I D É K O N K U R R E N C E O M H E L H E D S P L A N F O R C H R I S T I A N I A O M R Å D E T. Forslag 69662

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I D É K O N K U R R E N C E O M H E L H E D S P L A N F O R C H R I S T I A N I A O M R Å D E T. Forslag 69662"

Transkript

1 Forslag 69662

2 1 ET MERE MANGFOLDIGT CHRISTIANIA MANIFEST Christiania er en livsstil Alle kan bo på Christiania. Der oprettes en venteliste til området. Der introduceres nye boligformer. Der bygges 190 nye boliger. CHRISTIANIA ER FÆLLESEJE Ingen ejer jord eller bygninger i fristaden. Alle kan bygge og bo, men bygninger kan ikke handles. I Christiania gælder allemandsretten, så alle kan med respekt for naturen og Christianias beboere bruge området. Christiania er selvstyrende, men hverken Christiania, København eller regeringen har ret til at sælge området eller områdets bygninger. FRISTAD I KØBENHAVN Christiania skal være en del af København. Fristaden skal være Københavns eneste helt autonome bydel. Fællesmødet er fortsat Christianias højeste myndighed. CHRISTIANIA ER VORES FÆLLES KULTURARV Fristaden er en del af den danske folkesjæl - et manifest for et samfund, der bygger på nærhed og tolerance. Samfundet Christiania er derfor bevaringsværdigt. NOGET FOR NOGET Alle kan bo i Christiania, men skal bidrage til fællesskabet. Christiania bevarer autonomi, men skal inføre demokrati. København opfører nye anlæg i Christiania, som driver og vedligeholder anlæggene.

3 2 FRISTAD CHRISTIANIA Christiania en del af Danmark. Christiania er anderledes. Fristadens grundliggende idé er at være et alternativ til de herskende normer i samfundet og et eksperimentarium for boformer og lokalt selvstyre. Christiania er opstået som et fristed for alle dem, der ikke føler sig tilpas i, eller vil noget andet end, det normale samfund og kan derfor ikke normaliseres og tilpasses den omkringliggende by. Christiania kan enten helt opløses eller forstås og behandles ud fra sine egne forudsætninger. Christiania er en vigtig del af den danske kulturarv. Man kan være for eller imod livsstilen på Christiania, og man kan holde af eller tage afstand fra de sidste tredive års byggeri på Christiania, men man kan ikke diskutere Christianias rolle for vores nationale selvbevidsthed - eller Christianias betydning for udlændinges opfattelse af det danske samfund som et rummeligt og tolerant åndehul, hvor der er plads til alle. Christiania er en del af den danske folkesjæl, og det er ikke tilfældigt, at Christiania, hvis man ser bort fra kampene med politiet, har fungeret godt sammen med København og har en stor opbakning i den brede befolkning, for Danmark er dybest set et tolerant samfund, hvor der værnes om de svage og de anderledes. Forstår man Christianias rolle i København, tegner der sig et billede af et frugtbart samspil mellem to samfund, hvor Christianias mangfoldighed og sociale rummelighed er et positiv tilskud til Københavns identitet. Et tilskud, der i fremtiden vil have stor betydning for København i den evige konkurrence om at tiltrække opmærksomhed og investeringer. Christiania er ud over at være en af Københavns vigtigeste turistattraktioner, på linie med Tivoli og Den Lille Havfrue, blevet et stærkt brand. Spørg et barn i Jylland eller en græsk olivenbonde, og de vil svare, at Christiania handler om den personlige frihed

4 3 og et alternativt samfund. Det er derfor ikke blot Christianias betydning for København som turistby, der skal overvejes, før man nedlægger Christiania, men den betydning fristaden har for Københavns identitet og konkurrenceevne. Det at vi midt i den danske hovedstad har rum til et alternativt samfund som Christiania betyder, at København opnår en positiv identitet, som markedsføringstrategier aldrig vil kunne skabe. Efterhånden som verdens byer, og specielt de europæiske, har det samme at byde på, er det vigtigt at kunne skille sig ud fra de andre ved at have en troværdig og positiv identitet. Christianias bidrag til København er frisind, mangfoldighed og kreativitet. Derfor handler en udviklingsplan for Christiania om at fremhæve Christianias mange kvaliteter og placering i byen. Christiania som frirum Christiania er fristed for mange. For alle dem, der ikke føler sig accepteret af det normale samfund er Christiania en oase, hvor der ikke stilles krav og hvor der ikke ses skævt til en, hvis man ikke kan overskue det daglige bad. Hvis Christiania normaliseres vil alle storbyens såkaldte skæve eksistenser skulle finde et andet sted at opholde sig i fremtiden. Christiania i fremtiden Christiania har med 30 år i bagagen vist sig levedygtigt, men som det vigtige samfundseksperiment fristaden er, er der stadig justeringer at gøre, hvis eksperimentet skal fortsætte. Christiania skal forynges. Gennemsnitsalderen på Christiania stiger og ligger i dag over gennemsnitsalderen i København som helhed. For at tilføre fristaden nyt blod og muliggøre et gennerationsskifte vil vi opføre 100 ungdomsboliger og lejeboliger, der opererer med en højere udskiftningsrate end resten af fristaden, og som derfor kan fungere som en evig kilde af resurser og engagement i området. Christiania skal være endnu mere mangfoldigt, hvilket kan gøres ved at indføre nye boligformer såsom andelsboliger, ungdomsboliger og nye almennyttige boliger som supplement til de nuværende boliger. En stor del af Christianias mangfoldighed skyldes den nuværende lave boligafgift samt det forhold, at man ikke kan handle med ejendom på Christiania, så udover de nye områder skal den nuværende politik med forbud mod handel med ejendom bevares. Lader man fristadens boliger og jord indgå i det københavnske boligmarked har man endegyldigt bortvist de økonomisk svage til de mindre attraktive forstadskvarterer og dermed umuliggjort den mangfoldighed, der er fristadens særkende. Der bør oprettes en officiel venteliste til Christiania, så alle der har lyst til at være en del af Christiania får adgang til en bolig. Listen administreres af en indflytningsgruppe under Fællesmødet. Det er Fællesmødet, der træffer afgørelse om, nye byggerier på

5 4 Promenaden langs Refshalevej og campingpladsen omkring Carls bastion.

6 5 Christiania. De nye boligformer er den andelsbaserede Tømmergravens Bådeby; kollegieboliger og almennyttige boliger. Christiania skal gøres mere demokratisk. Christiania er fortsat et vigtigt forsøg med nærdemokrati og selvforvaltning og området foreslås overdraget som en ny selvstændig bydel i København, hvor den nuværende styringsstruktur bevares som helhed. De tre nye boligområder bliver til tre nye områdemøder med egen forvaltning på linie med de nuværende 15 områder, der danner Christiania. Fællesmødet og Økonomimødet er fortsat højeste myndighed i den autonome bydel. Det har dog vist sig, at bestemmelsen om konsensusafgørelser på Christianias fællesmøde ikke kun er en beskyttelse af mindretallets interesser men også kan udnyttes af et mindretal til at fremme egne interesser på fællesskabets bekostning. Vi anbefaler derfor, at der indføres flertalsafgørelser på fællesmødet og økonomimødet. Fællesmødet kan herefter afgøre om det samme skal gælde styrelsesgrupper og lokalmøderne. Fristaden er selvstyrende og selvforsynende, men kan samlet indkøbe vand, el og serviceydelser af Københavns Kommune. Christiania skal integreres bedre i København men fristaden skal ikke opsluges af de omkringliggende bydele. Integration sker bedst igennem en ligeværdig accept af forskelle. Vi ønsker derfor at synliggøre Christianias særegenhed i byen ved at understrege fristadens grænser. Ved at skabe bedre forbindelser til de omkringliggende bydele kan Christiania i stedet for at være en hindring for byens trafik blive en smuk og grøn genvej for fodgængere og cyklister mellem København, Christianshavn og Amager. Der etableres broer på tværs af Tømmergraven, Stadsgraven og den ydre voldgrav. Samtidig synliggøres de tværgående stier, så færdslen på tværs af Christiania gøres lettere og mere tryg. Christiania skal som hidtil være en dynamo af kultur og initiativlyst i København. Derfor er det vigtigt, at fristaden også i fremtiden råder over billige lokaler til kreativ udfoldelse. For at skabe et bedre vækstlag for små kreative virksomheder i København kan der i forbindelse med resurseboligerne oprettes et kontor/værkstedshotel til nystartede virksomheder. Christiania som fristad er en af Danmarks største turistattraktioner, og det skal Christiania fortsat være. Vi foreslår at Christianias frihedsbegreb udvides til at allemandsretten indføres således, at alle kan opholdes sig og overnatte i fristaden, hvis de udviser respekt for området. Samtidig skal der omkring krudthuset i Den Blå Karamel og Bjørnekloen indrettes et Camp-in med badefaciliteter og liggestoleservering i sommerhalvåret. Sådan at Christiania i endnu højere grad bliver et tilbud til både turister og Københavnere. Christiania skal fortsat være et attraktivt naturområde midt i den danske hovedstad. Københavns indbyggere har i Christiania et frodigt og levende naturområde med et følsomt dyreliv, der vil gå tabt, hvis forsvarsanlægget føres tilbage til sin oprindelige udformning. For at bevare dette fristed i storbyen og beskytte dyrelivet er det bedst at bevare den nuværende vilde bevoksning, der kan holdes i balance af et mindre fårehold på volden. Vi foreslår i stedet, at den frodige natur gøres bedre tilgængelig ved en opgradering af voldens stianlæg fra Langebro til Nyholm. Via den øvre og nedre voldsti fås en fantastisk udsigt over Stadsgraven og en fin fornemmelse af det rumlige forløb, der dannes af voldens bevægelser. Det historisk interessante voldanlæg føres i en enkelt stribe tilbage til sit oprindelige udtryk som et historisk minde.

7 6 Resoursebolig-bebyggelsen og den tilstødende kulturplads på hjørnet af Prinsessegade og Refshalevej. Pladsen er scene for ophold og aktivitet og en åbning til Christiania.

8 7 Christianias kulturarv Det giver ikke umiddelbart mening at skelne mellem bevaringsværdige eller ikke bevaringsværdige bygninger Indenfor Christiania. Christiania er som helhed et enestående dynamisk kulturmiljø, der er værd at værne om. De gamle kasserne-bygninger er bevaringsværdige, men har en langt højere betydning i den nuværende revitaliserede form. Ofte er det, som eksempelvis i Ruhrdistriktet med Emscher Park, langt mere interessant at se udtjente bygningsanlæg sat i relief ved at blive anvendt i en ny sammenhæng eller genindtaget af naturen end at se dem tilbageført til deres oprindelige udtryk, hvor de uden deres oprindelige funktion let kommer til at fremstå som en tom kulisse eller en temapark, som Den Gamle By i Århus. Skal det gamle voldanlæg fredes og føres tilbage til sit oprindelige udtryk betyder hensynet til volden som fortidsminde samtidig, at der kun kan opføres nye bygninger i et smalt bælte ud mod Prinsessegade, mens resten af Christiania vil fremstå som et meget tomt grønt rum i byen med meget få beboere. Vi mener derfor at det er i Hovedstadens interesse at undgå en fredning af forsvarsanlægget og i stedet bevare det levende miljø. Den tætte landsbystruktur i de sydlige bastioner ønskes bevaret. Ønsket om adgang til voldanlægget for alle forbyder yderliger byggeri i volden eller i Stadsgraven. Kaserneområdet skal fortsat være et samspil mellem de store gamle kasernebygninger, mindre træbygninger samt små og store grønne felter til leg og idræt. Fælles for nyt byggeri gælder, at nyt byggeri skal godkendes af Fællesmødet, at byggeri skal baseres på bæredygtighed og økologi samt at bygninger og jord ikke kan handles på Christiania. Et dynamisk kulturmiljø som Christiania kan ikke bevares igennem konservering og fredning, men ved at opsætte rammer for en fremtidig udvikling. Christiania opdeles i tre bevaringszoner. Kasernen, Bastionerne og Dyssen. Bevaringsplanen angiver zoner, hvori der anbefales fremtidige bygninger og hvor det anbefales ikke at genopføre bygninger når de nuværende er udtjent. Dyssen kan udbygges yderligere i små landsbylignende enklaver.

9 8 INDSATSFELTERNE Et lysbånd om Christiania. For at markere Christianias placering i byen og understrege overgangen fra Christianshavns urbane rum til fristadens nærmest landlige karakter skabes en markant gadebelysning langs Refshalevej, Prinsessegade og Bådsmandsstræde. Langs Refshalevej som lysstandere på promenaden, i Prinsessegade som bygningsbelysning og i Bådsmandsstræde som nedfældede lamper i fortovet, der leder til en ny trappe til voldanlægget. Den nye belysning langs Christianias grænse skal give en øget følelse af tryghed i området. Fredens Trappe I Bådsmandsstræde danner et nyt bredt fortov en præcis grænse til Christiania. Fortovet fører ned til et nyt trappeanlæg, der skal gøre adgangen til voldanlægget og stadsgraven lettere og mere synlig. Trappeanlægget, der opføres i granitsten skærer i forlængelse af Bådsmandsstræde en kile i volden, der giver udsyn fra Bådsmandsstræde til vandet i Stadsgraven. Langs Bådsmandsstræde og volden er der plads til 70 parkerede biler.

10 9 Bådeby Stadsgraven Det historiske snit Tømmergraven Promenade Aktivitetsplads Campingplads Refshalevej

11 10 Arken Prærien Fredens Eng mellem volden og Fredens ark er fortsat en grøn plæne til leg og idrætsudfoldelse. Et godt mødested for christianitter og christianshavnere. Kollegiet Prærien har som i dag en græs og blomsterdækket bund med store træer og spredte mindre anlæg som skaterhallen, legepladsen, amfiteatret, basketbanen samt et nyt bylandbrug ud for kollegiet. Bylandbruget er Christianias nye kollektive køkkenhave, der ved at basere sig på principper om bæredygtighed kan være til inspiration for Københavns indbyggere. Hovedindgang Som erstatning for» Infohuset«opføres der ud til Bådsmandsstræde 100 kollegieboliger. Boligerne fremstår med en containerlignende karakter og danner en længe, der samler Prærien til et stort indre gårdrum. Mod gaden når huset op i seks etager, mens det er fire etager ind mod det mere følsomme gårdrum. Kollegiets stueetage rummer fællesfaciliteter og portåbninger tillader folk at passere under bygningen. Kollegieboligerne skal være med til at sikre, at flere unge vil bo i Christiania, og dermed sænke den høje gennemsnitsalder. Kollegiet udgør et nyt lokalområde på linie med de nuværende 15 lokalområder i Christiania og vil med sin forholdsvis hurtige udskiftning af beboere være en evig kilde til engagement i fristaden. I forbindelse med Christianias hovedindgang anlægges en»kys og kør«- bane til afvikling af den taxatrafik, der i dag er den største gene for Christianshavns beboere. Taxabanen er ensrettet, så den ikke hindrer trafikken på Prinsessegade eller er til gene for Christianias gående gæster. Parkering af busser er placeret ud for Den Grå Hal på Refshalevej. Selve hovedindgangen mellem Loppen og taxapladsen, der fungerer som Christianias turistindgang, udformes af en lokal Christianiakunstner. Plankeværket fra hovedindgangen til Røde Sols Plads og mellem Den Grå Hal og Løvehuset erstattes af en ny solid grafittimur - et nyt gadegalleri. I forbindelse med hovedindgangen og den nye taxaplads er der ti parkeringspladser til beboere og gæster.

12 11 Røde Sols Plads På hjørnet af Prinsessegade og Refshalevej opføres resurseboliger et almennyttigt boligbyggeri med store billige familieboliger og kommunal anvisningsret på 40 % af boligerne. Boligerne udgør en stor længe på otte etager, der afslutter Christiania mod nordvest og visuelt skaber en sammenhæng langs Prinsessegade og Refshalevej. Resurseboligerne tilbyder store billige familielejligheder centralt i København til gengæld for, at beboerne ved deres tilstedeværelse er med til at skabe stabile og trygge rammer for ejendommens resursesvage beboere. Resurseboligerne udgør et nyt lokalområde på linie med de nuværende 15 lokalområder i Christiania og skal være med til at sikre en større mangfoldighed. I bygningens stue og kælder findes et atelier- og kontorhotel med billige lokaler til små nystartede virksomheder. Herigennem kan den særlige iværksætterånd, der findes på Christiania udnyttes til at skabe nye spændende virksomheder på Christianshavn. Områdets nuværende beboere får flyttet deres bolig til et ledig byggefelt eller en plads i Tømmergravens Bådeby. Røde Sols Plads er også en ny kultur- og aktivitetsplads - et bølgende stenbelagt landskab til skatere, til leg og til optræden på pladsens scene. Pladsen åbner sig i hjørnet ud mod Prinsessegade og danner med sit stenlandskab et naturligt bevægelsesforløb ind i Christiania. Genbrugsstation Ved Løvehuset etableres en ny genbrugs- og affaldsstation. Christianias principper om bæredygtighed og genbrug gøres til et nyt vartegn ud mod Refshalevej. Genbrugsstationen placeres inden i en seks meter høj»grøn«cylinder af genbrugsmaterialer, der er beplantet med græs og vilde blomster. Genbrugsstationen erstatter den nuværende og bliver med sin nye placering lettere tilgængelig for alle Christianias beboere. En promenade langs Refshalevej Langs vandet og den nye husbådeby ved Refshalevej etableres en promenade. Et trædæk spænder fra Løvehuset til Charlotte Amalies Bastion og udgør som yderste del af promenaden en»boardwalk«, der med bænke og udposninger opfordrer til ophold ved vandet. En asfalteret cykel- og rulleskøjtesti adskiller trædækket fra den renoverede brolægning på Refshalevej. Vejen flankeres af en poppelallé, hvorunder 190 af Christianias biler kan parkeres. Parkeringen betjener ligeledes husbådebyen, campingpladsen og kulturarrangementer i bastionerne. Ud for bastionerne anlægges opholdspladser, der skyder sig ud i vandet. De nye pladser knytter sig til bastionernes aktiviteter og virker som trækplaster for de promenerende gæster. Pladserne kan have bådudlejning, udeservering og her kan fiskes, solbades eller holdes picnic. Promenaden og dens aktiviteter vil ændre Refshalevej fra at være Christianias kedelige bagside til en aktiv og attraktiv forside. Promenaden vil indbyde

13 12 til opdagelse og udforskning af voldanlægget og Christiania. Promenaden vil sammen med de forbedrede adgangsveje og stier gøre naturen og kulturen i Christiania mere tilgængelig for alle i København. Omkring krudhuset i Carls Bastion drænes vandgraven, og der anlægges en campingplads. Her kan alle slå telt op på plænen. Ud for bastionen anlægges i forlængelse af campingpladsen en aktivitetsplads med eksempelvis bådudlejning samt toilet og bad til campisterne. Tømmergravens Bådeby Frederiks Bastion I Tømmergraven langs Refshalevej etableres en husbådeby. Bådbyen består af 80 husbåde ved otte bådebroer, der placeres mellem bastionerne. Bydelen består fysisk af promenaden, aktivitetstorvene ved bastionerne samt bådebroer, hvor skuderne lægger til. Bådebyen er en andelsboligforening, hvor man køber en andel i anlægget, men selv bygger og ejer sin husbåd. Bådebyen skal ved at være andelsbaseret være med til at sikre, at flere vil bo i Christiania, og dermed give området en større mangfoldighed. Andelsforeningen udgør et nyt lokalområde på linie med de nuværende 15 lokalområder i Christiania og vil med sin store variation tjene som inspiration for andre husbådeparker i København. Frederiks Bastion danner fortsat ramme om udstillinger og kulturelle arrangementer. Ud for bastionen anlægges som supplement et soldæk med mulighed for udeservering om sommeren. Charlotte Amalies Bastion Bastionen og krudthuset kan danne ramme om teater- og musikfestivaler. Tilskuerne kan slå sig ned på græsset rundt om krudthuset og op ad voldene, der skaber et veldefineret rum omkring de optrædende og publikum. Carls Bastion

14 13 Ressourceboliger Prinsessegade Kulturplads Refshalevej Den Grå Hal Promenade Genbrugsstation Indgang Taxaholdeplads

15 14 Historiesnit 1810 Voldanlægget På tværs af voldanlægget tilbageføres en stribe på 50 m til voldanlæggets oprindelige udtryk med græs og enkeltstående træer. Anlægget spænder fra Frederiksholm til Amager og inddrager det eneste bevarede kanonbådsskur, Tømmergraven, Stadsgraven samt 1. Redan og yderste voldgrav. Historiesnit 2010 Stadsgraven og Københavns volde er et vigtigt naturområde for københavnerne. Derfor gennemføres den høje og lave voldsti fra Quintus Bastion i nord til Langebro i syd, således at adgangen til naturområdet lettes, og et bedre overblik kan give en større følelse af tryghed for voldanlæggets besøgende. Stierne giver et flot udsyn over Stadsgraven og områdets rige dyreliv. Stien føres udenom de huse der måtte ligge i vejen. De tværgående forbindelser som broen ved Mælkebøtten markeres med skulpturelle porte eller broer, der sikrer en uhindret passage for fodgængere på den høje voldsti. Vejen på dyssen bevares i sin nuværende form. af promenaden, bådebroer samt pæle, hvor imellem skuderne lægger En ny forbindelse mellem Indre by, Det Kongelige Teater, et fremtidigt byens hus på Christiansholm, Holmen, Christiania, Kløvermarken og den nye Amager Strandpark. Forbindelsen er en ny gang- og cykelsti, der markerer byens fremtidige anvendelsesog udviklingsmuligheder. I Stadsgraven anlægges en skærgård af flydende temahaver som et smukt og stille pit-stop mellem Indre by og Amager Strandpark. Haverne er af byder på strandsand, dunhammer, plæne, planker, teglsten eller valmuer.

16 15 3 Christianias grænser Delområderne Nyt byggeri Indsatsfelterne Veje og forbindelser De historiske striber Promenaden Bånd af lys

17 Forslag nr er udarbejdet af : Dennis Larsen, arkitekt maa. Ålandsgade 21, 3.tv KBH S Martin Thue Jacobsen, arkitekt maa. Lille Fredensgade 8, KBH N Sune Oslev, arkitekt maa. Århusgade 58, st. tv KBH Ø

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København

Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København Udsigten Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København A2 B C Udsigten D E F G udsigten-boliger.dk Management S S SORTEDAMS SØ TIVOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOTANISK HAVE KONGENSHAVE ØSTRE

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Bydelen som spilleplade

Bydelen som spilleplade Bydelen som spilleplade Beskrivelsen af spillepladen forklarer de vigtigste forhold, planlagte indgreb og udstikker desuden de overordnede rammer for den fremtidige udvikling. Rammerne er nødvendige og

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania Fællesskabet Christiania og Christianias beboere og virksomheder 31. marts 2011 J.nr. 11/00264 Ledelsessekretariatet SVS/TOP/KLJ Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania I forlængelse af finansministerens

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol

Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol Beliggende i den gamle bydel mellem kanalen og voldene - og tæt på Holmen og Operaen. Se film fra ejendommen Prinsessegade 77, 1422

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads INATSISARTUTS nye parlamentsbygning 2. UDGAVE Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads Informationer til Kommuneqarfik Sermersooqs borgerhøring Modelbillede Søen fremmer områdets værdighed

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Udsigten - 1432 København K

Udsigten - 1432 København K il salg Udsigten - 1432 København K Unikke lejligheder i nyetableret bydel på Margretheholm udsigten-boliger.dk Management S S SOREDAMS SØ IOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOANISK HAE KONGENSHAE ØSRE

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Ved Claus Asger Olsen, afdelingsdirektør Investeringsejendomme 1 / 28. maj 2015 28. Maj 2015 Hvad skal jeg tale om? Kort om DEAS Hvad fortæller

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere