Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis"

Transkript

1 Afgangsprojekt, HD i Regnskab og Økonomistyring, 8. semester 2013 Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis Udarbejdet af: Vejleder: Steffen Hansen

2 1 Indhold 2 Forord Summary Indledning Problemformulering Underspørgsmål Metode og afgræsning Virksomhedssammenslutninger Indledning Definition af en virksomhed Definition på en virksomhedssammenslutning Former for virksomhedssammenslutninger Virksomhedssammenslutningsmetoder Forskelle mellem IFRS og Årsregnskabsloven Goodwill Første indregning Efterfølgende indregning og måling Regnskabsmæssig behandling af goodwill efter Årsregnskabsloven Nedskrivningstest efter IFRS Generelle oplysningskrav om immaterielle aktiver Fokuspunkter til undersøgelsen af danske IFRS regnskaber Forskelle mellem Årsregnskabsloven og IFRS, værdiforringelse Afskrivninger Nedskrivningstest ESMA undersøgelse Hvem er ESMA? Indledning Udvælgelse af virksomheder Krav ifølge IFRS Indholdet af undersøgelsen Resultat af ESMA undersøgelsen Konklusion på ESMA undersøgelsen Kapitel: Forord

3 9 Undersøgelse af danske IFRS regnskaber Indledning og forudsætninger Udvalgte virksomheder Undersøgelsens resultater Generelle oplysninger Gennemgang af anvendt regnskabspraksis Grundlagt for opgørelse af genindvindingsværdien Specifikation af immaterielle aktiver Opdeling af goodwill på CGU Budgetteringsperiode Vækstrate i terminalperioden Diskonteringsfaktoren Oplysninger om nøgleforudsætninger Følsomhedsanalyse Opsummering af resultaterne i undersøgelsen Hvor meget nedskrives der? Opfylder virksomhederne samlet set kravene i IAS 36? Sammenligning af danske og europæiske virksomheder Fungerer reguleringen efter hensigten? Konklusion Litteraturliste Bilag 1 Overblik over undersøgelsen Kapitel: Forord

4 2 Forord Dette afgangsprojekt er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring på. Opgaven er udarbejdet i overensstemmelse med den udleverede vejledning for afgangsprojektet på HD Regnskab & økonomistyring for foråret Vejleder på opgaven er Steffen Hansen. Opgaven er udarbejdet med udgangspunkt i faget eksternt regnskab, og emnet har været goodwill og nedskrivningstest. Den overordnede problemformulering er: Hvor gode er virksomhederne i Europa og specifikt i Danmark til at overholde kravene til nedskrivningstest af goodwill i regnskabet og siger det noget om hensigtsmæssigheden af reguleringen? Aalborg den 3. maj 2013 Kapitel: Forord

5 3 Summary The current financial crisis has resulted in many companies experiencing difficulties. This may result in the company s financial statements users to a higher degree than previously having a need for reliable information regarding the company s financial situation. In relation to this, assets without physical substance are particularly interesting to the financial statements users. In continuation hereof the focus of this project will be how companies should treat goodwill in the financial statements and, not least, how both European and in particular Danish companies handle the financial treatment of goodwill in practice. Goodwill arises in relation to a company merger and is stated as the difference between the net value of the acquired assets and liabilities and the total payment for the transaction. Companies presenting financial statements according to the Danish Financial Statements Act must perform systematic write-downs over a number of years, up to 20 years. Companies presenting financial statements according to IFRS are instead to perform annual impairment tests of goodwill. Contrary to other assets where impairment test is only to be performed if there are indications of decrease in value, goodwill and other intangible assets with indefinite useful lives are to be tested for write-down on an annual basis. In an examination performed by ESMA on selected European companies financial statements, the following problem areas were noted; - There was insufficient information regarding significant assumptions for the statement of the value in use. - A large part of the companies had omitted the sensitivity analysis - The companies must be better at using external information in relation to fixing the recoverable amount - In general the growth rate in the terminal period was high - A number of companies stated an average discount rate instead of at CGU level Moreover, ESMA believes that one of the large problems in the examined financial statements is that even though a number of the companies give the information which is required, the quality is to weak, for instance as a consequence of this being standard texts and not company specific information. In this project an examination was performed of 25 Danish IFRS financial statements. This examination shows that the companies included in the examination were doing well at giving overall information on intangible assets and the impairment test in the financial statements, however there was a clear tendency Kapitel: Summary

6 in the examination that when the requirements became more complex fewer companies met the requirements. In addition to this the main items of the examination were: - Low write-downs in relation to a large volume of goodwill and the general financial crisis - The companies did not provide sufficient information regarding choice of a longer budgeting period - Information regarding key assumptions were of varied quality - Lacking sensitivity analysis in a large part of the companies financial statements The lacking information in the financial statements which was noted in both the ESMA examination and the examination of this project may result in the financial statements user not receiving the same transparency in the financial statements and therefore the financial statements user may be uncertain as regards whether the assessment of goodwill is correct. In particular when viewing the expected long useful life which this year s write-downs indicate, it seems certain that the financial statements users require very valid information in order to support the assessment of goodwill. The lacking information and the low write-downs could indicate that the method from the Danish Financial Statements Act with systematic write-downs may be a better solution and may give a more fair and true view, if a suited useful life is applied. Kapitel: Summary

7 4 Indledning Den nuværende økonomiske krise har betydet, at mange virksomheder har det svært. Dette kan betyde at virksomhedens regnskabsbrugere, nu i en højere grad end tidligere har behov for pålidelige oplysninger om virksomhedens økonomiske situation, uanset om der er tale om investorer, långivere eller andre væsentlige interessenter. Det må formodes at et af de områder, hvor regnskabsbrugeren er meget afhængig af pålidelige oplysninger, er om de værdier der befinder sig i virksomheden, er korrekte. Specielt må aktiver uden fysisk substans være særligt interessante for regnskabsbrugeren. Et af de aktiver uden fysisk substans der kan fremstå specielt uhåndgribelige er goodwill. Opgavens udgangspunkt vil derfor være goodwill og den regnskabsmæssige behandling heraf. Fokus vil være hvordan virksomhederne bør behandle goodwill i regnskabet, og ikke mindst hvordan både europæiske og specielt danske virksomheder håndterer den regnskabsmæssige behandling af goodwill i praksis. Sluttende med en vurdering af anvendelse af de internationale regnskabsstandarder og om reglerne heri er hensigtsmæssige i forhold til regnskabsbrugeren. Kapitel: Indledning

8 5 Problemformulering Ud fra ovenstående indledning er opgavens overordnede problemformulering følgende: Hvor gode er virksomhederne i Europa og specifikt i Danmark til at overholde kravene til nedskrivningstest af goodwill i regnskabet og siger det noget om hensigtsmæssigheden af reguleringen? 5.1 Underspørgsmål Spørgsmål 1: Hvordan opstår goodwill og hvordan opgøres det ved første indregning? Spørgsmål 2: Hvordan behandles goodwill efterfølgende i regnskabet, med fokus på nedskrivningstest? Spørgsmål 3: Hvad viser ESMA undersøgelsen om de europæiske virksomheders regnskabsmæssige behandling af nedskrivningstest af goodwill og andre immaterielle aktiver? Spørgsmål 4: Hvilke oplysninger giver danske IFRS regnskaber om nedskrivningstesten og opfylder de kravene i IAS 36? Spørgsmål 5: Hvad er de generelle tendenser i de to undersøgelser og siger det noget om hensigtsmæssigheden af reguleringen? 5.2 Metode og afgræsning I indledningen ovenfor er det gjort rede for opgavens problemstilling, dette afsnit vil derfor redegøre for opgavens valg af metode til besvarelse af opgavens problemstilling samt afgrænsning i forbindelse hermed. Nærværende afsnit er bygget på om en kort redegørelse af opgavens hovedafsnit og herudover en redegørelse for den valgte metode og afgrænsning. Opgaven tager udgangspunkt i de regnskabsmæssige krav for danske virksomheder i regnskabsklasse D. Derfor indledes opgaven med en gennemgang af hvordan goodwill opstår ved henholdsvis bestemmelserne i IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger og bestemmelserne herom i Årsregnskabsloven. Formålet med dette afsnit er at skabe en grundlæggende forståelse for begrebet goodwill og dets opståen. Goodwill stammer fra andre forhold, end virksomhedssammenslutninger jævnfør IFRS 3 behandles ikke i nærværende opgave. Efterfølgende vil bestemmelserne om værdiforringelse af goodwill blive behandlet. Dette via IAS 36 om værdiforringelse af aktiver og bestemmelserne i Årsregnskabsloven om afskrivninger af goodwill. Kort berøres IAS 38 om immaterielle aktiver, angående oplysningskravene for immaterielle aktiver. Her er formålet at skabe overblik over kravene til behandling af immaterielle aktivers værdiforringelse til brug for analysen af om virksomhederne overholder kravene. Løbende redegøres der for hvilke forskelle der er mellem indregningsmetoden efter IFRS og Årsregnskabsloven, og hvilen betydning dette kan have for regnskabet. Der vil blive set på både forskelle ved første indregning og efterfølgende behandling af værdiforringelse. Kapitel: Problemformulering

9 Det primære fokus ved behandlingen af regnskabsreguleringen vil være goodwill. Efter redegørelsen vil ESMA s undersøgelse om europæiske virksomheders oplysninger, om nedskrivningstesten er i overensstemmelse med kravene i IAS 36, blive gennemgået og resultaterne i undersøgelserne kommenteret ud fra hvilken betydning resultatet kan have for regnskabsbrugeren. Formålet er at skabe et grundlag for sammenligning af den efterfølgende undersøgelse af danske IFRS regnskaber. Efterfølgende vil der blive udarbejdet en undersøgelse af danske virksomhederes IFRS regnskabers behandling af nedskrivningstesten. Undersøgelsen vil omfatte 25 danske børsnoterede virksomheders seneste offentliggjorte regnskaber. Med udgangspunkt i ovennævnte gennemgang af reglerne om værdiforringelser, vil der blive opstillet nogle fokuspunkter for undersøgelsen. Resultatet er denne undersøgelse vil blive sammenholdet med resultatet af ESMA undersøgelsen for at se om de danske virksomheders oplysninger om nedskrivningstesten er på samme niveau som de europæiske virksomhederes. I forbindelse med undersøgelsen er nedskrivninger eller eventuelt manglende nedskrivninger på andre aktiver end goodwill, herunder de CGU er goodwillen vedrører, ikke behandlet. Opgaven afsluttes med en vurdering af om der er en tendens i de to undersøgelser, og hvad denne tendens betyder for regnskabsbrugeren. Derudover foretages der en vurdering af, om metoden i IAS 36 er den rette i forhold til at skabe et retvisende billede af virksomhedens værdiansættelse og behandling af værdiforringelse af goodwill. Kapitel: Problemformulering

10 6 Virksomhedssammenslutninger 6.1 Indledning Mange virksomheder ønsker vækst og at indtage nye markeder. En af de måder der gør dette muligt på en lettere måde, er ved at købe en anden virksomhed, og derved foretage en virksomhedssammenslutning. Den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger efter de internationale regnskabsstandarder findes i IFRS 3. Reglerne heri finder anvendelse når en virksomhed enten opnår kontrol over en anden virksomhed eller enhed, oftest i forbindelse med opkøb eller sammenlægning af to enheder. For at der er tale om en virksomhedssammenslutning, skal der være tale om overdragelse af en hel virksomhed eller enhed, og ikke en gruppe aktiver og forpligtelser, der ikke repræsenterer en virksomhed. Hvis der er tale om en gruppe aktiver og forpligtigelser er der jf. IFRS 3 tale om en tale om en overdragelse af aktiver. 6.2 Definition af en virksomhed For der kan være tale om en virksomhedssammenslutning, er det derfor vigtigt der er tale om overdragelse af en virksomhed. En virksomhed defineres i IFRS 3 B7 B12, således: En virksomhed består af input og processer anvendt på disse input, der har evnen til at producere enheder. Selvom virksomheder normalt producerer enheder, er sådanne ikke krævede for, at en integreret mængde opfylder kriterierne for at være en virksomhed. Endvidere definerer IRFS de tre elementer, der indgår for at der kan være tale om en virksomhed. Input er en økonomisk ressource, som eksempelvis kan producere enheder, her kunne der være tale om anlægsaktiver. De processer, der er med til at gøre en enhed til en virksomhed, er dem der gør det muligt at skabe et produkt i forening med virksomhedens input. Disse processer kan være dokumenteret, men det kan også blot være medarbejdernes viden og evner. De producerede enheder er et resultat af de processer der sker på virksomhedens input. Det vil sige at det er de produkter en virksomhed sælger til deres kunder, og derved skaber økonomiske fordele til ejerne af virksomheden. En virksomhed kan have flere input og processer. Når en virksomhed har forskellige processer, har de også typisk flere produkter. Nye startede virksomheder har typisk få processer. Der skal foretages en vurdering af, om der er tale om, at en mængde aktiviteter eller aktiver udgør en virksomhed. Det vil sige, den del af der overdrages, skal kunne fungere som selvstændig virksomhed. Det betyder således ikke noget, at den del der overdrages, tidligere har været en del af en anden virksomhed, så længe denne kan fungere som en separat enhed. Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

11 Jævnfør afsnittet nedform om virksomhedssammenslutningsmetoder, er der ved virksomhedsovertagelse altid en overtagende og en overtaget virksomhed. Hvis der er tale om, at en virksomhed eller enhed er under opstart, og derfor endnu ikke har produceret enheder, er det den overtagende virksomhed der skal vurdere, om der er tale om en virksomhedssammenslutning. Ifølge IFRS 3 B10 skal en overtagende virksomhed derfor overveje, om der er tale om en virksomhed, og derved en virksomhedssammenslutning, eller om der blot er tale om tilførsel af aktiver. Nogle af de punkter den overtagende virksomhed skal kigge på er blandt andet om virksomheden har planlagt, eller påbegyndt at planlægge, sin hovedaktivitet. Derudover skal virksomheden vurdere, om medarbejderne og input til virksomheden er til stede, og om medarbejderne er kvalificerede til at anvende det pågældende input. Der udover er det vigtigt at virksomheden følger en plan for at producere enheder og at virksomheden er i stand til at få adgang til de kunder der ønsker at købe produkterne. Ovenstående punkter skal dog ikke nødvendigvis alle være opfyldt, mens der også kan være andre punkter, der kan afgøre om der er tale om en virksomhed. Hvis det ikke er muligt at dokumentere, at de aktiviteter og aktiver der sælges, ikke er en virksomhed, antages det ifølge IFRS 3 at der er tale om en virksomhed, såfremt der indgår goodwill i handlen, og således anvendes reglerne om virksomhedssammenslutning og ikke overførsel af aktiver. 6.3 Definition på en virksomhedssammenslutning JF IFRS 3 B5 defineres en virksomhedssammenslutning således: Denne standard definerer en virksomhedssammenslutning som en transaktion eller en anden begivenhed, hvor en overtagende virksomhed opnår bestemmende indflydelse på en eller flere virksomheder. For at den overdragende virksomhed kan opnå bestemmende indflydelse er der en række former dette kan gøres, som er i overensstemmelse med IFRS 3. Disse former kan for eksempel være 1 : - Overdragelse af likvider eller andre aktiver - Ved at påtage sig de forpligtigelser der ligger i virksomheden - Ved at overdrage egne aktier - En blanding af ovenstående betalingsmetoder - Vederlag på baggrund af kontrakt Grunden til, det er vigtigt at definere om der er tale om en virksomhedssammenslutning eller overførsel af aktiver, skyldes at den regnskabsmæssige behandling er vidt forskellig. Ved en virksomhedssammenslutning, vil der som hovedregel bliver anvendt overtagelsesmetoden, eller sammenlægnings metoden, som begge vil blive beskrevet senere. 1 IFRS 3 virksomhedssammenslutninger afsnit B5 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

12 Er der tale om en virksomhedssammenslutning, hvor overtagelsesmetoden anvendes, skal alle aktiver og forpligtelser opgøres til dagsværdi og der skal tages højde for udskudt skat, hvorimod der ved overførsel af aktiver skal anvendes kostpris på overtagelses dagen og ikke tages højde for udskudt skat. Dette vil blive beskrevet nærmere nedenfor. Dette er en af grunde til det er vigtigt at finde ud af om der er tale om en virksomhedssammenslutning eller overførsel af aktiver. 2 Det kan være situationer, hvor der foretages virksomhedssammenslutning af virksomheder inden for samme koncern. Disse transaktioner er ikke omfattet af bestemmelserne i IFRS 3 og skal derfor ikke behandles som en virksomhedssammenslutning. Det vil sige at fusioner mellem datterselskab og moderselskab, søsterselskaber og lignede ikke skal behandles efter IFRS 3. Der udover er joint ventures heller ikke omfattet af bestemmelserne. 3 Nedenfor vil det blive gennemgået, hvordan en virksomhedssammenslutning udføres, hvilke former for virksomhedssammenslutninger der kan forekomme, identifikation for virksomhedssammenslutning, samt metoder for udførsel af virksomhedssammenslutning Former for virksomhedssammenslutninger Der finde forskellige former for og måder på, hvordan man kan strukturere virksomhedssammenslutninger. Den første mulighed, er at den enhed eller virksomhed der overtages bliver til et datterselskab af den overtagende virksomhed. Det vil sige at de købte aktiviteter bliver et selskab for selv og derved en selvstændig enhed. Det er også den mulighed at de overtagende aktiviteter bliver lagt i et eksisterende selskab, som udgør den overtagende virksomhed. Her vil der juridisk set blive foretaget en fusion ind i den overtagende virksomhed. Det vil sige, at både overtagende aktiviteter, overtagende forpligtelser og eventuel goodwill kommer til at ligge i samme juridiske enhed, altså typisk et selskab. Hvis der er tale om sammenslutning af et helt selskab, kan ejeren af den virksomhed der overtages, overdrage sine ejerandele i virksomheden til den overtagende virksomhed, mod vederlag. Der kan i forbindelse med en virksomhedssammenslutning også stiftes et nyt selskab hvor ejerne i de selskaber, der bliver overtaget, overdrager deres ejerandele i egenkapitalen til det nystiftede selskab, mod et vederlag. Som tidligere nævnt kan vederlaget bestå af for eksempel likvider eller ejerandele i det nystiftede selskab Virksomhedssammenslutningsmetoder Der findes to former for virksomhedssammenslutninger: overtagelsesmetoden og sammenlægningsmetoden. Overtagelsesmetoden er den eneste der kan anvendes ifølge IFRS. Det vil sige at sammenlægningsme- 2 Indsigt i Årsregnskabsloven, KPMG, 5. Udgave 2010/2011 side IFRS 3 virksomhedssammenslutninger afsnit 2 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

13 toden, som tidligere nævnt, kun kan anvendes hvis der aflægges regnskab efter Årsregnskabsloven, og derudover visse krav, jævnfør nedenstående er opfyldt Overtagelsesmetoden Overtagelsesmetoden anvendes således som hovedregel, da denne er obligatorisk i henhold til IFRS 3. Denne metode, består af fem hovedpunkter, som skal gennemgås for at opfylde kravene til overtagelsesmetode jf. IFRS 3. Nedenfor findes de fem punkter: - Identifikation af overtagende og overtagne virksomhed - Fastlæggelse af overtagelsestidspunkt - Opgørelse af kostpris - Opgørelse af identificerbare aktiver og forpligtelser - Opgørelse af goodwill eller negativ goodwill (Badwill) Nedenfor vil disse fem punkter blive gennemgået, for at skabe overblik over krav til virksomhedssammenslutninger Identifikation af overtagende og overtagne virksomhed Det første punkt i en virksomhedssammenslutning er at identificere, hvilken af de virksomheder der indgår i sammenslutningen, som er den overtagende virksomhed, og hvilken virksomhed der er den overtagne virksomhed. Det er vigtigt at foretage en korrekt vurdering af virksomhedernes rolle i virksomhedssammenslutningen, da det er, den overtagne virksomheds aktiver, der skal vurderes til dagsværdi, for at kunne fordele den overtagende virksomhed kostpris for den overtagne virksomhed, og derved også beregne eventuel goodwill. Til denne identifikation anvendes både IFRS 3 og IAS 27 om koncernregnskaber og separate årsregnskaber. 4 Den overtagende virksomhed, er ifølge IFRS 3, den virksomhed der opnår den bestemmende indflydelse når virksomhedssammenslutningen er foretaget. Ifølge IFRS 3 giver kontrol virksomheden mulighed for at gennemtvinge beslutninger, både finansielle og driftsmæssige, i de eller den virksomhed der bliver overtaget. En måde at opnå kontrol med en anden virksomhed på, er at have flertallet af stemmerettighederne i virksomheden, det vil sige halvdelen eller mere. Hvis den overtagende virksomhed har mulighed for at afgive den afgørende stemme, for eksempel hvis bestyrelsesformanden, som er valgt af virksomheden, kan afgive den afgørende stemme, hvis der er stemmelighed, er der også tale om kontrol. 5 Det er ikke sikkert at en virksomhed, i forbindelse med virksomhedssammenslutningen, opnår flertallet af stemmerne ved generalforsamlingen, men den har stadig mulighed for at blive den overtagende virksom- 4 IFRS 3 virksomhedssammenslutninger afsnit IFRS 3 virksomhedssammenslutninger afsnit B15 B18 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

14 hed, hvis virksomheden har mulighed for at udnævne flertallet af bestyrelsesmedlemmerne. Dette kan ske ved en ændring i den overtagne virksomheds vedtægter. Endvidere er det oftest også den virksomhed, der overdrager likvider, optager forpligtelser, eller overdrager andre aktiver, der er den overtagende virksomhed. Dette er også i overensstemmelse med Erhvervs og Selskabsstyrelsens opfattelse, af at den overtagende virksomhed, juridisk overtager en anden virksomhed. Et andet punkt der, ifølge IFRS 3, kan hjælpe til at identificere den overtagende virksomhed, er at det oftest, er den virksomhed, af de virksomheder der sammensluttes, med den højeste dagsværdi, der er den overtagende virksomhed. Den virksomhed, hvis ledelse kontrollerer sammensætningen af ledelsen efter sammenslutningen, kan indikere at dette er den overtagende virksomhed. I forbindelse med identifikation af den overtagende virksomhed, skal man være opmærksom på, at der kan være forskel på den juridisk overtagende virksomhed, og den virksomhed der økonomisk og regnskabsmæssigt er den overtagende virksomhed. 6 Dette skyldes at det ikke alene de økonomiske realiteter der er afgørende, for hvilket selskab der skal anses for at være den overtagende virksomhed. Det vil også sige at det ikke har nogen juridisk betydning, hvilken virksomhed der anses for at være den overtagende virksomhed og hvilken der er den overtagne virksomhed. Hvis der i forbindelse med virksomhedssammenslutningen bliver stiftet et nyt selskab, typisk et holdingselskab, vil det ifølge IFRS 3 ikke være muligt at det nystiftede selskab defineres som det overtagende selskab. Det vil sige at hvis der bliver stiftet et holdingselskab som skal eje et driftsselskab, vil det være driftsselskabet der bliver det overtagende selskab. Derfor overtager driftsselskabet holdingselskabet. Dette kaldes omvendt virksomhedssammenslutning Fastlæggelse af overtagelsestidspunktet Overtagelsestidspunktet er en vigtig del af den regnskabsmæssige behandling af en virksomhedssammenslutning, da det er denne dato der anvendes ved at fastsættelse af dagsværdien af de aktiver og forpligtelser, der overdrages i forbindelse med virksomhedssammenslutningen, og dermed er med til at fastsætte fordelingen af kostprisen i kapitalandele og goodwill. Overtagelsestidspunktet defineres af IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger i afsnit 9 som det tidspunkt, hvor den overtagende virksomhed opnår kontrol med den overtagne virksomhed. Det vil sige der, hvor kontrollen med virksomheden overgår fra køber til sælger. Som tidligere nævnt opnås kontrollen over en anden virksomhed, når man kan råde over og tage beslutninger om virksomhedens drift og aktiver. Generelt er overtagelsestidspunktet den dato, hvor den overtagende virksomhed retligt betaler vederlaget for den overtagne virksomhed, og derved overtager råderetten over aktiverne og påtager sig forpligtelser- 6 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side 129 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

15 ne. Der er flere forskellige faktorer, der kan have indflydelse på hvornår overtagelsestidspunktet fastsættes til at være. I forbindelse med virksomhedssammenslutningen kan der være udarbejdet en skriftlig aftale, der betyder at den overtagende virksomhed opnår bestemmende indflydelse før overdragelsen er afsluttet. Dette vil sige at virksomhederne kan aftale, hvornår den overtagende virksomhed opnår kontrol med den overtagne virksomhed, selv om det ligger før det tidspunkt, hvor den overtagende virksomhed normalt ville opnå kontrollen. Der kan dog også være formelle ting, der kan påvirke overdragelsestidspunktet. Eksempelvis skal større virksomhedssammenslutninger godkendes af konkurrencestyrelsen, for at sikre at selskaberne ikke bliver for store i forholdt til markedsandele og opbyggelse af monopol. 7 I nogle tilfælde kan dette dog bare være formalia, da risikoen for de aktiver, der skal overdrages allerede er overgået til den overdragende virksomhed, derfor kan overtagelsesdatoen være forskellig fra den dato, hvor sammenslutningen godkendes af eksempelvis konkurrencestyrelsen. I nogle tilfælde, hvis der er tale om aktieombytning i forbindelse med en virksomhedssammenslutning, kan overtagelsesdatoen, og datoen for opgørelse af goodwill være forskellig fra hinanden. Dette kan forekomme, hvis de sælgende aktionærer forpligtiger sig ubetinget til at sælge, mens de købende aktionærer har indgået en betinget aftale, om for eksempel at opnå 90 % af aktierne, så der er mulighed for at udføre en tvangsindløsning Opgørelse af kostprisen Kostprisen er den pris den erhvervende virksomhed skal indregne i sit regnskab i forbindelse med en virksomhedssammenslutning. Derfor er det vigtigt at kostprisen opgøres pålideligt. Endvidere skal denne anvendes til beregning af goodwill. Kostprisen opgøres som købsvederlaget tillagt de omkostninger, der knytter sig direkte til sammenslutningen. De omkostninger, der kan henføres direkte hertil, er for eksempel omkostninger forbrugt på honorarer til revisor og advokat, rejseomkostninger, afgifter og eventuelt Investment banker. For at omkostningerne skal kunne medtages i opgørelsen af kostprisen, skal de være fra eksterne parter. Det vil sige at omkostninger til eksempelvis juridisk rådgivning, internt i den erhvervende virksomhed, ikke kan medtages i opgørelsen af kostprisen. Det har ingen betydning om virksomheden har mulighed for at dokumentere de interne omkostninger, de har haft i forbindelse med sammenlægningen. Der er dog usikkerhed i forbindelse med omkostninger som købsaftalen er afhængig af. Her kunne der være tale, om at aftalen er betinget af en tilfredsstillende due diligence. Disse omkostninger kan sammenlignes med omkostninger til tilbudsgivning i en entreprisevirk- 7 Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5 udgave 2010/2012, side Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side 130 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

16 somhed, hvor de omkostninger, der bliver brugt på tilbud er med til at sikre indtjeningen kan medtages som entrepriseomkostninger 9. IAS 11 siger som udgangspunkt at omkostninger til tilbud ikke kan medtages, men standarden siger også at omkostninger til at sikre kontrakten må denne indregnes. Det er dog et krav, at omkostningerne kan opgøres pålideligt og det skal være sandsynligt at kontrakten indgås. Omkostninger til finansiering af køb af en virksomhed, kan ikke med tages i kostprisen på virksomheden, men skal tillægges kostprisen på lånet, og omkostningsføres i det år de vedrører. Finasieringsomkostningerne skal behandles efter bestemmelser i IAS 32 om finansielle instrumenter. 10 Omkostninger der direkte anvendes til kapitalforhøjelse, i forbindelse med virksomhedskøb, kan ikke medregnes i kostprisen. Dog skal disse omkostninger fremgå af egenkapitalen. Hvis der er tale om køb af en virksomhed, hvor handlen foretages kontant, er det forholdsvis simpelt at opgøre kostprisen. I sådanne tilfælde udgør kostprisen, som tidligere nævnt, det overførte beløb tillagt eksterne omkostninger, der er medgået i forbindelse med købet. Hvis der, derimod er tale om en handel, hvor vederlaget er aktier, kan kostprisen være svær at fastsætte, da aktie kursen kan være svær at finde, specielt hvis der er tale om en ikke noteret aktie. Hvis der er tale om et selskab, der er børsnoteret, skal der udsendes en meddelelse om at opkøb, dette betyder oftest at kursen på aktierne stiger. Det fremgår af IFRS 3, at det det er kursen på ombytningstidspunktet der skal anvendes. Dette kan dog betyde, at der i forbindelse med opkøbet indregnes internt oparbejdet goodwill, som ellers ikke må aktiveres. Det er kun i tilfælde hvor aktiekursen er misvisende, at det er tilladt at anvende en anden metode til at fastsætte kostprisen end kursen. 11 Derfor vil man som udgangspunkt anvende, den kurs der er på transaktionsdagen. Hvis der er tale om en ikke noteret virksomhed, skal der anvendes andre metoder for at fastsætte værdien af den overtagne virksomhed. Her kan anvendes bestemmelserne i IAS 39 om finansielle instrumenter. Betingede aftaler kan indgå som en del af en virksomhedssammenslutning. Dette kunne for eksempel være en earn out aftale, som betinger købsprisen af eksempelvis den omsætning, som den overtagne virksomhed genererer. Hvis der er tale om en betinget aftale, skal denne indregnes som en forpligtelse i regnskabet. Værdien af den betingede aftale skal indregnes, hvis denne er sandsynlig og kan opgøres pålideligt. Oftest vil denne blive indregnet som en hensat forpligtelse og derfor stilles der samme krav til indregning af denne som for andre hensatte forpligtelser. Ved indregningen skal den forventede betingede betaling indregnes til nutidsværdien af de fremtidige betalinger. 9 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side IFRS 3 virksomhedssammenslutninger, afsnit Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side 132 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

17 Der kan foretages en regulering af kostprisen, for eksempel på baggrund af en betinget aftale. Hvis dette sker skal der ligeledes foretages en regulering af den indregnede goodwill, da dennes værdi ligeledes ændrer sig. Hvis der foretages regulering af kostprisen og goodwill ændres, så goodwillen bliver større, skal der fortages nedskrivningstest af goodwill, for at sikre at den indregnede værdi ikke er for høj i forhold til genindvindingsværdien. Hvis den overtagende virksomhed får en betaling, som kan henføres til en kompensation for værdiforringelse af gældsforpligtelser eller egenkapital i den overtagende virksomhed, er der ikke tale om en regulering af kostprisen, men skal indregnes som ændring af de instrumenter kompensationen vedrører Opgørelse af identificerbare aktiver og forpligtelser Når to virksomheder skal sammensluttes, skal de, som det fremgår af IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger afsnit 10, overtagne virksomheds aktiver og forpligtelser identificeres for at kunne opgøre goodwill eller badwill. Vejledning om indregning og måling af virksomhedens aktiver og forpligtelser findes i IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger afsnit og for immaterielle aktiver i IFRS 3 afsnit B28-B40. Virksomhedens aktiver og forpligtelser skal identificeres på overtagelsesdagen. Alle aktiver og forpligtelser skal medtages i opgørelsen, dette gælder også eventualforpligtelser. For de aktiver og forpligtelser, der indgår i opgørelsen gælder de almindelige indregningskriterier. Det vil sige at det skal være sandsynligt at fremtidige økonomiske ressourcer vil tilgå eller fragå virksomheden. Endvidere skal værdien af aktivet eller forpligtelsen, kunne opgøres pålideligt for at kunne indregnes. Normalt straksafskriver mange virksomheder materielle anlægsaktiver, som har en lav værdi, typisk under kr. som er den skattemæssige grænse for aktivering. Disse aktiver skal identificeres i forbindelse med en overtagelse, da de ellers kommer til at stå som goodwill i regnskabet. Hvis de står opført som goodwill, vil der regnskabsmæssigt ikke blive afskrevet på dem på samme måde som hvis de indgår som materielle aktiver. Efter overtagelsen er det ikke tilladt at staksafskrive de værdimæssigt små anlægsaktiver over resultatopgørelsen. Det er dog tilladt at foretage en blokafskrivning over aktivernes levetid 12. Hvis man ser på de immaterielle aktiver, der er i den overtagne virksomhed, skal de ligeledes indregnes i overtagelsesbalancen lige som alle andre aktiver. Immaterielle aktiver omfatter patenter, koncessioner eller varemærker og andre rettigheder. Det er ikke altid alle immaterielle aktiver, der er medtaget i balancen i den overtagne virksomhed, dette skyldes at internt oparbejdet immaterielle aktiver ikke må aktiveres i balancen. Derfor kan en virksomhed ikke aktivere et varemærke, de selv har oparbejdet. Dette fremgår af IAS 38 om immaterielle aktiver. Der kan også være tale om andre typer af aktiver som ikke indregnes i balancen, men som indregnes i resultatopgørelsen når de realiseres. Som eksempel her på kan være ordrebeholdning, forskning og udvikling, kundelister og service kontrakter. Grunden til disse som oftest ikke medtages i regnskabet, er at disse ikke opfylder kravene om at være under virksomhedens kontrol. Kundelister 12 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side 133 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

18 anses ikke for at være et immaterielt aktiv, da denne ikke kan udskilles på grund af registerlovgivning. 13 Selv om disse immaterielle aktiver ikke er medtaget i overtagne virksomhedens balance inden virksomhedssammenslutningen, skal de medtages i den udarbejdede overtagelsesbalance. Immaterielle aktiver skal være identificerbare. For et immaterielt aktiv er identificerbart, skal det kunne udskilles, altså eksempelvis sælges, udlejes, udloddes eller på anden måde udskilles fra virksomheden enten individuelt eller sammen med andre aktiver der relaterer sig til aktivet. Hvis aktivet stammer fra kontraktmæssige eller juridiske rettigheder anses aktivet også for at være identificerbart. For immaterielle aktiver er der ikke samme indregningskriterier som til andre type aktiver, om at det skal være sandsynligt at der til tilgå økonomiske fordele til virksomheden i forbindelse med dette aktiv. Dette står anført i IAS 38 om immaterielle aktiver i afsnit 33. Her står der, som tidligere nævnt, at for immaterielle aktiver, som indgår i en virksomhedssammenslutning, behøver det ikke være sandsynligt at disse vil medvirke til at der tilgår virksomhed økonomiske fordele som følge af disse. Derfor skal de indregnes uanset om sandsynligheden er mindre end 50 %. Det vil sige at, i virksomhedssammenslutninger er kravet for første indregning altid opfyldt. 14 Det eneste tilfælde hvor virksomheden ikke skal indregne immaterielle aktiver i overtagelsesbalancen, er hvis virksomheden ikke har den fulde kontrol over aktivet. Kontrol over et immaterielt aktiv skal ses i økonomisk forstand. For at have kontrol over et aktiv skal virksomheden have beføjelser til at tilegne sig økonomiske fordele fra aktivet, og kunne begrænse andres adgang til at tilegne sig økonomiske fordele fra samme aktiv. Når et immaterielt aktiv skal indregnes i overtagelsesbalancen skal det indregnes til dagsværdi af de sandsynlige fremtidige pengestrømme. Det vil sige, at hvis det er tale om en kontrakt, som virksomheden forventer og det er sandsynligt at få forlænget når kontaktperioden udløber, skal alle pengestrømme vedrørende aktivet medtages. Omkostninger til omstrukturering i den overtagne virksomhed, som er basseret på planer den overtagende virksomhed har lagt, skal som udgangspunkt ikke medtages i overtagelsesbalancen. Disse skal i stedet medtages i resultatopgørelsen i den overtagende virksomhed og opføres i balancen når de opfylder kravene i IAS 37 om hensatte forpligtelser. Det vil sige, at for at virksomhederne kan indregne omkostninger til omstruktureringer i overtagelsesbalancen, skal disse inden overtagelsen opfylde kravene for indregningen. Der findes en afgørende skillelinje mellem, om en forpligtelse skal medregnes i overtagelsesbalancen eller ikke. Forpligtigelser som er betinget af overtagelsen skal ikke medtages i overtagelsesbalancen. Forpligtelser der er opstået forud for overtagelsen skal medtages i opgørelsen i det omfang de opfylder kravene om indregning i IAS Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side 133 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

19 I overtagelsesbalancen skal den overtagne virksomheds aktuelle eventualforpligtelser medtage, hvis den vedrører tidligere begivenheder og værdien af denne kan opgøres pålideligt. Dette er dog ikke i overensstemmelse med de almindelige krav i IAS 37, hvor eventualforpligtelser aldrig skal indregnes i balancen før det er sandsynligt at det påvirker virksomhedens økonomiske ressourcer. 15 Skatteaktiver kan indregnes, hvis det er sandsynligt at virksomheden vil kunne komme til at bruge aktivet for eksempel ved sambeskatning. Der kan også ske indregning i overtagelsesbalancen selvom der ikke tidligere er sket indregning af aktivet i balancen. Det er dog et krav, at aktivet forventes at kunne anvendes i fremtiden Indregning i overtagelsesbalancen Aktiver og forpligtelser skal i overtagelsesbalancen indregnes til dagsværdi på overtagelsesdatoen. For nogle aktiver og forpligtelser kan dette være udfordrende mens det for andre aktiver og forpligtelser kan være forholdsvis lige til. Aktiver og forpligtigelser der handles på et frit marked vil være forholdsvis let at værdiansætte. For de aktiver der ikke handles på et frit marked vil værdiansættelsen foregå med en vis grad af skøn, da det ikke er muligt at finde en verificerbar dagsværdi. Til værdiansættelse af både aktiver og forpligtelser gælder der følgende hovedregler 16 : - Immaterielle anlægsaktiver skal indregnes til dagsværdi, og efterfølgende behandling skal ske i overensstemmelse med IAS 38 om immaterielle anlægsaktiver. I praksis anvendes der ofte værdiansættelses modeller til at opgøre dagsværdien for immaterielle aktiver 17 et eksempel her på kunne være DCF modellen. Den diskonteringsfaktor der anvendes er oftest WACC da denne tager højde for de risici der findes i virksomheden og dennes branche. - Handelsvarer og færdigvarer skal indregnes til salgspris fratrukket omkostninger til salg og en rimelig avance. - Igangværende arbejder og varer under fremstilling skal indregnes til salgspris fratrukket omkostninger til færdiggørelse, salg og en rimelig avance - Råvarer skal indregnes til genanskaffelsesværdien. - Materielle anlægsaktiver skal indregnes til en anslået dagsværdi. I tilfælde hvor dette ikke er muligt, er der mulighed for at bruge genanskaffelsesværdien med fradrag for akkumulerede afskrivninger, som er beregnet ud fra aktivets forventede levetid og alder. - Forpligtelser, der ikke handles på et frit marked skal indregnes til nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme. - Eventualforpligtelser skal indregnes til den værdi en tredje mand ville kræve for at overtage forpligtelsen. 15 IAS 37 om eventual forpligtelser 16 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side 137 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

20 - Finansielle instrumenter som kan handles på et frit marked skal indregnes til den aktuelle markedsværdi. - Finansielle instrumenter der ikke handles på et frit marked skal indregnes til en estimerede dagsværdi ud fra de fremtidige pengestrømme som aktivet. Værdierne der indregnes i overtagelsesbalancen anses for at være den overtagende virksomheds kostpris. Der efterfølgende behandling af regnskabsposterne skal ske i overensstemmelse med gældende standarder på området. For den overtagende virksomhed er anskaffelsestidspunktet, for aktiverne og forpligtigelserne i overtagelsesbalancen tidspunktet for overtagelsen. Det vil for eksempel sige at, i anlægsnoten, skal værdierne, der fremgår af overtagelsesbalancen indgå som kostprisen og der er ingen akkumulerede af og nedskrivninger for de aktiver der er overtaget i forbindelse med en virksomhedssammenslutning kun periodens afskrivninger. Der er en enkelt regnskabspost hvor IFRS 3 beskriver hvordan denne skal behandles efterfølgende. Nemlig eventualforpligtelser. Ifølge IFRS skal denne efterfølgende indregnes til den højeste værdi, af den værdi der er indregnet i overtagelsesbalancen, og det beløb forpligtelsen skulle være indregnet efter i forhold til IAS 37, som beskriver hvordan en eventualforpligtelse skal indregnes på almindelig vis. Normalt er en eventualforpligtelse indregnet til 0, da den ikke kan opgøres pålideligt eller sandsynligt. Der for vil de oftest komme til at stå til den værdi de er indregnet til i overtagelsesbalancen, og reguleres når eventualforpligtelsen ændrer karakter til en aktuel forpligtigelse Opgørelse af goodwill eller negativ goodwill (Badwill) Det afsluttende trin i en virksomhedssammenslutning, er beregningen af goodwill. Dette foretages til sidst, da der til beregningen skal bruges kostprisen og værdierne i overtagelsesbalancen, der er opgjort i ovenstående trin. Ifølge IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger opgøres goodwill som forskelsværdien af det vederlag den overtagende virksomhed betaler og nettoværdien af de aktiver, forpligtigelser og eventualforpligtelser, der er identificeret i overtagelsesbalancen. Denne forskelsværdi kan enten være positiv eller negativ. En positiv forskelsværdi betyder at der er goodwill i selskabet, hvorimod en negativ forskelsværdi giver badwill. Hvis man ser på IFRS 3 er der forskellige indregningsmetoder første gang, alt efter om der et tale om goodwill eller badwill. Goodwill indregnes i balancen som et aktiv. Mens badwill ikke eksisterer ifølge IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger, og derfor skal badwill indtægtsføres på overtagelsestidspunktet Sammenlægningsmetoden En anden metode at foretage en virksomhedssammenslutning er ved at anvende sammenlægningsmetoden. Som tidligere nævnt anvendes overtagelsesmetoden som hovedregel. Ifølge Årsregnskabsloven er der 18 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side IFRS 3 virksomhedssammenslutninger afsnit 3 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Kostpris for en overtaget virksomhed Fordeling af kostpris på overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Ny årsregnskabslov tema 13 31. maj 2017 - Audit & Assurance Årsregnskabsloven - Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Årsregnskabsloven 2015 Folketinget vedtog i maj 2015 en række væsentlige

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LS HOLDINGSELSKAB ApS

LS HOLDINGSELSKAB ApS LS HOLDINGSELSKAB ApS Livjægergade 25, 5 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/06/2016 Lars

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr. 32 56 05 71 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 09.02.16 Rasmus Elmann Ingerslev Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017 m S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Advokat Svend-Aage Dreist Hansen ApS Bag Haverne 32-50 4600 Køge (CVR-nr. 37 13 41 55) Årsrapport for 2016 S Godkendt pa

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 36 56 34 43 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2017 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere