I D É K O N K U R R E N C E O M H E L H E D S P L A N F O R C H R I S T I A N I A O M R Å D E T. Forslag 69662

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I D É K O N K U R R E N C E O M H E L H E D S P L A N F O R C H R I S T I A N I A O M R Å D E T. Forslag 69662"

Transkript

1 Forslag 69662

2 1 ET MERE MANGFOLDIGT CHRISTIANIA MANIFEST Christiania er en livsstil Alle kan bo på Christiania. Der oprettes en venteliste til området. Der introduceres nye boligformer. Der bygges 190 nye boliger. CHRISTIANIA ER FÆLLESEJE Ingen ejer jord eller bygninger i fristaden. Alle kan bygge og bo, men bygninger kan ikke handles. I Christiania gælder allemandsretten, så alle kan med respekt for naturen og Christianias beboere bruge området. Christiania er selvstyrende, men hverken Christiania, København eller regeringen har ret til at sælge området eller områdets bygninger. FRISTAD I KØBENHAVN Christiania skal være en del af København. Fristaden skal være Københavns eneste helt autonome bydel. Fællesmødet er fortsat Christianias højeste myndighed. CHRISTIANIA ER VORES FÆLLES KULTURARV Fristaden er en del af den danske folkesjæl - et manifest for et samfund, der bygger på nærhed og tolerance. Samfundet Christiania er derfor bevaringsværdigt. NOGET FOR NOGET Alle kan bo i Christiania, men skal bidrage til fællesskabet. Christiania bevarer autonomi, men skal inføre demokrati. København opfører nye anlæg i Christiania, som driver og vedligeholder anlæggene.

3 2 FRISTAD CHRISTIANIA Christiania en del af Danmark. Christiania er anderledes. Fristadens grundliggende idé er at være et alternativ til de herskende normer i samfundet og et eksperimentarium for boformer og lokalt selvstyre. Christiania er opstået som et fristed for alle dem, der ikke føler sig tilpas i, eller vil noget andet end, det normale samfund og kan derfor ikke normaliseres og tilpasses den omkringliggende by. Christiania kan enten helt opløses eller forstås og behandles ud fra sine egne forudsætninger. Christiania er en vigtig del af den danske kulturarv. Man kan være for eller imod livsstilen på Christiania, og man kan holde af eller tage afstand fra de sidste tredive års byggeri på Christiania, men man kan ikke diskutere Christianias rolle for vores nationale selvbevidsthed - eller Christianias betydning for udlændinges opfattelse af det danske samfund som et rummeligt og tolerant åndehul, hvor der er plads til alle. Christiania er en del af den danske folkesjæl, og det er ikke tilfældigt, at Christiania, hvis man ser bort fra kampene med politiet, har fungeret godt sammen med København og har en stor opbakning i den brede befolkning, for Danmark er dybest set et tolerant samfund, hvor der værnes om de svage og de anderledes. Forstår man Christianias rolle i København, tegner der sig et billede af et frugtbart samspil mellem to samfund, hvor Christianias mangfoldighed og sociale rummelighed er et positiv tilskud til Københavns identitet. Et tilskud, der i fremtiden vil have stor betydning for København i den evige konkurrence om at tiltrække opmærksomhed og investeringer. Christiania er ud over at være en af Københavns vigtigeste turistattraktioner, på linie med Tivoli og Den Lille Havfrue, blevet et stærkt brand. Spørg et barn i Jylland eller en græsk olivenbonde, og de vil svare, at Christiania handler om den personlige frihed

4 3 og et alternativt samfund. Det er derfor ikke blot Christianias betydning for København som turistby, der skal overvejes, før man nedlægger Christiania, men den betydning fristaden har for Københavns identitet og konkurrenceevne. Det at vi midt i den danske hovedstad har rum til et alternativt samfund som Christiania betyder, at København opnår en positiv identitet, som markedsføringstrategier aldrig vil kunne skabe. Efterhånden som verdens byer, og specielt de europæiske, har det samme at byde på, er det vigtigt at kunne skille sig ud fra de andre ved at have en troværdig og positiv identitet. Christianias bidrag til København er frisind, mangfoldighed og kreativitet. Derfor handler en udviklingsplan for Christiania om at fremhæve Christianias mange kvaliteter og placering i byen. Christiania som frirum Christiania er fristed for mange. For alle dem, der ikke føler sig accepteret af det normale samfund er Christiania en oase, hvor der ikke stilles krav og hvor der ikke ses skævt til en, hvis man ikke kan overskue det daglige bad. Hvis Christiania normaliseres vil alle storbyens såkaldte skæve eksistenser skulle finde et andet sted at opholde sig i fremtiden. Christiania i fremtiden Christiania har med 30 år i bagagen vist sig levedygtigt, men som det vigtige samfundseksperiment fristaden er, er der stadig justeringer at gøre, hvis eksperimentet skal fortsætte. Christiania skal forynges. Gennemsnitsalderen på Christiania stiger og ligger i dag over gennemsnitsalderen i København som helhed. For at tilføre fristaden nyt blod og muliggøre et gennerationsskifte vil vi opføre 100 ungdomsboliger og lejeboliger, der opererer med en højere udskiftningsrate end resten af fristaden, og som derfor kan fungere som en evig kilde af resurser og engagement i området. Christiania skal være endnu mere mangfoldigt, hvilket kan gøres ved at indføre nye boligformer såsom andelsboliger, ungdomsboliger og nye almennyttige boliger som supplement til de nuværende boliger. En stor del af Christianias mangfoldighed skyldes den nuværende lave boligafgift samt det forhold, at man ikke kan handle med ejendom på Christiania, så udover de nye områder skal den nuværende politik med forbud mod handel med ejendom bevares. Lader man fristadens boliger og jord indgå i det københavnske boligmarked har man endegyldigt bortvist de økonomisk svage til de mindre attraktive forstadskvarterer og dermed umuliggjort den mangfoldighed, der er fristadens særkende. Der bør oprettes en officiel venteliste til Christiania, så alle der har lyst til at være en del af Christiania får adgang til en bolig. Listen administreres af en indflytningsgruppe under Fællesmødet. Det er Fællesmødet, der træffer afgørelse om, nye byggerier på

5 4 Promenaden langs Refshalevej og campingpladsen omkring Carls bastion.

6 5 Christiania. De nye boligformer er den andelsbaserede Tømmergravens Bådeby; kollegieboliger og almennyttige boliger. Christiania skal gøres mere demokratisk. Christiania er fortsat et vigtigt forsøg med nærdemokrati og selvforvaltning og området foreslås overdraget som en ny selvstændig bydel i København, hvor den nuværende styringsstruktur bevares som helhed. De tre nye boligområder bliver til tre nye områdemøder med egen forvaltning på linie med de nuværende 15 områder, der danner Christiania. Fællesmødet og Økonomimødet er fortsat højeste myndighed i den autonome bydel. Det har dog vist sig, at bestemmelsen om konsensusafgørelser på Christianias fællesmøde ikke kun er en beskyttelse af mindretallets interesser men også kan udnyttes af et mindretal til at fremme egne interesser på fællesskabets bekostning. Vi anbefaler derfor, at der indføres flertalsafgørelser på fællesmødet og økonomimødet. Fællesmødet kan herefter afgøre om det samme skal gælde styrelsesgrupper og lokalmøderne. Fristaden er selvstyrende og selvforsynende, men kan samlet indkøbe vand, el og serviceydelser af Københavns Kommune. Christiania skal integreres bedre i København men fristaden skal ikke opsluges af de omkringliggende bydele. Integration sker bedst igennem en ligeværdig accept af forskelle. Vi ønsker derfor at synliggøre Christianias særegenhed i byen ved at understrege fristadens grænser. Ved at skabe bedre forbindelser til de omkringliggende bydele kan Christiania i stedet for at være en hindring for byens trafik blive en smuk og grøn genvej for fodgængere og cyklister mellem København, Christianshavn og Amager. Der etableres broer på tværs af Tømmergraven, Stadsgraven og den ydre voldgrav. Samtidig synliggøres de tværgående stier, så færdslen på tværs af Christiania gøres lettere og mere tryg. Christiania skal som hidtil være en dynamo af kultur og initiativlyst i København. Derfor er det vigtigt, at fristaden også i fremtiden råder over billige lokaler til kreativ udfoldelse. For at skabe et bedre vækstlag for små kreative virksomheder i København kan der i forbindelse med resurseboligerne oprettes et kontor/værkstedshotel til nystartede virksomheder. Christiania som fristad er en af Danmarks største turistattraktioner, og det skal Christiania fortsat være. Vi foreslår at Christianias frihedsbegreb udvides til at allemandsretten indføres således, at alle kan opholdes sig og overnatte i fristaden, hvis de udviser respekt for området. Samtidig skal der omkring krudthuset i Den Blå Karamel og Bjørnekloen indrettes et Camp-in med badefaciliteter og liggestoleservering i sommerhalvåret. Sådan at Christiania i endnu højere grad bliver et tilbud til både turister og Københavnere. Christiania skal fortsat være et attraktivt naturområde midt i den danske hovedstad. Københavns indbyggere har i Christiania et frodigt og levende naturområde med et følsomt dyreliv, der vil gå tabt, hvis forsvarsanlægget føres tilbage til sin oprindelige udformning. For at bevare dette fristed i storbyen og beskytte dyrelivet er det bedst at bevare den nuværende vilde bevoksning, der kan holdes i balance af et mindre fårehold på volden. Vi foreslår i stedet, at den frodige natur gøres bedre tilgængelig ved en opgradering af voldens stianlæg fra Langebro til Nyholm. Via den øvre og nedre voldsti fås en fantastisk udsigt over Stadsgraven og en fin fornemmelse af det rumlige forløb, der dannes af voldens bevægelser. Det historisk interessante voldanlæg føres i en enkelt stribe tilbage til sit oprindelige udtryk som et historisk minde.

7 6 Resoursebolig-bebyggelsen og den tilstødende kulturplads på hjørnet af Prinsessegade og Refshalevej. Pladsen er scene for ophold og aktivitet og en åbning til Christiania.

8 7 Christianias kulturarv Det giver ikke umiddelbart mening at skelne mellem bevaringsværdige eller ikke bevaringsværdige bygninger Indenfor Christiania. Christiania er som helhed et enestående dynamisk kulturmiljø, der er værd at værne om. De gamle kasserne-bygninger er bevaringsværdige, men har en langt højere betydning i den nuværende revitaliserede form. Ofte er det, som eksempelvis i Ruhrdistriktet med Emscher Park, langt mere interessant at se udtjente bygningsanlæg sat i relief ved at blive anvendt i en ny sammenhæng eller genindtaget af naturen end at se dem tilbageført til deres oprindelige udtryk, hvor de uden deres oprindelige funktion let kommer til at fremstå som en tom kulisse eller en temapark, som Den Gamle By i Århus. Skal det gamle voldanlæg fredes og føres tilbage til sit oprindelige udtryk betyder hensynet til volden som fortidsminde samtidig, at der kun kan opføres nye bygninger i et smalt bælte ud mod Prinsessegade, mens resten af Christiania vil fremstå som et meget tomt grønt rum i byen med meget få beboere. Vi mener derfor at det er i Hovedstadens interesse at undgå en fredning af forsvarsanlægget og i stedet bevare det levende miljø. Den tætte landsbystruktur i de sydlige bastioner ønskes bevaret. Ønsket om adgang til voldanlægget for alle forbyder yderliger byggeri i volden eller i Stadsgraven. Kaserneområdet skal fortsat være et samspil mellem de store gamle kasernebygninger, mindre træbygninger samt små og store grønne felter til leg og idræt. Fælles for nyt byggeri gælder, at nyt byggeri skal godkendes af Fællesmødet, at byggeri skal baseres på bæredygtighed og økologi samt at bygninger og jord ikke kan handles på Christiania. Et dynamisk kulturmiljø som Christiania kan ikke bevares igennem konservering og fredning, men ved at opsætte rammer for en fremtidig udvikling. Christiania opdeles i tre bevaringszoner. Kasernen, Bastionerne og Dyssen. Bevaringsplanen angiver zoner, hvori der anbefales fremtidige bygninger og hvor det anbefales ikke at genopføre bygninger når de nuværende er udtjent. Dyssen kan udbygges yderligere i små landsbylignende enklaver.

9 8 INDSATSFELTERNE Et lysbånd om Christiania. For at markere Christianias placering i byen og understrege overgangen fra Christianshavns urbane rum til fristadens nærmest landlige karakter skabes en markant gadebelysning langs Refshalevej, Prinsessegade og Bådsmandsstræde. Langs Refshalevej som lysstandere på promenaden, i Prinsessegade som bygningsbelysning og i Bådsmandsstræde som nedfældede lamper i fortovet, der leder til en ny trappe til voldanlægget. Den nye belysning langs Christianias grænse skal give en øget følelse af tryghed i området. Fredens Trappe I Bådsmandsstræde danner et nyt bredt fortov en præcis grænse til Christiania. Fortovet fører ned til et nyt trappeanlæg, der skal gøre adgangen til voldanlægget og stadsgraven lettere og mere synlig. Trappeanlægget, der opføres i granitsten skærer i forlængelse af Bådsmandsstræde en kile i volden, der giver udsyn fra Bådsmandsstræde til vandet i Stadsgraven. Langs Bådsmandsstræde og volden er der plads til 70 parkerede biler.

10 9 Bådeby Stadsgraven Det historiske snit Tømmergraven Promenade Aktivitetsplads Campingplads Refshalevej

11 10 Arken Prærien Fredens Eng mellem volden og Fredens ark er fortsat en grøn plæne til leg og idrætsudfoldelse. Et godt mødested for christianitter og christianshavnere. Kollegiet Prærien har som i dag en græs og blomsterdækket bund med store træer og spredte mindre anlæg som skaterhallen, legepladsen, amfiteatret, basketbanen samt et nyt bylandbrug ud for kollegiet. Bylandbruget er Christianias nye kollektive køkkenhave, der ved at basere sig på principper om bæredygtighed kan være til inspiration for Københavns indbyggere. Hovedindgang Som erstatning for» Infohuset«opføres der ud til Bådsmandsstræde 100 kollegieboliger. Boligerne fremstår med en containerlignende karakter og danner en længe, der samler Prærien til et stort indre gårdrum. Mod gaden når huset op i seks etager, mens det er fire etager ind mod det mere følsomme gårdrum. Kollegiets stueetage rummer fællesfaciliteter og portåbninger tillader folk at passere under bygningen. Kollegieboligerne skal være med til at sikre, at flere unge vil bo i Christiania, og dermed sænke den høje gennemsnitsalder. Kollegiet udgør et nyt lokalområde på linie med de nuværende 15 lokalområder i Christiania og vil med sin forholdsvis hurtige udskiftning af beboere være en evig kilde til engagement i fristaden. I forbindelse med Christianias hovedindgang anlægges en»kys og kør«- bane til afvikling af den taxatrafik, der i dag er den største gene for Christianshavns beboere. Taxabanen er ensrettet, så den ikke hindrer trafikken på Prinsessegade eller er til gene for Christianias gående gæster. Parkering af busser er placeret ud for Den Grå Hal på Refshalevej. Selve hovedindgangen mellem Loppen og taxapladsen, der fungerer som Christianias turistindgang, udformes af en lokal Christianiakunstner. Plankeværket fra hovedindgangen til Røde Sols Plads og mellem Den Grå Hal og Løvehuset erstattes af en ny solid grafittimur - et nyt gadegalleri. I forbindelse med hovedindgangen og den nye taxaplads er der ti parkeringspladser til beboere og gæster.

12 11 Røde Sols Plads På hjørnet af Prinsessegade og Refshalevej opføres resurseboliger et almennyttigt boligbyggeri med store billige familieboliger og kommunal anvisningsret på 40 % af boligerne. Boligerne udgør en stor længe på otte etager, der afslutter Christiania mod nordvest og visuelt skaber en sammenhæng langs Prinsessegade og Refshalevej. Resurseboligerne tilbyder store billige familielejligheder centralt i København til gengæld for, at beboerne ved deres tilstedeværelse er med til at skabe stabile og trygge rammer for ejendommens resursesvage beboere. Resurseboligerne udgør et nyt lokalområde på linie med de nuværende 15 lokalområder i Christiania og skal være med til at sikre en større mangfoldighed. I bygningens stue og kælder findes et atelier- og kontorhotel med billige lokaler til små nystartede virksomheder. Herigennem kan den særlige iværksætterånd, der findes på Christiania udnyttes til at skabe nye spændende virksomheder på Christianshavn. Områdets nuværende beboere får flyttet deres bolig til et ledig byggefelt eller en plads i Tømmergravens Bådeby. Røde Sols Plads er også en ny kultur- og aktivitetsplads - et bølgende stenbelagt landskab til skatere, til leg og til optræden på pladsens scene. Pladsen åbner sig i hjørnet ud mod Prinsessegade og danner med sit stenlandskab et naturligt bevægelsesforløb ind i Christiania. Genbrugsstation Ved Løvehuset etableres en ny genbrugs- og affaldsstation. Christianias principper om bæredygtighed og genbrug gøres til et nyt vartegn ud mod Refshalevej. Genbrugsstationen placeres inden i en seks meter høj»grøn«cylinder af genbrugsmaterialer, der er beplantet med græs og vilde blomster. Genbrugsstationen erstatter den nuværende og bliver med sin nye placering lettere tilgængelig for alle Christianias beboere. En promenade langs Refshalevej Langs vandet og den nye husbådeby ved Refshalevej etableres en promenade. Et trædæk spænder fra Løvehuset til Charlotte Amalies Bastion og udgør som yderste del af promenaden en»boardwalk«, der med bænke og udposninger opfordrer til ophold ved vandet. En asfalteret cykel- og rulleskøjtesti adskiller trædækket fra den renoverede brolægning på Refshalevej. Vejen flankeres af en poppelallé, hvorunder 190 af Christianias biler kan parkeres. Parkeringen betjener ligeledes husbådebyen, campingpladsen og kulturarrangementer i bastionerne. Ud for bastionerne anlægges opholdspladser, der skyder sig ud i vandet. De nye pladser knytter sig til bastionernes aktiviteter og virker som trækplaster for de promenerende gæster. Pladserne kan have bådudlejning, udeservering og her kan fiskes, solbades eller holdes picnic. Promenaden og dens aktiviteter vil ændre Refshalevej fra at være Christianias kedelige bagside til en aktiv og attraktiv forside. Promenaden vil indbyde

13 12 til opdagelse og udforskning af voldanlægget og Christiania. Promenaden vil sammen med de forbedrede adgangsveje og stier gøre naturen og kulturen i Christiania mere tilgængelig for alle i København. Omkring krudhuset i Carls Bastion drænes vandgraven, og der anlægges en campingplads. Her kan alle slå telt op på plænen. Ud for bastionen anlægges i forlængelse af campingpladsen en aktivitetsplads med eksempelvis bådudlejning samt toilet og bad til campisterne. Tømmergravens Bådeby Frederiks Bastion I Tømmergraven langs Refshalevej etableres en husbådeby. Bådbyen består af 80 husbåde ved otte bådebroer, der placeres mellem bastionerne. Bydelen består fysisk af promenaden, aktivitetstorvene ved bastionerne samt bådebroer, hvor skuderne lægger til. Bådebyen er en andelsboligforening, hvor man køber en andel i anlægget, men selv bygger og ejer sin husbåd. Bådebyen skal ved at være andelsbaseret være med til at sikre, at flere vil bo i Christiania, og dermed give området en større mangfoldighed. Andelsforeningen udgør et nyt lokalområde på linie med de nuværende 15 lokalområder i Christiania og vil med sin store variation tjene som inspiration for andre husbådeparker i København. Frederiks Bastion danner fortsat ramme om udstillinger og kulturelle arrangementer. Ud for bastionen anlægges som supplement et soldæk med mulighed for udeservering om sommeren. Charlotte Amalies Bastion Bastionen og krudthuset kan danne ramme om teater- og musikfestivaler. Tilskuerne kan slå sig ned på græsset rundt om krudthuset og op ad voldene, der skaber et veldefineret rum omkring de optrædende og publikum. Carls Bastion

14 13 Ressourceboliger Prinsessegade Kulturplads Refshalevej Den Grå Hal Promenade Genbrugsstation Indgang Taxaholdeplads

15 14 Historiesnit 1810 Voldanlægget På tværs af voldanlægget tilbageføres en stribe på 50 m til voldanlæggets oprindelige udtryk med græs og enkeltstående træer. Anlægget spænder fra Frederiksholm til Amager og inddrager det eneste bevarede kanonbådsskur, Tømmergraven, Stadsgraven samt 1. Redan og yderste voldgrav. Historiesnit 2010 Stadsgraven og Københavns volde er et vigtigt naturområde for københavnerne. Derfor gennemføres den høje og lave voldsti fra Quintus Bastion i nord til Langebro i syd, således at adgangen til naturområdet lettes, og et bedre overblik kan give en større følelse af tryghed for voldanlæggets besøgende. Stierne giver et flot udsyn over Stadsgraven og områdets rige dyreliv. Stien føres udenom de huse der måtte ligge i vejen. De tværgående forbindelser som broen ved Mælkebøtten markeres med skulpturelle porte eller broer, der sikrer en uhindret passage for fodgængere på den høje voldsti. Vejen på dyssen bevares i sin nuværende form. af promenaden, bådebroer samt pæle, hvor imellem skuderne lægger En ny forbindelse mellem Indre by, Det Kongelige Teater, et fremtidigt byens hus på Christiansholm, Holmen, Christiania, Kløvermarken og den nye Amager Strandpark. Forbindelsen er en ny gang- og cykelsti, der markerer byens fremtidige anvendelsesog udviklingsmuligheder. I Stadsgraven anlægges en skærgård af flydende temahaver som et smukt og stille pit-stop mellem Indre by og Amager Strandpark. Haverne er af byder på strandsand, dunhammer, plæne, planker, teglsten eller valmuer.

16 15 3 Christianias grænser Delområderne Nyt byggeri Indsatsfelterne Veje og forbindelser De historiske striber Promenaden Bånd af lys

17 Forslag nr er udarbejdet af : Dennis Larsen, arkitekt maa. Ålandsgade 21, 3.tv KBH S Martin Thue Jacobsen, arkitekt maa. Lille Fredensgade 8, KBH N Sune Oslev, arkitekt maa. Århusgade 58, st. tv KBH Ø

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere

Christianias Udviklingsplan

Christianias Udviklingsplan Christianias Udviklingsplan ISBN: 87-988816-6-3 Pla ner Folk Kan m ska og an ikk l De t e a l es ram tså h h vor d krive et b r en katas me a' n er stå å t r og e r: "De nd tværs rofe det h t be det er!

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro BYRUMSPLAN NØRREBRO 2012 TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro Fotos: Nørrebro Lokaludvalg (Med mindre andet er anført) Layout: Nørrebro

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 2 INDHOLD Intro 4 Landskabsprojekt 6 Inspirationsoplæg 10 Opsamling på Officielle Forslag 14 Opsamling på Borgermøde 22 Opsamling på Facebook 28 Opsamling

Læs mere

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO Østre Plads. Pjentedamsgade. VIDSTE DU AT Områdefornyelsen blev sat i gang i 2012 og strækker sig til 2016, så vi er næsten halvvejs. Målet med områdefornyelsen er at udvikle

Læs mere

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE - En designguide til social bæredygtighed Forandringer i det fysiske miljø kan øge tryghed, øge det sociale samvær, øge ejerskab, øge glæden ved at bo og gøre et boligområde

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Bydesign i København. Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads. Københavns Kommune 2009

Bydesign i København. Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads. Københavns Kommune 2009 bydesign i København Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads Bydesign i København Københavns Kommune 2009 Udgiver Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Islands

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet

Læs mere

BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE

BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE KOLOFON Januar 2011 Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem: Byplan, Rudersdal Kommune og metopos+ Bascon Anne Mette

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

Letbane. byforbedring LETBANEN SOM INTEGRERET DEL AF BYFORBEDRINGSSTRATEGIER

Letbane. byforbedring LETBANEN SOM INTEGRERET DEL AF BYFORBEDRINGSSTRATEGIER Letbane & byforbedring LETBANEN SOM INTEGRERET DEL AF BYFORBEDRINGSSTRATEGIER 1 2 LETBANEN SOM INTEGRERET DEL AF BYFORBEDRINGSSTRATEGIER Dette notat er udarbejdet af professor Jens Kvorning efter opdrag

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Christiania - byens grønne åndehul

Christiania - byens grønne åndehul TAKT OG TONE FOR BESØG PÅ CHRISTIANIA Der er fire helt ubrydelige regler på Christiania: Nej til hårde stoffer, rygmærker, våben og vold. De regler regner vi ikke med at vore besøgende har problemer med

Læs mere

GRØN BOSÆTNING. Økosamfund 2.0 i Odder

GRØN BOSÆTNING. Økosamfund 2.0 i Odder GRØN BOSÆTNING Økosamfund 2.0 i Odder Et forslag til Odder Kommunes udviklingsplan 2014-2018 og til, hvordan der kan tiltrækkes flere tilflyttere til kommunen. Den 18. december 2014 Forslaget er udarbejdet

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere