Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis"

Transkript

1 Afgangsprojekt, HD i Regnskab og Økonomistyring, 8. semester 2013 Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis Udarbejdet af: Vejleder: Steffen Hansen

2 1 Indhold 2 Forord Summary Indledning Problemformulering Underspørgsmål Metode og afgræsning Virksomhedssammenslutninger Indledning Definition af en virksomhed Definition på en virksomhedssammenslutning Former for virksomhedssammenslutninger Virksomhedssammenslutningsmetoder Forskelle mellem IFRS og Årsregnskabsloven Goodwill Første indregning Efterfølgende indregning og måling Regnskabsmæssig behandling af goodwill efter Årsregnskabsloven Nedskrivningstest efter IFRS Generelle oplysningskrav om immaterielle aktiver Fokuspunkter til undersøgelsen af danske IFRS regnskaber Forskelle mellem Årsregnskabsloven og IFRS, værdiforringelse Afskrivninger Nedskrivningstest ESMA undersøgelse Hvem er ESMA? Indledning Udvælgelse af virksomheder Krav ifølge IFRS Indholdet af undersøgelsen Resultat af ESMA undersøgelsen Konklusion på ESMA undersøgelsen Kapitel: Forord

3 9 Undersøgelse af danske IFRS regnskaber Indledning og forudsætninger Udvalgte virksomheder Undersøgelsens resultater Generelle oplysninger Gennemgang af anvendt regnskabspraksis Grundlagt for opgørelse af genindvindingsværdien Specifikation af immaterielle aktiver Opdeling af goodwill på CGU Budgetteringsperiode Vækstrate i terminalperioden Diskonteringsfaktoren Oplysninger om nøgleforudsætninger Følsomhedsanalyse Opsummering af resultaterne i undersøgelsen Hvor meget nedskrives der? Opfylder virksomhederne samlet set kravene i IAS 36? Sammenligning af danske og europæiske virksomheder Fungerer reguleringen efter hensigten? Konklusion Litteraturliste Bilag 1 Overblik over undersøgelsen Kapitel: Forord

4 2 Forord Dette afgangsprojekt er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring på. Opgaven er udarbejdet i overensstemmelse med den udleverede vejledning for afgangsprojektet på HD Regnskab & økonomistyring for foråret Vejleder på opgaven er Steffen Hansen. Opgaven er udarbejdet med udgangspunkt i faget eksternt regnskab, og emnet har været goodwill og nedskrivningstest. Den overordnede problemformulering er: Hvor gode er virksomhederne i Europa og specifikt i Danmark til at overholde kravene til nedskrivningstest af goodwill i regnskabet og siger det noget om hensigtsmæssigheden af reguleringen? Aalborg den 3. maj 2013 Kapitel: Forord

5 3 Summary The current financial crisis has resulted in many companies experiencing difficulties. This may result in the company s financial statements users to a higher degree than previously having a need for reliable information regarding the company s financial situation. In relation to this, assets without physical substance are particularly interesting to the financial statements users. In continuation hereof the focus of this project will be how companies should treat goodwill in the financial statements and, not least, how both European and in particular Danish companies handle the financial treatment of goodwill in practice. Goodwill arises in relation to a company merger and is stated as the difference between the net value of the acquired assets and liabilities and the total payment for the transaction. Companies presenting financial statements according to the Danish Financial Statements Act must perform systematic write-downs over a number of years, up to 20 years. Companies presenting financial statements according to IFRS are instead to perform annual impairment tests of goodwill. Contrary to other assets where impairment test is only to be performed if there are indications of decrease in value, goodwill and other intangible assets with indefinite useful lives are to be tested for write-down on an annual basis. In an examination performed by ESMA on selected European companies financial statements, the following problem areas were noted; - There was insufficient information regarding significant assumptions for the statement of the value in use. - A large part of the companies had omitted the sensitivity analysis - The companies must be better at using external information in relation to fixing the recoverable amount - In general the growth rate in the terminal period was high - A number of companies stated an average discount rate instead of at CGU level Moreover, ESMA believes that one of the large problems in the examined financial statements is that even though a number of the companies give the information which is required, the quality is to weak, for instance as a consequence of this being standard texts and not company specific information. In this project an examination was performed of 25 Danish IFRS financial statements. This examination shows that the companies included in the examination were doing well at giving overall information on intangible assets and the impairment test in the financial statements, however there was a clear tendency Kapitel: Summary

6 in the examination that when the requirements became more complex fewer companies met the requirements. In addition to this the main items of the examination were: - Low write-downs in relation to a large volume of goodwill and the general financial crisis - The companies did not provide sufficient information regarding choice of a longer budgeting period - Information regarding key assumptions were of varied quality - Lacking sensitivity analysis in a large part of the companies financial statements The lacking information in the financial statements which was noted in both the ESMA examination and the examination of this project may result in the financial statements user not receiving the same transparency in the financial statements and therefore the financial statements user may be uncertain as regards whether the assessment of goodwill is correct. In particular when viewing the expected long useful life which this year s write-downs indicate, it seems certain that the financial statements users require very valid information in order to support the assessment of goodwill. The lacking information and the low write-downs could indicate that the method from the Danish Financial Statements Act with systematic write-downs may be a better solution and may give a more fair and true view, if a suited useful life is applied. Kapitel: Summary

7 4 Indledning Den nuværende økonomiske krise har betydet, at mange virksomheder har det svært. Dette kan betyde at virksomhedens regnskabsbrugere, nu i en højere grad end tidligere har behov for pålidelige oplysninger om virksomhedens økonomiske situation, uanset om der er tale om investorer, långivere eller andre væsentlige interessenter. Det må formodes at et af de områder, hvor regnskabsbrugeren er meget afhængig af pålidelige oplysninger, er om de værdier der befinder sig i virksomheden, er korrekte. Specielt må aktiver uden fysisk substans være særligt interessante for regnskabsbrugeren. Et af de aktiver uden fysisk substans der kan fremstå specielt uhåndgribelige er goodwill. Opgavens udgangspunkt vil derfor være goodwill og den regnskabsmæssige behandling heraf. Fokus vil være hvordan virksomhederne bør behandle goodwill i regnskabet, og ikke mindst hvordan både europæiske og specielt danske virksomheder håndterer den regnskabsmæssige behandling af goodwill i praksis. Sluttende med en vurdering af anvendelse af de internationale regnskabsstandarder og om reglerne heri er hensigtsmæssige i forhold til regnskabsbrugeren. Kapitel: Indledning

8 5 Problemformulering Ud fra ovenstående indledning er opgavens overordnede problemformulering følgende: Hvor gode er virksomhederne i Europa og specifikt i Danmark til at overholde kravene til nedskrivningstest af goodwill i regnskabet og siger det noget om hensigtsmæssigheden af reguleringen? 5.1 Underspørgsmål Spørgsmål 1: Hvordan opstår goodwill og hvordan opgøres det ved første indregning? Spørgsmål 2: Hvordan behandles goodwill efterfølgende i regnskabet, med fokus på nedskrivningstest? Spørgsmål 3: Hvad viser ESMA undersøgelsen om de europæiske virksomheders regnskabsmæssige behandling af nedskrivningstest af goodwill og andre immaterielle aktiver? Spørgsmål 4: Hvilke oplysninger giver danske IFRS regnskaber om nedskrivningstesten og opfylder de kravene i IAS 36? Spørgsmål 5: Hvad er de generelle tendenser i de to undersøgelser og siger det noget om hensigtsmæssigheden af reguleringen? 5.2 Metode og afgræsning I indledningen ovenfor er det gjort rede for opgavens problemstilling, dette afsnit vil derfor redegøre for opgavens valg af metode til besvarelse af opgavens problemstilling samt afgrænsning i forbindelse hermed. Nærværende afsnit er bygget på om en kort redegørelse af opgavens hovedafsnit og herudover en redegørelse for den valgte metode og afgrænsning. Opgaven tager udgangspunkt i de regnskabsmæssige krav for danske virksomheder i regnskabsklasse D. Derfor indledes opgaven med en gennemgang af hvordan goodwill opstår ved henholdsvis bestemmelserne i IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger og bestemmelserne herom i Årsregnskabsloven. Formålet med dette afsnit er at skabe en grundlæggende forståelse for begrebet goodwill og dets opståen. Goodwill stammer fra andre forhold, end virksomhedssammenslutninger jævnfør IFRS 3 behandles ikke i nærværende opgave. Efterfølgende vil bestemmelserne om værdiforringelse af goodwill blive behandlet. Dette via IAS 36 om værdiforringelse af aktiver og bestemmelserne i Årsregnskabsloven om afskrivninger af goodwill. Kort berøres IAS 38 om immaterielle aktiver, angående oplysningskravene for immaterielle aktiver. Her er formålet at skabe overblik over kravene til behandling af immaterielle aktivers værdiforringelse til brug for analysen af om virksomhederne overholder kravene. Løbende redegøres der for hvilke forskelle der er mellem indregningsmetoden efter IFRS og Årsregnskabsloven, og hvilen betydning dette kan have for regnskabet. Der vil blive set på både forskelle ved første indregning og efterfølgende behandling af værdiforringelse. Kapitel: Problemformulering

9 Det primære fokus ved behandlingen af regnskabsreguleringen vil være goodwill. Efter redegørelsen vil ESMA s undersøgelse om europæiske virksomheders oplysninger, om nedskrivningstesten er i overensstemmelse med kravene i IAS 36, blive gennemgået og resultaterne i undersøgelserne kommenteret ud fra hvilken betydning resultatet kan have for regnskabsbrugeren. Formålet er at skabe et grundlag for sammenligning af den efterfølgende undersøgelse af danske IFRS regnskaber. Efterfølgende vil der blive udarbejdet en undersøgelse af danske virksomhederes IFRS regnskabers behandling af nedskrivningstesten. Undersøgelsen vil omfatte 25 danske børsnoterede virksomheders seneste offentliggjorte regnskaber. Med udgangspunkt i ovennævnte gennemgang af reglerne om værdiforringelser, vil der blive opstillet nogle fokuspunkter for undersøgelsen. Resultatet er denne undersøgelse vil blive sammenholdet med resultatet af ESMA undersøgelsen for at se om de danske virksomheders oplysninger om nedskrivningstesten er på samme niveau som de europæiske virksomhederes. I forbindelse med undersøgelsen er nedskrivninger eller eventuelt manglende nedskrivninger på andre aktiver end goodwill, herunder de CGU er goodwillen vedrører, ikke behandlet. Opgaven afsluttes med en vurdering af om der er en tendens i de to undersøgelser, og hvad denne tendens betyder for regnskabsbrugeren. Derudover foretages der en vurdering af, om metoden i IAS 36 er den rette i forhold til at skabe et retvisende billede af virksomhedens værdiansættelse og behandling af værdiforringelse af goodwill. Kapitel: Problemformulering

10 6 Virksomhedssammenslutninger 6.1 Indledning Mange virksomheder ønsker vækst og at indtage nye markeder. En af de måder der gør dette muligt på en lettere måde, er ved at købe en anden virksomhed, og derved foretage en virksomhedssammenslutning. Den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger efter de internationale regnskabsstandarder findes i IFRS 3. Reglerne heri finder anvendelse når en virksomhed enten opnår kontrol over en anden virksomhed eller enhed, oftest i forbindelse med opkøb eller sammenlægning af to enheder. For at der er tale om en virksomhedssammenslutning, skal der være tale om overdragelse af en hel virksomhed eller enhed, og ikke en gruppe aktiver og forpligtelser, der ikke repræsenterer en virksomhed. Hvis der er tale om en gruppe aktiver og forpligtigelser er der jf. IFRS 3 tale om en tale om en overdragelse af aktiver. 6.2 Definition af en virksomhed For der kan være tale om en virksomhedssammenslutning, er det derfor vigtigt der er tale om overdragelse af en virksomhed. En virksomhed defineres i IFRS 3 B7 B12, således: En virksomhed består af input og processer anvendt på disse input, der har evnen til at producere enheder. Selvom virksomheder normalt producerer enheder, er sådanne ikke krævede for, at en integreret mængde opfylder kriterierne for at være en virksomhed. Endvidere definerer IRFS de tre elementer, der indgår for at der kan være tale om en virksomhed. Input er en økonomisk ressource, som eksempelvis kan producere enheder, her kunne der være tale om anlægsaktiver. De processer, der er med til at gøre en enhed til en virksomhed, er dem der gør det muligt at skabe et produkt i forening med virksomhedens input. Disse processer kan være dokumenteret, men det kan også blot være medarbejdernes viden og evner. De producerede enheder er et resultat af de processer der sker på virksomhedens input. Det vil sige at det er de produkter en virksomhed sælger til deres kunder, og derved skaber økonomiske fordele til ejerne af virksomheden. En virksomhed kan have flere input og processer. Når en virksomhed har forskellige processer, har de også typisk flere produkter. Nye startede virksomheder har typisk få processer. Der skal foretages en vurdering af, om der er tale om, at en mængde aktiviteter eller aktiver udgør en virksomhed. Det vil sige, den del af der overdrages, skal kunne fungere som selvstændig virksomhed. Det betyder således ikke noget, at den del der overdrages, tidligere har været en del af en anden virksomhed, så længe denne kan fungere som en separat enhed. Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

11 Jævnfør afsnittet nedform om virksomhedssammenslutningsmetoder, er der ved virksomhedsovertagelse altid en overtagende og en overtaget virksomhed. Hvis der er tale om, at en virksomhed eller enhed er under opstart, og derfor endnu ikke har produceret enheder, er det den overtagende virksomhed der skal vurdere, om der er tale om en virksomhedssammenslutning. Ifølge IFRS 3 B10 skal en overtagende virksomhed derfor overveje, om der er tale om en virksomhed, og derved en virksomhedssammenslutning, eller om der blot er tale om tilførsel af aktiver. Nogle af de punkter den overtagende virksomhed skal kigge på er blandt andet om virksomheden har planlagt, eller påbegyndt at planlægge, sin hovedaktivitet. Derudover skal virksomheden vurdere, om medarbejderne og input til virksomheden er til stede, og om medarbejderne er kvalificerede til at anvende det pågældende input. Der udover er det vigtigt at virksomheden følger en plan for at producere enheder og at virksomheden er i stand til at få adgang til de kunder der ønsker at købe produkterne. Ovenstående punkter skal dog ikke nødvendigvis alle være opfyldt, mens der også kan være andre punkter, der kan afgøre om der er tale om en virksomhed. Hvis det ikke er muligt at dokumentere, at de aktiviteter og aktiver der sælges, ikke er en virksomhed, antages det ifølge IFRS 3 at der er tale om en virksomhed, såfremt der indgår goodwill i handlen, og således anvendes reglerne om virksomhedssammenslutning og ikke overførsel af aktiver. 6.3 Definition på en virksomhedssammenslutning JF IFRS 3 B5 defineres en virksomhedssammenslutning således: Denne standard definerer en virksomhedssammenslutning som en transaktion eller en anden begivenhed, hvor en overtagende virksomhed opnår bestemmende indflydelse på en eller flere virksomheder. For at den overdragende virksomhed kan opnå bestemmende indflydelse er der en række former dette kan gøres, som er i overensstemmelse med IFRS 3. Disse former kan for eksempel være 1 : - Overdragelse af likvider eller andre aktiver - Ved at påtage sig de forpligtigelser der ligger i virksomheden - Ved at overdrage egne aktier - En blanding af ovenstående betalingsmetoder - Vederlag på baggrund af kontrakt Grunden til, det er vigtigt at definere om der er tale om en virksomhedssammenslutning eller overførsel af aktiver, skyldes at den regnskabsmæssige behandling er vidt forskellig. Ved en virksomhedssammenslutning, vil der som hovedregel bliver anvendt overtagelsesmetoden, eller sammenlægnings metoden, som begge vil blive beskrevet senere. 1 IFRS 3 virksomhedssammenslutninger afsnit B5 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

12 Er der tale om en virksomhedssammenslutning, hvor overtagelsesmetoden anvendes, skal alle aktiver og forpligtelser opgøres til dagsværdi og der skal tages højde for udskudt skat, hvorimod der ved overførsel af aktiver skal anvendes kostpris på overtagelses dagen og ikke tages højde for udskudt skat. Dette vil blive beskrevet nærmere nedenfor. Dette er en af grunde til det er vigtigt at finde ud af om der er tale om en virksomhedssammenslutning eller overførsel af aktiver. 2 Det kan være situationer, hvor der foretages virksomhedssammenslutning af virksomheder inden for samme koncern. Disse transaktioner er ikke omfattet af bestemmelserne i IFRS 3 og skal derfor ikke behandles som en virksomhedssammenslutning. Det vil sige at fusioner mellem datterselskab og moderselskab, søsterselskaber og lignede ikke skal behandles efter IFRS 3. Der udover er joint ventures heller ikke omfattet af bestemmelserne. 3 Nedenfor vil det blive gennemgået, hvordan en virksomhedssammenslutning udføres, hvilke former for virksomhedssammenslutninger der kan forekomme, identifikation for virksomhedssammenslutning, samt metoder for udførsel af virksomhedssammenslutning Former for virksomhedssammenslutninger Der finde forskellige former for og måder på, hvordan man kan strukturere virksomhedssammenslutninger. Den første mulighed, er at den enhed eller virksomhed der overtages bliver til et datterselskab af den overtagende virksomhed. Det vil sige at de købte aktiviteter bliver et selskab for selv og derved en selvstændig enhed. Det er også den mulighed at de overtagende aktiviteter bliver lagt i et eksisterende selskab, som udgør den overtagende virksomhed. Her vil der juridisk set blive foretaget en fusion ind i den overtagende virksomhed. Det vil sige, at både overtagende aktiviteter, overtagende forpligtelser og eventuel goodwill kommer til at ligge i samme juridiske enhed, altså typisk et selskab. Hvis der er tale om sammenslutning af et helt selskab, kan ejeren af den virksomhed der overtages, overdrage sine ejerandele i virksomheden til den overtagende virksomhed, mod vederlag. Der kan i forbindelse med en virksomhedssammenslutning også stiftes et nyt selskab hvor ejerne i de selskaber, der bliver overtaget, overdrager deres ejerandele i egenkapitalen til det nystiftede selskab, mod et vederlag. Som tidligere nævnt kan vederlaget bestå af for eksempel likvider eller ejerandele i det nystiftede selskab Virksomhedssammenslutningsmetoder Der findes to former for virksomhedssammenslutninger: overtagelsesmetoden og sammenlægningsmetoden. Overtagelsesmetoden er den eneste der kan anvendes ifølge IFRS. Det vil sige at sammenlægningsme- 2 Indsigt i Årsregnskabsloven, KPMG, 5. Udgave 2010/2011 side IFRS 3 virksomhedssammenslutninger afsnit 2 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

13 toden, som tidligere nævnt, kun kan anvendes hvis der aflægges regnskab efter Årsregnskabsloven, og derudover visse krav, jævnfør nedenstående er opfyldt Overtagelsesmetoden Overtagelsesmetoden anvendes således som hovedregel, da denne er obligatorisk i henhold til IFRS 3. Denne metode, består af fem hovedpunkter, som skal gennemgås for at opfylde kravene til overtagelsesmetode jf. IFRS 3. Nedenfor findes de fem punkter: - Identifikation af overtagende og overtagne virksomhed - Fastlæggelse af overtagelsestidspunkt - Opgørelse af kostpris - Opgørelse af identificerbare aktiver og forpligtelser - Opgørelse af goodwill eller negativ goodwill (Badwill) Nedenfor vil disse fem punkter blive gennemgået, for at skabe overblik over krav til virksomhedssammenslutninger Identifikation af overtagende og overtagne virksomhed Det første punkt i en virksomhedssammenslutning er at identificere, hvilken af de virksomheder der indgår i sammenslutningen, som er den overtagende virksomhed, og hvilken virksomhed der er den overtagne virksomhed. Det er vigtigt at foretage en korrekt vurdering af virksomhedernes rolle i virksomhedssammenslutningen, da det er, den overtagne virksomheds aktiver, der skal vurderes til dagsværdi, for at kunne fordele den overtagende virksomhed kostpris for den overtagne virksomhed, og derved også beregne eventuel goodwill. Til denne identifikation anvendes både IFRS 3 og IAS 27 om koncernregnskaber og separate årsregnskaber. 4 Den overtagende virksomhed, er ifølge IFRS 3, den virksomhed der opnår den bestemmende indflydelse når virksomhedssammenslutningen er foretaget. Ifølge IFRS 3 giver kontrol virksomheden mulighed for at gennemtvinge beslutninger, både finansielle og driftsmæssige, i de eller den virksomhed der bliver overtaget. En måde at opnå kontrol med en anden virksomhed på, er at have flertallet af stemmerettighederne i virksomheden, det vil sige halvdelen eller mere. Hvis den overtagende virksomhed har mulighed for at afgive den afgørende stemme, for eksempel hvis bestyrelsesformanden, som er valgt af virksomheden, kan afgive den afgørende stemme, hvis der er stemmelighed, er der også tale om kontrol. 5 Det er ikke sikkert at en virksomhed, i forbindelse med virksomhedssammenslutningen, opnår flertallet af stemmerne ved generalforsamlingen, men den har stadig mulighed for at blive den overtagende virksom- 4 IFRS 3 virksomhedssammenslutninger afsnit IFRS 3 virksomhedssammenslutninger afsnit B15 B18 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

14 hed, hvis virksomheden har mulighed for at udnævne flertallet af bestyrelsesmedlemmerne. Dette kan ske ved en ændring i den overtagne virksomheds vedtægter. Endvidere er det oftest også den virksomhed, der overdrager likvider, optager forpligtelser, eller overdrager andre aktiver, der er den overtagende virksomhed. Dette er også i overensstemmelse med Erhvervs og Selskabsstyrelsens opfattelse, af at den overtagende virksomhed, juridisk overtager en anden virksomhed. Et andet punkt der, ifølge IFRS 3, kan hjælpe til at identificere den overtagende virksomhed, er at det oftest, er den virksomhed, af de virksomheder der sammensluttes, med den højeste dagsværdi, der er den overtagende virksomhed. Den virksomhed, hvis ledelse kontrollerer sammensætningen af ledelsen efter sammenslutningen, kan indikere at dette er den overtagende virksomhed. I forbindelse med identifikation af den overtagende virksomhed, skal man være opmærksom på, at der kan være forskel på den juridisk overtagende virksomhed, og den virksomhed der økonomisk og regnskabsmæssigt er den overtagende virksomhed. 6 Dette skyldes at det ikke alene de økonomiske realiteter der er afgørende, for hvilket selskab der skal anses for at være den overtagende virksomhed. Det vil også sige at det ikke har nogen juridisk betydning, hvilken virksomhed der anses for at være den overtagende virksomhed og hvilken der er den overtagne virksomhed. Hvis der i forbindelse med virksomhedssammenslutningen bliver stiftet et nyt selskab, typisk et holdingselskab, vil det ifølge IFRS 3 ikke være muligt at det nystiftede selskab defineres som det overtagende selskab. Det vil sige at hvis der bliver stiftet et holdingselskab som skal eje et driftsselskab, vil det være driftsselskabet der bliver det overtagende selskab. Derfor overtager driftsselskabet holdingselskabet. Dette kaldes omvendt virksomhedssammenslutning Fastlæggelse af overtagelsestidspunktet Overtagelsestidspunktet er en vigtig del af den regnskabsmæssige behandling af en virksomhedssammenslutning, da det er denne dato der anvendes ved at fastsættelse af dagsværdien af de aktiver og forpligtelser, der overdrages i forbindelse med virksomhedssammenslutningen, og dermed er med til at fastsætte fordelingen af kostprisen i kapitalandele og goodwill. Overtagelsestidspunktet defineres af IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger i afsnit 9 som det tidspunkt, hvor den overtagende virksomhed opnår kontrol med den overtagne virksomhed. Det vil sige der, hvor kontrollen med virksomheden overgår fra køber til sælger. Som tidligere nævnt opnås kontrollen over en anden virksomhed, når man kan råde over og tage beslutninger om virksomhedens drift og aktiver. Generelt er overtagelsestidspunktet den dato, hvor den overtagende virksomhed retligt betaler vederlaget for den overtagne virksomhed, og derved overtager råderetten over aktiverne og påtager sig forpligtelser- 6 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side 129 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

15 ne. Der er flere forskellige faktorer, der kan have indflydelse på hvornår overtagelsestidspunktet fastsættes til at være. I forbindelse med virksomhedssammenslutningen kan der være udarbejdet en skriftlig aftale, der betyder at den overtagende virksomhed opnår bestemmende indflydelse før overdragelsen er afsluttet. Dette vil sige at virksomhederne kan aftale, hvornår den overtagende virksomhed opnår kontrol med den overtagne virksomhed, selv om det ligger før det tidspunkt, hvor den overtagende virksomhed normalt ville opnå kontrollen. Der kan dog også være formelle ting, der kan påvirke overdragelsestidspunktet. Eksempelvis skal større virksomhedssammenslutninger godkendes af konkurrencestyrelsen, for at sikre at selskaberne ikke bliver for store i forholdt til markedsandele og opbyggelse af monopol. 7 I nogle tilfælde kan dette dog bare være formalia, da risikoen for de aktiver, der skal overdrages allerede er overgået til den overdragende virksomhed, derfor kan overtagelsesdatoen være forskellig fra den dato, hvor sammenslutningen godkendes af eksempelvis konkurrencestyrelsen. I nogle tilfælde, hvis der er tale om aktieombytning i forbindelse med en virksomhedssammenslutning, kan overtagelsesdatoen, og datoen for opgørelse af goodwill være forskellig fra hinanden. Dette kan forekomme, hvis de sælgende aktionærer forpligtiger sig ubetinget til at sælge, mens de købende aktionærer har indgået en betinget aftale, om for eksempel at opnå 90 % af aktierne, så der er mulighed for at udføre en tvangsindløsning Opgørelse af kostprisen Kostprisen er den pris den erhvervende virksomhed skal indregne i sit regnskab i forbindelse med en virksomhedssammenslutning. Derfor er det vigtigt at kostprisen opgøres pålideligt. Endvidere skal denne anvendes til beregning af goodwill. Kostprisen opgøres som købsvederlaget tillagt de omkostninger, der knytter sig direkte til sammenslutningen. De omkostninger, der kan henføres direkte hertil, er for eksempel omkostninger forbrugt på honorarer til revisor og advokat, rejseomkostninger, afgifter og eventuelt Investment banker. For at omkostningerne skal kunne medtages i opgørelsen af kostprisen, skal de være fra eksterne parter. Det vil sige at omkostninger til eksempelvis juridisk rådgivning, internt i den erhvervende virksomhed, ikke kan medtages i opgørelsen af kostprisen. Det har ingen betydning om virksomheden har mulighed for at dokumentere de interne omkostninger, de har haft i forbindelse med sammenlægningen. Der er dog usikkerhed i forbindelse med omkostninger som købsaftalen er afhængig af. Her kunne der være tale, om at aftalen er betinget af en tilfredsstillende due diligence. Disse omkostninger kan sammenlignes med omkostninger til tilbudsgivning i en entreprisevirk- 7 Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5 udgave 2010/2012, side Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side 130 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

16 somhed, hvor de omkostninger, der bliver brugt på tilbud er med til at sikre indtjeningen kan medtages som entrepriseomkostninger 9. IAS 11 siger som udgangspunkt at omkostninger til tilbud ikke kan medtages, men standarden siger også at omkostninger til at sikre kontrakten må denne indregnes. Det er dog et krav, at omkostningerne kan opgøres pålideligt og det skal være sandsynligt at kontrakten indgås. Omkostninger til finansiering af køb af en virksomhed, kan ikke med tages i kostprisen på virksomheden, men skal tillægges kostprisen på lånet, og omkostningsføres i det år de vedrører. Finasieringsomkostningerne skal behandles efter bestemmelser i IAS 32 om finansielle instrumenter. 10 Omkostninger der direkte anvendes til kapitalforhøjelse, i forbindelse med virksomhedskøb, kan ikke medregnes i kostprisen. Dog skal disse omkostninger fremgå af egenkapitalen. Hvis der er tale om køb af en virksomhed, hvor handlen foretages kontant, er det forholdsvis simpelt at opgøre kostprisen. I sådanne tilfælde udgør kostprisen, som tidligere nævnt, det overførte beløb tillagt eksterne omkostninger, der er medgået i forbindelse med købet. Hvis der, derimod er tale om en handel, hvor vederlaget er aktier, kan kostprisen være svær at fastsætte, da aktie kursen kan være svær at finde, specielt hvis der er tale om en ikke noteret aktie. Hvis der er tale om et selskab, der er børsnoteret, skal der udsendes en meddelelse om at opkøb, dette betyder oftest at kursen på aktierne stiger. Det fremgår af IFRS 3, at det det er kursen på ombytningstidspunktet der skal anvendes. Dette kan dog betyde, at der i forbindelse med opkøbet indregnes internt oparbejdet goodwill, som ellers ikke må aktiveres. Det er kun i tilfælde hvor aktiekursen er misvisende, at det er tilladt at anvende en anden metode til at fastsætte kostprisen end kursen. 11 Derfor vil man som udgangspunkt anvende, den kurs der er på transaktionsdagen. Hvis der er tale om en ikke noteret virksomhed, skal der anvendes andre metoder for at fastsætte værdien af den overtagne virksomhed. Her kan anvendes bestemmelserne i IAS 39 om finansielle instrumenter. Betingede aftaler kan indgå som en del af en virksomhedssammenslutning. Dette kunne for eksempel være en earn out aftale, som betinger købsprisen af eksempelvis den omsætning, som den overtagne virksomhed genererer. Hvis der er tale om en betinget aftale, skal denne indregnes som en forpligtelse i regnskabet. Værdien af den betingede aftale skal indregnes, hvis denne er sandsynlig og kan opgøres pålideligt. Oftest vil denne blive indregnet som en hensat forpligtelse og derfor stilles der samme krav til indregning af denne som for andre hensatte forpligtelser. Ved indregningen skal den forventede betingede betaling indregnes til nutidsværdien af de fremtidige betalinger. 9 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side IFRS 3 virksomhedssammenslutninger, afsnit Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side 132 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

17 Der kan foretages en regulering af kostprisen, for eksempel på baggrund af en betinget aftale. Hvis dette sker skal der ligeledes foretages en regulering af den indregnede goodwill, da dennes værdi ligeledes ændrer sig. Hvis der foretages regulering af kostprisen og goodwill ændres, så goodwillen bliver større, skal der fortages nedskrivningstest af goodwill, for at sikre at den indregnede værdi ikke er for høj i forhold til genindvindingsværdien. Hvis den overtagende virksomhed får en betaling, som kan henføres til en kompensation for værdiforringelse af gældsforpligtelser eller egenkapital i den overtagende virksomhed, er der ikke tale om en regulering af kostprisen, men skal indregnes som ændring af de instrumenter kompensationen vedrører Opgørelse af identificerbare aktiver og forpligtelser Når to virksomheder skal sammensluttes, skal de, som det fremgår af IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger afsnit 10, overtagne virksomheds aktiver og forpligtelser identificeres for at kunne opgøre goodwill eller badwill. Vejledning om indregning og måling af virksomhedens aktiver og forpligtelser findes i IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger afsnit og for immaterielle aktiver i IFRS 3 afsnit B28-B40. Virksomhedens aktiver og forpligtelser skal identificeres på overtagelsesdagen. Alle aktiver og forpligtelser skal medtages i opgørelsen, dette gælder også eventualforpligtelser. For de aktiver og forpligtelser, der indgår i opgørelsen gælder de almindelige indregningskriterier. Det vil sige at det skal være sandsynligt at fremtidige økonomiske ressourcer vil tilgå eller fragå virksomheden. Endvidere skal værdien af aktivet eller forpligtelsen, kunne opgøres pålideligt for at kunne indregnes. Normalt straksafskriver mange virksomheder materielle anlægsaktiver, som har en lav værdi, typisk under kr. som er den skattemæssige grænse for aktivering. Disse aktiver skal identificeres i forbindelse med en overtagelse, da de ellers kommer til at stå som goodwill i regnskabet. Hvis de står opført som goodwill, vil der regnskabsmæssigt ikke blive afskrevet på dem på samme måde som hvis de indgår som materielle aktiver. Efter overtagelsen er det ikke tilladt at staksafskrive de værdimæssigt små anlægsaktiver over resultatopgørelsen. Det er dog tilladt at foretage en blokafskrivning over aktivernes levetid 12. Hvis man ser på de immaterielle aktiver, der er i den overtagne virksomhed, skal de ligeledes indregnes i overtagelsesbalancen lige som alle andre aktiver. Immaterielle aktiver omfatter patenter, koncessioner eller varemærker og andre rettigheder. Det er ikke altid alle immaterielle aktiver, der er medtaget i balancen i den overtagne virksomhed, dette skyldes at internt oparbejdet immaterielle aktiver ikke må aktiveres i balancen. Derfor kan en virksomhed ikke aktivere et varemærke, de selv har oparbejdet. Dette fremgår af IAS 38 om immaterielle aktiver. Der kan også være tale om andre typer af aktiver som ikke indregnes i balancen, men som indregnes i resultatopgørelsen når de realiseres. Som eksempel her på kan være ordrebeholdning, forskning og udvikling, kundelister og service kontrakter. Grunden til disse som oftest ikke medtages i regnskabet, er at disse ikke opfylder kravene om at være under virksomhedens kontrol. Kundelister 12 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side 133 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

18 anses ikke for at være et immaterielt aktiv, da denne ikke kan udskilles på grund af registerlovgivning. 13 Selv om disse immaterielle aktiver ikke er medtaget i overtagne virksomhedens balance inden virksomhedssammenslutningen, skal de medtages i den udarbejdede overtagelsesbalance. Immaterielle aktiver skal være identificerbare. For et immaterielt aktiv er identificerbart, skal det kunne udskilles, altså eksempelvis sælges, udlejes, udloddes eller på anden måde udskilles fra virksomheden enten individuelt eller sammen med andre aktiver der relaterer sig til aktivet. Hvis aktivet stammer fra kontraktmæssige eller juridiske rettigheder anses aktivet også for at være identificerbart. For immaterielle aktiver er der ikke samme indregningskriterier som til andre type aktiver, om at det skal være sandsynligt at der til tilgå økonomiske fordele til virksomheden i forbindelse med dette aktiv. Dette står anført i IAS 38 om immaterielle aktiver i afsnit 33. Her står der, som tidligere nævnt, at for immaterielle aktiver, som indgår i en virksomhedssammenslutning, behøver det ikke være sandsynligt at disse vil medvirke til at der tilgår virksomhed økonomiske fordele som følge af disse. Derfor skal de indregnes uanset om sandsynligheden er mindre end 50 %. Det vil sige at, i virksomhedssammenslutninger er kravet for første indregning altid opfyldt. 14 Det eneste tilfælde hvor virksomheden ikke skal indregne immaterielle aktiver i overtagelsesbalancen, er hvis virksomheden ikke har den fulde kontrol over aktivet. Kontrol over et immaterielt aktiv skal ses i økonomisk forstand. For at have kontrol over et aktiv skal virksomheden have beføjelser til at tilegne sig økonomiske fordele fra aktivet, og kunne begrænse andres adgang til at tilegne sig økonomiske fordele fra samme aktiv. Når et immaterielt aktiv skal indregnes i overtagelsesbalancen skal det indregnes til dagsværdi af de sandsynlige fremtidige pengestrømme. Det vil sige, at hvis det er tale om en kontrakt, som virksomheden forventer og det er sandsynligt at få forlænget når kontaktperioden udløber, skal alle pengestrømme vedrørende aktivet medtages. Omkostninger til omstrukturering i den overtagne virksomhed, som er basseret på planer den overtagende virksomhed har lagt, skal som udgangspunkt ikke medtages i overtagelsesbalancen. Disse skal i stedet medtages i resultatopgørelsen i den overtagende virksomhed og opføres i balancen når de opfylder kravene i IAS 37 om hensatte forpligtelser. Det vil sige, at for at virksomhederne kan indregne omkostninger til omstruktureringer i overtagelsesbalancen, skal disse inden overtagelsen opfylde kravene for indregningen. Der findes en afgørende skillelinje mellem, om en forpligtelse skal medregnes i overtagelsesbalancen eller ikke. Forpligtigelser som er betinget af overtagelsen skal ikke medtages i overtagelsesbalancen. Forpligtelser der er opstået forud for overtagelsen skal medtages i opgørelsen i det omfang de opfylder kravene om indregning i IAS Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side 133 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

19 I overtagelsesbalancen skal den overtagne virksomheds aktuelle eventualforpligtelser medtage, hvis den vedrører tidligere begivenheder og værdien af denne kan opgøres pålideligt. Dette er dog ikke i overensstemmelse med de almindelige krav i IAS 37, hvor eventualforpligtelser aldrig skal indregnes i balancen før det er sandsynligt at det påvirker virksomhedens økonomiske ressourcer. 15 Skatteaktiver kan indregnes, hvis det er sandsynligt at virksomheden vil kunne komme til at bruge aktivet for eksempel ved sambeskatning. Der kan også ske indregning i overtagelsesbalancen selvom der ikke tidligere er sket indregning af aktivet i balancen. Det er dog et krav, at aktivet forventes at kunne anvendes i fremtiden Indregning i overtagelsesbalancen Aktiver og forpligtelser skal i overtagelsesbalancen indregnes til dagsværdi på overtagelsesdatoen. For nogle aktiver og forpligtelser kan dette være udfordrende mens det for andre aktiver og forpligtelser kan være forholdsvis lige til. Aktiver og forpligtigelser der handles på et frit marked vil være forholdsvis let at værdiansætte. For de aktiver der ikke handles på et frit marked vil værdiansættelsen foregå med en vis grad af skøn, da det ikke er muligt at finde en verificerbar dagsværdi. Til værdiansættelse af både aktiver og forpligtelser gælder der følgende hovedregler 16 : - Immaterielle anlægsaktiver skal indregnes til dagsværdi, og efterfølgende behandling skal ske i overensstemmelse med IAS 38 om immaterielle anlægsaktiver. I praksis anvendes der ofte værdiansættelses modeller til at opgøre dagsværdien for immaterielle aktiver 17 et eksempel her på kunne være DCF modellen. Den diskonteringsfaktor der anvendes er oftest WACC da denne tager højde for de risici der findes i virksomheden og dennes branche. - Handelsvarer og færdigvarer skal indregnes til salgspris fratrukket omkostninger til salg og en rimelig avance. - Igangværende arbejder og varer under fremstilling skal indregnes til salgspris fratrukket omkostninger til færdiggørelse, salg og en rimelig avance - Råvarer skal indregnes til genanskaffelsesværdien. - Materielle anlægsaktiver skal indregnes til en anslået dagsværdi. I tilfælde hvor dette ikke er muligt, er der mulighed for at bruge genanskaffelsesværdien med fradrag for akkumulerede afskrivninger, som er beregnet ud fra aktivets forventede levetid og alder. - Forpligtelser, der ikke handles på et frit marked skal indregnes til nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme. - Eventualforpligtelser skal indregnes til den værdi en tredje mand ville kræve for at overtage forpligtelsen. 15 IAS 37 om eventual forpligtelser 16 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side 137 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

20 - Finansielle instrumenter som kan handles på et frit marked skal indregnes til den aktuelle markedsværdi. - Finansielle instrumenter der ikke handles på et frit marked skal indregnes til en estimerede dagsværdi ud fra de fremtidige pengestrømme som aktivet. Værdierne der indregnes i overtagelsesbalancen anses for at være den overtagende virksomheds kostpris. Der efterfølgende behandling af regnskabsposterne skal ske i overensstemmelse med gældende standarder på området. For den overtagende virksomhed er anskaffelsestidspunktet, for aktiverne og forpligtigelserne i overtagelsesbalancen tidspunktet for overtagelsen. Det vil for eksempel sige at, i anlægsnoten, skal værdierne, der fremgår af overtagelsesbalancen indgå som kostprisen og der er ingen akkumulerede af og nedskrivninger for de aktiver der er overtaget i forbindelse med en virksomhedssammenslutning kun periodens afskrivninger. Der er en enkelt regnskabspost hvor IFRS 3 beskriver hvordan denne skal behandles efterfølgende. Nemlig eventualforpligtelser. Ifølge IFRS skal denne efterfølgende indregnes til den højeste værdi, af den værdi der er indregnet i overtagelsesbalancen, og det beløb forpligtelsen skulle være indregnet efter i forhold til IAS 37, som beskriver hvordan en eventualforpligtelse skal indregnes på almindelig vis. Normalt er en eventualforpligtelse indregnet til 0, da den ikke kan opgøres pålideligt eller sandsynligt. Der for vil de oftest komme til at stå til den værdi de er indregnet til i overtagelsesbalancen, og reguleres når eventualforpligtelsen ændrer karakter til en aktuel forpligtigelse Opgørelse af goodwill eller negativ goodwill (Badwill) Det afsluttende trin i en virksomhedssammenslutning, er beregningen af goodwill. Dette foretages til sidst, da der til beregningen skal bruges kostprisen og værdierne i overtagelsesbalancen, der er opgjort i ovenstående trin. Ifølge IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger opgøres goodwill som forskelsværdien af det vederlag den overtagende virksomhed betaler og nettoværdien af de aktiver, forpligtigelser og eventualforpligtelser, der er identificeret i overtagelsesbalancen. Denne forskelsværdi kan enten være positiv eller negativ. En positiv forskelsværdi betyder at der er goodwill i selskabet, hvorimod en negativ forskelsværdi giver badwill. Hvis man ser på IFRS 3 er der forskellige indregningsmetoder første gang, alt efter om der et tale om goodwill eller badwill. Goodwill indregnes i balancen som et aktiv. Mens badwill ikke eksisterer ifølge IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger, og derfor skal badwill indtægtsføres på overtagelsestidspunktet Sammenlægningsmetoden En anden metode at foretage en virksomhedssammenslutning er ved at anvende sammenlægningsmetoden. Som tidligere nævnt anvendes overtagelsesmetoden som hovedregel. Ifølge Årsregnskabsloven er der 18 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side IFRS 3 virksomhedssammenslutninger afsnit 3 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Kostpris for en overtaget virksomhed Fordeling af kostpris på overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele

Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder efter Årsregnskabsloven Gruppe 6 Lise H. Madsen Anslag: 95.972 Vejleder Palle H. Nierhoff Titelblad Projekttitel:

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2010-01 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-01 IFRS-nyt 2010-01 har følgende indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) IFRS, der træder i kraft for regnskabsåret

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Koncernregnskab (fortsat)

Koncernregnskab (fortsat) Koncernregnskab (fortsat) Konsolidering (fortsat) a) afstemning af regnskaber b) intern gæld og tilgodehavender samt renter heraf c) intern udbyttegæld og tilgodehavender d) købsomvurdering af købte datterselskaber

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frivillig aflæggelse af koncernregnskab efter IFRS?

Frivillig aflæggelse af koncernregnskab efter IFRS? Fordele/ulemper Goodwill Minoritetsinteresser Indre værdis metode Undtagelser...... Frivillig aflæggelse af koncernregnskab efter IFRS? En kandidatafhandling af: Tom Cortsen Vejleder: Peder Fredslund Møller

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Regnskabsmæssige konsekvenser ved en virksomhedssammenslutning

Regnskabsmæssige konsekvenser ved en virksomhedssammenslutning - Herunder det informationsgivende koncernregnskab Uddannelsessted: ASB, Aarhus Universitet Afhandling HD-R november 2012 Studerende: (Eksamensnr. 285421, studienr. RJ83036) Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Goodwill. Regnskabsmæssig behandling af goodwill i henhold til IFRS og ÅRL.

Goodwill. Regnskabsmæssig behandling af goodwill i henhold til IFRS og ÅRL. 2013 Goodwill Regnskabsmæssig behandling af goodwill i henhold til IFRS og ÅRL. INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsfortegnelse 3 Ansvarsliste 4 Titelblad 5 Abstract 6 1. Problemformulering 9 1.1 Målgruppe 9 1.2

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere