Fødevareindustri Akustik Vejledning om akustikregulering af lokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevareindustri Akustik Vejledning om akustikregulering af lokaler"

Transkript

1 Fødevareindustri Akustik Vejledning om akustikregulering af lokaler

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox København V Telefon: Telefax: Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariat Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Henvendelser rettes til partssekretariaterne. Materialer fra IBAR kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades på eller de kan købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center Arbejdsmiljøbutikken, tlf ASC Foto: AkustikNet A/S og arkiv Layout: Thomas Olivarius Repro og tryk: CTH Grafisk Trykt på miljøvenligt papir Oplag: 3000 Juli 2004 ISBN

3 Vejledning om akustikregulering af lokaler i fødevareindustrien Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker for akustik i lokaler i fødevareindustrien. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder indholdet af den i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Vejledningen har endvidere været forelagt Fødevaredirektoratet, Erhvervs- og Boligstyrelsen samt Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, hvis bemærkninger er indarbejdet. Vejledningen skal ses i sammenhæng med IBAR katalog om støjdæmpning af maskiner i fødevareindustrien. Kataloget erstatter sammen med denne vejledning IBAR vejledning om støjdæmpning af lokaler i fiskeindustrien samt BSR 9 vejledningerne om Støj i tobaksindustrien, Støj i sukkervare-chokolade, Støj i konservesindustrien og Støj i fiskeindustrien. Vejledningen indeholder til sidst en tjekliste til brug ved indretning af lokaler. Tjeklisten sikrer, at de nødvendige overvejelser er foretaget inden nybygning og ombygning af lokaler. Vejledningen er udarbejdet af AkustikNet A/S. Virksomhederne anbefales at tage kontakt til rådgivere med akustisk ekspertise, når akustik og støjforhold skal forbedres. AkustikNet A/S, tlf.: , kan oplyse om leverandører af akustikprodukter. Det anbefales også, at løsninger og muligheder diskuteres med den stedlige fødevareregion. Vejledningen indeholder følgende afsnit: 1. Hvorfor forbedre akustikken?... side 4 2. Krav til de akustiske forhold... side 4 3. Hygiejne- og rengøringskrav... side 7 4. Brandkrav... side Lys... side Støv og fibre... side Varmeisolering og fugt... side Mekanisk styrke... side Korrosion... side Akustiklofter... side Lydabsorberende vægbeklædninger... side Bafler... side 21 Henvisninger... side 22 Tjekliste ved byggeri og nyindretning af lokaler (A, B, C og D)... side 23 3

4 1. H vo r for forbedre akustikken? I rum med dårlig akustik runger det, støj n i veauet er højt og det er va n s keligt at fo r- stå, hvad andre siger og hvor lyden kommer fra. Det kan være et stort problem i prod u k t i o n s l o k a l e r, ekspeditionslokaler og ko n t o r e r. Den dårlige akustik skyldes, at rummet har for mange hårde flader, så lyden reflekteres fra gulv, vægge og loft. For at forbedre akustikken skal rummet fo r s y n e s med materialer eller ove r f l a d e r, der ikke reflekterer lyden, men "opsuger" den - de såkaldte lydabsorbenter. N o rmalt anvendes absorbenter/akustikplader som opsættes på loft og vægge, eller der ophænges akustikplader lodret som b a f l e r under loftet. P l a d e rne kan med fo r- del fordeles på loft og vægge. Ved at opsætte absorbenter dæmpes lydens udbredelse i ru m m e t. Lige i nærheden af støj k i l d e rne har det ikke megen effekt, men i nogen afstand kan lydniveauet reduceres med mere end 6 db. Fo r b e d ringen vil normalt opleves som meget mærk b a r. Akustisk dæmpning af lokalet er en af mu l i g h e d e rne for at dæmpe støj. Hvis der skal opnås en effektiv støjdæmpning, skal løs n i n g e rne vælges ud fra den lyd, der skal d æ m p e s. Der skal vælges de rigtige materi a l e r, de skal placeres på de rigtige steder og de skal monteres, så de giver tilstrækkelig absorp t i o n. Endvidere skal maskiner støj d æ m p e s. Se IBAR katalog om støjdæmpning af maskiner i fød eva r e i n d u s t ri e n. I fød eva r e i n d u s t rien stilles der store krav til hygiejne og rengøri n g. En række af de l øs n i n g e r, der anvendes i andre bra n c h e r, kan derfor ikke beny t t e s. Der skal vælges m a t e rialer og opsætninger, der kan opfylde fød eva r e my n d i g h e d e rnes krav og er r e n g øri n g s ve n l i g e. 2. K r av til de akustiske fo r h o l d Dårlig akustik medfører, at lydniveauet bliver unødigt højt. Derfor stiller Arbejdstilsynet i At-anvisning Akustik i arbejdsrum krav til akustik i produktionslokaler og kontorer. For lokaler under 1000 m 3 er Arbejdstilsynets krav stillet til efterklangstiden, mens kravet for lokaler over 1000 m 3 er stillet til absorptionen af fladerne i rummet. Hvis vægge og loft ikke absorberer lyden, kastes den rundt og dæmpes kun lidt. Fra S B I - a nvisning 137 om Rumakustik,

5 2.1 Efterklangstid Et rums akustik måles og angives normalt ved efterk l a n g s t i d e n. E f t e rklangstiden er den tid det tager, fra man slukker en lydkilde til lydniveauet i rummet er faldet med 60 db. Det er med andre ord et udtryk fo r, hvor lang tid lyden "hænger" i rummet - h vor lang tid det vil tage for en lyd at "dø ud". Hvis efterklangstiden er lang i et rum dæmpes lyden kun lidt, og mange kan bl i ve udsat for støj e n. Ta l e forståeligheden er også dårlig i et rum med lang efterk l a n g s t i d. E f t e rklangstiden måles i de fo r s kellige frekve n s b å n d. Ofte er efterklangstiden ko rt e- re for de høje end for de lave frekve n s e r. Hvis efterklangstiden er meget fo r s kellig i f r e k ve n s b å n d e n e, bl i ver taleforståeligheden også nedsat. Ty p i s ke efterk l a n g s t i d e r går fra 0,4 sek. i et godt dæmpet kontor til 7 sek. i store betonhaller. Måling af efterklangstiden skal udføres efter standardiserede metoder og kræve r akustisk ekspert i s e. For produktionslokaler under 200 m 3 er der krav om, at efterklangstiden højst må være 0,8 sek. For lokaler op til 1000 m 3 må efterklangstiden være op til 1,3 sek. Fo ruden disse krav til gennemsnitsværdien stilles der også krav om, at efterk l a n g s- tiden ikke må være særlig lang i noget frekve n s b å n d. 2.2 Absorption A k u s t i k ken i et rum er bestemt af, hvor meget fladerne i rummet absorberer lyden. Den lyd der ikke absorberes i fladerne reflekteres tilbage i ru m m e t. Der er meget stor fo r s kel på, hvor meget fo r s kellige flader absorberer. Evnen til at absorbere angives som absorp t i o n s koefficienten, α ( a l p h a ). Hvis en flade absorberer al lyd, der rammer den, har den en α-værdi på 1, og hvis den ikke absorberer nogen lyd, dvs. den reflekterer al lyden, har den en α-værdi på 0. F l a d e rnes absorptionsværdier i de fo r s kellige frekvensbånd findes enten i littera t u- ren eller opgives af leve ra n d ør e n. Absorbenter opdeles i 5 absorptionsklasser A-E, hvor A har den højeste lydabsorpt i o n. Det er en gr ov opdeling, der ikke er tilstrækkelig præcis til at dimensionere en l øsning ud fra. I en absorbent opsuges lyden og omdannes til varmeenergi. Absorption er meget bestemt af monteringen - specielt for de lave frekve n s e r. L eve ra n d ør e rnes data er som regel opgivet med et fri rum bag pladerne på ca. 200 mm. transmission refleksion absorption I en absorbent opsuges lyden og omdannes til va rm e e n e r g i. 5

6 Absorptionskoefficient for direkte monterede mineraluldsabsorbenter med for - skellig tykkelse. De akustiske forhold afhænger af den samlede absorption i rummet, der kaldes rummets "ækvivalente absorptionsareal". Dette beregnes ved, at man ganger de forskellige fladers areal med deres absorptionskoefficient og lægger resultaterne for alle fladerne i rummet sammen. Det ækvivalente absorptionsareal findes således ved hjælp af en tommestok og kendskab til de enkelte fladers absorption. Jo større ækvivalent absorptionsareal jo kortere efterklangstid. I lokaler over 1000 m 3 (store lokaler) skal det ækvivalente absorptionsareal mindst være 0,6 gange gulvarealet, hvis lofthøjden er under 5 m, og mindst være 0,7 gange g u l varealet, hvis lofthøjden er over 5 m. Fo ruden kravene til gennemsnitsværdien stilles der også krav om, at absorptionen ikke må være særlig lav i noget frekve n s b å n d. I lokaler med en lofthøjde over 5-6 m er der krav om, at en væsentlig del (mindst %) af lydabsorptionen skal anbringes nede i højde med støjkilderne eller hvor personer opholder sig. Kravene gælder i frekvensområdet Hz. Ofte er det kravet til den lavfrekvente absorption, der er bestemmende for, hvor meget absorption der skal suppleres med. For produktionslokaler kan der ses bort fra kravet i 125 Hz området, hvis der ikke forekommer væsentlig støj i dette område. Det kan ved en relativ enkel måling afgøres, om der forekommer væsentlig lavfrekvent støj. 2.3 Akustisk dæmpning i praksis Når man skal forbedre akustikken i et lokale, skal man først finde ud af, hvor meget absorption der skal tilføres ved de forskellige frekvenser. Det kan være bestemt ud fra, at man skal opfylde Arbejdstilsynets anvisning, eller fordi man ønsker at dæmpe støjen fra en bestemt maskine, eller måske fordi man ønsker at forbedre taleforståeligheden i lokalet. Man vil normalt bestræbe sig på, at der skal være lige meget absorption ved alle frekvenser. Man skal derfor vide, hvad der er i forvejen og så supplere i de frekvensområder, hvor der mangler absorption. Er der kun behov for højfrekvent absorption, kan man f.eks. sætte tynde mineraluldsplader op direkte på væg/loft, eller man kan vælge nedhængte bafler. Skal der også tilføres absorption ved lave frekvenser, kan der f.eks. monteres mineraluldsplader med en afstand på minimum 200 mm ud fra væg eller fra loft. 6

7 Når man således har afklaret, hvor meget absorption der skal tilføres, skal den løsning findes, som dels giver den ønskede akustiske effekt, dels opfylder myndighedskrav i øvrigt, dels er holdbar og praktisk anvendelig. 3. Hygiejne- og rengøringskrav I fødevareindustrien er det et ufravigeligt krav, at de akustiske løsninger ikke kolliderer med krav til hygiejne og rengøring. Det er vanskeligt at opstille en generel anvisning af, hvilke krav der skal opfyldes. Fødevaremyndighedernes vurdering baseres bl.a. på bekendtgørelse om fødevarehygiejne. Det fremgår heraf: 9, stk. 2: Gulve og vægge skal være af ikke-absorberende, ugiftigt materiale, der er let at rengøre i tilstrækkelig grad og om nødvendigt at desinficere. Stk. 3: Lofter skal være udformet, udført og behandlet således, at ansamling af snavs undgås og at dannelse af kondensvand og mug samt afgivelse af partikler begrænses. Lofterne skal kunne rengøres i tilstrækkelig grad og om nødvendigt desinficeres. Betegnelsen "ikke-absorberende" kan i denne sammenhæng misforstås. I hygiejnebekendtgørelsen drejer det sig ikke om lydabsorption, men om at materialerne ikke må absorbere fugt og snavs. Kravene er bestemt af produktionen i det pågældende rum, de lokale fødevaremyndigheders vurdering samt virksomhedens hygiejnepolitik. 3.1 Opdeling i hygiejnezoner I mange virksomheder anvendes en opdeling i 3 hygiejnezoner. I en større fødevarevirksomhed anvendes følgende opdeling: Plan over større industrikøkken med opdeling i hygiejnezoner. 7

8 Zone 1 (rød) Håndtering og produktion af letfordærvelige madvarer, f.eks. fersk kød, fjerkræ eller fisk. I denne kategori stilles de strengeste krav til hygiejnen og dermed også til, hvordan støjdæmpningen af lokalerne etableres. Alle samlinger fuges, og der skal være mulighed for daglig rengøring. Absorbent i ru s t f rit skinnesystem. S a m l i n g e rne er fuget. Zone 2 (gul) Håndtering af pakkede fødevarer eller produktion i lukkede processer som f. eks. saft. Her er kravene lempeligere efter en konkret vurdering. Vægabsorbent i zone 2 område. 8

9 Zone 3 (grøn) Lager, ekspedition og lignende. Her stilles ikke specielle hygiejnekrav til de akustiske løsninger. I varemodtagelsen er der ikke krav om hygiejneabsorbenter. Overvejelserne vedrørende hygiejne- og rengøringskrav kan ofte opdeles i valg af absorbent og valg af monteringsmetode. 3.2 Hygiejneabsorbenter En god lydabsorbent vil typisk være et porøst materiale med en porøs overflade; kravene til rengøring og hygiejne går derimod i den modsatte retning: tætte og glatte overflader. For absorbenter til brug i fødevareindustrien vil der således være modstrid imellem kravet om rengøringsmuligheder og kravet om høj lydabsorption. En række af de løsninger, der anvendes i andre brancher, kan derfor ikke benyttes. Der er imidlertid udviklet absorbenter specielt til anvendelse i rum, hvor der stilles hygiejnekrav, såkaldte hygiejneabsorbenter. De fleste er af mineraluld. De findes i flere typer, der kan tåle forskellige rengøringsmetoder, lige fra aftørring med våd klud til daglig højtryksspuling. Hygiejneabsorbenter af forskellige fabrikater. Eksempel 1. 9

10 Eksempel 2. Eksempel 3. Groft sagt kan man sige, at jo voldsommere rengøring de skal kunne tåle, jo dyrere er de, og jo mindre absorberer de. I praksis vil hygiejne- og rengøringskravene ofte være afgørende for valg af absorbenttype. I rum med særlige hygiejne- og rengøringskrav anvendes normalt hygiejneabsorbenter. De udgør ikke en naturlig base for mikrobiologisk vækst, da de er produceret af uorganiske materialer og ikke er vandsugende. 3.3 Krav til montering Ved montering kan vælges 2 forskellige løsninger: den lukkede og den åbne. Ved den lukkede løsning skal alle åbninger og tilpasninger til rummet bag absorbenterne lukkes. Er der skærpede hygiejnekrav f.eks. ved kødudskæring (zone 1), skal der fuges omkring absorbenterne. Er der tale om bafler eller absorbenter i skinnesystem, skal alle lister fuges i sammenføjninger, hvor der er muligheder for, at der kan trænge vand/forurening ind. Man skal være specielt opmærksom på ikke at vælge løsninger, hvor der kan samles vand eksempelvis i bundskinnen på en indrammet baffel. 10

11 Lukket akustikloft med underhængende lodret akustikplade og fugning (marke - ret) omkring rørgennemføringer. I områder med mindre hygiejnekrav (zone 2) kan det være aktuelt kun at fuge absorbenter, der er monteret under en vis højde over gulv, bestemt af rengøringsprocedurer og aktiviteten i rummet. Hvis absorbenterne skal højtryksspules, skal de fastgøres f.eks. med clips, så de ikke løsner sig fra skinnesystemet under rengøringen. Eksempel på clips til befæstelse af hygiejneabsorbent. Ved den åbne løsning skal der være mulighed for ventilation bag absorbenterne. Ligeledes skal der være god mulighed for inspektion og rengøring bag absorbenterne. Ofte vælges løsninger, hvor absorbenterne let kan nedtages for inspektion og rengøring på bagsiden. 3.4 Rengøring af absorbenter Absorbenterne i nedhængte akustiklofter og lydabsorberende vægbeklædninger skal fastgøres, så hele konstruktionen kan modstå trykket fra spuling og anden rengøring. 11

12 Bafler kan være svære at rengøre med spuling, idet de svinger frit. Det kan også være svært at tørre bafler af på grund af maskiner og andet, som besværliggør adgang. Ofte er det mest praktisk at nedtage baflerne for rengøring, idet der så samtidigt kan foretages inspektion og vedligehold. Leverandørens instruktioner med hensyn til valg af rengøringsmiddel og metode skal følges. Rengøringsmidlet skal ikke virke længere end foreskrevet, da rengøringsmidlerne ofte er kraftige og belaster absorbenternes overflade. 4. Brandkrav I fødevareindustrien gælder de samme brandtekniske krav som i andre brancher. Myndighedskravene vedrørende brandforhold fremgår af Bygningsreglement 1995 (BR 95) samt evt. Tekniske forskrifter, hvor der er tale om brandfarlig virksomhed. Konkrete projekter skal godkendes af de kommunale myndigheder. I Erhvervs- og Boligstyrelsens "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri" findes en række eksempler på, hvordan bestemmelserne i BR 95 f.eks. kan opfyldes. Nogle af disse eksempler er angivet i dette afsnit. Byggevarers og bygningsdeles brandtekniske egenskaber skal dokumenteres og klassificeres. Klassifikationen udtrykkes med bogstaver og tal. Dette må ikke forveksles med lydklassifikation af absorbenter i absorptionsklasser. I det nedenstående er de europæiske brandklasser angivet først med de hidtidige danske klasser i parentes. Produkter der opfylder de nævnte europæiske klasser kan modsvare de hidtidige danske klasser, men det omvendte er ikke tilfældet. 4.1 Materialer og beklædninger Materialer klassificeres efter EN , hvor der er mulighed for klassifikation i 40 klasser. I dansk lovgivning har man valgt at referere til 3 klasser; materiale klasse A2-s1,d0 (ubrændbart), B-s1,d0 (klasse A materiale) og D-s2,d2 (klasse B materiale). Mineraluldspladerne i lydabsorbenter vil som regel opfylde de brandtekniske materialekrav, som er gældende for materiale klasse B-s1,d0 (klasse A materiale). Det er imidlertid afgørende, hvilken overfladebeklædning absorbenterne er forsynet med. De fleste typer hygiejneabsorbenter opfylder kravet til materiale klasse B-s1,d0 (klasse A materiale). Nogle enkelte typer med glatte og robuste overfladebelægninger, der tåler hyppig rengøring og højtryksspuling, opfylder ikke kravene til materiale klasse B-s1,d0 (klasse A materiale), men ofte kravet til materiale klasse D-s2,d2 (klasse B materiale). Der skal altid foreligge dokumentation for materialets brandtekniske egenskaber. Beklædninger klasse K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning) består af mindst materiale klasse B-s1,d0 (klasse A materiale). Beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning) består af materiale mindst klasse D-s2,d2 (klasse B materiale). For begge klasser gælder, at beklædningen skal kunne beskytte bagved liggende brændbart materiale i mindst 10 minutter. 12

13 4.2 Krav til indvendige overflader i bygninger BR 95 kræver generelt, at indvendige væg- og loftsoverflader udføres så de ikke bidrager væsentligt til brand- og røgudvikling i den tid, som personer der opholder sig i rummet skal bruge til at forlade lokalet. I "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri" angives, at indvendige beklædninger generelt mindst skal udføres som beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning). Beklædninger udført ringere end dette kan derfor ikke anvendes som indvendig væg- eller loftbeklædning. For industribygninger, i anvendelseskategori 1, i én etage med brandceller på indtil m 2 er kravene dog lidt lempeligere. Her kan overflader på vægge og lofter udføres som beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning). 4.3 Nedhængte lofter I "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri" betragtes en loftsbeklædning som et nedhængt loft, hvis hulrummet over loftsbeklædningen er større end 1 m 3 samtidig med, at hulrummets største højde overstiger 40 mm. Det generelle krav i BR 95 kan ifølge "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri" opfyldes ved, at nedhængte lofter udføres af materiale klasse B-s1,d0 (klasse A materiale). Dette gælder såvel selve loftpladerne som ophængningssystemet. Væg- og loftsoverflader over nedhængte lofter skal overholde de krav, der stilles til overfladerne i rummet iøvrigt. 4.4 Bafler Bafler (akustikplader monteret lodret) betragtes som indvendige lofter, hvorfor de skal opfylde samme brandmæssige krav som loftet. I visse tilfælde kan mindre dele af loftet, baflerne, eventuelt udføres mindst som beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning). Det beror dog på en konkret vurdering og tilladelse fra myndighederne i den enkelte sag. Bafler skal ophænges, så de ikke påvirker sprinklernes spredningsmønster. Mu - lighed for ophængning af bafler skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. 13

14 4.5 Sprinkleranlæg BR 95 kræver, at større industribygninger inddeles i brandsektioner og at brandsektioner over en vis størrelse (grænsen afhænger af brandbelastningen) forsynes med automatiske sprinkleranlæg eller brandventilation. Ved nybyggeri kan udformning af akustiske beklædninger og etablering af sprinklerinstallationer koordineres i projekteringen. Ved akustisk dæmpning af eksisterende lokaler skal der derimod ofte tages særligt hensyn til de eksisterende sprinklerinstallationer. Enten ved at de lydabsorberende konstruktioner udformes og placeres, så sprinkleranlæggets funktion ikke påvirkes, eller ved at ændre sprinkleranlægget. Se Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts forskrift 251 om automatiske sprinkleranlæg. Det anbefales at spørge myndighederne, inden der iværksættes akustisk dæmpning, der influerer på de brandtekniske forhold. Loft monteret over sprinkler. Areal omkring brandmelder er friholdt. Et plant akustikloft opsættes normalt over sprinklersystemet. Det kan kun placeres under sprinklerdyser, såfremt der friholdes et areal omkring hver sprinklerdyse som sikrer, at sprinklerens effektive spredning ikke reduceres. Bafler kan i nogle tilfælde ophænges direkte under sprinklere, hvilket er nærmere beskrevet i Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts forskrift 251 om automatiske sprinkleranlæg. Sprinklerrør kan ikke bruges som ophæng for bafler. Ved ophængning af bafler under brede ventilationskanaler skal man være opmærksom på, at der gælder særlige regler for disse. Ved ophængning af bafler under eksisterende loft og sprinklerdyser skal placeringen afpasses sprinklerplaceringen, således at baflerne ikke medfører "tørre" områder. Sådanne tørre områder vil ødelægge sprinklerens spredningsmønster, hvorved anlæggets evne til at slukke en evt. brand reduceres. Placeres bafler midt imellem 2 sprinklerhoveder og har de en begrænset højde, vil opsætning af bafler i enkelte tilfælde kunne lade sig gøre, uden at sprinkleranlægget ændres. Det kræver dog en individuel vurdering og godkendelse af kommunen i hvert enkelt tilfælde. 14

15 5. Lys Ved akustisk regulering skal der tages hensyn til lysforholdene i arbejdslokalet, såvel dagslystilgangen som den kunstige belysning. 5.1 Dagslystilgang Arbejdsrum skal have dagslystilgang, så de er velbelyste, og der skal være udsyn til omgivelserne. Absorbenter må ikke skygge for dagslystilgangen. Specielt ved ophængning af bafler skal man være opmærksom på, at baflerne placeres i en højde, så dagslystilgangen ikke begrænses. Der kan i nogle tilfælde vælges et ophængningsmønster i rækker, som tillader dagslysindfald fra én retning. 5.2 Kunstig belysning Der skal være en tilstrækkelig almen belysning i arbejdsrum og en passende særbelysning på den enkelte arbejdsplads. Akustiklofter og bafler skal monteres, så absorbenterne ikke skygger for belysningen. Ved projektering af nybyggeri kan udformning af akustiklofter og bafler koordineres med belysningsforholdene. I mange tilfælde integreres lysarmaturerne i nedhængte akustiklofter. I den forbindelse er det vigtigt, at der anvendes lysarmaturer, der kan tåle den for loftet foreskrevne rengøring. Ved montering af akustiklofter og bafler i eksisterende lokaler skal der ofte tages særligt hensyn til, at belysningsforholdene ikke forringes efter montering af absorbenterne. I visse tilfælde må lysarmaturerne sænkes i forbindelse med akustikreguleringen. Såfremt der monteres lavthængende bafler over arbejdsområder, kan det være nødvendigt at supplere den eksisterende almene belysning med særbelysning i form af lysarmaturer ophængt under de lavthængende bafler. 6. Støv og fibre Fibre fra mineraluld kan udgøre et arbejdsmiljøproblem. Når akustikplader af mineraluld er monteret efter fabrikantens forskrifter, er der ikke risiko for fiberdrys. Hygiejneplader af mineraluld er mekanisk formstabile og forseglede på alle 6 sider. Ved montagen skal alle tilskæringer af pladerne forsegles med specialmaling fra leverandøren. Under montage er der risiko for drys og støv. Hvis arbejdet skal foregå i lokaler med fødevareproduktion, skal der derfor etableres inddækninger som sikrer, at støv og fibre ikke kan komme i forbindelse med madvarerne. 7. Varmeisolering og fugt Hygiejneplader er velegnede til anvendelse i fugtige områder. De er meget fugtresistente, idet de tåler en relativ fugtighed på næsten 100 % ved grader C. De opsuger ikke vand kapillært (dvs. hvis en del af materialet bliver vådt, breder fugten sig ikke til andre områder), og optagelsen af fugt fra luften er lav. Vand, der optages i pladerne f.eks. i forbindelse med rengøring, udtørrer hurtigt på grund af materialernes åbne struktur. 15

16 Absorbentbeklædning på ydervægge og tag kan give et værdifuldt bidrag til varmeisoleringen. Man skal dog være opmærksom på, at dugpunktet forskydes indad, hvilket kan forårsage kondensproblemer. Der kan være behov for en fugttæt membran lige bag absorbenten, hvilket kan reducere den akustiske virkning. Som en tommelfingerregel skal 2/3 af isolationen placeres på den kolde side af membranen. 8. Mekanisk styrke Hygiejneplader er sårbare over for mekaniske påvirkninger som slag og spidse genstande. Hvis absorbenterne skal placeres, hvor der er risiko for mekanisk påvirkning, bør de beskyttes eksempelvis af en perforeret metalplade eller et net. I perforerede plader skal åbningen (perforeringsgraden) minimum være 25 %; i modsat fald kan beskyttelsespladen reducere absorptionen. I nogle tilfælde kan pladerne beskyttes med fendere (beskyttelsesplader eller -skinner) placeret på "strategisk rigtige" steder. Absorbenter er beskyttet af hulplade og fender. Hvis mineraluldshygiejneplader beskadiges, vælger man ofte at udskifte hele pladen. Folieabsorbenter kan i nogle tilfælde repareres. Det anbefales at forhøre sig hos leverandøren om, hvilken metode der skal benyttes. Mineraluldsabsorbenter må normalt ikke belastes. I nedhængte lofter skal lysarmaturer, ventilationsaggregater og lignende ophænges i skinnesystemet eller direkte i etageadskillelsen. 16

17 9. Korrosion Ved valg af ophæng- og befæstelsessystem skal krav til korrosion overvejes. Det er specielt vigtigt i områder, hvor der er meget fugtigt eller hvor der er kraftig vådrengøring. Lofter monteres normalt i et standard-skinnesystem. De leveres med forstærket korrosionsbeskyttelse. For vægabsorbenter og bafler kan opsætning i rustfrie systemer være relevante. Vægabsorbent monteret i rustfrit skinnesystem. 10. Akustiklofter Plane vandrette akustiklofter bør være heldækkende og helst nedhængt. Når de nedhænges mm fra eksisterende loft, bliver den lydabsorberende virkning også god ved lave frekvenser. Ud over at sikre en god absorption ved lave frekvenser gør nedhængningen det muligt at inspicere absorbenternes overside. Herudover kan der være behov for at ventilere hulrummet for at undgå fugt og vækstproblemer. Akustiklofter kan udføres efter 3 principielt forskellige metoder: 10.1 Lofter direkte monteret - lukket Et direkte monteret lukket loft er billigt, men har begrænset absorption ved lave frekvenser. Anvendes hvor der ikke forekommer væsentlig lavfrekvent støj, såfremt der ikke er særligt behov for ventilering; f.eks. hvis der ikke er høj luftfugtighed i lokalet og t e m p e ra t u r fo r s kellen mellem rumluften og etageadskillelsens overflade er begrænset. For at sikre tæthed forsegles/fuges langs samlinger og ved kanter. 17

18 Absorbenter monteret direkte under ventilationskanalen Nedhængt loft - lukket Med et nedhængt loft sikres en god lydabsorption ved lave frekvenser. Anvendes hvor der ikke er særligt behov for ventilering. Absorbenterne monteres i skinnesystem, der helst nedhænges mm. Absorbenter og skinnesystem kan fastgøres, så loftet kan modstå rengøring, og om nødvendigt forsegles fuger mellem absorbenter og skinner for at hindre vandansamlinger. Enkelte steder placeres "inspektionslemme". Tilslutninger ved vægge, søjler mv. udføres tætsluttende. Nedhængt lukket hygiejneloft Nedhængt loft - ventileret Med et nedhængt loft sikres en god lydabsorption ved lave frekve n s e r. A nvendes hvor ve n t i l e ring er nød vendig for at undgå fugt og vækstprobl e m e r. M o n t e ring, forsegling mv. foretages som ved lukket nedhængt loft bortset fra, at tilslutninger ved vægge, søjler mv. kan udføres åbne. Det skal eventuelt ved hjælp af indblæsning sikres, at der ikke fo r e kommer undert ryk bag absorbentern e. 18

19 11. Lydabsorberende vægbeklædninger Hvis vægbeklædningen placeres på steder, hvor der er risiko for beskadigelse af absorbenterne, skal de beskyttes med perforeret plade, net eller lignende. Lydabsorberende vægbeklædninger kan ligesom loftsbeklædninger udføres efter 3 principielt forskellige metoder: 11.1 Vægbeklædning direkte monteret - lukket En direkte monteret lukket vægbeklædning er billig, men har begrænset absorption ved lave frekvenser. Anvendes hvor der ikke forekommer væsentlig lavfrekvent støj, såfremt der ikke er særligt behov for ventilering; f.eks. hvis der ikke er høj luftfugtighed i lokalet og temperaturforskellen mellem rumluften og vægoverfladen er begrænset. Absorbenterne monteres i skinnesystem på væggen, og hele konstruktionen er lukket. For at sikre tæthed forsegles/fuges langs samlinger og ved kanter. Vægabsorbent monteret direkte i standardskinnesystem. 19

20 11.2 Forsatsvægbeklædning - lukket Med en forsatsvægbeklædning sikres en god lydabsorption ved lave frekve n s e r. A nvendes hvor der ikke er særligt behov for ve n t i l e ri n g. A b s o r b e n t e rne monteres og befæstes i skinnesystem. Ko n s t ruktionen er lukket, og a b s o r b e n t e rne monteres helst med en afstand af mm fra væg. A b s o r b e n t e r og skinnesystem kan fa s t g ør e s, så væggen kan modstå rengøring, og om nød ve n- digt forsegles fuger mellem absorbenter og skinner for at hindre va n d a n s a m l i n g e r. E n kelte steder placeres "inspektionslemme". Tilslutninger ved rør og lignende udføres tætsluttende. Eksempel på lukket forsatsvægbeklædning Forsatsvægbeklædning - ventileret Med en forsatsvægbeklædning sikres en god lydabsorption ved lave frekvenser. Anvendes hvor ventilering er nødvendig for at undgå fugt og vækstproblemer. Absorbenterne monteres i skinnesystem, der placeres foran eksisterende væg, helst mm. Absorbenter og skinnesystem monteres, så beklædningen kan nedtages ved grundig rengøring, og om nødvendigt anvendes absorbenter, som tåler jævnlig rengøring på både for- og bagside. Bund- og topskinner kan udføres, så hulrummet bag absorbenten ventileres ved naturlig ventilation. Ventileret absorbent monteret i skinnesystem, hvor den let kan nedtages for ren - gøring og kontrol. 20

Akustik i arbejdsrum - At-vejledning A December Erstatter Atanvisning nr af november 1995

Akustik i arbejdsrum - At-vejledning A December Erstatter Atanvisning nr af november 1995 VEJ nr 10670 af 01/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j. nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16 Akustik i arbejdsrum December 2008 Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx:

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx: Bilag 1 Påbud og rådgivningspåbud om akustiske forhold Dette bilag uddyber, hvornår du som tilsynsførende skal give påbud og rådgivningspåbud om de akustiske forhold i en række arbejdsrum, dvs. påbud,

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Se : Hvornår er lyd generende? Dårlig lyd. Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den. 1. Støj og Høreskader. Generende Høreskadende

Se : Hvornår er lyd generende? Dårlig lyd. Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den. 1. Støj og Høreskader. Generende Høreskadende Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den Se : I-BAR Arbejdsmiljøtopmøde 21-10-2015 Per Møberg Nielsen 1. Støj og Høreskader Generende lyd Høreskadende lyd Grundbegreber 2. Hvad kan vi gøre ved det? Bygning

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at forbedre akustikken på En enkel og æstetisk baffel Stærke lydabsorberende egenskaber Nye designmuligheder Rockfon

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

På den måde kan man regulere og forkorte efterklangstiden, så der opstår et godt lydmiljø med et klart og tydeligt lydbillede.

På den måde kan man regulere og forkorte efterklangstiden, så der opstår et godt lydmiljø med et klart og tydeligt lydbillede. Kort om akustikbehandling Kilde: Gode toner i Arkitekturen af Jan Voetman Efterklangstid Efterklangstiden er den tid, det tager for en lyd i et rum at dø ud. Videnskabeligt udtrykt er det den tid målt

Læs mere

Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder

Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder Storrumskontorer Skoler / undervisning Daginstitutioner Storrumskontorer Indretningsplan / Layout Naturligt arbejdsfællesskab Separate stillerum Separate rum

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget -

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - - materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - Lydabsorption Lydisolering Vibrations dæmpning Akustisk regulering i staldbygninger Høreskader Høreskader kommer snigende. Ofte varer det lang tid

Læs mere

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr.

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. 7. Tjekliste til indkøb af maskiner Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. Af tjeklisten fremgår, hvilke

Læs mere

At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik

At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik Instruks nr. IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: 5. kontor Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 17. juni 2014 1. Emne

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

akustisk design ud fra rumform

akustisk design ud fra rumform akustisk design ud fra rumform Rummets udformning bestemmer lydbølgernes bevægelse i rummet. Placeringen af akustiske materialer bør bestemmes af lydens bevægelser i det pågældende rum for at sikre, at

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

Anvendelsesguide 3.1.03

Anvendelsesguide 3.1.03 Anvendelsesguide 3.1.03 Sundhedssektoren 06.99 / DK 1 Sengestue Sygeophold for 2-10 personer i hygiejniske, rolige og behagelige omgivelser. Gulvareal: 15-100 m 2 Lofthøjde: 2,5-4 m Laboratorirum At tilvejebringe

Læs mere

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Gyptone Sixto produktserien NYHED Gyptone BIG Sixto 63 Leveres

Læs mere

Arbejdstilsynet har indgået en brancheaftale med DI og NNF om støjdæmpning af slagteribranchens produktionslokaler.

Arbejdstilsynet har indgået en brancheaftale med DI og NNF om støjdæmpning af slagteribranchens produktionslokaler. At-intern instruks nr. 12/2008 Ressortenhed: 5. kontor Oprettet: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. februar 2013 I: Emne og baggrund Formålet med denne instruks er at sikre, at du som tilsynsførende reagerer

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

akustisk design ud fra rumtype

akustisk design ud fra rumtype akustisk design ud fra rumtype Rummets formål er afgørende for det akustiske miljø, der skal skabes. I rum, hvor der skal tales (f.eks. klasseværelser og auditorier), er det vigtigt at sikre, at lyden

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik 4.4 Gyproc Håndbog 9 451 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik Indhold 4.4.0 Akustisk indeklima... 453 4.4.1 Akustiske begreber... 454 4.4.2 Lovkrav... 457 4.4.3 Gode akustiske

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres. https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o

Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres. https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o Regler for skolebørns lydmiljø Det er ikke længe siden at der endelig kom lidt regler for skolebørns

Læs mere

Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd

Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd Reflecting everyday life Akustik og lyd Akustik er, og har altid været, en integreret del af byggemiljøet. Basis for lyd Akustik er en nødvendig design-faktor ligesom

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

PARAFON HYGIENE REN AKUSTIK

PARAFON HYGIENE REN AKUSTIK PARAFON HYGIENE REN AKUSTIK Hvorfor vælge PARAFON HYGIENE? 2 I miljøer med høje krav til hygiejne og renlighed inden for sundhedssektoren, ved håndtering af levnedsmidler, i industrien eller i storkøkkener.

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

RUMINDDELING SKILLEVÆGGE KONTORER STØJDÆMPNING MASKININDKAPSLING PAUSERUM STØJAFSKÆRMNING RENRUM PERSONALERUM KONTROLRUM TAVLERUM MÅLERUM SERVERRUM

RUMINDDELING SKILLEVÆGGE KONTORER STØJDÆMPNING MASKININDKAPSLING PAUSERUM STØJAFSKÆRMNING RENRUM PERSONALERUM KONTROLRUM TAVLERUM MÅLERUM SERVERRUM MATADORVÆGGE RUMINDDELING SKILLEVÆGGE KONTORER STØJDÆMPNING MASKININDKAPSLING PAUSERUM STØJAFSKÆRMNING RENRUM PERSONALERUM KONTROLRUM TAVLERUM MÅLERUM SERVERRUM Kontor opført af Matadorvægge på mezzanin.

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

Støj på kontoret - Vejledning om indretning, akustik og støjdæmpning

Støj på kontoret - Vejledning om indretning, akustik og støjdæmpning BRANCHEvejledning FRA BAR KONTOR Støj på kontoret - Vejledning om indretning, akustik og støjdæmpning 3 Støj på kontoret giver grundlæggende viden samt gode råd om støj og akustik på kontorarbejdspladser.

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8 Materialer klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser Side 1 af 8 Indhold Forudsætninger 3 MK-godkendelsesordningen 4 Ansøgning om MK-godkendelse 4 Prøvning 6 Krav 6 Mærkning 7 Kontrol 7 Bemærkninger

Læs mere

Gode rum. Moelven bolig akustik Paneler til loft

Gode rum. Moelven bolig akustik Paneler til loft Gode rum Moelven bolig akustik 2017 Paneler til loft Designs Med Moelven bolig akustik sættes der fokus på designet af loftet og de akustiske egenskaber. Akustikpanelerne findes i 3 forskellige designs

Læs mere

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen GrapeDesign ApS Rentemestervej 64, 2 DK-2400 Copenhagen NV +45 38 878 800 grapedesign.dk grapecollection.com VAT no.: DK 28993919 6. mar.

Læs mere

Professionel støjservice

Professionel støjservice Professionel støjservice Profil: Støjakustik leverer støjdæmpning og akustikløsninger til industri, den offentlige sektor og til private. Vi har 20 års erfaring og anvendes som specialister og rådgivere

Læs mere

Brandbeskyttelse af beton huldæk

Brandbeskyttelse af beton huldæk Brandbeskyttelse 1.6 Brandbeskyttelse af beton huldæk MONTERINGSVEJLEDNING Bygningsdel klasse R 120 [BS-120] Med 30 mm C 150 opgraderes beton-huldæk til R 120 A2-s1,d0 Konstruktionen er brandteknisk afprøvet

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lyd- og støjforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lyd- og støjforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lyd Denne DCUM-vejledning handler om lyd og støj på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvad lyd og støj er, og hvorfor det er vigtigt med god lyd i undervisningslokaler. Herudover beskrives, hvilke

Læs mere

WALL. Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser

WALL. Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser WALL Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser WALL MÅLRETTEDE LØSNINGER DER HOLDER Et godt indeklima på kontorer, skoler og institutioner er

Læs mere

Værdien af god akustik i bygninger

Værdien af god akustik i bygninger DI Byg s forårskonference 26. marts 2015 4 Værdien af god akustik i bygninger Præsentation ved civ. ing. Claus Møller Petersen, Fagchef i Acoustica, Grontmij s akustikafdeling Værdien af god akustik i

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

2. Akustisk design med frithængende flåder

2. Akustisk design med frithængende flåder 1. Lydabsorberende frithængende flåder Anvendelse af frithængende flådelofter giver fleksibilitet og en række akustiske løsninger til akustisk design. Frithængende enheder er en effektiv måde at tilføre

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

Gyproc Akustikvæg. November 2004

Gyproc Akustikvæg. November 2004 November 24 er dokumenterede løsninger, hvor man udnytter væggens areal som en del af det lydabsorberende areal i et givent rum. Løsningerne kan anvendes i forbindelse med såvel nyopførelse som ved nyindretning

Læs mere

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau.

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trommelyd er betegnelsen for den specielle form for trinlyd, som udstråles i samme

Læs mere

Gyptone Plank system Monteringsvejledning

Gyptone Plank system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone Plank er et selvbærende gipsakustikloft, som typisk anvendes i gangarealer og korridorer. Gyptone Plank kan bruges i forskellige

Læs mere

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering.

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering. Kombitag Sundolitt reducerer CO 2 -udledning September 2012 Sundolitt EPS Sundolitt Climate Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø Sundolitt XPS Sundolitt Mineraluld Isolering til nybyggeri og renovering

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Gyptone BIG Curve. Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten. Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer.

Gyptone BIG Curve. Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten. Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer. Gyptone BIG Curve Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer. Gyptone BIG Curve leveres i standardmønstrene Line 6, Quatrro 41,

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Dette materiale er stillet til rådighed i forbindelse med afholdelse af Nordisk Konference på Fredericiaskolen, marts 2007.

Dette materiale er stillet til rådighed i forbindelse med afholdelse af Nordisk Konference på Fredericiaskolen, marts 2007. Copyright Dette materiale er stillet til rådighed i forbindelse med afholdelse af Nordisk Konference på Fredericiaskolen, 7.-8. marts 2007. Materialet må ikke uden skriftlig tilladelse fra rettighedshaverne

Læs mere

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold Januar 2006 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt Brandkam

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

Ecophon Akusto Wall A

Ecophon Akusto Wall A Ecophon Akusto Wall A Anvendes som vægabsorbenter saen med et lydabsorberende loft, for at opnå de bedste akustiske egenskaber i ruet. Ecophon Akusto Wall A har et synligt skinnesystem. Anvend Connect

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER TECTOPANEL VIDSTE DU, AT. Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik?

TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER TECTOPANEL VIDSTE DU, AT. Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik? VIDSTE DU, AT Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik? TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER Akustisk loft- og vægbeklædning med stor fl eksibilitet. Et tomt

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau.

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trommelyd er betegnelsen for den specielle form for trinlyd, som udstråles i samme

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Forord Denne vejledning fra Erhvervs- og Boligstyrelsen indeholder en række anbefalinger og vejledende projekteringsværdier for lydforhold

Læs mere

Gyptone Kant D2 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D2 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D2 er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-24). Lofter med Kant D2 er altid

Læs mere

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning Dagsorden Velkommen Hvem er vi? Hvorfor kan vi sige noget om dette emne? Arbejdsmiljøkrav fysiske og ergonomiske Hvor finder vi dem? Hovedoverskrifter

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark,, Globe VIDSTE DU, AT vores produktsortiment omfatter et specielt loft- og vægbeklædning, der opfylder de strengeste krav til slagfasthed og kan anvendes

Læs mere

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG Gyptone BIG Choices Design og akustik Nu lancerer vi de nye Gyptone BIG Quattro 40 og 44, to ekstra designmuligheder, som udover at tilbyde nye, spændende

Læs mere

Bilag A. Indholdsfortegnelse

Bilag A. Indholdsfortegnelse Bilag A Fortolkning af visse bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

skolefritidsordning mv.).

skolefritidsordning mv.). Dato: Marts 2009 - Side: 1/5 Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2008 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier,

Læs mere

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt Leon Buhl, Teknologisk Institut Agenda Krav der kan stilles til vådrums egenskaber Hvor er vådrummet kritisk Bygningskonstruktioner,

Læs mere

Materialer til effektiv støjdæmpning

Materialer til effektiv støjdæmpning Materialer til effektiv støjdæmpning Støjdæmpning i industri, kontormiljøer, institutioner og landbrug samt rumakustisk regulering DP INTERNATIONAL - samarbejder med små og store danske virksomheder, institutioner,

Læs mere