Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis"

Transkript

1 Afgangsprojekt, HD i Regnskab og Økonomistyring, 8. semester 2013 Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis Udarbejdet af: Vejleder: Steffen Hansen

2 1 Indhold 2 Forord Summary Indledning Problemformulering Underspørgsmål Metode og afgræsning Virksomhedssammenslutninger Indledning Definition af en virksomhed Definition på en virksomhedssammenslutning Former for virksomhedssammenslutninger Virksomhedssammenslutningsmetoder Forskelle mellem IFRS og Årsregnskabsloven Goodwill Første indregning Efterfølgende indregning og måling Regnskabsmæssig behandling af goodwill efter Årsregnskabsloven Nedskrivningstest efter IFRS Generelle oplysningskrav om immaterielle aktiver Fokuspunkter til undersøgelsen af danske IFRS regnskaber Forskelle mellem Årsregnskabsloven og IFRS, værdiforringelse Afskrivninger Nedskrivningstest ESMA undersøgelse Hvem er ESMA? Indledning Udvælgelse af virksomheder Krav ifølge IFRS Indholdet af undersøgelsen Resultat af ESMA undersøgelsen Konklusion på ESMA undersøgelsen Kapitel: Forord

3 9 Undersøgelse af danske IFRS regnskaber Indledning og forudsætninger Udvalgte virksomheder Undersøgelsens resultater Generelle oplysninger Gennemgang af anvendt regnskabspraksis Grundlagt for opgørelse af genindvindingsværdien Specifikation af immaterielle aktiver Opdeling af goodwill på CGU Budgetteringsperiode Vækstrate i terminalperioden Diskonteringsfaktoren Oplysninger om nøgleforudsætninger Følsomhedsanalyse Opsummering af resultaterne i undersøgelsen Hvor meget nedskrives der? Opfylder virksomhederne samlet set kravene i IAS 36? Sammenligning af danske og europæiske virksomheder Fungerer reguleringen efter hensigten? Konklusion Litteraturliste Bilag 1 Overblik over undersøgelsen Kapitel: Forord

4 2 Forord Dette afgangsprojekt er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring på. Opgaven er udarbejdet i overensstemmelse med den udleverede vejledning for afgangsprojektet på HD Regnskab & økonomistyring for foråret Vejleder på opgaven er Steffen Hansen. Opgaven er udarbejdet med udgangspunkt i faget eksternt regnskab, og emnet har været goodwill og nedskrivningstest. Den overordnede problemformulering er: Hvor gode er virksomhederne i Europa og specifikt i Danmark til at overholde kravene til nedskrivningstest af goodwill i regnskabet og siger det noget om hensigtsmæssigheden af reguleringen? Aalborg den 3. maj 2013 Kapitel: Forord

5 3 Summary The current financial crisis has resulted in many companies experiencing difficulties. This may result in the company s financial statements users to a higher degree than previously having a need for reliable information regarding the company s financial situation. In relation to this, assets without physical substance are particularly interesting to the financial statements users. In continuation hereof the focus of this project will be how companies should treat goodwill in the financial statements and, not least, how both European and in particular Danish companies handle the financial treatment of goodwill in practice. Goodwill arises in relation to a company merger and is stated as the difference between the net value of the acquired assets and liabilities and the total payment for the transaction. Companies presenting financial statements according to the Danish Financial Statements Act must perform systematic write-downs over a number of years, up to 20 years. Companies presenting financial statements according to IFRS are instead to perform annual impairment tests of goodwill. Contrary to other assets where impairment test is only to be performed if there are indications of decrease in value, goodwill and other intangible assets with indefinite useful lives are to be tested for write-down on an annual basis. In an examination performed by ESMA on selected European companies financial statements, the following problem areas were noted; - There was insufficient information regarding significant assumptions for the statement of the value in use. - A large part of the companies had omitted the sensitivity analysis - The companies must be better at using external information in relation to fixing the recoverable amount - In general the growth rate in the terminal period was high - A number of companies stated an average discount rate instead of at CGU level Moreover, ESMA believes that one of the large problems in the examined financial statements is that even though a number of the companies give the information which is required, the quality is to weak, for instance as a consequence of this being standard texts and not company specific information. In this project an examination was performed of 25 Danish IFRS financial statements. This examination shows that the companies included in the examination were doing well at giving overall information on intangible assets and the impairment test in the financial statements, however there was a clear tendency Kapitel: Summary

6 in the examination that when the requirements became more complex fewer companies met the requirements. In addition to this the main items of the examination were: - Low write-downs in relation to a large volume of goodwill and the general financial crisis - The companies did not provide sufficient information regarding choice of a longer budgeting period - Information regarding key assumptions were of varied quality - Lacking sensitivity analysis in a large part of the companies financial statements The lacking information in the financial statements which was noted in both the ESMA examination and the examination of this project may result in the financial statements user not receiving the same transparency in the financial statements and therefore the financial statements user may be uncertain as regards whether the assessment of goodwill is correct. In particular when viewing the expected long useful life which this year s write-downs indicate, it seems certain that the financial statements users require very valid information in order to support the assessment of goodwill. The lacking information and the low write-downs could indicate that the method from the Danish Financial Statements Act with systematic write-downs may be a better solution and may give a more fair and true view, if a suited useful life is applied. Kapitel: Summary

