Regionen har derfor besluttet ikke at søge en ny bevilling til videnscentret, der lukkede 31. december 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionen har derfor besluttet ikke at søge en ny bevilling til videnscentret, der lukkede 31. december 2014."

Transkript

1 Oligofreniforeningen brev af 12. januar til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Baggrunden for brevet Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning har i perioden 1995 til udgangen af 2014 formidlet viden om psykiatriske problemstillinger hos udviklingshæmmede mennesker. Centrets virksomhed har været finansieret af Oligofreniforeningen, Landsforeningen LEV og først og fremmest Sundhedsministeriet (senest ca. 3 mio. kr årligt). Det har herved været muligt at sprede viden om dette vigtige område til et meget stort antal mennesker i hele Danmark via internettet, kursusvirksomhed, bogudgivelser og tidsskriftet ViPu Viden men også ved besvarelse af spørgsmål fra pædagoger, pårørende, læger, socialforvaltninger, politiske beslutningstagere, pressen o.m.fl. Region Midtjylland har hidtil stået som driftsherre for Videnscentret. Regionen har har imidlertid meddelt Sundhedsministeriet, at Region Midtjylland gennem de seneste år har omorganiseret ambulatorier samt arbejdsgange med henblik på bedre behandling til patienterne. Dette har også haft betydning for Videnscentret for Oligofrenipsykiatri, hvorved Region Midtjylland ikke kan videreføre det nuværende Videnscenter i uændret form. Regionen har derfor besluttet ikke at søge en ny bevilling til videnscentret, der lukkede 31. december På den baggrund skrev Oligofreniforeningens formand 12. januar 2015 bl. a. følgende til Sundhedsministeriet: Uddrag af brevet Det [lukningen af centret] ændrer imidlertid ikke på, at der fortsat er et stort behov for udbredelse af viden på dette specielle område af psykiatrien. Det gælder stadig, hvad regionsrådsformand Bent Hansen 1. juli 2010 skrev til daværende indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder:...Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning er sammen med Oligofreniklinikken en stærk faglig dynamo i forhold til udvikling, formidling og implementering af viden såvel nationalt som internationalt i forhold til både behandlere og socialfaglige/pædagogiske medarbejdere, som arbejder med mennesker med udviklingshæmning. I Region Midtjylland vurderer vi, at der på landsplan vil være to forhold, som vil give store udfordringer i den nærmeste fremtid på området for udviklingshæmning og

2 psykiatri: Der vil i stigende grad blive alvorlig mangel på psykiatere med viden på området, idet der aktuelt kun er 5 6 psykiatere i Danmark inden for dette område. Et stort antal socialfaglige/pædagogiske medarbejdere, som arbejder indenfor området, forventes at gå på pension inden for de nærmeste år. Begge forhold vil betyde et markant videns- og kompetencetab i forhold til den behandlingsmæssige og den pædagogiske indsats i forhold til mennesker med udviklingshæmning og psykiatri. Det er derfor en stor udfordring, at bevare viden og kompetence inden for området. Manglende eller forkert psykiatrisk behandling sammen med forfejlet pædagogisk indsats til mennesker med udviklingshæmning og psykisk sygdom medfører alt for ofte en udadreagerende eller selvdestruktiv adfærd en adfærd, der som regel er meget ressourcekrævende. Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning har meget stor anseelse og ekspertise indenfor forskning, formidling og kursus- og uddannelsesaktiviteter på landsplan i forhold til mennesker med udviklingshæmning og psykisk sygdom en ekspertise, som er opbygget gennem mange år. Videnscentret vil være et betydeligt aktiv til fastholdelse og udvikling af den faglige viden, så der også fremover kan ydes en kvalificeret indsats til mennesker med udviklingshæmning og psykisk sygdom i Danmark... De betragtninger, der er anført i tekstanmærkningerne til Finanslov 2011 ( ) har ligeledes fortsat gyldighed:...videnscenter for Oligofreni er det eneste landsdækkende videnscenter vedrørende mennesker med udviklingshæmning og psykisk sygdom. Videnscentret løser en vigtig opgave i forhold til en gruppe mennesker, som er meget udsatte ved at være udviklingshæmmede og samtidig lide af en psykisk sygdom. Der er tale om en forholdsvis lille gruppe mennesker. Derfor er det vigtigt, at den viden og ekspertise, der findes om behandlingen af denne gruppe, samles et sted i landet. Så kan man derfra forestå undersøgelse og behandling, forske inden for området og videreformidle den nyeste viden og ekspertise. Bestyrelsen for Oligofreniforeningen har drøftet den situation, der er opstået, efter videnscentrets lukning. Oligofreniforeningens overvejelser Bortset fra, at er ændres til var i første linie af regionsrådsformandens betragtninger, er bestyrelsen enig i disse, og den finder det ulykkeligt, at personale, der arbejder med udviklingshæmmede mennesker og centrets mange andre brugere,

3 nu fratages en vigtig kilde til information om psykiatriske aspekter ved udviklingshæmning. Herved er der alvorlig risiko for, at udviklingshæmmede menneskers livskvalitet forringes, og det ligger klart indenfor foreningens formålsparagraf at arbejde for en løsning på det problem, der er opstået. Foreningen er derfor villig til snarest muligt at forestå etableringen af et nyt videnscenter for psykiatri og udviklingshæmning under forudsætning af, at det økonomiske grundlag kan sikres, således at de arbejdsopgaver, der er standset/ophørt kan genoptages. Oligofreniforeningen er indstillet på, i hvert fald de første fem år, at yde et årligt driftstilskud på kr., idet det herved forudsættes at Sundhedsministeriet yder et efter arbejdsopgavernes størrelse (og skuldrenes bredde) passende tilskud. Påtrængende opgaver De opgaver, der i første række trænger sig på er: Retablering af centrets hjemmeside Region Midtjylland har som omtalt nedlagt det hidtidige centers officielle hjemmeside for et halvt år siden. Den nødhjemmeside (www.oligo.dk), der etableredes for private midler og som lukkedes 31. december 2014, vil utvivlsomt kunne genoprettes og udvides. På nødhjemmesiden var flere hundrede artikler på dansk om psykiatri og udviklingshæmning tilgængelige, bl. a. ved adgang til samtlige årgange af videnscentrets tidsskrift ViPu Viden. Hjemmesidens besøgstal (ca årligt) viser, at der var tale om en meget anvendt informationskilde. Det er næppe i nogens interesse, at disse mange artikler skal henligge uudnyttede. Det skal dog nævnes, at centrets tidsskrift fortsat er tilgængeligt for offentligheden i kraft af pligtafleveringen til Statsbiblioteket og Det kongelige Bibliotek. Imidlertid vil denne vej nok for mange brugere virke unødigt besværlig. Arbejdet med at opbygge hjemmesiden vil kunne påbegyndes straks efter en genetablering af videnscentret og kan være afsluttet i løbet af få måneder. Genoptagelse af udgivelsesvirksomheden Det nedlagte videnscenters tidsskrift ViPu Viden udkom 4 gange årligt, typisk som temanumre, hvor et enkeltområde behandledes fra flere sider. Der har f. eks. været temanumre om kriminalitet, psykofarmaka, religiøsitet, angst, depression, tvangslidelser. Tidsskriftet udsendtes i ca eksemplarer til ca. 700 abonnenter, idet adskillige institutioner tegnede kollektivt abonnement for samtlige medarbejdere. Derudover har ViPu Viden været anvendt ved kurser afholdt af centret. Der har været et betydeligt løssalg, der har nødvendiggjort genoptryk af temahæfter om seksualitet, om demens og om menneskesyn og etik.

4 Ved ansættelse af de 4 tilbageblevne medarbejdere fra det nedlagte videnscenter, vil det redaktionelle arbejde kunne påbegyndes umiddelbart, og efter få måneder vil det første nummer kunne udsendes. Om bladet skal udsendes gratis til interesserede, som det var tilfældet i 2014, hvor det havde skiftet navn til Omhu, eller om der skal tegnes abonnement, afhænger af et nyetableret centers økonomiske formåen. Ud over tidsskriftet har centret udgivet 6 hæfter om forskellige psykiatriske lidelser som skizofreni, angst, depression og PTSD, således som de kan vise sig hos udviklingshæmmede. Der er tale om journalistiske tekster, hvor patienterne, pårørende, pædagoger og psykiater beretter ud fra hver sit synspunkt. Ved centrets nedlæggelse var yderligere 4 hæfter planlagt. De vil formentlig kunne udgives i løbet af et år efter centrets genetablering. En planlagt håndbog om udviklingshæmning og psykisk sygdom var omtrent færdigskrevet ved centrets nedlæggelse. Efter resterende redaktionelt arbejde vil bogen kunne udgives i løbet af få måneder. Opmærksomheden henledes på, at mange af bogens kapitler er skrevet af eksterne fagfolk, der har modtaget honorar fra det nedlagte center. Det antages derfor, at copyright tilhører Sundhedsministeriet, og det er mit håb, at ministeriet vil tillade, at bogen udgives af et genetableret videnscenter, gerne i samarbejde med universitetshospitalets afdeling M, som centret hørte under. Det vil være naturligt, at restoplaget af de nævnte hæfter overdrages til et nyetableret videnscenter, idet afdeling M, efter det for mig oplyste, ikke har til hensigt etablere en salgskanal for disse publikationer. Det samme gælder udgivelserne: Jannik Stanley Nielsen, Hanne Engelstoft, Mia Lejsted Bonde, Kurt Sørensen (red.):verden er i farver. Forlaget Oligo, Center for Oligofrenipsykiatri sider, ill. ISBN: Andersen, Finn: Lad os frede om disse piger: bestyrelsen for Fredehjems oprettelse og virke Forlaget Oligo, Center for Oligofrenipsykiatri (trykning betalt af Oligofreniforeningen). ISBN Andersen, Finn: Å-Center Syd et anerkendende arbejdsliv. Værkstederne gennem tiderne Forlaget Oligo, Center for Oligofrenipsykiatri & Ringkjøbing-Skjern kommune ISBN Hanne Engelstoft: Det gode liv. Nationalt Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning ISBN Retablering af centerbiblioteket Det nedlagte videnscenters bibliotek omfattede ca bøger og småskrifter og ca. 120 video- eller dvd-film, hvoraf langt hovedparten, heriblandt enkelte bibliofile sjældenheder, er stillet til rådighed af Per Lindsø Larsen og mig. Resten er indkommet til videnscentret som gaver, anmeldereksemplarer og ved indkøb. Det var centrets

5 politik så vidt muligt at anskaffe al tilgængelig relevant litteratur på dansk, og biblioteket fremstod derfor som en unik helhed. I forbindelse med centrets flytning til andre lokaler i efteråret 2012 pakkedes biblioteket ned, indtil der kunne findes en anden placering. Det er ikke lykkedes afdelingsledelsen at finde andre lokaler, og biblioteket henstår derfor i flyttekasser under uhensigtsmæssige forhold i en kælder på Aarhus Universitetshospital Risskov. Statsbiblioteket har ikke ønsket at overtage de bøger, der ikke tilhører Per Lindsø Larsen eller mig, og afdelingsledelsen har som en storsindet gestus tilbudt, at vi må overtage de bøger, vi måtte ønske. Imidlertid skal bøgerne være fjernet senest 1. april 2015, og det vil derfor være hensigtmæssigt, om der forinden foreligger en afgørelse om etablering af et nyt videnscenter, og at der er fundet egnede lokaler, idet der ellers kan blive tale om to flytninger, én fra hospitalet til et opmagasineringssted og én derfra til videnscentrets placering. Genoptagelse af almen informationsvirksomhed Besvarelse af spørgsmål fra offentligheden har altid været en væsentlig videnscenterfunktion. Mens det nu nedlagte videnscenter fungerede, modtog vi ugentligt adskillige spørgsmål fra bl. a. pårørende, pædagogisk personale, studerende, interesseorganisationer pressen, politikere og ikke mindst offentlige forvaltninger. En del spørgsmål viste sig efterhånden at gå igen, og der udarbejdedes derfor fyldige standardpakker indeholdende artikler om f. eks. demens, depression, seksualitet, selvskadende adfærd og etik. Typiske spørgsmål er gengivet i Centrets årsberetning 2009 (bilag 2). Nogle spørgsmål kan besvares telefonisk på stedet, mens andre kræver indgående granskning. I videnscentrets funktionstid gjaldt det bl. a. fremskrivninger af antallet af ældre udviklingshæmmede mennesker, som blev lavet på anmodning af adskillige kommuner og amter. Som et eksempel på den detaljeringsgrad, der ofte prægede videnscentrets svar, skal en besvarelse af en forespørgsel fra sundhedsstyrelsen citeres in extenso (bilag 3). Spørgsmålet stilledes, efter at et folketingsmedlem, som led i en debat om tvangsterilisering, ønskede oplysning om diagnosticering af åndssvaghed (udviklingshæmning) før og efter sterilisationsloven af 1929, og skulle besvares med kort varsel. Informationsvirksomheden vil kunne genoptages straks under forudsætning af videnscentrets retablering. Genoptagelse af kursusvirksomhed Blandt de arrangementer, der afholdtes af det nedlagte videnscenter skal nævnes gratis kvartårlige kliniske konferencer, hvor behandlere kunne fremlægge

6 problemsager i anonymiseret form med henblik på, ved fælles drøftelse, at få forslag til videre undersøgelser og behandling. Der var tale om populære arrangementer, der gennemsnitligt samlede ca. 25 deltagere fra bl. a. København, Slagelse, Haderslev, Bornholm, Brørup, Vejle, Skanderborg, Holstebro, Viborg og Herning. Den sidste kliniske konference afholdtes i efteråret 2013, idet afdelingsledelsen ikke ønskede denne aktivitet opretholdt. Denne del af centrets virksomhed vil kunne genoptages relativt hurtigt efter en genetablering af et videnscenter. I det nedlagte videnscenter er opbygget et solidt netværk omfattende oligofrenipsykiatriske kolleger, der også vil være villige til at indgå i et nyetableret centers faglige bagland. Etableres et sådant center i løbet af foråret, vil de første konferencer kunne afholdes i efteråret En kursusvirksomhed svarende til den, der udfoldedes i det nedlagte videnscenter til slutningen af 2012, vil ligeledes kunne genetableres i et nyt center. Oligofreniforeningen har fortsat kontakt med tidligere ansatte undervisere, især psykologer, og eksterne undervisere, der for almindeligt overenskomstmæssigt honorar vil være villige til på ny at påtage sig undervisningsopgaver. Emner for kurser kunne f. eks. være: Psykiatriske symptomer og psykiske lidelser hos mennesker med udviklings hæmning. Psykofarmakologi. Udfordrende adfærd-men hvad er intentionen? Neuropsykologi i relationer. Relationsorienteret arbejde med udviklingshæmmede. Sorg hos mennesker med udviklingshæmning. Seksuelle overgreb mod mennesker med udviklings hæmning. DASH-II (Diagnostic Assessment of the Severely Handicapped). Hvad kan den bruges til)? Med kroppen i centrum. Livsstil og motion. Demens hos mennesker med udviklingshæmning. Jura og udviklingstæmning. ADHD Seksualitet og udviklingshæmning. Der er tale om kurser, der først og fremmest retter sig mod pædagogisk personale, og som har været afholdt i det nedlagte videnscenter. Et nyt center vil uden vanskeligheder kunne afholde tilsvarende kurser. Mange kurser var overtegnede, hvilket vidner om betydelig interesse. Det skal også nævnes, at det nedlagte center i 2009 i samarbejde med Holstebro kommune som et særskilt satspuljeprojekt gennemførte et bredt psykiatrisk efteruddannelsesprogram for pædagogisk personale omfattende 10 kursusdage og afsluttende eksamen. Endelig skal omtales et særligt uddannelsesforløb omfattende 4 kursusdage om

7 demens hos mennesker med udviklingshæmning, som det nedlagte center afholdt på vegne af Socialstyrelsen i Aalborg, Aarhus, Holstebro, Fredericia, Odense, Nyborg, Ringsted, København og Rønne. Disse kursusforløb vil et nyetableret videnscenter være i stand til at gentage under forudsætning af tilstrækkelige økonomiske ressourcer. Det forudsættes også, at centrets kurser kan foregå som indtægtsdækket virksomhed. Etableres et nyt videnscenter i løbet af dette forår, kan et kursuskatalog, der omhandler kurser i foråret 2016, udsendes omkring 1. september. Genoptagelse af videnskabelige aktiviteter Trods de vanskeligheder det nedlagte videnscenter har stået over for de sidste år, er arbejdet med projektet De historieløse børn fortsat i 2014 omend for nedsat kraft, men dog således, at det har været muligt at udvide det til også at omhandle udviklingshæmmede grønlandske børn. Der er skaffet fondsbevillinger til aflønning af mag. art., PhD Finn Andersen 2015 og etableret kontakt til Historisk Institut, Århus Universitet med henblik på, at det historiske delstudie indleveres til bedømmelse som doktordisputats. Arbejdet vil fortsætte i et nyt videncenters regi og forventes afsluttet indenfor 2-3 år. Der er etableret en database omfattende de i projektet indgående børn, som Psykiatrien i Region Midtjylland ikke ønsker fortsat at huse. Med Datatilsynets godkendelse er basen overflyttet til Syddansk Universitet med professor, PhD Kjeld Andersen som dataansvarlig. Professor, overlæge, dr. med. Povl Munk-Jørgensen, der har opsagt sin stilling ved Psykiatrien i Region Midtjylland, og som er blandt de førende registerforsker i Danmark, har tiltrådt et professorat i Odense, hvor han fortsat kan virke som konsulent på projektet. Der henvises i øvrigt til projektbeskrivelsen (bilag 1). Uden i streng forstand at være videnskabeligt skal et igangværende projekt med videre perspektiver omtales: Som bekendt har mennesker med udviklingshæmning en ringere sundhedstilstand end den øvrige befolkning. Det nu nedlagte videnscenter startede derfor i august 2014 et sundhedsfremmende projekt i et bosted for udviklingshæmmede mennesker. Der er etableret et aktivt fællesskab, hvor både gåture, løbeture og yoga har været prøvet af med stor succes. Informationsmedarbejder, cand. mag. Dorte Eifer er aktiv løber i fritiden og uddannet senioryogainstruktør. Til foråret tager hun en børneyogalæreruddannelse med henblik på at etablere en yogaform rettet mod mennesker med udviklingshæmning. I yoga arbejder man med at skabe harmoni i krop og sind, og kombinationen af fysiske øvelser, der inkluderer stræk og balanceøvelser, og øvelser for sindet, der inkluderer åndedræt- og afspændingsøvelser, forventes at give mennesker med udviklingshæmning en bedre kropsforståelse og et øget fysisk og psykisk velbefindende. Det langsigtede mål er at lave en sundhedsværktøjskasse, der bl.a. tænkes at indeholde:

8 Programmer med fysiske aktiviteter; dans-, yoga- og mindfulnessprogrammer Værktøjer - skridttæller, monitorering af BMI og taljemål Kost - videokogebog, madplaner, send din opskrift Sundhedsguide rettet til forskellige faggrupper; bl.a. pædagog- og sundhedsuddannet personale Guide om kroppen for mennesker med udviklingshæmning - Kend din krop Efter videnscentrets lukning er Dorte Eifers aktiviteter i bostedet fortsat som frivilligt socialt arbejde, men de langsigtede mål kan formentlig kun opnås i et regi som et videnscenter. Genoptagelse af det afbrudte internationale, herunder nordiske samarbejde Siden begyndelsen af 1990'erne har det nedlagte videnscenter lagt vægt på internationalt samarbejde. Som enkeltpersoner har jeg og tidl. afdelingslæge Ulla Jacobsen hver i 8-årige perioder været valgt til medlemmer af the board i IASSID (International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities) og centret har således været repræsenteret ved verdenskongresserne i Helsinki (1996), Seattle (2000), Montpellier (2004) og Cape Town (2008) foruden et stort antal regionale kongresser, og der er herved knyttet kontakt til mange førende forskere, hvoraf nogle har været villige til at tale ved centrets egne konferencer. (For god ordens skyld: Størstedelen af disse rejseaktiviteter er betalt af Dansk Selskab for Oligofreniforskning, amtets/regionens psykiatriledelse, Oligofreniforeningen, fonde eller de deltagende medarbejdere selv) På det europæiske plan har centret været repræsenteret i MAMH (Medical Aspects of Mental Handicap), hvor jeg bl. a. som dansk repræsentant har deltaget i udarbejdelsen af det europæiske Manifesto: Basic Standards of Health care for People with Intellectual Disabilities (http://www.mamh.net/?page_id=410), der bør interessere enhver med interesse for sundhedspolitik og udviklingshæmning. Manifestet kunne tidligere findes i dansk oversættelse på videnscentrets hjemmeside, men denne er som nævnt nedlagt. På det nordiske plan har centret deltaget i et meget aktivt samarbejde, der blev indledt på dets initiativ i begyndelsen af 1990'erne. Samordningsrådet for arbeid for mennesker med psykisk utviklingshemning (SOR) i Norge og centret har udvekslet undervisere og oplægsholdere ved adskillige kurser og konferencer afholdt i Norge og Danmark. I 2010 var SOR og Nordisk Välfärdscenter i Sverige sammen med centret arrangør af Nordisk Konference: Fra psykisk lidelse til psykisk sundhed - fokus på mennesker med udviklings hæmning. Konferencen var en stor succes, selv om en del deltagere ikke nåede frem på grund af askeskyen over Island. Derimod havde centrets konference 3 år tidligere samlet deltagere fra Danmark, Norge, Finland, Sverige, Færøerne, Island og Grønland. Der er således knyttet kontakt til et meget stort antal internationale, herunder nordiske fagfæller, og en af et nyt videnscenters mest påtrængende opgaver vil være

9 at genoptage det samarbejde, der i øjeblikket er afbrudt. Oligofreniforeningens tilbud Det er på denne baggrund, at Oligofreniforeningen, hvis passende støtte opnås andetsteds fra, vil være villig til at bidrage med op til kr. årligt til en genetablering af videnscentret. Med husleje ( kr. årligt i en konkret egnet kontorbygning med fælles mødelokale), løn ( kr., idet Finn Andersens løn foreløbig er sikret fra fondsmidler), trykning og grafisk bistand ( kr.), inventar og apparatur ( kr. under forudsætning af indkøb i genbrugsforretninger og overdragelse af det lukkede videnscenters edb og grafiske udstyr) og diverse ( kr., omfattende kontorbistand og regnskabsføring, revision, tidsskriftshold, bogindkøb) skønnes udgifterne at kunne holdes omkring kr.., såfremt ledelsen måtte blive overdraget til mig. I så fald ønsker jeg kun en symbolsk aflønning, f. eks. svarende til 5 ugentlige arbejdstimer (men uden højeste tjenestetid). Det forudsættes, at kursusaktivitet kan foregå som indtægtsdækket virksomhed. Jeg er ikke regnskabskyndig og kan derfor ikke opstille et mere detaljeret budget. Hvis Sundhedsministeriet blankt afviser, at gå ind i en drøftelse om et tilskud af passende størrelse, er der ingen grund til at spilde Oligofreniforeningens penge på professionel bistand. Vi har heller ikke ofret penge på advokatrådgivning o. lign. om den form, hvorunder et nyt center kan drives (selvejende institution med selvstændig bestyrelse eller som foreningsdrevet, evt. med en repræsentant for Sundhedsministeriet i bestyrelsen) Hvis Sundhedsministeriet på den anden side forholder sig positivt til denne henvendelse, vil vi naturligvis bruge de nødvendige ressourcer til at udarbejde et realistisk budget og indhente den nødvendige rådgivning, gerne fra ministeriet. Jeg har imidlertid en fornemmelse af, at der skal handles hurtigt, mens de egnede medarbejdere er til rådighed, og mens de meget velegnede og billige lokaler, vi har på hånden, endnu er ledige. I Oligofreniforeningen har vi med bekymring fulgt den udvikling, videnscentrets lukning er udtryk for. Udviklingshæmmede mennesker udgør en svag gruppe, især hvis psykisk sygdom er til stede samtidig med udviklingshæmningen. Der er kun få psykiatere, der har uddannelse og erfaring i forhold til denne patientgruppe, det personale, der arbejder med udviklingshæmning, står ofte famlende overfor de problemer, de støder på. Denne usikkerhed vil et nyetableret videnscenter utvivlsomt i nogen grad råde bod på. Vi vil derfor være taknemmelige, hvis Sundhedsministeriet vil besvare denne henvendelse positivt. Uanset hvilken vej ministeriet vender tommelfingeren, vil jeg personligt benytte lejligheden til på det hjerteligste at takke for den støtte, det nu opløste

10 videnscenter har fået gennem den sidste snes år. Jeg tror, den har været med til at bedre levevilkårene for udviklingshæmmede mennesker i overensstemmelse med Oligofreniforeningens formål. Med venlig hilsen Kurt Sørensen, fhv. overlæge og centerleder formand for Oligofreniforeningen Bilag: Bilag 1: De historieløse børn. Projektbeskrivelse. Bilag 2: Årsberetning Center for Oligofrenipsykiatri. Bilag 3: Besvarelse af spørgsmål fra Sundhedsstyrelsen.

Oligofreniforeningen v/formand Kurt Sørensen

Oligofreniforeningen v/formand Kurt Sørensen Oligofreniforeningen v/formand Kurt Sørensen Risskov 12. januar 2015 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Primær Sundhed og Forebyggelse, Holbergsgade 6, 1057 København K Vedr. Videnscenter for Psykiatri

Læs mere

Oligofreniforeningen v/formand Kurt Sørensen

Oligofreniforeningen v/formand Kurt Sørensen Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 46 Offentligt Oligofreniforeningen v/formand Kurt Sørensen Risskov 30. juli 2015 Sundheds- og ældreministeriet Holbergsgade 6 1047 København

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Livsstil, fælles energi og mestring

Livsstil, fælles energi og mestring Livsstil, fælles energi og mestring 24. november 2015 Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Livsstil, fælles energi og mestring Konference for medarbejdere og borgere i psykiatrien Der er ulighed

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen...2 Mødrehjælpen har...2 Mødrehjælpens rådgivningshuse...2 Frivillig i Mødrehjælpen...3 Mødrehjælpens historie...3 Mødrehjælpens værdier...4 Vi

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK ANBEFALINGER FRA Høring om Seksuel sundhed i Danmark afholdt på Christiansborg den 19. april 2007 Af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab:

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: Esbjerg den 26. oktober 2013 Til: Dansk Psykologforenings Bestyrelse Stockholmsgade 2100 København

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Projektleder: Ida Stadsgaard Christensen. Udarbejdet af: Jes Leth Svenninggaard Jensen, Ida Stadsgaard Christensen og Maibrit Pedersen

Projektleder: Ida Stadsgaard Christensen. Udarbejdet af: Jes Leth Svenninggaard Jensen, Ida Stadsgaard Christensen og Maibrit Pedersen Ida Christensen Projektbeskrivelse Baggrund og formål Med baggrund i Handicap og Psykiatriafdelingens Strategi for Udvikling og Specialisering Det gode Liv igangsættes projekt (udviklingshæmmede med psykiatriske

Læs mere

Efterspørgsel på botilbud Borgere med handicap

Efterspørgsel på botilbud Borgere med handicap Socialudvalget 29-1 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 155 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet Att. Specialkonsulent Julie Begtorp Dato: 6.1.21 Sagsnr.: 21-2667 Dok.nr.: 21-1435 Øget behov for botilbud

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311 Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning At forske er ikke bare en proces hvor man bidrager til at forklare og forstå den psykiatriske verden; det er også en måde at ændre den kliniske hverdag

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen i dagtilbud 1 Opfordringsskrivelse

Læs mere

Også børn og unge har migræne

Også børn og unge har migræne Projektbeskrivelse fra Migrænikerforbundet Målgruppe Også børn og unge har migræne Projektet har to målgrupper: a) Børn og unge og deres familier b) Lærere og pædagoger og andre som via deres arbejde er

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2014

Nyhedsbrev Juni 2014 Nyhedsbrev Juni 2014, Formand Metrologerne kalder månederne juni, juli og august for sommernånederne: I år kan vi også godt sige, at sommeren begyndte med juni måned, og snart er ferien over os alle. I

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger.

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger. Kære kolleger. Det, som jeg vil sige her, er grundet på de forslag, som Kåre Olsen og Anna Svensson har fremstillet i deres rapport om muligheden af at etablere et engelsksproglig, nordisk arkivvidenskablig

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 625 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundhedsudvalg Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været:

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været: FÆLLESTILLIDSMANDEN Mange ting er sket siden sidste generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, der er blevet ro om det, det drejer sig om, det faglige arbejde, ordentlige arbejdsforhold

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

1. Indledning. Hvad er folkesundhed?

1. Indledning. Hvad er folkesundhed? 1. Indledning Det er hensigten med denne bog om folkesundhed i Grønland at give en samlet fremstilling af en række større sundhedsproblemer. Den umiddelbare årsag til at bogen skrives netop nu er, at Hjemmestyret

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Seksuel sundhed

v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Seksuel sundhed Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 641 Offentligt Sex & Samfunds foretræde i Sundhedsudvalget v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Tirsdag

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National Koordination - Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Målgruppen... 3 Målgruppen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018

UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018 UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018 9. marts 2016 OM ULYKKESPATIENTFORENINGEN UlykkesPatientForeningens formål er at forbedre livsvilkårene for de flere end 100.000 danskere, der har alvorlige

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Funktionsevnemetoden

Funktionsevnemetoden Funktionsevnemetoden God sagsbehandling vedr. handicapkompenserende ydelser for personer med funktionsnedsættelse. En metodisk arbejdsform baseret på ICF s referenceramme og klassifikation Lilly Jensen

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Samarbejde med kommuner

Samarbejde med kommuner Psykiatrisk Informationscenter Samarbejde med kommuner PsykInfo - et fyrtårn i psykiatrien...! Psykiatrisk Informationscenter Formål med Psykiatrisk Informationscenter Region Syddanmark har i 2007 besluttet,

Læs mere

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år.

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år. Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Psykiatrisk afd. P, Universitetsafd. Kontakt: Dorte Serup Sørensen Direkte tlf. 65 41 1592 30. november 2007 Side 1/7 Mailadresse: julia.egebæk@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Vi håber, at projektets viden og dokumentation giver et brugbart redskab for Jeres arbejde i psykiatrien.

Vi håber, at projektets viden og dokumentation giver et brugbart redskab for Jeres arbejde i psykiatrien. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 117 Offentligt DANSKE REGIONER Jf. udsendelsesliste Temahæfte om gennembrudsprojektet: Pårørende i psykiatrien November 2009 Sag nr. 07/761 Dokumentnr, 55367/09

Læs mere

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 143 Offentligt NOTAT FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 BT og Ekstra Bladet omtaler den 25. og den 26. april 2006 drabet og drabsforsøget

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere