Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1"

Transkript

1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte ferskenge med græssende køer og velduftende høslæt er borte. Gyllelandbruget har også holdt sit indtog her. Siden 1992 har manglende politisk mod givet frit spil for en omfattende oppløjning af det gamle kulturlandskab, og under 10 procent uberørte marskenge skønnes at have overlevet de sidste 15 års opdyrkning. Af hektar naturbeskyttet marsk er mindre end 1000 hektar intakt i naturhistorisk forstand. Selv ikke Tøndermarsken, der blev naturfredet i 1988 som et værdifuldt kultur- og naturlandskab, har været i stand til at beholde de oprindelige værdier. Overalt har det stadig mere intensive landbrug fået lov til at udfolde sig. Prisen har været en stærkt forarmet natur. Hverken storken, kobbersneppen, brushønen eller engrylen trives i det landskab, som den moderne agroindustri efterlader sig. Selv en karakterfugl som viben er raslet ned i antal. Marsken med det rige fugleliv findes i dag kun som et begreb inde i vore hoveder og som farvestrålende reklamebilleder på mælkekartoner og i turistbrochurer. Som en lillebitte, funklende oase i den monotone markplan, der har fortrængt de traditionsrige marskenge, har staten indrettet en klæggrav ude ved Rejsby-diget syd for Ribe efter nogenlunde samme designprincipper som for Sneum Digesø nord for Ribe. Den officielle betegnelse for lokaliteten er der ikke fuld enighed om. Gl. Hviding Digesø er det nye navn, mens mange lokale stadig omtaler stedet som Rejsby Klæggrav. Fremtiden vil vise, hvilken version der bliver den mest anvendte. Umiddelbart vil Gl. Hviding Digesø (Rejsby Klæggrav) Klæggravsområde på 28 hektar i naturvenligt design fra Ejeren er Skov- og Naturstyrelsen. Ortografiet er fra Esbjerg og Tønder kommuner. Koordinater: , de fleste nok finde»digesø«mere poetisk end»klæggrav«. Der er tale om et 28 hektar stort område, hvor der er gravet klæg til forstærkning af diget. De 16 hektar er vandflade, mens resten er lavtliggende græsarealer. I søen er der bygget tre mindre øer. Sagsbehandling og projektering blev foretaget af de daværende Ribe og Sønderjyllands amter, mens arbejdet på byggepladsen blev gennemført i 2007 under ledelse af Skov- og Naturstyrelsen, der nu ejer arealet. Prisen har været 1 mio. kr. Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

2 Sluse var der rejst en barakby til arbejderne, som vandmasserne nu væltede ind over. De fortvivlede jordarbejdere forsøgte desperate at redde sig ind i land, men forgæves. Nitten af dem omkom og kun en enkelt overlevede. Der er rejst en mindesten over ofrene for denne tragedie ude ved slusen. I nyere tid har der været digebrud ved Rejsby i januar 1976, hvor der også skete omfattende skader på de fleste andre diger i hele Vadehavsregionen. Igen i 1999 skete der digebrud ved Rejsby, hvor havet også gik ind. Dette foto er mærket»rejsby Sluse 1923«i Hedeselskabets arkiv, men om det er optaget før eller efter den tragiske 30. august, oplyses ikke. Foto: Hedeselskabet. Det svageste led Det var de store stormfloder i 1909 og 1911, der gav stødet til, at Ribemarsken blev inddiget i og Ballum-marsken i Straks efter genforeningen af Sønderjylland med resten af Danmark i 1920 nedsatte Rigsdagen et udvalg, der skulle udarbejde forslag til sikring af hele marsken, og loven om opførelsen af Rejsby-diget blev vedtaget i maj Rigsdagen vedtog, at der skulle opføres 13,4 kilometer dige med sluser ved Rejsby å og Vester Vedsted bæk. Ved udløbet af Brøns Å fandtes der allerede en sluse. Byggeriet gik i gang i sommeren 1923, men allerede 30. august blev byggepladsen ramt af en frygtelig tragedie. Fra morgenstunden blæste det voldsomt op, og hen på eftermiddagen steg havvandet til godt fire meter over dagligt vande, og snart skyllede havet ind over de lavtliggende arealer og helt op til Rejsby. Da digebyggeriet lige var begyndt, lå marsken stort set ubeskyttet hen. Ved byggepladsen ude ved Rejsby Gl. Hviding Digesø blev anlagt efter alle kunstens regler i sommeren Udformningen af klæggraven med flere øer og en bugtet kystlinie er tydeligvis inspireret af designet i Sneum Digesø, der er et af de mest spændende natursteder i den opdyrkede marsk. Foto: John Frikke. Flot design med få mangler Den nye klæggrav er indrettet som en fuglevenlig lokalitet med tydelig inspiration fra Sneum Digesø, der stod færdig i Det naturvenlige design har allerede nu demonstreret sin store effekt. Til trods for at Gl. Hviding Digesø kun har en 16 hektar stor vandflade, indtager lokaliteten alligevel en flot 4. plads på listen over flest fuglearter set ved de 71 nye danske søer. Siden etableringen i 2007 er der rapporteret 217 forskellige fugle fra stedet. Førstepladsen indtages i øvrigt af Sneum Digesø, der har scoret hele 264 arter siden På et par punkter halter designet dog ved Gl. Hviding Digesø. Området er endnu ikke indhegnet, så umiddelbart færdes folk og hunde over hele fladen. Det betyder, at de store flokke af ænder, gæs og vadefugle, der forsøger at finde lidt fred og ro på stedet, gang på gang skræmmes bort. Søen vil angiveligt blive indhegnet i løbet af 2009 og udbudt som græsningsareal fra 2010 af Skov- og Naturstyrelsen. Man har allerede etableret to kunstige rævegrave i området, så man kan kontrollere rævebestanden. Problematisk er det også, at man kan køre og gå rundt om lokaliteten. Der er delte meninger om, hvor stor forstyrrelsen er, men da der er tale om en privat markvej langs østsiden af søen, kan den ikke bare lukkes, siger Skov- og Naturstyrelsen. Iøvrigt mener man, at problemet er»vildt over- 2 DET TABTE LAND sydjylland Kjeld Hansen Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk

3 drevet«, og at det»stort set«kun er fuglekikkere og styrelsens egne folk, der kører i bil rundt om søen. Uanset hvem der kører hvor og i hvilke biler, kan der ikke herske tvivl om, at man med stor fordel kunne»frede«hele østsiden, der vender ind mod den gamle Kong Christian X Kog, som markerne kaldes. Det vil give lokaliteten langt større dybde, så mere følsomme fugle og dyr også tør opholde sig på stedet. Vælger man en effektiv og synlig hegning, har man samtidig gjort klar til at sætte kreaturer eller får ud i området som græssende naturplejere. På samme måde som ved Sneum Digesø er der ikke behov for særlige arrangementer for at overskue lokaliteten. Der tjener selve diget som en fortræffentlig udsigtsplatform. Man kunne dog godt bruge en smule informations materiale om selve stedet og måske også lidt om Rejsby-digets dramatiske historie gennem de seneste 100 år. Skal der anlæg- ges flere naturvenlige klæggrave, ville det være en rigtig god ide at engagere turistcheferne i Vadehavsregionen til at rådgive om publikumsfaciliteter og informationsmaterialer. En perlekæde af digesøer fra Esbjerg til grænsen vil bidrage ganske betydeligt til den ønskede branding af regionen, som turisterhvervet er meget optaget af. Gl. Hviding Digesø er et godt eksempel til efterfølgelse. Kilder Forfatterens besøg på lokaliteten, 11. aug Pers. mail fra Jens Hjerrild Hansen, Skov- og Naturstyrelsen, 19. juni Pers. medd. John Frikke, tidl. ansat ved Ribe Amt. Rasmussen, L.M. & Thorup, O. (1998): Ynglefugle i Vadehavet, Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU 229: 101 s. naturpolitik_nyheder/dokumenter/ Toendermarsken28november2003.pdf Selv en meget almindelig vadefugl som rødben er hårdt ramt af opdyrkningen i marsken. Bestanden er gået tilbage med hele 44 procent siden 1996 og tæller nu færre end 1600 par i hele Vadehavsregionen. Foto: John Frikke. Digesøerne i marsken får stadig større betydning i takt med at det originale marsklandskab tømmes for sit naturindhold. Det forekommer at være en indlysende god ide og ganske ligetil at anlægge en perlekæde af disse søer. En sø for hver 10 kilometer langs Nordsøcykelruten lige bag havdigerne vil i sig selv skabe en formidabel attraktion og en mærkbar styrkelse af biodiversiteten i hele regionen. Foto: John Frikke. Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 3

4 Fuglelivet i dag Med tilladelse fra Dansk Ornitologisk Forening bringes her et uddrag af DOF-basen, der rummer et meget stort antal fugleobservationer fra alle betydningsfulde fuglelokaliteter i landet. Ønskes der en detaljeret og aktuel status for fuglelivet ved Gl. Hviding Digesø, så brug dette link: Herunder ses en oversigt over de 217 fuglearter (og racer), som er registreret fra Gl. Hviding Engsø pr. 20. oktober I parentes ses antallet af observationer og individer i alt. Rødstrubet Lom (28/28) Sortstrubet Lom (2/2) Lille Lappedykker (41/104) Toppet Lappedykker (236/337) Gråstrubet Lappedykker (1/2) Sorthalset Lappedykker (13/23) Skarv (396/1307) Skarv, Mellemskarv (104/366) Skarv, Storskarv (9/12) Rørdrum (13/13) Silkehejre Sølvhejre (5/8) Fiskehejre (553/948) Sort Stork Skestork (8/17) Knopsvane (537/2362) Sortsvane (1/2) Pibesvane (22/96) Sangsvane (45/462) Kortnæbbet Gås (50/1434) Blisgås (32/321) Grågås (293/5897) Snegås (1/2) Canadagås (4/15) Bramgås (121/27408) Knortegås, Lysbuget (2/8) Knortegås, Mørkbuget (31/468) Nilgås (67/164) Rustand (11/20) Gravand (571/8147) Pibeand (376/16354) Knarand (236/1037) Krikand (310/6478) Gråand (711/13245) Spidsand (99/903) Atlingand (32/55) Skeand (119/422) Taffeland (73/349) Troldand (345/2651) Bjergand (47/194) Ederfugl (18/431) Sortand (14/23) Hvinand (236/911) Lille Skallesluger (66/86) Toppet Skallesluger (11/22) Stor Skallesluger (248/3099) Hvepsevåge (1/3) Havørn (20/25) Rørhøg (183/240) Blå Kærhøg (78/80) Hedehøg (51/55) Duehøg (9/10) Spurvehøg (85/104) Musvåge (144/191) Fjeldvåge (61/65) Fiskeørn (10/10) Tårnfalk (227/353) Dværgfalk (68/71) Lærkefalk (4/4) Jagtfalk Vandrefalk (59/65) Agerhøne (6/20) Vagtel (4/4) Fasan Vandrikse (5/7) Grønbenet Rørhøne (21/21) Blishøne (674/10578) Trane (2/7) Strandskade (444/5583) Klyde (395/11049) Lille Præstekrave (299/753) Stor Præstekrave (271/1915) Stor Præstekrave, Stor Præstekrave, Nordlig (10/25) (20/274) Hjejle (321/21078) Strandhjejle (71/265) Vibe (731/30400) Islandsk Ryle (51/623) Sandløber (3/3) Dværgryle (91/409) Temmincksryle (101/477) Stribet Ryle Krumnæbbet Ryle (42/141) Sortgrå Ryle Ryle (352/10780) Ryle, Nordlig (2/6) Kærløber (3/5) Brushane (198/1307) Enkeltbekkasin (3/3) Dobbeltbekkasin (204/2375) Skovsneppe Stor Kobbersneppe (35/52) Stor Kobbersneppe, Lille Kobbersneppe (40/169) Småspove (70/184) Storspove (198/1473) Sortklire (105/264) Rødben (304/1597) Rødben, (22/76) Rødben, Islandsk (17/65) Hvidklire (213/1010) Svaleklire (97/214) Tinksmed (30/50) Mudderklire (231/1010) Stenvender (37/86) Odinshane (2/3) Mellemkjove (2/2) Kjove (3/4) Sorthovedet Måge (4/7) Dværgmåge (28/92) Hættemåge (656/27177) Stormmåge (707/100748) Sildemåge (162/373) Sildemåge, Britisk (9/20) (4/10) Sildemåge, Nordsøsildemåge Middelhavssølvmåge (4/4) Sølvmåge (768/13403) Kaspisk Måge (3/3) Svartbag (455/866) Ride (6/6) Splitterne (1/2) Fjordterne (188/909) Havterne (75/279) Dværgterne (56/134) Sortterne (6/11) Hvidvinget Terne (3/11) Alk Klippedue/Tamdue (14/130) Tamdue (4/25) Huldue (8/11) Ringdue (37/82) Tyrkerdue (3/4) Turteldue (2/2) Gøg (83/106) Mosehornugle (16/19) Mursejler (27/102) Isfugl (19/19) Sanglærke (583/2057) Bjerglærke (108/918) Digesvale (63/299) Landsvale (296/8182) Bysvale (106/1380) Skovpiber (10/23) Engpiber (534/4993) Rødstrubet Piber Skærpiber (133/261) Gul Vipstjert (53/188) Gulhovedet Nordlig (179/393) (3/7) Bjergvipstjert (7/7) Hvid Vipstjert (437/2542) 4 DET TABTE LAND sydjylland Kjeld Hansen

5 Hvid Vipstjert, Hvid Vipstjert, Sortrygget (3/13) (11/11) Gærdesmutte (58/70) Jernspurv (4/4) Rødhals (96/132) Blåhals (11/15) Blåhals, Sydlig (97/114) Husrødstjert (2/2) Rødstjert (9/19) Bynkefugl (34/81) Sortstrubet Bynkefugl Sortstrubet Bynkefugl, Europæisk (3/3) Stenpikker (84/239) Stenpikker, Solsort (65/148) Sjagger (23/272) Sangdrossel (37/76) Vindrossel (23/101) Græshoppesanger (13/13) Sivsanger (138/185) Kærsanger (22/28) Rørsanger (223/858) Drosselrørsanger (35/35) Gulbug (2/2) Gærdesanger (4/5) Tornsanger (161/294) Havesanger (3/4) Munk (2/2) Gransanger (26/44) Løvsanger (30/100) Fuglekonge (10/38) Rødtoppet Fuglekonge (2/2) Grå Fluesnapper (2/2) Broget Fluesnapper (1/2) Skægmejse (12/33) Sortmejse Blåmejse (140/630) Musvit (16/28) Pungmejse (2/10) Rødrygget Tornskade (1/4) Skovskade Husskade (220/360) Allike (9/63) Råge (2/9) Sortkrage (75/91) Gråkrage (338/913) Ravn (58/122) Gråspurv (3/3) Skovspurv (19/179) Bogfinke (17/46) Kvækerfinke (2/6) Grønirisk (32/194) Stillits (35/104) Grønsisken Tornirisk (265/1275) Bjergirisk (150/3570) Stor Gråsisken (6/40) Dompap Lapværling (33/253) Snespurv (33/289) Gulspurv (38/107) Rørspurv (696/2023) Bomlærke (30/35) Ringdrossel (3/3) Stær (373/49183) Herunder ses en oversigt over de 20 andre dyr (end fugle), som er registreret fra Gl. Hviding Engsø pr. 20. oktober I parentes ses antallet af observationer og individer i alt. Skrubtudse (2/3) Citronsommerfugl) (1/2) Græsrandøje (38/263) Brun Rotte Butsnudet Frø (41/112) Dagpåfugleøje (31/68) Engrandøje Ræv (15/16) Stor Kålsommerfugl (6/10) Admiral (36/70) Okkergul Randøje (5/9) Lækat (2/2) Lille Kålsommerfugl (48/206) Tidselsommerfugl (24/61) Blåfugl (1/2) Kat (2/2) Grønåret Kålsommerfugl (6/16) Nældens Takvinge (46/176) Hare (105/154) Rådyr (22/65) Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 5

Tredje gang så tager vi dig, Slivsø!

Tredje gang så tager vi dig, Slivsø! Allerede inden Hedeselskabet havde kørt gravemaskinerne i stilling ved Slivsø syd for Haderslev, blev det nødvendigt at forhøje statens støttebevilling. Lige fra starten i 1954 var økonomien i udtørringsprojektet

Læs mere

Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord

Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord Sandholm Nor, Noret med Halling Sø, Bruns Nor Vidtstrakt vådområde mellem Harboøre Tange i nord og det høje morænelandskab fra Bovbjerg til Hygum i sydøst.

Læs mere

Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø

Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø Fra tidernes morgen og frem til slutningen af 1500-tallet strakte der sig en fjordarm helt ude fra Als Fjord gennem Mjels Vig og østpå ind i landet

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Eltang Vig var en af landets vanskeligste tørlægninger

Eltang Vig var en af landets vanskeligste tørlægninger Eltang Vig var en af landets vanskeligste tørlægninger Siden midten af 1800-tallet havde lodsejerne omkring Eltang Vig drøftet muligheden for at tørlægge den smalle fjordarm, og i 1871 dannede ni gårdmænd

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

dårligt design i nye søer giver for få fugle

dårligt design i nye søer giver for få fugle f u g l e o g n a t u r 0 3 0 9 3 Kjeld Hansen er journalist og forfatter til en række af de senere års mest omtalte bøger om den hjemlige natur. Han har besøgt samtlige nye og genskabte søer i Danmark

Læs mere

Ynglefugle på Randbøl Hede. - før og nu.

Ynglefugle på Randbøl Hede. - før og nu. Ynglefugle på Randbøl Hede - før og nu. af Hans Jørgen Degn Tommy Kaae Ronni Røjgaard Udarbejdet i 2007 i samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og Skov- og Naturstyrelsen, Randbøl Statsskovdistrikt.

Læs mere

Turrapport. Lesbos. Stortur i dagene 9. maj 16. maj

Turrapport. Lesbos. Stortur i dagene 9. maj 16. maj Turrapport Lesbos Stortur i dagene 9. maj 16. maj 2010 Forsidefoto: Balkan Skakbrætsommerfugl, Melanargia larissa, af Ole Andersen Deltagere: Kære deltager på turen til Lesbos Lesbos er en græsk ø, der

Læs mere

Indpasning af rekreative aktiviteter i forhold til fugleliv og odder i Skjern Å Naturprojekt - en biologisk

Indpasning af rekreative aktiviteter i forhold til fugleliv og odder i Skjern Å Naturprojekt - en biologisk Indpasning af rekreative aktiviteter i forhold til fugleliv og odder i Skjern Å Naturprojekt - en biologisk udredning Faglig rapport fra DMU nr 275 1999 Jesper Madsen Afdeling for Kystzoneøkologi Aksel

Læs mere

UTTERSLEV MOSE - FØR OG NU

UTTERSLEV MOSE - FØR OG NU UTTERSLEV MOSE - FØR OG NU Af Henning Jensen Denne artikel om Utterslev Mose er sammenfattet fra et stort antal tidsskrifter, bøger, rapporter m.v., oplysninger fra mange personer, og personlige observationer

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove 2011 Flemming Ahlmann Hans Christophersen Anton Thøger Larsen Claus Rømer Thorkild Lund Tscherning Clausen Forord Denne overvågningsrapport

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

Bovlundploven vendte op og ned på Nees Vig KJELD HANSEN DET TABTE LAND NORDJYLLAND 1

Bovlundploven vendte op og ned på Nees Vig KJELD HANSEN DET TABTE LAND NORDJYLLAND 1 Det var noget af en julegave, lodsejerne omkring Nees Vig fik i december 1952. To dage før juleaften frigav Statens Landvindingsudvalg det 150.000 kr. dyre afvandingsprojekt for den inddæmmede vig. I nutidskroner

Læs mere

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed 4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed Indledning Danmark hører til blandt de lande, hvis natur i særlig grad er under påvirkning af en intensiv arealudnyttelse. Historisk set er dette forhold et resultat af

Læs mere

Den store hornugle i Sønderjylland

Den store hornugle i Sønderjylland Den store hornugle i Sønderjylland Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann Et møde med den store hornugle (Bubo bubo) på nært hold kan være en uforglemmelig oplevelse. Det direkte blik, med de store orange øjne,

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Vest Stadil Fjord før og efter vandstandshævning

Vest Stadil Fjord før og efter vandstandshævning Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Vest Stadil Fjord før og efter vandstandshævning Faglig rapport fra DMU, nr. 355 [Tom side] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

Fyrets historie kort fortalt Problemer med sand Sandfl ugtsmuseet

Fyrets historie kort fortalt Problemer med sand Sandfl ugtsmuseet Fyrets historie Fyrets historie kort fortalt Lyset i Rubjerg Knude Fyr tændtes første gang den 27. december 1900. Fyret blev bygget på kystskræntens højeste punkt 60 meter over havet og godt 200 meter

Læs mere

Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København

Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København Udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Forsidefoto: Colourbox.com Foto: Ulla Rose Andersen og Jan Fischer Rasmussen,

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger 1 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Maj 2001 2 VEJLEDNING OM BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø-

Læs mere

Mulighedernes jagtformer

Mulighedernes jagtformer Strand- og havjagt Mulighedernes jagtformer Tak fordi vi/jeg måtte komme her for at fortælle om strand- og havjagt, som er en mulighed der står åben for alle jægere i Danmark. Husk at præsentere dig over

Læs mere

Lav selv fuglekasser en vejledning

Lav selv fuglekasser en vejledning Lav selv fuglekasser en vejledning Det er svært at være fugl Mange af de fugle, der yngler i huller, har svært ved at finde egnede steder at yngle. Det skyldes især, at mange skove drives meget intensivt.

Læs mere

LAD DYREUNGERNE VÆRE

LAD DYREUNGERNE VÆRE LAD DYREUNGERNE VÆRE Dyrenes Beskyttelse har vildtplejestationer over hele Danmark. En af stationernes helt store opgaver er at pleje dyreunger, men mange unger burde faktisk slet ikke blive bragt på plejestation.

Læs mere

Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå

Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå Leif Bertelsen På tur - cykeltur Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå 3 På tur - cykeltur Udvalgte jyske Banestier Den Skæve Bane : Grindsted - Langå

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult.

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult. Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150 Af Mette Risager, RisagerConsult RisagerConsult NORDISK MILJØMÆRKNING LIFE Projekt Restaurering af højmoser I Danmark

Læs mere