Dansk Forening for Konkurrenceret: Statsstøtte til banker. v/peter Biering, partner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Forening for Konkurrenceret: Statsstøtte til banker. v/peter Biering, partner"

Transkript

1 Dansk Forening for Konkurrenceret: Statsstøtte til banker v/peter Biering, partner

2 DISPOSITION 1. Krisen starter: August august 2. Krisen intensiveres: September - marts Krisens fase 2: Marts Konklusion

3 Krisen starter 1. Det retlige udgangspunkt: Statsstøtte er forbudt EF-traktatens artikel 87 Medmindre støtten er omfattet af undtagelser: Artikel 87, stk. 3 b) til afhjælpning af en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi Kun brugt en gang tidligere i 1987 vedrørende støtte til græske industri (EFT 1988 L 76) Bruges nu hele tiden: Viser, at Kommissionen anerkender, at krisen er alvorlig Giver Kommissionen større fleksibilitet i administrationen Artikel 87, stk. 3 c) til foranstaltninger, der retter sig imod kriseramte virksomheder

4 Krisen starter - fortsat 2. Rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (EUT 2004 C 244, side 2) Redningsstøtte med henblik på at holde banken flydende, indtil der kan udarbejdes en omstrukturerings- eller likvidationsplan Midlertidig (6 måneder)

5 Krisen starter - fortsat Omstrukturering med henblik på at genoprette langsigtet rentabilitet Omstruktureringsplan Kompenserende foranstaltninger med henblik på at forhindre konkurrenceforvridning Bidrag fra støttemodtageren med henblik på at begrænse støtten til et minimum Eksempler: Credit Lyonnais (1988) BAWAG (2007)

6 Krisen starter - fortsat 3. August 2007: Begyndelsen og Kommissionens reaktion Krisen kommer fra USA: Bear Stearns, Fannie Mae og Freddie Mac, Lehmann Brothers, AIG Individuelle sager i få medlemslande, f.eks. IKB (Tyskland) Northern Rock (UK) Sachsen LB (Tyskland) West LB (Tyskland) Bayern LB (Tyskland)

7 Krisen starter - fortsat Brug af det klassiske retsgrundlag (artikel 87, stk. 3 c) og rednings/omstruktureringsmeddelelsen) Hurtig sagsbehandling: Fra flere måneder til få dage 4. Roskilde Bank Redningsstøtte: 10. juli : Nationalbanken stiller likviditetsgaranti Kommissionen orienteres 11. juli juli : Spørgsmål og drøftelser med Kommissionen

8 Krisen starter - fortsat Redningsstøtten anmeldes 21. juli Kommissionen godkender den 31. juli De væsentligste emner: 1) Likviditetsstøttens indretning Lån til Roskilde Bank Statsgarantien dækker Nationalbankens tab over 750 mio. DKK Strafrente: Nationalbankens udlånsrente + 2% (6,6%) Låneaftalen kan til enhver tid opsiges af Nationalbanken

9 Krisen starter - fortsat 2) Kontrolmekanismen Træk må kun bruges til daglig drift Må ikke bruges til nye aktiviteter eller til at optræde aggressivt på markedet PwC godkender likviditetsbudgetter for 14 dage 3) Det Private Beredskab Hvem (forskel i forhold til indskydergarantifonden)? Forhold til Finansrådet (hvad mener den danske banksektor) 4) Tilsagn om at fremsende en omstruktureringsplan eller en likvidationsplan eller dokumentation for tilbagebetaling senest 6 måneder efter den 11. juli

10 Krisen starter - fortsat Afviklingsstøtte: 24. august : Nationalbanken og det Private Beredskab overtager Roskilde Banks aktiver og forpligtelser undtagen hybrid kernekapital og Ny Bank stiftes Kommissionen orienteres 25. august 27. august : Første møde med Kommissionen 16. september : Udkast til notifikation fremsendes til Kommissionen 23. september : Andet møde med Kommissionen 29. september : Filialnettet sælges til Nordea, Spar Nord Bank og Arbejdernes Landsbank Afviklingsstøtten anmeldes 7. oktober Kommissionen godkender den 5. november

11 Krisen starter - fortsat De væsentligste emner: 1. Retsgrundlag: Artikel 87, stk. 3 b) (alvorlig forstyrrelse af en medlemsstats økonomi) eller artikel 87, stk. 3 c) (omstruktureringsstøtte) Aktstykke i Finansudvalget 2. Begrebet kontrolleret afvikling Hvorfor er afvikling bedre end konkurs eller omstrukturering? Hvordan forholder det sig til retningslinierne for rednings- og omstruktureringsstøtte?

12 Krisen starter - fortsat 3. Begrebet finansiel stabilitet Hvorfor skal kreditorerne forskelsbehandles, og hvorfor er det afgørende at indfri simple kreditorer fuldt ud for at opretholde tilliden til den danske banksektor Moral hazard 4. Støttemodtagere Hvem er de simple kreditorer? Aktionærer ved earn-out Køberbanker

13 Krisen starter - fortsat 5. De simple kreditorer Kravenes modenhed: Pligt til indfrielse? Default eller anticiperet misligholdelse Ligebehandling 6. De tabsgivende ejendoms- og investeringsengagementer 7. Begrænsning af støtten: Betaling: Renter og fortrinsret til udbytte Sikkerhed ( negativ pledges? ) Hair-cuts Tilbagebetaling (claw-back)

14 Krisen starter - fortsat Cut off-dato: maks. 2 år (bortset fra konkurs): Forlængelse kræver Kommissionens godkendelse Fristen løber fra 6. oktober, hvor afviklingsbanken blev aktiv (FT s tilladelse) Halvårlig rapportering Hurtig tilbagelevering af banktilladelse Ingen nye kunder Stop for nye aktiekøbs- og aktieoptionsprogrammer Begrænsning af markedsføring Begrænsning af bonusordninger til ledelsen

15 Krisen starter - fortsat Ingen ændring af indlåns- eller udlånsrenter til kundernes fordel Kompensation ( offer ): Afvikling af alle aktiviteter Medfinansiering af banksektoren 8. Salget: Helt eller delvist salg forsøgt uden held Markedspris (er der betalt for de særlige vilkår)? Åben, transparent og ikke-diskriminatorisk salgsproces? Er filialerne selvstændige aktører, eller bliver de integreret i køberbankerne?

16 Krisen starter - fortsat 9. Overgang fra Gamle Bank til Ny Bank og indhegning af Ny Bank Overførsel af bevilligede, men ikke trukne midler på Nationalbankens lånefacilitet Overholdelse af kontrolmekanismen? Øremærket konto i Nationalbanken 10. Afvikling efter tilbagelevering af banktilladelse Ingen aktiviteter på bankmarkedet Kun udgifter til personale, husleje, kontorhold Afvikling af alle engagementer, evt. med tab.

17 Krisen starter - fortsat 5) EBH Bank 22. september : Nationalbanken og 12 private banker yder likviditetsstøtte 23. september : Drøftes på møde med Kommissionen om Roskilde Bank 2. oktober : Redegørelse til Kommissionen 28. november : Overtages af Afviklingsselskabet

18 Krisen starter - fortsat De væsentligste emner: Nationalbankens lånefacilitet på 1 mia. DDK: Loft 11 banker stiller sikkerhed på 300 mio. DKK Strafrente (6,6%) Tilbagebetaling ved påkrav Er det markedsmæssig kompensation for lånefaciliteten, eller er det statsstøtte?

19 Krisen intensiveres 1) September : Behovet for mere hensigtsmæssig reaktion Sunde banker berøres Troværdighedsproblem Interbank lånemarkedet tørres ud Generelle redningsordninger i stedet for foranstaltninger rettet mod individuelle banker den finansielle stabilitet på spil 2) Nyt retsgrundlag Kommissionen anerkender at artikel 87, stk. 3 b) kan bruges Der er tale om en exceptionel krise i systemet mere end enkelte kriseramte virksomheder

20 Krisen intensiveres - fortsat Behovet for undtagelser fra rednings-/ struktureringsretningslinierne: Støtte til banker som teknisk set ikke er kriseramte Strukturelle nødindgreb Beskyttelse af kreditorer Redningsforanstaltninger ud over 6 måneder Procedurereglerne (RFO 659/1999) er ikke ændrede

21 Krisen intensiveres - fortsat 3) Bankmeddelelsen af 13. oktober : Statsstøttereglernes anvendelse på foranstaltninger truffet over for pengeinstitutter i forbindelse med den aktuelle globale finanskrise (EUT C 270, side 8) Omfatter: Garantier, rekapitalisering, kontrolleret afvikling, likviditetsbistand Almindelige principper: Ikke-diskriminerende Tidsmæssigt begrænset (2 år med 6 måneders rapportering) Støtten begrænses til et minimum Bidrag fra støttemodtageren (vederlag for støtten) Adfærdsforpligtelser (ikke udvide aktiviteterne med statsstøtte) Strukturelle tilpasninger

22 Krisen intensiveres - fortsat Principperne kendes fra rednings- og omstruktureringsmeddelelsen, men nu i en anden kontekst Hurtig godkendelse: 24 timer fra anmeldelse 4) Redningsordninger for banker: Danmark (garanti): 10. oktober Irland (garanti): 13. oktober UK (kombination): 13. oktober Tyskland (kombination): 27. oktober Portugal (garanti): 29. oktober Sverige (garanti): 29. oktober Frankrig (garanti): 30. oktober

23 Krisen intensiveres - fortsat Holland (garanti): 30. oktober Spanien (køb af aktiver): 4. november Italien (garanti): 13. november Finland (garanti): 13. november Grækenland (kombination): 19. november Frankrig (rekapitalisering): 8. december Østrig (kombination): 10. december Slovenien (garanti): 12. december Spanien (garanti): 23. december Letland (garanti): 23. december Italien (rekapitalisering): 23. december

24 Krisen intensiveres - fortsat Godkendelse af individuelle sager: Rekapitalisering: ING, KBC, PAREX, SNS, Reaal, Bayern LB, Anglo Irish Bank Garantier: Fortis, Dexia, Nord LB, LKB Likviditetsstøtte: Carnegie Rekapitalisering af et forsikringsselskab: AEGON I alt 30 kommissionsbeslutninger på 2½ måned

25 Krisen intensiveres - fortsat 5) Bankpakke I 5. oktober : Politisk aftale Kommissionen orienteres oktober 8. oktober : lovforslag fremsættes og notifikation til Kommissionen 10. oktober : Vedtagelse af lovforslag og Kommissionens godkendelse De væsentligste emner: Bankernes eget bidrag ( mia. DKK) Tilbagebetaling af støtte (claw back) Forpligtelse til overvågning af at deltagende banker ikke udvider deres aktiviteter Krav om individuel anmeldelse af kriseramte banker med en balance på mere end 3 mia.

26 Krisen intensiveres - fortsat 6) Rekapitaliseringsmeddelelsen af 8. december : Rekapitalisering af pengeinstitutter under den aktuelle finanskrise (EUT 2009 C 10, side 2) Kodificerer Kommissionens praksis Rekapitaliseringsordninger åbne for alle banker, men sondring imellem sunde og kriseramte banker baseret på bankens risikoprofil og størrelse af kapitalindskud medlemsstaten definerer selv bankens tilstand som ex post vurderes af Kommissionen Kriterier: Solvens, krav til kapitalgrundlag, CDS (credit default swap)-spread, rating før krisen, perspektiv (omstrukturering og kompenserende foranstaltninger eller tilbagekøb/konvertering af tilførte kapital)

27 Krisen intensiveres - fortsat Pris (forrentning) med henblik på at begrænse konkurrencefordrejningen Hvis der er 30% s privat deltagelse accepterer Kommissionen den forrentning, der er aftalt ellers ECB s anbefalinger: 7%-9,3% Exit incitamenter med henblik på at staten kommer ud så hurtigt som muligt, f.eks. klausuler om gradvis optrapning af prisen, forhøjelse af det samlede afkast gennem tilbagekøbsklausuler, og begrænsning af dividendeudbetaling

28 Krisen intensiveres - fortsat For kriseramte banker: Forbud mod udbetaling af dividende, fordi støtten skal bruges til at komme på fode igen Individuel anmeldelse af omstruktureringsplaner i overensstemmelse med rednings- og omstruktureringsmeddelelsen For sunde banker: Rapportering hver 6. måned til Kommissionen

29 Krisen intensiveres - fortsat 7) Bankpakke II (kreditpakken) 18. januar 2009: Politisk aftale januar 2009: Kommissionen orienteres 21. januar 2009: Planlagt fremsættelse af lovforslag 22. januar 2009: Anmeldelse til Kommissionen 3. februar 2009: Planlagt vedtagelse af lovforslag Kommissionens godkendelse?

30 Krisen intensiveres - fortsat De væsentligste emner: Exit-ordningen: Indfrielse før 3 år? Statens indflydelse: Krav om udlån? Kriterier for behandling af individuelle ansøgninger? Behandling af udenlandske datterselskaber og filialer? Eksportlåneordningen i EKR?

31 Krisens fase 2 Fra marts 2009 skal Kommissionen tage stilling til: Om de godkendelser, der er givet for 6 måneder, skal forlænges Anmeldelser af omstruktureringsplaner for så vidt angår støttemodtagende banker Om der er behov for nye retningslinier

32 KONKLUSION 1. Kommissionens tænkning: Work in progress Fra: Banker er ikke anderledes end andre virksomheder Til: Anerkendelse af at de samfundsmæssige konsekvenser er meget større 2. Ingen gummistempler: Tidlig kontakt har stor betydning Forhandlinger minder om en vasketunnel: Ordningen, der går ind er ikke den samme som den, der kommer ud (tidsmæssige eller andre begrænsninger, kompenserende modydelser osv.) 3. Kun opretholde den særlige situation med artikel 87, stk. 3 b) som retsgrundlag i så kort tid som muligt, derefter tilbage til normale markedsvilkår 4. State aid rules are part of the solution not part of the problem Neelie Kroes

33 OVERSIGT OVER FORLØBET Roskilde Bank EBH Bank Bankpakke KA inddrages i sagen. Indledende drøftelser Indledende møder i Nationalbanken og ØEM Aftaler om finansiel stabilitet mellem ØEM og de politiske partier samt DPB Nationalbanken indgår låneaftale og tabskaution Drøftelser på møde i BRX med Kommissionen vedrørende Roskilde Bank Fremsættelse af lovforslag L 33 om finansiel stabilitet Start på dialog med Kommissionen Redegørelse til Kommissionen Notifikation til Kommissionen Løbende fremsendelse af dokumenter til Kommissionen Afviklingsselskabets datterselskab overtager EBH Bank Vedtagelse af lov om finansiel stabilitet Notifikation af redningsstøtte Kommissionen godkender redningsstøtte Ny Bank stiftes Kommissionen godkender lov om finansiel stabilitet Møde med ATP og Kromann Reumert om lov om finansiel stabilitet Stiftelse af Afviklingsselskabet Første møde i BRX med Kommissionen (KA, Finanstilsynet, Nationalbanken, ØEM) Afviklingsselskabets datterselskab overtager EBH Bank A/S Udkast til notifikation af afviklingsstøtte til Kommission Andet møde i BRX med Kommissionen (KA, Nationalbanken, ØEM, Danske Markets) Filialnettet sælges til Norden (9), Spar Nord Bank (7) og Arbejdernes Landsbank (5) Notifikation af afviklingsstøtte Kommissionen godkender afviklingsstøtte

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Den internationale finansielle krise

Den internationale finansielle krise 25 Den internationale finansielle krise I mere end et år har den internationale finansielle krise raset med varierende styrke. I lang tid var vurderingen, at krisen var begrænset til enkelte dele af det

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Vejledning om finansiering, omstrukturering og privatisering af statsejede virksomheder i overensstemmelse med statsstøttereglerne DA 2 DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(Meddelelser) KOMMISSIONEN

(Meddelelser) KOMMISSIONEN C 16/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER KOMMISSIONEN Meddelelse fra Kommissionen Midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette

Læs mere

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere?

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Bankpakkerne Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Afsluttende projekt til HD 1. del af Mikkel Wenøe Bach Business and Social Sciences - Aarhus Universitet Vejleder: Per Johnsen

Læs mere

Europa. Børsen Online - september 2010

Europa. Børsen Online - september 2010 Igennem finanskrisen har en stor del af verdens lande søsat forskellige projekter for at stimulere og give en håndsrækning til økonomien. Følgende er en oversigt over de hjælpepakker og garantier til banker

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Bankpakkernes indflydelse på kreditformidlingen i Danmark

Bankpakkernes indflydelse på kreditformidlingen i Danmark Bachelorafhandling 2011 HA Int. Bankpakkernes indflydelse på kreditformidlingen i Danmark Forfattere: Runi Skov Jensen Eksamensnr: 288318 Jeppe Vestrup Skivild Eksamensnr: 300192 Vejleder: Anders Grosen

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 9 Offentligt 11. oktober 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Dagsorden, 1. udgave 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 1. juni 2010. Nr. 579. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. til

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. til Forslag til Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere Anvendelsesområde 1. Økonomi- og erhvervsministeren etablerer en ordning, som indebærer, at staten kan stille

Læs mere

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv 93 Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv Kirsten Elisabeth Gürtler og Marianne Rosenbeck, Administrationsafdelingen-Jura INDLEDNING Nationalbanken yder kredit til penge-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2006 KOM(2006) 833 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Evalueringsrapport om direktivet om aftaler om finansiel

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10 Delårsrapport pr. 30. juni 2011 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 5 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Beretning 10 Økonomiske forhold 10 Væsentligste risici 14 Forventninger til

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

Udkast til lovforslag om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel stabilitet

Udkast til lovforslag om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel stabilitet Økonomi- og Erhvervsministeriet, Fuldmægtig Ida Bo Jørgensen - ibj@oem.dk Økonomi- og Erhvervsministeriet Att: Fuldmægtig Ida Bo Jørgensen Sendt pr. mail til ibj@oem.dk Udkast til lovforslag om statsligt

Læs mere

Amagerbanken. PROSPEKT 2009 Registreringsdokument

Amagerbanken. PROSPEKT 2009 Registreringsdokument Amagerbanken PROSPEKT 2009 Registreringsdokument (Prospektet består af dette registreringsdokument, et resumé og en værdipapirnote dateret den 18. november 2009) 2 PROSPEKT 2009 Indholdsfortegnelse Risikofaktorer

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Redegørelse om CIBOR. (Copenhagen Inter Bank Offered Rate)

Redegørelse om CIBOR. (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) Redegørelse om CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) REDEGØRELSE OM CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) INDHOLD Resumé...3 Indledning...7 1. Historik...9 2. Hvad er CIBOR... 12 a)regelgrundlag...

Læs mere

KAPITEL III BANKUNIONEN

KAPITEL III BANKUNIONEN KAPITEL III BANKUNIONEN III.1 Indledning Bankunion i euroområdet Bankunionen blev til under statsgældskrisen Bankunionen er en overbygning på fælles regelsæt Der er i EU oprettet en bankunion i euroområdet,

Læs mere

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1),

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1), 37 Bilag 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

Læs mere