Nogle bemcerkninger om privatborge i Skane og styltetarne i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nogle bemcerkninger om privatborge i Skane og styltetarne i Danmark"

Transkript

1 Nogle bemcerkninger om privatborge i Skane og styltetarne i Danmark Af lngo/f Ericsson 1. lndledning Der vil i det folgende ikke blive prresenteret nagen primrer bearbejdelse af et borg-/voldstedsmateriale. Formälet er istedet at gere opmrerksom pä et par problemkomplekscr inden for borgforskningen og samtidig med eftcrtryk at markere, at borge og voldsteder 0st for 0resund ogsä udg0r en del af de middelalderdanske forsvarsanlreg. 2. Privatborge i Skane Skänsk borgforskning har indtil videre vreret koncentreret om centralmagtens og rerkebiskoppens borge samt om adelsanlreg fra middelalderens slutning og renaissancen. Centralmagtens og lunde-kirkens anlreg vil her kun undtagelsesvis blive nrevnt. Interessen grelder stormandsborge isrer fra det 14. ärhundrede. For Skänes privatborges vedkommende foreligger nresten udelukkende reldre publikationer. En topografi svarende til J. P. Traps Danmark mangler (1) og en egentlig inventering er endnu ikke hievet gennemfärt. Ligesä savnes en samlet prresentation af skänske borge. 1 danske publikationer, som for eksempel R. A. 01- sens monografi om danske borge fra 1986 (2) og N.-K. Liebgotts bog om dansk middelalder-arkreologi fra 1989 (3) spiller forsvarsanlreg i Skäne kun en underordnet rolle. A. Hahr og P. A. Olsson har i arhundredets begyndelse publiceret isrer adelsanlreg fra sen middelalder og renaissance ( 4). Om Lillö foreligger en monografi (5); ogsä om Glimminge og andre senmiddelalderlige faste huse foreligger mindre publikationer (6). S. T. Kjellbergs artikel fra 1969 koncentrerer sig om centralmagtens anlreg (7). De nyeste skanske publikationer vedrnrende emnet lindes i bogen»by, huvudgärd och kyrka«fra 1989 (8); hovedforfattere er A. Reisnert (9). Det skal dog bem.erkes, at han i sin forskningsoversigt overvejende gengiver situationen vest for 0resund (10). Ogsä de afsnit, hvori Skäne behandles, bygger isrer pä oplysninger fra R. A. Olsens monografi ( 11). Rcisncrt bemrerker, at trods Skänes naget anderledes historie end resten af kongeriget Danmarks, sä kan man»antaga att utvecklingslinjerna för Skane, vad det gäller borgbyggnation varit likartade med övriga Danmark«( 12). l en anden artikel i samme bog fastslär Reisnert dog, at den i Danmark dominerende castrum- og curia-type - det vil sige kombination af borg (isrer af motte-type) og gärd er relativt sjrelden i Skäne (13). I stedet er et firkantet plateau omgivet af en grav typisk; denne»borgtype«minder strerkt om de danske herregärdspladser, men er ifolge Resinert som regel vresentligt reldre end disse. Det private borgbyggeri af st0rre omfang begynder i Danmark forst i slutningen af det 13. arhundrede og kulminerer i det 14. arhundredes anden trejdedel (14). 31

2 Fig. 1. Turestrup uoldsted, Skäne. Ejler Andersson 1974.fig. l. Motten er en helt (eller i det mindste i hovedsagen) kunstig banke, hvis topfiade har bäret et tarn eller (sjreldnere) en anden dominerende bygning. Banken omgives altid af grav(e) og somme tider ogsä af vold(e). Oftest h0rer en, for det meste direkte tilliggende forborg/gärd til anlregget. Hovedkarakteristika for borgtypen er den kunstige banke med en dominerende bygning. Borganlreg, hvor materiale afmindre omfang er päf0rt for at opnä en fast byggegrund, betegnes her ikke som motteanlreg. Det samme grelder for st0rre naturlige banker, hvor kun sidepartierne er forh0jet, samt generelt for st0rre borganlreg med en omfattende bebyggelse ( 15). Det er bemrerkelsesvrerdigt, at denne i Vest- og dele af Centraleuropa, inklusive det nuvre- 32

3

4 . -.., Fig. 3. Valle11 voldsled ved Mu11ka- Tägarp, Sklille. Efler A 11dersson 1974 fig. 51. den kendes ikke fra Skäne; muligvis ha:nger dette sammen med den radende fo rskningssituation. Fra perioden kendes dog andre privatborge i Skane. Hertil regnes de som bestar af en eller flere st0rre borgbanker, der omgives af vold- og gravanla:g. Disse borge er opf0rt pa grundlag af et naturligt h0jdedrag og/ Fig. 4. Borge11 Lillö i Skäne är 1658 efler legning af E. Dahlberg. Tegningen ge11giver det fasle lws Lillö fra del 15. ärhundrede med senere Lilfejede tarne. Ejler Andersson 1962 s. 39. eller rummer en omfa ttende bebyggelse. Et skansk eksempel fra det 14. arhundrede er Turestrup (fig. 1), som i l 330rne var i Ture Galens ejendom. Borgen erobredes 1382 af centralmagten og fo ra:redes i 1388 af dronning Margrethe til Lunds domkirke (21). Der er stadig et velbevaret voldsted - cn ma:gtig banke omgivet af vold og grav. En anden stor og h0j voldstedbanke, der omgives af grav og vold, er»vallen«ved Munka-Tagarp ( fig. 2-3). Borgen var i hvert fald i brug i det 14. arhundrede. Fra pcrioden kendes ogsa herregardspladser, som mestendels betragtes som typiske for den sene middelalder. Efter cirka 1400 Uvf. Dronning Margrethes s.k. borgbygningsforbud ) kendes fra det middelalderlige Danmark na:s ten ingen privatborge. Stormandsanla:ggene var i senmidelaldercn befa:stede garde/herregardspladser, faste husc og ubefa:stede hcrregarde. 1 det middelalderlige Danmark kendes bade vest og 0st for 0resund a llerede fra den tidlige middelalder savel ubefa:stede som (svagt) befa:s tede stormandsgarde. Dettc er altsa ikke et kendetegn udelukkende for Skäne. Typiske er disse anla:g isa:r for den sene middelalder og renaissancen (22). Der kendes ogsa tidligmiddelalderlige ( u-) befa:stede herregarde, blandt andet ved kirker (23). Et eksempel pa, at de»senmiddelalderlige«herregardspladser ogsa kan va:re va:sentligt a:ldre, erdet arka:ologisk unders0gte Svenstorp ved Trelleborg, et firsidet plateau, som omgives af cn grav (fig. 5). To faser konstateredes, fra slutningen af tallet til omkring 1300 respektive fra cirka 1300 til 1350 (24). Derimod er Bjersjöholm (25) og det arka:ologisk delunders0gte Skogholm ved Malmö (26) scnmiddelalderlige. Lillö i Nordskäne (fig. 4) er den enes te kendte nyopf0rclse af en stormandsborg i det middelalderlige Dan- 34

5

6 mark under borgbygningsforbudets tid ( ) (27). Bygherrcn Iver Axelsen Thotts okonomiske styrke, hans militrere og politiske magt gjorde det muligt at opfore borgen»ett fast hus«omkring Borgen belejredes af kongelige tropper og raseredes l 468; den gcnopfortes dog som cn endnu strerkere barg kun!a är senere. Det faste hus er en fritstäende sten-/teglbygning, som opfyld te bade bolig- og forsvarsfunktioner. Anlregstypen dateres i det middelalderlige Danmark isrer til sent i og tidligt i 1500-tallet, det vil sige stort sct til perioden umiddelbart cfter borgbygningsforbudets ophrevelse. Relativt velbevarede faste huse kendes forst og frcmmest fra Skäne (28). Ved siden af det sl0rstc enkclthus Lillö (ca. 32 x 14 m) skal Glimminge fremhrevcs. Glimminge opl0rtes i 1499 afjens Holgerscn Ulfstand. Den er bygget i natursten (ca. 29,5 x 13 m; hojde 26 m) pä et!irsidet plateau omgivet af grave. l et enkelt hus forenedes mange af en borgs funktioner. Glimminge er et fast hus med et udtrenkt forsvarssystem, som med rette kan betegnes som borg (29). Det er sandsynligvis den bedst bevarede middclalderlige horg i Skandinavien. Andre eksempler pä faste huse i Skäne, <log mcd mindre strerkt udprregede forsvarsindretninger, er Örup og Bollerup. 1 det middelalderlige Sverige kcndes ligeledes faste huse i stort antal fra det l.1. arhundrcde og tiden omkring 1500 (30). 1 middelalderens sidste ar og tidlig renaissance Iod centralmagten opfore eller ombygge borge, sä at de ogsä giver beskyttelse mod artilleri. Kendetegncnde for disse anlreg er mregtige volde, brede grave, kanontärne samt en topografisk beliggenhed, som umuliggjorde eller i hvert fald vanskeliggjorde tilkorsel af tungt skyts. Opforclsen af disse borge og deres bestykning med kanoner var imidlertid en sä bekostelig pro- ces, at privatpersoner nreppe kunne patage sig dette. Borgbyggeriet udviklede sig dcrfor - i lm-rl fald i Skandinavien- hurtigt til en ren statsopgavc (31). Renaissancens adelsborge var derimod reprresentative residenser, ogsä selv om nagle af dem blev l<1rwnet med hjornetärne, som for eksempel det skänskc forup. Pastanden om, at udviklingslinjerne i skansk borgbyggeri ligner dem i det ovrige middelalderligc Danmark, er- när det grelder centralmagtens og ogsä a'.rkebiskoppens borge - sandsynligvis korrekt. Det er ogsä sikkert, at der ved en behandling af middelalderlige stormandsanlreg inden for det nuvrerende Danmark skal tages hcnsyn til regionale forskelle. Desuden erdet en kcndsgerning, at borgforskningen i Skänc er mindre udviklet end i det nuvrerende Danmark. Trods alt dette er der alligevel meget klare antydninger af en vis srerudvikling i Skäne. Dette grelder <log rimcligvis ikke for de säkaldte herregardspladser. Pästanden om, at de skänske anlreg er langt reldre end dem pä de danske oer og i Jylland.er usandsynlig. Den grundlreggcnde forskel er manglen pä, respektive det meget lille antal af privatborge i Skäne, der kan dateres til det 14. ärhundrede. Det er isrer manglen pä motter, der er pafaldende. Skäne viser her langt storre ligheder med udviklingen i det middelalderlige Sverige end i det middelalderlige Danmark vest for 0resund. Som en mulig forklaring mä man tage i betragtning, at Skäne i perioden l h<irte under den svenske konge. Dette forhold kan have spillet en vresentlig rolle for srerudviklingen i Skäne. Det er netop omtrent i denne periode, at de smä privatborge bliver anlagt i stort antal i de fleste egne af Danmark. Ogsä i middelalderens slutning, det 15. og begyndelsen af det 16. ärhundrede, kan ligheder i borgudviklingen mellem det middelalderlige Sverige og Skäne iagttages. Det grelder fremfor alt de säkaldte 36

7

8 Fig. 7. Motte Abinger, England. Rekonstruktion. Efler Hope-Taylor 1952 Plate Vill. Fig. 8. Motte Abinger, England. Rekonstruktion. Efler Hope-Taylor 1957 s. 240.li.li 74. stolper. Alle andre stolper synes her al have h0rt til en trappekonstruktion. Hope-Taylors tolkning, og dermed forekomsten af styltetarne, er accepteret af blandt andre V. la Cour, som har s0gt paralleller i Danmark (35). Styltetarne nrevnes for eksempel ogsa i den nyeste foreliggende prresentation afmiddelalderlige borge i Danmark (36). Der henvises ogsa flere steder til Saxos beskrivelse af Haraldsborg i , hvor der inden for volden stod»et mrerkeligt hus, der kunne dreje ved det mindste skub ligesom en d0r om en tap«, og til et kalkmaleri i At Kirke, Ribe Amt, formentlig fra det 13. arhundredes f0rste halvdel (fig. 9) (37). Der kendes dog ogsa argumenter mod Hope-Taylors tolkning af Abingrr som styltetarn. 1 to af hj0rnestolperne konstateredes forekomsten af not. Denne antyder muligheden af en lukket vregkonstruktion. Vigtigt er, at motte-h0jens top a llerede var sl0j fet for udgravningen. Pastanden om, al et styltetarn skulle have sikret forsvarernes bevregelsesfrihed stemmer heller ikke ifolge gravningsplan (fig. 6) fra Abinger. Tarnets areal var meget lille, kun ca. 3,7 x 3,4 m. Pa disse knap 13 m 2 stod ialt 18 (!) prele. Afstanden mellem ydervreggenes prele malte mellem 0,6 og 1,0 m; i tärnets indre ofte langt mindre. Med rette kan tales om en labyrintlignende konstruktion. Den anskuelse, at en vabenbrerende forsvarer i stridsdragt har kunnet bevrege sig rask og uhindret under tarnet ma derfor betragtes som en illusion. Hvis der tages hensyn til den arkreologisk frilagte grundplan, noterne i stolperne samt planeringen af motte-h0jens top er det mere sandsynligt, at det flere-elagers tarn har disponeret over et i h0jen nedsrenket stokvrerk - en (halv-)krelder. En anden mulighed er, at prelene i banken udelukkende har fungeret som fundament for tarnet. De billedlige kilder, som Hope-Taylor henviser til, ma ogsä betragtes kritisk. Det grelder isrer romerske tarnbygnin- 38

9 ger (bade fra billcdlige kilder og udgravninger). De ca. 600 ar, som Jigger mellem det yngste romerske ma teriale og de tidligste motte-a nlreg udelukker faktisk muligheden for, at de forstnrevn te skulle have vreret forbilleder for motterne. En illustration pa vregtreppet fra Bayeux respektive pa et kapitrel fra Westminster H all ma i hvert fald ogsa tolkes med varsomhed. Dettc grelder ligcledcs et dansk eksempel, kalkmaleriet i Al Kirke (fig. 9). Her har den krenelerede bygning store skrast0ttcr og gcngives vist som let oph0j et. O gsa her er forsigtighed vcd tolkningen n0dvendig: kalkma leriets nedrc dcl synes snarere a t gengive en funda mentering, som l0fler bygningen lidt, fo r bed re a t sikre denne mod fugtskader, end en»aben«etage, som sikred e bevregelsesfrihed undcr bygningen. De»styltekonstruktionern, som uden tvivl kendes fra danske (og udenlandske) motte-anlreg, ma sandsynligvis primrert betragtes som underbygning / fundamcntcr for at sikre (tarn-) bygningens sta bilitet. Disse kan vrere dybt nedrammede eller nedgravede i undergrunden, hvile pa fast ma rk eller (isrer ved yngre byggcfascr) vrere nedgravede i motte-h0jen. Som ekscmpel fra Danmark kan blandt a ndet henvises til Skadebakkcn pa Hjelm, en udjrevnet ma tte ved Varde og K i!!rsgard (a:ldrc fase) samt til Leckhus fra Syd slesvig (38). Hopc-Taylors tolkning af Abinger-bygningen Jader sig her ikke gendrive med 100% sikkerhed. Argumenternc fo r en lukket ta rnbygning er dog i hvert fald ikke svagere end for et»styltetarn«med aben nederste etage. Matter i Danmark har sikkert normalt baret lukkede tra:tarne, ofte med dybtgaende styltelignende konstruktioncr, der ha r fungeret som underbygning / fundamenter. Dcttc grelder ogsa (tarn-)bygninger pa d e med motternc besla:gted e kemlade-anlreg, d e sakaldte j yske tra:borge (39). Fig. 9. Äl Kirke, Ribe Amt. Kalkmaleri. Efler Olsen 1986 s Afslutning Det ha r ikke vreret hensigten, og villc uden omfangsrig ny grundforskning heller ikke havc vreret muligt her a t bevise en i forhold til det 0vrige middela lder lige Danmark a typisk udvikling inden for d ct private borgbyggeri i Ska ne og entydigt redeg0re for grundene herfor ( 40). Dette grelder ogsa sp0rgsma let, om bygningsvrerker, som kan betegncs som s tylteta rne, ha r staet pa danske borge. Grundlreggende er i dette tilfrelde den valg te definition af selve begrebet»styltetarn«. To meget forskellige problemkomplekser er blevet beha ndlet. Det enc»styltetarne«kan sikkert opfa ttes som naget af en bagatel. Dct er dog i f0rste omgang trenkt som anskueligg0relsc af cn af borgforskningens st0rste ma nglcr - savnct af cn klar og umisforstaelig terminologi. Borgforskningcns andet store problem i Sydskandinavien er manglen pa moderne fel tarkreolo- 39

10

11

12

Tendenser i national og international borgforskning Ved Museumsinspektør Nils Engberg, Nationalmuseet, 2008.

Tendenser i national og international borgforskning Ved Museumsinspektør Nils Engberg, Nationalmuseet, 2008. Tendenser i national og international borgforskning Ved Museumsinspektør Nils Engberg, Nationalmuseet, 2008. (red. Dorthe Danner Lund) Den internationale borgforskning har fra sin spæde opkomst i 1800-tallet

Læs mere

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skriftlige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på tilstedeværelsen

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skriftlige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på tilstedeværelsen Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Otto Norn fot. 1943. The church in the landscape seen from the north east. 1943. TAMDRUP KIRKE NIM HERRED HISTORISK INDLEDNING. Kirken i Tamdrup, der er opført

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER '.O --...j (X) II BORNHOLMSKE SAMLINGER 12 BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 12. BIND RØNNE 1978 HAKON HOLM OFFSET ISBN 87-87042-11-8 I kommission

Læs mere

DEL TA Lys & Optik DELTA Light & Optics. Belysning af trafikveje Kravspecifikationer, Eksempler og Synsbetingelser samt Vejbelregningens indflydelse

DEL TA Lys & Optik DELTA Light & Optics. Belysning af trafikveje Kravspecifikationer, Eksempler og Synsbetingelser samt Vejbelregningens indflydelse lnformationsgruppen The Information Service DEL TA Lys & Optik DELTA Light & Optics Notat 30 Note No. 30 Belysning af trafikveje Kravspecifikationer, Eksempler og Synsbetingelser samt Vejbelregningens

Læs mere

Seks spørgsmål vedrørende formålet med trelleborgene

Seks spørgsmål vedrørende formålet med trelleborgene Seks spørgsmål vedrørende formålet med trelleborgene Af NIKOLAJ WIUFF KRISTENSEN Abstract: Med udgangspunkt i seks spørgsmål diskuteres formålet med trelleborgene. Den samtidige gravskik og dennes relation

Læs mere

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg hans krongaard kristensen Intra monasterium de danske herreklostres totalanlæg Udtrykket intra monasterium er hentet fra benediktinerregelen og kan oversættes til: inden for klostret. I artiklen her skal

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Ud med mobning! Side 1 af 8. Ud med mobning! Af Stina Rosted

Ud med mobning! Side 1 af 8. Ud med mobning! Af Stina Rosted Ud med mobning! Side 1 af 8 Ud med mobning! Af Stina Rosted I de senere år har der her hjemme været meget fokus på mobning, både i skolen og på arbejdspladsen. Medierne har hyppigt taget emnet op, og triste

Læs mere

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave 24 NoMus Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave Esben Aarsleff Forud for opførelsen af en større fabriksbygning for Widex til fremstilling af høreapparater ved Vassingerød, nær Allerød,

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 2 Indhold: FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 UNDERSØGELSESPROCEDURE... 3 Spørgeskema... 3 Svarprocent... 4 Anonymitet...

Læs mere

Garuda har netop lanceret et nyt koncept,

Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Årgang 4, Nummer 3 Oktober 2000 TEMA: Personprofiler via Internettet Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Garuda Applicant System (GAS), der gør det muligt at udfylde Garudas PersonProfiler via Internettet.

Læs mere

Vil lå olvorlige konsekvenser

Vil lå olvorlige konsekvenser Vil lå olvorlige konsekvenser Det er ikke tilfreldigt, at der de seneste måneder har vreret en rrekke faglige aktioner vendt mod uorganisered_e lpnmodtagere. den nuvrerende beskreftigelsessituation fples

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

INDLEDNING...2 RELEVANSEN...2 VEJENES HISTORIOGRAFI...3 DE FØRSTE SKRIFTER...5 TRAFIKKEN I MIDDELALDEREN...7 VEJENES RETSFORHOLD...

INDLEDNING...2 RELEVANSEN...2 VEJENES HISTORIOGRAFI...3 DE FØRSTE SKRIFTER...5 TRAFIKKEN I MIDDELALDEREN...7 VEJENES RETSFORHOLD... Sune B. Pedersen Område 1: Dansk vejvæsen i middelalderen Side 1 af 16 INDLEDNING...2 RELEVANSEN...2 VEJENES HISTORIOGRAFI...3 DE FØRSTE SKRIFTER...5 TRAFIKKEN I MIDDELALDEREN...7 VEJENES RETSFORHOLD...9

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

Egernførde bys historie

Egernførde bys historie Egernførde bys historie Egernførde bys historie Redigeret af Harald Jørgensen, o. M. Olesen og Frants Thygesen Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Egernførde bys historie. Redigeret

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen.

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Torvet set fra Vor Frue Kirke. NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Svendborg by ligger i et kuperet morænelandskab på kanten af den store tunneldal, der i dag udgør Svendborg

Læs mere

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND M3fitHtt' A.. /. UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND ' Personskifte Normalt beskreftiger Faklen sig ikke med begivenheder i andre organisationer, men dette er en undtagelse. Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Fakta om Tempelridderne

Fakta om Tempelridderne Fakta om Tempelridderne KORSTOG, TEMPELRIDDERE OG RUNDKIRKER To ryttere på én hest således blev Tempelherrerne ofte afbildet. Det skulle symbolisere fattigdom (Nicholson, s. 30). FORORD Nærværende baggrundsmateriale

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Il. RÆKKE - 2. BIND RØNNE 1966 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI INDHOLD Vald. M. Mikkelsen Bornholms natur, beboere og naturfredning

Læs mere