Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S"

Transkript

1 Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015

2 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens navn og adresse Expladan Recycling A/S Industrivej Hårlev Matr. nr. 9u og 9ac Hårlev By, Hårlev CVR nr. og P nr. CVR-nr: P nr: Kontaktperson Knud Holmager Tlf. nr. Tlf.: Listepunkt K206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering eller forbrænding. Ejer af ejendommen ISOFORM HOLDING ApS Lynnerupvej 12, Ågård 9600 Aars Tlf.: Meddelelsesdato [DATO] Miljømyndighed Stevns kommune, Teknik & Miljø

3 Indhold 1. Indledning Miljøgodkendelse VVM-bekendtgørelsen Risikobekendtgørelsen Habitalbekendtgørelsen Øvrigt Afgørelse Tilslutningstilladelse Vilkår for miljøgodkendelsen Generelt Indretning og drift Støj Luftforurening Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Udledning af overfladevand Affald Egenkontrol Driftsjournal Driftsforstyrrelser og uheld Vilkår for tilslutningstilladelsen Tilladelsens omfang Generelt Indretning og drift Grænseværdier og prøvetagning Kontrol af drift Partshøring og offentlig høring Klagevejledning Revurdering af miljøgodkendelse Revurdering af tilslutningstilladelse Søgsmål Miljøteknisk beskrivelse Generelt Beliggenhed Indretning og drift Produktion Side 3 af 54

4 7.5 Luftforurening Affald Beskyttelse af jord og grundvand Overfladevand Spildevand Støj Fyringsanlæg Bedste tilgængelige teknologi Miljøteknisk vurdering Beliggenhed Indretning og drift Farligt affald Luftforurening Lugt Tanke, jord og grundvand Affald Støj Overfladevand Spildevand Bedste tilgængelige teknik (BAT) Til- og frakørsel Uheld og unormal drift Foranstaltninger i forbindelse med virksomhedens ophør Sikkerhedsstillelse Fravalgte standardvilkår Dokumenter i sagen Samlet vurdering Side 4 af 54

5 Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Oversigtskort i forhold til omgivelserne. Placering af bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen samt angivelse af støjkilder. Situationsplan for virksomhedens spildevandstekniske forhold. Flowdiagram over PET-anlæg. Flowdiagram over PO-anlæg. Vandgenvindingsanlæg PET og PO. Rapport - Expladan Recycling A/S Støjkortlægning. Tornhøj Måleteknik, Rapport: TM031-14, Dato: Bilag 8 Støjdæmpning Handlingsplan - Expladan Recycling A/S, Industrivej 20 22, 4652 Haarlev. Tornhøj Måleteknik, NOTAT1 / TM031-14, Dato: Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Sikkerhedsdatablad for skumdæmper (Silfoam SRE). Udledningspunkter til recipient. Ændringer af standardvilkår i godkendelsen. Klageregler for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klager. Bilag 13 Støjberegning med Supplerende punkt til Expladan Recycling A/S, 16. april 2015 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Oplysninger om virksomhedens olietanke Indretning af virksomhedens påfyldningsplads Indretning af virksomhedens oplag Side 5 af 54

6 1. Indledning Virksomheden Expladan Recycling A/S er etableret i 1976 under navnet Expladan A/S og er miljøgodkendt første gang i I forbindelse med en ændring af virksomhedens produktion er virksomheden den 30. november 2004 miljøgodkendt på ny i henhold til daværende miljøbeskyttelseslov 1 og godkendelsesbekendtgørelse 2. Virksomheden har i juni 2007 fået meddelt spildevandstilladelse. Spildevandstilladelsen indeholder både tilslutningstilladelse for afledning af virksomhedens processpildevand samt tilladelse til udledning af virksomhedens tag- og overfladevand til recipienten Hårlev Bæk. Nærværende afgørelse omfatter følgende: - Revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse fra Revurdering af virksomhedens tilslutningstilladelse og udledningstilladelse fra Godkendelse til etablering af PO-anlæg på virksomheden Oplysninger i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering samt godkendelsens bilag har ligget til grund for denne revurderede miljøgodkendelse, tilslutningstilladelse og udledningstilladelse. 1.1 Miljøgodkendelse Virksomheden Expladan Recycling A/S s aktiviteter omfatter nyttiggørelse af plast (PET og PO) og produktion af plastgranulat ud fra plastaffald. Virksomhedens aktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 3 bilag 2 under punkt: K206 - Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. Denne miljøgodkendelse er en revurdering af den eksisterende godkendelse fra 2004, tilslutningstilladelse og udledningstilladelse fra 2007 samt godkendelse til etablering af PO-anlæg på virksomheden. Baggrunden for revurderingen er at kommunen vurderer, der er behov for at gennemgå miljøgodkendelsens vilkår i relation til regulering af f.eks. støj og luftbåren affald fra virksomheden. Kommunen har de senere år har modtaget adskillige klager over virksomhedens miljøforhold, særligt i forhold til støj, spredning af rester fra etiketter og lignende til naboejendomme, udledning af mindre plaststykker til Hårlev Bæk samt spredning og opbevaring af råmateriale på virksomheden. 1 Bekendtgørelse nr. 753 af af lov om miljøbeskyttelse 2 Bek. nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed 3 Bekendtgørelse nr. 669 af om godkendelse af listevirksomhed. Side 6 af 54

7 Revurderingen af miljøgodkendelsens vilkår gives som et påbud efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens 4 41 og 41b. Virksomheden er omfattet af standardvilkår, jf. bekendtgørelse 5 om standardvilkår og standardvilkårene vil være gældende ved revurdering af virksomheden. Stevns Kommune har i godkendelsens afsnit 8.16 beskrevet og redegjort for de tilfælde, hvor konkrete standardvilkår ikke vurderes relevante i forhold til miljøgodkendelsen af Expladan Recycling A/S. Endvidere har Stevns Kommune suppleret standardvilkårene med nødvendige krav i de forhold, hvor virksomheden giver anledning til forurening og miljøpåvirkning, som ikke er reguleret med standardvilkår. Virksomheden har etableret en ny produktionslinje (PO-linje), som ikke fremgår af den eksisterende miljøgodkendelse fra Den nye produktionslinje omfatter genvinding af hård plast (PO). Godkendelse af virksomhedens nye produktionslinje (PO) meddeles i henhold til reglerne i miljøbeskyttelseslovens 33. Udledningstilladelse Virksomhedens eksisterende tilslutningstilladelse fra juni 2007 indbefatter en udledningstilladelse for udledning af virksomhedens tag- og overfladevand til recipienten Hårlev Bæk. I henhold til miljøbeskyttelseslovens 34, stk. 4, skal udledningstilladelsen meddeles sammen med virksomhedens miljøgodkendelse. Baggrund for revurderingen af virksomhedens udledningstilladelse er beskrevet under afsnit om revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse med den tilføjelse, at der har været konstateret spredning af råvaredele via udledningen til Hårlev Bæk. Revurderingen af virksomhedens udledningstilladelse for overfladevand til Hårlev Bæk meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens 34, stk. 4, sammen med revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse og gives dermed som et påbud efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens 41 og 41b. Tilslutningstilladelse Virksomhedenseksisterende tilslutningstilladelse for spildevand til offentlig kloak fra juni 2007, er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 3, og er ikke omfattet af retsbeskyttelse. En revurdering af virksomhedens tilslutningstilladelse er derfor indarbejdet i nærværende miljøgodkendelse. Baggrunden for revurderingen af tilslutningstilladelsen er en ændring i virksomhedens aktiviteter samt at kommunen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at foretage revurdering af 4 Bekendtgørelse af lov nr. 879 af om miljøbeskyttelse. 5 Bekendtgørelse nr. 682 af om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Side 7 af 54

8 virksomhedens tilslutningstilladelse sideløbende med revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse. Revurderingen af tilslutningstilladelsens vilkår gives som et påbud efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens 30, stk VVM-bekendtgørelsen Hvis en revurdering ikke indebærer en godkendelse af et nyt projekt, men alene medfører en opdatering af de eksisterende vilkår for virksomhedens godkendte drift, udløser revurderingen ikke i sig selv en sagsbehandling efter VVM-reglerne. Hvis der i forbindelse med en revurdering er ønske om at gennemføre en ændring eller udvidelse af virksomheden, finder VVM-reglerne anvendelse i forhold til ændringen eller udvidelsen. I forbindelse med revurderingen af Expladan Recycling A/S skal PO-anlægget godkendes efter miljøbeskyttelseslovens 33. Etablering og drift af en virksomhed med nyttiggørelse af plastaffald vurderes at være omfattet af punkt 12 b "anlæg til bortskaffelse af affald" i bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen, hvilket betyder, at der skal foretages en VVM-screening med henblik på at afgøre om projektet er VVM-pligtigt. Stevns Kommune har derfor foretaget screening af PO-anlægget for VVM-pligt i henhold til reglerne i VVM-bekendtgørelsen 6. Stevns Kommune vurderer på baggrund af den udarbejdede VVM-screening, at ændringerne i virksomhedens drift og produktion ikke vil påføre omgivelserne en væsentlig miljøpåvirkning. Virksomhedens fremtidige produktion og aktiviteter er som helhed reduceret i forhold til miljøgodkendelsen fra Stevns Kommune vurderer derfor, at etablering og drift af PO-anlægget ikke antages at kunne få væsentlig virkning på miljøet og kommunen meddeler herved, at ændringerne på virksomheden i form af PO-anlægget ikke er omfattet af VVM-pligt. Afgørelsen, som er meddelt efter VVM-bekendtgørelsens regler, er offentliggjort den [DATO] på kommunens hjemmeside og i Stevnsbladet. Afgørelsen, om at der ikke er VVM-pligt, kan påklages særskilt til Natur- og Miljøklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 1.3 Risikobekendtgørelsen Som det fremgår af den miljøtekniske beskrivelse kan der på virksomheden ikke forekomme stoffer eller blanding af stoffer i mængder, der er større end eller lig med de angivene 6 Bekendtgørelse nr af om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Side 8 af 54

9 tærskelværdier, der fremgår af Risikobekendtgørelsen bilag 1. Virksomheden er derfor ikke omfattet af risikobekendtgørelsen Habitalbekendtgørelsen Vurdering af PO anlæg i henhold til habitatbekendtgørelsen Ifølge habitatbekendtgørelsen 8 skal der, før der meddeles miljøgodkendelse af en aktivitet i henhold til 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura område jf. habitatbekendtgørelsens 7 og 8. Der må ligeledes ikke meddeles godkendelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- og resteområder for dyrearter, som er optaget i habitatbekendtgørelsens bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. 11 i habitatbekendtgørelsen. Der er ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af virksomheden. Nærmeste EF Habitatområde er Tryggevælde Ådal og en beskyttet mose ca meter mod øst. Ca. 10 km syd for virksomheden er EF- habitatområde og EF-fuglebeskyttelse, Skov ved Vemmetofte beliggende. Afledning af spildevand fra PO anlægget sker via kloak til det kommunale rensningsanlæg. Der er før afledning af spildevandet fra virksomheden opsat si og renseforanstaltninger, der sikrer, at der ikke sker afledning af plastgranulat via spildevandet. På baggrund af ansøgningen om PO-anlægget og virksomhedens håndtering af procesvand fra PO-anlægget, vurderes det, at PO-anlægget kan benyttes uden at have væsentlig indvirkning på dyre- og planteliv indenfor nærmeste Natura 2000-område og det vurderes således ikke at påvirke Natura-2000 området eller udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Stevns Kommune har endvidere ikke kendskab til, at yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller at de plantearter, som er optaget på habitaldirektivets bilag IV, litra b) i nogen af disse levestadier beskadiges eller ødelægges som følge af opstilling af PO-anlægget. Revurdering af virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse En afgørelse om revurdering af en miljøgodkendelse træffes med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 41, jf. 41a eller b. Hjemlen for revurderingsafgørelser er ikke nævnt i habitatbekendtgørelsens 6 og 8-9, som indeholder en oversigt over de afgørelsestyper 7 Bekendtgørelse nr af om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 8 Bek. nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 1 Side 9 af 54

10 inden for Miljøministeriets lovgivning, der skal gennemgå en foreløbig vurdering og eventuelt konsekvensvurderes. Dermed er en afgørelse om revurdering efter miljøbeskyttelseslovens 41, jf. 41a eller b ikke omfattet af habitatbekendtgørelsen Øvrigt Ændringer og udvidelser Virksomheden må ikke udvides, ændres anlægsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og eventuelt godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33. Hvis der skal foretages ændringer i virksomhedens driftsforhold og indretning i forhold til oplysningerne i nærværende godkendelse, skal tilsynsmyndigheden forinden oplyses om disse ændringer. Beskrivelse af ændringer samt evt. revideret situationsplan skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, som skal godkende ændringerne, inden disse kan træde i kraft. Myndighed Stevns Kommune er godkendelsesmyndighed og tilsynsmyndighed for virksomhedens miljøgodkendelse samt for virksomhedens tilslutningstilladelse og udledningstilladelse. Driftsforstyrrelser og uheld Stevns Kommune skal straks underrettes om driftsforstyrrelser og uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. Ved akut risiko for forurening af omgivelserne skal virksomheden straks kontakte Stevns Kommunes Miljøvagt (Stevns Brandvæsen) på telefon-nr samt Stevns Kommune Teknik & Miljø på telefon-nr Uden for normal arbejdstid kontaktes Alarmcentralen på telefon-nr Citat den 6. oktober Side 10 af 54

11 2. Afgørelse Stevns Kommune meddeler hermed revurdering af miljøgodkendelsen af Expladan Recycling A/S i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41 og 41b. Der meddeles desuden miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 1, til den nye produktionslinje PO-anlæg til genindvinding af hård plast (PO). Revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41 og 41b omfatter tillige revurdering af virksomhedens udledningstilladelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 34, stk. 4. Afgørelsen er offentliggjort i Stevnsbladet og på kommunens hjemmeside under høringer og offentliggørelse (www.stevns.dk/om-kommunen/hoeringer-offentliggoerelser) den [DATO]. Påbud om revurdering af miljøgodkendelsen har været varslet i brev til virksomheden af 10. oktober 2012 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 75. Med meddelelse af ny miljøgodkendelse bortfalder miljøgodkendelsen fra den 30. november I den revurderede miljøgodkendelse er indarbejdet godkendelse af en ny produktionslinje på virksomheden (PO-anlæg). Vilkår i nærværende tilladelse, der vedrører virksomhedens POanlæg, er derfor omfattet af 8-års retsbeskyttelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 41a. Øvrige vilkår i godkendelsen, som ikke vedrører virksomhedens PO-anlæg, herunder standardvilkår, er alle meddelt som påbud som led i revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse. Disse vilkår i den revurderede miljøgodkendelse er ikke omfattet af 8 års retsbeskyttelse. Afgørelse vedrørende flytning af kværn til blandehal Virksomheden har siden meddelelsen af den eksisterende godkendelse i 2004 flyttet en kværn til blandehallen. Stevns Kommune vurderer, at flytningen ligger indenfor rammerne af den eksisterende miljøgodkendelse fra 2004, da flytningen ikke medfører ændringer i emissioner og støjbelastning af omgivelserne. Stevns Kommune meddeler derfor afgørelse om, at flytningen af kværnen til blandehallen ligger indenfor rammerne af miljøgodkendelsen fra 30. november 2004 og dermed er omfattet af nærværende revurdering af miljøgodkendelsen. 2.1 Tilslutningstilladelse Påbud om revurdering af tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandssystem er meddelt i henhold til 30, stk. 1, i miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Afgørelsen er offentliggjort i Stevnsbladet og på kommunens hjemmeside under høringer og offentliggørelse (www.stevns.dk/om-kommunen/hoeringer-offentliggoerelser) den [DATO]. Side 11 af 54

12 Virksomheden har været orienteret om, at revurdering af miljøgodkendelsen også vil omfatte revurdering af tilslutningstilladelsen fra Varsling af påbud om revurdering af tilslutningstilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens 75 er foretaget samtidig med partshøring af udkast til den revurderede miljøgodkendelse inkl. revurderet tilslutningstilladelse og udledningstilladelse. Tilslutningstilladelsens vilkår er ikke omfattet af retsbeskyttelse i en fast tidsperiode. Nærværende tilladelse erstatter tidligere meddelte tilslutningstilladelse fra juni 2007 for spildevand fra virksomheden Expladan A/S. Side 12 af 54

13 3. Vilkår for miljøgodkendelsen Vilkår uden mærkning er Miljøstyrelsens standardvilkår for branchen. Vilkår mærket med * er justeret i forhold til standardvilkårene for branchen. Vilkår mærket med ** supplerer Miljøstyrelsens standardvilkår. 3.1 Generelt 1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.** 2. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. - Indstilling af driften for en længere periode. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.** 3. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. 4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»befæstet areal«menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»tæt belægning«menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 1.6 Indretning og drift 5. Der skal på anlægget foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld 6. Virksomheden må være i drift mandag til fredag fra kl. 7-18** 7. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsarter/-fraktioner. Oplag af affaldsfraktioner må maksimalt udgøre nedenstående mængder:* Affaldsart(er) Maksimalt oplag (tons) Hård plast (PO) 1000 PET PET er et termoplastprodukt i polyesterfamilien. Side 13 af 54

14 8. Plastaffald, som modtages til pakning og forsendelse uden videre forarbejdning på virksomheden, må maksimalt udgøre 10 % af det tilladte råvareoplag angivet i vilkår 7**. 9. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder. 10. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning. 11. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form. 12. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. posefiltre, et vandings-/sprinklersystem eller anden støvbegrænsende teknik.* 13. Helt eller delvist forarbejdede varer skal oplagres indendørs i afgrænsede dertil udlagte områder samt i bigbags eller siloer for at hindre spredning af varerne.** 14. Oplag af råvarer skal ske i afgrænsede dertil udlagte områder på virksomheden, hvor spredning af råvarer hindres ved brug af effektiv teknik (f.eks. afskærmning med net, halvtag eller tilsvarende). Råvarer skal til enhver tid holdes på virksomhedens egen grund. Ved valg af teknik skal det sikres, at denne fungerer tilstrækkelig effektivt til at undgå spredning af plast uden for virksomhedens areal og hvis dette ikke er tilfældet, må der iværksættes andre tiltag/teknikker til at hindre vindbåren spredning af plast.** 15. Hvis virksomheden ikke er i stand til at opbevare råvarer udendørs uden spredning til omgivelserne, skal råvarer enten opbevares i lukkede beholdere eller indendørs.** 16. Transport af plast ved brug af truck eller transportbånd/indføringsanlæg må ikke give anledning til spredning af plast til omgivelserne. Transportprocesserne skal derfor indrettes, så spredning af plast til omgivelserne ikke forekommer, f.eks. ved opsætning af overdækning (tag, presenning eller tilsvarende) over transportbånd/indføringsanlæg.** 3.2 Støj 17. Aktiviteten med nedfald af større stykke hård plast, som foregår umiddelbart øst for indføringsanlægget til PO-hallen, må maksimalt være i drift i samlet 15 minutter per dag.** Side 14 af 54

15 18. Støjgrænse i forhold til skel til naboejendomme på Hyldevænget og Ærøvej angivet ved referencepunkt R3 og R5 i støjkortlægningen, jf. bilag 7 og Nymøllevej angivet som referencepunkt R6 jf. bilag 13.** Grænseværdierne er angivet som det ækvivalente støjniveau i db(a). Dag Tidsrum Støjgrænse Reference-tidsrum* Mandag - fredag kl db(a) 8 timer Tabel 2. Grænseværdierne skal overholdes i forhold til skel til skel til naboejendomme på Hyldevænget og Ærøvej angivet ved referencepunkt R3 og R5 i støjkortlægningen, jf. bilag 7 og Nymøllevej angivet som referencepunkt R6 jf. bilag 13 De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede støjniveauer i db(a) beregnet i punkter 1,5 meter over det omgivende terræn. *Referencetidsrummet angiver længden af det mest støjbelastede tidsrum, hvor grænseværdierne skal overholdes. 19. Støjgrænse for naboejendomme på Industrivej angivet ved referencepunkt R1, R1F, R2, R4 og R4F i støjkortlægningen, jf. bilag 7.** Dag Tidsrum Støjgrænse Reference-tidsrum* Mandag fredag kl db(a) 8 timer Tabel 1. Grænseværdierne skal overholdes i forhold til skel til naboejendomme på Industrivej angivet ved referencepunkt R1, R1F, R2, R4 og R4F i støjkortlægningen, jf. bilag 7. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede støjniveauer i db(a) beregnet i punkter 1,5 meter over det omgivende terræn. *Referencetidsrummet angiver længden af det mest støjbelastede tidsrum, hvor grænseværdierne skal overholdes. 20. Virksomheden skal (jævnfør støjkortlægning og handlingsplan henholdsvis bilag 7 og 8 til nærværende godkendelse) ved måling i beregningspunkt R3 dokumentere hvorvidt der skal gives tonetillæg, som skal indregnes i belastningen af dette punkt. Dokumentation skal sendes til Stevns Kommune senest 3 måneder efter at miljøgodkendelsen er meddelt. ** 21. Virksomheden skal senest 6 måneder fra meddelelse af nærværende godkendelse have fuldført trin 1 i virksomhedens handlingsplan for støjdæmpende tiltag, vedlagt som bilag 8 i nærværende godkendelse. Når hele eller dele af aktiviteterne i trin 1 er gennemført skal virksomheden sende en skriftlig beskrivelse og redegørelse for de udførte aktiviteter til Stevns Kommune. Derudover skal virksomheden fremsende en tidsplan for udførelse af de øvrige trin (2-5) i handleplanen til Stevns Kommune. Tidsplanen skal senest fremsendes til kommunen i forbindelse med, at aktiviteterne i handleplanens trin 1 er fuldført.** 22. Stevns Kommune kan ved begrundet mistanke om væsentlige gener fra virksomheden i form af lavfrekvent støj og/eller vibrationer i omgivelserne kræve dokumentation (måling/ Side 15 af 54

16 beregning) for, at lavfrekvent støj/vibrationer fra virksomheden overholder Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier.** 3.3 Luftforurening 23. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. 24. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område. 25. Støvproducerende afsnit på virksomheden skal indrettes, således at støvemission begrænses mest muligt. Dette kan ske ved brug af posefiltre eller anden teknik og/eller metode med mindst samme støvreducerende effekt.** 26. Virksomheden skal føre kontrol med filtre for f.eks. lækager i blanderiet og ved PET-anlægget jf. leverandørens anvisninger.** 27. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorteringsog håndteringsaktiviteterne. 28. Stevns Kommune kan forlange, at virksomheden udarbejder en handleplan for begrænsning af støvgener fra virksomheden. Handleplanen skal sendes til Stevns Kommune, som vurderer, om de valgte tiltag er tilstrækkelige til at reducere støvgenerne fra virksomheden.** 3.4 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 29. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. 30. Fejleverancer og frasorterede materialer som f.eks. jern og metal, batterier, ledninger og træ skal opbevares og håndteres på et areal med tæt belægning samt fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenet inert affald som f.eks. glas.* 31. Spildolie, kemikalier og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet Side 16 af 54

17 således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder. Afgrænsning kan f.eks. ske ved opkant.* 32. Tætte belægninger skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 3.5 Udledning af overfladevand 33. Regnvand (tag- og overfladevand) fra et befæstet areal på ca. 2 ha udledes fra virksomheden Expladan Recycling A/S til recipienten Hårlev Bæk.** 34. Der skal installeres en afspærringsventil eller tilsvarende på afløbet, så udledningen til recipienten Hårlev Bæk kan stoppes i forureningssituationer, f.eks. ved større olieudslip.** 35. Der må på intet tidspunkt udledes plaststykker o.l. med tag- og overfladevandet til recipienten Hårlev Bæk. Inden udledning til recipient skal alt tag- og overfladevand passere en filterpose i regnvandsbrønde eller tilsvarende teknik med mindst samme effekt for frasortering af plast. Den anvendte teknik skal være tilstrækkelig effektiv til at sikre, at der på intet tidspunkt udledes plaststykker eller lignende til recipienten. ** 36. Udledningen må ikke give anledning til forekomster af flydestoffer og aflejringer i vandløbet.** 37. Såfremt Stevns Kommune konstaterer, at recipienten ikke har tilstrækkelig hydraulisk kapacitet til at håndtere udledningen af tag- og overfladevand fra virksomheden, kan Stevns Kommune pålægge virksomheden at etablere forsinkelse på udledningen i form af regnvandsbassin eller tilsvarende. Dette gælder uanset om virksomheden bidrager helt eller kun delvist til problemer i forhold til recipientens hydrauliske kapacitet.** 38. Virksomheden skal vedligeholde og sikre en effektiv funktion af filterposer i regnvandsbrønde eller anden valgt teknik til frasortering af plast o.l. (jf. vilkår 35), som overfladevandet føres igennem inden udledning i recipienten. Virksomheden skal tilse og kontrollere den valgte teknik (f.eks. filterposer) mindst en gang ugentligt.** 3.6 Affald 39. Virksomheden skal sortere affald stammende fra virksomhedens drift og produktion i fraktioner af samme affaldstype. Som minimum skal affald sorteres i følgende adskilte fraktioner:** Pap Småt brændbart Jern og metal Batterier Side 17 af 54

18 40. Affald skal opbevares i dertil egnede afgrænsede områder eller containere, som er sikret mod vindbåren spredning af affaldet.** 41. Virksomhedens drift og aktiviteter må ikke give anledning til vindbåren spredning af plast og plastfolie, etiketter og lign. til omgivelserne.** 42. Hvis Stevns Kommune vurderer, at spredning af plast og plastfolie (jf. vilkår 41) forekommer i væsentligt omfang, kan Stevns Kommune kræve, at virksomheden udarbejder en handleplan for begrænsning af vindbåren spredning af plast mv. på virksomheden. Handleplanen skal sendes til Stevns Kommune senest 14 dage efter kommunen har påkrævet, at virksomheden udarbejder en handleplan. Kommunen vurderer herefter, om de valgte tiltag er tilstrækkelige til at reducere den vindbårne spredning af plast og plastfolie på virksomheden.** 3.7 Egenkontrol Støj 43. Til kontrol af om vilkår 18 og 19 er overholdt, eller såfremt virksomhedens aktivitet efter tilsynsmyndighedens vurdering giver anledning til støjgener i området, kan kommunen kræve dokumentation på overholdelse gennem måling og/eller beregning. Målingerne/beregningerne skal foretages på et tidspunkt, hvor virksomheden er i normal drift, og foretages efter de retningslinjer, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder. Målingerne skal udføres af et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at foretage miljømålinger af ekstern støj. Et eksemplar af målerapporten skal sendes til Stevns Kommune, senest 1 måned efter virksomhedens modtagelse af rapporten. Giver måling og/eller beregning anledning til, at det påvises, at der sker overskridelse af virksomhedens støjvilkår, skal virksomheden samtidig med fremsendelse af måling og/eller beregning fremsende en handlingsplan, der beskriver, hvilke tiltag virksomheden agter at foretage for at kunne overholde støjvilkår. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.** 44. Støjdokumentationen kan gentages, når de i handlingsplanen jf. vilkår 21 tiltag er gennemført eller hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet jf. vilkår 43.** Jord- og grundvand 45. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte belægninger samt gruber. Dette kan gøres etapevist. Side 18 af 54

19 Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år. 3.8 Driftsjournal 46. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:* - Mængden af hver af de oplagrede godkendte plasttyper (jf. vilkår 7) skal registreres ved udgangen af hvert kvartal. - Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af tætte belægninger eller gruber. - Dato for og resultat af kontrol med filtre i hal med PO-anlæg og PET-anlæg. - Modtaget plastmaterialer og øvrigt affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. vilkår 7, og oplysning om, hvordan det blev håndteret og bortskaffet. - Kontrol af filterposer i udledningen af overfladevand dato og tilstand af poser, herunder om der er foretaget udskiftning af filterposer. Ved anvendelse af anden teknik end filterposer: Dato for kontrol samt tilstand/funktion noteres, herunder eventuel foretaget vedligeholdelse. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 3.9 Driftsforstyrrelser og uheld 47. Virksomheden skal have en procedure for håndtering af driftsforstyrrelser og uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. Proceduren skal beskrive, hvordan risiko for forurening af omgivelserne skal begrænses, herunder hvilke tiltag der skal iværksættes. Om nødvendigt skal der spærres for udløbet til recipienten Hårlev Bæk og/eller for afløbet til offentlig kloak. Endvidere skal proceduren beskrive hvilke myndigheder, der skal underrettes.** Hvis der på virksomheden er indtruffet driftsforstyrrelser og uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det, skal virksomheden udarbejde en skriftlig redegørelse for hændelsen, som skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 14 dage efter, at hændelsen er indtruffet. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.** Side 19 af 54

20 4. Vilkår for tilslutningstilladelsen 4.1 Tilladelsens omfang 48. Tilladelsen omfatter afledning til offentlig spildevandskloak (Strøby Ladeplads renseanlæg) af processpildevand fra virksomheden Expladan Recycling A/S, Industrivej 20-22, 4652 Hårlev (matr. nr. 9u og 9ac, Hårlev By, Hårlev). 49. Processpildevand (vaskevand fra PET- og PO-anlæg) skal afledes til den offentlige spildevandskloak. Sanitært spildevand skal afledes særskilt til den offentlige spildevandskloak. 4.2 Generelt 50. Udvidelser eller driftsmæssige ændringer, som har indflydelse på sammensætningen af spildevandet, må ikke foretages, før Stevns Kommune har givet tilladelse hertil. 51. Det skal være muligt øjeblikkeligt at tilbageholde virksomhedens processpildevand før tilledning til det offentlige spildevandssystem, f.eks. ved opsætning af spærreventil eller tilsvarende teknik. 4.3 Indretning og drift 52. Indholdet af partikler (plast, lim, papir) i processpildevandet skal tilbageholdes, inden spildevandet tilsluttes til offentlig kloak, f.eks. ved anvendelse af flokkuleringstank eller tilsvarende teknik med minimum samme effekt for tilbageholdelse af partiklerne. 53. Der skal være en prøvetagningsbrønd eller tilsvarende på afløbssystemet for virksomhedens processpildevand umiddelbart inden tilløb til offentlig kloak. Fra prøvetagningsbrønden skal der kunne udtages flowproportionale prøver, som er repræsentative for virksomhedens spildevand, der afledes til offentlig kloak. Prøvetagningsbrønden skal altid være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 54. Ved skift af skumdæmpningsmiddel eller ønske om anvendelse af rengørings- og sæbeprodukter skal disse godkendes af Stevns Kommune forinden ibrugtagning. Virksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere, at de anvendte produkter er vurderet i forhold til bedste tilgængelig teknologi, herunder at afledningen af stoffer, der er uønskede i spildevandet, er begrænset mest muligt. Brug af andre produkter skal være ABC-karakteriseret jf. Miljøstyrelsens vejledning 11 nr. 2, 2006, for indhold af miljøfremmede stoffer, forinden brug og godkendes af Stevns Kommune. 11 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006: Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Side 20 af 54

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til vask og rengøring af plastemballage fra fødevareindustri, landbrug, gartneri og anden biologisk kontamineret

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS 09.02.01-K08-1-14 Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS Udarbejdet af: mfjel KS: ahjen Datablad Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til Bekendtgørelse om listevirksomhed nr. 669 af 18.

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne fra Randers by i havnen, Randers Fjord

Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne fra Randers by i havnen, Randers Fjord Side 1 Randers Kommune Miljø og Teknik Vej- og Trafik Laksetorvet 8900 Randers C Att.: Britt Appelon Miljø og teknik Natur- og Miljø Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon 89 15 17 26 Christina.moeller@randers.dk

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning. Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning. Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15 TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15 Dato:3. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Børge

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

UDKAST. Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd.

UDKAST. Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd. UDKAST Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd. Abildgårdsvej 15, 4000 Roskilde Dec. 2014 Revurdering af miljøgodkendelse samt

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ørbæk Autogenbrug ApS Nyborgvej 29 A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere