Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013 Fælles europæisk afvikling af nødlidende banker i EU Sammenfatning Kommissionen fremlagde den 10. juli et forslag om oprettelsen af et fælles europæisk system for afvikling af nødlidende banker, som udgør anden fase i udviklingen af en europæisk bankunion efter, at det fælles europæiske banktilsyn faldt på plads i juni. Det nye system skal bl.a. bestå af en central europæisk afviklingsmyndighed og en fælles europæisk afviklingsfond finansieret af den finansielle sektor selv. De vigtigste aktører i det nye fælles europæiske bankafviklingssystem bliver Kommissionen - som træffer beslutningerne om afvikling, en ny fælles europæisk afviklingsmyndighed - som skal stå for forberedelsen af bankafviklingerne og de nationale afviklingsmyndigheder - som skal stå for udførelsen af selve afviklingsplanerne. Europa-Kommissionen fremlagde den 10. juli 2013 et forslag til forordning om etableringen af et fælles europæisk system for afvikling af nødlidende banker i de 18 eurolande samt i de ikke-eurolande, som ønsker at komme med i den nye europæiske bankunion 1. Ifølge Kommissionen skal det nye system bl.a. 1 Kom(2013)520 af 10. juli 2013 forslag til forordning om ensartede regler for afvikling af kreditinstitutter inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond.. 1/8

2 bestå af en central europæisk afviklingsmyndighed og en fælles europæisk afviklingsfond, som finansieres af den finansielle sektor selv 2. Kommissionens forslag om fælles europæisk bankafvikling er led i planen om at oprette en europæisk bankunion som foreslået af Kommissionen i september Ifølge Kommissionens plan består bankunionen udover den fælles europæisk bankafviklingsmekanisme også af et fælles europæisk banktilsyn under Den Europæiske Centralbank 3 samt af en fælles europæisk indskudsgarantiordning. Det er dog usikkert, hvad der sker med sidstnævnte. I Rådet er det planen at blive enige om en fælles holdning til forslaget om bankafvikling inden årets udgang, så det kan blive endeligt vedtaget af Rådet og Europa-Parlamentet inden europaparlamentsvalget i maj Kommissionens håb er, at afviklingsmekanismen vil kunne påbegynde sit arbejde fra 1. januar Forslaget om bankafvikling er et af de EU-lovgivningsforslag, som Folketingets Europaudvalg har udvalgt fra Kommissionens arbejdsprogram for 2013 med henblik på at undersøge om de overholder nærhedsprincippet 4. Forslaget er udvalgt til nærhedskontrol som følge af, at det er et politisk væsentligt forslag på et område med delt kompetence mellem EU og medlemsstaterne 5. Folketinget har i alt 8 uger til at behandle forordningsforslaget fra det foreligger i alle sprogversioner. Det betyder, at Folketinget skal have afsluttet sit nærhedstjek af forslaget senest den 18. oktober 2013, idet forslaget forelå på alle sprog den 23. juli. I. Fælles europæisk afvikling af banker EU-Kommissionen foreslår med sit nye udspil, at afviklingen af nødlidende banker fremover skal ske på centralt europæisk niveau i stedet for som i dag gennem nationale afviklingsordninger 6. Den fælles europæiske afviklingsordning skal som udgangspunkt gælde pengeinstitutter i eurolandene, men også 2 Dog skal der ifølge DER etableres en passende og effektiv bagstopperordning i form af offentlige midler. For at beskytte skatteyderne skal bagstopperen være finanspolitisk neutral på mellemlang sigt ved, at man kan hente pengene ind igen ved hjælp af efterfølgende afgifter på den finansielle sektor. 3 Banktilsynet blev først endelig vedtaget, da Europa-Parlamentet gav grønt lys på sit plenarmøde den 12. september 2013, efter man havde fået en aftale med ECB om at kunne føre bedre demokratisk kontrol med tilsynet. Rådet opnåede politisk enighed om forslaget den 27. juni Den samlede liste over forslag udtaget til nærhedskontrol findes i EU-note E16 af 4. februar Proceduren for nærhedskontrollen er beskrevet i Europaudvalgets beretning af 9. april 2010 om Folketingets behandling af EU-sager i forbindelse med kontrollen af nærhedsprincippet i EU. 6 I Danmark er det staten, som gennem Finansiel Stabilitet og Garantifonden for Indskydere og investorer står for afviklingen af nødlidende pengeinstitutter. 2/8

3 banker i de øvrige EU-lande skal kunne kan komme med, hvis landene vælger at gå med i bankunionen. De vigtigste aktører i det nye fælles europæiske bankafviklingssystem bliver - Kommissionen - som træffer beslutningerne om afvikling, en ny fælles europæisk afviklingsmyndighed - som skal stå for forberedelsen af bankafviklingerne og de nationale afviklingsmyndigheder - som skal stå for selve udførelsen af afviklingsplanerne. Endelig oprettes en europæisk afviklingsfond, hvis hovedformål ifølge Kommissionen er at sikre finansiel stabilitet. Europa-Kommissionen Ifølge forslaget er det Kommissionen, som træffer alle beslutninger om at indlede afvikling af nødlidende banker. Kommissionen understreger, at det af juridiske grunde skal være en EU-institution, som påtager sig denne opgave og derfor ikke kan overlades til den nye europæiske afviklingsmyndighed. Kommissionen kan påbegynde afviklingen af en nødlidende bank enten på eget initiativ eller på anbefaling fra den europæiske afviklingsmyndighed. Det er også Kommissionen, som i den forbindelse fastsætter rammerne for de forskellige afviklingsværktøjer (salg af virksomhed, etablering af overgangsinstitut, udskilning af aktiver eller gældsnedskrivning (bail-in)), som afviklingsmyndigheden kan gøre brug af. Europæisk afviklingsmyndighed Den nye europæiske afviklingsmyndighed skal tage sig af alle øvrige afviklingsopgaver, som er nødvendige for at afvikle nødlidende banker. Bl.a. er det dens opgave at komme med anbefalinger til Kommissionen om, hvordan og hvornår en nødlidende bank skal afvikles. Hvis Kommissionen beslutter, at en bank skal afvikles, udarbejder afviklingsmyndigheden en detaljeret plan for, hvilke krisehåndteringsværktøjer der skal anvendes, og hvordan afviklingsfondens ressources evt. skal allokeres. Den europæiske afviklingsmyndighed har også ansvar for at føre tilsyn med de nationale afviklingsmyndigheder og sikre, at de gennemfører afviklingsplanerne korrekt. Det sker bl.a. på basis af information om bankernes sundhed fra Den Europæiske Centralbank og de nationale myndigheder. Afviklingsmyndigheden har her ret til at bede om alle relevante oplysninger fra de nationale afviklingsmyndigheder, men kan også gå direkte til bankerne. Afviklingsmyndigheden har beføjelser til at udføre undersøgelser eller inspektioner af nødlidende banker på stedet. Hvis ikke den nødlidende bank samarbejder i forbindelse med en sådan undersøgelse, kan afviklingsmyndigheden instruere 3/8

4 den nationale myndighed om at pålægge banken administrative bøder eller udskrive daglige tvangsbøder. Den Europæiske Afviklingsmyndighed oprettes som et EU-agentur svarende til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed med godt 300 ansatte i Bruxelles. Hvem beslutter i den europæiske afviklingsmyndighed? Den Europæiske Afviklingsmyndigheds besluttende organ foreslås sammensat af fire faste medlemmer: En administrerende direktør, en administrerende vicedirektør, et medlem fra Den Europæiske Centralbank og et medlem fra EU-Kommissionen samt en repræsentant fra hver af de deltagende EUlandes afviklingsmyndigheder. Afviklingsmyndigheden træffer enten sine beslutninger på et halvårligt plenarmøde, hvor alle medlemmer deltager eller på et mindre eksekutivmøde, hvor der kun er deltagelse af de fire faste medlemmer samt repræsentanter fra de berørte nationale afviklingsmyndigheder (de lande, hvor den nødlidende bank har hovedkvarter, filialer eller datterselskaber). På plenarmødet træffer afviklingsmyndigheden de mere generelle beslutninger, mens de konkrete beslutninger om afvikling af specifikke banker eller instrukser til nationale afviklingsmyndigheder bestemmes på eksekutivmøderne. Både på plenarmødet og i eksekutivmødet træffes beslutningerne med simpelt flertal. Europæisk afviklingsfond Ifølge forslaget skal alle tab, omkostninger eller andre udgifter i forbindelse med bankafviklinger først og fremmest bæres af aktionærerne og kreditorerne i det nødlidende pengeinstitut (bail-in). Kommissionen foreslår dog, at der oprettes en fælles europæisk bankafviklingsfond, som kan træde til i ekstraordinære situationer. Bl.a. skal den kunne yde kortsigtet finansiering til en bank under afvikling eller stille garantier til mulige købere af banken. Fonden skal derimod ikke kunne bruges til at absorbere tab eller til at rekapitalisere nødlidende banker. 4/8

5 Pengene til at betale for at afvikle nødlidende banker skal komme fra bankerne selv og ikke fra EU-landenes offentlige kasser eller EU s budget 7. Afviklingsfonden skal i stedet opbygge en kapital på 55 mia. euro indbetalt af bankerne. Det svarer til 1 pct. af de dækkede indskud i de deltagende medlemsstaters banksystemer, hvilket ifølge Kommissionen er passende for at sikre en velordnet afvikling af banker i fremtidige kriser. Banksektoren skal således over en tiårig periode bidrage med 5,5 mia. euro om året til fonden. De enkelte bankers bidrag vil blive beregnet på grundlag af deres passiver, eksklusiv kapitalgrundlag og dækkede indskud efter deres risikoprofil 8. Det eksakte beløb, som hver enkelt bank vil skulle betale, fastsættes af Kommissionen i en delegeret retsakt. Fonden skal gradvist afløse de eksisterende nationale afviklingsfonde. Bidraget til en nødlidende bank fra den europæiske afviklingsfond vil maksimalt kunne udgøre 5 pct. af balancen i den nødlidende bank Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, vil der ifølge forslaget kunne tilvejebringes ekstra finansiering fra alternative finansieringskilder. Det er ikke nærmere fastlagt i forslaget, hvad alternative finansieringskilder betyder. De nationale afviklingsmyndigheder? Endelig er det de nationale afviklingsmyndigheder, som har til opgave at gennemføre den centrale europæiske afviklingsmyndigheds beslutninger. De nationale afviklingsmyndigheder skal her som udgangspunkt handle på grundlag af den såkaldte Single Rulebook, som stadig forhandles mellem Rådet og Europa-Parlamentet. De nationale myndigheders gennemførelse overvåges af den europæiske afviklingsmyndighed, som kan beslutte at rette sine afgørelser direkte til den nødlidende bank, hvis ikke den nationale bankafviklingsmyndighed efterkommer den centrale myndigheds beslutninger. II. Forholdet til krisehåndteringsdirektivet Nogen vil sikkert spørge, hvorfor det er nødvendigt med det nye forslag, når Rådet og Parlamentet end ikke er blevet enige om forslaget om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (krisehåndteringsdi- 7 Dog kan der i forbindelse med opstarten af afviklingsmekanismen være mindre virkninger for EU s budget. 8 Det betyder ifølge Kommissionen, at banker der finansieres næsten udelukkende gennem indskud, vil have meget lave bidrag. 5/8

6 rektivet) 9, som Kommissionen fremsatte i juni 2012, som også handler om bankafvikling 10? Ifølge Kommissionen er det, fordi der er behov for en central europæisk afviklingsmyndighed og en central fond i stedet for det netværk af nationale afviklingsmyndigheder og fonde, som krisehåndteringsdirektivet bygger på. En fælles afviklingsmekanisme vil ifølge Kommissionen være mere effektiv end et netværk af nationale afviklingsmyndigheder, især med hensyn til grænseoverskridende bankkoncerner, hvor hurtighed og koordinering er afgørende for at minimere omkostningerne. Forslagene om fælles europæisk bankafvikling og krisehåndteringsdirektivet er dog samtidig tæt forbundne. Bankafviklingsforslaget anvender således som hovedregel de materielle regler fra krisehåndteringsdirektivet, så man har - a Single Rulebook - som den europæiske og de nationale afviklingsmyndigheder skal handle efter. Krisehåndteringsdirektivet sikrer, at de fælles regler for afvikling af bankerne gælder på det indre marked i hele EU-28 og ikke bare for eurolandene og de ikke-eurolande, som måtte beslutte sig for at være med i bankunionen og det fælles europæiske bankafviklingssystem. Det fælles regelsæt fastsætter bl.a. de nærmere regler for, hvordan banker i alvorlige vanskeligheder omstruktureres, hvordan centrale økonomiske funktioner bevares, og hvordan tab og omkostninger fordeles mellem bankernes aktionærer, kreditorer og indskydere uden sikring. III. Demokratisk ansvarlighed Et vigtigt spørgsmål for mange EU-landes parlamenter er, hvordan man sikrer den bedst mulige demokratiske forankring af det nye fælles europæiske bankafviklingssystem. Ifølge Kommissionens forslag skal den europæiske afviklingsmyndighed først og fremmest stå til ansvar over for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Dette sikres bl.a. ved, at afviklingsmyndigheden skal deltage i høringer i Europa-Parlamentet og Rådet om varetagelsen af sine opgaver samt besvare mundtlige og skriftlige spørgsmål fra Parlamentet og Rådet. 9 Kom(2012)280 af 6. juni Det er forventningen, at Rådet og Parlamentet når til enighed om direktivet i løbet af efteråret Europa-Parlamentet forventes at behandle sagen på plenarmøde den 19. november Forslag til DIREKTIV om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber - Kom(2012)280 af 6. juni /8

7 Afviklingsmyndighedens administrerende direktør skal desuden møde op i Europa-Parlamentet efter anmodning samt føre fortrolige mundtlige drøftelser med formanden og næstformændene for Parlamentets kompetente udvalg, hvis dette efterspørges. De nærmere betingelser for sådanne drøftelser aftales mellem afviklingsmyndigheden og Europa-Parlamentet. Der skal aftales en passende ordning for demokratisk ansvarlighed og overvågning af afviklingsmyndigheden, som bl.a. sikrer Parlamentet adgang til oplysninger. Afviklingsmyndigheden skal dog også holde EU-landenes nationale parlamenter informeret om sine aktiviteter samt besvare alle spørgsmål nationale parlamenterne måtte have. Bl.a. kan de deltagende EU-landes nationale parlamenter anmode afviklingsmyndigheden om skriftligt at besvare deres bemærkninger eller spørgsmål. Parlamenterne kan også vælge at invitere afviklingsmyndighedens administrerende direktør til at deltage i en udveksling af synspunkter vedrørende afviklingen af kreditinstitutter i den pågældende medlemsstat sammen med en repræsentant for den nationale afviklingsmyndighed. IV. Overholder forslaget nærhedsprincippet? Det Folketinget skal tage stilling til i forbindelse med det planlagte nærhedstjek af forslaget, er om afviklingen af banker bedst reguleres på EU-niveau eller på nationalt niveau. Ifølge Kommissionen selv er forslaget i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Kommissionen vurderer, at effektiv kontrol med afvikling af nødlidende banker ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af EU-landene selv, men bedst gøres på central europæisk niveau. Kommissionen begrunder dette med, at væsentlige forskelle på afviklingsbeslutninger i EU-landene kan underminere det indre markeds stabilitet og integritet. Kommissionen mener desuden, at et centralt europæisk system for afvikling af banker giver betydelige stordriftsfordele. Bl.a. vil det indebærer, at afvikling af nødlidende banker kan ske med minimale omkostninger, ligesom kreditorerne kan få fair og lige behandling. Der foreligger endnu ikke information om nærhedstjekkene af forslaget i de øvrige nationale parlamenter. V. Foreløbige holdninger til bankafviklingsforslag? 7/8

8 Der findes endnu ikke mange offentlige tilkendegivelser fra EU-landene vedrørende Kommissionens forslag om bankafvikling. En af de få klare meldinger kommer fra Tysklands finansminister, Wolfgang Schaüble, som har givet udtrykt for skepsis over, hvorvidt der overhovedet er retsgrundlag i de nuværende traktater til at oprette en fælles europæisk bankafviklingsmyndighed og -fond og dermed også, hvorvidt oprettelsen vil være forenelig med den tyske forfatning 11. Derudover må Storbritannien, Tjekkiet og Sverige forventes at ville stå uden for det fælles bankafviklingssystem, idet de allerede har meddelt, at de ikke ønsker at deltage i det fælles europæiske banktilsyn under ECB 12. Danmark har heller ikke har taget stilling til sin deltagelse. Det vil, ifølge statsminister Helle Thorning-Schmidt, først ske, når vi har klarhed over hele bankunionspakken og kan se, om det er i Danmarks interesse at være med. Med venlig hilsen Morten Knudsen (3695) 11 Kommissionen har valgt at anvende TEUF artikel 114 om oprettelsen af det indre marked som retsgrundlag for forslaget. 12 Den svenske Rigsdag finder, at forslaget er i strid med nærhedsprincippet og vedtog derfor den 8. november 2012 en begrundet udtalelse til forslaget, som er sendt til Kommissionen. 8/8

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 9 Offentligt 11. oktober 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Dagsorden, 1. udgave 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3290 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler Koordineret med Sagsnr. 2014-190929 Doknr. 190931 Versionsnr. 1 Dato 17-01-2014 Samlenotat

Læs mere

KAPITEL III BANKUNIONEN

KAPITEL III BANKUNIONEN KAPITEL III BANKUNIONEN III.1 Indledning Bankunion i euroområdet Bankunionen blev til under statsgældskrisen Bankunionen er en overbygning på fælles regelsæt Der er i EU oprettet en bankunion i euroområdet,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 176/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter

Læs mere

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1),

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1), 37 Bilag 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 8. marts 2011 J. nr. 2011-936 Internationalt Kontor Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. november 2011 Samlenotat rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) 12.-13. december

Læs mere

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt 4. marts 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 15. marts 2011 1) Styrket økonomisk samarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 5. december 2011 Indholdsfortegnelse: Forstærket

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere