Regionen har derfor besluttet ikke at søge en ny bevilling til videnscentret, der lukkede 31. december 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionen har derfor besluttet ikke at søge en ny bevilling til videnscentret, der lukkede 31. december 2014."

Transkript

1 Oligofreniforeningen brev af 12. januar til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Baggrunden for brevet Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning har i perioden 1995 til udgangen af 2014 formidlet viden om psykiatriske problemstillinger hos udviklingshæmmede mennesker. Centrets virksomhed har været finansieret af Oligofreniforeningen, Landsforeningen LEV og først og fremmest Sundhedsministeriet (senest ca. 3 mio. kr årligt). Det har herved været muligt at sprede viden om dette vigtige område til et meget stort antal mennesker i hele Danmark via internettet, kursusvirksomhed, bogudgivelser og tidsskriftet ViPu Viden men også ved besvarelse af spørgsmål fra pædagoger, pårørende, læger, socialforvaltninger, politiske beslutningstagere, pressen o.m.fl. Region Midtjylland har hidtil stået som driftsherre for Videnscentret. Regionen har har imidlertid meddelt Sundhedsministeriet, at Region Midtjylland gennem de seneste år har omorganiseret ambulatorier samt arbejdsgange med henblik på bedre behandling til patienterne. Dette har også haft betydning for Videnscentret for Oligofrenipsykiatri, hvorved Region Midtjylland ikke kan videreføre det nuværende Videnscenter i uændret form. Regionen har derfor besluttet ikke at søge en ny bevilling til videnscentret, der lukkede 31. december På den baggrund skrev Oligofreniforeningens formand 12. januar 2015 bl. a. følgende til Sundhedsministeriet: Uddrag af brevet Det [lukningen af centret] ændrer imidlertid ikke på, at der fortsat er et stort behov for udbredelse af viden på dette specielle område af psykiatrien. Det gælder stadig, hvad regionsrådsformand Bent Hansen 1. juli 2010 skrev til daværende indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder:...Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning er sammen med Oligofreniklinikken en stærk faglig dynamo i forhold til udvikling, formidling og implementering af viden såvel nationalt som internationalt i forhold til både behandlere og socialfaglige/pædagogiske medarbejdere, som arbejder med mennesker med udviklingshæmning. I Region Midtjylland vurderer vi, at der på landsplan vil være to forhold, som vil give store udfordringer i den nærmeste fremtid på området for udviklingshæmning og

2 psykiatri: Der vil i stigende grad blive alvorlig mangel på psykiatere med viden på området, idet der aktuelt kun er 5 6 psykiatere i Danmark inden for dette område. Et stort antal socialfaglige/pædagogiske medarbejdere, som arbejder indenfor området, forventes at gå på pension inden for de nærmeste år. Begge forhold vil betyde et markant videns- og kompetencetab i forhold til den behandlingsmæssige og den pædagogiske indsats i forhold til mennesker med udviklingshæmning og psykiatri. Det er derfor en stor udfordring, at bevare viden og kompetence inden for området. Manglende eller forkert psykiatrisk behandling sammen med forfejlet pædagogisk indsats til mennesker med udviklingshæmning og psykisk sygdom medfører alt for ofte en udadreagerende eller selvdestruktiv adfærd en adfærd, der som regel er meget ressourcekrævende. Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning har meget stor anseelse og ekspertise indenfor forskning, formidling og kursus- og uddannelsesaktiviteter på landsplan i forhold til mennesker med udviklingshæmning og psykisk sygdom en ekspertise, som er opbygget gennem mange år. Videnscentret vil være et betydeligt aktiv til fastholdelse og udvikling af den faglige viden, så der også fremover kan ydes en kvalificeret indsats til mennesker med udviklingshæmning og psykisk sygdom i Danmark... De betragtninger, der er anført i tekstanmærkningerne til Finanslov 2011 ( ) har ligeledes fortsat gyldighed:...videnscenter for Oligofreni er det eneste landsdækkende videnscenter vedrørende mennesker med udviklingshæmning og psykisk sygdom. Videnscentret løser en vigtig opgave i forhold til en gruppe mennesker, som er meget udsatte ved at være udviklingshæmmede og samtidig lide af en psykisk sygdom. Der er tale om en forholdsvis lille gruppe mennesker. Derfor er det vigtigt, at den viden og ekspertise, der findes om behandlingen af denne gruppe, samles et sted i landet. Så kan man derfra forestå undersøgelse og behandling, forske inden for området og videreformidle den nyeste viden og ekspertise. Bestyrelsen for Oligofreniforeningen har drøftet den situation, der er opstået, efter videnscentrets lukning. Oligofreniforeningens overvejelser Bortset fra, at er ændres til var i første linie af regionsrådsformandens betragtninger, er bestyrelsen enig i disse, og den finder det ulykkeligt, at personale, der arbejder med udviklingshæmmede mennesker og centrets mange andre brugere,

3 nu fratages en vigtig kilde til information om psykiatriske aspekter ved udviklingshæmning. Herved er der alvorlig risiko for, at udviklingshæmmede menneskers livskvalitet forringes, og det ligger klart indenfor foreningens formålsparagraf at arbejde for en løsning på det problem, der er opstået. Foreningen er derfor villig til snarest muligt at forestå etableringen af et nyt videnscenter for psykiatri og udviklingshæmning under forudsætning af, at det økonomiske grundlag kan sikres, således at de arbejdsopgaver, der er standset/ophørt kan genoptages. Oligofreniforeningen er indstillet på, i hvert fald de første fem år, at yde et årligt driftstilskud på kr., idet det herved forudsættes at Sundhedsministeriet yder et efter arbejdsopgavernes størrelse (og skuldrenes bredde) passende tilskud. Påtrængende opgaver De opgaver, der i første række trænger sig på er: Retablering af centrets hjemmeside Region Midtjylland har som omtalt nedlagt det hidtidige centers officielle hjemmeside for et halvt år siden. Den nødhjemmeside (www.oligo.dk), der etableredes for private midler og som lukkedes 31. december 2014, vil utvivlsomt kunne genoprettes og udvides. På nødhjemmesiden var flere hundrede artikler på dansk om psykiatri og udviklingshæmning tilgængelige, bl. a. ved adgang til samtlige årgange af videnscentrets tidsskrift ViPu Viden. Hjemmesidens besøgstal (ca årligt) viser, at der var tale om en meget anvendt informationskilde. Det er næppe i nogens interesse, at disse mange artikler skal henligge uudnyttede. Det skal dog nævnes, at centrets tidsskrift fortsat er tilgængeligt for offentligheden i kraft af pligtafleveringen til Statsbiblioteket og Det kongelige Bibliotek. Imidlertid vil denne vej nok for mange brugere virke unødigt besværlig. Arbejdet med at opbygge hjemmesiden vil kunne påbegyndes straks efter en genetablering af videnscentret og kan være afsluttet i løbet af få måneder. Genoptagelse af udgivelsesvirksomheden Det nedlagte videnscenters tidsskrift ViPu Viden udkom 4 gange årligt, typisk som temanumre, hvor et enkeltområde behandledes fra flere sider. Der har f. eks. været temanumre om kriminalitet, psykofarmaka, religiøsitet, angst, depression, tvangslidelser. Tidsskriftet udsendtes i ca eksemplarer til ca. 700 abonnenter, idet adskillige institutioner tegnede kollektivt abonnement for samtlige medarbejdere. Derudover har ViPu Viden været anvendt ved kurser afholdt af centret. Der har været et betydeligt løssalg, der har nødvendiggjort genoptryk af temahæfter om seksualitet, om demens og om menneskesyn og etik.

4 Ved ansættelse af de 4 tilbageblevne medarbejdere fra det nedlagte videnscenter, vil det redaktionelle arbejde kunne påbegyndes umiddelbart, og efter få måneder vil det første nummer kunne udsendes. Om bladet skal udsendes gratis til interesserede, som det var tilfældet i 2014, hvor det havde skiftet navn til Omhu, eller om der skal tegnes abonnement, afhænger af et nyetableret centers økonomiske formåen. Ud over tidsskriftet har centret udgivet 6 hæfter om forskellige psykiatriske lidelser som skizofreni, angst, depression og PTSD, således som de kan vise sig hos udviklingshæmmede. Der er tale om journalistiske tekster, hvor patienterne, pårørende, pædagoger og psykiater beretter ud fra hver sit synspunkt. Ved centrets nedlæggelse var yderligere 4 hæfter planlagt. De vil formentlig kunne udgives i løbet af et år efter centrets genetablering. En planlagt håndbog om udviklingshæmning og psykisk sygdom var omtrent færdigskrevet ved centrets nedlæggelse. Efter resterende redaktionelt arbejde vil bogen kunne udgives i løbet af få måneder. Opmærksomheden henledes på, at mange af bogens kapitler er skrevet af eksterne fagfolk, der har modtaget honorar fra det nedlagte center. Det antages derfor, at copyright tilhører Sundhedsministeriet, og det er mit håb, at ministeriet vil tillade, at bogen udgives af et genetableret videnscenter, gerne i samarbejde med universitetshospitalets afdeling M, som centret hørte under. Det vil være naturligt, at restoplaget af de nævnte hæfter overdrages til et nyetableret videnscenter, idet afdeling M, efter det for mig oplyste, ikke har til hensigt etablere en salgskanal for disse publikationer. Det samme gælder udgivelserne: Jannik Stanley Nielsen, Hanne Engelstoft, Mia Lejsted Bonde, Kurt Sørensen (red.):verden er i farver. Forlaget Oligo, Center for Oligofrenipsykiatri sider, ill. ISBN: Andersen, Finn: Lad os frede om disse piger: bestyrelsen for Fredehjems oprettelse og virke Forlaget Oligo, Center for Oligofrenipsykiatri (trykning betalt af Oligofreniforeningen). ISBN Andersen, Finn: Å-Center Syd et anerkendende arbejdsliv. Værkstederne gennem tiderne Forlaget Oligo, Center for Oligofrenipsykiatri & Ringkjøbing-Skjern kommune ISBN Hanne Engelstoft: Det gode liv. Nationalt Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning ISBN Retablering af centerbiblioteket Det nedlagte videnscenters bibliotek omfattede ca bøger og småskrifter og ca. 120 video- eller dvd-film, hvoraf langt hovedparten, heriblandt enkelte bibliofile sjældenheder, er stillet til rådighed af Per Lindsø Larsen og mig. Resten er indkommet til videnscentret som gaver, anmeldereksemplarer og ved indkøb. Det var centrets

5 politik så vidt muligt at anskaffe al tilgængelig relevant litteratur på dansk, og biblioteket fremstod derfor som en unik helhed. I forbindelse med centrets flytning til andre lokaler i efteråret 2012 pakkedes biblioteket ned, indtil der kunne findes en anden placering. Det er ikke lykkedes afdelingsledelsen at finde andre lokaler, og biblioteket henstår derfor i flyttekasser under uhensigtsmæssige forhold i en kælder på Aarhus Universitetshospital Risskov. Statsbiblioteket har ikke ønsket at overtage de bøger, der ikke tilhører Per Lindsø Larsen eller mig, og afdelingsledelsen har som en storsindet gestus tilbudt, at vi må overtage de bøger, vi måtte ønske. Imidlertid skal bøgerne være fjernet senest 1. april 2015, og det vil derfor være hensigtmæssigt, om der forinden foreligger en afgørelse om etablering af et nyt videnscenter, og at der er fundet egnede lokaler, idet der ellers kan blive tale om to flytninger, én fra hospitalet til et opmagasineringssted og én derfra til videnscentrets placering. Genoptagelse af almen informationsvirksomhed Besvarelse af spørgsmål fra offentligheden har altid været en væsentlig videnscenterfunktion. Mens det nu nedlagte videnscenter fungerede, modtog vi ugentligt adskillige spørgsmål fra bl. a. pårørende, pædagogisk personale, studerende, interesseorganisationer pressen, politikere og ikke mindst offentlige forvaltninger. En del spørgsmål viste sig efterhånden at gå igen, og der udarbejdedes derfor fyldige standardpakker indeholdende artikler om f. eks. demens, depression, seksualitet, selvskadende adfærd og etik. Typiske spørgsmål er gengivet i Centrets årsberetning 2009 (bilag 2). Nogle spørgsmål kan besvares telefonisk på stedet, mens andre kræver indgående granskning. I videnscentrets funktionstid gjaldt det bl. a. fremskrivninger af antallet af ældre udviklingshæmmede mennesker, som blev lavet på anmodning af adskillige kommuner og amter. Som et eksempel på den detaljeringsgrad, der ofte prægede videnscentrets svar, skal en besvarelse af en forespørgsel fra sundhedsstyrelsen citeres in extenso (bilag 3). Spørgsmålet stilledes, efter at et folketingsmedlem, som led i en debat om tvangsterilisering, ønskede oplysning om diagnosticering af åndssvaghed (udviklingshæmning) før og efter sterilisationsloven af 1929, og skulle besvares med kort varsel. Informationsvirksomheden vil kunne genoptages straks under forudsætning af videnscentrets retablering. Genoptagelse af kursusvirksomhed Blandt de arrangementer, der afholdtes af det nedlagte videnscenter skal nævnes gratis kvartårlige kliniske konferencer, hvor behandlere kunne fremlægge

6 problemsager i anonymiseret form med henblik på, ved fælles drøftelse, at få forslag til videre undersøgelser og behandling. Der var tale om populære arrangementer, der gennemsnitligt samlede ca. 25 deltagere fra bl. a. København, Slagelse, Haderslev, Bornholm, Brørup, Vejle, Skanderborg, Holstebro, Viborg og Herning. Den sidste kliniske konference afholdtes i efteråret 2013, idet afdelingsledelsen ikke ønskede denne aktivitet opretholdt. Denne del af centrets virksomhed vil kunne genoptages relativt hurtigt efter en genetablering af et videnscenter. I det nedlagte videnscenter er opbygget et solidt netværk omfattende oligofrenipsykiatriske kolleger, der også vil være villige til at indgå i et nyetableret centers faglige bagland. Etableres et sådant center i løbet af foråret, vil de første konferencer kunne afholdes i efteråret En kursusvirksomhed svarende til den, der udfoldedes i det nedlagte videnscenter til slutningen af 2012, vil ligeledes kunne genetableres i et nyt center. Oligofreniforeningen har fortsat kontakt med tidligere ansatte undervisere, især psykologer, og eksterne undervisere, der for almindeligt overenskomstmæssigt honorar vil være villige til på ny at påtage sig undervisningsopgaver. Emner for kurser kunne f. eks. være: Psykiatriske symptomer og psykiske lidelser hos mennesker med udviklings hæmning. Psykofarmakologi. Udfordrende adfærd-men hvad er intentionen? Neuropsykologi i relationer. Relationsorienteret arbejde med udviklingshæmmede. Sorg hos mennesker med udviklingshæmning. Seksuelle overgreb mod mennesker med udviklings hæmning. DASH-II (Diagnostic Assessment of the Severely Handicapped). Hvad kan den bruges til)? Med kroppen i centrum. Livsstil og motion. Demens hos mennesker med udviklingshæmning. Jura og udviklingstæmning. ADHD Seksualitet og udviklingshæmning. Der er tale om kurser, der først og fremmest retter sig mod pædagogisk personale, og som har været afholdt i det nedlagte videnscenter. Et nyt center vil uden vanskeligheder kunne afholde tilsvarende kurser. Mange kurser var overtegnede, hvilket vidner om betydelig interesse. Det skal også nævnes, at det nedlagte center i 2009 i samarbejde med Holstebro kommune som et særskilt satspuljeprojekt gennemførte et bredt psykiatrisk efteruddannelsesprogram for pædagogisk personale omfattende 10 kursusdage og afsluttende eksamen. Endelig skal omtales et særligt uddannelsesforløb omfattende 4 kursusdage om

7 demens hos mennesker med udviklingshæmning, som det nedlagte center afholdt på vegne af Socialstyrelsen i Aalborg, Aarhus, Holstebro, Fredericia, Odense, Nyborg, Ringsted, København og Rønne. Disse kursusforløb vil et nyetableret videnscenter være i stand til at gentage under forudsætning af tilstrækkelige økonomiske ressourcer. Det forudsættes også, at centrets kurser kan foregå som indtægtsdækket virksomhed. Etableres et nyt videnscenter i løbet af dette forår, kan et kursuskatalog, der omhandler kurser i foråret 2016, udsendes omkring 1. september. Genoptagelse af videnskabelige aktiviteter Trods de vanskeligheder det nedlagte videnscenter har stået over for de sidste år, er arbejdet med projektet De historieløse børn fortsat i 2014 omend for nedsat kraft, men dog således, at det har været muligt at udvide det til også at omhandle udviklingshæmmede grønlandske børn. Der er skaffet fondsbevillinger til aflønning af mag. art., PhD Finn Andersen 2015 og etableret kontakt til Historisk Institut, Århus Universitet med henblik på, at det historiske delstudie indleveres til bedømmelse som doktordisputats. Arbejdet vil fortsætte i et nyt videncenters regi og forventes afsluttet indenfor 2-3 år. Der er etableret en database omfattende de i projektet indgående børn, som Psykiatrien i Region Midtjylland ikke ønsker fortsat at huse. Med Datatilsynets godkendelse er basen overflyttet til Syddansk Universitet med professor, PhD Kjeld Andersen som dataansvarlig. Professor, overlæge, dr. med. Povl Munk-Jørgensen, der har opsagt sin stilling ved Psykiatrien i Region Midtjylland, og som er blandt de førende registerforsker i Danmark, har tiltrådt et professorat i Odense, hvor han fortsat kan virke som konsulent på projektet. Der henvises i øvrigt til projektbeskrivelsen (bilag 1). Uden i streng forstand at være videnskabeligt skal et igangværende projekt med videre perspektiver omtales: Som bekendt har mennesker med udviklingshæmning en ringere sundhedstilstand end den øvrige befolkning. Det nu nedlagte videnscenter startede derfor i august 2014 et sundhedsfremmende projekt i et bosted for udviklingshæmmede mennesker. Der er etableret et aktivt fællesskab, hvor både gåture, løbeture og yoga har været prøvet af med stor succes. Informationsmedarbejder, cand. mag. Dorte Eifer er aktiv løber i fritiden og uddannet senioryogainstruktør. Til foråret tager hun en børneyogalæreruddannelse med henblik på at etablere en yogaform rettet mod mennesker med udviklingshæmning. I yoga arbejder man med at skabe harmoni i krop og sind, og kombinationen af fysiske øvelser, der inkluderer stræk og balanceøvelser, og øvelser for sindet, der inkluderer åndedræt- og afspændingsøvelser, forventes at give mennesker med udviklingshæmning en bedre kropsforståelse og et øget fysisk og psykisk velbefindende. Det langsigtede mål er at lave en sundhedsværktøjskasse, der bl.a. tænkes at indeholde:

8 Programmer med fysiske aktiviteter; dans-, yoga- og mindfulnessprogrammer Værktøjer - skridttæller, monitorering af BMI og taljemål Kost - videokogebog, madplaner, send din opskrift Sundhedsguide rettet til forskellige faggrupper; bl.a. pædagog- og sundhedsuddannet personale Guide om kroppen for mennesker med udviklingshæmning - Kend din krop Efter videnscentrets lukning er Dorte Eifers aktiviteter i bostedet fortsat som frivilligt socialt arbejde, men de langsigtede mål kan formentlig kun opnås i et regi som et videnscenter. Genoptagelse af det afbrudte internationale, herunder nordiske samarbejde Siden begyndelsen af 1990'erne har det nedlagte videnscenter lagt vægt på internationalt samarbejde. Som enkeltpersoner har jeg og tidl. afdelingslæge Ulla Jacobsen hver i 8-årige perioder været valgt til medlemmer af the board i IASSID (International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities) og centret har således været repræsenteret ved verdenskongresserne i Helsinki (1996), Seattle (2000), Montpellier (2004) og Cape Town (2008) foruden et stort antal regionale kongresser, og der er herved knyttet kontakt til mange førende forskere, hvoraf nogle har været villige til at tale ved centrets egne konferencer. (For god ordens skyld: Størstedelen af disse rejseaktiviteter er betalt af Dansk Selskab for Oligofreniforskning, amtets/regionens psykiatriledelse, Oligofreniforeningen, fonde eller de deltagende medarbejdere selv) På det europæiske plan har centret været repræsenteret i MAMH (Medical Aspects of Mental Handicap), hvor jeg bl. a. som dansk repræsentant har deltaget i udarbejdelsen af det europæiske Manifesto: Basic Standards of Health care for People with Intellectual Disabilities (http://www.mamh.net/?page_id=410), der bør interessere enhver med interesse for sundhedspolitik og udviklingshæmning. Manifestet kunne tidligere findes i dansk oversættelse på videnscentrets hjemmeside, men denne er som nævnt nedlagt. På det nordiske plan har centret deltaget i et meget aktivt samarbejde, der blev indledt på dets initiativ i begyndelsen af 1990'erne. Samordningsrådet for arbeid for mennesker med psykisk utviklingshemning (SOR) i Norge og centret har udvekslet undervisere og oplægsholdere ved adskillige kurser og konferencer afholdt i Norge og Danmark. I 2010 var SOR og Nordisk Välfärdscenter i Sverige sammen med centret arrangør af Nordisk Konference: Fra psykisk lidelse til psykisk sundhed - fokus på mennesker med udviklings hæmning. Konferencen var en stor succes, selv om en del deltagere ikke nåede frem på grund af askeskyen over Island. Derimod havde centrets konference 3 år tidligere samlet deltagere fra Danmark, Norge, Finland, Sverige, Færøerne, Island og Grønland. Der er således knyttet kontakt til et meget stort antal internationale, herunder nordiske fagfæller, og en af et nyt videnscenters mest påtrængende opgaver vil være

9 at genoptage det samarbejde, der i øjeblikket er afbrudt. Oligofreniforeningens tilbud Det er på denne baggrund, at Oligofreniforeningen, hvis passende støtte opnås andetsteds fra, vil være villig til at bidrage med op til kr. årligt til en genetablering af videnscentret. Med husleje ( kr. årligt i en konkret egnet kontorbygning med fælles mødelokale), løn ( kr., idet Finn Andersens løn foreløbig er sikret fra fondsmidler), trykning og grafisk bistand ( kr.), inventar og apparatur ( kr. under forudsætning af indkøb i genbrugsforretninger og overdragelse af det lukkede videnscenters edb og grafiske udstyr) og diverse ( kr., omfattende kontorbistand og regnskabsføring, revision, tidsskriftshold, bogindkøb) skønnes udgifterne at kunne holdes omkring kr.., såfremt ledelsen måtte blive overdraget til mig. I så fald ønsker jeg kun en symbolsk aflønning, f. eks. svarende til 5 ugentlige arbejdstimer (men uden højeste tjenestetid). Det forudsættes, at kursusaktivitet kan foregå som indtægtsdækket virksomhed. Jeg er ikke regnskabskyndig og kan derfor ikke opstille et mere detaljeret budget. Hvis Sundhedsministeriet blankt afviser, at gå ind i en drøftelse om et tilskud af passende størrelse, er der ingen grund til at spilde Oligofreniforeningens penge på professionel bistand. Vi har heller ikke ofret penge på advokatrådgivning o. lign. om den form, hvorunder et nyt center kan drives (selvejende institution med selvstændig bestyrelse eller som foreningsdrevet, evt. med en repræsentant for Sundhedsministeriet i bestyrelsen) Hvis Sundhedsministeriet på den anden side forholder sig positivt til denne henvendelse, vil vi naturligvis bruge de nødvendige ressourcer til at udarbejde et realistisk budget og indhente den nødvendige rådgivning, gerne fra ministeriet. Jeg har imidlertid en fornemmelse af, at der skal handles hurtigt, mens de egnede medarbejdere er til rådighed, og mens de meget velegnede og billige lokaler, vi har på hånden, endnu er ledige. I Oligofreniforeningen har vi med bekymring fulgt den udvikling, videnscentrets lukning er udtryk for. Udviklingshæmmede mennesker udgør en svag gruppe, især hvis psykisk sygdom er til stede samtidig med udviklingshæmningen. Der er kun få psykiatere, der har uddannelse og erfaring i forhold til denne patientgruppe, det personale, der arbejder med udviklingshæmning, står ofte famlende overfor de problemer, de støder på. Denne usikkerhed vil et nyetableret videnscenter utvivlsomt i nogen grad råde bod på. Vi vil derfor være taknemmelige, hvis Sundhedsministeriet vil besvare denne henvendelse positivt. Uanset hvilken vej ministeriet vender tommelfingeren, vil jeg personligt benytte lejligheden til på det hjerteligste at takke for den støtte, det nu opløste

10 videnscenter har fået gennem den sidste snes år. Jeg tror, den har været med til at bedre levevilkårene for udviklingshæmmede mennesker i overensstemmelse med Oligofreniforeningens formål. Med venlig hilsen Kurt Sørensen, fhv. overlæge og centerleder formand for Oligofreniforeningen Bilag: Bilag 1: De historieløse børn. Projektbeskrivelse. Bilag 2: Årsberetning Center for Oligofrenipsykiatri. Bilag 3: Besvarelse af spørgsmål fra Sundhedsstyrelsen.

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 1 Pædagogiske Psykologers Forening Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 Den skriftlige beretning omhandler væsentlige forhold for

Læs mere

Årsberetning 2008 Årsberetning 20 08

Årsberetning 2008 Årsberetning 20 08 2008 Årsberetning Indhold Indledning 1 Komiteens kerneområder og kompetence 4 Komiteens virksomhed i 2008 6 PUBLIKATIONER I 2008 7 Publikationer i samarbejde med andre 7 Egne publikationer 17 Komiteens

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

ondt? 2013 i glimt Har du VI ER TIL FOR DIG - BRUG OS!

ondt? 2013 i glimt Har du VI ER TIL FOR DIG - BRUG OS! Årsberetning 2013 Træning virker Træning virker Træning virker Træning virker Har du problemer i nakke og skuldre, kan træning Inden for en to ugers periode har næsten hver Din fod består af 26 knogler

Læs mere

Liv der reddes - skal også leves

Liv der reddes - skal også leves Liv der reddes - skal også leves En kort beretning om Hjerneskadeforeningens stiftelse, udvikling og aktiviteter på landsplan gennem 25 år Af Aase Engberg og Niels-Anton Svendsen Tilegnet alle frivillige,

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

2007 39 2007 40 BILAG

2007 39 2007 40 BILAG 2007 Årsberetning Indhold Indledning 3 Få mere ud af oplysningspengene 6 Komiteens virksomhed i 2007 11 Projekter i 2007 12 Egne publikationer 12 Publikationer i samarbejde med Sundhedsstyrelsen 18 Præventionsoplysning

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

LPD AVISEN. LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. August 2007 Nr. 67

LPD AVISEN. LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. August 2007 Nr. 67 LPD AVISEN August 2007 Nr. 67 FAGLIG TALT: Svar til patientrådgiver fra Statsforvaltningen Sjælland. Svar til patientrådgiver fra Sundheds- og Indenrigsministeriet DEBAT: Indlæg om beskyttelsesfiksering

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat Marts 2012 Nr. 87 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Program for temadagene i Aarhus Landsmøde 2012 Formandens beretning Folketingets 71 tilsyn Retssikkerhed og sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen

Læs mere

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2 2. Indledning 8 2.1. Hvad viste midtvejsevalueringen? 8 2.2.

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Abbehandling og rådgivning for flygtninge

Abbehandling og rådgivning for flygtninge Abbehandling og rådgivning for flygtninge OASIS 1987-2007 OASIS 1987-2007 OASIS 1987 2007 OASIS - Behandling og rådgivning for flygtninge Redaktion: Ulrik Jørgensen, Bettina Jensen Layout & tryk: Schultz

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

BERETNING september 2002 september 2004

BERETNING september 2002 september 2004 BERETNING september 2002 september 2004 D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E R Forord Hvad skal være Danske Fysioterapeuters vision og værdier? Og hvordan skal foreningens struktur være, for at vi kommer

Læs mere

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING Det hele menneske Aldrig har så få hjulpet så mange GF Et levende fællesskab sundhed i fokus Mental Den 22. og 23. marts 2014 ToRVEhallerne i Vejle GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING DANSK PSYKOLOG

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

2 juni 2001. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Hiv og aids

2 juni 2001. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Hiv og aids 2 juni 2001 Tema: Hiv og aids Tidsskrift om forebyggelse 6 11 18 8 Leder... s. 3 Interview: Synlig og mere udfarende Sådan ser den ud ny medicinaldirektør Jens Kristian Gøtrik gerne, at Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening Foto: Konstantin Binder/Wikimedia Commons (GNU Free Documentation) Nr. 21 juli 2008 www.angstforeningen.dk Tema: ADHD og angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud 8 Ny forskning i panikangst 11 Undersøgelsesgaranti

Læs mere