Odsherred Forsyning A/S Den 21. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014"

Transkript

1 Odsherred Forsyning A/S Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark meddeles Odsherred Forsyning A/S hermed til opførelse af Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby- Tengslemark. Tilladelsen er meddelt i henhold til 2, stk. 4 nr. 2 i bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, da VVManmeldelsen er indgivet før den 1. januar 2014, jf. 17 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (gældende VVM-bekendtgørelse). Baggrund Med Tillæg nr. 6 til de gældende spildevandsplaner (2014) blev det fastlagt, at spildevandsrensningen fra den nordlige del af Odsherred skal centraliseres i et nyt renseanlæg ved Tengslemark med udløb i Kattegat. Det fornødne plangrundlag blev fastsat på Byrådsmøde d. 28. oktober 2014, hvor Tillæg nr. 6 til Kommuneplan Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark og Lokalplan nr Tengslemark Rensningsanlæg blev godkendt. Beskrivelse af projektet Odsherred Forsyning A/S har ansøgt om godkendelse af et traditionelt spildevandsrenseanlæg med aktiv-slamanlæg og med dimensionering for PE i sommergrundbelastning og op til PE i spidsbelastning i sommerperioden. Natur, Miljø og Trafik Ref.: RAK Sag: Dok.: Vedr. CPR/CVR: Kontakt Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej Fårevejle Direkte: Mobil: Afdelingstelefon: Fax: Post Odsherred Kommune Nyvej Højby CVR: Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Telefontider Mandag-torsdag Fredag

2 Projektet indebærer, at spildevand fra afstrømningsområder til Isefjord og Sejerø Bugt overføres til Kattegat. Som en del af projektet anlægges desuden en udløbsledning til Kattegat samt en ny hovedkloakledning fra Højby til Tengslemark Renseanlæg. Kort 1 Placeringen af Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby- Tengslemark Begrundelse for tilladelsen Odsherred Kommunes Byråd har med Kommuneplantillæg nr. 6 indenfor nærmere angivne retningslinjer og rammer muliggjort etableringen af Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning og hovedkloakledning Højby-Tengslemark, idet det vurderes, at anlægsfasen og driftsfasen af projektet kan ske uden væsentlige, samlede påvirkninger af miljøet og omgivelserne.

3 VVM-redegørelsen viser, at projektet vil kunne gennemføres: Med en markant reduktion af næringsstoffer udledt til Sejerø Bugt, Isefjord og det sydlige Kattegat og dermed bidrage væsentligt til opfyldelse af vandplanernes reduktionskrav. Med en betydelig lokal forbedring af badevandskvaliteten. Uden negative påvirkninger af den økologiske funktionalitet af bestandene af bilag IV-arter. Uden at påvirke udpegningsgrundlaget for det nærmeste Habitatområde Ebbeløkke Rev negativt. Uden påvirkning eller højest have mindre negativ påvirkning på terrestrisk natur. Så påvirkningen af vandløbene vil være af en sådan karakter, at de positive tiltag med afskæring af belastning med renset og urenset overløbsvand, klart overstiger evt. mindre negative påvirkninger, der kunne forekomme ved mindre vandføring i vandløbene. Ved Gærde Å og Sidinge Fjords Nordkanal vil den afhjælpende foranstaltning, der foretages for at hindre negativ påvirkning, bevirke forbedret tilstand, da det rensede spildevand vil erstattes af overfladenært grundvand. Så der ikke vil blive gener fra støj og lugt. Så der ikke vil blive en væsentlig påvirkning fra øget transport. Vilkår Det er en betingelse for n, at en etablering af Tengslemark Renseanlæg sker i overensstemmelse med de oplysninger og beregninger om beliggenhed, udformning og tekniske forhold herunder fx støj- natur-, miljø- og landskabspåvirkninger, som er lagt til grund for Odsherred Kommunes vurdering af projektets miljøkonsekvenser i VVM-redegørelsen til kommuneplantillæg nr. 6. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår, som er sat for at fjerne eller reducere de væsentligste virkninger på miljøet, som er beskrevet i VVM-redegørelsen: Tengslemark Renseanlæg skal placeres syd for Tengslemarkvej på matrikel nr. 3cø og sydøstlig del af matr.nr. 4bz, Tengslemark by, Højby. Opbygning af renseanlægget mht. udformning og indretning skal ske i henhold til det VVM-anmeldte projekt. Anlægsarbejder skal udføres iht. arbejdsbeskrivelser for det VVM-anmeldte projekt. Der skal udarbejdes en beredskabsplan for det nye renseanlæg. I beredskabsplanen skal det fremgå, hvilke procedurer der iværksættes i forbindelse med væsentlige driftsforstyrrelser og uheld. I henhold til museumslovens 27 stilles vilkår om en arkæologisk forundersøgelse forud for anlæggelse af renseanlæg og tracéet for udløbsledningen. 3/6

4 Observeres der okker i vandet under anlægsfasen fjernes dette med passende metode i form af iltning og udfældning, jf. Odsherred Forsynings procedurenotat. Den beskrevne metode indarbejdes i udbudsmaterialet. Gravning i områder med forurenet jord eller vejjord skal anmeldes til kommunen og udføres iht. kommunens retningslinjer. Gravning og grundvandssænkning i naturområder skal begrænses til en periode på to uger for hvert område. Eventuelle vandstandsende lag i ledningstracéet skal reetableres sådan at dræning langs tracéer undgås. Vandføringen i Gærde Å sikres via udledning af sekundært grundvand fra en boring placeret på Højby Renseanlæg. Der skal oppumpes minimum 6 l/s og gerne 8 l/s, for at kompensere for den manglende mængde vand, som ikke længere tilføres via renset spildevand. Vilkår kan ændres, hvis det ud fra forbedret datagrundlag kan begrundes. Vandføringen i Sidinge Fjords Nordkanal sikres via udledning af sekundært grundvand svarende til l/s for at kompensere for den manglende mængde vand, som ikke længere tilføres via renset spildevand fra Vig Renseanlæg når dette ledes til Tengslemark Renseanlæg. Vilkår kan ændres, hvis det ud fra forbedret datagrundlag kan begrundes. Der stilles vilkår om opsætning af målestationer og monitering i Gudmindrup Moseløb/Gærde Å og Sidinge Fjords Nordkanal, jf. også VVM-redegørelsens afsnit og Kapitel 8. Hvis der fældes træer i Sonnerup Skov, skal forekomster af redetræer for rovfugle, spætter, kolonirugende fugle og ynglende flagermus undersøges. Tilladelse Da VVM-anmeldelsen er indgivet før den 1. januar 2014 meddeles tilladelsen hermed i henhold til 2 stk. 4 nr. 2 i bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (historisk), jf. bestemmelserne 17 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. n bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. planlovens 56, stk. 1. Andre tilladelser og dispensationer Der er med denne ikke taget stilling til andre nødvendige tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning eller til bygherrens adkomst til de nødvendige arealer. Tilladelsen kan således først udnyttes i takt med, at bygherren har adkomst til arealerne og har indhentet andre tilladelser og dispensationer, herunder: Ophævelse af fredskovpligt på ryddede skovarealer (skovloven). Udledningstilladelse til Kattegat (miljøbeskyttelsesloven). 4/6

5 Tilladelse til anbringelse af udløbsledning på søterritoriet samt terrænændring på strandbredder og andre kyststrækninger (kystbeskyttelsesloven). Tilladelse til overløbsbygværk og havledning inden for områder omfattet af kystbeskyttelsesloven (kystbeskyttelsesloven). Grundvandssænkning ved losseplads under anlægsfasen kræver særlig tilladelse (vandforsyningsloven). Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand (miljøbeskyttelsesloven). Håndtering af jord fra det V2-kortlagte areal ved losseplads (jordflytningsbekendtgørelsen). Byggetilladelse (byggeloven). Ved krydsning af veje skal der søges grave- og rådighedstilladelse (vejloven/privatvejsloven). Efter en VVM tilladelse skal der gives en række dispensationer før påbegyndelse af projektet. Dispensationerne vil knytte sig til: Eventuel dispensation til ændring eller midlertidig påvirkning af beskyttede naturområder (naturbeskyttelsesloven) Eventuel dispensation fra Fredningsnævnet Dispensation fra skovbyggelinjen og strandbeskyttelseslinjen ved hhv. Odsherred Kommune og Naturstyrelsen. Offentliggørelse Afgørelsen om at meddele vil blive offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside d. 26. november Klagevejledning Tilladelsen omfatter kun forholdet til planlovens VVM-regler. Der er ikke taget stilling til, om anlægget forudsætter tilladelse efter anden lovgivning. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens 58 og 59. Klagefristen er fire uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til Odsherred Kommune, Nyvej 22, 4573 Højby eller som e-post til Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturog Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret 5/6

6 tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Odsherred Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden seks måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men Natur- og Miljøklagenævnet kan i medfør af planlovens 60, stk. 3 beslutte, at tilladelsen ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at eventuelt igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses. Venlig hilsen Rasmus Kruse Andreasen Landskabsforvalter, MEEL 6/6

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere