Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S"

Transkript

1 Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015

2 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens navn og adresse Expladan Recycling A/S Industrivej Hårlev Matr. nr. 9u og 9ac Hårlev By, Hårlev CVR nr. og P nr. CVR-nr: P nr: Kontaktperson Knud Holmager Tlf. nr. Tlf.: Listepunkt K206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering eller forbrænding. Ejer af ejendommen ISOFORM HOLDING ApS Lynnerupvej 12, Ågård 9600 Aars Tlf.: Meddelelsesdato [DATO] Miljømyndighed Stevns kommune, Teknik & Miljø

3 Indhold 1. Indledning Miljøgodkendelse VVM-bekendtgørelsen Risikobekendtgørelsen Habitalbekendtgørelsen Øvrigt Afgørelse Tilslutningstilladelse Vilkår for miljøgodkendelsen Generelt Indretning og drift Støj Luftforurening Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Udledning af overfladevand Affald Egenkontrol Driftsjournal Driftsforstyrrelser og uheld Vilkår for tilslutningstilladelsen Tilladelsens omfang Generelt Indretning og drift Grænseværdier og prøvetagning Kontrol af drift Partshøring og offentlig høring Klagevejledning Revurdering af miljøgodkendelse Revurdering af tilslutningstilladelse Søgsmål Miljøteknisk beskrivelse Generelt Beliggenhed Indretning og drift Produktion Side 3 af 54

4 7.5 Luftforurening Affald Beskyttelse af jord og grundvand Overfladevand Spildevand Støj Fyringsanlæg Bedste tilgængelige teknologi Miljøteknisk vurdering Beliggenhed Indretning og drift Farligt affald Luftforurening Lugt Tanke, jord og grundvand Affald Støj Overfladevand Spildevand Bedste tilgængelige teknik (BAT) Til- og frakørsel Uheld og unormal drift Foranstaltninger i forbindelse med virksomhedens ophør Sikkerhedsstillelse Fravalgte standardvilkår Dokumenter i sagen Samlet vurdering Side 4 af 54

5 Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Oversigtskort i forhold til omgivelserne. Placering af bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen samt angivelse af støjkilder. Situationsplan for virksomhedens spildevandstekniske forhold. Flowdiagram over PET-anlæg. Flowdiagram over PO-anlæg. Vandgenvindingsanlæg PET og PO. Rapport - Expladan Recycling A/S Støjkortlægning. Tornhøj Måleteknik, Rapport: TM031-14, Dato: Bilag 8 Støjdæmpning Handlingsplan - Expladan Recycling A/S, Industrivej 20 22, 4652 Haarlev. Tornhøj Måleteknik, NOTAT1 / TM031-14, Dato: Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Sikkerhedsdatablad for skumdæmper (Silfoam SRE). Udledningspunkter til recipient. Ændringer af standardvilkår i godkendelsen. Klageregler for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klager. Bilag 13 Støjberegning med Supplerende punkt til Expladan Recycling A/S, 16. april 2015 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Oplysninger om virksomhedens olietanke Indretning af virksomhedens påfyldningsplads Indretning af virksomhedens oplag Side 5 af 54

6 1. Indledning Virksomheden Expladan Recycling A/S er etableret i 1976 under navnet Expladan A/S og er miljøgodkendt første gang i I forbindelse med en ændring af virksomhedens produktion er virksomheden den 30. november 2004 miljøgodkendt på ny i henhold til daværende miljøbeskyttelseslov 1 og godkendelsesbekendtgørelse 2. Virksomheden har i juni 2007 fået meddelt spildevandstilladelse. Spildevandstilladelsen indeholder både tilslutningstilladelse for afledning af virksomhedens processpildevand samt tilladelse til udledning af virksomhedens tag- og overfladevand til recipienten Hårlev Bæk. Nærværende afgørelse omfatter følgende: - Revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse fra Revurdering af virksomhedens tilslutningstilladelse og udledningstilladelse fra Godkendelse til etablering af PO-anlæg på virksomheden Oplysninger i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering samt godkendelsens bilag har ligget til grund for denne revurderede miljøgodkendelse, tilslutningstilladelse og udledningstilladelse. 1.1 Miljøgodkendelse Virksomheden Expladan Recycling A/S s aktiviteter omfatter nyttiggørelse af plast (PET og PO) og produktion af plastgranulat ud fra plastaffald. Virksomhedens aktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 3 bilag 2 under punkt: K206 - Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. Denne miljøgodkendelse er en revurdering af den eksisterende godkendelse fra 2004, tilslutningstilladelse og udledningstilladelse fra 2007 samt godkendelse til etablering af PO-anlæg på virksomheden. Baggrunden for revurderingen er at kommunen vurderer, der er behov for at gennemgå miljøgodkendelsens vilkår i relation til regulering af f.eks. støj og luftbåren affald fra virksomheden. Kommunen har de senere år har modtaget adskillige klager over virksomhedens miljøforhold, særligt i forhold til støj, spredning af rester fra etiketter og lignende til naboejendomme, udledning af mindre plaststykker til Hårlev Bæk samt spredning og opbevaring af råmateriale på virksomheden. 1 Bekendtgørelse nr. 753 af af lov om miljøbeskyttelse 2 Bek. nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed 3 Bekendtgørelse nr. 669 af om godkendelse af listevirksomhed. Side 6 af 54

7 Revurderingen af miljøgodkendelsens vilkår gives som et påbud efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens 4 41 og 41b. Virksomheden er omfattet af standardvilkår, jf. bekendtgørelse 5 om standardvilkår og standardvilkårene vil være gældende ved revurdering af virksomheden. Stevns Kommune har i godkendelsens afsnit 8.16 beskrevet og redegjort for de tilfælde, hvor konkrete standardvilkår ikke vurderes relevante i forhold til miljøgodkendelsen af Expladan Recycling A/S. Endvidere har Stevns Kommune suppleret standardvilkårene med nødvendige krav i de forhold, hvor virksomheden giver anledning til forurening og miljøpåvirkning, som ikke er reguleret med standardvilkår. Virksomheden har etableret en ny produktionslinje (PO-linje), som ikke fremgår af den eksisterende miljøgodkendelse fra Den nye produktionslinje omfatter genvinding af hård plast (PO). Godkendelse af virksomhedens nye produktionslinje (PO) meddeles i henhold til reglerne i miljøbeskyttelseslovens 33. Udledningstilladelse Virksomhedens eksisterende tilslutningstilladelse fra juni 2007 indbefatter en udledningstilladelse for udledning af virksomhedens tag- og overfladevand til recipienten Hårlev Bæk. I henhold til miljøbeskyttelseslovens 34, stk. 4, skal udledningstilladelsen meddeles sammen med virksomhedens miljøgodkendelse. Baggrund for revurderingen af virksomhedens udledningstilladelse er beskrevet under afsnit om revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse med den tilføjelse, at der har været konstateret spredning af råvaredele via udledningen til Hårlev Bæk. Revurderingen af virksomhedens udledningstilladelse for overfladevand til Hårlev Bæk meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens 34, stk. 4, sammen med revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse og gives dermed som et påbud efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens 41 og 41b. Tilslutningstilladelse Virksomhedenseksisterende tilslutningstilladelse for spildevand til offentlig kloak fra juni 2007, er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 3, og er ikke omfattet af retsbeskyttelse. En revurdering af virksomhedens tilslutningstilladelse er derfor indarbejdet i nærværende miljøgodkendelse. Baggrunden for revurderingen af tilslutningstilladelsen er en ændring i virksomhedens aktiviteter samt at kommunen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at foretage revurdering af 4 Bekendtgørelse af lov nr. 879 af om miljøbeskyttelse. 5 Bekendtgørelse nr. 682 af om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Side 7 af 54

8 virksomhedens tilslutningstilladelse sideløbende med revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse. Revurderingen af tilslutningstilladelsens vilkår gives som et påbud efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens 30, stk VVM-bekendtgørelsen Hvis en revurdering ikke indebærer en godkendelse af et nyt projekt, men alene medfører en opdatering af de eksisterende vilkår for virksomhedens godkendte drift, udløser revurderingen ikke i sig selv en sagsbehandling efter VVM-reglerne. Hvis der i forbindelse med en revurdering er ønske om at gennemføre en ændring eller udvidelse af virksomheden, finder VVM-reglerne anvendelse i forhold til ændringen eller udvidelsen. I forbindelse med revurderingen af Expladan Recycling A/S skal PO-anlægget godkendes efter miljøbeskyttelseslovens 33. Etablering og drift af en virksomhed med nyttiggørelse af plastaffald vurderes at være omfattet af punkt 12 b "anlæg til bortskaffelse af affald" i bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen, hvilket betyder, at der skal foretages en VVM-screening med henblik på at afgøre om projektet er VVM-pligtigt. Stevns Kommune har derfor foretaget screening af PO-anlægget for VVM-pligt i henhold til reglerne i VVM-bekendtgørelsen 6. Stevns Kommune vurderer på baggrund af den udarbejdede VVM-screening, at ændringerne i virksomhedens drift og produktion ikke vil påføre omgivelserne en væsentlig miljøpåvirkning. Virksomhedens fremtidige produktion og aktiviteter er som helhed reduceret i forhold til miljøgodkendelsen fra Stevns Kommune vurderer derfor, at etablering og drift af PO-anlægget ikke antages at kunne få væsentlig virkning på miljøet og kommunen meddeler herved, at ændringerne på virksomheden i form af PO-anlægget ikke er omfattet af VVM-pligt. Afgørelsen, som er meddelt efter VVM-bekendtgørelsens regler, er offentliggjort den [DATO] på kommunens hjemmeside og i Stevnsbladet. Afgørelsen, om at der ikke er VVM-pligt, kan påklages særskilt til Natur- og Miljøklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 1.3 Risikobekendtgørelsen Som det fremgår af den miljøtekniske beskrivelse kan der på virksomheden ikke forekomme stoffer eller blanding af stoffer i mængder, der er større end eller lig med de angivene 6 Bekendtgørelse nr af om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Side 8 af 54

9 tærskelværdier, der fremgår af Risikobekendtgørelsen bilag 1. Virksomheden er derfor ikke omfattet af risikobekendtgørelsen Habitalbekendtgørelsen Vurdering af PO anlæg i henhold til habitatbekendtgørelsen Ifølge habitatbekendtgørelsen 8 skal der, før der meddeles miljøgodkendelse af en aktivitet i henhold til 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura område jf. habitatbekendtgørelsens 7 og 8. Der må ligeledes ikke meddeles godkendelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- og resteområder for dyrearter, som er optaget i habitatbekendtgørelsens bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. 11 i habitatbekendtgørelsen. Der er ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af virksomheden. Nærmeste EF Habitatområde er Tryggevælde Ådal og en beskyttet mose ca meter mod øst. Ca. 10 km syd for virksomheden er EF- habitatområde og EF-fuglebeskyttelse, Skov ved Vemmetofte beliggende. Afledning af spildevand fra PO anlægget sker via kloak til det kommunale rensningsanlæg. Der er før afledning af spildevandet fra virksomheden opsat si og renseforanstaltninger, der sikrer, at der ikke sker afledning af plastgranulat via spildevandet. På baggrund af ansøgningen om PO-anlægget og virksomhedens håndtering af procesvand fra PO-anlægget, vurderes det, at PO-anlægget kan benyttes uden at have væsentlig indvirkning på dyre- og planteliv indenfor nærmeste Natura 2000-område og det vurderes således ikke at påvirke Natura-2000 området eller udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Stevns Kommune har endvidere ikke kendskab til, at yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller at de plantearter, som er optaget på habitaldirektivets bilag IV, litra b) i nogen af disse levestadier beskadiges eller ødelægges som følge af opstilling af PO-anlægget. Revurdering af virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse En afgørelse om revurdering af en miljøgodkendelse træffes med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 41, jf. 41a eller b. Hjemlen for revurderingsafgørelser er ikke nævnt i habitatbekendtgørelsens 6 og 8-9, som indeholder en oversigt over de afgørelsestyper 7 Bekendtgørelse nr af om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 8 Bek. nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 1 Side 9 af 54

10 inden for Miljøministeriets lovgivning, der skal gennemgå en foreløbig vurdering og eventuelt konsekvensvurderes. Dermed er en afgørelse om revurdering efter miljøbeskyttelseslovens 41, jf. 41a eller b ikke omfattet af habitatbekendtgørelsen Øvrigt Ændringer og udvidelser Virksomheden må ikke udvides, ændres anlægsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og eventuelt godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33. Hvis der skal foretages ændringer i virksomhedens driftsforhold og indretning i forhold til oplysningerne i nærværende godkendelse, skal tilsynsmyndigheden forinden oplyses om disse ændringer. Beskrivelse af ændringer samt evt. revideret situationsplan skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, som skal godkende ændringerne, inden disse kan træde i kraft. Myndighed Stevns Kommune er godkendelsesmyndighed og tilsynsmyndighed for virksomhedens miljøgodkendelse samt for virksomhedens tilslutningstilladelse og udledningstilladelse. Driftsforstyrrelser og uheld Stevns Kommune skal straks underrettes om driftsforstyrrelser og uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. Ved akut risiko for forurening af omgivelserne skal virksomheden straks kontakte Stevns Kommunes Miljøvagt (Stevns Brandvæsen) på telefon-nr samt Stevns Kommune Teknik & Miljø på telefon-nr Uden for normal arbejdstid kontaktes Alarmcentralen på telefon-nr Citat den 6. oktober Side 10 af 54

11 2. Afgørelse Stevns Kommune meddeler hermed revurdering af miljøgodkendelsen af Expladan Recycling A/S i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41 og 41b. Der meddeles desuden miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 1, til den nye produktionslinje PO-anlæg til genindvinding af hård plast (PO). Revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41 og 41b omfatter tillige revurdering af virksomhedens udledningstilladelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 34, stk. 4. Afgørelsen er offentliggjort i Stevnsbladet og på kommunens hjemmeside under høringer og offentliggørelse (www.stevns.dk/om-kommunen/hoeringer-offentliggoerelser) den [DATO]. Påbud om revurdering af miljøgodkendelsen har været varslet i brev til virksomheden af 10. oktober 2012 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 75. Med meddelelse af ny miljøgodkendelse bortfalder miljøgodkendelsen fra den 30. november I den revurderede miljøgodkendelse er indarbejdet godkendelse af en ny produktionslinje på virksomheden (PO-anlæg). Vilkår i nærværende tilladelse, der vedrører virksomhedens POanlæg, er derfor omfattet af 8-års retsbeskyttelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 41a. Øvrige vilkår i godkendelsen, som ikke vedrører virksomhedens PO-anlæg, herunder standardvilkår, er alle meddelt som påbud som led i revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse. Disse vilkår i den revurderede miljøgodkendelse er ikke omfattet af 8 års retsbeskyttelse. Afgørelse vedrørende flytning af kværn til blandehal Virksomheden har siden meddelelsen af den eksisterende godkendelse i 2004 flyttet en kværn til blandehallen. Stevns Kommune vurderer, at flytningen ligger indenfor rammerne af den eksisterende miljøgodkendelse fra 2004, da flytningen ikke medfører ændringer i emissioner og støjbelastning af omgivelserne. Stevns Kommune meddeler derfor afgørelse om, at flytningen af kværnen til blandehallen ligger indenfor rammerne af miljøgodkendelsen fra 30. november 2004 og dermed er omfattet af nærværende revurdering af miljøgodkendelsen. 2.1 Tilslutningstilladelse Påbud om revurdering af tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandssystem er meddelt i henhold til 30, stk. 1, i miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Afgørelsen er offentliggjort i Stevnsbladet og på kommunens hjemmeside under høringer og offentliggørelse (www.stevns.dk/om-kommunen/hoeringer-offentliggoerelser) den [DATO]. Side 11 af 54

12 Virksomheden har været orienteret om, at revurdering af miljøgodkendelsen også vil omfatte revurdering af tilslutningstilladelsen fra Varsling af påbud om revurdering af tilslutningstilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens 75 er foretaget samtidig med partshøring af udkast til den revurderede miljøgodkendelse inkl. revurderet tilslutningstilladelse og udledningstilladelse. Tilslutningstilladelsens vilkår er ikke omfattet af retsbeskyttelse i en fast tidsperiode. Nærværende tilladelse erstatter tidligere meddelte tilslutningstilladelse fra juni 2007 for spildevand fra virksomheden Expladan A/S. Side 12 af 54

13 3. Vilkår for miljøgodkendelsen Vilkår uden mærkning er Miljøstyrelsens standardvilkår for branchen. Vilkår mærket med * er justeret i forhold til standardvilkårene for branchen. Vilkår mærket med ** supplerer Miljøstyrelsens standardvilkår. 3.1 Generelt 1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.** 2. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. - Indstilling af driften for en længere periode. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.** 3. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. 4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»befæstet areal«menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»tæt belægning«menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 1.6 Indretning og drift 5. Der skal på anlægget foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld 6. Virksomheden må være i drift mandag til fredag fra kl. 7-18** 7. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsarter/-fraktioner. Oplag af affaldsfraktioner må maksimalt udgøre nedenstående mængder:* Affaldsart(er) Maksimalt oplag (tons) Hård plast (PO) 1000 PET PET er et termoplastprodukt i polyesterfamilien. Side 13 af 54

14 8. Plastaffald, som modtages til pakning og forsendelse uden videre forarbejdning på virksomheden, må maksimalt udgøre 10 % af det tilladte råvareoplag angivet i vilkår 7**. 9. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder. 10. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning. 11. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form. 12. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. posefiltre, et vandings-/sprinklersystem eller anden støvbegrænsende teknik.* 13. Helt eller delvist forarbejdede varer skal oplagres indendørs i afgrænsede dertil udlagte områder samt i bigbags eller siloer for at hindre spredning af varerne.** 14. Oplag af råvarer skal ske i afgrænsede dertil udlagte områder på virksomheden, hvor spredning af råvarer hindres ved brug af effektiv teknik (f.eks. afskærmning med net, halvtag eller tilsvarende). Råvarer skal til enhver tid holdes på virksomhedens egen grund. Ved valg af teknik skal det sikres, at denne fungerer tilstrækkelig effektivt til at undgå spredning af plast uden for virksomhedens areal og hvis dette ikke er tilfældet, må der iværksættes andre tiltag/teknikker til at hindre vindbåren spredning af plast.** 15. Hvis virksomheden ikke er i stand til at opbevare råvarer udendørs uden spredning til omgivelserne, skal råvarer enten opbevares i lukkede beholdere eller indendørs.** 16. Transport af plast ved brug af truck eller transportbånd/indføringsanlæg må ikke give anledning til spredning af plast til omgivelserne. Transportprocesserne skal derfor indrettes, så spredning af plast til omgivelserne ikke forekommer, f.eks. ved opsætning af overdækning (tag, presenning eller tilsvarende) over transportbånd/indføringsanlæg.** 3.2 Støj 17. Aktiviteten med nedfald af større stykke hård plast, som foregår umiddelbart øst for indføringsanlægget til PO-hallen, må maksimalt være i drift i samlet 15 minutter per dag.** Side 14 af 54

15 18. Støjgrænse i forhold til skel til naboejendomme på Hyldevænget og Ærøvej angivet ved referencepunkt R3 og R5 i støjkortlægningen, jf. bilag 7 og Nymøllevej angivet som referencepunkt R6 jf. bilag 13.** Grænseværdierne er angivet som det ækvivalente støjniveau i db(a). Dag Tidsrum Støjgrænse Reference-tidsrum* Mandag - fredag kl db(a) 8 timer Tabel 2. Grænseværdierne skal overholdes i forhold til skel til skel til naboejendomme på Hyldevænget og Ærøvej angivet ved referencepunkt R3 og R5 i støjkortlægningen, jf. bilag 7 og Nymøllevej angivet som referencepunkt R6 jf. bilag 13 De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede støjniveauer i db(a) beregnet i punkter 1,5 meter over det omgivende terræn. *Referencetidsrummet angiver længden af det mest støjbelastede tidsrum, hvor grænseværdierne skal overholdes. 19. Støjgrænse for naboejendomme på Industrivej angivet ved referencepunkt R1, R1F, R2, R4 og R4F i støjkortlægningen, jf. bilag 7.** Dag Tidsrum Støjgrænse Reference-tidsrum* Mandag fredag kl db(a) 8 timer Tabel 1. Grænseværdierne skal overholdes i forhold til skel til naboejendomme på Industrivej angivet ved referencepunkt R1, R1F, R2, R4 og R4F i støjkortlægningen, jf. bilag 7. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede støjniveauer i db(a) beregnet i punkter 1,5 meter over det omgivende terræn. *Referencetidsrummet angiver længden af det mest støjbelastede tidsrum, hvor grænseværdierne skal overholdes. 20. Virksomheden skal (jævnfør støjkortlægning og handlingsplan henholdsvis bilag 7 og 8 til nærværende godkendelse) ved måling i beregningspunkt R3 dokumentere hvorvidt der skal gives tonetillæg, som skal indregnes i belastningen af dette punkt. Dokumentation skal sendes til Stevns Kommune senest 3 måneder efter at miljøgodkendelsen er meddelt. ** 21. Virksomheden skal senest 6 måneder fra meddelelse af nærværende godkendelse have fuldført trin 1 i virksomhedens handlingsplan for støjdæmpende tiltag, vedlagt som bilag 8 i nærværende godkendelse. Når hele eller dele af aktiviteterne i trin 1 er gennemført skal virksomheden sende en skriftlig beskrivelse og redegørelse for de udførte aktiviteter til Stevns Kommune. Derudover skal virksomheden fremsende en tidsplan for udførelse af de øvrige trin (2-5) i handleplanen til Stevns Kommune. Tidsplanen skal senest fremsendes til kommunen i forbindelse med, at aktiviteterne i handleplanens trin 1 er fuldført.** 22. Stevns Kommune kan ved begrundet mistanke om væsentlige gener fra virksomheden i form af lavfrekvent støj og/eller vibrationer i omgivelserne kræve dokumentation (måling/ Side 15 af 54

16 beregning) for, at lavfrekvent støj/vibrationer fra virksomheden overholder Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier.** 3.3 Luftforurening 23. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. 24. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område. 25. Støvproducerende afsnit på virksomheden skal indrettes, således at støvemission begrænses mest muligt. Dette kan ske ved brug af posefiltre eller anden teknik og/eller metode med mindst samme støvreducerende effekt.** 26. Virksomheden skal føre kontrol med filtre for f.eks. lækager i blanderiet og ved PET-anlægget jf. leverandørens anvisninger.** 27. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorteringsog håndteringsaktiviteterne. 28. Stevns Kommune kan forlange, at virksomheden udarbejder en handleplan for begrænsning af støvgener fra virksomheden. Handleplanen skal sendes til Stevns Kommune, som vurderer, om de valgte tiltag er tilstrækkelige til at reducere støvgenerne fra virksomheden.** 3.4 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 29. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. 30. Fejleverancer og frasorterede materialer som f.eks. jern og metal, batterier, ledninger og træ skal opbevares og håndteres på et areal med tæt belægning samt fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenet inert affald som f.eks. glas.* 31. Spildolie, kemikalier og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet Side 16 af 54

17 således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder. Afgrænsning kan f.eks. ske ved opkant.* 32. Tætte belægninger skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 3.5 Udledning af overfladevand 33. Regnvand (tag- og overfladevand) fra et befæstet areal på ca. 2 ha udledes fra virksomheden Expladan Recycling A/S til recipienten Hårlev Bæk.** 34. Der skal installeres en afspærringsventil eller tilsvarende på afløbet, så udledningen til recipienten Hårlev Bæk kan stoppes i forureningssituationer, f.eks. ved større olieudslip.** 35. Der må på intet tidspunkt udledes plaststykker o.l. med tag- og overfladevandet til recipienten Hårlev Bæk. Inden udledning til recipient skal alt tag- og overfladevand passere en filterpose i regnvandsbrønde eller tilsvarende teknik med mindst samme effekt for frasortering af plast. Den anvendte teknik skal være tilstrækkelig effektiv til at sikre, at der på intet tidspunkt udledes plaststykker eller lignende til recipienten. ** 36. Udledningen må ikke give anledning til forekomster af flydestoffer og aflejringer i vandløbet.** 37. Såfremt Stevns Kommune konstaterer, at recipienten ikke har tilstrækkelig hydraulisk kapacitet til at håndtere udledningen af tag- og overfladevand fra virksomheden, kan Stevns Kommune pålægge virksomheden at etablere forsinkelse på udledningen i form af regnvandsbassin eller tilsvarende. Dette gælder uanset om virksomheden bidrager helt eller kun delvist til problemer i forhold til recipientens hydrauliske kapacitet.** 38. Virksomheden skal vedligeholde og sikre en effektiv funktion af filterposer i regnvandsbrønde eller anden valgt teknik til frasortering af plast o.l. (jf. vilkår 35), som overfladevandet føres igennem inden udledning i recipienten. Virksomheden skal tilse og kontrollere den valgte teknik (f.eks. filterposer) mindst en gang ugentligt.** 3.6 Affald 39. Virksomheden skal sortere affald stammende fra virksomhedens drift og produktion i fraktioner af samme affaldstype. Som minimum skal affald sorteres i følgende adskilte fraktioner:** Pap Småt brændbart Jern og metal Batterier Side 17 af 54

18 40. Affald skal opbevares i dertil egnede afgrænsede områder eller containere, som er sikret mod vindbåren spredning af affaldet.** 41. Virksomhedens drift og aktiviteter må ikke give anledning til vindbåren spredning af plast og plastfolie, etiketter og lign. til omgivelserne.** 42. Hvis Stevns Kommune vurderer, at spredning af plast og plastfolie (jf. vilkår 41) forekommer i væsentligt omfang, kan Stevns Kommune kræve, at virksomheden udarbejder en handleplan for begrænsning af vindbåren spredning af plast mv. på virksomheden. Handleplanen skal sendes til Stevns Kommune senest 14 dage efter kommunen har påkrævet, at virksomheden udarbejder en handleplan. Kommunen vurderer herefter, om de valgte tiltag er tilstrækkelige til at reducere den vindbårne spredning af plast og plastfolie på virksomheden.** 3.7 Egenkontrol Støj 43. Til kontrol af om vilkår 18 og 19 er overholdt, eller såfremt virksomhedens aktivitet efter tilsynsmyndighedens vurdering giver anledning til støjgener i området, kan kommunen kræve dokumentation på overholdelse gennem måling og/eller beregning. Målingerne/beregningerne skal foretages på et tidspunkt, hvor virksomheden er i normal drift, og foretages efter de retningslinjer, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder. Målingerne skal udføres af et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at foretage miljømålinger af ekstern støj. Et eksemplar af målerapporten skal sendes til Stevns Kommune, senest 1 måned efter virksomhedens modtagelse af rapporten. Giver måling og/eller beregning anledning til, at det påvises, at der sker overskridelse af virksomhedens støjvilkår, skal virksomheden samtidig med fremsendelse af måling og/eller beregning fremsende en handlingsplan, der beskriver, hvilke tiltag virksomheden agter at foretage for at kunne overholde støjvilkår. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.** 44. Støjdokumentationen kan gentages, når de i handlingsplanen jf. vilkår 21 tiltag er gennemført eller hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet jf. vilkår 43.** Jord- og grundvand 45. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte belægninger samt gruber. Dette kan gøres etapevist. Side 18 af 54

19 Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år. 3.8 Driftsjournal 46. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:* - Mængden af hver af de oplagrede godkendte plasttyper (jf. vilkår 7) skal registreres ved udgangen af hvert kvartal. - Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af tætte belægninger eller gruber. - Dato for og resultat af kontrol med filtre i hal med PO-anlæg og PET-anlæg. - Modtaget plastmaterialer og øvrigt affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. vilkår 7, og oplysning om, hvordan det blev håndteret og bortskaffet. - Kontrol af filterposer i udledningen af overfladevand dato og tilstand af poser, herunder om der er foretaget udskiftning af filterposer. Ved anvendelse af anden teknik end filterposer: Dato for kontrol samt tilstand/funktion noteres, herunder eventuel foretaget vedligeholdelse. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 3.9 Driftsforstyrrelser og uheld 47. Virksomheden skal have en procedure for håndtering af driftsforstyrrelser og uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. Proceduren skal beskrive, hvordan risiko for forurening af omgivelserne skal begrænses, herunder hvilke tiltag der skal iværksættes. Om nødvendigt skal der spærres for udløbet til recipienten Hårlev Bæk og/eller for afløbet til offentlig kloak. Endvidere skal proceduren beskrive hvilke myndigheder, der skal underrettes.** Hvis der på virksomheden er indtruffet driftsforstyrrelser og uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det, skal virksomheden udarbejde en skriftlig redegørelse for hændelsen, som skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 14 dage efter, at hændelsen er indtruffet. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.** Side 19 af 54

20 4. Vilkår for tilslutningstilladelsen 4.1 Tilladelsens omfang 48. Tilladelsen omfatter afledning til offentlig spildevandskloak (Strøby Ladeplads renseanlæg) af processpildevand fra virksomheden Expladan Recycling A/S, Industrivej 20-22, 4652 Hårlev (matr. nr. 9u og 9ac, Hårlev By, Hårlev). 49. Processpildevand (vaskevand fra PET- og PO-anlæg) skal afledes til den offentlige spildevandskloak. Sanitært spildevand skal afledes særskilt til den offentlige spildevandskloak. 4.2 Generelt 50. Udvidelser eller driftsmæssige ændringer, som har indflydelse på sammensætningen af spildevandet, må ikke foretages, før Stevns Kommune har givet tilladelse hertil. 51. Det skal være muligt øjeblikkeligt at tilbageholde virksomhedens processpildevand før tilledning til det offentlige spildevandssystem, f.eks. ved opsætning af spærreventil eller tilsvarende teknik. 4.3 Indretning og drift 52. Indholdet af partikler (plast, lim, papir) i processpildevandet skal tilbageholdes, inden spildevandet tilsluttes til offentlig kloak, f.eks. ved anvendelse af flokkuleringstank eller tilsvarende teknik med minimum samme effekt for tilbageholdelse af partiklerne. 53. Der skal være en prøvetagningsbrønd eller tilsvarende på afløbssystemet for virksomhedens processpildevand umiddelbart inden tilløb til offentlig kloak. Fra prøvetagningsbrønden skal der kunne udtages flowproportionale prøver, som er repræsentative for virksomhedens spildevand, der afledes til offentlig kloak. Prøvetagningsbrønden skal altid være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 54. Ved skift af skumdæmpningsmiddel eller ønske om anvendelse af rengørings- og sæbeprodukter skal disse godkendes af Stevns Kommune forinden ibrugtagning. Virksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere, at de anvendte produkter er vurderet i forhold til bedste tilgængelig teknologi, herunder at afledningen af stoffer, der er uønskede i spildevandet, er begrænset mest muligt. Brug af andre produkter skal være ABC-karakteriseret jf. Miljøstyrelsens vejledning 11 nr. 2, 2006, for indhold af miljøfremmede stoffer, forinden brug og godkendes af Stevns Kommune. 11 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006: Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Side 20 af 54

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag Oplag af olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Indhold FORORD 5 1 VEJLEDNINGENS INDHOLD OG ANVENDELSE 7 1.1 VEJLEDNINGENS INDHOLD 7 1.1.1 Hvilke

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Vejledning om kontrol med svømmebade

Vejledning om kontrol med svømmebade Vejledning om kontrol med svømmebade Titel: Vejledning om kontrol med svømmebade Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk År: 2013 ISBN nr. 978-87-7279-383-2 2 Vejledning

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere