LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14"

Transkript

1 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

2 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver Kom godt i gang... 3 Opsætning af program... 3 En simpel beregning... 5 Angivelse af prisen for en kwh Bestil reflektansvifte og HF-megger Først, tillykke med dit LysDiagnose program, vi håber, at du vil få glæde af programmet, og dets mange faciliteter. Programmet kan bruges som et komplet program for en første vurdering af et besparelsespotentiale ved et eksisterende belysningsanlæg, men også som en første del af en proces, hvor data anvendes til mere detaljerede beregninger og præcise løsninger. Derfor kan alle data, som du indtaster i et LysDiagnose projekt eksporteres i XML-format, og dermed kan dine data bruges til den videre projektering. Denne tutorial gennemgår, hvordan du kommer i gang med at sætte programmet op, og hvordan du laver en simpel beregning ved brug af den indbyggede projektwizard. Sidst i denne tutorial gennemgås også flere af programmets mange funktioner. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 2/14

3 Kom godt i gang Før det gennemgås, hvordan programmets projekt wizard anvendes, vises her hvordan programmet sættes korrekt op. Opsætning af program Der er nogle ganske få informationer, som skal indtastes i programmet, og Vælg Opsætning->Projekt data i programmets menulinje: Der er her to faneblade Projektdefinitioner og Firmainformationer. Her vælges først fanebladet Firmainformationer : hvorved følgende skærmbillede kommer frem: FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 3/14

4 Indtast her firmanavn, adresse og telefonnummer, samt adresse. Som det ses af skærmbilledet indeholder programmet også mulighed for at tilknytte et firmalogo til udskriften. For at vælge et billede, som anvendes i udskriften, kan enten knappen Gennemse bruges, eller billedet kan trækkes fra windows stifinder og slippes over dialogboksen: Firmainformationerne og logo fremgår i bunden af programmets udskrifter: FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 4/14

5 En simpel beregning En første simpel beregning kan gennemføres ved brug af programmets projekt wizard. Vælg wizard værktøjet: Indlæs her projektets navn, nummer, beskrivelse, dato, sagsbehandler og kunde. Læg mærke til, at det også er muligt at tilknytte et projektbillede, som er en del af udskriftens forside. Billedet kan enten indlæses ved at bruge Gennemse knappen, eller ved at trække billedet fra windows stifinder over denne dialogboks og så slippe det. Programmet skalerer selv billedet ned til den størrelse, som bruges i udskriften, og som sikrer, at det enkelte projekt ikke bliver meget stort. Dette for at tage hensyn til, hvis projektet skal sendes som en vedhæftning til en . hvorved programmets projekt wizard startes. Denne wizard har tre trin, første trin er indlæsning af projektets navn og beskrivelse: Trin 2 i projekt wizarden er angivelsen af lokalet: FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 5/14

6 tal er w/m². Sammen med dette nøgletal findes også nøgletal for, hvad et nyt anlæg koster i anskaffelse, angivet som kr./m². Der findes to valg, et billigt og et dyrere. Sammen med energieffektivitet og anskaffelsespris findes også det normale besparelsespotentiale ved anvendelse af bevægelsesmeldere. Alle beregninger tager udgangspunkt i disse fire nøgletal, samt et generelt nøgletal for besparelsespotentiale ved brug af dagslysstyring. Under feltet Kommentarer er det muligt at tilføje en kommentar til rummet, f.eks. særlige forhold, som beregneren har noteret. Under Antal billeder af lokalet angives hvor mange billeder, der er tilknyttet lokalet. Man tilknytter billeder ved at trække dem fra windows stifinder over denne dialogboks og så slippe musen. Se eksemplet på side 4. Når der tilknyttet billeder til lokale, kan disse ses ved at trykke på knappen Vis billeder i dette felt. Under feltet Betegnelse angives navnet eller typebeskrivelsen af lokalet. Dette navn fremkommer på alle oversigter, og indgår også i indholdsfortegnelsen i udskriften. Under feltet Lokalets anvendelse vælges den lokalebeskrivelse fra DS700, som beskriver anvendelsen af lokalet: Under Etage/sektion kan der angives, hvilken etage eller sektion det pågældende lokale findes. Denne tekst bruges til at opdele lokaleoversigten under programmets faneblad Bygning. Det er vigtigt at bemærke, at der opdeles og sorteres efter teksten, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver. Dermed er 1. sal ikke det samme som 1. SAL. Ydermere, så vil lokalet i udskriftens indholdsfortegnelse fremgå som etage:betegnelse, hvilket i ovenstående eksempel vil være 1. sal:klasselokale. Under lokaletype vælges den lokaletype, som beskriver lokalet. Til hver lokaletype har programmet tilknyttet et nøgletal for, hvor energieffekt et anlæg, der kan laves, som samtidigt overholder DS700-standarden. Dette FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 6/14

7 Under afsnittet Brugstid skal man angive den tid, som lokalet bruges. Husk her også at medtage rengøringstiden, hvis belysningsanlægget skal være tændt der. Indtast i feltet Find søgeteksten, her Klass, hvorved de muligt valg fremkommer. Bemærk, at der beskrives en synsopgave, et middelbelysningsniveau og en blændingsgrænse. Under feltet Målt middelbelysningsniveau angives det niveau, som måles i lokalet med det eksisterende belysningssystem. Denne måling skal foretages uden bidrag fra dagslyset. Dette kan gøres ved at foretage målingen med afdækkede vinduer eller når det er mørkt udenfor. Under feltet Medregn i økonomiberegning sættes eller fjernes et flueben ved at klikke med musen. Er feltet markeret, vil lokalet indgå i økonomiberegningen af bygningen. I modsat fald indgår lokalet ikke, og vil blive vist med grå baggrund i bygningsoversigten. Der angives antallet af timer per uge og antallet af brugsuger per år. Under afsnittet Dimensioner skal lokalet fysiske dimensioner angives. Det første felt Skalering af areal giver mulighed for at indlæse færre lokaler i programmet, end der faktisk er i bygningen. Dette felt beskriver nemlig, hvor mange gange det pågældende lokale skal indgå i økonomiberegningen, bestemt ud af arealet. Skal lokalet kun indgå en gang sættes tallet til 1,0. Skal det indgå to gange sættes det til 2,0. Findes der et lokale, som er 20% større, men med samme belysningsanlæg som det pågældende lokale, sættes faktoren til 1,0+1,2=2,2. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 7/14

8 Under feltet Længde angives lokalets længde. Når denne er angives vil der blive bygget en 3D-model af lokalet under feltet Skitse til højre i dialogboksen. Programmet kan registrere rektangulære og L-formede rum. Ønsker man et L-formet rum, skal man også angive længden af L-formen under feltet Længde af vinkel. Samme gælder for Bredde og Bredde af vinkel. Er man i tvivl, så prøv at indsætte et tal i felterne og se hvilket resultat det giver i illustrationen til højre. Efter afsnittet Dimensioner kommer Reflektanser. Her skal man beskrive, hvor meget lys der reflekteres på gulv, vægge og loft. Til dette formål kan man med fordel anvende en reflektansvifte: Med reflektansviften kan man ud fra gulvets, væggens eller loftets farve bestemme fladens reflektans. Da farver fremstår forskelligt i dagslys og i kunstlys er det vigtigt at angive, om farvematchet er sket i dagslys eller i kunstlys. Dette gøres i feltet Målt ved. Angiv under felterne Reflektans og farve for henholdsvis gulv, vægge og loft den farve, som er målt. I farvelisten vil alle farverne fra viften fremkomme. Ud for hver farve er der angivet det nummer, som farve har, svarende til den som er angivet på farveviften. Der er ligeledes angivet to procenttal. Den ene er reflektansen, hvis farven er fundet i dagslys, den anden, hvis det er sket i kunstlys. som kan købes hos FABA. Se til sidst i denne tutorial, hvordan du bestiller en reflektansvifte. Ønsker man selv at angive reflektansen direkte som et tal, kan dette gøres ved at vælge Brugervalgt reflektans i feltet, hvor der ovenfor står Farve i tabel. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 8/14

9 Til sidst under lokalebeskrivelsen angives, som installationen har jord. For at kunne skifte til moderne former for belysningsanlæg, og kunne anvende de nøgletal, som findes i dette program, er det vigtigt, at der allerede findes en jordforbindelse i det eksisterende belysningsanlæg. Er dette ikke tilfældet, er det vigtigt at tillægge prisen for at etablere denne jordforbindelse, til den udgift og tilbagebetalingstid, som LysDiagnose beregner. Klik derefter på plus-tegnet til venstre for at hold datadelen ud. Nu er alle felterne udfyldt, og der trykkes på Næste knappen. Herved kommer projekt wizardens sidste trin, hvori det eksisterende belysningsanlæg skal beskrives. I et klasselokale, som eksemplet ovenfor, vil der ofte være både et almen belysningsanlæg og en tavlebelysning. Begge af disse skal indlæses i denne dialogboks. For at oprette et belysningsanlæg trykkes på Tilføj nyt belysningsanlæg knappen. Under feltet Betegnelse angivet den tekst, som beskriver belysningsanlægget. Det kan f.eks. være Almen belysningsanlæg, Tavlebelysning, Særbelysning, etc. Dernæst angives antallet af armaturer i belysningsanlægget, og antallet af lyskilder i hvert af armaturerne. På hver lyskilde er der påtrykt en driftseffekt, som angives under feltet Effekt per lyskilde. Under feltet Armaturet er med glødelampe/hf-forkobling afkrydses, om armaturet enten er en glødelampe eller er med HF-forkobling. Er dette tilfældet, vil programmet bruge den påtrykte effekt fra lyskilderne. I modsat fald indregner programmet et driftstab på 25% relateret til armaturets forkobling. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 9/14

10 For at undersøge om et armatur med lysstofrør eller kompaktlysrør er med konventionel eller HF-forkobling kan det være nyttig at anvende en såkaldt megger : som kan købes hos FABA. Se til sidst i denne tutorial, hvordan du bestiller en HF-megger. Til sidst angives montageformen af belysningssystemet f.eks. Nedhængt, Indbygget, etc. Der kan tilføjes det antal belysningssystemer, som der er brug for. For hvert system angives felterne netop beskrevet. De nødvendige inddata for at kunne gennemføre en beregning er nu på plads, og trykkes der på Afslut, vil programmet vise fanebladet Projektbeskrivelse : FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 10/14

11 Her genkendes de data, som blev indlæst i første trin i projekt wizarden. Skiftes nu til fanebladet Bygning, ved enten af klikke på fanebladets hoved eller ved at bruge knappen Bygning til vestre, vil bygningsoversigten komme frem: I oversigten kan inddata rettes ved at ændre tekst eller tal direkte i felterne. Bemærk det grønne felt i skærmbilledet ovenfor. Til venstre i feltet findes en rød/gul/grøn firkant, som angiver, om der vurderes at være et stort (rød), et begrænset (gul) eller intet (grøn) besparelsespotentiale. Det er vigtigt at have for øje, at selvom feltet er grønt, kan der godt finde findes besparelser f.eks. ved bevægelsesmeldere, som hurtigt betales tilbage. Skiftes til fanebladet Driftsøkonomi vises vurderingen af besparelsespotentiale ved skift til et moderne belysningsanlæg med moderne lyskilder, bevægelsesmeldere og dagslysstyring. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 11/14

12 Oversigten er inddelt i et afsnit med Årligt elforbrug, der opgør det samlede elforbrug for det eksisterende og et nyt anlæg i kwh/år. Under Andel af investeringer, der betales af elbesparelser er det angivet hvor stor en andel af investeringen, der er finansieret af besparelsen i elforbrug. Sidst, men ikke mindst er der angivet tilbagebetalingstiden ved lineær afskrivning. Der er ikke medtaget nogen form for rente eller inflation i beregningen. En grafisk illustration af beregningsresultaterne findes til højre i billedet. Under afsnittet om økonomi findes afsnittet Beregning foretaget på følgende lokaler. Her kan man se, hvilke lokaler, der har indgået i beregningen, og dermed også tjekke, at det er de rigtige, at beregningen er baseret på. Under afsnittet Økonomi over 10 år angives for økonomien for et billigt moderne anlæg og et dyrere tilsvarende. Ved brug af den angivne pris per kwh beregnes den økonomiske udgift ved at drive det eksisterende anlæg. Dette skal sammenholdes med udgiften under et nyt anlæg, tillagt investeringen, beregnet ud fra lokaletypernes nøgletal angivet under Samlet nettoudgift. Forskellen mellem udgiften under det eksisterende anlæg og det nye anlæg angives under feltet Meromkostning ved at investere i nyt anlæg. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 12/14

13 Angivelse af prisen for en kwh Under programmets opsætning: Her findes Pris kwh som det første felt. Bemærk, at prisen er angivet ekskl. moms. vælg da fanebladet Projektinformationer. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 13/14

14 Bestil reflektansvifte og HF-megger Under programmets hjælp findes punktet Din værktøjskasse : Her beskriver tre instrumenter, som er gode at have med i værktøjskassen, når LysDiagnose programmet anvendes. Dette er et luxmeter, et reflektansvifte og en HF-megger. Ved at trykke på Bestil reflektansvifte fra FABA eller Bestil HF-megger fra FABA vil programmet åbne den hjemmeside hos FABA, hvor en bestilling kan foretages. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 14/14

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Brugermanual til BedreBolig

Brugermanual til BedreBolig Brugermanual til BedreBolig Sådan kommer du i gang med Energy10 Version 1.0 marts 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION Sådan laver du et simpelt projekt med en husinstallation, hvor du anvender de mest almindelige funktioner i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Sidst

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING Oktober 2013 2 af 67 Indhold VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING... 4 Læsevejledning... 4 SUPPORT... 5 1. KOM GODT I GANG MED VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING...

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Vejledning Webtilmelding

Vejledning Webtilmelding Vejledning Webtilmelding Opdateret 1.juni 2012 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af licenser... 3 Webtilmelding... 3 Websync... 4 Elevprofiler... 5 Oprettelse af elevprofil på hjemmesiden... 6 Oprettelse

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Installationsguide og brugervejledning til LCCbyg

Installationsguide og brugervejledning til LCCbyg Installationsguide og brugervejledning til LCCbyg Version 1 Kim Haugbølle Nils Lykke Sørensen Daniel Pihl Peter Scheutz Energistyrelsen 9. marts 2015 Titel Installationsguide og brugervejledning til LCCbyg

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj

Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj Indhold: TERMER:...1 OVERSIGT OVER BENYTTELSEN AF VÆRKTØJET...3 OPRETTE NYT PROJEKT...4 Projektets grunddata...4 Projektplan...6 Porteføljer...6

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK)

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRØVERNE 3 2.1 Log in 3 2.2 Lydtjek til lytteprøven 5 2.3 Under prøven 5 3 Prøvens opgaver 7 3.1 Lytteopgaver 7 3.2

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere