Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven"

Transkript

1 Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven

2 Godkendelse af folkeoplysende foreninger Der ydes tilskud til Der ydes ikke tilskud til Formålsbeskrivelse og krav til foreninger Foreninger der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Krav til en folkeoplysende forenings vedtægt Ankemulighed Ansøgning og vejledning Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Der ydes tilskud til Der ydes ikke tilskud til Tilskudsbetingelser Ansøgningsgrundlaget Ansøgningsfrist Beregning af tilskud Justering af aktivitetstilskud Udbetaling af tilskud Ansøgning om aktivitetstilskud Initiativpulje Lokaletilskud Krav Der ydes tilskud til Nedsættelse af tilskud Undtagelser for udbetaling af tilskud Ansøgning om tilskud og tidsfrister Udbetaling af tilskud Regnskab for lokaletilskud Regler for regnskab og revision Regnskab og revision for foreninger der modtager tilskud...8 2

3 Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge tilskud eller få anvist lokaler til folkeoplysende virksomhed. Tilskud og lokaleanvisning ydes i henhold til folkeoplysningsloven med tilhørende bekendtgørelser. Det overordnede formål med folkeoplysningsloven er, med respekt for forskellige holdninger, at sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag. Det er Folkeoplysningsudvalget, der træffer beslutning om, hvad der kan godkendes som folkeoplysende virksomhed, og som dermed er tilskudsberettiget virksomhed. 1.1 Der ydes tilskud til Der ydes tilskud eller anvises offentlige lokaler og udendørsanlæg til godkendte folkeoplysende foreninger. En folkeoplysende forening kan tilbyde folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. folkeoplysningslovens kapitel 4, eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, jf. folkeoplysningslovens kapitel 5 Der ydes tilskud til: Undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne og for børn og voksne sammen jf. folkeoplysningslovens kapitel 4. Aktiviteter for børn og unge jf. folkeoplysningslovens kapitel Der ydes ikke tilskud til Kommerciel virksomhed og virksomhed, der drives under anden lovgivning. 1.3 Formålsbeskrivelse og krav til foreninger For at blive godkendt til at opnå tilskud, eller få anvist lokaler, skal foreningen: Have en vedtægt, jf. bekendtgørelsens 4. Have en bestyrelse, som er ansvarlig for tilskud og anviste lokaler samt regnskab og dokumentation for virksomheden. Kunne dokumentere: at foreningen ikke er oprettet eller drives i kommercielt øjemed, at et evt. overskud opstået gennem deltagerbetaling tilfalder foreningen til brug for folkeoplysende virksomhed, og at et evt. overskud ved foreningens opløsning opstået gennem deltagerbetaling skal tilfalde almennyttige formål. 3

4 1.3.1 Foreninger der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Foreningen skal: 1. Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. 2. Tilbyde folkeoplysende virksomhed. 3. Have en bestyrelse. 4. Være demokratisk opbygget. 5. Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer. 6. Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål. 7. Være hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 8. Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig Krav til en folkeoplysende forenings vedtægt En folkeoplysende forenings vedtægt skal indeholde oplysninger om: 1. Foreningens formål. 2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer. 3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor. 4. Foreningens hjemsted. 5. Betingelser for medlemskab. 6. Tegningsret for foreningen. 7. Procedure ved vedtægtsændringer. 8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. 1.4 Ankemulighed I henhold til folkeoplysningslovens 41 kan klager over Folkeoplysningsudvalgets afgørelser inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for byrådet af de personer, initiativtagere, foreninger og myndigheder, som afgørelsen angår. 1.5 Ansøgning og vejledning. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening sker ved fremsendelse af ansøgning på særligt skema til Frederikssund Kommune, Kultur og fritid, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Skemaet kan hentes på under kultur & fritid. 4

5 2. Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2.1 Der ydes tilskud til Der ydes følgende tilskud til godkendte foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i form af aktiviteter for børn og unge under 25 år: Medlemstilskud, som er et fast årligt tilskud pr. medlem under 25 år. Aktivitetstilskud, som dækker tilskud til stævner og lejre, leder-, træner- og instruktøruddannelse, træner- og instruktørløn, materialer og til andre aktiviteter. 2.2 Der ydes ikke tilskud til Der ydes generelt ikke aktivitetstilskud til aktiviteter for personer over 25 år. 2.3 Tilskudsbetingelser Forudsætningen for at tilskud kan udbetales er, at barnet/den unge er aktiv, kontingentbetalende medlem af foreningen. 2.4 Ansøgningsgrundlaget Medlemstilskuddet beregnes på grundlag af antal aktive kontingentbetalende medlemmer under 25 år pr. 1. januar. Kontingent defineres som det beløb, det enkelte medlem betaler årligt for at kunne deltage i foreningens generelle aktiviteter. Aktivitetstilskud beregnes på grundlag af dokumentation for afholdte udgifter. 2.5 Ansøgningsfrist Ansøgning om medlems- og aktivitetstilskud indsendes senest 1. februar. Ansøgning sker på et af Frederikssund Kommune udarbejdet skema. 5

6 2.6 Beregning af tilskud Generelt Der ydes tilskud til godkendte foreninger, der tilbyder frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde i form af aktiviteter for børn og unge under 25 år. Tilskuddene beregnes ud fra de indsendte medlems- og regnskabsoplysninger. Medlemstilskud Ydes til hvert medlem under 25 år med max. kr. 115,- (kan ikke overstige kontingentindbetalingen). Aktivitetstilskud Tilskud til stævner og lejrture Folkeoplysningsudvalget afsætter 30 % af aktivitetspuljen til stævner og lejrture i Danmark af mindst en dags varighed. Tilskud gives til foreningens udgifter til overnatning, stævnegebyr, lejrture, aktiviteter, transport og fortæring til de aktivt deltagende medlemmer under 25 år. Tilskud til leder-, træner- og instruktøruddannelse Folkeoplysningsudvalget afsætter 25 % af aktivitetspuljen til uddannelse af ledere, trænere og instruktører. Dokumenterede kursus- og rejseudgifter, med billigste offentlige befordringsmiddel, refunderes op til kr ,- pr. år pr. person. Ansøgning om tilskud udover dette beløb fremsendes til Folkeoplysningsudvalget. Tilskud til træner og instruktørløn Folkeoplysningsudvalget afsætter 25 % af aktivitetspuljen til træner- og instruktørløn. Tilskud til materialer Folkeoplysningsudvalget afsætter 10 % af aktivitetspuljen til tilskud til særlige materialer. Andre aktiviteter Folkeoplysningsudvalget afsætter 10 % af aktivitetspuljen til konkrete afgrænsede formål, som synliggør fritidstilbud i kommunen, eller som i særlig grad yder kommunen en positiv omtale. 2.7 Justering af aktivitetstilskud Benyttes pengene ikke fuldt ud i den enkelte kategori, overgår resten til en af de øvrige kategorier, efter Folkeoplysningsudvalgets beslutning. 2.8 Udbetaling af tilskud Medlemstilskud udbetales forud én gang årligt i første kvartal på baggrund af indsendte medlemsoplysninger. Aktivitetstilskud udbetales bagud én gang årligt i første kvartal på baggrund af indsendt dokumentation for afholdte udgifter det forudgående år. Tilskud udbetales under forudsætning af, at foreningens godkendte tilskudsregnskab for det foregående tilskudsår med oplysninger om medlemstal og indbetalt kontingent for unge u/25 år, er indsendt. 6

7 Hvis indberetninger, regnskaber m.m. ikke afleveres til tiden, uden at foreningen har givet Kulturog fritidssekretariatet besked om årsagen hertil, kan tilskuddet bortfalde. 2.9 Ansøgning om aktivitetstilskud Alle aktivitetstilskud udbetales på baggrund af dokumenterede, afholdte udgifter og ydes forholdsmæssigt inden for budgettet. Ansøgning om aktivitetstilskud indsendes senest den 1. februar. Ansøgning sker på et af Frederikssund Kommune udarbejdet skema Initiativpulje Initiativpuljen giver mulighed for tilskud til nye foreninger samt til nye aktiviteter i eksisterende foreninger. Der kan indsendes ansøgning til puljen hele året. Der afsættes et fast beløb til puljen. Tilskud fra initiativpuljen udbetales løbende. 3. Lokaletilskud 3.1 Krav Såfremt der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler ydes der lokaletilskud. Lokalerne, herunder haller og lejrpladser, skal være privatejede og beliggende inden for landets grænser eller i Sydslesvig. 3.2 Der ydes tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning: Tilskud kan ydes til: Almindelige lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til brug for undervisning m.v. for voksne, for børn og voksne sammen samt for aktiviteter i tilknytning hertil. Der udbetales lokaletilskud med 75 % af udgifterne til lys, varme, rengøring og vedligeholdelse samt det aftalte lejebeløb i henhold til lejekontrakten. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: Tilskud ydes til: Idrætshaller og andre haller samt andre lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der udbetales lokaletilskud med 65 % af udgifterne til lys, varme, rengøring og vedligeholdelse samt det aftalte lejebeløb i henhold til lejekontrakten. 3.3 Nedsættelse af tilskud Hvis aktiviteterne for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde omfatter deltagere over 25 år, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. 7

8 3.4 Undtagelser for udbetaling af tilskud Byrådet kan efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget beslutte, at der ikke gives tilskud til: Nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale til formålet. Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget tilskud til. Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne til det eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunen. Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunen. Nye lokaler og lejrpladser eller nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis det nye lokale eller de nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen. 3.5 Ansøgning om tilskud og tidsfrister Ansøgning om tilskud til lokaler indsendes på særligt skema til Frederikssund Kommune, Kultur og fritid, Torvet 2, 3600 Frederikssund senest den 1. februar. 3.6 Udbetaling af tilskud Lokaletilskud udbetales forud to gange årligt i 1. kvartal og i 3. kvartal. Der reguleres i næste års tilskud på baggrund af afholdte udgifter året før. 3.7 Regnskab for lokaletilskud Regnskab indsendes på særligt skema til Frederikssund Kommune, Kultur og fritid, Torvet 2, 3600 Frederikssund senest den 1. februar. 4. Regler for regnskab og revision 4.1 Regnskab og revision for foreninger der modtager tilskud Foreningerne skal til enhver tid følge de regler, der er fastsat i Folkeoplysningsloven og i tilhørende bekendtgørelse. Foreningen aflægger regnskab for tilskud efter lovens kapitel 4, 5, 6 og 7 (undervisning, aktiviteter og lokaletilskud) senest den 1. februar. Regnskabsperioden for det kommunale tilskud er 1. januar til 31. december. Regnskabsaflæggelsen foretages på et regnskabsskema, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget. Tilskudsregnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i folkeoplysningsloven samt gældende retningslinier inden for folkeoplysningsområdet. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af foreningens revisorer og samtlige medlemmer af bestyrelsen. Såfremt foreningens samlede kommunale tilskud overstiger kr , skal regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. 8

9 Det kommunale tilskud skal fremgå af foreningens samlede regnskab. Folkeoplysningsudvalget kan indkalde regnskab til kontrol af om tilskuddet er anvendt efter gældende love og bestemmelser. De reviderede retningslinier er godkendt af Byrådet den 28. oktober 2008 og træder i kraft fra samme dato. 9

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere