Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde"

Transkript

1 FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune

2 Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak Jensen (sekretær i Fritidsrådet) Tlf Mail: Tlf Mail:

3 Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (omhandler tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år som lokaletilskud) I henhold til folkeoplysningsloven 1 Indledning Side 2 2. Formål Side 2 3. Foreningen Side 2 4. Medlemstilskud Side Særlige tilskud til foreninger godkendt som handicapforeninger Side 3 5. Mål, net og banekridtning Side 4 6. Lokaletilskud Side 4 Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser 6.1. Regler for tilskud til halleje og leje af klublokaler m.v. Side Der ydes ikke tilskud til Side Ansøgning om lokaletilskud Side Nedsættelse af tilskud Side 6 7. Anvisning af offentlige lokaler m.v. Side Faste foreningslokaler Side Øvrige lokaler Side 8 8. Regnskab, revision og tilbagebetaling Side 8 9. Kontrol af regnskabet Side Beretning Side NEM-konto Side 8 Oversigt over vigtige datoer Side 9 Januar 2014

4 1. INDLEDNING Sammen med folkeoplysningslovens regler gælder disse tilskudsregler for foreninger i Vesthimmerlands Kommune, der ønsker at søge tilskud eller få anvist lokaler til folkeoplysende arbejde i henhold til folkeoplysningsloven. 2. FORMÅL Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er, med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og derigennem medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv samt deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt, idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Se eventuelt folkeoplysningslovens FORENINGEN Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde skal være forankret i en forening med en vedtægt, der opfylder folkeoplysningslovens krav. For at blive godkendt som tilskudsberettiget forening i Vesthimmerlands Kommune, skal nye foreninger indsende ansøgning herom senest 1. februar. Ansøgningsskemaet kan findes på Foreninger hvis ansøgning er modtaget denne dato vil, hvis ansøgningen godkendes, kunne modtage tilskud fra og med samme år. Sammen med ansøgning om godkendelse skal foreningen fremsende en vedtægt, der er godkendt på en generalforsamling, forsynet med dato og underskrevet af generalforsamlingens dirigent. 8. Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Der skal være tale om faste, planlagte aktiviteter, som primært forventes at løbe over en længere tidsperiode. 9. Foreningens vedtægt skal indeholde oplysninger om: Regnskabs- og formueforhold Valg af revisor Oplyse om tegningsret for foreningen Procedure ved vedtægtsændringer Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. En forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til loven, skal: 1. Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Der henvises til formålsbestemmelsen i folkeoplysningslovens 1 og Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov. 3. Have en bestyrelse. Vedtægten skal indeholde oplysninger om valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer. Der henstilles til, at der vælges et ulige antal medlemmer til bestyrelsen. Der henvises til folkeoplysningslovens 5 vedrørende bestyrelsens sammensætning. 4. Være demokratisk opbygget. Der skal være demokratiske valg til foreningens bestyrelse. 5. Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer. Foreningens primære medlemsform er aktive og ikke passive medlemskaber. 6. Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål. Foreningens vedtægt skal indeholde oplysninger om betingelser for medlemskab. 7. Være hjemmehørende i Vesthimmerlands Kommune. Fritidsrådet afgør, om en forening opfylder betingelserne for foreningsdannelse, og om den udøver folkeoplysende arbejde i henhold til loven. Ved ændring af foreningens vedtægt skal ny fremsendes til Kultur, Plan og Fritid. Bestyrelsen for en forening er ansvarlig overfor Byrådet for anvendelsen af det modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. Foreningen må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed, og eventuelt overskud ved den folkeoplysende virksomhed, skal tilfalde foreningen til anvendelse inden for lovens område. 2

5 4. MEDLEMSTILSKUD Medlemstilskud ydes til godkendte foreninger, der gennemfører folkeoplysende aktiviteter for kontingentbetalende børn og unge under 25 år. Ansøgning om medlemstilskud skal være Kultur, Plan og Fritid i hænde senest den 15. marts. Tilskudsåret følger kalenderåret. Det rammebeløb, der er afsat af Byrådet fordeles efter et pointsystem, hvor der gives flest point til foreninger, der tilbyder aktiviteter til børn og unge i alderen 7 18 år: Pointfordeling 0-6 årige 1 point 7-12 årige 10 point årige 10 point årige 1 point over 25 årige 0 point Tilskuddet pr. medlem kan variere fra år til år, da det samlede tilskud til foreningerne ikke kan overstige den afsatte budgetramme. Der er følgende betingelser for, at et medlem kan betegnes som aktiv, og dermed medregnes i ansøgningen om medlemstilskud: Medlemstilskuddet ydes på grundlag af foreningens oplysninger om faktisk aktive, betalende medlemmer i det foregående kalenderår samt medlemmernes kontingentbetaling. 1. Medlemstilskud udbetales på baggrund af ansøgning, der indsendes senest 15. marts i tilskudsåret. Tilskuddet udbetales senest i maj, såfremt alle nødvendige oplysninger er indsendt. Foreningens revisor(er) står inde for, at oplysninger angivet på ansøgningen om medlemstilskud er i overensstemmelse med de faktiske forhold (årsregnskabet). 2. Foreningsregnskabet skal udvise kontingentindtægter for medlemmer under 25 år fordelt på ovennævnte aldersgrupper og kontingentindtægter i øvrigt. Kultur, Plan og Fritid har mulighed for at bede foreningen om en opdeling af medlemmer på aldersgrupper, såfremt opdelingen ikke fremgår af regnskabet. 3. Kontingent defineres som det beløb, det enkelte medlem betaler årligt for at kunne deltage i foreningens generelle aktiviteter. Betaling for deltagelse i enkelte arrangementer samt betaling for materialer m.v. er ikke kontingent og kan derfor ikke medtages. Der kan kun medtages faktisk indbetalte kontingenter i regnskabsåret. Kontingentrestancer, indmeldelses- og rykkergebyr kan ikke medtages i ansøgningen. 4. Medlemmer bosat i andre kommuner end Vesthimmerlands Kommune kan medtages. 5. Medlemslister skal ikke indsendes, men skal foreligge i foreningens regnskabsmateriale og indsendes på forlangende. 6. Der kan ikke ydes mere end 2/3 i medlemstilskud af det kontingent, som er betalt som aktivt medlem indenfor den enkelte aldersgruppe. En forening modtager medlemstilskud for hver aktivitet, hvori medlemmet er aktiv og hvortil der betales særskilt kontingent. Der skal være tale om enkeltpersoner, der betaler kontingent. Børnefilmklubber kan kun søge og modtage grundbeløb. Godkendte børnefilmklubber kan kun søge og modtage kr. pr. forening. Ledere/instruktører og bestyrelsesmedlemmer, som af hovedorganisationen er pålagt et kontingent, skal ikke medtages i opgørelsen over aktive medlemmer, og tæller derfor ikke med i ansøgningen om medlemstilskud SÆRLIGE TILSKUD TIL FORENINGER GODKENDT SOM HANDICAPFORENINGER Der ydes et grundbeløb på kr. pr. forening. Der ydes forhøjet medlemstilskud til de af foreningens medlemmer, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør, at de ikke kan deltage på et almindeligt hold. Deltagerne skal være handicappede i forhold til den aktivitet, de deltager i. 3

6 Pointfordeling for det forhøjede medlemstilskud 0-6 årige 20 point 7-12 årige 20 point årige 20 point årige 20 point årige 5 point 5. MÅL, NET OG BANEKRIDTNING 2 gange årligt kan der søges om tilskud til køb af mål og net. Der er frist for ansøgninger den 15. marts og den 15. august. Der gives tilskud til pode, 7- og 11-mands mål/ net samt tennisnet/wirer til udendørs baner. Vedrørende tilbehør gives der tilskud til hjul til montering på bagligger og på slæbesko. Der ydes ikke tilskud til andet udstyr end det nævnte. For at kunne modtage tilskud, skal følgende opfyldes: Indkøb foretages hos det firma kommunen har indkøbsaftale med. Kultur, Plan og Fritid administrerer indkøbene. Der er egenbetaling fra foreningerne på 50% (krone til krone) Der afsættes et årligt beløb til formålet. 6. LOKALETILSKUD Godkendte foreninger kan modtage lokaletilskud til haller, lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for folkeoplysende aktiviteter. Tilskud ydes til følgende driftsudgifter: Egne lokaler, herunder haller og lejrpladser Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale. Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen. Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser Det aftalte lejebeløb Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse iflg. lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. Fra tilskudsåret 2009 ydes tilskud til driftsudgifter til egne lokaler med 75% for andelen af medlemmer under 25 år. Der ydes ikke tilskud til andelen af medlemmer over 25 år. Eventuelle leje- eller fremlejeindtægter vedrørende det pågældende lokale fratrækkes inden beregning af lokaletilskud. Fritidsrådet kan afslå nye ansøgninger med henvisning til, at der kan anvises kommunale lokaler, der er egnende til formålet. Foreningerne skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal for hvert aktivitetslokale, hvortil der søges om lokaletilskud. Kridtning af baner Der ydes tilskud til udgifter vedr. opkridtning af udendørs baneanlæg. Tilskud ydes for hver af de baner, som foreningen selv opkridter. Tilskud ydes med kr. pr. 11-mands fodboldbane og 500 kr. pr. 7-mandsbane og håndboldbane. Tennisbaner Der ydes tilskud til vedligeholdelse af tennisbaner med kr. pr. almindelige bane og kr. pr. turneringsbane. BMX og Motorcrossbaner Til BMX og motorcrossbaner ydes der et årligt tilskud på kr. til vedligeholdelse af bane. Øvrige udgifter vedrørende vedligeholdelse af bane, kan der ikke søges tilskud til. 4 Lokaletilskuddet beregnes på grundlag af de afholdte tilskudsberettigede udgifter. Der kan dog kun ydes tilskud svarende til det faktiske antal aktivitetstimer efter vejledende timepriser fastsat af Kommunernes Landsforening. Der ydes derfor ikke tilskud til driftsudgifter eller lejeudgifter vedrørende egne og lejede lokaler, for den del af udgifterne der overstiger kr. 124,25 pr. aktivitetstime (2014 niveau). Dette gælder også for ridehaller. Tilsvarende ydes der ikke tilskud til driftsudgifter eller lejeudgifter vedrørende egne eller lejede haller, for den del af udgifterne der overstiger kr. 248,60 pr. aktivitetstime (2014 niveau).

7 Almindelig vedligeholdelse Der ydes tilskud til udgifter til almindelig vedligeholdelse af egne lokaler. Fornyelser og forbedringer af lokaler til over kr. incl. moms betragtes ikke som almindelig vedligeholdelse, men som ekstraordinær vedligeholdelse. Til ekstraordinær vedligeholdelse skal der søges tilskud separat. Ekstraordinær vedligeholdelse Der kan ydes tilskud til udgifter til fornyelser og forbedringer af lokaler der overstiger kr., fra puljen til ekstraordinær vedligeholdelse. Ekstraordinær vedligeholdelse indbefatter bl.a. udskiftning af gulvbelægning, døre, tage, vinduer og fyr. Flytning af vægge eller ny-/ekstraisolering betragtes også som ekstraordinær vedligeholdelse. Heri indgår også om- og nybyggeri samt udvidelse af lokalerne. Ansøgninger, hvor det kan godtgøres at fornyelsen vil være billigere end reparation, samt ansøgninger som vil reducere efterfølgende års driftsudgifter kan medtages. Tilskud ydes efter forudgående ansøgning, som indsendes til Fritidsrådet senest 15. marts i tilskudsåret. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektets art, placering og specificeret overslag, herunder udgifter til materialer og arbejdsløn samt en finansieringsplan. En gratis arbejdsydelse ved arbejdets udførelse kan indgå som en del af finansieringen. Hvis der er indhentet tilbud fra leverandør, vedlægges dette. Såfremt de totale udgifter overstiger kr. incl. moms, skal der indhentes tilbud fra leverandør. Ansøgninger om tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse imødekommes som udgangspunkt med tilskudsprocenten, som er gældende for almindelig vedligeholdelse. 5 Ved større projekter kan tilskud max. udgøre 1/3 af etableringsudgifterne, såfremt min. 1/3 skaffes som egenkapital. Resten kan finansieres ved prioritetslån. En gratis arbejdsydelse ved arbejdets udførelse kan indgå som en del af egenfinansieringen, hvorimod det ikke er tilstrækkeligt, at egenfinansieringen udelukkende er fremskaffet ved optagelse af proiritetslån. Hvis foreningen har et betydeligt antal medlemmer over 25 år, kan det have indflydelse på tilskuddets størrelse. Kommunens tekniske forvaltning kan medvirke ved Fritidsrådets prioritering og vurdering af ansøgninger. Senest 3 måneder efter arbejdets afslutning skal der indsendes særskilt regnskab over afholdte udgifter og den endelige finansiering. Da ansøgningerne skal imødekommes indenfor kommunens årsbudget gives den endelige bevilling af Kultur- og Fritidsudvalget efter indstilling fra Fritidsrådet REGLER FOR TILSKUD TIL HAL- LEJE/KLUBLOKALER M.V. Følgende retningslinjer er gældende for godkendte foreningernes brug af de selvejende sports- og svømmehaller i Vesthimmerlands Kommune. Hallen udsteder faktura over foreningernes timer til foreningen, men fakturaen sendes til Vesthimmerlands Kommune. Herefter betaler kommunen hallen for foreningernes brug, og udsteder en faktura til foreningen på gebyropkrævning for deres brug af lokaler i hallen. Der laves en skriftlig aftale mellem hallen, foreningen og kommunen om, at betalingen foregår på denne måde. Tilskud til leje af klublokaler m.v. ydes med virkning fra 2009 efter samme regler, som er gældende for foreninger med egne lokaler.

8 6.2. DER YDES IKKE TILSKUD TIL 1. Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entrégivende arrangementer 2. Lokaleudgifter i forbindelse med private og kommercielle arrangementer. 3. Udgifter til lokaler - bortset fra svømmehaller - til hvilke andre samtidig har adgang mod betaling. 4. Rideklubbers udgifter til staldbygninger. Øvrige tilskud til rideklubber ydes som nævnt i Folkeoplysningsbekendtgørelsens Kultur- og Fritidsudvalget kan efter indstilling fra Fritidsrådet beslutte, at der ikke gives tilskud til: egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til, nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer væsentlige merudgifter for kommunen. væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunen, eller nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen ANSØGNING OM LOKALETIL- SKUD Tilskudsåret for lokaletilskud følger kalenderåret. Ansøgning om tilskud til lokaler indsendes til Kultur, Plan og Fritid senest 15. marts for det foregående kalenderår. Leje- eller fremlejeindtægter skal fremgå af ansøgning og fratrækkes inden lokaletilskuddet beregnes. Ansøgningen skal vedlægges bilag over de udgifter, hvortil der søges om tilskud. Foreningen skal på ansøgningsskemaet oplyse antal medlemmer i alt og antal medlemmer over 25 år. Kultur, Plan og Fritids vejledning for opgørelse af tilskudsberettigede udgifter fremgår af særskilt bilag A CONTO BETALING FOR NYT TILSKUDSÅR Der kan ydes a conto udbetalilng med op til 80% af sidste års normale driftsudgifter for lokaler. Foreninger, der forventer væsentlig udvidelse af tilskudsrammen eller forventer nye lejemål, skal samtidig indsende begrundet ansøgning til Fritidsrådet NEDSÆTTELSE AF TILSKUD Fritidsrådet kan nedsætte tilskuddet, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til hallens, lokalets eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt. Fritidsrådet kan nedsætte driftsudgifterne til et anslået beløb, der svarer til det normale niveau for en til formålet passende hal, lokale eller lejrplads på egnen. 7. ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKA- LER M.V. Kommunen anviser egnede offentlige lokaler og udendørsanlæg til folkeoplysende aktiviteter i godkendte foreninger i henhold til folkeoplysningsloven. Fordelingen af lokaler sker i et tæt samarbejde med de involverede foreninger. Der tages så vidt muligt hensyn til foreningernes individuelle ønsker og behov. Anvisning af offentlige lokaler m.v. sker efter følgende prioritering: aktiviteter for børn og unge undervisning for voksne aktiviteter for voksne andre 6

9 Timer før kl. 20 bør af den enkelte forening anvendes til aktiviteter for børn og unge. Som udgangspunkt fordeles timerne i haller og sale for en sæson ad gangen (august til juni). I svømmehallen afsættes der forlods timer til offentlig åbning. Ansøgning om træningstimer for en hel sæson skal senest 15. april sendes til Kultur, Plan og Fritid. Eventuelt møde vedr. fordelingen af timer afholdes ultimo maj med de involverede foreninger. Formålet med fordelingsmødet er, at foreningerne selv aftaler fordeling af de tider, der er til rådighed. Opnås der ikke enighed afgøres fordelingen af Fritidsrådet. Ansøgningen er bindende for perioden 1. august til 31. december. Timetildelingen kan justeres for perioden januar juni ved skriftlig anmodning herom senest 1. november. Gebyrordning For at opnå en ligestilling af foreningsaktiviteter i kommunale og private lokaler opkræves et gebyr for benyttelsen af kommunale lokaler. Indtægterne fra gebyrerne anvendes til at nedbringe egenbetalingen for foreninger i egne eller lejede lokaler. Ordningen gælder kun for foreninger, der beskæftiger sig med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Gebyrsatser fra 1. januar 2014: Idrætshaller kr. 53/time Svømmehaller kr. 69/time Gymnastiksale, klublokaler m.v. kr. 32/time Ansøgning om timer i weekends skal senest 1. juni sendes til Kultur, Plan og Fritid. Eventuelt møde vedr. fordelingen afholdes ultimo juni med de involverede foreninger. Ændringer af timer i weekends skal ske hurtigst muligt, dog mindst 3 uger før timerne er reserveret. Gebyrsatserne prisreguleres med samme procentsats, som anvendes ved regulering af timesatser for lokaler jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsens 14. Gebyret for brug af offentlige lokaler opkræves på baggrund af sæsontildelingen af timer og reduceres ikke for afmeldte timer. Gebyret justeres for timer, som er afmeldt inden 1. november, samt rettidigt afmeldte timer i weekends. Gebyret opkræves 2 gange årligt. 7

10 7.1. FASTE FORENINGSLOKALER Foreninger kan efter ansøgning få stillet kommunale foreningslokaler til rådighed, såfremt egnede lokaler er ledige. Foreninger i kommunale lokaler er pligtige til evt. lokalefællesskab. Lokalet udlånes til foreningen på ubestemt tid, idet kommunen altid har mulighed for at stoppe udlånet, hvis lokalet skal benyttes til andre formål. Lokalet må alene anvendes til foreningens aktiviteter og ikke uden kommunens samtykke udlånes/ udlejes til andre. Lokalet må ikke udlånes/udlejes til private fester. Hvis foreningen ikke udnytter lokalet, ikke behandler det ordentligt eller på anden måde misbruger lokaletildelingen kan foreningen fratages lokalet. Gebyr for faste foreningslokaler fastsættes efter forhandling mellem parterne. Fastsættelse af gebyret foretages efter samme niveau som betalingen for faste foreningslokaler i selvejende haller ØVRIGE LOKALER Klasselokaler, faglokaler, fællesrum og lignende på skoler kan, når de er ledige, lånes af foreninger til enkeltdagsarrangementer. Lokalerne skal afleveres i den stand, som de modtages i og skolens retningslinier skal i øvrigt følges. Henvendelse skal ske til den pågældende skole. 8. REGNSKAB, REVISION OG TIL BAGEBETALING Regnskab Foreningerne skal aflægge regnskab for anvendelse af de kommunale tilskud. Foreningsregnskabet indsendes underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og med påtegning af foreningens revisor. Regnskabet skal indsendes senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb. Vesthimmerlands kommune kan kræve alle de oplysninger fra foreningen, som er nødvendige for at vurdere, om tilskudsbetingelserne er opfyldt. Revision Revisor kontrollerer foreningens regnskabsoplysninger, og at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de lokale regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor skal bl.a. efterse: At foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne. At foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte Revisor har adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal have de oplysninger og den bistand, revisor anser for nødvendig for udførelse af sit hverv. Revisors eventuelle forbehold skal fremgå ved påtegning. Tilbagebetaling Tilskud, der ikke er anvendt i overensstemmelse med de betingelser, der er lagt til grund for tilskudstilsagnet, skal tilbagebetales. 9. KONTROL AF REGNSKAB Fritidsrådet udvælger hvert år mindst 10 foreninger til nærmere gennemgang. 10. BERETNING Foreningen skal sammen med regnskabet indsende en beretning til Fritidsrådet, hvori foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år beskrives. Beretningen kan være i form af den skriftlige beretning til generalforsamlingen. Sammen med beretningen indsendes et referat af den ordinære generalforsamling og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger. 11. NEM-konto Det er en forudsætning for at modtage tilskud fra kommunen, at foreningen har et CVR.NR., som er koblet sammen med foreningens NEM-konto. 8

11 Oversigt over vigtige datoer 1. februar Sidste frist for ansøgning om godkendelse af nye foreninger. 15. marts Sidste frist for ansøgning om medlemstilskud. Sidste frist for ansøgning om lokaletilskud. Sidste frist for ansøgning om ekstraordinær vedligeholdelse. Sidste frist for 1. ansøgning om tilskud til mål og net. 15. april Sidste frist for ansøgning om træningstimer i kommunale sports- og svømmehaller for en hel sæson (1. august juli). 1. juni Sidste frist for ansøgning om timer i weekends for en hel sæson (august - juni). 15. august Sidste frist for 2. ansøgning om tilskud til mål og net. 1. november Sidste frist for ændring af timetildelingen i kommunale sportsog svømmehaller for perioden 1. januar juni. Senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb indsendes godkendt foreningsregnskab. 9

12 Medlemmer af Fritidsrådet Repræsentanter for foreninger, fritidsog ungdomsklubber: Asger Andersen Kristian Lorenzen Kim Trier Larsen Niels Hald Søren Bruun Sørensen Per Nyborg Repræsentanter for oplysningsforbund og aftenskoler: A. Aage Mortensen Søren Vestergaard Sørensen Repræsentanter for de uniformerede korps: Birgitte S. Hansen Søren Dolmer Repræsentanter for handicapforeningerne: Inga Vad Nielsen Repræsentanter for Byrådet: Jan Dyregaard Doris Lauritzen Du kan læse mere om Fritidsrådet på:

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed Lederhåndbog side 2.1.1 Teknisk sammenskrivning af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere