TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE"

Transkript

1 TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

2 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet,

3 ULYKKER VED VEJARBEJDE SAMMENFATNING Dette notat omhandler trafikulykker på steder med vejarbejde i perioden I 10 års perioden er der ifølge ulykkesstatistikken samlet set registreret ulykker ved vejarbejde på det danske vejnet, heraf 973 personskadeulykker og materielskadeulykker. Ses der alene på det seneste år (2010) er der registreret 216 ulykker ved vejarbejde; 62 personskadeulykker og 154 materielskadeulykker. ULYKKER VED VEJARBEJDE UDGØR CA. 2 % AF ALLE ULYKKER. TILSVARENDE GÆLDER FOR PERSONSKADEULYKKER. 27 % af ulykkerne ved vejarbejde i 10 års perioden er sket på statsveje. Dette er en noget højere andel end for ulykker generelt, idet kun 16 % af det det samlede antal ulykker sker på statsvejnettet. Dette hænger formentlig sammen med, at statsveje er mere trafikerede, og derfor oftere bygges om, samt oftere får udført drifts- og vedligeholdelsesarbejde. Gennemlæsning af ulykkestekster for ulykker ved vejarbejde med tilskadekomne fodgængere peger på, at minimum 15 af 99 tilskadekomne fodgængere er vejarbejdere. Det skal pointeres, at tilskadekomne vejarbejdere og involverede vejarbejdskøretøjer ikke registreres særskilt i ulykkesstatistikken. Tallet er derfor alene baseret på de forholdsvis sparsomme oplysninger, der kan læses ud fra teksterne i ulykkesstatistikken. Ulykker ved vejarbejde har i store træk samme karakteristika som andre ulykker. Der er dog en række punkter, hvor ulykker ved vejarbejde adskiller sig væsentligt fra ulykker generelt: Andelen af involverede lastbiler er højere i tilknytning til ulykker ved vejarbejde. Afspærringsmateriel, bygningsmateriel, jordbunker o. lign indgår oftere i ulykker ved vejarbejde end generelt, hvilket ikke er så mærkeligt, da det jo netop er her, de forekommer. Andelen af ulykker i hovedsituation 1 (ulykke mellem ligeud kørende med samme kurs) samt hovedsituation 9 (ulykker med genstande, dyr o. lign.) er betydeligt højere i ulykker ved vejarbejde end generelt. Ulykker ved vejarbejde er mere alvorlige i byzone og mindre alvorlige i landzone end generelt. Dertil kommer, at den gennemsnitlige skiltede hastighedsbegrænsning i relation til ulykker ved vejarbejde i landzone er gennemsnitligt 10 km/t lavere end ved ulykker generelt i landzone. Tilsvarende forskel i byzone er på gennemsnitlig 1 km/t. Det indikerer, at hastigheden oftere er skiltet ned ved vejarbejde i landzone i forhold til i byzone. I tilknytning til ulykker ved vejarbejde har en større andel af person- og varebiler en skønnet hastighed, som ligger over den skiltede hastighedsbegrænsning, set i forhold til ulykker generelt. Analysen peger bl.a. på, at trafikanterne ikke får sat hastigheden tilstrækkeligt ned på steder med vejarbejde både set i forhold til den skiltede hastighedsbegrænsning, men også set i forhold til, at der er afspærringsmateriel på kørebanen. 3

4 ULYKKER VED VEJARBEJDE Dette notat omhandler trafikulykker på steder med vejarbejde i perioden Dette temanotat skal medvirke til en mere målrettet indsats mod trafikulykker, og skal ses som et supplement til Vejdirektoratets regelmæssige offentliggørelser af statistik om ulykker og personskader. Notatet er lavet på baggrund af den officielle ulykkesstatistik, som bygger på politiets indberetninger af trafikulykker, og notatet omfatter derfor kun data for de ulykker, som politiet får kendskab til. Undersøgelser baseret på udvalgte skadestuer bl.a. i Odense viser, at et antal ulykker aldrig kommer til politiets kendskab, så omfanget kan være større end vist her. For ulykker ved vejarbejde kan omfanget dog ikke beskrives, da det ikke er en information, som indgår i skadestuernes registrering. Parameteren vejarbejde er i ulykkesstatistikken defineret som: Her anføres om der har været vejarbejde på uheldsstedet. Anvendelse af kørende vedligeholdelsesmateriel med unormalt lav hastighed (fx fejemaskiner) betragtes også som vejarbejde. Ja skal vælges, når en del af det normale færdselsareal (kørebane, cykelsti, fortov) er afspærret på eller ved uheldsstedet. Ulykker, der sker indenfor et afspærret vejarbejdsområde fx påkørsel af vejarbejdere med arbejdskøretøjer, regnes ikke med i statistikken, da det ikke sker på et offentligt tilgængeligt færdselsareal. 250 Personskadeulykker Materielskadeulykker FIGUR 1. Antal person- og materielskadeulykker ved vejarbejde på det danske vejnet i perioden Kilde: Ulykkesstatistikken. 4

5 For at en ulykke registreres af politiet som værende sket under vejarbejde, behøver ulykken, ifølge definitionen, altså ikke nødvendigvis at være sket indenfor den del af en vejstrækning, hvor selve vejarbejdet pågår. Ulykken kan også være sket på strækningen op til eller efter vejarbejdet. Vejarbejde dækker ikke bare arbejde, der varer flere år, men også skiltevogne, der sættes op på grund af et kortvarigt arbejde, fx reparation af autoværn, græsslåning og lignende. I ulykkesstatistikken skelnes ikke mellem længerevarende eller korte vejarbejder. Der er heller ikke registrering af, om de tilskadekomne er vejarbejdere, ej heller om det er arbejdskøretøjer, der er involveret i ulykkerne. I denne analyse dækker ulykker ved vejarbejde de politiregistrerede person- og materielskadeulykker registreret i ulykkesstatistikken, hvor parameteren vejarbejde har værdien Ja. Ulykker og personskader Figur 1 illustrerer udviklingen i antallet af person- og materielskadeulykker ved vejarbejde i perioden fra I 10 års perioden er der samlet set registreret ulykker ved vejarbejde, heraf 973 personskadeulykker og materielskadeulykker. Igennem 10 års perioden er tendensen et faldende antal ulykker ved vejarbejde. Samme tendens ses for antallet af personskader registreret i forbindelse med disse ulykker (figur 2). Fra er der samlet registreret personskader, heraf 58 dræbte, 566 alvorligt tilskadekomne og 573 lettere tilskadekomne. 29 % af de tilskadekomne er i ulykker på statsveje. Tilsvarende andel for øvrige personskadeulykker ligger på 21 %. 5

6 200 Let Alvorlig Dræbt FIGUR 2. Antal personskader fordelt på dræbt, alvorligt og lettere tilskadekommen i ulykker ved vejarbejde på det danske vejnet i perioden Kilde: Ulykkesstatistikken. I perioden fra 2001 til 2010 udgør ulykker ved vejarbejde mellem 1,6 % og 2,3 % af alle person- og materielskadeulykker (tabel 1). Andelen igennem de seneste 10 år er rimelig konstant, med fald eller stigninger fra et år til et andet på max 0,5 %. I samme 10 års periode udgør andelen af tilskadekomne personer ved ulykker ved vejarbejder mellem 1,4 % og 2,0 % af det samlede antal tilskadekomne (tabel 1). Andelen varierer afhængig af personskadens alvorlighed. Generelt er udviklingen forholdsvis ensartet, dog ses et relativt stort % -ANDEL ULYKKER VED VEJARBEJDE % - ANDEL PERSONSKADER VED VEJARBEJDE År Personskade Materielskade I alt Dræbt Alvorlig Let I alt ,9 1,9 1,9 1,2 1,9 1,7 1, ,5 1,9 1,7 2,6 1,6 1,2 1, ,0 1,7 1,8 0,7 2,4 1,8 2, ,7 1,8 1,8 1,4 1,7 1,7 1, ,8 2,1 2,0 1,5 1,6 1,8 1, ,2 2,4 2,3 1,3 2,1 2,1 2, ,5 1,9 1,7 1,2 1,3 1,5 1, ,5 1,7 1,6 2,0 1,5 1,4 1, ,5 1,6 1,6 2,0 1,6 1,5 1, ,8 2,0 2,0 2,0 2,0 1,2 1,6 TABEL 1. Procentandelen af ulykker og personskader ved vejarbejde i forhold til det samlede antal ulykker og personskader på det danske vejnet. 6

7 fald i andelen af dræbte i ulykker ved vejarbejde fra 2002 til 2003, hvor andelen falder fra 2,6 % til 0,7 % af det samlede antal dræbte. I de seneste tre år udgør andelen af dræbte i ulykke ved vejarbejde 2,0 %. I den forbindelse har der ikke kunnet tages højde for, at der kan være variation i omfanget af vejarbejder over årene. ANDELEN AF ULYKKER VED VEJARBEJDE UDGØR CA. 2 % AF ALLE ULYKKER I ANDELEN AF PERSONSKADER ER AF SAMME STØRRELSESORDEN. Vejtyper 27 % af ulykkerne ved vejarbejde i 10 års perioden er sket på statsveje. Det er en noget højere andel end for ulykker generelt, idet kun 16 % af det samlede antal person- og materielskadeulykker sker på statsvejnettet. Forskellen kan skyldes, at veje med meget trafik, som statsveje, oftere bygges om og oftere får udført drifts- og vedligeholdelsesarbejde. Fordelingen af ulykker ved vejarbejde mellem stats- og kommuneveje synes at være let stigende for statsveje i løbet af perioden (figur 3). Det kan skyldes en stigning i antallet af vejarbejder på statsvejene over perioden. Både når der ses på det samlede antal ulykker ved vejarbejde, og når der skelnes mellem person- og materielskadeulykker ved vejarbejde sker ca. 2/3 i byzone og ca. 1/3 i landzone (tabel 2). Sammenlignes med hhv. alle person- og alle materielskadeulykker finder man, at andelen af personskadeulykker i byzone er 7 % højere for ulykker ved vejarbejde sammenholdt med alle ulykker. ANDELEN AF ULYKKER VED VEJARBEJDE PÅ STATS- VEJE ER 27 %, HVILKET ER HØJERE END DEN SAMLE- DE ANDEL PÅ 16 %. DET KAN SKYLDES EN STØRRE ANDEL AF VEJARBEJDER I FORHOLD TIL LÆNGDEN AF STATSVEJE SAMMENLIGNET MED KOMMUNEVEJE. Procent 100 Kommunevej Statsvej FIGUR 3. Person- og materielskadeulykker ved vejarbejde fordelt procentvis på stats- og kommuneveje i perioden Kilde: Ulykkesstatistikken. 7

8 ULYKKER VED VEJARBEJDE ALLE ULYKKER Personskade Materielskade I alt Personskade Materielskade I alt By 65 % 66 % 66 % 58 % 72 % 67 % Land 35 % 34 % 34 % 42 % 28 % 33 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % TABEL 2. Person- og materielskadeulykker ved vejarbejde og alle ulykker generelt fordelt på by- og landzone. Kilde: Ulykkesstatistikken. En beregning af den gennemsnitlige hastighedsbegrænsning i by- og landzone i forbindelse med hhv. ulykker ved vejarbejde og alle ulykker viser, at hastighedsgrænsen ved vejarbejde i by typisk ikke er lavere end den normale grænse, hvor i mod dette ofte er tilfældet i landzone. Den reducerede alvorlighed i ulykker ved vejarbejde i landzone hænger sandsynligvis sammen med lavere hastighed end normalt, set i forhold til ulykker i byzone. EN LAVERE ALVORLIGHED AF ULYKKER VED VEJAR- BEJDE I LANDZONE SAMMENLIGNET MED BYZONE KAN HÆNGE SAMMEN MED, AT HASTIGHEDEN OFTE- RE VIL VÆRE SKILTET NED I FORBINDELSE MED VEJ- ARBEJDE I LANDZONE I FORHOLD TIL I BYZONE. EN RELATIVT HØJERE ANDEL AF ULYKKER I FOR- BINDELSE MED STATSLIGE MOTORVEJE I FORHOLD TIL ULYKKER GENERELT KAN HÆNGE SAMMEN MED, AT DER I PERIODEN HAR VÆRET EN RÆKKE STØRRE VEJARBEJDE PÅ MOTORVEJE ISÆR I KØ- BENHAVNSOMRÅDET. 18 % af de ulykkesinvolverede køretøjer og fodgængere i ulykke ved vejarbejde er på veje med midterrabat, 14 % på motorveje, mens 60 % er registreret på øvrige veje, oftest 2-sporede veje (tabel 3). Sammenholdes med fordelingen for alle person- og materielskadeulykker ses, at der på motorveje er en større andel med vejarbejde i forhold til øvrige veje. Det hænger sammen med, at der over perioden har været en række større motorvejsombygninger. Vejudformning ANDEL KØRETØJER OG FODGÆNGERE I ULYKKER VED VEJARBEJDE ANDEL KØRETØJER OG FODGÆNGERE I ALLE ULYKKER Vejtype Statsvej Kommunevej I alt Statsvej Kommunevej I alt Motorveje 47 % <0,5 % 14 % 28 % <0,5 % 4 % Motortrafikveje 3 % <0,5 % 1 % 3 % <0,5 % 1 % Veje med midterrabat 15 % 20 % 18 % 16 % 17 % 17 % Fartdæmp, sti, plads, Ind/ud 1 % 6 % 5 % 2 % 10 % 9 % Ramper 4 % <0,5 % 1 % 3 % <0,5 % 1 % Øvrige veje 29 % 72 % 60 % 47 % 71 % 67 % Uoplyst 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 1 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % TABEL 3. Ulykkesinvolverede køretøjer og fodgængere fordelt på vejtype og vejadministration. Baseret på og køretøjer og fodgængere i hhv. ulykke ved vejarbejde og alle ulykker i perioden Kilde: Ulykkesstatistikken. 8

9 Procent 50 Ulykker ved vejarbejde Alle ulykker Kryds, 4 ben Kryds, 3 ben Kryds i øvrigt Rundkørsel Kryds vej/sti Ud-/indkørsel Flettestrækn. ernbaneoverskær. Kurve Vej, lige nden vejudformn. Cykelsti Bro, på Bro, under Uoplyst FIGUR 4. Procentvis fordeling af ulykker ved vejarbejde og alle person- og materielskadeulykker fordelt på vejudformning. Perioden Kilde: Ulykkesstatistikken. Hoved- og ulykkessituation Ulykker inddeles i 10 hovedsituationer, der karakteriseres som følger: 0. Eneulykker 1. Ulykker med ligeudkørende samme kurs 2. Ulykker med ligeudkørende modsat kurs 3. Ulykker med svingning samme kurs 4. Ulykker med svingning modsat kurs 5. Krydsningsulykker uden svingning 6. Krydsningsulykker med svingning 7. Ulykker med parkeret køretøj 8. Ulykker med fodgængere 9. Ulykker med genstande, dyr og lignende 9

10 Figur 4 illustrerer, hvorledes ulykker ved vejarbejde samt alle person- og materielskadeulykker fordeler sig på vejudformning. I tilknytning til ulykker ved vejarbejde sker flest ulykker på lige vej, nemlig 45 %. Yderligere 40 % er i forskellige typer af kryds, heraf 22 % i 4-benede kryds. Sammenholdes med fordelingen af alle ulykker ses en lavere andel på lige vej, 37 %, mens ulykker i kryds samlet set udgør 45 %. Det kan hænge sammen med, at vejarbejde på lige vej ofte strækker sig over et længere område. Hovedsituation 0, 1 og 9 (eneulykker, ulykker mellem ligeud kørende samme kurs og ulykker med genstande o. lign) udgør hhv. ca. 17 %, 20 % og 12 % af ulykker ved vejarbejde (figur 5). Samtidig er andelen af ulykker ved vejarbejde i hovedsituation 1 og 9 større set i forhold til alle ulykker, hvor hovedsituation 1 og 9 udgør hhv. 13 % og 2 %. Ligeledes gælder det andelen af personskader, som i hovedsituation 1 og 9 udgør hhv. 18 % og 12 % af de personskader relateret til ulykker ved vejarbejde, men hhv. 12 % og kun 1,5 % af det samlede antal personskader generelt. At hovedsituation 9 udgør en større andel ved vejarbejde er ikke så underligt, da påkørsel af afspærringsmateriel netop vil placere ulykken i hovedsituation 9, hvor ulykken ellers typisk registreres som hovedsituation 0 - Eneulykker. Det forklarer også, hvorfor eneulykker har en højere andel for alle ulykker i forhold til ved vejarbejde. HOVEDSITUATION 0, 1 OG 9 UDGØR DE HYPPIGSTE HOVEDSITUATIONER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE. Procent 25 Ulykker ved vejarbejde Alle ulykker FIGUR 5. Procentvis fordeling af ulykker ved vejarbejde og alle person- og materielskadeulykker fordelt på hovedsituation. Perioden Kilde: Ulykkesstatistikken. 10

11 Hver af de 10 hovedsituationer kan inddeles i mere specifikke ulykkessituationer. De tre ulykkessituationer som oftest forekommer ved vejarbejde er: Uheld ved påkørsel bagfra Uheld ved påkørsel bagfra forekommer i 11 % af ulykkerne ved vejarbejde Herudover ses også typisk ulykker i forbindelse med indfletning og overhaling. Andelen ved påkørsel bagfra er tre gange så stor på statsvejnettet set i forhold til kommunevejsnettet. Ca. 60 % af uheldene på statsvejene er på motorvej. Det kan være relateret til kødannelser som følge af vejarbejdet. UHELD VED PÅKØRSEL BAGFRA FOREKOMMER TRE GANGE OFTERE PÅ STATSVEJE I FORHOLD TIL KOMMUNEVEJE. I OVER HALVDELEN AF TILFÆLDE- NE ER DER TALE OM ULYKKER PÅ MOTORVEJ. KØ- DANNELSER KAN HAVE EN BETYDNING HER. 2 Ca. 8 % af ulykkerne ved vejarbejde involverer påkørsel af afspærringsmateriel Uheld med afspærringsmateriel på kørebanen Uheld ved venstresving ind foran modkørende I knap 8 % af ulykkerne er der tale om venstresving ind foran modkørende. Det kan undre, at denne ulykkessituation er så hyppig, men det kan muligvis hænge sammen med nedsatte oversigtsforhold pga. vejarbejdet. 11

12 Lysforhold mv. 35 % af ulykkerne ved vejarbejde sker i mørke eller i tusmørke. I 30 % af disse ulykker var der ingen vejbelysning på ulykkesstedet og i yderligere 4 % var vejbelysningen ikke tændt. Figur 6 viser fordelingen af ulykker efter klokkeslæt. Helt generelt minder fordelinger over døgnet for hhv. ulykker ved vejarbejde og alle ulykker meget om hinanden. Andelen af ulykker ved vejarbejde efter kl. 24 og frem til og med kl. 12 ligger lidt højere end generelt. Den største forskel ses i tidsrummet fra klokken 9 til 12, hvor andelen af ulykker ved vejarbejde er 3 % højere og fra klokken 15 til 18, hvor andelen er ca. 5 % lavere end for alle ulykker. Andelen af ulykker ved vejarbejde i hovedsituation 0 (eneulykker) og 9 (ulykker med genstande, dyr o.lign.) er forventeligt størst i de sene aften-, natte- og tidlige morgentimer. Det omvendte gør sig gældende for ulykker ved vejarbejde i hovedsituation 1 (ulykke mellem ligeud kørende med samme kurs). 23 % af ulykkerne ved vejarbejde sker i vådt føre og 4 % i glat føre. 71 % af ulykkerne sker i tørt føre, mens føret er uoplyst for 2 % af ulykkerne. Set i forhold til alle ulykker, sker der relativt flere ulykker ved vejarbejde mandag til torsdag, og relativt færre fredag til søndag. Det kan muligvis hænge sammen med, at de midlertidige vejarbejder ikke så hyppigt foregår i weekenden. Procent 25 Ulykker ved vejarbejde Alle ulykker :00-2:59 3:00-5:59 6:00-8:59 9:00-11:59 12:00-14:59 15:00-17:59 18:00-20:59 21:00-23:59 FIGUR 6. Procentvis fordeling af ulykker ved vejarbejde og alle person- og materielskadeulykker fordelt efter klokkeslæt. Perioden Kilde: Ulykkesstatistikken. 12

13 ELEMENTER INVOLVERET I Ulykker ved vejarbejde Alle ulykker Elementart Antal Andel Andel Personbil, varebil % 65 % MC 83 1 % 2 % Lastbil, bus % 4 % Traktor, motorredskab 65 1 % 1 % Knallert % 1 % Knallert % 6 % Cykel % 7 % Fodgænger % 3 % Flygtet/rytter 34 1 % 1 % Forhindringer på el. over kørebanen (herunder dyr, jordbunker, afspærringsmateriel, portaler, broer mv.) Forhindringer udenfor kørebanen (herunder træer, autoværn, master mv.) % 1 % % 10 % Uoplyst 3 0 % 0 % I alt % 100 % TABEL 4. Antal og andel elementer involveret i person- og materielskadeulykker ved vejarbejde hhv. alle ulykker fordelt efter elementart. Perioden Kilde: Ulykkesstatistikken. Elementarter og tilskadekomst I perioden fra er der registreret elementer involveret i ulykker ved vejarbejde (tabel 4). Sammenholdes fordelingen af elementarter i ulykker ved vejarbejde med den generelle fordeling finder man, at andelen af involverede lastbiler er næsten dobbelt så høj i ulykker ved vejarbejde. Det fremgår også, at forhindringer på eller over kørebanen indgår i en langt større andel af ulykkerne ved vejarbejde end generelt. I relation til ulykker ved vejarbejde udgør elementerne jord, grusbunker eller bygningsmateriel, afspærringsmateriel el. lign. samt andet på eller over kørebanen hele 85 % af Forhindringer over kørebanen, mens disse tre elementarter alene udgør 42 % i alle ulykker. DER ER INGEN VÆSENTLIG FORSKEL I FORDELIN- GEN AF INVOLVEREDE ELEMENTER I FORHOLD TIL ULYKKER GENERELT, NÅR DER SES BORT FRA FOR- HINDRINGER PÅ KØREBANEN, HVOR ANDELEN ER HØJERE I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE. DET ER DOG FORVENTELIGT, DA AFSPÆRRINGSMATERIEL I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE INDGÅR I DENNE GRUPPE. Der er registreret førere af køretøjer, herunder cykel, og 135 fodgængere involveret i ulykker ved vejarbejder i perioden Figur 7 illustrerer fordelingen af de registrerede førere og fodgængeres alder dels for ulykker ved vejarbejde, dels for alle ulykker. For fodgængere ses tydelig forskel i aldersfordelingen for ulykker ved vejarbejde og alle ulykker. I ulykker ved vejarbejde er der færre børn og ældre fodgængere involveret (7-14 år og 65 år og ældre), men flere unge fodgængere (20-24 år), set i forhold til alle ulykker. 13

14 Procent år 3-6 år 7-14 år år år år år 65 - år Uoplyst Ulykker v/vejarbejde Fører Alle ulykker Fører Ulykker v/vejarbejde - Fodg. Alle ulykker Fodg. Alder - Førere og fodgængere FIGUR 7. Andel førere og fodgængere fordelt på alder i hhv. ulykker ved vejarbejde og alle person- og materielskadeulykker. Perioden Kilde: Ulykkesstatistikken. Det er især personer i personbil, varebil, på motorcykel samt cyklister og fodgængere, som kommer til skade (tabel 5). 30 % af de tilskadekomne er bløde trafikanter. Tilskadekomne på motorcykel udgør 5 %. Der er en lidt større andel af cyklister involveret i forbindelse med vejarbejde. Det er især blandt alvorligt tilskadekomne. Ellers er fordelingen meget lig alle ulykker. Det skal i øvrigt bemærkes, at 19 % af det samlede antal tilskadekomne er passagerer oftest i personbil. 9 % af førere, cyklister og fodgængere, der var involveret i ulykker ved vejarbejde, havde en alkoholpromille på over 0,50 (tabel 6). Spirituspåvirkningen adskiller sig ikke nævneværdigt fra spirituspåvirkningen blandt førere og fodgængere i alle ulykker. VEJARBEJDE ALLE Dræbt Alvorligt Lettere I alt I alt Trafikantart Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Personbil, varebil 37 64% % % % % Lastbil, bus 1 2% 12 2% 17 3% 30 3% % MC 1 2% 40 7% 13 2% 54 5% % Knallert % 21 4% 7 1% 30 3% % Knallert % 77 14% 66 12% % % Cykel 10 17% % % % % Øvrige 0 0% 0 0% 3 1% 3 < 0,5% 254 < 0,5% Fodgænger 5 9% 59 10% 35 6% 99 8% % I alt % % % % % TABEL 5. Fordelingen af tilskadekomne i ulykke ved vejarbejde fordelt på trafikantart sammenlignet med alle ulykker i perioden

15 FØRER FODGÆNGER I ALT Antal Antal % Antal % Antal % Ej påvirket Ej målt, skønnet påvirket , ,51-1, >1, , I alt TABEL 6. Spirituspåvirkning blandt førere og fodgængere i ulykke ved vejarbejde. Ej påvirket dækker skønnet ædru samt målt alkoholpromille <0,51. Perioden Spritulykker udgør 16 % af ulykkerne ved vejarbejde. det svarer til andelen for alle ulykker. 74 % af det samlede antal registrerede førere og fodgængere involveret i ulykker ved vejarbejde er mænd, hvilket er et par procent højere end for alle ulykker. Hastighed 2/3 af ulykkerne ved vejarbejde er, ifølge ulykkesstatistikken, sket på steder, hvor den skiltede eller generelle hastighedsbegrænsning var 50 km/t eller derunder (figur 9). I 5 % af ulykkerne ved vejarbejde var den skiltede eller generelle hastighedsbegrænsning 90 km/t eller højere. Procent <50 km/t 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 90 km/t 110 km/t 130 km/t uoplyst Skiltet hastighedsbegrænsning FIGUR 8. Andelen af ulykker ved vejarbejde fordelt på den skiltede hastighedsbegrænsning. Perioden Kilde: Ulykkesstatistikken. 15

16 SKØNNET HASTIGHED FOR KØRETØJER I ULYKKE Under/på grænse Over grænse Uoplyst I alt Køretøjsart v/vejarbejde Alle v/vejarbejde alle v/vejarbejde alle v/vejarbejde alle Personbil 75 % 80 % 11 % 7 % 14 % 13 % 100 % 100 % Varebil 74 % 80 % 13 % 7 % 13 % 13 % 100 % 100 % Motorcykler 73 % 68 % 17 % 17 % 10 % 15 % 100 % 100 % I alt 75 % 79 % 11 % 8 % 14 % 13 % 100 % 100 % TABEL 7. Andelen af personbiler, varebiler og motorcykler uden anhænger el. lign. fordelt på hvorvidt køretøjets skønnede hastighed er under/på eller over den skiltede hastighedsbegrænsning. Dels for køretøjer i ulykker ved vejarbejde, dels for køretøjer i ulykker generelt. Perioden Kilde: Ulykkesstatistikken. I tabel 7 ses andelen af personbil, varebiler og motorcykel uden anhænger el. lign. fordelt på, hvorvidt køretøjets skønnede hastighed er under/på eller over hastighedsgrænsen dels for ulykker ved vejarbejde, dels for alle ulykker generelt. I tilknytning til ulykker ved vejarbejde har en større andel af vare- og personbiler en skønnet hastighed, som ligger over hastighedsgrænsen, set i forhold til ved ulykker generelt. Vejarbejdere og vejarbejdsmateriel Der er registreret 99 tilskadekomne fodgængere i ulykker ved vejarbejde i perioden fra (tabel 5). Gennemlæsning af ulykkestekster i ulykkesstatistikken relateret til de 99 fodgængere peger på, at mindst 15 af disse fodgængere er vejarbejdere (tabel 8). Dette svarer til 15% af de tilskadekomne fodgængere eller 1,2% af det samlede antal tilskadekomne i ulykker ved vejarbejde i perioden fra Tre af de 15 vejarbejdere er kommet til skade på statsveje. Det er vigtigt at pointere, at der ud over de forefundne 15 tilskadekomne vejarbejdere kan være flere. Det kan være blandt de resterende 84 tilskadekomne fodgængere, hvor det blot ikke fremgår af ulykkesteksten, at der er tale om vejarbejdere, eller der kan være tilskadekomne vejarbejdere i køretøjer. Dertil kommer vejarbejdere (som fodgængere, såvel som i køretøjer), som har været involveret i en ulykke ved vejarbejde, men hvor ulykken ikke er registreret, som en vejarbejdsulykke i ulykkesstatistikken. TILSKADEKOMNE FODGÆNGERE DER ER VEJARBEJDERE År Dræbt Alvorligt Let I alt I alt TABEL 8. Tilskadekomne vejarbejdere på vejnettet i perioden Note: Opgørelsen er baseret på gennemlæsning af ulykkestekster i ulykkesstatistikken for ulykker ved vejarbejde med tilskadekomne fodgængere. 16

17 Ovenstående problematik er undersøgt i et svensk studie. Her finder man, at der sker betydeligt flere ulykker ved vejarbejde, end dem der er registreret i det svenske ulykkesregister (STRADA, Swedish TRaffic Accident Data). Ulykkerne er registrerede i ulykkesregistret, blot ikke som vejarbejdsulykker. Ved søgning på konkrete elementarter (traktor, lastbil, motorredskab) samt konkrete tekststrenge i ulykkesteksterne for ulykker ved vejarbejde, og efterfølgende gennemlæsning af ulykkestekst, finder man, at der er minimum 72 vejarbejdskøretøjer involveret i de ulykker ved vejarbejde. Det skal bemærkes, at antallet af involverede vejarbejdskøretøjer formentlig er højere, men idet vejarbejdskøretøjer ikke altid specifikt nævnes i en ulykkestekst, er det svært at identificere. På statsveje er der, ifølge ulykkesteksterne, oftest tale om påkørsel af skiltevogne, mens det på kommuneveje er traktorer/ motorredskaber, der er involveret i ulykkerne. Antallet af involverede vejarbejdskøretøjer er ligeligt fordelt mellem stats- og kommuneveje, hvilket tyder på, at vejarbejdskøretøjer oftere er involveret i ulykker på statsveje end på kommuneveje, da andelen af kommuneveje er væsentlig større end statsveje. 1 Trafikolyckor vid vägarbeten Vägverket 2008:59. 17

18 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Herlev, Herning, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Dato: Marts 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-53-4 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Trafikulykker og vejarbejde

Trafikulykker og vejarbejde Analyse af ulykker sket ved vejarbejde på motorveje (2006-2010) Puk Kristine Andersson Juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé og konklusion... 3 1 Introduktion...

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Trafikulykker for året 2017

Trafikulykker for året 2017 Trafikulykker for året Titel Trafikulykker for året Dato: Juni 2018 ISBN (NET): 978-87-93674-02-8 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - Året 214 Tabeller og udvikling Dato: September 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-78-7 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 DATO: Juni 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607766 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2012... 3 FORUDSÆTNINGER OG

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Dato: Juli 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-23-7 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2010

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2010 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 21 INDHOLD INDHOLD FORUDSÆTNINGER MV...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...1 Alder... 11 Spiritusuheld...12 Vejcentre...12 Politikredse...14

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011 DATO: April 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-678-3 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 Der har i de seneste år været udgivet en række rapporter vedr. færdselsuheld

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Lastbilulykker

Lastbilulykker 24. februar 2017 Lastbilulykker 2005-2015 Generel statistik om lastbilulykker udarbejdet til brug for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Side 1 af 2727 Sammenfatning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Læs mere

Ny viden om alvorlige ulykker

Ny viden om alvorlige ulykker Vejforum 2017, F5 Trafiksikkerhed for cyklister: Ny viden om alvorlige ulykker Anne Eriksson Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og cykling Ny viden om alvorlige ulykker med cyklister Opgørelse af ulykkesfaktorer

Læs mere

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 FAXE KOMMUNE STATUS FOR TRAFIKULYKKER 2010-2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Antal personskade-

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

CYKELULYKKER

CYKELULYKKER CYKELULYKKER 2005-2014 Dette notat handler om ulykker i trafikken med cyklister involveret. Cykelulykker er defineret som en politiregistreret trafikulykke med en dræbt eller tilskadekommen cyklist involveret

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

Foreløbige ulykkestal september 2016

Foreløbige ulykkestal september 2016 Dato 27. oktober 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-9 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal september 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til Indhold FORORD 3 SAMMENFATNING 4 INDLEDNING 8 ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til 2011 12 GENERELLE ANALYSER 14 Opsummering

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2016

Foreløbige ulykkestal december 2016 Dato 26. januar 2017 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2016

Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Dato 23. november 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-10 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576 Dødsulykker 2015 Årsrapport Rapport 576 Titel Dødsulykker 2015 Rapport 576 Dato: December 2016 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-60-2 ISBN: 978-87-93436-61-9 Copyright:

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545 Dødsulykker 2014 Årsrapport Rapport 545 Titel Dødsulykker 2014 Rapport 545 Dato: December 2015 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-88-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2015

Læs mere

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data november 2010 Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Baggrundsnotat til HVU s temaanalyse om trafikulykker med ældre bilister Titel: Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Udgivet:

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Ulykkesanalyse vedrørende knallert 30, knallert 45 og lille motorcykel

Ulykkesanalyse vedrørende knallert 30, knallert 45 og lille motorcykel NOTAT Til Transport- Bygnings og Boligministeriet Vedr. Forskningsprojekt om aldersgrænsen for erhvervelse af kørekort til stor knallert og lille motorcykel Fra Mette Møller, Kira H. Janstrup og Amalie

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport, rapport nr. 521 Dato: December 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-40-4 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2015

Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Dato 23. november 2015 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-10 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Foreløbige ulykkestal maj 2016

Foreløbige ulykkestal maj 2016 Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-5 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal maj 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Tværanalyse af HVU-data. - Fokus på vejforhold

Tværanalyse af HVU-data. - Fokus på vejforhold H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U LY K K E R Tværanalyse af HVU-data - Fokus på vejforhold Titel: Tværanalyse af HVU-data - Fokus på vejforhold Udgivet: 010 Foto: Christoffer

Læs mere

temaanalyse Ulykker i signalregulerede kryds 2001-2010

temaanalyse Ulykker i signalregulerede kryds 2001-2010 temaanalyse Ulykker i signalregulerede kryds 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606400 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 Ulykker i Signalregulerede kryds

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Foreløbige ulykkestal marts 2016

Foreløbige ulykkestal marts 2016 Dato 21. april 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-3 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal marts 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Foreløbige ulykkestal april 2016

Foreløbige ulykkestal april 2016 Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-4 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal april 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2000-2009

TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2000-2009 TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2-29 DATO: December 211 FOTO: Modelfoto fra trafiksikkerhedskampagnen - Speed Event, Vejdirektoratet. ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

Evaluering af VMS tavler på M4

Evaluering af VMS tavler på M4 Evaluering af VMS tavler på M4 Forsøg med nedskiltning af hastighed ved arbejdskørsel Poul Greibe Belinda la Cour Lund 3. december 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

Af ovenstående grunde ses i det følgende udelukkende på ulykker, hvor cyklister er kommet til skade i årene

Af ovenstående grunde ses i det følgende udelukkende på ulykker, hvor cyklister er kommet til skade i årene KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard 13. april 2018 Notat om tilskadekomne i København 2007-2017. Forvaltningens adgang til ulykkesdata

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Ulykker med cyklister påkørt bagfra. Temaanalyse af dødsulykker i perioden Rapport 581

Ulykker med cyklister påkørt bagfra. Temaanalyse af dødsulykker i perioden Rapport 581 Ulykker med cyklister påkørt bagfra Temaanalyse af dødsulykker i perioden 00-05 Rapport 58 Ulykker med cyklister påkørt bagfra Temaanalyse af dødsulykker i perioden 00-05 Rapport 58 Foto: Vejdirektoratet

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere