Fødevareindustri Akustik Vejledning om akustikregulering af lokaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevareindustri Akustik Vejledning om akustikregulering af lokaler"

Transkript

1 Fødevareindustri Akustik Vejledning om akustikregulering af lokaler

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox København V Telefon: Telefax: Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariat Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Henvendelser rettes til partssekretariaterne. Materialer fra IBAR kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades på eller de kan købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center Arbejdsmiljøbutikken, tlf ASC Foto: AkustikNet A/S og arkiv Layout: Thomas Olivarius Repro og tryk: CTH Grafisk Trykt på miljøvenligt papir Oplag: 3000 Juli 2004 ISBN

3 Vejledning om akustikregulering af lokaler i fødevareindustrien Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker for akustik i lokaler i fødevareindustrien. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder indholdet af den i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Vejledningen har endvidere været forelagt Fødevaredirektoratet, Erhvervs- og Boligstyrelsen samt Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, hvis bemærkninger er indarbejdet. Vejledningen skal ses i sammenhæng med IBAR katalog om støjdæmpning af maskiner i fødevareindustrien. Kataloget erstatter sammen med denne vejledning IBAR vejledning om støjdæmpning af lokaler i fiskeindustrien samt BSR 9 vejledningerne om Støj i tobaksindustrien, Støj i sukkervare-chokolade, Støj i konservesindustrien og Støj i fiskeindustrien. Vejledningen indeholder til sidst en tjekliste til brug ved indretning af lokaler. Tjeklisten sikrer, at de nødvendige overvejelser er foretaget inden nybygning og ombygning af lokaler. Vejledningen er udarbejdet af AkustikNet A/S. Virksomhederne anbefales at tage kontakt til rådgivere med akustisk ekspertise, når akustik og støjforhold skal forbedres. AkustikNet A/S, tlf.: , kan oplyse om leverandører af akustikprodukter. Det anbefales også, at løsninger og muligheder diskuteres med den stedlige fødevareregion. Vejledningen indeholder følgende afsnit: 1. Hvorfor forbedre akustikken?... side 4 2. Krav til de akustiske forhold... side 4 3. Hygiejne- og rengøringskrav... side 7 4. Brandkrav... side Lys... side Støv og fibre... side Varmeisolering og fugt... side Mekanisk styrke... side Korrosion... side Akustiklofter... side Lydabsorberende vægbeklædninger... side Bafler... side 21 Henvisninger... side 22 Tjekliste ved byggeri og nyindretning af lokaler (A, B, C og D)... side 23 3

4 1. H vo r for forbedre akustikken? I rum med dårlig akustik runger det, støj n i veauet er højt og det er va n s keligt at fo r- stå, hvad andre siger og hvor lyden kommer fra. Det kan være et stort problem i prod u k t i o n s l o k a l e r, ekspeditionslokaler og ko n t o r e r. Den dårlige akustik skyldes, at rummet har for mange hårde flader, så lyden reflekteres fra gulv, vægge og loft. For at forbedre akustikken skal rummet fo r s y n e s med materialer eller ove r f l a d e r, der ikke reflekterer lyden, men "opsuger" den - de såkaldte lydabsorbenter. N o rmalt anvendes absorbenter/akustikplader som opsættes på loft og vægge, eller der ophænges akustikplader lodret som b a f l e r under loftet. P l a d e rne kan med fo r- del fordeles på loft og vægge. Ved at opsætte absorbenter dæmpes lydens udbredelse i ru m m e t. Lige i nærheden af støj k i l d e rne har det ikke megen effekt, men i nogen afstand kan lydniveauet reduceres med mere end 6 db. Fo r b e d ringen vil normalt opleves som meget mærk b a r. Akustisk dæmpning af lokalet er en af mu l i g h e d e rne for at dæmpe støj. Hvis der skal opnås en effektiv støjdæmpning, skal løs n i n g e rne vælges ud fra den lyd, der skal d æ m p e s. Der skal vælges de rigtige materi a l e r, de skal placeres på de rigtige steder og de skal monteres, så de giver tilstrækkelig absorp t i o n. Endvidere skal maskiner støj d æ m p e s. Se IBAR katalog om støjdæmpning af maskiner i fød eva r e i n d u s t ri e n. I fød eva r e i n d u s t rien stilles der store krav til hygiejne og rengøri n g. En række af de l øs n i n g e r, der anvendes i andre bra n c h e r, kan derfor ikke beny t t e s. Der skal vælges m a t e rialer og opsætninger, der kan opfylde fød eva r e my n d i g h e d e rnes krav og er r e n g øri n g s ve n l i g e. 2. K r av til de akustiske fo r h o l d Dårlig akustik medfører, at lydniveauet bliver unødigt højt. Derfor stiller Arbejdstilsynet i At-anvisning Akustik i arbejdsrum krav til akustik i produktionslokaler og kontorer. For lokaler under 1000 m 3 er Arbejdstilsynets krav stillet til efterklangstiden, mens kravet for lokaler over 1000 m 3 er stillet til absorptionen af fladerne i rummet. Hvis vægge og loft ikke absorberer lyden, kastes den rundt og dæmpes kun lidt. Fra S B I - a nvisning 137 om Rumakustik,

5 2.1 Efterklangstid Et rums akustik måles og angives normalt ved efterk l a n g s t i d e n. E f t e rklangstiden er den tid det tager, fra man slukker en lydkilde til lydniveauet i rummet er faldet med 60 db. Det er med andre ord et udtryk fo r, hvor lang tid lyden "hænger" i rummet - h vor lang tid det vil tage for en lyd at "dø ud". Hvis efterklangstiden er lang i et rum dæmpes lyden kun lidt, og mange kan bl i ve udsat for støj e n. Ta l e forståeligheden er også dårlig i et rum med lang efterk l a n g s t i d. E f t e rklangstiden måles i de fo r s kellige frekve n s b å n d. Ofte er efterklangstiden ko rt e- re for de høje end for de lave frekve n s e r. Hvis efterklangstiden er meget fo r s kellig i f r e k ve n s b å n d e n e, bl i ver taleforståeligheden også nedsat. Ty p i s ke efterk l a n g s t i d e r går fra 0,4 sek. i et godt dæmpet kontor til 7 sek. i store betonhaller. Måling af efterklangstiden skal udføres efter standardiserede metoder og kræve r akustisk ekspert i s e. For produktionslokaler under 200 m 3 er der krav om, at efterklangstiden højst må være 0,8 sek. For lokaler op til 1000 m 3 må efterklangstiden være op til 1,3 sek. Fo ruden disse krav til gennemsnitsværdien stilles der også krav om, at efterk l a n g s- tiden ikke må være særlig lang i noget frekve n s b å n d. 2.2 Absorption A k u s t i k ken i et rum er bestemt af, hvor meget fladerne i rummet absorberer lyden. Den lyd der ikke absorberes i fladerne reflekteres tilbage i ru m m e t. Der er meget stor fo r s kel på, hvor meget fo r s kellige flader absorberer. Evnen til at absorbere angives som absorp t i o n s koefficienten, α ( a l p h a ). Hvis en flade absorberer al lyd, der rammer den, har den en α-værdi på 1, og hvis den ikke absorberer nogen lyd, dvs. den reflekterer al lyden, har den en α-værdi på 0. F l a d e rnes absorptionsværdier i de fo r s kellige frekvensbånd findes enten i littera t u- ren eller opgives af leve ra n d ør e n. Absorbenter opdeles i 5 absorptionsklasser A-E, hvor A har den højeste lydabsorpt i o n. Det er en gr ov opdeling, der ikke er tilstrækkelig præcis til at dimensionere en l øsning ud fra. I en absorbent opsuges lyden og omdannes til varmeenergi. Absorption er meget bestemt af monteringen - specielt for de lave frekve n s e r. L eve ra n d ør e rnes data er som regel opgivet med et fri rum bag pladerne på ca. 200 mm. transmission refleksion absorption I en absorbent opsuges lyden og omdannes til va rm e e n e r g i. 5

6 Absorptionskoefficient for direkte monterede mineraluldsabsorbenter med for - skellig tykkelse. De akustiske forhold afhænger af den samlede absorption i rummet, der kaldes rummets "ækvivalente absorptionsareal". Dette beregnes ved, at man ganger de forskellige fladers areal med deres absorptionskoefficient og lægger resultaterne for alle fladerne i rummet sammen. Det ækvivalente absorptionsareal findes således ved hjælp af en tommestok og kendskab til de enkelte fladers absorption. Jo større ækvivalent absorptionsareal jo kortere efterklangstid. I lokaler over 1000 m 3 (store lokaler) skal det ækvivalente absorptionsareal mindst være 0,6 gange gulvarealet, hvis lofthøjden er under 5 m, og mindst være 0,7 gange g u l varealet, hvis lofthøjden er over 5 m. Fo ruden kravene til gennemsnitsværdien stilles der også krav om, at absorptionen ikke må være særlig lav i noget frekve n s b å n d. I lokaler med en lofthøjde over 5-6 m er der krav om, at en væsentlig del (mindst %) af lydabsorptionen skal anbringes nede i højde med støjkilderne eller hvor personer opholder sig. Kravene gælder i frekvensområdet Hz. Ofte er det kravet til den lavfrekvente absorption, der er bestemmende for, hvor meget absorption der skal suppleres med. For produktionslokaler kan der ses bort fra kravet i 125 Hz området, hvis der ikke forekommer væsentlig støj i dette område. Det kan ved en relativ enkel måling afgøres, om der forekommer væsentlig lavfrekvent støj. 2.3 Akustisk dæmpning i praksis Når man skal forbedre akustikken i et lokale, skal man først finde ud af, hvor meget absorption der skal tilføres ved de forskellige frekvenser. Det kan være bestemt ud fra, at man skal opfylde Arbejdstilsynets anvisning, eller fordi man ønsker at dæmpe støjen fra en bestemt maskine, eller måske fordi man ønsker at forbedre taleforståeligheden i lokalet. Man vil normalt bestræbe sig på, at der skal være lige meget absorption ved alle frekvenser. Man skal derfor vide, hvad der er i forvejen og så supplere i de frekvensområder, hvor der mangler absorption. Er der kun behov for højfrekvent absorption, kan man f.eks. sætte tynde mineraluldsplader op direkte på væg/loft, eller man kan vælge nedhængte bafler. Skal der også tilføres absorption ved lave frekvenser, kan der f.eks. monteres mineraluldsplader med en afstand på minimum 200 mm ud fra væg eller fra loft. 6

7 Når man således har afklaret, hvor meget absorption der skal tilføres, skal den løsning findes, som dels giver den ønskede akustiske effekt, dels opfylder myndighedskrav i øvrigt, dels er holdbar og praktisk anvendelig. 3. Hygiejne- og rengøringskrav I fødevareindustrien er det et ufravigeligt krav, at de akustiske løsninger ikke kolliderer med krav til hygiejne og rengøring. Det er vanskeligt at opstille en generel anvisning af, hvilke krav der skal opfyldes. Fødevaremyndighedernes vurdering baseres bl.a. på bekendtgørelse om fødevarehygiejne. Det fremgår heraf: 9, stk. 2: Gulve og vægge skal være af ikke-absorberende, ugiftigt materiale, der er let at rengøre i tilstrækkelig grad og om nødvendigt at desinficere. Stk. 3: Lofter skal være udformet, udført og behandlet således, at ansamling af snavs undgås og at dannelse af kondensvand og mug samt afgivelse af partikler begrænses. Lofterne skal kunne rengøres i tilstrækkelig grad og om nødvendigt desinficeres. Betegnelsen "ikke-absorberende" kan i denne sammenhæng misforstås. I hygiejnebekendtgørelsen drejer det sig ikke om lydabsorption, men om at materialerne ikke må absorbere fugt og snavs. Kravene er bestemt af produktionen i det pågældende rum, de lokale fødevaremyndigheders vurdering samt virksomhedens hygiejnepolitik. 3.1 Opdeling i hygiejnezoner I mange virksomheder anvendes en opdeling i 3 hygiejnezoner. I en større fødevarevirksomhed anvendes følgende opdeling: Plan over større industrikøkken med opdeling i hygiejnezoner. 7

8 Zone 1 (rød) Håndtering og produktion af letfordærvelige madvarer, f.eks. fersk kød, fjerkræ eller fisk. I denne kategori stilles de strengeste krav til hygiejnen og dermed også til, hvordan støjdæmpningen af lokalerne etableres. Alle samlinger fuges, og der skal være mulighed for daglig rengøring. Absorbent i ru s t f rit skinnesystem. S a m l i n g e rne er fuget. Zone 2 (gul) Håndtering af pakkede fødevarer eller produktion i lukkede processer som f. eks. saft. Her er kravene lempeligere efter en konkret vurdering. Vægabsorbent i zone 2 område. 8

9 Zone 3 (grøn) Lager, ekspedition og lignende. Her stilles ikke specielle hygiejnekrav til de akustiske løsninger. I varemodtagelsen er der ikke krav om hygiejneabsorbenter. Overvejelserne vedrørende hygiejne- og rengøringskrav kan ofte opdeles i valg af absorbent og valg af monteringsmetode. 3.2 Hygiejneabsorbenter En god lydabsorbent vil typisk være et porøst materiale med en porøs overflade; kravene til rengøring og hygiejne går derimod i den modsatte retning: tætte og glatte overflader. For absorbenter til brug i fødevareindustrien vil der således være modstrid imellem kravet om rengøringsmuligheder og kravet om høj lydabsorption. En række af de løsninger, der anvendes i andre brancher, kan derfor ikke benyttes. Der er imidlertid udviklet absorbenter specielt til anvendelse i rum, hvor der stilles hygiejnekrav, såkaldte hygiejneabsorbenter. De fleste er af mineraluld. De findes i flere typer, der kan tåle forskellige rengøringsmetoder, lige fra aftørring med våd klud til daglig højtryksspuling. Hygiejneabsorbenter af forskellige fabrikater. Eksempel 1. 9

10 Eksempel 2. Eksempel 3. Groft sagt kan man sige, at jo voldsommere rengøring de skal kunne tåle, jo dyrere er de, og jo mindre absorberer de. I praksis vil hygiejne- og rengøringskravene ofte være afgørende for valg af absorbenttype. I rum med særlige hygiejne- og rengøringskrav anvendes normalt hygiejneabsorbenter. De udgør ikke en naturlig base for mikrobiologisk vækst, da de er produceret af uorganiske materialer og ikke er vandsugende. 3.3 Krav til montering Ved montering kan vælges 2 forskellige løsninger: den lukkede og den åbne. Ved den lukkede løsning skal alle åbninger og tilpasninger til rummet bag absorbenterne lukkes. Er der skærpede hygiejnekrav f.eks. ved kødudskæring (zone 1), skal der fuges omkring absorbenterne. Er der tale om bafler eller absorbenter i skinnesystem, skal alle lister fuges i sammenføjninger, hvor der er muligheder for, at der kan trænge vand/forurening ind. Man skal være specielt opmærksom på ikke at vælge løsninger, hvor der kan samles vand eksempelvis i bundskinnen på en indrammet baffel. 10

11 Lukket akustikloft med underhængende lodret akustikplade og fugning (marke - ret) omkring rørgennemføringer. I områder med mindre hygiejnekrav (zone 2) kan det være aktuelt kun at fuge absorbenter, der er monteret under en vis højde over gulv, bestemt af rengøringsprocedurer og aktiviteten i rummet. Hvis absorbenterne skal højtryksspules, skal de fastgøres f.eks. med clips, så de ikke løsner sig fra skinnesystemet under rengøringen. Eksempel på clips til befæstelse af hygiejneabsorbent. Ved den åbne løsning skal der være mulighed for ventilation bag absorbenterne. Ligeledes skal der være god mulighed for inspektion og rengøring bag absorbenterne. Ofte vælges løsninger, hvor absorbenterne let kan nedtages for inspektion og rengøring på bagsiden. 3.4 Rengøring af absorbenter Absorbenterne i nedhængte akustiklofter og lydabsorberende vægbeklædninger skal fastgøres, så hele konstruktionen kan modstå trykket fra spuling og anden rengøring. 11

12 Bafler kan være svære at rengøre med spuling, idet de svinger frit. Det kan også være svært at tørre bafler af på grund af maskiner og andet, som besværliggør adgang. Ofte er det mest praktisk at nedtage baflerne for rengøring, idet der så samtidigt kan foretages inspektion og vedligehold. Leverandørens instruktioner med hensyn til valg af rengøringsmiddel og metode skal følges. Rengøringsmidlet skal ikke virke længere end foreskrevet, da rengøringsmidlerne ofte er kraftige og belaster absorbenternes overflade. 4. Brandkrav I fødevareindustrien gælder de samme brandtekniske krav som i andre brancher. Myndighedskravene vedrørende brandforhold fremgår af Bygningsreglement 1995 (BR 95) samt evt. Tekniske forskrifter, hvor der er tale om brandfarlig virksomhed. Konkrete projekter skal godkendes af de kommunale myndigheder. I Erhvervs- og Boligstyrelsens "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri" findes en række eksempler på, hvordan bestemmelserne i BR 95 f.eks. kan opfyldes. Nogle af disse eksempler er angivet i dette afsnit. Byggevarers og bygningsdeles brandtekniske egenskaber skal dokumenteres og klassificeres. Klassifikationen udtrykkes med bogstaver og tal. Dette må ikke forveksles med lydklassifikation af absorbenter i absorptionsklasser. I det nedenstående er de europæiske brandklasser angivet først med de hidtidige danske klasser i parentes. Produkter der opfylder de nævnte europæiske klasser kan modsvare de hidtidige danske klasser, men det omvendte er ikke tilfældet. 4.1 Materialer og beklædninger Materialer klassificeres efter EN , hvor der er mulighed for klassifikation i 40 klasser. I dansk lovgivning har man valgt at referere til 3 klasser; materiale klasse A2-s1,d0 (ubrændbart), B-s1,d0 (klasse A materiale) og D-s2,d2 (klasse B materiale). Mineraluldspladerne i lydabsorbenter vil som regel opfylde de brandtekniske materialekrav, som er gældende for materiale klasse B-s1,d0 (klasse A materiale). Det er imidlertid afgørende, hvilken overfladebeklædning absorbenterne er forsynet med. De fleste typer hygiejneabsorbenter opfylder kravet til materiale klasse B-s1,d0 (klasse A materiale). Nogle enkelte typer med glatte og robuste overfladebelægninger, der tåler hyppig rengøring og højtryksspuling, opfylder ikke kravene til materiale klasse B-s1,d0 (klasse A materiale), men ofte kravet til materiale klasse D-s2,d2 (klasse B materiale). Der skal altid foreligge dokumentation for materialets brandtekniske egenskaber. Beklædninger klasse K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning) består af mindst materiale klasse B-s1,d0 (klasse A materiale). Beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning) består af materiale mindst klasse D-s2,d2 (klasse B materiale). For begge klasser gælder, at beklædningen skal kunne beskytte bagved liggende brændbart materiale i mindst 10 minutter. 12

13 4.2 Krav til indvendige overflader i bygninger BR 95 kræver generelt, at indvendige væg- og loftsoverflader udføres så de ikke bidrager væsentligt til brand- og røgudvikling i den tid, som personer der opholder sig i rummet skal bruge til at forlade lokalet. I "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri" angives, at indvendige beklædninger generelt mindst skal udføres som beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning). Beklædninger udført ringere end dette kan derfor ikke anvendes som indvendig væg- eller loftbeklædning. For industribygninger, i anvendelseskategori 1, i én etage med brandceller på indtil m 2 er kravene dog lidt lempeligere. Her kan overflader på vægge og lofter udføres som beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning). 4.3 Nedhængte lofter I "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri" betragtes en loftsbeklædning som et nedhængt loft, hvis hulrummet over loftsbeklædningen er større end 1 m 3 samtidig med, at hulrummets største højde overstiger 40 mm. Det generelle krav i BR 95 kan ifølge "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri" opfyldes ved, at nedhængte lofter udføres af materiale klasse B-s1,d0 (klasse A materiale). Dette gælder såvel selve loftpladerne som ophængningssystemet. Væg- og loftsoverflader over nedhængte lofter skal overholde de krav, der stilles til overfladerne i rummet iøvrigt. 4.4 Bafler Bafler (akustikplader monteret lodret) betragtes som indvendige lofter, hvorfor de skal opfylde samme brandmæssige krav som loftet. I visse tilfælde kan mindre dele af loftet, baflerne, eventuelt udføres mindst som beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning). Det beror dog på en konkret vurdering og tilladelse fra myndighederne i den enkelte sag. Bafler skal ophænges, så de ikke påvirker sprinklernes spredningsmønster. Mu - lighed for ophængning af bafler skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. 13

14 4.5 Sprinkleranlæg BR 95 kræver, at større industribygninger inddeles i brandsektioner og at brandsektioner over en vis størrelse (grænsen afhænger af brandbelastningen) forsynes med automatiske sprinkleranlæg eller brandventilation. Ved nybyggeri kan udformning af akustiske beklædninger og etablering af sprinklerinstallationer koordineres i projekteringen. Ved akustisk dæmpning af eksisterende lokaler skal der derimod ofte tages særligt hensyn til de eksisterende sprinklerinstallationer. Enten ved at de lydabsorberende konstruktioner udformes og placeres, så sprinkleranlæggets funktion ikke påvirkes, eller ved at ændre sprinkleranlægget. Se Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts forskrift 251 om automatiske sprinkleranlæg. Det anbefales at spørge myndighederne, inden der iværksættes akustisk dæmpning, der influerer på de brandtekniske forhold. Loft monteret over sprinkler. Areal omkring brandmelder er friholdt. Et plant akustikloft opsættes normalt over sprinklersystemet. Det kan kun placeres under sprinklerdyser, såfremt der friholdes et areal omkring hver sprinklerdyse som sikrer, at sprinklerens effektive spredning ikke reduceres. Bafler kan i nogle tilfælde ophænges direkte under sprinklere, hvilket er nærmere beskrevet i Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts forskrift 251 om automatiske sprinkleranlæg. Sprinklerrør kan ikke bruges som ophæng for bafler. Ved ophængning af bafler under brede ventilationskanaler skal man være opmærksom på, at der gælder særlige regler for disse. Ved ophængning af bafler under eksisterende loft og sprinklerdyser skal placeringen afpasses sprinklerplaceringen, således at baflerne ikke medfører "tørre" områder. Sådanne tørre områder vil ødelægge sprinklerens spredningsmønster, hvorved anlæggets evne til at slukke en evt. brand reduceres. Placeres bafler midt imellem 2 sprinklerhoveder og har de en begrænset højde, vil opsætning af bafler i enkelte tilfælde kunne lade sig gøre, uden at sprinkleranlægget ændres. Det kræver dog en individuel vurdering og godkendelse af kommunen i hvert enkelt tilfælde. 14

15 5. Lys Ved akustisk regulering skal der tages hensyn til lysforholdene i arbejdslokalet, såvel dagslystilgangen som den kunstige belysning. 5.1 Dagslystilgang Arbejdsrum skal have dagslystilgang, så de er velbelyste, og der skal være udsyn til omgivelserne. Absorbenter må ikke skygge for dagslystilgangen. Specielt ved ophængning af bafler skal man være opmærksom på, at baflerne placeres i en højde, så dagslystilgangen ikke begrænses. Der kan i nogle tilfælde vælges et ophængningsmønster i rækker, som tillader dagslysindfald fra én retning. 5.2 Kunstig belysning Der skal være en tilstrækkelig almen belysning i arbejdsrum og en passende særbelysning på den enkelte arbejdsplads. Akustiklofter og bafler skal monteres, så absorbenterne ikke skygger for belysningen. Ved projektering af nybyggeri kan udformning af akustiklofter og bafler koordineres med belysningsforholdene. I mange tilfælde integreres lysarmaturerne i nedhængte akustiklofter. I den forbindelse er det vigtigt, at der anvendes lysarmaturer, der kan tåle den for loftet foreskrevne rengøring. Ved montering af akustiklofter og bafler i eksisterende lokaler skal der ofte tages særligt hensyn til, at belysningsforholdene ikke forringes efter montering af absorbenterne. I visse tilfælde må lysarmaturerne sænkes i forbindelse med akustikreguleringen. Såfremt der monteres lavthængende bafler over arbejdsområder, kan det være nødvendigt at supplere den eksisterende almene belysning med særbelysning i form af lysarmaturer ophængt under de lavthængende bafler. 6. Støv og fibre Fibre fra mineraluld kan udgøre et arbejdsmiljøproblem. Når akustikplader af mineraluld er monteret efter fabrikantens forskrifter, er der ikke risiko for fiberdrys. Hygiejneplader af mineraluld er mekanisk formstabile og forseglede på alle 6 sider. Ved montagen skal alle tilskæringer af pladerne forsegles med specialmaling fra leverandøren. Under montage er der risiko for drys og støv. Hvis arbejdet skal foregå i lokaler med fødevareproduktion, skal der derfor etableres inddækninger som sikrer, at støv og fibre ikke kan komme i forbindelse med madvarerne. 7. Varmeisolering og fugt Hygiejneplader er velegnede til anvendelse i fugtige områder. De er meget fugtresistente, idet de tåler en relativ fugtighed på næsten 100 % ved grader C. De opsuger ikke vand kapillært (dvs. hvis en del af materialet bliver vådt, breder fugten sig ikke til andre områder), og optagelsen af fugt fra luften er lav. Vand, der optages i pladerne f.eks. i forbindelse med rengøring, udtørrer hurtigt på grund af materialernes åbne struktur. 15

16 Absorbentbeklædning på ydervægge og tag kan give et værdifuldt bidrag til varmeisoleringen. Man skal dog være opmærksom på, at dugpunktet forskydes indad, hvilket kan forårsage kondensproblemer. Der kan være behov for en fugttæt membran lige bag absorbenten, hvilket kan reducere den akustiske virkning. Som en tommelfingerregel skal 2/3 af isolationen placeres på den kolde side af membranen. 8. Mekanisk styrke Hygiejneplader er sårbare over for mekaniske påvirkninger som slag og spidse genstande. Hvis absorbenterne skal placeres, hvor der er risiko for mekanisk påvirkning, bør de beskyttes eksempelvis af en perforeret metalplade eller et net. I perforerede plader skal åbningen (perforeringsgraden) minimum være 25 %; i modsat fald kan beskyttelsespladen reducere absorptionen. I nogle tilfælde kan pladerne beskyttes med fendere (beskyttelsesplader eller -skinner) placeret på "strategisk rigtige" steder. Absorbenter er beskyttet af hulplade og fender. Hvis mineraluldshygiejneplader beskadiges, vælger man ofte at udskifte hele pladen. Folieabsorbenter kan i nogle tilfælde repareres. Det anbefales at forhøre sig hos leverandøren om, hvilken metode der skal benyttes. Mineraluldsabsorbenter må normalt ikke belastes. I nedhængte lofter skal lysarmaturer, ventilationsaggregater og lignende ophænges i skinnesystemet eller direkte i etageadskillelsen. 16

17 9. Korrosion Ved valg af ophæng- og befæstelsessystem skal krav til korrosion overvejes. Det er specielt vigtigt i områder, hvor der er meget fugtigt eller hvor der er kraftig vådrengøring. Lofter monteres normalt i et standard-skinnesystem. De leveres med forstærket korrosionsbeskyttelse. For vægabsorbenter og bafler kan opsætning i rustfrie systemer være relevante. Vægabsorbent monteret i rustfrit skinnesystem. 10. Akustiklofter Plane vandrette akustiklofter bør være heldækkende og helst nedhængt. Når de nedhænges mm fra eksisterende loft, bliver den lydabsorberende virkning også god ved lave frekvenser. Ud over at sikre en god absorption ved lave frekvenser gør nedhængningen det muligt at inspicere absorbenternes overside. Herudover kan der være behov for at ventilere hulrummet for at undgå fugt og vækstproblemer. Akustiklofter kan udføres efter 3 principielt forskellige metoder: 10.1 Lofter direkte monteret - lukket Et direkte monteret lukket loft er billigt, men har begrænset absorption ved lave frekvenser. Anvendes hvor der ikke forekommer væsentlig lavfrekvent støj, såfremt der ikke er særligt behov for ventilering; f.eks. hvis der ikke er høj luftfugtighed i lokalet og t e m p e ra t u r fo r s kellen mellem rumluften og etageadskillelsens overflade er begrænset. For at sikre tæthed forsegles/fuges langs samlinger og ved kanter. 17

18 Absorbenter monteret direkte under ventilationskanalen Nedhængt loft - lukket Med et nedhængt loft sikres en god lydabsorption ved lave frekvenser. Anvendes hvor der ikke er særligt behov for ventilering. Absorbenterne monteres i skinnesystem, der helst nedhænges mm. Absorbenter og skinnesystem kan fastgøres, så loftet kan modstå rengøring, og om nødvendigt forsegles fuger mellem absorbenter og skinner for at hindre vandansamlinger. Enkelte steder placeres "inspektionslemme". Tilslutninger ved vægge, søjler mv. udføres tætsluttende. Nedhængt lukket hygiejneloft Nedhængt loft - ventileret Med et nedhængt loft sikres en god lydabsorption ved lave frekve n s e r. A nvendes hvor ve n t i l e ring er nød vendig for at undgå fugt og vækstprobl e m e r. M o n t e ring, forsegling mv. foretages som ved lukket nedhængt loft bortset fra, at tilslutninger ved vægge, søjler mv. kan udføres åbne. Det skal eventuelt ved hjælp af indblæsning sikres, at der ikke fo r e kommer undert ryk bag absorbentern e. 18

19 11. Lydabsorberende vægbeklædninger Hvis vægbeklædningen placeres på steder, hvor der er risiko for beskadigelse af absorbenterne, skal de beskyttes med perforeret plade, net eller lignende. Lydabsorberende vægbeklædninger kan ligesom loftsbeklædninger udføres efter 3 principielt forskellige metoder: 11.1 Vægbeklædning direkte monteret - lukket En direkte monteret lukket vægbeklædning er billig, men har begrænset absorption ved lave frekvenser. Anvendes hvor der ikke forekommer væsentlig lavfrekvent støj, såfremt der ikke er særligt behov for ventilering; f.eks. hvis der ikke er høj luftfugtighed i lokalet og temperaturforskellen mellem rumluften og vægoverfladen er begrænset. Absorbenterne monteres i skinnesystem på væggen, og hele konstruktionen er lukket. For at sikre tæthed forsegles/fuges langs samlinger og ved kanter. Vægabsorbent monteret direkte i standardskinnesystem. 19

20 11.2 Forsatsvægbeklædning - lukket Med en forsatsvægbeklædning sikres en god lydabsorption ved lave frekve n s e r. A nvendes hvor der ikke er særligt behov for ve n t i l e ri n g. A b s o r b e n t e rne monteres og befæstes i skinnesystem. Ko n s t ruktionen er lukket, og a b s o r b e n t e rne monteres helst med en afstand af mm fra væg. A b s o r b e n t e r og skinnesystem kan fa s t g ør e s, så væggen kan modstå rengøring, og om nød ve n- digt forsegles fuger mellem absorbenter og skinner for at hindre va n d a n s a m l i n g e r. E n kelte steder placeres "inspektionslemme". Tilslutninger ved rør og lignende udføres tætsluttende. Eksempel på lukket forsatsvægbeklædning Forsatsvægbeklædning - ventileret Med en forsatsvægbeklædning sikres en god lydabsorption ved lave frekvenser. Anvendes hvor ventilering er nødvendig for at undgå fugt og vækstproblemer. Absorbenterne monteres i skinnesystem, der placeres foran eksisterende væg, helst mm. Absorbenter og skinnesystem monteres, så beklædningen kan nedtages ved grundig rengøring, og om nødvendigt anvendes absorbenter, som tåler jævnlig rengøring på både for- og bagside. Bund- og topskinner kan udføres, så hulrummet bag absorbenten ventileres ved naturlig ventilation. Ventileret absorbent monteret i skinnesystem, hvor den let kan nedtages for ren - gøring og kontrol. 20

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16 Akustik i arbejdsrum December 2008 Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr.

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. 7. Tjekliste til indkøb af maskiner Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. Af tjeklisten fremgår, hvilke

Læs mere

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik 4.4 Gyproc Håndbog 9 451 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik Indhold 4.4.0 Akustisk indeklima... 453 4.4.1 Akustiske begreber... 454 4.4.2 Lovkrav... 457 4.4.3 Gode akustiske

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau.

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trommelyd er betegnelsen for den specielle form for trinlyd, som udstråles i samme

Læs mere

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Forord Denne vejledning fra Erhvervs- og Boligstyrelsen indeholder en række anbefalinger og vejledende projekteringsværdier for lydforhold

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Ecophon Akusto Wall A

Ecophon Akusto Wall A Ecophon Akusto Wall A Anvendes som vægabsorbenter saen med et lydabsorberende loft, for at opnå de bedste akustiske egenskaber i ruet. Ecophon Akusto Wall A har et synligt skinnesystem. Anvend Connect

Læs mere

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen GrapeDesign ApS Rentemestervej 64, 2 DK-2400 Copenhagen NV +45 38 878 800 grapedesign.dk grapecollection.com VAT no.: DK 28993919 6. mar.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Case: Kopenhagen Fur

Case: Kopenhagen Fur indoordesign Case: Kopenhagen Fur Case: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme Case: MLA-Gruppen Case: Mærsk Case: Komfo Case: DSB Case: Eitzen Chemicals Case: Endemol Case: Tivoli Case: Københavns Universitet

Læs mere

Værdien af god akustik i bygninger

Værdien af god akustik i bygninger DI Byg s forårskonference 26. marts 2015 4 Værdien af god akustik i bygninger Præsentation ved civ. ing. Claus Møller Petersen, Fagchef i Acoustica, Grontmij s akustikafdeling Værdien af god akustik i

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Det gode storrumskontor

Det gode storrumskontor Det gode storrumskontor Arbejdsmiljøkonferencen 2013 1 Præsentation af COWI 12 kontorer i DK ca. 6000 medarbejdere i alt Hovedopgaver inden for arbejdsmiljø: - kemi - Indeklima - Ergonomi - Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader takket være deres robusthed kan fuldt integreres med vægkonstruktionen og derved skabe en ensartet akustisk

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2.

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2. REBILD KOMMUNE TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DELPROJEKT - ARBEJDSMILJØVURDERING INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Gyptone akustiklofter Funktion og design

Gyptone akustiklofter Funktion og design Gyptone akustiklofter Funktion og design Reflecting everyday life 1 Reflecting everyday life For den daglige bruger af en bygning er loftet en naturlig del af hverdagen, som ofte kun bemærkes, hvis det

Læs mere

Støjdæmpning. i fødevareindustrien

Støjdæmpning. i fødevareindustrien Støjdæmpning i fødevareindustrien Foto: Patrick Salaün Mindre støj skaber en mere rolig og behagelig atmosfære, hvilket gør medarbejderne opmærksomme og fokuserede. Room Acoustic Comfort i industrielle

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

Støjdæmpning. i storkøkkener

Støjdæmpning. i storkøkkener Støjdæmpning i storkøkkener Foto: Thierry Le Guyader Et godt lydmiljø skaber bedre betingelser for arbejde, der kræver en høj grad af koncentration. Room Acoustic Comfort i storkøkkener Ecophons analysekoncept

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

NYT KNAUF LOFTSORTIMENT - MINERALULD I DET AKUSTISKE SORTIMENT: MINERALULDSLOFTER LYDABSORPTION, LYDREFLEKSION OG LYDISOLERING - ALT I ET LOFT

NYT KNAUF LOFTSORTIMENT - MINERALULD I DET AKUSTISKE SORTIMENT: MINERALULDSLOFTER LYDABSORPTION, LYDREFLEKSION OG LYDISOLERING - ALT I ET LOFT FUNKTIONSLOFTER Mere plads til innovation NYT I DET AKUSTISKE SORTIMENT: MINERALULDSLOFTER LYDABSORPTION LYDREFLEKSION LYDISOLERING KNAUF LOFTSORTIMENT - MINERALULD LYDABSORPTION, LYDREFLEKSION OG LYDISOLERING

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Ecophon Akusto Wall C

Ecophon Akusto Wall C Ecophon Akusto Wall C Anvendes som vægabsorbenter sammen med et lydabsorberende loft for at opnå de bedste akustiske egenskaber i rummet. Ecophon Akusto Wall C-panelet monteres i skjult system, og de affasede

Læs mere

Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v. Jürgen Nickel, Rambøll

Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v. Jürgen Nickel, Rambøll Hvordan opnås et godt indeklima i lavenergiboliger? Temamøde 28. September Aalborg Universitet Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v., Rambøll Hvad er støj Rumakustik og bygningsakustik Krav

Læs mere

Akustisk design. med vægakustiske løsninger 2011-06-13

Akustisk design. med vægakustiske løsninger 2011-06-13 Akustisk design med vægakustiske løsninger 2011-06-13 Introduktion Et nedhængt loft er langt den mest almindelige akustiske behandling af et rum. I de fleste tilfælde er denne løsning også tilstrækkelig

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

på arbejdspladsen Akustik

på arbejdspladsen Akustik Akustik på arbejdspladsen Høj medarbejdstilfredshed gavner forretningen Undersøgelser viser, at der mistes mange arbejdsdage hvert år gr. arbejdsrelaterede sygdomme såsom stress og manglende trivsel. Det

Læs mere

Støjreduktion. i elektronikindustrien

Støjreduktion. i elektronikindustrien Støjreduktion i elektronikindustrien Room Acoustic Comfort i industrielle lokaler Mindre støj skaber en mere rolig og behagelig atmosfære, og giver en større grad af sikkerhed. Ecophons analysekoncept

Læs mere

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Notat INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Rev. 25. februar 2015 Sags id: 13/26507 Kontaktperson: Holger Sørensen E-mail: hosoe@assens.dk Dir. tlf.: 64747204 BYG, BEREDSKAB

Læs mere

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Fasthold den glade begivenhed En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Indhold Hvorfor denne vejledning... 3 Det kan betale sig... 4 Vejen til en god graviditetspolitik... 5 Tr in 1: Formulering

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Årets skolebyggeri 2014

Årets skolebyggeri 2014 Årets skolebyggeri 2014 Bedre akustik med Gyptone Quattro Æstetik Akustik Bæredygtighed www.hampusberndtson.com Gyptone Quattro akustikloft giver god lyd i klasseværelserne, og det er nemt at høre, hvad

Læs mere

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er:

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er: Efter det europæiske klassifikationssystem kan byggevarers og bygningsdeles (eksklusive gulvbelægningers og tagdækningers) reaktion på brand inddeles i følgende primærklasser: A1 byggevarer, som ikke medvirker

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

AKUART Love art kill noise SMARTWALL

AKUART Love art kill noise SMARTWALL AKUART Love art kill noise SMARTWALL 1 AKUART SmartWall AKUART A/S AKUART blev grundlagt i 2006 med ambitionen om at skabe markedets flotteste akustikløsninger. Ambitionen manifesterede sig i form af akustikbilledet,

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier

Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 e-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2 REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 1

Læs mere