undersøgelse af mulighederne herfor i løbet af Spørgsmålet er dog, hvor stor opbakning et sådant forslag har i de enkelte EU-lande. Forslaget nævnes således overhovedet ikke i Van Rompuy s rapport fra december 2012, som ellers skuer helt frem til tiden efter Inden et sådant forslag fremsættes, skal EU dog først vedtage det forslag om indskudsgarantiordninger, som Kommissionen fremsatte den 12. juli Forslaget sigter bl.a. på at gøre det obligatorisk for pengeinstitutter at være tilsluttet en indskudsgarantiordning. Med forslaget fastholdes dækningsniveauet på euro, som blev vedtaget i marts 2009 under finanskrisen. EU-landene blev her pålagt at øge dækningsniveauet fra euro til euro inden udgangen af 2010 for ifølge Kommissionen at sikre indskydernes tillid til den finansielle sektor. Derudover vil kontohaverne få refunderet deres penge hurtigere, så de allerede har krav på at dem udbetalt i løbet af syv dage. Forslaget er stadig under førstebehandling i både Rådet og Europa- Parlamentet, men synes dog at være gået i stå. Europa-Parlamentet vedtog således i februar 2012 næsten 150 ændringsforslag og både den tyske Forbundsdag, Forbundsrådet, Sveriges Rigsdag og Folketinget har vedtaget begrundede udtalelser om forslaget for at være i strid med nærhedsprincippet. Det Europæiske Råd opfordrede således den december 2012 Rådet og Europa-Parlamentet til at forsøge at nå til enighed om de nye regler senest inden juni Med venlig hilsen Morten Knudsen (3695) 7 Se Kommissionens rapport omindskudsgarantiordninger fra juli 2010 Kom(2010) 369, som blev fremlagt samtidig med forslaget til direktiv om ændring af reglerne om indskudsgarantiordninger Kom(2010)368. 6/6

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3290 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler Koordineret med Sagsnr. 2014-190929 Doknr. 190931 Versionsnr. 1 Dato 17-01-2014 Samlenotat

Læs mere

KAPITEL III BANKUNIONEN

KAPITEL III BANKUNIONEN KAPITEL III BANKUNIONEN III.1 Indledning Bankunion i euroområdet Bankunionen blev til under statsgældskrisen Bankunionen er en overbygning på fælles regelsæt Der er i EU oprettet en bankunion i euroområdet,

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 9 Offentligt 11. oktober 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Dagsorden, 1. udgave 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

Finansiel regulering i EU Nyt kapitel

Finansiel regulering i EU Nyt kapitel INTERNATIONAL ØKONOMISK ANALYSE Finansiel regulering i EU Nyt kapitel EU er kommet langt i arbejdet med at støbe fundamentet til en stærkere og sundere finansiel sektor, hvor en lang række reguleringsinitiativer

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 176/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter

Læs mere

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1),

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1), 37 Bilag 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 18. januar 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 18. januar 2011 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 97 Offentligt 6. januar 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 18. januar 2011 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede dagsordenspunkter,

Læs mere

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 8. marts 2011 J. nr. 2011-936 Internationalt Kontor Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0520 Bilag 7 Offentligt. Overvejelser om deltagelse i bankunionen. Finansrådet, den 8. oktober 2014

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0520 Bilag 7 Offentligt. Overvejelser om deltagelse i bankunionen. Finansrådet, den 8. oktober 2014 Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0520 Bilag 7 Offentligt Overvejelser om deltagelse i bankunionen Finansrådet, den 8. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Anbefaling 6 2 Opsummering 8 3 Hvem er med

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt 3. februar 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 15. februar 2011 1) Styrket økonomisk samarbejde i EU status for arbejdet a) Stabilitets-

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Analysenotat Jean-Claude Juncker i tæt samarbejde med Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem og Mario Draghi Det Europæiske Råds

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 5. december 2011 Indholdsfortegnelse: Forstærket

Læs mere