7 4 Indledning Den nuværende økonomiske krise har betydet, at mange virksomheder har det svært. Dette kan betyde at virksomhedens regnskabsbrugere, nu i en højere grad end tidligere har behov for pålidelige oplysninger om virksomhedens økonomiske situation, uanset om der er tale om investorer, långivere eller andre væsentlige interessenter. Det må formodes at et af de områder, hvor regnskabsbrugeren er meget afhængig af pålidelige oplysninger, er om de værdier der befinder sig i virksomheden, er korrekte. Specielt må aktiver uden fysisk substans være særligt interessante for regnskabsbrugeren. Et af de aktiver uden fysisk substans der kan fremstå specielt uhåndgribelige er goodwill. Opgavens udgangspunkt vil derfor være goodwill og den regnskabsmæssige behandling heraf. Fokus vil være hvordan virksomhederne bør behandle goodwill i regnskabet, og ikke mindst hvordan både europæiske og specielt danske virksomheder håndterer den regnskabsmæssige behandling af goodwill i praksis. Sluttende med en vurdering af anvendelse af de internationale regnskabsstandarder og om reglerne heri er hensigtsmæssige i forhold til regnskabsbrugeren. Kapitel: Indledning

8 5 Problemformulering Ud fra ovenstående indledning er opgavens overordnede problemformulering følgende: Hvor gode er virksomhederne i Europa og specifikt i Danmark til at overholde kravene til nedskrivningstest af goodwill i regnskabet og siger det noget om hensigtsmæssigheden af reguleringen? 5.1 Underspørgsmål Spørgsmål 1: Hvordan opstår goodwill og hvordan opgøres det ved første indregning? Spørgsmål 2: Hvordan behandles goodwill efterfølgende i regnskabet, med fokus på nedskrivningstest? Spørgsmål 3: Hvad viser ESMA undersøgelsen om de europæiske virksomheders regnskabsmæssige behandling af nedskrivningstest af goodwill og andre immaterielle aktiver? Spørgsmål 4: Hvilke oplysninger giver danske IFRS regnskaber om nedskrivningstesten og opfylder de kravene i IAS 36? Spørgsmål 5: Hvad er de generelle tendenser i de to undersøgelser og siger det noget om hensigtsmæssigheden af reguleringen? 5.2 Metode og afgræsning I indledningen ovenfor er det gjort rede for opgavens problemstilling, dette afsnit vil derfor redegøre for opgavens valg af metode til besvarelse af opgavens problemstilling samt afgrænsning i forbindelse hermed. Nærværende afsnit er bygget på om en kort redegørelse af opgavens hovedafsnit og herudover en redegørelse for den valgte metode og afgrænsning. Opgaven tager udgangspunkt i de regnskabsmæssige krav for danske virksomheder i regnskabsklasse D. Derfor indledes opgaven med en gennemgang af hvordan goodwill opstår ved henholdsvis bestemmelserne i IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger og bestemmelserne herom i Årsregnskabsloven. Formålet med dette afsnit er at skabe en grundlæggende forståelse for begrebet goodwill og dets opståen. Goodwill stammer fra andre forhold, end virksomhedssammenslutninger jævnfør IFRS 3 behandles ikke i nærværende opgave. Efterfølgende vil bestemmelserne om værdiforringelse af goodwill blive behandlet. Dette via IAS 36 om værdiforringelse af aktiver og bestemmelserne i Årsregnskabsloven om afskrivninger af goodwill. Kort berøres IAS 38 om immaterielle aktiver, angående oplysningskravene for immaterielle aktiver. Her er formålet at skabe overblik over kravene til behandling af immaterielle aktivers værdiforringelse til brug for analysen af om virksomhederne overholder kravene. Løbende redegøres der for hvilke forskelle der er mellem indregningsmetoden efter IFRS og Årsregnskabsloven, og hvilen betydning dette kan have for regnskabet. Der vil blive set på både forskelle ved første indregning og efterfølgende behandling af værdiforringelse. Kapitel: Problemformulering

9 Det primære fokus ved behandlingen af regnskabsreguleringen vil være goodwill. Efter redegørelsen vil ESMA s undersøgelse om europæiske virksomheders oplysninger, om nedskrivningstesten er i overensstemmelse med kravene i IAS 36, blive gennemgået og resultaterne i undersøgelserne kommenteret ud fra hvilken betydning resultatet kan have for regnskabsbrugeren. Formålet er at skabe et grundlag for sammenligning af den efterfølgende undersøgelse af danske IFRS regnskaber. Efterfølgende vil der blive udarbejdet en undersøgelse af danske virksomhederes IFRS regnskabers behandling af nedskrivningstesten. Undersøgelsen vil omfatte 25 danske børsnoterede virksomheders seneste offentliggjorte regnskaber. Med udgangspunkt i ovennævnte gennemgang af reglerne om værdiforringelser, vil der blive opstillet nogle fokuspunkter for undersøgelsen. Resultatet er denne undersøgelse vil blive sammenholdet med resultatet af ESMA undersøgelsen for at se om de danske virksomheders oplysninger om nedskrivningstesten er på samme niveau som de europæiske virksomhederes. I forbindelse med undersøgelsen er nedskrivninger eller eventuelt manglende nedskrivninger på andre aktiver end goodwill, herunder de CGU er goodwillen vedrører, ikke behandlet. Opgaven afsluttes med en vurdering af om der er en tendens i de to undersøgelser, og hvad denne tendens betyder for regnskabsbrugeren. Derudover foretages der en vurdering af, om metoden i IAS 36 er den rette i forhold til at skabe et retvisende billede af virksomhedens værdiansættelse og behandling af værdiforringelse af goodwill. Kapitel: Problemformulering

10 6 Virksomhedssammenslutninger 6.1 Indledning Mange virksomheder ønsker vækst og at indtage nye markeder. En af de måder der gør dette muligt på en lettere måde, er ved at købe en anden virksomhed, og derved foretage en virksomhedssammenslutning. Den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger efter de internationale regnskabsstandarder findes i IFRS 3. Reglerne heri finder anvendelse når en virksomhed enten opnår kontrol over en anden virksomhed eller enhed, oftest i forbindelse med opkøb eller sammenlægning af to enheder. For at der er tale om en virksomhedssammenslutning, skal der være tale om overdragelse af en hel virksomhed eller enhed, og ikke en gruppe aktiver og forpligtelser, der ikke repræsenterer en virksomhed. Hvis der er tale om en gruppe aktiver og forpligtigelser er der jf. IFRS 3 tale om en tale om en overdragelse af aktiver. 6.2 Definition af en virksomhed For der kan være tale om en virksomhedssammenslutning, er det derfor vigtigt der er tale om overdragelse af en virksomhed. En virksomhed defineres i IFRS 3 B7 B12, således: En virksomhed består af input og processer anvendt på disse input, der har evnen til at producere enheder. Selvom virksomheder normalt producerer enheder, er sådanne ikke krævede for, at en integreret mængde opfylder kriterierne for at være en virksomhed. Endvidere definerer IRFS de tre elementer, der indgår for at der kan være tale om en virksomhed. Input er en økonomisk ressource, som eksempelvis kan producere enheder, her kunne der være tale om anlægsaktiver. De processer, der er med til at gøre en enhed til en virksomhed, er dem der gør det muligt at skabe et produkt i forening med virksomhedens input. Disse processer kan være dokumenteret, men det kan også blot være medarbejdernes viden og evner. De producerede enheder er et resultat af de processer der sker på virksomhedens input. Det vil sige at det er de produkter en virksomhed sælger til deres kunder, og derved skaber økonomiske fordele til ejerne af virksomheden. En virksomhed kan have flere input og processer. Når en virksomhed har forskellige processer, har de også typisk flere produkter. Nye startede virksomheder har typisk få processer. Der skal foretages en vurdering af, om der er tale om, at en mængde aktiviteter eller aktiver udgør en virksomhed. Det vil sige, den del af der overdrages, skal kunne fungere som selvstændig virksomhed. Det betyder således ikke noget, at den del der overdrages, tidligere har været en del af en anden virksomhed, så længe denne kan fungere som en separat enhed. Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

11 Jævnfør afsnittet nedform om virksomhedssammenslutningsmetoder, er der ved virksomhedsovertagelse altid en overtagende og en overtaget virksomhed. Hvis der er tale om, at en virksomhed eller enhed er under opstart, og derfor endnu ikke har produceret enheder, er det den overtagende virksomhed der skal vurdere, om der er tale om en virksomhedssammenslutning. Ifølge IFRS 3 B10 skal en overtagende virksomhed derfor overveje, om der er tale om en virksomhed, og derved en virksomhedssammenslutning, eller om der blot er tale om tilførsel af aktiver. Nogle af de punkter den overtagende virksomhed skal kigge på er blandt andet om virksomheden har planlagt, eller påbegyndt at planlægge, sin hovedaktivitet. Derudover skal virksomheden vurdere, om medarbejderne og input til virksomheden er til stede, og om medarbejderne er kvalificerede til at anvende det pågældende input. Der udover er det vigtigt at virksomheden følger en plan for at producere enheder og at virksomheden er i stand til at få adgang til de kunder der ønsker at købe produkterne. Ovenstående punkter skal dog ikke nødvendigvis alle være opfyldt, mens der også kan være andre punkter, der kan afgøre om der er tale om en virksomhed. Hvis det ikke er muligt at dokumentere, at de aktiviteter og aktiver der sælges, ikke er en virksomhed, antages det ifølge IFRS 3 at der er tale om en virksomhed, såfremt der indgår goodwill i handlen, og således anvendes reglerne om virksomhedssammenslutning og ikke overførsel af aktiver. 6.3 Definition på en virksomhedssammenslutning JF IFRS 3 B5 defineres en virksomhedssammenslutning således: Denne standard definerer en virksomhedssammenslutning som en transaktion eller en anden begivenhed, hvor en overtagende virksomhed opnår bestemmende indflydelse på en eller flere virksomheder. For at den overdragende virksomhed kan opnå bestemmende indflydelse er der en række former dette kan gøres, som er i overensstemmelse med IFRS 3. Disse former kan for eksempel være 1 : - Overdragelse af likvider eller andre aktiver - Ved at påtage sig de forpligtigelser der ligger i virksomheden - Ved at overdrage egne aktier - En blanding af ovenstående betalingsmetoder - Vederlag på baggrund af kontrakt Grunden til, det er vigtigt at definere om der er tale om en virksomhedssammenslutning eller overførsel af aktiver, skyldes at den regnskabsmæssige behandling er vidt forskellig. Ved en virksomhedssammenslutning, vil der som hovedregel bliver anvendt overtagelsesmetoden, eller sammenlægnings metoden, som begge vil blive beskrevet senere. 1 IFRS 3 virksomhedssammenslutninger afsnit B5 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

12 Er der tale om en virksomhedssammenslutning, hvor overtagelsesmetoden anvendes, skal alle aktiver og forpligtelser opgøres til dagsværdi og der skal tages højde for udskudt skat, hvorimod der ved overførsel af aktiver skal anvendes kostpris på overtagelses dagen og ikke tages højde for udskudt skat. Dette vil blive beskrevet nærmere nedenfor. Dette er en af grunde til det er vigtigt at finde ud af om der er tale om en virksomhedssammenslutning eller overførsel af aktiver. 2 Det kan være situationer, hvor der foretages virksomhedssammenslutning af virksomheder inden for samme koncern. Disse transaktioner er ikke omfattet af bestemmelserne i IFRS 3 og skal derfor ikke behandles som en virksomhedssammenslutning. Det vil sige at fusioner mellem datterselskab og moderselskab, søsterselskaber og lignede ikke skal behandles efter IFRS 3. Der udover er joint ventures heller ikke omfattet af bestemmelserne. 3 Nedenfor vil det blive gennemgået, hvordan en virksomhedssammenslutning udføres, hvilke former for virksomhedssammenslutninger der kan forekomme, identifikation for virksomhedssammenslutning, samt metoder for udførsel af virksomhedssammenslutning Former for virksomhedssammenslutninger Der finde forskellige former for og måder på, hvordan man kan strukturere virksomhedssammenslutninger. Den første mulighed, er at den enhed eller virksomhed der overtages bliver til et datterselskab af den overtagende virksomhed. Det vil sige at de købte aktiviteter bliver et selskab for selv og derved en selvstændig enhed. Det er også den mulighed at de overtagende aktiviteter bliver lagt i et eksisterende selskab, som udgør den overtagende virksomhed. Her vil der juridisk set blive foretaget en fusion ind i den overtagende virksomhed. Det vil sige, at både overtagende aktiviteter, overtagende forpligtelser og eventuel goodwill kommer til at ligge i samme juridiske enhed, altså typisk et selskab. Hvis der er tale om sammenslutning af et helt selskab, kan ejeren af den virksomhed der overtages, overdrage sine ejerandele i virksomheden til den overtagende virksomhed, mod vederlag. Der kan i forbindelse med en virksomhedssammenslutning også stiftes et nyt selskab hvor ejerne i de selskaber, der bliver overtaget, overdrager deres ejerandele i egenkapitalen til det nystiftede selskab, mod et vederlag. Som tidligere nævnt kan vederlaget bestå af for eksempel likvider eller ejerandele i det nystiftede selskab Virksomhedssammenslutningsmetoder Der findes to former for virksomhedssammenslutninger: overtagelsesmetoden og sammenlægningsmetoden. Overtagelsesmetoden er den eneste der kan anvendes ifølge IFRS. Det vil sige at sammenlægningsme- 2 Indsigt i Årsregnskabsloven, KPMG, 5. Udgave 2010/2011 side IFRS 3 virksomhedssammenslutninger afsnit 2 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

13 toden, som tidligere nævnt, kun kan anvendes hvis der aflægges regnskab efter Årsregnskabsloven, og derudover visse krav, jævnfør nedenstående er opfyldt Overtagelsesmetoden Overtagelsesmetoden anvendes således som hovedregel, da denne er obligatorisk i henhold til IFRS 3. Denne metode, består af fem hovedpunkter, som skal gennemgås for at opfylde kravene til overtagelsesmetode jf. IFRS 3. Nedenfor findes de fem punkter: - Identifikation af overtagende og overtagne virksomhed - Fastlæggelse af overtagelsestidspunkt - Opgørelse af kostpris - Opgørelse af identificerbare aktiver og forpligtelser - Opgørelse af goodwill eller negativ goodwill (Badwill) Nedenfor vil disse fem punkter blive gennemgået, for at skabe overblik over krav til virksomhedssammenslutninger Identifikation af overtagende og overtagne virksomhed Det første punkt i en virksomhedssammenslutning er at identificere, hvilken af de virksomheder der indgår i sammenslutningen, som er den overtagende virksomhed, og hvilken virksomhed der er den overtagne virksomhed. Det er vigtigt at foretage en korrekt vurdering af virksomhedernes rolle i virksomhedssammenslutningen, da det er, den overtagne virksomheds aktiver, der skal vurderes til dagsværdi, for at kunne fordele den overtagende virksomhed kostpris for den overtagne virksomhed, og derved også beregne eventuel goodwill. Til denne identifikation anvendes både IFRS 3 og IAS 27 om koncernregnskaber og separate årsregnskaber. 4 Den overtagende virksomhed, er ifølge IFRS 3, den virksomhed der opnår den bestemmende indflydelse når virksomhedssammenslutningen er foretaget. Ifølge IFRS 3 giver kontrol virksomheden mulighed for at gennemtvinge beslutninger, både finansielle og driftsmæssige, i de eller den virksomhed der bliver overtaget. En måde at opnå kontrol med en anden virksomhed på, er at have flertallet af stemmerettighederne i virksomheden, det vil sige halvdelen eller mere. Hvis den overtagende virksomhed har mulighed for at afgive den afgørende stemme, for eksempel hvis bestyrelsesformanden, som er valgt af virksomheden, kan afgive den afgørende stemme, hvis der er stemmelighed, er der også tale om kontrol. 5 Det er ikke sikkert at en virksomhed, i forbindelse med virksomhedssammenslutningen, opnår flertallet af stemmerne ved generalforsamlingen, men den har stadig mulighed for at blive den overtagende virksom- 4 IFRS 3 virksomhedssammenslutninger afsnit IFRS 3 virksomhedssammenslutninger afsnit B15 B18 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

14 hed, hvis virksomheden har mulighed for at udnævne flertallet af bestyrelsesmedlemmerne. Dette kan ske ved en ændring i den overtagne virksomheds vedtægter. Endvidere er det oftest også den virksomhed, der overdrager likvider, optager forpligtelser, eller overdrager andre aktiver, der er den overtagende virksomhed. Dette er også i overensstemmelse med Erhvervs og Selskabsstyrelsens opfattelse, af at den overtagende virksomhed, juridisk overtager en anden virksomhed. Et andet punkt der, ifølge IFRS 3, kan hjælpe til at identificere den overtagende virksomhed, er at det oftest, er den virksomhed, af de virksomheder der sammensluttes, med den højeste dagsværdi, der er den overtagende virksomhed. Den virksomhed, hvis ledelse kontrollerer sammensætningen af ledelsen efter sammenslutningen, kan indikere at dette er den overtagende virksomhed. I forbindelse med identifikation af den overtagende virksomhed, skal man være opmærksom på, at der kan være forskel på den juridisk overtagende virksomhed, og den virksomhed der økonomisk og regnskabsmæssigt er den overtagende virksomhed. 6 Dette skyldes at det ikke alene de økonomiske realiteter der er afgørende, for hvilket selskab der skal anses for at være den overtagende virksomhed. Det vil også sige at det ikke har nogen juridisk betydning, hvilken virksomhed der anses for at være den overtagende virksomhed og hvilken der er den overtagne virksomhed. Hvis der i forbindelse med virksomhedssammenslutningen bliver stiftet et nyt selskab, typisk et holdingselskab, vil det ifølge IFRS 3 ikke være muligt at det nystiftede selskab defineres som det overtagende selskab. Det vil sige at hvis der bliver stiftet et holdingselskab som skal eje et driftsselskab, vil det være driftsselskabet der bliver det overtagende selskab. Derfor overtager driftsselskabet holdingselskabet. Dette kaldes omvendt virksomhedssammenslutning Fastlæggelse af overtagelsestidspunktet Overtagelsestidspunktet er en vigtig del af den regnskabsmæssige behandling af en virksomhedssammenslutning, da det er denne dato der anvendes ved at fastsættelse af dagsværdien af de aktiver og forpligtelser, der overdrages i forbindelse med virksomhedssammenslutningen, og dermed er med til at fastsætte fordelingen af kostprisen i kapitalandele og goodwill. Overtagelsestidspunktet defineres af IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger i afsnit 9 som det tidspunkt, hvor den overtagende virksomhed opnår kontrol med den overtagne virksomhed. Det vil sige der, hvor kontrollen med virksomheden overgår fra køber til sælger. Som tidligere nævnt opnås kontrollen over en anden virksomhed, når man kan råde over og tage beslutninger om virksomhedens drift og aktiver. Generelt er overtagelsestidspunktet den dato, hvor den overtagende virksomhed retligt betaler vederlaget for den overtagne virksomhed, og derved overtager råderetten over aktiverne og påtager sig forpligtelser- 6 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side 129 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

15 ne. Der er flere forskellige faktorer, der kan have indflydelse på hvornår overtagelsestidspunktet fastsættes til at være. I forbindelse med virksomhedssammenslutningen kan der være udarbejdet en skriftlig aftale, der betyder at den overtagende virksomhed opnår bestemmende indflydelse før overdragelsen er afsluttet. Dette vil sige at virksomhederne kan aftale, hvornår den overtagende virksomhed opnår kontrol med den overtagne virksomhed, selv om det ligger før det tidspunkt, hvor den overtagende virksomhed normalt ville opnå kontrollen. Der kan dog også være formelle ting, der kan påvirke overdragelsestidspunktet. Eksempelvis skal større virksomhedssammenslutninger godkendes af konkurrencestyrelsen, for at sikre at selskaberne ikke bliver for store i forholdt til markedsandele og opbyggelse af monopol. 7 I nogle tilfælde kan dette dog bare være formalia, da risikoen for de aktiver, der skal overdrages allerede er overgået til den overdragende virksomhed, derfor kan overtagelsesdatoen være forskellig fra den dato, hvor sammenslutningen godkendes af eksempelvis konkurrencestyrelsen. I nogle tilfælde, hvis der er tale om aktieombytning i forbindelse med en virksomhedssammenslutning, kan overtagelsesdatoen, og datoen for opgørelse af goodwill være forskellig fra hinanden. Dette kan forekomme, hvis de sælgende aktionærer forpligtiger sig ubetinget til at sælge, mens de købende aktionærer har indgået en betinget aftale, om for eksempel at opnå 90 % af aktierne, så der er mulighed for at udføre en tvangsindløsning Opgørelse af kostprisen Kostprisen er den pris den erhvervende virksomhed skal indregne i sit regnskab i forbindelse med en virksomhedssammenslutning. Derfor er det vigtigt at kostprisen opgøres pålideligt. Endvidere skal denne anvendes til beregning af goodwill. Kostprisen opgøres som købsvederlaget tillagt de omkostninger, der knytter sig direkte til sammenslutningen. De omkostninger, der kan henføres direkte hertil, er for eksempel omkostninger forbrugt på honorarer til revisor og advokat, rejseomkostninger, afgifter og eventuelt Investment banker. For at omkostningerne skal kunne medtages i opgørelsen af kostprisen, skal de være fra eksterne parter. Det vil sige at omkostninger til eksempelvis juridisk rådgivning, internt i den erhvervende virksomhed, ikke kan medtages i opgørelsen af kostprisen. Det har ingen betydning om virksomheden har mulighed for at dokumentere de interne omkostninger, de har haft i forbindelse med sammenlægningen. Der er dog usikkerhed i forbindelse med omkostninger som købsaftalen er afhængig af. Her kunne der være tale, om at aftalen er betinget af en tilfredsstillende due diligence. Disse omkostninger kan sammenlignes med omkostninger til tilbudsgivning i en entreprisevirk- 7 Indsigt i årsregnskabsloven, KPMG, 5 udgave 2010/2012, side Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side 130 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

16 somhed, hvor de omkostninger, der bliver brugt på tilbud er med til at sikre indtjeningen kan medtages som entrepriseomkostninger 9. IAS 11 siger som udgangspunkt at omkostninger til tilbud ikke kan medtages, men standarden siger også at omkostninger til at sikre kontrakten må denne indregnes. Det er dog et krav, at omkostningerne kan opgøres pålideligt og det skal være sandsynligt at kontrakten indgås. Omkostninger til finansiering af køb af en virksomhed, kan ikke med tages i kostprisen på virksomheden, men skal tillægges kostprisen på lånet, og omkostningsføres i det år de vedrører. Finasieringsomkostningerne skal behandles efter bestemmelser i IAS 32 om finansielle instrumenter. 10 Omkostninger der direkte anvendes til kapitalforhøjelse, i forbindelse med virksomhedskøb, kan ikke medregnes i kostprisen. Dog skal disse omkostninger fremgå af egenkapitalen. Hvis der er tale om køb af en virksomhed, hvor handlen foretages kontant, er det forholdsvis simpelt at opgøre kostprisen. I sådanne tilfælde udgør kostprisen, som tidligere nævnt, det overførte beløb tillagt eksterne omkostninger, der er medgået i forbindelse med købet. Hvis der, derimod er tale om en handel, hvor vederlaget er aktier, kan kostprisen være svær at fastsætte, da aktie kursen kan være svær at finde, specielt hvis der er tale om en ikke noteret aktie. Hvis der er tale om et selskab, der er børsnoteret, skal der udsendes en meddelelse om at opkøb, dette betyder oftest at kursen på aktierne stiger. Det fremgår af IFRS 3, at det det er kursen på ombytningstidspunktet der skal anvendes. Dette kan dog betyde, at der i forbindelse med opkøbet indregnes internt oparbejdet goodwill, som ellers ikke må aktiveres. Det er kun i tilfælde hvor aktiekursen er misvisende, at det er tilladt at anvende en anden metode til at fastsætte kostprisen end kursen. 11 Derfor vil man som udgangspunkt anvende, den kurs der er på transaktionsdagen. Hvis der er tale om en ikke noteret virksomhed, skal der anvendes andre metoder for at fastsætte værdien af den overtagne virksomhed. Her kan anvendes bestemmelserne i IAS 39 om finansielle instrumenter. Betingede aftaler kan indgå som en del af en virksomhedssammenslutning. Dette kunne for eksempel være en earn out aftale, som betinger købsprisen af eksempelvis den omsætning, som den overtagne virksomhed genererer. Hvis der er tale om en betinget aftale, skal denne indregnes som en forpligtelse i regnskabet. Værdien af den betingede aftale skal indregnes, hvis denne er sandsynlig og kan opgøres pålideligt. Oftest vil denne blive indregnet som en hensat forpligtelse og derfor stilles der samme krav til indregning af denne som for andre hensatte forpligtelser. Ved indregningen skal den forventede betingede betaling indregnes til nutidsværdien af de fremtidige betalinger. 9 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side IFRS 3 virksomhedssammenslutninger, afsnit Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side 132 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

17 Der kan foretages en regulering af kostprisen, for eksempel på baggrund af en betinget aftale. Hvis dette sker skal der ligeledes foretages en regulering af den indregnede goodwill, da dennes værdi ligeledes ændrer sig. Hvis der foretages regulering af kostprisen og goodwill ændres, så goodwillen bliver større, skal der fortages nedskrivningstest af goodwill, for at sikre at den indregnede værdi ikke er for høj i forhold til genindvindingsværdien. Hvis den overtagende virksomhed får en betaling, som kan henføres til en kompensation for værdiforringelse af gældsforpligtelser eller egenkapital i den overtagende virksomhed, er der ikke tale om en regulering af kostprisen, men skal indregnes som ændring af de instrumenter kompensationen vedrører Opgørelse af identificerbare aktiver og forpligtelser Når to virksomheder skal sammensluttes, skal de, som det fremgår af IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger afsnit 10, overtagne virksomheds aktiver og forpligtelser identificeres for at kunne opgøre goodwill eller badwill. Vejledning om indregning og måling af virksomhedens aktiver og forpligtelser findes i IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger afsnit og for immaterielle aktiver i IFRS 3 afsnit B28-B40. Virksomhedens aktiver og forpligtelser skal identificeres på overtagelsesdagen. Alle aktiver og forpligtelser skal medtages i opgørelsen, dette gælder også eventualforpligtelser. For de aktiver og forpligtelser, der indgår i opgørelsen gælder de almindelige indregningskriterier. Det vil sige at det skal være sandsynligt at fremtidige økonomiske ressourcer vil tilgå eller fragå virksomheden. Endvidere skal værdien af aktivet eller forpligtelsen, kunne opgøres pålideligt for at kunne indregnes. Normalt straksafskriver mange virksomheder materielle anlægsaktiver, som har en lav værdi, typisk under kr. som er den skattemæssige grænse for aktivering. Disse aktiver skal identificeres i forbindelse med en overtagelse, da de ellers kommer til at stå som goodwill i regnskabet. Hvis de står opført som goodwill, vil der regnskabsmæssigt ikke blive afskrevet på dem på samme måde som hvis de indgår som materielle aktiver. Efter overtagelsen er det ikke tilladt at staksafskrive de værdimæssigt små anlægsaktiver over resultatopgørelsen. Det er dog tilladt at foretage en blokafskrivning over aktivernes levetid 12. Hvis man ser på de immaterielle aktiver, der er i den overtagne virksomhed, skal de ligeledes indregnes i overtagelsesbalancen lige som alle andre aktiver. Immaterielle aktiver omfatter patenter, koncessioner eller varemærker og andre rettigheder. Det er ikke altid alle immaterielle aktiver, der er medtaget i balancen i den overtagne virksomhed, dette skyldes at internt oparbejdet immaterielle aktiver ikke må aktiveres i balancen. Derfor kan en virksomhed ikke aktivere et varemærke, de selv har oparbejdet. Dette fremgår af IAS 38 om immaterielle aktiver. Der kan også være tale om andre typer af aktiver som ikke indregnes i balancen, men som indregnes i resultatopgørelsen når de realiseres. Som eksempel her på kan være ordrebeholdning, forskning og udvikling, kundelister og service kontrakter. Grunden til disse som oftest ikke medtages i regnskabet, er at disse ikke opfylder kravene om at være under virksomhedens kontrol. Kundelister 12 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side 133 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

18 anses ikke for at være et immaterielt aktiv, da denne ikke kan udskilles på grund af registerlovgivning. 13 Selv om disse immaterielle aktiver ikke er medtaget i overtagne virksomhedens balance inden virksomhedssammenslutningen, skal de medtages i den udarbejdede overtagelsesbalance. Immaterielle aktiver skal være identificerbare. For et immaterielt aktiv er identificerbart, skal det kunne udskilles, altså eksempelvis sælges, udlejes, udloddes eller på anden måde udskilles fra virksomheden enten individuelt eller sammen med andre aktiver der relaterer sig til aktivet. Hvis aktivet stammer fra kontraktmæssige eller juridiske rettigheder anses aktivet også for at være identificerbart. For immaterielle aktiver er der ikke samme indregningskriterier som til andre type aktiver, om at det skal være sandsynligt at der til tilgå økonomiske fordele til virksomheden i forbindelse med dette aktiv. Dette står anført i IAS 38 om immaterielle aktiver i afsnit 33. Her står der, som tidligere nævnt, at for immaterielle aktiver, som indgår i en virksomhedssammenslutning, behøver det ikke være sandsynligt at disse vil medvirke til at der tilgår virksomhed økonomiske fordele som følge af disse. Derfor skal de indregnes uanset om sandsynligheden er mindre end 50 %. Det vil sige at, i virksomhedssammenslutninger er kravet for første indregning altid opfyldt. 14 Det eneste tilfælde hvor virksomheden ikke skal indregne immaterielle aktiver i overtagelsesbalancen, er hvis virksomheden ikke har den fulde kontrol over aktivet. Kontrol over et immaterielt aktiv skal ses i økonomisk forstand. For at have kontrol over et aktiv skal virksomheden have beføjelser til at tilegne sig økonomiske fordele fra aktivet, og kunne begrænse andres adgang til at tilegne sig økonomiske fordele fra samme aktiv. Når et immaterielt aktiv skal indregnes i overtagelsesbalancen skal det indregnes til dagsværdi af de sandsynlige fremtidige pengestrømme. Det vil sige, at hvis det er tale om en kontrakt, som virksomheden forventer og det er sandsynligt at få forlænget når kontaktperioden udløber, skal alle pengestrømme vedrørende aktivet medtages. Omkostninger til omstrukturering i den overtagne virksomhed, som er basseret på planer den overtagende virksomhed har lagt, skal som udgangspunkt ikke medtages i overtagelsesbalancen. Disse skal i stedet medtages i resultatopgørelsen i den overtagende virksomhed og opføres i balancen når de opfylder kravene i IAS 37 om hensatte forpligtelser. Det vil sige, at for at virksomhederne kan indregne omkostninger til omstruktureringer i overtagelsesbalancen, skal disse inden overtagelsen opfylde kravene for indregningen. Der findes en afgørende skillelinje mellem, om en forpligtelse skal medregnes i overtagelsesbalancen eller ikke. Forpligtigelser som er betinget af overtagelsen skal ikke medtages i overtagelsesbalancen. Forpligtelser der er opstået forud for overtagelsen skal medtages i opgørelsen i det omfang de opfylder kravene om indregning i IAS Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side 133 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

19 I overtagelsesbalancen skal den overtagne virksomheds aktuelle eventualforpligtelser medtage, hvis den vedrører tidligere begivenheder og værdien af denne kan opgøres pålideligt. Dette er dog ikke i overensstemmelse med de almindelige krav i IAS 37, hvor eventualforpligtelser aldrig skal indregnes i balancen før det er sandsynligt at det påvirker virksomhedens økonomiske ressourcer. 15 Skatteaktiver kan indregnes, hvis det er sandsynligt at virksomheden vil kunne komme til at bruge aktivet for eksempel ved sambeskatning. Der kan også ske indregning i overtagelsesbalancen selvom der ikke tidligere er sket indregning af aktivet i balancen. Det er dog et krav, at aktivet forventes at kunne anvendes i fremtiden Indregning i overtagelsesbalancen Aktiver og forpligtelser skal i overtagelsesbalancen indregnes til dagsværdi på overtagelsesdatoen. For nogle aktiver og forpligtelser kan dette være udfordrende mens det for andre aktiver og forpligtelser kan være forholdsvis lige til. Aktiver og forpligtigelser der handles på et frit marked vil være forholdsvis let at værdiansætte. For de aktiver der ikke handles på et frit marked vil værdiansættelsen foregå med en vis grad af skøn, da det ikke er muligt at finde en verificerbar dagsværdi. Til værdiansættelse af både aktiver og forpligtelser gælder der følgende hovedregler 16 : - Immaterielle anlægsaktiver skal indregnes til dagsværdi, og efterfølgende behandling skal ske i overensstemmelse med IAS 38 om immaterielle anlægsaktiver. I praksis anvendes der ofte værdiansættelses modeller til at opgøre dagsværdien for immaterielle aktiver 17 et eksempel her på kunne være DCF modellen. Den diskonteringsfaktor der anvendes er oftest WACC da denne tager højde for de risici der findes i virksomheden og dennes branche. - Handelsvarer og færdigvarer skal indregnes til salgspris fratrukket omkostninger til salg og en rimelig avance. - Igangværende arbejder og varer under fremstilling skal indregnes til salgspris fratrukket omkostninger til færdiggørelse, salg og en rimelig avance - Råvarer skal indregnes til genanskaffelsesværdien. - Materielle anlægsaktiver skal indregnes til en anslået dagsværdi. I tilfælde hvor dette ikke er muligt, er der mulighed for at bruge genanskaffelsesværdien med fradrag for akkumulerede afskrivninger, som er beregnet ud fra aktivets forventede levetid og alder. - Forpligtelser, der ikke handles på et frit marked skal indregnes til nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme. - Eventualforpligtelser skal indregnes til den værdi en tredje mand ville kræve for at overtage forpligtelsen. 15 IAS 37 om eventual forpligtelser 16 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side 137 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

20 - Finansielle instrumenter som kan handles på et frit marked skal indregnes til den aktuelle markedsværdi. - Finansielle instrumenter der ikke handles på et frit marked skal indregnes til en estimerede dagsværdi ud fra de fremtidige pengestrømme som aktivet. Værdierne der indregnes i overtagelsesbalancen anses for at være den overtagende virksomheds kostpris. Der efterfølgende behandling af regnskabsposterne skal ske i overensstemmelse med gældende standarder på området. For den overtagende virksomhed er anskaffelsestidspunktet, for aktiverne og forpligtigelserne i overtagelsesbalancen tidspunktet for overtagelsen. Det vil for eksempel sige at, i anlægsnoten, skal værdierne, der fremgår af overtagelsesbalancen indgå som kostprisen og der er ingen akkumulerede af og nedskrivninger for de aktiver der er overtaget i forbindelse med en virksomhedssammenslutning kun periodens afskrivninger. Der er en enkelt regnskabspost hvor IFRS 3 beskriver hvordan denne skal behandles efterfølgende. Nemlig eventualforpligtelser. Ifølge IFRS skal denne efterfølgende indregnes til den højeste værdi, af den værdi der er indregnet i overtagelsesbalancen, og det beløb forpligtelsen skulle være indregnet efter i forhold til IAS 37, som beskriver hvordan en eventualforpligtelse skal indregnes på almindelig vis. Normalt er en eventualforpligtelse indregnet til 0, da den ikke kan opgøres pålideligt eller sandsynligt. Der for vil de oftest komme til at stå til den værdi de er indregnet til i overtagelsesbalancen, og reguleres når eventualforpligtelsen ændrer karakter til en aktuel forpligtigelse Opgørelse af goodwill eller negativ goodwill (Badwill) Det afsluttende trin i en virksomhedssammenslutning, er beregningen af goodwill. Dette foretages til sidst, da der til beregningen skal bruges kostprisen og værdierne i overtagelsesbalancen, der er opgjort i ovenstående trin. Ifølge IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger opgøres goodwill som forskelsværdien af det vederlag den overtagende virksomhed betaler og nettoværdien af de aktiver, forpligtigelser og eventualforpligtelser, der er identificeret i overtagelsesbalancen. Denne forskelsværdi kan enten være positiv eller negativ. En positiv forskelsværdi betyder at der er goodwill i selskabet, hvorimod en negativ forskelsværdi giver badwill. Hvis man ser på IFRS 3 er der forskellige indregningsmetoder første gang, alt efter om der et tale om goodwill eller badwill. Goodwill indregnes i balancen som et aktiv. Mens badwill ikke eksisterer ifølge IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger, og derfor skal badwill indtægtsføres på overtagelsestidspunktet Sammenlægningsmetoden En anden metode at foretage en virksomhedssammenslutning er ved at anvende sammenlægningsmetoden. Som tidligere nævnt anvendes overtagelsesmetoden som hovedregel. Ifølge Årsregnskabsloven er der 18 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder fra dansk praksis til IFRS. 2. udgave. Jan Fedders og Henrik Steffensen side IFRS 3 virksomhedssammenslutninger afsnit 3 Kapitel: Virksomhedssammenslutninger

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Kostpris for en overtaget virksomhed Fordeling af kostpris på overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Undervisningsnotat til lektion 7:

Undervisningsnotat til lektion 7: HD-R, 5. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnotat til lektion 7: Immaterielle anlægsaktiver Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i reglerne den nye årsregnskabslov og regnskabsvejledninger

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau Oversigten kan ved hjælp af farvemarkeringen i venstre side anvendes til at få et overblik over ændringerne for regnskabsklasse B. Farvemarkeringernes betydning fremgår af Beierholms publikation Den nye

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Tolstrup Investment ApS Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning. CVR-nummer:

Tolstrup Investment ApS Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning. CVR-nummer: Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning CVR-nummer: 34482624 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014-30. september 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/1-2016 Peter Tolstrup Christensen Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere