PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2008/2009. Fondsbørsmeddelelse nr Indberettet den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2008/2009. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2009. Indberettet den 19.08.2009."

Transkript

1 3. KVARTAL 2008/2009 Fondsbørsmeddelelse nr Indberettet den

2 MEGET LAV AKTIVITET MARKEDET FORTSAT UNDER AFMATNING ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen i selskabet i perioden efter halvårsrapporteringens afslutning pr. 31. marts 2009 og frem til i dag. ASGAARD GROUP A/S har reduceret sine hidtidige forventninger til forøgelse af aktivitetsniveauet, idet markedet fortsat er meget vanskeligt det er således besluttet indtil videre at nedlægge selskabets kontor i Sverige, med henblik på at koncentrere ressourcerne på det danske marked, hvor vi under de nugældende markedsforhold forventer at have de bedste muligheder for succes indenfor de kommende år. Nordic Development Group A/S udvikler sig markant langsommere end forventet, primært på grund af afmatning af de markeder hvor selskabet opererer og også her forventes aktivitetsniveauet tilpasset den aktuelle dårlige markedssituation. Formation A/S har neddroslet aktiviteten til nær 0, med baggrund i det fortsat dårlige boligmarked i Danmark. Investeringen i Tetris A/S bidrager positivt og der er i øvrigt positive takter i denne virksomhed. Fokus er på akkvisition af ejendomme og udviklingsprojekter indenfor primært erhvervssegmenterne, fra finansieringsinstitutter og nødlidende aktører i Danmark og Sverige og realisering af de udviklingsprojekter der allerede ejes i koncernen. Visualisering, Hillerød Center Syd Side 2 af 9

3 UDVIKLING I AKTIVITETER 3. KVARTAL 2008/09 Kontor/Logistik ASGAARD GROUP A/S oplever fortsat en ret svag brugerefterspørgsel på markedet for kontor/logistik-ejendomme. Investorinteressen er ligeledes stærkt begrænset på grund af finanssektorens forsigtighed i forhold til finansiering af ejendomme, hvilket gør at der gennemføres meget få handler og i øvrigt til faldende priser. De reducerede ejendomspriser er for en stor dels vedkommende indarbejdet i vore kalkulationer på igangværende projekter. Der arbejdes målrettet på at øge aktivitetsniveauet i dette segment, men det er p.t. svært at finde projekter, der med tilstrækkelig sikkerhed opfylder vore afkastkrav, idet sælgerne i stort omfang ikke har erkendt de nugældende prisniveauer fuldt ud. Der er derfor ikke i perioden erhvervet yderligere udviklingsejendomme i dette segment. Selskabet ejer på tidspunktet for periodemeddelelsens aflæggelse 5 bestående ejendomme i dette segment, på i alt ca m². Ejendommen Valhøjs Allé, Rødovre på ca m² er færdiggjort og ejendommen er nu er ca. 90 % udlejet. Ejendommen Lyskær, Herlev på ca m² er i juli 2008 fuldt udlejet, på særdeles gunstige vilkår og forventes når lejers om- og tilbygning er afsluttet og ejendommen sælges som investeringsejendom at bidrage med det budgetterede resultat. Projektet på ejendommen har trukket længere ud end forventet, men forventes fortsat gennemført i den projekterede form. De øvrige projekter omfattende bestående ejendomme, forløber ligeledes planmæssigt og udlejningsbestræbelser er i fuld gang på de 2 ejendomme, hvor der er tomgang, om end der ikke i disse ejendomme er indgået yderligere lejemål i perioden. Projektet Kastaniehaven, Holbæk, der oprindeligt var indkøbt med henblik på gennemførelse af et boligprojekt, har Holbæk Kommune accepteret at ændre lokalplanen for projektområdet, således at anvendelsen bliver til kontor i stedet for bolig. Der vil således blive mulighed for ca m² kontorbyggeri på ejendommen og qua ejendommens centrale og synlige beliggenhed, samt en rimelig efterspørgsel efter kontorer i Holbæk, har vi udviklet en spændende kontorejendom på arealet, som nu påbegyndes udlejet på projektstadiet, med forventet byggestart i løbet af 1 1 ½ år. Et meget spændende projekt, er udviklingen af en helt ny bydel i den sydlige del af Hillerød, i forbindelse med den planlagte station i området. Koncernen har erhvervet optionsrettigheder til hovedparten af det for udviklingen relevante areal og har i juni/juli 2009 præsenteret masterplanen for Hillerød Kommune og offentligheden i øvrigt. Der er fra vor side store forventninger til udviklingen af området, men realistisk forventes det, at der vil gå 3-5 år, før byggeri vil kunne påbegyndes. Detailhandel Detailhandelssegmentet er i Danmark præget af en afmatning i efterspørgslen, som følge af den generelle tilbagegang som detailhandelssektoren oplever i denne tid. Selskabet har fortsat langsigtet positive forventninger til dette segment og arbejder løbende med adskillige projektmuligheder indenfor segmentet, herunder i det jysk/fynske område. Også i detailhandelssegmentet opleves stigende afkastkrav fra slutinvestorernes side, uden at det endnu er fuldt erkendt af sælgerne, som vi skal erhverve byggeretterne fra heller ikke her er der således gennemført nyindkøb i kvartalet. Side 3 af 9

4 Både i Danmark og Sverige har der været arbejdet intensivt med køb af projekter og ejendomme indenfor dette segment, fra nødlidende aktører og/eller disses finansieringskilder. Ultimo perioden er det besluttet, at vi nedlægger kontoret i Sverige indtil videre og koncentrerer ressourcerne i Danmark. Lejre Butikstorv, der er udlejet til Fakta A/S er afleveret til lejer og ejendommen er under salg det er forventningen, at denne vil kunne sælges i næste regnskabsår. Selskabet har pr. 1. december 2008 endeligt erhvervet en særdeles velbeliggende projektejendom i Fredericia, hvor der udvikles et særdeles spændende detailhandelsprojekt, Fredericia Megacenter, idet der er opnået en lokalplan, der giver mulighed for en bebyggelse med ca m² detailhandel og ca m² kontor eller lignende på 1. sal. Udlejningsarbejdet er i gang men selvom projektet vurderes at være særdeles interessant, gør den generelle udvikling i detailandelssektoren, at udlejningen går langsommere end forventet. For så vidt angår projektet Højmosehus i Emdrup, der omfatter 4 rækkehuse á 125 m² er byggeriet forløbet som planlagt og boligerne var færdige i april På trods af betydelige salgsbestræbelser er ingen solgt og det er derfor besluttet at udleje boligerne. Alle boliger er nu udlejet og ejendommen udviser en fornuftig driftssituation. I perioden har koncernen i øvrigt erhvervet de resterende 50 % af anparterne i K/ S Højmosehus, der ejer ejendommen og er således nu 100 % ejer. Selskabet besidder 65 % af aktierne i typehusfirmaet Formation A/S, der er et typehusfirma, som har udviklet en særdeles interessant portefølje af enfamilieshuse i flot og funktionel arkitektur. Selskabet har opført og solgt sine første huse, men salget har været betydeligt lavere end det oprindeligt forventede, hvilket primært skyldes det aktuelle dårlige boligmarked i Danmark. Det er således besluttet, at neddrosle selskabets aktiviteter til det lavest mulige og med virkning fra 1. november 2008 har selskabet ikke egne ansatte, mens den reducerede aktivitet varetages af ASGAARD GROUP og ekstern assistance. Boligmarkedet Boligmarkedet har som forventet fortsat sin stærkt negative udvikling, med meget lille omsætning og fortsat faldende priser. I konsekvens heraf påbegynder selskabet således for nærværende ikke nye projekter i dette segment, men fokuserer på gennemførelse af allerede indkøbte projekter. Selskabets eksponering på boligmarkedet reduceres således løbende. I selskabets projekt SagaPark i Lejre var der ved udgangen af kvartalet kun 2 usolgte rækkehuse. Det er forventningen, at de sidste boliger vil være solgt indenfor de kommende 6 måneder. Side 4 af 9

5 NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S Selskabet har i 1. halvår 2008 før kreditkrisen satte ind i Østeuropa - erhvervet byggejord til boligbyggeri i Chania på Kreta (Grækenland), i Varna i Bulgarien og Panevezys i Litauen med et samlet byggeretsareal på i alt ca etagemeter og der er indgået optionsaftale om yderligere etagemeter etagemeter (i Litauen) af den erhvervede jord udvikles i partnerskab med en lokal partner. Fratrukket partnerens ejerandel råder Nordic Development Group over etagemeter byggeret inklusive optioner. Kreditkrisen har ramt overalt i Europa og der har i de lande Nordic Development Group arbejder i været en kraftig opbremsning i pengeinstitutternes udlån. De manglende salgsresultater har bevirket, at det har været nødvendigt at foretage omkostningstilpasninger i samtlige lande. Disse tiltag er igangsat i april kvartal 2009 og vil blive fulgt af yderligere tiltag i den kommende periode. Tiltagene vil medføre en kraftig reduktion af driftsomkostningerne. Indenfor områderne med vedvarende energi sol- og vindenergi er der stadig fokus på etablering af rettigheder til opsætning af vindmølleog solcelleparker i de lande, hvor Nordic Development Group i forvejen er repræsenteret. Da selskabet først indtægtsfører ved aflevering til slutbruger, forventes der tidligst positivt bidrag til resultaterne i regnskabsåret 2009/10. En væsentlig del af virksomhedens fokus har været brugt på produkttilpasning, hvor især tilpasning af boligstørrelser til middelklassens behov og ønsker samt udvikling og implementering af attraktive finansieringsløsninger i samarbejde med lokale banker, har været centrale elementer. Dette arbejde har medført at der, både i Bulgarien og på Kreta, er indgået aftaler med lokale banker, der er indstillet på at yde slutbrugerfinansiering på særdeles attraktive vilkår, hvor lav rente, lang løbetid og en belåningsprocent på 90 er væsentlige. Der har i de sene forårsmåneder været igangsat salgsaktiviteter for projekterne i Bulgarien og på Kreta. Der har været mange positive henvendelser, men antallet af afsluttede handler har været meget begrænset. Side 5 af 9

6 TETRIS A/S Selskabet har pr erhvervet 30 % af aktierne i Tetris A/S og 30 % af anparterne i Tetris Holding ApS. Tetris A/S er et ejendomsudviklingsselskab og Tetris Holding ApS er et ejendomsholdingselskab. Tetris A/S har i første halvår på baggrund af indgåede udviklingsaftaler bistået flere af långiverne i den tidligere Oskar Jensen koncern med at udvikle og realisere de ejendomme, som de var panthavere i. De fleste af disse udviklingsaftaler er nu ophørt. Tetris A/S har i en periode ført drøftelser med dels private investorer, dels andre långivere om indgåelse af nye udviklingsaftaler vedr. flere større erhvervs- og detailhandelsejendomme i København. Den første af disse aftaler forventes indgået i nær fremtid, hvilket understøtter Tetris A/S nuværende strategi om, at skabe indtjening ved at opnå andel af værdiskabelse for ejendomsaktiver ejet af andre. ejendomme skal i givet fald placeres i Tetris Holding ApS. Tetris A/S ejer 60 % af aktierne i Rasmus Friis A/S, som er et entreprenørselskab med speciale indenfor renovering. Rasmus Friis A/S har som totalentreprenør udført renovering af en række ejendomme i den tidligere Oskar Jensen Koncern. Fremadrettet vil Rasmus Friis A/S løse opgaver i og udenfor Tetris regi. Tetris A/S råder over en stab af medarbejdere med lang og bred erfaring inden for udvikling af fast ejendom, og er i stand til at løse opgaver indenfor alle aspekter af ejendomsudvikling, fra ide- og konceptudvikling, myndighedsbehandling, markedsføring, forhandlinger og gennemførelse af byggeri. En lang række gennemførte udviklingsprojekter dokumenterer denne evne. Tetris A/S har fået en fornuftig start, og der er positive forventninger til, at forretningside, kompetencer og dokumenterede resultater vil skabe grundlag for en fornuftig og rentabel udvikling af virksomheden På sigt, og når tilstrækkelige egenkapitalforhold tillader det, er det planen selv at erhverve ejendomme med udviklingspotentiale. Sådanne Visualisering, Hillerød Center Syd Side 6 af 9

7 FORVENTET UDVIKLING ASGAARD GROUP A/S præciserer den tidligere udmeldte forventning til koncernresultatet for indeværende år på hidtil DKK mio. før skat, til den lave ende af dette interval, idet forventningen nu er et koncernresultat i niveauet DKK mio. før skat. Denne resultatforventning indeholder de forventede værdireguleringer af de af koncernens ejendomme, der hidtil har været klassificeret som lagerejendomme og som ultimo regnskabsåret vil blive klassificeret som investeringsejendomme og således skal måles til markedsværdi. ASGAARD GROUP A/S er negativt påvirket af det p.t. turbulente ejendomsmarked, men dette marked giver ligeledes mange muligheder for selskaber i en god finansiel situation, som tilfældet er for ASGAARD GROUP A/S og vi forventer fortsat en ikke ubetydelig forøgelse af aktivitetsniveauet i de kommende regnskabsår. Fokus vil være på profitabel vækst og vil primært være båret af indsatsen på detailhandelsprojekter i Danmark, samt aktiviteterne indenfor kontor og logistiksegmentet i Danmark. Det forventes, at det turbulente ejendomsmarked på kort sigt vil have en negativ afsmitning på selskabets resultater, men netop denne markedssituation, i sammenhæng med selskabets gode likviditet, vil ganske givet medføre mulighed for særdeles interessante ejendoms- og projektindkøb, der vil understøtte selskabets vækst- og indtjeningsambitioner i de kommende år. De hidtidige særdeles positive forventninger til bidraget fra Nordic Development Group A/S er reduceret noget, som følge af markedssituationen på de markeder hvor selskabet arbejder, idet de østeuropæiske lande er meget hårdt ramt af den verserende krise. Indenfor boligsegmentet i Danmark forventes de resterende aktiviteter afviklet i indeværende år og en eventuelt kommende reaktivering af aktiviteterne i dette segment, vil bero på en stærk bedring i forhold til de herskende markedsforhold. ORGANISATION Siden begyndelsen af regnskabsåret, har AS- GAARD GROUP A/S tilpasset organisationen og i indeværende regnskabsår er fratrådt og fratræder i alt 5 medarbejdere, med henblik på at tilpasse bemandingen til det nuværende lave aktivitetsniveau. AKTIONÆRSTRUKTUR/INVESTOR RELATIONS Den samlede aktiekapital i ASGAARD GROUP A/S udgør aktier á DKK 10, svarende til nominelt DKK Købstædernes Forsikring besidder godt 5 % af aktiekapitalen. Selskabets hovedaktionær, Stensdal Group A/S, besidder ca. 78 % af aktiekapitalen. Side 7 af 9

8 PROJEKTPORTEFØLJE ASGAARD GROUP Ejerandel Opsøgning/ myndigheder Opførelse/ renovering Udlejning Salg Forventet afslutning *) Projektværdi DKK Mio Detail: Lejre Butikstorv, m 2 100% 2009/ Fredericia Megacenter, Fredericia, m 2 100% 0% 2010/ Kontor/logistik: Valhøjs Allé, Rødovre, m 2 100% 89% 2009/ Formervangen, Glostrup, m 2 100% 32% 2009/ Borupvang, Allerød, m 2 100% 36% 2009/ Lyskær, Herlev, m 2 100% 2009/ Kærvej, Hørsholm, m 2 100% 2009/ Hillerød Center Syd, Hillerød, m 2 100% - - Kastaniehaven, Holbæk, m 2 66% 2010/ Boligprojekter: SagaPark, Lejre, 29 boliger 100% I.R. 90% 2009/ Højmosehus, Emdrup, 4 boliger 100% 2009/ NORDIC DEVELOPMENT GROUP Ejerandel Opsøgning/ myndigheder Projektudvikling Projektudvikling Opførelse/ renovering Udlejning Salg Forventet afslutning *) Projektværdi DKK Mio Boligprojekter: Bulgarien: Kichevo, Varna 43 boliger 100% I.R. 2009/ Varna, syd ca.68 boliger 100% I.R. 2010/ Varna, syd ca.50 boliger 100% I.R. - - Grækenland (Kreta) Kokkino Chorio, C hania 17 boliger 100% I.R. 2009/ Litauen Tower City, Panevezys - etape 128 boliger 75% I.R. 2009/ Tower City, Panevezys - etape 128 boliger 75% I.R. 2010/ Tower City, Panevezys - etape 128 boliger 75% I.R. 2011/ Sol- og vindenergi: Bulgarien I.R. - - Grækenland I.R. - - Husbåde: Erhvervsmæssig leverance - etape 1 I.R. 2009/ Havneprojekter i Storkøbenhavn I.R. - - Gennemført Igangværende I.R. = Ikke relevant *) Forventet endelig afslutning af projekt. Delaflevering kan have fundet sted løbende. Side 8 af 9

9 Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse: Søren Stensdal, CEO E: T: (+45) ASGAARD GROUP A/S Valhøjs Allé DK-2610 Rødovre ASGAARD GROUP A/S Lokesvej 4 DK-8230 Åbyhøj ASGAARD GROUP SVERIGE AB Skeppsgatan 19 S Malmö T: (+45) F: (+45) T: (+45) F: (+45) T: +46 (0) F: +46 (0) Side 9 af 9

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15 NAVN ASGAARD GROUP A/S ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 E-MAIL INFO@ASGAARDGROUP.COM WEB-SITE CVR NR. 44 31 84 15 WWW.ASGAARDGROUP.COM DIREKTION SØREN

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007 PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2006/2007 ASGAARD Group A/S - CVR nr. 44 31 84 15 - Valhøjs Allé 174-176 - 2610 Rødovre - Tlf. 33110024 - www.asgaardgroup.com

Læs mere

FORORD. Årsrapport 2012/2013. asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013

FORORD. Årsrapport 2012/2013. asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013 FORORD Årsrapport 2012/2013 asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapport 2012/2013 1 FORORD SELSKAbSINFORMATION NAVN asgaard group a/s ADRESSE rentemestervej 14 dk-2400

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 ILLUSTRATION: BIELANY RESIDENTIAL PARK WARSZAWA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2014 13. JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 (1.2.2014-30.4.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015)

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé 7 Hoved- og nøgletal for koncernen 8 Resultater i 2014/15

Læs mere

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1. ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 07. Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K. Tlf: 33 33 93 03 Fax: 33 33 83 03. nordicom@nordicom.dk www.nordicom.

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 07. Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K. Tlf: 33 33 93 03 Fax: 33 33 83 03. nordicom@nordicom.dk www.nordicom. ÅRSRAPPORT Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K Tlf: 33 33 93 03 Fax: 33 33 83 03 nordicom@nordicom.dk www.nordicom.dk ÅRSRAPPORT 07 Indhold Utzons tårn i Hammarshave bebyggelsen i Helsingør

Læs mere

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Årsrapport 2011/12 TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Årsrapport // 08 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: + 45 33 33 93 03 Telefax: + 45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, SELSKABSOPLYSNINGER Fondskode: 0010258995 Hjemstedskommune:

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Resultat før skat for 1. halvår 2002 blev på kr. 54,3 mio. Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2002 kr. 405,9 mio. mod kr. 334,8 mio. pr. 30.

Resultat før skat for 1. halvår 2002 blev på kr. 54,3 mio. Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2002 kr. 405,9 mio. mod kr. 334,8 mio. pr. 30. HALVÅRSRAPPORT FONDSBØRSMEDDELELSE 2002 NR. 10 (16 SIDER) Sjælsø Gruppen styrker det forretningsmæssige grundlag, minimerer risici og fastholder resultatforventningerne til 2002. Halvårsresultatet før

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2012 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 55 / 2010 Hellerup, 30. september 2010 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår

SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår Side 1 af 47 SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2. 2003 ABSOLUT TILFREDSSTILLENDE VÆKST OG RESULTATUDVIKLING I 2002 Resultatet før skat steg med 11,8% til kr. 204,8

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 5 Til aktionærerne 6 Hoved- og nøgletal 8 Jeudan i 2014 12 Regnskabsberetning 20 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE

Læs mere

Det er en stor glæde for mig - på Keops bestyrelses vegne - at byde aktionærerne velkommen til Keops årlige generalforsamling.

Det er en stor glæde for mig - på Keops bestyrelses vegne - at byde aktionærerne velkommen til Keops årlige generalforsamling. #$%&$'($%)*+$*,-./$+0$%+1)$ 2!!"! 2%$. Det er en stor glæde for mig - på Keops bestyrelses vegne - at byde aktionærerne velkommen til Keops årlige generalforsamling. Regnskabsåret 2005/06 blev et meget

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Årsrapport // 09 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 93 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk E-mail:

Læs mere

Jeudans2010. årsrapport

Jeudans2010. årsrapport Jeudans2010 årsrapport Jeudans årsrapport 2010 Indhold Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2010 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 26 Ejendomsporteføljen 38 Aktionærforhold

Læs mere

U DBUD AF 2.682.706 STK.

U DBUD AF 2.682.706 STK. Dette prospekt findes i engelsk oversættelse. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske ordlyd gældende. U DBUD AF 2.682.706 STK. NYE AKTIER Á NOMINELT KR. 10 0 TIL KURS 235 Dette prospekt

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 København K Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev, 23. april

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2009 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 24 Ejendomsporteføljen 34 Aktionærforhold 39 Corporate Governance

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere