GREVE MIDTBY, visioner for fremtidens forstad Udgivet af Greve Kommune og Realdania september 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GREVE MIDTBY, visioner for fremtidens forstad Udgivet af Greve Kommune og Realdania september 2009"

Transkript

1 1

2 GREVE MIDTBY, visioner for fremtidens forstad Udgivet af Greve Kommune og Realdania september 2009 Redaktion: AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Grafi sk tilrettelæggelse: Hausenberg APS Illustrationer Katrina Lee/ Hausenberg ApS: s. 6, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20 Mads Rue/Greve Kommune: s. 2, 4, 8, 11, 14, 19, 22 Lisbeth Nørskov Poulsen, Center for Byplanlægning: s. 23 Tegnestuen Vandkunsten & Metopos by- og landskabsdesign: forsideillustration, s. 26, 27 WEB Se fi lm om vinderforslaget på hvor du også kan downloade alle konkurrenceforslag og konkurrenceprogram Greve Kommune

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... FREMTIDENS FORSTAD - BAGGRUND FOR ARKITEKTKONKURRENCEN... ARKITEKTKONKURRENCENS TEMAER... s. 3 s. 5 s. 13 KONKURRENCEOPGAVEN... s. 21 DOMMERKOMMITEENS INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... ET PATCHWORK i Greve Midtby... LÆNGE LEVE GREVE... MATRIKEL CITY... s. 25 s. 29 s. 37 s. 43 KONKURRENCEFAKTA... s. 48

4

5 FORORD Hermed præsenteres resultatet af den arkitektkonkurrence, som Greve Kommune og Realdania har udskrevet under navnet Greve Midtby visioner for fremtidens stationscentre. Konkurrencens titel peger på to hovedtemaer at få nytænkende og realistiske bud på Greve Midtbys udvikling og at starte en tiltrængt debat om forstædernes fremtid generelt. Med konkurrencen har kommunen fået tre kvalifi cerede og vidt forskellige forslag til, hvordan der kan udvikles et tættere og mere urbant forstadscentrum, der er attraktivt for mennesker i alle aldre, og som inddrager og komplementerer de eksisterende kvaliteter i Greve. Alle tre forslag indeholder også spændende og varierede besvarelser på forstadens mere generelle problemstillinger, som vil indgå i en efterfølgende debat og kommunikation i løbet af efteråret. Det har været en lærerig proces i takt med, at forslagene gradvist foldede sig ud. Projekt ET PATCHWORK i Greve Midtby har dog formået at overbevise en enig dommerkomite, som værende det, der på mest fyldestgørende vis rummer besvarelser på både det specifi kke og det principielle i løsningen af opgaven. Konkurrenceforslaget er udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten i samarbejde med Metopos by- og landskabsdesign; Moe & Brødsgaard; Edouard Francois; Claus Bech Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut og ICP. Sign. Dommerkomiteen, Greve den 30. september 2009 Det har været dommerkomitéens opgave at fi nde et eller fl ere vinderprojekter, der på overbevisende måde har løst opgavens dobbelte udfordring: Den specifi kke om en ny helhedsplan for Greve Midtby og den principielle omkring stationscentrenes fortætning. 3

6 6

7 FREMTIDENS FORSTAD BAGGRUND FOR ARKITEKTKONKURRENCEN Udover at være et specifi kt sted i Greve Kommune er Greve Midtby også eksempel på et modernistisk stationscenter planlagt i 1960 erne som del af en af Danmarks mest ekspansive perioder. Nedenstående tekst var en del af opgaveformuleringen til de tre arkitektteams ved at indramme den bredere samfundsmæssige sammenhæng for arkitektkonkurrencen. FORSTÆDERNES SPLITTELSE Greve har som en del af bybåndet langs Køge Bugt fået sin form i tiden efter 2. Verdenskrig, hvor København hastigt voksede ud langs fi ngrene i Fingerplanen. Drømmene om lys og luft blev realiseret på markerne syd for København, hvor man planlagde den ideelle by med grønne omgivelser, nærhed til alle velfærdsstatens institutioner samt adskillelse af hård og blød trafi k. Visionen var det gode og sunde liv i forstaden. Drømmene er på mange måder blevet realiseret. Mange mennesker har fået gode, tidssvarende boliger med nærhed til skole, svømmehal, indkøb og natur. Alligevel aftog begejstringen for det store forstadsprojekt allerede, mens Køge Bugt byerne blev bygget, og i 1990 erne skiftede drømmene for alvor retning. Nu lå fremtiden ikke længere i forstaden, men i stedet i de gamle byområder med deres tættere og mere sammensatte karakter. I dag løber de gamle byer og deres indre byområder således med størstedelen af opmærksomheden, og med den tiltagende miljøbevidsthed og tanke for bæredygtighed er forstæderne yderligere udfordret. Men selvom den kritiske historie om forstæderne rummer nogle sandheder, så er den dog kun én del af den samlede historie. Parcelhusene er eftertragtede og forstæderne udgør stadig med deres rekreative arealer og store udfl ugtslandskaber den foretrukne bosætningsmulighed for mange mennesker. Over halvdelen af danskerne bor i dag i forstæderne, og de fl este er rigtig godt tilfredse med de muligheder forstaden tilbyder. Arkitektkonkurrencens udgangspunkt har været denne splittede situation. Hvordan kan forstæderne igen få del i fremtidsdrømmene? Hvordan kan det ske på baggrund af de eksisterende kvaliteter, og hvor- 5

8 dan kan det ske på en bæredygtig måde? I arkitektkonkurrencen har forstadens stationsområder været det konkrete udgangspunkt, og fortætning, multifunktionalitet, regional profi lering, bykvalitet og urbanitet været kodeordene til den ønskede nytænkning. KØGE BUGTBYERNES HISTORIE Byudviklingen langs Køge Bugt startede langsomt med først kolonihaver og sommerbebyggelser i Hvidovre og Avedøre i tiden efter 1. verdenskrig. De små huse blev efterhånden omdannet til parcelhuse, mens etableringen af sommerhuse fortsatte sydpå langs kysten, hvor den særligt tog fart efter åbning af den såkaldte betonvej mellem København og Køge i Åbningen førte til en voldsom jordspekulation, som stadig kan ses i byplanen langs Køge Bugt, hvor mange af grundene mellem banen og Køge Bugt følger de sommerhusparceller, der blev udstykket på bøndernes smalle strandlodder. Decideret byvækst langs Køge Bugt kom først efter 2. verdenskrig. Her blev den hidtidige årringevækst på den eksisterende by afl øst af en radial vækst, som 6

9 fulgte de principper, der blev introduceret med Fingerplanen i Efter mange år med diskussioner om en overordnet planlægning for udviklingen langs Køge Bugt vedtog Folketinget i 1961 Lov om Planlægning af Køge Bugt-området. Herefter blev der nedsat et udvalg med et planlægningssekretariat, som skulle vejlede kommunerne langs Køge Bugt i forbindelse med den forventede markante byvækst, der blev drevet af en forøget befolkning i regionen og en stigende boligstandard i de gamle byområder. Udvalget udarbejdede et overordnet koncept for byudviklingen, hvor en næsten ubrudt række af byer skulle ligge i et bånd fra København mod Køge med kysten på den ene side, motorvejen på den anden og S-toget i midten. På den anden side af motorvejen placeredes en række industriområder, men ellers var dette område udlagt til åbent rekreativt landskab, hvoraf en stor del skulle være skov. Mellem motorvejen og kysten blev byerne bygget op omkring en række centre placeret ved stationerne. Byerne blev bygget op i en cellestruktur, organiseret omkring forskellige centertyper. Det mindste center var kvarterscentret, som rummede mindre institutioner og butiksansamlinger. Herefter kom byenhedscentre og bygruppecentre, der skulle være placeret ved stationerne. De indeholdt større institutioner og butikscentre og skulle have en større koncentration af typisk etageboliger, mens parcelhuse skulle placeres uden for stationernes nærhedsområde. Øverst i hierarkiet var der nogle få overordnede centre, som skulle betjene hele byområdet og rumme de mest specialiserede funktioner. I denne struktur var Greve Station i udgangspunktet kun udset til at blive byenhedscenter, men fi k med placering af rådhus, svømmehal, gymnasium og indkøbscenter en større betydning end for eksempel Karlslunde Station, der i planen var udset til at være bygruppecenter, men som først i disse år får tilføjet boliger og indkøbscenter nær stationen. Centerdannelserne fulgte således ikke nødvendigvis ideerne i den overordnede planlægning, fordi de enkelte kommuner og private virksomheder havde andre prioriteter end dem, som var udtrykt i den overordnede planlægning. Dette ses også ved, at den planlagte tæthed af boliger omkring Greve Station kun er delvist gennemført, idet der mod øst og syd ligger parcelhuse helt op til stationen. En anden faktor, som forstyrrede den oprindelige plan, var, at mens de forskellige etaper af motorvejen langs Køge Bugt blev åbnet mellem 1969 og 1973, så kom S-toget først til Vallensbæk i 1972, til Hundige i 1976, Solrød (og dermed Greve) i 1979 og Køge i Dette gjorde, at de nye byområder i de første mange år i høj grad var bilbetjente. FORSTADENS KVALITETER Mens udviklingen i 60ernes og 70ernes store almennyttige boligområder fl ere steder er løbet af sporet og har udviklet sig til sociale ghettoer, så har parcelhuset modstået alle angreb. Privatlivet bag hækken, muligheden for selv at forme sine omgivelser, det ofte gode naboskab og ikke mindst haven, som er til glæde sommer og vinter for både børn og voksne, er vigtige kvaliteter for mange familier, når det kommer til boligvalg. Specielt mange børnefamilier ser parcelhuset som den ideelle boligform, og da det samtidig 7

10 for de fl este har været en god langsigtet investering at købe eget hus, har parcelhusene på trods af al kritik holdt sig populære. Herudover er mange af de almennyttige boligområder også eftertragtede. Disse boligområder rummer ofte store, gode lejligheder og et veludbygget net af institutioner, idrætsanlæg og nærhed til rekreative landskaber. I dag er der også en hel generation, som er vokset op i disse områder, og derfor betragter områderne som deres hjemstavn, hvor de har et væld af minder og et stort netværk af familie og venner. Hertil kommer at mange af disse boligområder er mere miljømæssigt bæredygtige end parcelhusene på grund af den højere tæthed. I sammenligning med de indre byområder er det dog om noget de grønne og rekreative områder, som er forstædernes store ressource. Dette gælder selvfølgelig de private haver, men mindst ligeså interessant er de store kollektive rekreative arealer. Ved Greve er dette frem for alt stranden og hele kyststrækningen, men også nærheden til landbrugslandet vest for motorvejen. FORSTADENS PROBLEMER Forstadens problemer kan ses på en række forskellige niveauer. Overordnet set er det et problem, at drømmene om det gode liv i dag i høj grad formuleres med udgangspunkt i den indre by. Når man tager udgangspunkt i disse storbydrømme, fremstår forstaden som enten kedelig på den forudsigelige måde eller utryg på den uforudsigelige måde, alt efter om fokus er parcelhusområderne eller de store socialt udsatte almennyttige boligområder. Hvad enten fokus er på den ene eller den anden del af forstaden, så er den fælles klangbund en ide om, at forstæderne ikke har nogen identitet. For den udefrakommende ses de fl este forstæder som ens, idet de ved første blik præsenterer sig som byområder opført i løbet af få årtier i en uniform arkitektur og domineret af de samme butikskæder og institutioner. Lokalt i forstæderne opfattes denne kritik som uretfærdig. Hjemstavnen er for de fl este, hvad enten de er opvokset i en boligblok eller et parcelhus, et særligt sted. Dette ændrer dog ikke ved, at forstæderne har svært ved at gøre sig gældende i konkurrencen med de større og historiske byer, hvor størstedelen af investeringerne er blevet koncentreret fra 1990 erne og frem. Kommuner som København og Frederiksberg arbejder samtidig målrettet på at inkorporere forstædernes primære kvalitet det grønne og rekreative i deres tætte kvarterer. Grønne gårde, lommeparker, strandparker, havnebade og taghaver skal sammen med storbyens liv og mangfoldighed af kulturelle og indkøbsmæssige tilbud sikre et godt udgangspunkt i den kontinuerlige konkurrence om skatteborgere. En anden problematik er, at beboerne i forstæderne i dag orienterer sig i en langt større region, end det var tænkt, da centerstrukturen for Køge Bugt blev planlagt. Beboerne i Greve tager til mange andre indkøbscentre end Greve Midtby Center. Hundige Storcenter, Ishøj Bycenter, City2, Ro s Torv, Rødovre Centrum, Fisketorvet, Fields og Solrød Centeret er alle centre, som er velbesøgte af Greves borgere. Hertil kommer bycentrene i København, Roskilde og Køge, som er destinationer for shopping, kulturelle oplevelser samt restaurant- og cafebesøg. Konkur- 8

11 rencen mellem de forskellige centre er med andre ord blevet kraftigt intensiveret, og hvert center må kontinuerligt genopfi nde sig selv. Derudover er der som allerede nævnt problemet med at gøre forstæderne mere bæredygtige. Bilkørsel, opvarmning af de fritliggende huse og den fremtidige grundvandsforsyning er problematikker, som kun vil blive mere påtrængende i fremtiden. STATIONSCENTRENE I FOKUS Problematikkerne gør det oplagt at sætte fokus på stationscentrene. Konkurrencen om Greve Midtby er derfor også tænkt som et eksempelprojekt, der inspirerer til, hvordan forstadscentre i Danmark og i udlandet kan omdannes og opnå ny attraktivitet med fokus på bæredygtighed, nye livsformer og mobilitetsmønstre, kulturel diversitet, nye strukturer indenfor privat og offentlig service og nye regionale konkurrencevilkår. I Danmark er det indtil nu primært tidligere købstæder, som eksempelvis Roskilde og Hillerød og 9

12 gamle forstæder som Valby, der har lanceret omdannelsesprojekter i stationsområderne. Der er erfaringer at overføre fra disse projekter, men ingen af dem har som Greve udgangspunkt i en forstad bygget på bar mark i tiden efter 2. verdenskrig. De eksisterende erfaringer må derfor kobles til en forståelse af den særlige kontekst, som efterkrigstidens stationscentre i forstæderne rummer. Hvordan bygges eksempelvis videre på de store rekreative kvaliteter, som rummes i de fælles landskaber såvel som private haver? Som nævnt ovenfor arbejder de større byer målrettet på at inkorporere netop denne kvalitet i både gamle og nye byområder. Samme øvelse står forstæderne på mange måder overfor blot skal de lave den omvendte øvelse. De skal have en form for urbanitet ind i stationscentrene, men uden at miste de grønne kvaliteter. Koblingen og balancen i denne form for hybridudvikling er afgørende. I blandt andet København er der stor debat om, hvorvidt byen er ved at miste sin urbanitet og blive til en forstad, fordi det øgede fokus på boliger og boligkvalitet får særligt børnefamilier til at kræve fred, ro og forudsigelighed. Problematikken er omvendt i forstæderne, hvor øns- 10

13 ket om at introducere mere liv og uforudsigelighed må ske på en måde, så de eksisterende rekreative kvaliteter hverken konkret eller mentalt ødelægges. Stationscentrene kan mange steder blive forstædernes reelle centrum, men det kræver, at de i højere grad bliver præget af mennesker, som opholder sig der, fordi det er et sted, hvor de har lyst til at være. Stationscentrene skal være mindre præget af ren funktionalitet og transit for i stedet at være karakteriseret af oplevelser og spænding, som gør det interessant for mange forskellige grupper af mennesker at tage til et stationscenter, blot fordi det er spændende og hyggeligt. Når det sker, kan stationscentrene måske blive de punkter, som kondenserer de forskellige forstæders identitet, løsrive dem fra at være før-staden / før-byen for i stedet at træde frem som selvstændige steder. 11

14 14

15 ARKITEKTKONKURRENCENS TEMAER Omdannelsen af Greve Midtby rammer ned i en række aktuelle faglige diskussioner. Følgende temaer var del af opgaveformuleringen til de tre arkitektteams og havde til formål at sætte konkurrencen ind i den generelle faglige debat. Tematikkerne rummer en del overlap, hvilket afspejler en ide om, at en plan, der skal være i stand til at danne ramme om tilblivelsen af et komplekst byliv, bør bygge på forskellige og overlappende tilgange. TÆTHED, BÆREDYGTIGHED OG STATIONSNÆRHED Tæthed og fortætning er blevet en mere eller mindre selvfølgelig del af diskussionen om bæredygtighed og bystruktur. Satsningen på tæthed baserer sig især på, at energiforbruget til transport varierer meget kraftig med tæthed. De tætte europæiske byer har eksempelvis et energiforbrug, der kun er en tredjedel af de amerikanske byer. Men indenfor de europæiske byer fi ndes der også store forskelle. Efterkrigstidens villakvarterer har en lige så lav tæthed som de amerikanske forstæder, og er i lige så høj grad som dem afhængige af biltransport. Der er derfor i høj grad brug for forslag til, hvorledes efterkrigstidens by kan omstruktureres, så den kommer til at fungere mere bæredygtigt med en mindre afhængighed af privatbilen. På baggrund af forskningsresultater, som dokumenterer, at der er en meget højere anvendelse af kollektiv transport til arbejdspladser tæt ved stationerne end ved andre lokaliseringer, har den overordnede planlægning i den storkøbenhavnske region igennem en længere periode advokeret for fortætning af de stationsnære områder. Denne politik har senest givet sig udtryk i, at det i landplandirektivet Fingerplan 2007 er blevet et krav, at kommunerne arbejder for fortætning i de stationsnære områder, og at større kontorarbejdspladser skal etableres tæt ved stationerne. På længere sigt vil konsekvensen af disse krav formentlig være, at den storkøbenhavnske region vil danne en netværksstruktur med effektiv kommunikation mellem de enkelte stationscentre. I strategien om fortætning af stationscentrene ligger der ikke nogen forventning om, at der kan opnås 13

16 bolig-arbejdsstedsbalance omkring stationerne. I et samfund og en byregion præget af en høj grad af social og fysisk mobilitet er det realistiske mål i stedet at fl ytte en del af den daglige transport fra privatbil til kollektiv transport. Dette aspekt handler altså om at gøre centret til en markant og effektiv del af det system af centre, som netværksbyen består af. FORTÆTNING, DIVERSITET OG KONKURRENCEEVNE Efterkrigstidens forstæder er baseret på modernismens forståelse af den industrielle by. Den blev set som domineret af en enhedskultur, der indebar, at alle byens indbyggere havde de samme grundlæggende behov i dagligdagen. Deraf fulgte at byplanlægningen var en rationel disciplin, som gik ud på at organisere byens elementer på en sådan måde, at disse grundlæggende behov blev tilgodeset optimalt. Denne tænkning fremelskede den hierarkiske tænkning, som Køge Bugt planen er et meget klart eksempel på. Hele byens struktur er som beskrevet i det indledende afsnit baseret på oplande og centerhierarkier, og centre på samme niveau har i princip- 14

17 pet det samme indhold, fordi de menes at skulle tilgodese de samme behov. Med overgangen fra industrisamfund til postindustrielt samfund er det åbenlyst, at den rationalistiske model ikke længere lever op til den måde, byen bliver brugt på - og heller ikke til de store udfordringer vi står overfor med hensyn til klima og ressourcer. Både forstæderne internt og hele regionen har fået en meget større kulturel diversitet med fl ere parallelle livsformer og livsstile, end da disse bydele blev bygget. Den høje mobilitet indebærer, at mange af byens beboere hver dag opholder sig i forskellige dele af regionen med mulighed for at købe ind og opholde sig i de byrum, som de fi nder mest attraktive. Stationscentrene har altså ikke længere noget fast eller garanteret opland, men må konkurrere med andre centerdannelser om at tiltrække besøgende. Konkurrenceparametrene er i denne virkelighed ikke kun det funktionelle indhold, men samspillet mellem funktionerne, arkitekturen, bylivet og bykulturerne samt den profi l, som dette samspil udkrystalliserer sig i. FORTÆTNING, SYNERGI OG OVERLAP Greve Midtby er også et typisk eksempel på et andet aspekt af modernismens bytænkning, nemlig at det drejer sig om at optimere de enkelte enheder ud fra deres interne logikker. Et centerområde består af et butikscenter, som lukker sig om sig selv, fordi det er mest effektivt set fra et kommercielt synspunkt. Det samme gør sig gældende for eksempelvis uddannelsesinstitutioner og sportsanlæg. Hver del optimeres for sig selv og med fokus på dens primære funktioner. Konsekvensen er, at rummene mellem disse anlæg bliver præget af transit og parkering. De bliver ikke byrum indrettet til ophold, møde og udveksling mellem dem, der anvender de forskellige anlæg. Selvom fortætning betyder fl ere aktiviteter og fl ere mennesker i området, opnås der kun en kvalitativ effekt af denne fortætning, hvis det lykkes at bryde med denne tænkning og dens tendens til isolering og indadvendthed. I stedet skal der tænkes i den størst mulige synergi og fl est mulige overlap mellem funktioner. Svømmehallen kan eksempelvis danne basis for en café, hvis den lokaliseres således, at den også kan hente gæster udefra. Gymnasiet og skolerne anvendes udenfor skoletid til idræts- og mødeaktiviteter, der tilsvarende kan udløse overlappende funktioner. Hvis synergimulighederne udnyttes bevidst, kan der opnås et center med et betydeligt højere aktivitetsniveau og et mere varieret byliv, end tilfældet er med de isolerede og indadvendte enheder. FORTÆTNING, SYNERGI OG MEDVIRKEN Forstadscentrene er i vid udstrækning underlagt en kommerciel logik og er struktureret af kommercielle anlæg. Det typiske forstadscenter rummer et butikscenter, som er optimeret omkring fl ow og rum, der skaber den størst mulige omsætning. Herudover er der ofte et biografkompleks eller et andet forlystelsescenter, som tilsvarende er optimeret til at få den størst mulige omsætning ud af de besøgende. Hvis der skal udvikles en ny type forstadscenter, er det vigtigt, at dette kommercielle liv suppleres med en fremelskning og eksponering af et ikke-kommercielt liv. På den traditionelle strøggade kommer man 15

18 nok for at købe ind, men der er også nogen, der blot kommer for at gå en tur og kigge på de andre i byrummet. At give plads til og opfordre til alternative udfoldelser og at skabe rum for ophold og møder, som ikke kun knytter sig til de kommercielle funktioner, er afgørende for at skabe et rigere byliv, og dermed gøre centret mere tiltrækkende. Der kan eksempelvis peges på sportsaktiviteterne, som noget der kunne gøres til en del af oplevelsen og bylivet. I Greve Midtby ligger skolernes sportsbaner i dag afsondret, og tilsvarende ligger skøjte-, bold- og petanquebaner sammen med legepladsen isoleret bag Greve Svømmehal. Disse aktiviteter og mange andre af samme type kan med en anden placering og kobling til transitfl ows gøres til en integreret og aktiverende del af centret. Lokaletyper og husleje er også vigtige forhold i denne sammenhæng. Ønskes alternative funktioner, må der være billige lokaler og typer af lokaler, som egner sig til optræden, til udstilling, til ad hoc musikarrangementer med mere. 16

19 FORTÆTNING, DIVERSITET OG INNOVATION Byens evne til at fungere som ramme om innovative og kreative processer handler i høj grad om dens evne til at eksponere og aktivere dens kulturelle diversitet og skabe rum for møder og udveksling mellem forskellige grupper. De store åbne boligområder kan kun gennem en meget langsom proces omstruktureres. Men centerområderne kan omstruktureres med en kortere tidshorisont og derigennem bringe de omkringliggende boligområder til at fungere på nye måder. Omstrukturering af forstadscentrene handler altså ikke kun om det lokale liv, det handler også om hele byens evne til i kraft af mange forskellige centre med hvert deres særpræg og muligheder at give plads for udveksling og innovative kulturer. Dette kræver både stor opmærksomhed på de lokale potentialer og en stor opmærksomhed omkring den regionale positionering. Det er mødet mellem de aktiviteter, der har en regional baggrund og de aktiviteter, som har et lokalt ophav, der kan tilføre stationscentret ny attraktivitet, og bidrage til at hele regionen orienterer sig mod nye former for kulturel innovation. FORTÆTNING, FORBINDELSER, CYKEL- OG GANGKULTUR Et væsentligt aspekt af at arbejde med fortætning af centerområder er som nævnt muligheden for at få de omgivende bykvarterer til at fungere på nye måder. Hvis der i det nærliggende center er et bredt og attraktivt udvalg af funktioner og oplevelser, vil tilskyndelsen til at opsøge oplevelser i andre dele af regionen blive mindre, men især vil konsekvensen være, at det lokale liv vil blive rigere i sin blanding af det lokale og det regionale. At sikre denne sammenknytning og overlapning mellem centret og de tilgrænsende områder handler om mange af de forhold, der er nævnt foran, men det handler også om at skabe konkrete attraktive forbindelser til og gennem de omkringliggende områder. Det handler om at fremme en styrket cykelog gangkultur i forstaden. Dette vil både have positive konsekvenser på energisiden, og for den måde byens rum bliver brugt på. Det er et helt andet liv, og det er helt andre typer af møder, som fi ndes ved en fodgængerpromenade end ved en parkeringsplads. Centeromdannelsen kan fremme en ny promenadeog cykelkultur i forstaden, og samtidig kan centeret lukrere på det øgede byliv, som en sådan kultur vil føre med sig. FORTÆTNING OG SUNDHED Sundhed udgør en vigtig dimension i omdannelsen af Greve Midtby. I denne sammenhæng handler sundhed både om hvilke funktioner såsom svømmehal, lægehus og idrætsanlæg, der placeres i Greve Midtby, men også om hvilke hverdagsaktiviteter byplanen lægger op til. I den forbindelse vil muligheden for at tilrettelægge centeromdannelsen, således at den medvirker til at fremelske en ny cykel- og gangkultur igen spille en vigtig rolle. Det er grundlæggende vigtigt, at sundhed opfattes bredt inkluderende som alle former for aktivitet, der fremmer sundheden. Lægehusets helbredelse og plejecenterets omsorg hører sammen med dagligdagens gåture, boldspil, svømmeture, cykling og leg. 17

20 FORTÆTNING OG TRYGHED Greve Midtby har som de fl este andre forstadscentre problemer med hærværk og manglende tryghed i aftentimerne. Dette hænger blandt andet sammen med områdernes svage sociale kodning og mangel på aktivitet i det offentlige rum i aftentimerne. Dette gør denne type af områder til fri- og mødested for unge, der her kan være uden overvågning. De positive aspekter overskygges dog oftest som i Greve Midtby af stor utryghed og hærværk i form af eksempelvis smadrede ruder og graffi ti. Problemer imødegås ofte med kriminalpræventive foranstaltninger såsom overvågningskameraer, bedre belysning samt udformning af byrum, der giver overblik, og hvorfra der er fl ere muligheder for at komme væk. En anden supplerende, men på mange punkter vigtigere, strategi er at introducere aktiviteter, som skaber en åben, men samtidig regulerende kultur. Fra andre byrum ved man, at det typisk sker i sammenhænge, hvor mange forskellige grupper befi nder sig på samme tid. Herudover vil fortætning og dermed potentielt fl ere tilstedeværende mennesker i bymidten formentlig også have en stor betydning. TÆTHED, ENERGI OG KLIMA Tætheden har effekter for valg af transportform og energiforbruget til transport, men det har også effekter for det lokale klima. Tæthed kan, hvis den er organiseret rigtigt, give mindre afkøling af bygninger, og den kan give mere læ og dermed større tilskynd-else til at bruge byens rum. Og tæthed kan, hvis den er studeret omhyggeligt, opnås uden at forringe dagslysadgangen til bygningerne. Klimaændringerne viser sig allerede i form af voldsomme regnskyl med vandmængder, som ikke kan afl edes gennem de almindelige kloaksystemer. Dermed bliver opsamling, forsinkelse og bortledning af overfl adevand et praktisk og strukturelt, men i høj grad også arkitektonisk spørgsmål i områder som Greve Midtby. FORTÆTNING, BÆREDYGTIGHED OG FLEKSIBILITET Fortætning er en proces med ubekendte forhold. Det kræver, at der arbejdes med planformer, der kan fastholde bærende kvaliteter samtidig med, at de er åbne for det ubekendte. Men fl eksibilitet og bæredygtighed er også indbyrdes forbundet, fordi den fl eksible plan med klare overordnede visioner og bærende træk er en forudsætning for, at der løbende kan foretages justeringer og tilpasninger, uden at det indebærer grundlæggende og meget ressourcekrævende restruktureringer. STRATEGI OG PROCES Arkitektkonkurrencen om Greve Midtby handler om at forny gennem restrukturering, fortætning og tilføjelse af nye funktioner, strukturer og former. Det handler altså i høj grad om proces. Hvordan får vi omdannelsen i gang, hvad er det, der skaber dynamik, som sætter gang i noget mere, og som trækker udviklingen i den retning, der ønskes? 18

21 Strategisk tænkning knytter sig til situationer, hvor man ikke kan kontrollere de andre involverede aktører. Man må derfor operere ved hjælp af initiativer, som med stor sandsynlighed kan få andre aktører til at etablere de anlæg og funktioner, der ønskes. En velkendt form for strategisk planlægning er anvendelsen af eksempelvis en park som det åbningstræk, der tiltrækker investorer og sætter en udvikling i gang. STRATEGI OG ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED Restruktureringen af Greve Midtby må tænkes og gennemføres på markedsmæssige betingelser, fordi der er meget snævre juridiske og økonomiske rammer for, hvor meget kommunen kan og må involvere sig i projektet. Det er derfor også afgørende, at den strategiske tænkning suppleres med opmærksomhed på, hvordan der gennem planens indhold og udviklingsstrategi sikres de nødvendige investeringer med det nødvendige afkast. 19

22 22

23 KONKURRENCEOPGAVEN De tre teams har skullet lave en besvarelse, som bidrager til debatten om en innovativ og økonomisk realistisk nyfortolkning af forstaden og dens centerdannelser, således at de lever op til de dagsordener, som det postindustrielle samfund og klima- og ressourceproblematikkerne stiller os over for. Konkret har besvarelserne skulle have fokus på nyfortolkning og udvikling af Greve Midtby og de specifi kke problemer og potentialer, som knytter sig til denne kontekst. Besvarelserne har skulle munde ud i en udviklingsplan for Greve Midtby som et nyt forstadscentrum, der: Gør sig gældende i en regional sammenhæng og fortolker stationsnærhedspolitikken som en del af det aktuelle fokus på bæredygtighed. I den lokale sammenhæng udgør et bæredygtigt og attraktivt miljø og samtidig sætter de omgivende boligkvarterer ind i en ny sammenhæng. Herudover er der i bedømmelsen blevet lagt vægt på følgende forhold: At der fremstår en robust og fleksibel strukturplan med principper for tæthed, funktionsfordeling og bygningstypologier. At der er anvist en relevant tæthed og en overbevisende byarkitektur. At det er anvist, hvorledes Greve Midtby i kraft af indhold, tæthed og udformning kan blive mere attraktiv og tryg både i dag- og aftentimerne. At der er anvist varierede grønne og mere urbane byrum, som kan danne ramme om mange forskellige aktiviteter, alders- og befolkningsgrupper og tilsammen sikre et rigt og varieret byliv. At stranden er indarbejdet som en kvalitet ved midtbyen. At sundhed indgår som en del af Midtbyens profi l - både i form af behandling/ pleje og i form af fore- byggelse gennem bevægelse i forbindelse med aktiviteter som sport og leg og den daglige transport til fods og på cykel. At forholdet mellem god tilgængelighed med bil og et trygt fodgænger- og cykelmiljø er løst overbevisende. At projektet håndterer problemet med afl edning af regnvand på en overbevisende og nytænkende måde. Besvarelserne har både skullet rumme en klar vision og en robust strukturplan med tydelige hovedtræk, som muliggør en høj grad af fl eksibilitet med hensyn til rækkefølge og ændringer i vægtningen mellem forskellige funktioner, og den skal sikre, at der opnås ny attraktivitet på et tidligt tidspunkt i udviklingsforløbet. Strukturplanen skal være uddybet og dokumenteret med illustrationer af forskellige udviklingstrin i form af helhedsplaner, etapeplaner og udsnitsbearbejdninger. 21

GREVE MIDTBY. visioner for fremtidens stationscentre

GREVE MIDTBY. visioner for fremtidens stationscentre GREVE MIDTBY visioner for fremtidens stationscentre GREVE MIDTBY, visioner for fremtidens forstad Udgivet af Greve Kommune marts 2009 Konkurrenceprogrammet er udarbejdet i samarbejde mellem: Greve Kommune

Læs mere

GREVE MIDTBY, visioner for fremtidens forstad Udgivet af Greve Kommune og Realdania september 2009

GREVE MIDTBY, visioner for fremtidens forstad Udgivet af Greve Kommune og Realdania september 2009 1 GREVE MIDTBY, visioner for fremtidens forstad Udgivet af Greve Kommune og Realdania september 2009 Redaktion: AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Grafi sk tilrettelæggelse: Hausenberg APS Illustrationer

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Særligt indsatsområde i Realdania Realdanias 3 fokusområder: Byen Byggeriet Bygningsarven Realdanias særlige indsatsområder 2011-2012

Læs mere

R E A L D A N I A E J E R B O L I G F O R U M BÆREDYGTIGE FORSTÆDER INGEN NEMME LØSNINGER MEN DER ER LØSNINGER HVIS VI VIL

R E A L D A N I A E J E R B O L I G F O R U M BÆREDYGTIGE FORSTÆDER INGEN NEMME LØSNINGER MEN DER ER LØSNINGER HVIS VI VIL R E A L D A N I A E J E R B O L I G F O R U M BÆREDYGTIGE FORSTÆDER INGEN NEMME LØSNINGER MEN DER ER LØSNINGER HVIS VI VIL JENS KVORNING PROFESSOR CENTER FOR BYPLANLÆGNING KUNSTAKADEMIETS SKOLER FOR ARKITEKTUR,

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil V. Henningsen, arkitekt MAA, projektleder /master strategisk planlægning

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

debat og visioner for en bæredygtig udvikling gennem kommunale arkitektkonkurrencer 1 fremtidensforstæder

debat og visioner for en bæredygtig udvikling gennem kommunale arkitektkonkurrencer 1 fremtidensforstæder fremtidensforstæder debat og visioner for en bæredygtig udvikling gennem kommunale arkitektkonkurrencer 1 fremtidensforstæder fokus på forstæderne Realdania fokuserer i Fremtidens Forstæder på de dele

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

SEMINAR: forstad og filantropi

SEMINAR: forstad og filantropi SEMINAR: forstad og filantropi hvordan omdanner man efterkrigstidens forstæder i bæredygtighedens navn uden at ofre de populære parcelhuse og på en måde, som er kommercielt levedygtig? hvordan skabes hybridformer

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet

Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet Foretræde for Teknisk Udvalg vedr. lokalplan 1031 Mandag d. 23. maj kl. 18.09 Kamilla Gumede,

Læs mere

LÆNGE LEVE GREVE Tildelt 50.000 KR. ET PATCHWORK I GREVE MIDTBY Udpeget som vinder, tildelt 100.000 kr MATRIKEL CITY

LÆNGE LEVE GREVE Tildelt 50.000 KR. ET PATCHWORK I GREVE MIDTBY Udpeget som vinder, tildelt 100.000 kr MATRIKEL CITY 1 2 1 LÆNGE LEVE GREVE Tildelt 50.000 KR 2 ET PATCHWORK I GREVE MIDTBY Udpeget som vinder, tildelt 100.000 kr 3 MATRIKEL CITY 26 3 DOMMERKOMMITEENS INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Konkurrencen har to formål. Det

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Masterclass om de nye urbane virksomheders behov for bykvalitet

Masterclass om de nye urbane virksomheders behov for bykvalitet Masterclass om de nye urbane virksomheders behov for bykvalitet Disposition: 0. Kort sagt! 1. Indledning 1.1 Virksomheder og bykvalitet 1.2 Byplanlægning der fremmer erhvervsudvikling 1.3 Kommunens rolle

Læs mere

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At tage lederskab og udvikle en By Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At udvikle sin by Kræver Lederskab og retning Viden, vision og mål Mod, vilje og stålsathed

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning Partnerskab mellem Middelfart Spildevand,

Læs mere

Bosætningsanalyse. - bearbejdet udgave af rapport. Greve Kommune

Bosætningsanalyse. - bearbejdet udgave af rapport. Greve Kommune Bosætningsanalyse - bearbejdet udgave af rapport Greve Kommune 2005 Indholdsfortegnelse: Resumé s. 5 Hvem flytter til Greve? s. 6 Hvorfor flytte til Greve? s. 7 Hvem flytter fra Greve? s. 8 Hvorfor flytte

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Fremtidig udvikling og tilpasning i Kalvehave området

Fremtidig udvikling og tilpasning i Kalvehave området Fremtidig udvikling og tilpasning i Kalvehave området Nærværende tilpasningsplan for hele Kalvehaveområdet tager udgangspunkt i de karakteristika der beskriver området, - for at fastholde, og ultimativt

Læs mere

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver 3. Detailhandel 43 3.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve har og skal også i fremtiden have en central rolle i regionens handelsliv. Der skal være en veludviklet handelsstruktur, hvor bymidterne i Hundige,

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Landområderne syd for Oksbøl og Billum rummer potentielt nogle meget spændende og attraktive muligheder for bosætning.

Landområderne syd for Oksbøl og Billum rummer potentielt nogle meget spændende og attraktive muligheder for bosætning. Nye boliger ved Ho Bugt Opgavebeskrivelse Landområderne syd for Oksbøl og Billum rummer potentielt nogle meget spændende og attraktive muligheder for bosætning. Hvordan kunne det se ud, hvis vi i stedet

Læs mere

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009 Sjællandsprojektet Møde 16. juni 2009 60.000 30.000 0-2.000 2-5.000 5-30.000 Hovedpointer fra borgmester-interviewene Regional udvikling Del af en stærk Metropol med regionale forskelle Nye regionale konkurrenceparametre

Læs mere

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN Kommissoriet Udfordringer og muligheder for at gøre forstæderne mere bæredygtige. Afdække hvordan man kan opbygge fremtidens bæredygtige bysamfund,

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

Hvad betaler sig? Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet. Bo Jellesmark Thorsen

Hvad betaler sig? Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet. Bo Jellesmark Thorsen Hvad betaler sig? Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Bo Jellesmark Thorsen Medforfattere: Thomas Hedemark Lundhede, Toke Emil Panduro, Linda Kummel, Alexander Ståhle, Alex Heyman Københavns

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3.

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3. DEBATOPLÆG Kommuneplan 2013-25 Indkaldelse af ideer og forslag til debat om Kommuneplan 2013 Høringsperiode fra 20. august til 3. september 2013 Indledning Dette debatoplæg er opstarten til udarbejdelse

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Analyselag fra Skov & Landskab Vision og temaer Cecil C. Konijnendijk Konkurrencedygtighed Christian Fertner Brug og effekt af virksomheders udearealer Lene

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

På vej mod et bedre bymiljø

På vej mod et bedre bymiljø NVF s danske udvalg for Miljø og Transport i byer arrangerer: På vej mod et bedre bymiljø Hvor: I Odense på Odense Slot Hvornår: 1.-3. oktober 2009 Program nederst Brug fagligheden og vær med til at skabe

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G SITE 1 Contextual Conditions MIKKEL LANG MIKKELSEN PROGRAM Park Spree M A P P I N G Site E er et industrielt område der er lokaliseret mellem Köpenicker str. og Spree. Området er præget af lave industrielle

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Udvikling af levende byer

Udvikling af levende byer Udvikling af levende byer Estate Media konference den 25. marts 2015 om udvikling af byområder Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By, cra@realdaniaby.dk Hvem er Realdania By Vores byudviklingsprojekter

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

København Grønne visioner

København Grønne visioner København Grønne visioner Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur februar 2011 Oversigt 1. København - overordnet set 2. Mit daglige arbejde - Center for Park og Natur 3. Visionen og målene 4. Nogle

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Dato: 28. april qweqwe. Mangfoldige by og boligområder

Dato: 28. april qweqwe. Mangfoldige by og boligområder Dato: 28. april 2018 qweqwe Mangfoldige by og boligområder Boligudviklingen skal ske i balance med de landskabelige og naturmæssige værdier, der findes i kommunen og vi skal kunne tilbyde velfungerende

Læs mere

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Udgivet af Jammerbugt Kommune Udgivelsesdato: 1. maj 2009

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

BORGERWORSHOP // 9A // FREDERIKSBORG BYSKOLE

BORGERWORSHOP // 9A // FREDERIKSBORG BYSKOLE BORGERWORSHOP // 9A // FREDERIKSBORG BYSKOLE I forbindelse med udviklingen af bydelen Hillerød Syd er der i efteråret 2013 gennemført en række workshops med henholdvis byrådet, naboere, erhvervsliv og

Læs mere

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 MEGATRENDS G L O B A L E T R E N D S / M E G A T R E N D S Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer sig der,

Læs mere

HELSINGE NORD PRINCIPPER FOR ETAPEVIS UDBYGNING

HELSINGE NORD PRINCIPPER FOR ETAPEVIS UDBYGNING BYUDVIKLINGEN I HELSINGE NORD ER EN DEL AF DEN STRATEGISKE, OVERORDNEDE VÆKST- OG VELFÆRDS- DAGSORDEN I GRIBSKOV KOMMUNE, OG HAR TIL FOR- MÅL AT TILTRÆKKE FLERE BORGERE TIL KOMMUNEN. I HELSINGE NORD KAN

Læs mere

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi Best case eksempler byens showroom Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi VOX POP & SHOWROOM Hvad: To initiativer der giver os viden og skaber opmærksom på problematikken. VOX POP Hvad:

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

LEJLIGHEDER RÆKKEHUS/TÆT LAV PARCELHUSE KOLLEGIER,INSTITUTIONER KP KP LEJLIGHEDER RÆKKEHUS/TÆT LAV PARCELHUSE KOLLEGIER,INSTITUTIONER KP KP Byers økonomiske præstationer G De 4 tematillæg BOLIGUDBYGNING

Læs mere

Danica Pension. Konference. Investering i og udvikling af Lyngby

Danica Pension. Konference. Investering i og udvikling af Lyngby Danica Pension Konference om Investering i og udvikling af Lyngby Danica Pension En af Lyngbys store virksomheder Danica Pension er en del af Danske Bank koncernen, Danica Pension har hovedkontor i Lyngby

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere