Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S"

Transkript

1 Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015

2 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens navn og adresse Expladan Recycling A/S Industrivej Hårlev Matr. nr. 9u og 9ac Hårlev By, Hårlev CVR nr. og P nr. CVR-nr: P nr: Kontaktperson Knud Holmager Tlf. nr. Tlf.: Listepunkt K206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering eller forbrænding. Ejer af ejendommen ISOFORM HOLDING ApS Lynnerupvej 12, Ågård 9600 Aars Tlf.: Meddelelsesdato [DATO] Miljømyndighed Stevns kommune, Teknik & Miljø

3 Indhold 1. Indledning Miljøgodkendelse VVM-bekendtgørelsen Risikobekendtgørelsen Habitalbekendtgørelsen Øvrigt Afgørelse Tilslutningstilladelse Vilkår for miljøgodkendelsen Generelt Indretning og drift Støj Luftforurening Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Udledning af overfladevand Affald Egenkontrol Driftsjournal Driftsforstyrrelser og uheld Vilkår for tilslutningstilladelsen Tilladelsens omfang Generelt Indretning og drift Grænseværdier og prøvetagning Kontrol af drift Partshøring og offentlig høring Klagevejledning Revurdering af miljøgodkendelse Revurdering af tilslutningstilladelse Søgsmål Miljøteknisk beskrivelse Generelt Beliggenhed Indretning og drift Produktion Side 3 af 54

4 7.5 Luftforurening Affald Beskyttelse af jord og grundvand Overfladevand Spildevand Støj Fyringsanlæg Bedste tilgængelige teknologi Miljøteknisk vurdering Beliggenhed Indretning og drift Farligt affald Luftforurening Lugt Tanke, jord og grundvand Affald Støj Overfladevand Spildevand Bedste tilgængelige teknik (BAT) Til- og frakørsel Uheld og unormal drift Foranstaltninger i forbindelse med virksomhedens ophør Sikkerhedsstillelse Fravalgte standardvilkår Dokumenter i sagen Samlet vurdering Side 4 af 54

5 Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Oversigtskort i forhold til omgivelserne. Placering af bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen samt angivelse af støjkilder. Situationsplan for virksomhedens spildevandstekniske forhold. Flowdiagram over PET-anlæg. Flowdiagram over PO-anlæg. Vandgenvindingsanlæg PET og PO. Rapport - Expladan Recycling A/S Støjkortlægning. Tornhøj Måleteknik, Rapport: TM031-14, Dato: Bilag 8 Støjdæmpning Handlingsplan - Expladan Recycling A/S, Industrivej 20 22, 4652 Haarlev. Tornhøj Måleteknik, NOTAT1 / TM031-14, Dato: Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Sikkerhedsdatablad for skumdæmper (Silfoam SRE). Udledningspunkter til recipient. Ændringer af standardvilkår i godkendelsen. Klageregler for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klager. Bilag 13 Støjberegning med Supplerende punkt til Expladan Recycling A/S, 16. april 2015 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Oplysninger om virksomhedens olietanke Indretning af virksomhedens påfyldningsplads Indretning af virksomhedens oplag Side 5 af 54

6 1. Indledning Virksomheden Expladan Recycling A/S er etableret i 1976 under navnet Expladan A/S og er miljøgodkendt første gang i I forbindelse med en ændring af virksomhedens produktion er virksomheden den 30. november 2004 miljøgodkendt på ny i henhold til daværende miljøbeskyttelseslov 1 og godkendelsesbekendtgørelse 2. Virksomheden har i juni 2007 fået meddelt spildevandstilladelse. Spildevandstilladelsen indeholder både tilslutningstilladelse for afledning af virksomhedens processpildevand samt tilladelse til udledning af virksomhedens tag- og overfladevand til recipienten Hårlev Bæk. Nærværende afgørelse omfatter følgende: - Revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse fra Revurdering af virksomhedens tilslutningstilladelse og udledningstilladelse fra Godkendelse til etablering af PO-anlæg på virksomheden Oplysninger i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering samt godkendelsens bilag har ligget til grund for denne revurderede miljøgodkendelse, tilslutningstilladelse og udledningstilladelse. 1.1 Miljøgodkendelse Virksomheden Expladan Recycling A/S s aktiviteter omfatter nyttiggørelse af plast (PET og PO) og produktion af plastgranulat ud fra plastaffald. Virksomhedens aktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 3 bilag 2 under punkt: K206 - Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. Denne miljøgodkendelse er en revurdering af den eksisterende godkendelse fra 2004, tilslutningstilladelse og udledningstilladelse fra 2007 samt godkendelse til etablering af PO-anlæg på virksomheden. Baggrunden for revurderingen er at kommunen vurderer, der er behov for at gennemgå miljøgodkendelsens vilkår i relation til regulering af f.eks. støj og luftbåren affald fra virksomheden. Kommunen har de senere år har modtaget adskillige klager over virksomhedens miljøforhold, særligt i forhold til støj, spredning af rester fra etiketter og lignende til naboejendomme, udledning af mindre plaststykker til Hårlev Bæk samt spredning og opbevaring af råmateriale på virksomheden. 1 Bekendtgørelse nr. 753 af af lov om miljøbeskyttelse 2 Bek. nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed 3 Bekendtgørelse nr. 669 af om godkendelse af listevirksomhed. Side 6 af 54

7 Revurderingen af miljøgodkendelsens vilkår gives som et påbud efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens 4 41 og 41b. Virksomheden er omfattet af standardvilkår, jf. bekendtgørelse 5 om standardvilkår og standardvilkårene vil være gældende ved revurdering af virksomheden. Stevns Kommune har i godkendelsens afsnit 8.16 beskrevet og redegjort for de tilfælde, hvor konkrete standardvilkår ikke vurderes relevante i forhold til miljøgodkendelsen af Expladan Recycling A/S. Endvidere har Stevns Kommune suppleret standardvilkårene med nødvendige krav i de forhold, hvor virksomheden giver anledning til forurening og miljøpåvirkning, som ikke er reguleret med standardvilkår. Virksomheden har etableret en ny produktionslinje (PO-linje), som ikke fremgår af den eksisterende miljøgodkendelse fra Den nye produktionslinje omfatter genvinding af hård plast (PO). Godkendelse af virksomhedens nye produktionslinje (PO) meddeles i henhold til reglerne i miljøbeskyttelseslovens 33. Udledningstilladelse Virksomhedens eksisterende tilslutningstilladelse fra juni 2007 indbefatter en udledningstilladelse for udledning af virksomhedens tag- og overfladevand til recipienten Hårlev Bæk. I henhold til miljøbeskyttelseslovens 34, stk. 4, skal udledningstilladelsen meddeles sammen med virksomhedens miljøgodkendelse. Baggrund for revurderingen af virksomhedens udledningstilladelse er beskrevet under afsnit om revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse med den tilføjelse, at der har været konstateret spredning af råvaredele via udledningen til Hårlev Bæk. Revurderingen af virksomhedens udledningstilladelse for overfladevand til Hårlev Bæk meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens 34, stk. 4, sammen med revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse og gives dermed som et påbud efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens 41 og 41b. Tilslutningstilladelse Virksomhedenseksisterende tilslutningstilladelse for spildevand til offentlig kloak fra juni 2007, er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 3, og er ikke omfattet af retsbeskyttelse. En revurdering af virksomhedens tilslutningstilladelse er derfor indarbejdet i nærværende miljøgodkendelse. Baggrunden for revurderingen af tilslutningstilladelsen er en ændring i virksomhedens aktiviteter samt at kommunen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at foretage revurdering af 4 Bekendtgørelse af lov nr. 879 af om miljøbeskyttelse. 5 Bekendtgørelse nr. 682 af om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Side 7 af 54

8 virksomhedens tilslutningstilladelse sideløbende med revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse. Revurderingen af tilslutningstilladelsens vilkår gives som et påbud efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens 30, stk VVM-bekendtgørelsen Hvis en revurdering ikke indebærer en godkendelse af et nyt projekt, men alene medfører en opdatering af de eksisterende vilkår for virksomhedens godkendte drift, udløser revurderingen ikke i sig selv en sagsbehandling efter VVM-reglerne. Hvis der i forbindelse med en revurdering er ønske om at gennemføre en ændring eller udvidelse af virksomheden, finder VVM-reglerne anvendelse i forhold til ændringen eller udvidelsen. I forbindelse med revurderingen af Expladan Recycling A/S skal PO-anlægget godkendes efter miljøbeskyttelseslovens 33. Etablering og drift af en virksomhed med nyttiggørelse af plastaffald vurderes at være omfattet af punkt 12 b "anlæg til bortskaffelse af affald" i bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen, hvilket betyder, at der skal foretages en VVM-screening med henblik på at afgøre om projektet er VVM-pligtigt. Stevns Kommune har derfor foretaget screening af PO-anlægget for VVM-pligt i henhold til reglerne i VVM-bekendtgørelsen 6. Stevns Kommune vurderer på baggrund af den udarbejdede VVM-screening, at ændringerne i virksomhedens drift og produktion ikke vil påføre omgivelserne en væsentlig miljøpåvirkning. Virksomhedens fremtidige produktion og aktiviteter er som helhed reduceret i forhold til miljøgodkendelsen fra Stevns Kommune vurderer derfor, at etablering og drift af PO-anlægget ikke antages at kunne få væsentlig virkning på miljøet og kommunen meddeler herved, at ændringerne på virksomheden i form af PO-anlægget ikke er omfattet af VVM-pligt. Afgørelsen, som er meddelt efter VVM-bekendtgørelsens regler, er offentliggjort den [DATO] på kommunens hjemmeside og i Stevnsbladet. Afgørelsen, om at der ikke er VVM-pligt, kan påklages særskilt til Natur- og Miljøklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 1.3 Risikobekendtgørelsen Som det fremgår af den miljøtekniske beskrivelse kan der på virksomheden ikke forekomme stoffer eller blanding af stoffer i mængder, der er større end eller lig med de angivene 6 Bekendtgørelse nr af om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Side 8 af 54

9 tærskelværdier, der fremgår af Risikobekendtgørelsen bilag 1. Virksomheden er derfor ikke omfattet af risikobekendtgørelsen Habitalbekendtgørelsen Vurdering af PO anlæg i henhold til habitatbekendtgørelsen Ifølge habitatbekendtgørelsen 8 skal der, før der meddeles miljøgodkendelse af en aktivitet i henhold til 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura område jf. habitatbekendtgørelsens 7 og 8. Der må ligeledes ikke meddeles godkendelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- og resteområder for dyrearter, som er optaget i habitatbekendtgørelsens bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. 11 i habitatbekendtgørelsen. Der er ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af virksomheden. Nærmeste EF Habitatområde er Tryggevælde Ådal og en beskyttet mose ca meter mod øst. Ca. 10 km syd for virksomheden er EF- habitatområde og EF-fuglebeskyttelse, Skov ved Vemmetofte beliggende. Afledning af spildevand fra PO anlægget sker via kloak til det kommunale rensningsanlæg. Der er før afledning af spildevandet fra virksomheden opsat si og renseforanstaltninger, der sikrer, at der ikke sker afledning af plastgranulat via spildevandet. På baggrund af ansøgningen om PO-anlægget og virksomhedens håndtering af procesvand fra PO-anlægget, vurderes det, at PO-anlægget kan benyttes uden at have væsentlig indvirkning på dyre- og planteliv indenfor nærmeste Natura 2000-område og det vurderes således ikke at påvirke Natura-2000 området eller udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Stevns Kommune har endvidere ikke kendskab til, at yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller at de plantearter, som er optaget på habitaldirektivets bilag IV, litra b) i nogen af disse levestadier beskadiges eller ødelægges som følge af opstilling af PO-anlægget. Revurdering af virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse En afgørelse om revurdering af en miljøgodkendelse træffes med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 41, jf. 41a eller b. Hjemlen for revurderingsafgørelser er ikke nævnt i habitatbekendtgørelsens 6 og 8-9, som indeholder en oversigt over de afgørelsestyper 7 Bekendtgørelse nr af om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 8 Bek. nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 1 Side 9 af 54

10 inden for Miljøministeriets lovgivning, der skal gennemgå en foreløbig vurdering og eventuelt konsekvensvurderes. Dermed er en afgørelse om revurdering efter miljøbeskyttelseslovens 41, jf. 41a eller b ikke omfattet af habitatbekendtgørelsen Øvrigt Ændringer og udvidelser Virksomheden må ikke udvides, ændres anlægsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og eventuelt godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33. Hvis der skal foretages ændringer i virksomhedens driftsforhold og indretning i forhold til oplysningerne i nærværende godkendelse, skal tilsynsmyndigheden forinden oplyses om disse ændringer. Beskrivelse af ændringer samt evt. revideret situationsplan skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, som skal godkende ændringerne, inden disse kan træde i kraft. Myndighed Stevns Kommune er godkendelsesmyndighed og tilsynsmyndighed for virksomhedens miljøgodkendelse samt for virksomhedens tilslutningstilladelse og udledningstilladelse. Driftsforstyrrelser og uheld Stevns Kommune skal straks underrettes om driftsforstyrrelser og uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. Ved akut risiko for forurening af omgivelserne skal virksomheden straks kontakte Stevns Kommunes Miljøvagt (Stevns Brandvæsen) på telefon-nr samt Stevns Kommune Teknik & Miljø på telefon-nr Uden for normal arbejdstid kontaktes Alarmcentralen på telefon-nr Citat den 6. oktober Side 10 af 54

11 2. Afgørelse Stevns Kommune meddeler hermed revurdering af miljøgodkendelsen af Expladan Recycling A/S i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41 og 41b. Der meddeles desuden miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 1, til den nye produktionslinje PO-anlæg til genindvinding af hård plast (PO). Revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41 og 41b omfatter tillige revurdering af virksomhedens udledningstilladelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 34, stk. 4. Afgørelsen er offentliggjort i Stevnsbladet og på kommunens hjemmeside under høringer og offentliggørelse ( den [DATO]. Påbud om revurdering af miljøgodkendelsen har været varslet i brev til virksomheden af 10. oktober 2012 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 75. Med meddelelse af ny miljøgodkendelse bortfalder miljøgodkendelsen fra den 30. november I den revurderede miljøgodkendelse er indarbejdet godkendelse af en ny produktionslinje på virksomheden (PO-anlæg). Vilkår i nærværende tilladelse, der vedrører virksomhedens POanlæg, er derfor omfattet af 8-års retsbeskyttelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 41a. Øvrige vilkår i godkendelsen, som ikke vedrører virksomhedens PO-anlæg, herunder standardvilkår, er alle meddelt som påbud som led i revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse. Disse vilkår i den revurderede miljøgodkendelse er ikke omfattet af 8 års retsbeskyttelse. Afgørelse vedrørende flytning af kværn til blandehal Virksomheden har siden meddelelsen af den eksisterende godkendelse i 2004 flyttet en kværn til blandehallen. Stevns Kommune vurderer, at flytningen ligger indenfor rammerne af den eksisterende miljøgodkendelse fra 2004, da flytningen ikke medfører ændringer i emissioner og støjbelastning af omgivelserne. Stevns Kommune meddeler derfor afgørelse om, at flytningen af kværnen til blandehallen ligger indenfor rammerne af miljøgodkendelsen fra 30. november 2004 og dermed er omfattet af nærværende revurdering af miljøgodkendelsen. 2.1 Tilslutningstilladelse Påbud om revurdering af tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandssystem er meddelt i henhold til 30, stk. 1, i miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Afgørelsen er offentliggjort i Stevnsbladet og på kommunens hjemmeside under høringer og offentliggørelse ( den [DATO]. Side 11 af 54

12 Virksomheden har været orienteret om, at revurdering af miljøgodkendelsen også vil omfatte revurdering af tilslutningstilladelsen fra Varsling af påbud om revurdering af tilslutningstilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens 75 er foretaget samtidig med partshøring af udkast til den revurderede miljøgodkendelse inkl. revurderet tilslutningstilladelse og udledningstilladelse. Tilslutningstilladelsens vilkår er ikke omfattet af retsbeskyttelse i en fast tidsperiode. Nærværende tilladelse erstatter tidligere meddelte tilslutningstilladelse fra juni 2007 for spildevand fra virksomheden Expladan A/S. Side 12 af 54

13 3. Vilkår for miljøgodkendelsen Vilkår uden mærkning er Miljøstyrelsens standardvilkår for branchen. Vilkår mærket med * er justeret i forhold til standardvilkårene for branchen. Vilkår mærket med ** supplerer Miljøstyrelsens standardvilkår. 3.1 Generelt 1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.** 2. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. - Indstilling af driften for en længere periode. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.** 3. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. 4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»befæstet areal«menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»tæt belægning«menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 1.6 Indretning og drift 5. Der skal på anlægget foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld 6. Virksomheden må være i drift mandag til fredag fra kl. 7-18** 7. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsarter/-fraktioner. Oplag af affaldsfraktioner må maksimalt udgøre nedenstående mængder:* Affaldsart(er) Maksimalt oplag (tons) Hård plast (PO) 1000 PET PET er et termoplastprodukt i polyesterfamilien. Side 13 af 54

14 8. Plastaffald, som modtages til pakning og forsendelse uden videre forarbejdning på virksomheden, må maksimalt udgøre 10 % af det tilladte råvareoplag angivet i vilkår 7**. 9. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder. 10. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning. 11. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form. 12. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. posefiltre, et vandings-/sprinklersystem eller anden støvbegrænsende teknik.* 13. Helt eller delvist forarbejdede varer skal oplagres indendørs i afgrænsede dertil udlagte områder samt i bigbags eller siloer for at hindre spredning af varerne.** 14. Oplag af råvarer skal ske i afgrænsede dertil udlagte områder på virksomheden, hvor spredning af råvarer hindres ved brug af effektiv teknik (f.eks. afskærmning med net, halvtag eller tilsvarende). Råvarer skal til enhver tid holdes på virksomhedens egen grund. Ved valg af teknik skal det sikres, at denne fungerer tilstrækkelig effektivt til at undgå spredning af plast uden for virksomhedens areal og hvis dette ikke er tilfældet, må der iværksættes andre tiltag/teknikker til at hindre vindbåren spredning af plast.** 15. Hvis virksomheden ikke er i stand til at opbevare råvarer udendørs uden spredning til omgivelserne, skal råvarer enten opbevares i lukkede beholdere eller indendørs.** 16. Transport af plast ved brug af truck eller transportbånd/indføringsanlæg må ikke give anledning til spredning af plast til omgivelserne. Transportprocesserne skal derfor indrettes, så spredning af plast til omgivelserne ikke forekommer, f.eks. ved opsætning af overdækning (tag, presenning eller tilsvarende) over transportbånd/indføringsanlæg.** 3.2 Støj 17. Aktiviteten med nedfald af større stykke hård plast, som foregår umiddelbart øst for indføringsanlægget til PO-hallen, må maksimalt være i drift i samlet 15 minutter per dag.** Side 14 af 54

15 18. Støjgrænse i forhold til skel til naboejendomme på Hyldevænget og Ærøvej angivet ved referencepunkt R3 og R5 i støjkortlægningen, jf. bilag 7 og Nymøllevej angivet som referencepunkt R6 jf. bilag 13.** Grænseværdierne er angivet som det ækvivalente støjniveau i db(a). Dag Tidsrum Støjgrænse Reference-tidsrum* Mandag - fredag kl db(a) 8 timer Tabel 2. Grænseværdierne skal overholdes i forhold til skel til skel til naboejendomme på Hyldevænget og Ærøvej angivet ved referencepunkt R3 og R5 i støjkortlægningen, jf. bilag 7 og Nymøllevej angivet som referencepunkt R6 jf. bilag 13 De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede støjniveauer i db(a) beregnet i punkter 1,5 meter over det omgivende terræn. *Referencetidsrummet angiver længden af det mest støjbelastede tidsrum, hvor grænseværdierne skal overholdes. 19. Støjgrænse for naboejendomme på Industrivej angivet ved referencepunkt R1, R1F, R2, R4 og R4F i støjkortlægningen, jf. bilag 7.** Dag Tidsrum Støjgrænse Reference-tidsrum* Mandag fredag kl db(a) 8 timer Tabel 1. Grænseværdierne skal overholdes i forhold til skel til naboejendomme på Industrivej angivet ved referencepunkt R1, R1F, R2, R4 og R4F i støjkortlægningen, jf. bilag 7. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede støjniveauer i db(a) beregnet i punkter 1,5 meter over det omgivende terræn. *Referencetidsrummet angiver længden af det mest støjbelastede tidsrum, hvor grænseværdierne skal overholdes. 20. Virksomheden skal (jævnfør støjkortlægning og handlingsplan henholdsvis bilag 7 og 8 til nærværende godkendelse) ved måling i beregningspunkt R3 dokumentere hvorvidt der skal gives tonetillæg, som skal indregnes i belastningen af dette punkt. Dokumentation skal sendes til Stevns Kommune senest 3 måneder efter at miljøgodkendelsen er meddelt. ** 21. Virksomheden skal senest 6 måneder fra meddelelse af nærværende godkendelse have fuldført trin 1 i virksomhedens handlingsplan for støjdæmpende tiltag, vedlagt som bilag 8 i nærværende godkendelse. Når hele eller dele af aktiviteterne i trin 1 er gennemført skal virksomheden sende en skriftlig beskrivelse og redegørelse for de udførte aktiviteter til Stevns Kommune. Derudover skal virksomheden fremsende en tidsplan for udførelse af de øvrige trin (2-5) i handleplanen til Stevns Kommune. Tidsplanen skal senest fremsendes til kommunen i forbindelse med, at aktiviteterne i handleplanens trin 1 er fuldført.** 22. Stevns Kommune kan ved begrundet mistanke om væsentlige gener fra virksomheden i form af lavfrekvent støj og/eller vibrationer i omgivelserne kræve dokumentation (måling/ Side 15 af 54

16 beregning) for, at lavfrekvent støj/vibrationer fra virksomheden overholder Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier.** 3.3 Luftforurening 23. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. 24. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område. 25. Støvproducerende afsnit på virksomheden skal indrettes, således at støvemission begrænses mest muligt. Dette kan ske ved brug af posefiltre eller anden teknik og/eller metode med mindst samme støvreducerende effekt.** 26. Virksomheden skal føre kontrol med filtre for f.eks. lækager i blanderiet og ved PET-anlægget jf. leverandørens anvisninger.** 27. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorteringsog håndteringsaktiviteterne. 28. Stevns Kommune kan forlange, at virksomheden udarbejder en handleplan for begrænsning af støvgener fra virksomheden. Handleplanen skal sendes til Stevns Kommune, som vurderer, om de valgte tiltag er tilstrækkelige til at reducere støvgenerne fra virksomheden.** 3.4 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 29. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. 30. Fejleverancer og frasorterede materialer som f.eks. jern og metal, batterier, ledninger og træ skal opbevares og håndteres på et areal med tæt belægning samt fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenet inert affald som f.eks. glas.* 31. Spildolie, kemikalier og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet Side 16 af 54

17 således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder. Afgrænsning kan f.eks. ske ved opkant.* 32. Tætte belægninger skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 3.5 Udledning af overfladevand 33. Regnvand (tag- og overfladevand) fra et befæstet areal på ca. 2 ha udledes fra virksomheden Expladan Recycling A/S til recipienten Hårlev Bæk.** 34. Der skal installeres en afspærringsventil eller tilsvarende på afløbet, så udledningen til recipienten Hårlev Bæk kan stoppes i forureningssituationer, f.eks. ved større olieudslip.** 35. Der må på intet tidspunkt udledes plaststykker o.l. med tag- og overfladevandet til recipienten Hårlev Bæk. Inden udledning til recipient skal alt tag- og overfladevand passere en filterpose i regnvandsbrønde eller tilsvarende teknik med mindst samme effekt for frasortering af plast. Den anvendte teknik skal være tilstrækkelig effektiv til at sikre, at der på intet tidspunkt udledes plaststykker eller lignende til recipienten. ** 36. Udledningen må ikke give anledning til forekomster af flydestoffer og aflejringer i vandløbet.** 37. Såfremt Stevns Kommune konstaterer, at recipienten ikke har tilstrækkelig hydraulisk kapacitet til at håndtere udledningen af tag- og overfladevand fra virksomheden, kan Stevns Kommune pålægge virksomheden at etablere forsinkelse på udledningen i form af regnvandsbassin eller tilsvarende. Dette gælder uanset om virksomheden bidrager helt eller kun delvist til problemer i forhold til recipientens hydrauliske kapacitet.** 38. Virksomheden skal vedligeholde og sikre en effektiv funktion af filterposer i regnvandsbrønde eller anden valgt teknik til frasortering af plast o.l. (jf. vilkår 35), som overfladevandet føres igennem inden udledning i recipienten. Virksomheden skal tilse og kontrollere den valgte teknik (f.eks. filterposer) mindst en gang ugentligt.** 3.6 Affald 39. Virksomheden skal sortere affald stammende fra virksomhedens drift og produktion i fraktioner af samme affaldstype. Som minimum skal affald sorteres i følgende adskilte fraktioner:** Pap Småt brændbart Jern og metal Batterier Side 17 af 54

18 40. Affald skal opbevares i dertil egnede afgrænsede områder eller containere, som er sikret mod vindbåren spredning af affaldet.** 41. Virksomhedens drift og aktiviteter må ikke give anledning til vindbåren spredning af plast og plastfolie, etiketter og lign. til omgivelserne.** 42. Hvis Stevns Kommune vurderer, at spredning af plast og plastfolie (jf. vilkår 41) forekommer i væsentligt omfang, kan Stevns Kommune kræve, at virksomheden udarbejder en handleplan for begrænsning af vindbåren spredning af plast mv. på virksomheden. Handleplanen skal sendes til Stevns Kommune senest 14 dage efter kommunen har påkrævet, at virksomheden udarbejder en handleplan. Kommunen vurderer herefter, om de valgte tiltag er tilstrækkelige til at reducere den vindbårne spredning af plast og plastfolie på virksomheden.** 3.7 Egenkontrol Støj 43. Til kontrol af om vilkår 18 og 19 er overholdt, eller såfremt virksomhedens aktivitet efter tilsynsmyndighedens vurdering giver anledning til støjgener i området, kan kommunen kræve dokumentation på overholdelse gennem måling og/eller beregning. Målingerne/beregningerne skal foretages på et tidspunkt, hvor virksomheden er i normal drift, og foretages efter de retningslinjer, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder. Målingerne skal udføres af et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at foretage miljømålinger af ekstern støj. Et eksemplar af målerapporten skal sendes til Stevns Kommune, senest 1 måned efter virksomhedens modtagelse af rapporten. Giver måling og/eller beregning anledning til, at det påvises, at der sker overskridelse af virksomhedens støjvilkår, skal virksomheden samtidig med fremsendelse af måling og/eller beregning fremsende en handlingsplan, der beskriver, hvilke tiltag virksomheden agter at foretage for at kunne overholde støjvilkår. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.** 44. Støjdokumentationen kan gentages, når de i handlingsplanen jf. vilkår 21 tiltag er gennemført eller hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet jf. vilkår 43.** Jord- og grundvand 45. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte belægninger samt gruber. Dette kan gøres etapevist. Side 18 af 54

19 Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år. 3.8 Driftsjournal 46. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:* - Mængden af hver af de oplagrede godkendte plasttyper (jf. vilkår 7) skal registreres ved udgangen af hvert kvartal. - Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af tætte belægninger eller gruber. - Dato for og resultat af kontrol med filtre i hal med PO-anlæg og PET-anlæg. - Modtaget plastmaterialer og øvrigt affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. vilkår 7, og oplysning om, hvordan det blev håndteret og bortskaffet. - Kontrol af filterposer i udledningen af overfladevand dato og tilstand af poser, herunder om der er foretaget udskiftning af filterposer. Ved anvendelse af anden teknik end filterposer: Dato for kontrol samt tilstand/funktion noteres, herunder eventuel foretaget vedligeholdelse. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 3.9 Driftsforstyrrelser og uheld 47. Virksomheden skal have en procedure for håndtering af driftsforstyrrelser og uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. Proceduren skal beskrive, hvordan risiko for forurening af omgivelserne skal begrænses, herunder hvilke tiltag der skal iværksættes. Om nødvendigt skal der spærres for udløbet til recipienten Hårlev Bæk og/eller for afløbet til offentlig kloak. Endvidere skal proceduren beskrive hvilke myndigheder, der skal underrettes.** Hvis der på virksomheden er indtruffet driftsforstyrrelser og uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det, skal virksomheden udarbejde en skriftlig redegørelse for hændelsen, som skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 14 dage efter, at hændelsen er indtruffet. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.** Side 19 af 54

20 4. Vilkår for tilslutningstilladelsen 4.1 Tilladelsens omfang 48. Tilladelsen omfatter afledning til offentlig spildevandskloak (Strøby Ladeplads renseanlæg) af processpildevand fra virksomheden Expladan Recycling A/S, Industrivej 20-22, 4652 Hårlev (matr. nr. 9u og 9ac, Hårlev By, Hårlev). 49. Processpildevand (vaskevand fra PET- og PO-anlæg) skal afledes til den offentlige spildevandskloak. Sanitært spildevand skal afledes særskilt til den offentlige spildevandskloak. 4.2 Generelt 50. Udvidelser eller driftsmæssige ændringer, som har indflydelse på sammensætningen af spildevandet, må ikke foretages, før Stevns Kommune har givet tilladelse hertil. 51. Det skal være muligt øjeblikkeligt at tilbageholde virksomhedens processpildevand før tilledning til det offentlige spildevandssystem, f.eks. ved opsætning af spærreventil eller tilsvarende teknik. 4.3 Indretning og drift 52. Indholdet af partikler (plast, lim, papir) i processpildevandet skal tilbageholdes, inden spildevandet tilsluttes til offentlig kloak, f.eks. ved anvendelse af flokkuleringstank eller tilsvarende teknik med minimum samme effekt for tilbageholdelse af partiklerne. 53. Der skal være en prøvetagningsbrønd eller tilsvarende på afløbssystemet for virksomhedens processpildevand umiddelbart inden tilløb til offentlig kloak. Fra prøvetagningsbrønden skal der kunne udtages flowproportionale prøver, som er repræsentative for virksomhedens spildevand, der afledes til offentlig kloak. Prøvetagningsbrønden skal altid være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 54. Ved skift af skumdæmpningsmiddel eller ønske om anvendelse af rengørings- og sæbeprodukter skal disse godkendes af Stevns Kommune forinden ibrugtagning. Virksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere, at de anvendte produkter er vurderet i forhold til bedste tilgængelig teknologi, herunder at afledningen af stoffer, der er uønskede i spildevandet, er begrænset mest muligt. Brug af andre produkter skal være ABC-karakteriseret jf. Miljøstyrelsens vejledning 11 nr. 2, 2006, for indhold af miljøfremmede stoffer, forinden brug og godkendes af Stevns Kommune. 11 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006: Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Side 20 af 54

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt revurdering af tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt revurdering af tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt revurdering af tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Maj 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Indholdsfortegnelse VVM SCREENING - EXPLADAN RECYCLING A/S - PO-LINIE GENEREL BESKRIVELSE... 2

Indholdsfortegnelse VVM SCREENING - EXPLADAN RECYCLING A/S - PO-LINIE GENEREL BESKRIVELSE... 2 VVM SCREENING - EXPLADAN RECYCLING A/S - PO-LINIE Indholdsfortegnelse GENEREL BESKRIVELSE... 2 PRODUKTIONEN I PO-HAL... 2 LÆSNING, PAKNING OG OPBEVARING... 2 INTERN TRANSPORT... 2 FYRINGSANLÆG... 2 SPILDEVAND...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Miljøgodkendelse Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Dato: 24. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/20703 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern KS: DTP Direkte

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg 5. september 2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1565 bv, Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 31.85.77.91 P-nummer: 1.015.572.511 Listepunkt

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk 9. juli 2015 Stamoplysninger Virksomhedens

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å.

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å. Forsyning Ballerup A/S. Ågerupvej 84-86. 2750 Ballerup. MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 1. december 2014 Tlf. dir.: 41750124 E-mail: sbj@balk.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Blenstrup Maskinstation, Horsensvej 7, Blenstrup

Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Blenstrup Maskinstation, Horsensvej 7, Blenstrup Center Natur og Miljø BLENSTRUP MASKINSTATION A/S Horsensvej 7 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.35.00-K08-3944-10 Ref.: Lene Lauridsen

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Tilslutningstilladelse. For. PP Galvano Ophæng ApS. Industrivej Slangerup

Tilslutningstilladelse. For. PP Galvano Ophæng ApS. Industrivej Slangerup Tilslutningstilladelse For PP Galvano Ophæng ApS Industrivej 22 3550 Slangerup Captia sag: 010733-2010 Udarbejdet af: ahjen KS af: kbech Godkendt af ahjen Frederikssund Kommune 2014 Indhold Datablad...

Læs mere

A) oplag af brændbart affald, Bodøvej 18 ( Slaggeplads ), 5700 Svendborg (CVR nr. 33054521 p. nummer 1019614219) 22.

A) oplag af brændbart affald, Bodøvej 18 ( Slaggeplads ), 5700 Svendborg (CVR nr. 33054521 p. nummer 1019614219) 22. Svendborg Kraftvarme A/S Bodøvej 15 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse af/til: industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods Krenkerupvej 33 4990 Sakskøbing 26. JUNI 2014 TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods har den 28. februar 2014 søgt om

Læs mere

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej 7 3550 Slangerup Captia: 018944-2013 Udarbejdet af: MFJEL Kontrolleret af: AHJEN Godkendt af: MFJEL Tilslutningstilladelse for Kosakgårdens Slagteri,

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene Sagsnr.: 13/42617 KS: thgr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 11006 og 11037 versionsnr.: 1.5 09-03-2013,

Læs mere

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik April 2017 Miljø & Teknik Spildevandstilladelse til Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Vaskeplads TITEL OG DATO ENHEDENS

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Miljøgodkendelse. Kallerup Grusgrav A/S - anlæg til nedknusning af beton, brokker og tegl Baldersbuen 16 A 2630 Taastrup

Miljøgodkendelse. Kallerup Grusgrav A/S - anlæg til nedknusning af beton, brokker og tegl Baldersbuen 16 A 2630 Taastrup Miljøgodkendelse Kallerup Grusgrav A/S - anlæg til nedknusning af beton, brokker og tegl Baldersbuen 16 A 2630 Taastrup Vilkår gældende fra den 29. juni 2016 Udarbejdet af Arne Schøller Larsen Natur- og

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 TEKNIK OG MILJØ Dato: 25. november 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-24-13 Miljøgodkendelse Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 Granvænget 15 og 16 Hedelandsvej 4 7400 Herning Herning Kommune

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Dato: 13. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Anlæg for modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald Dalsvej 13b og

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Tillæg til miljøgodkendelse Dato: 21. juni. 2016 Godkendelse af: Tankanlæg til Adblue Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund CVR-nummer: 23343118

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Etablering af anlæg til behandling af bygningsaffald,

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 15. august 2013 1 Sagsnr.: MIL/00/02532 Journalnr.: 09.02.16G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S

MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S Godkendelsen omfatter Randers Stevedore A/S aktiviteter på matr. 568 bm RM, Tronholmen 49, 8960 Randers Sø med håndtering af ikke-farligt brandbart affald. Dato:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion.

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion. Returadresse: Teknik og Miljø - Team Natur og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg BRENNTAG NORDIC A/S Borupvang 5 B 2750 Ballerup DATO 1. april 2014 SAGS NR. 326-2014-3955 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg. 13o, Valløby By, Valløby. Tilladelsesdato: 19. august 2015

Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg. 13o, Valløby By, Valløby. Tilladelsesdato: 19. august 2015 CASPAR HALL MØLLEHØJEN 1 4600 KØGE 15. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2392 Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Mail: mail@tpc24.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-3-14

Læs mere

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse af: Genwin A/S Industrivænget 6-8, matr.

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Udendørs vil der foregå modtagelse af beton, fliser og Tegl. Samt træ. Træet ønskes desuden neddelt

Udendørs vil der foregå modtagelse af beton, fliser og Tegl. Samt træ. Træet ønskes desuden neddelt Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Der søges om etablering af en virksomhed der modtager sortere, presser og oplager ikke farligt industriaffald. I begrænset mængde vil der dog blive modtaget

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Miljøgodkendelse KC Nedbrydning, Kronborgvej 6A, 6600Vejen.

Miljøgodkendelse KC Nedbrydning, Kronborgvej 6A, 6600Vejen. VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ ERHVERVSMILJØ Dato: 16.08.16 KC Nedbrydning Kronborgvej 6A 6600 Vejen Sagsnr.: 14/43832 E-mail: teknik@vejen.dk Web: www.vejen.dk Tlf: 7996 5000 Miljøgodkendelse KC Nedbrydning,

Læs mere