Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad punkt 1. Detentionslokalerne"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. I den anledning modtog jeg udtalelser med bilag af 16. oktober og 27. november 2003 fra henholdsvis Politimesteren i Holbæk og Justitsministeriet. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 1. Detentionslokalerne Jeg tilkendegav at der muligvis kunne være en sikkerhedsrisiko forbundet med de skotlamper der var monteret højt oppe på væggen, derved at det er muligt at fæstne en snor eller lignende omkring selve lampen. Jeg anmodede politimesteren og Justitsministeriet om en udtalelse herom. Politimesteren har oplyst at lamperne er nedtaget og placeret i loftet i stedet således at det ikke (længere) er muligt at fastgøre en snor eller lignende omkring lamperne. Justitsministeriet har udtalt at ministeriet ikke har bemærkninger til denne løsning. Ministeriet har i den forbindelse bemærket at det af afsnittet om detentioners indretning i Justitsministeriets vejledning fra august 1992 om indretning af nye politibygninger fremgår at der i detentionsrummets loft skal indbygges planforsænkede specialarmaturer for f.eks. belysning. Jeg har noteret mig det oplyste.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Ad punkt 2. Rapportgennemgang Jeg udtalte at det var beklageligt at der på trods af Rigspolitichefens indskærpelse af bl.a. notatpligten i brev af 15. januar 2003 til Politidirektøren i København og samtlige politimestre i intet tilfælde var forholdt fuldt ud i overensstemmelse med kundgørelsens 22, stk. 1, hvorefter alle punkter i detentionsrapporten skal udfyldes. Da politimesteren på ny havde indskærpet notatpligten, foretog jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Under de enkelte punkter udtalte jeg endvidere i nogle tilfælde kritik af ikke kun manglende overholdelse af notatpligten, men også af manglende overholdelse af andre regler i kundgørelsen. Politimesteren har til sidst i sin udtalelse anført at inspektionsrapporten vil blive gennemgået og drøftet på et kommende ledermøde med de vagthavende med henblik på en supplerende indskærpelse af kundgørelsens regler og notatpligten generelt i detentionsrapporterne. Justitsministeriet har anført følgende: Det fremgår af inspektionsrapporten sammenholdt med politimesterens udtalelse, at der i en række tilfælde ikke er gjort notat i overensstemmelse med detentionskundgørelsens regler, herunder om indbringelse til hospital (skadestue), indhentning af oplysninger fra kriminalregisteret, anvendt visitationsbestemmelse, tidspunkt for visitation, løsladelsestidspunkt og (forsøg på) udlevering af Rigspolitichefens pjece Hvor går du hen, når du går ud?. Det fremgår endvidere af inspektionsrapporten, at detentionskundgørelsens regler om detentionsanbragtes kvittering i detentionsrapporten ved udlevering af effekter og om foreløbig anbringelse i flere tilfælde ikke er overholdt. Justitsministeriet finder det beklageligt, at der i de omhandlede tilfælde ikke er handlet i overensstemmelse med kundgørelsens regler. For så vidt angår spørgsmålet om notatpligt, kan ministeriet henholde sig til Rigspolitichefens rundskrivelse af 15. januar 2003, hvori det indskærpes, at samtlige punkter anført i detentionsrapporten skal udfyldes, jf. kundgørelsens 22, stk. 1. I rundskrivelsen tiltræder Rigspolitichefen endvidere Folke-

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 tingets Ombudsmands anbefaling om at udfylde punkter ved for eksempel angivelse af 0, hvis ikke der har været andet at anføre. Politimesteren har i sin udtalelse anført, at inspektionsrapporten vil blive gennemgået og drøftet på et kommende ledermøde med de vagthavende med henblik på en supplerende indskærpelse af kundgørelsens regler og notatpligten generelt i detentionsrapporterne. Justitsministeriet har noteret sig dette og foretager sig på den baggrund ikke yderligere. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg anmodede politimesteren om at oplyse om der i Holbæk politikreds havde været foretaget en undersøgelse af, som anført i Rigspolitichefens følgebrev af 28. juni 2001 til detentionskundgørelsen, om der i kredsen findes forsorgshjem eller lignende som på forsvarlig måde kan tage sig af berusede personer. I givet fald bad jeg politimesteren om at oplyse om resultatet af denne undersøgelse. Politimesteren har oplyst at politiet lejlighedsvis kontakter forsorgshjemmet Karlsvognen i Holbæk for mulig modtagelse af berusede subsistensløse personer, men da forsorgshjemmet for det meste er overbooket, er det sjældent at hjemmet tager imod sådanne personer når politiet anmoder om det. Berusede personer der er besværlige afvises altid. Med den bemærkning at jeg går ud fra at politiet har undersøgt om der er andre forsorgshjem eller lignende i politikredsen som på forsvarlig vis vil kunne tage sig af berusede personer, har jeg noteret mig det oplyste. Ad punkt 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen Jeg anmodede politimesteren om at oplyse hvorvidt detentionsrapporten også anvendes og udfyldes for personer der ikke indsættes i detentionen, men overgives til andre, ind-

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 bringes til hospital eller indbringes til forsorgshjem eller lignende, jf. detentionskundgørelsens 1, stk. 2, nr Politimesteren har oplyst at detentionsblanketten udelukkende anvendes for personer der indsætte i detentionen. Jeg henviser til afsnittene nedenfor. Idet jeg henviste til en udtalelse af 21. november 2002 fra Justitsministeriet i sagen om min inspektion af detentionen i Slagelse, hvori Justitsministeriet havde anført at detentionsblanketten alene bør anvendes ved egentlige detentionsanbringelser, og til at det af detentionskundgørelsens 1, stk. 4, fremgår at detentionsrapporten skal anvendes også ved tilbageholdelse efter stk. 2, nr. 1-3, anmodede jeg Justitsministeriet om at uddybe hvad der skal forstås ved egentlige detentionsanbringelser. Justitsministeriet har oplyst at egentlige detentionsanbringelser skal forstås som alle tilbageholdelser efter detentionskundgørelsens 1, stk. 2, i modsætning til f.eks. venterumsanbringelser som ikke er omfattet af detentionskundgørelsen. Detentionsblanketten skal derfor anvendes ved alle tilbageholdelser efter 1, stk. 2, hvilket også fremgår udtrykkeligt af 1, stk. 4. Jeg har noteret mig det oplyste. Da det fremgår af politimesterens udtalelse at detentionsblanketten i Holbæk Politikreds alene anvendes for personer der indsættes i detentionen, har Justitsministeriet indskærpet politimesteren at også overgivelse til andre, indbringelse til hospital og indbringelse til forsorgshjem eller lignende, jf. kundgørelsens 1, stk. 2, nr. 1-3, skal fremgå af detentionsrapporten. Jeg har noteret mig denne indskærpelse.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Ad punkt Tidspunktet for tilkald af læge Jeg bad politimesteren om at oplyse nærmere om praksis med hensyn til underretning af vagthavende under transporten til politistationen og tilkald af læge efter denne underretning, jf. detentionskundgørelsens 6. Efter denne bestemmelse skal politiet under transporten til politistationen underrette vagthavende om tilbageholdelsen, hvorefter den vagthavende dvs. allerede mens politiet er på vej til politistationen med den berusede skal tilkalde en læge med henblik på lægeundersøgelse af den tilbageholdte. Politimesteren har oplyst at vagthavende normalt straks underrettes om alle anholdelser som foretages af patruljen. Reglen i kundgørelsens 6 følges generelt i de tilfælde hvor der sker anholdelse af berusede personer som åbenbart skal detentionsanbringes. Hvis det ikke er åbenbart at der vil ske detentionsanbringelse, venter vagthavende med at tilkalde læge indtil fremstilling for vagthavende har fundet sted og andre muligheder har været vurderet. Justitsministeriet har udtalt at ministeriet har fundet det hensigtsmæssigt at indhente en udtalelse fra Rigspolitichefen om den af politimesteren beskrevne praksis. Ministeriet vil vende tilbage til sagen når denne udtalelse foreligger. Jeg afventer denne tilbagemelding. Jeg bad politimesteren om en udtalelse om hvorfor der i to konkrete sager (j.nr og ) gik henholdsvis 15 og 40 minutter fra indbringelsen af den tilbageholdte til lægen blev tilkaldt. Politimesteren har oplyst at der i begge sager var tale om anholdelse af spirituspåvirkede diskoteksgæster som blev anmeldt for vold og uorden. Ved anholdelsen og indbringelsen kunne det ikke straks afgøres om de pågældende kunne løslades efter nærmere undersøgelse af sagen og en umiddelbar afhøring, eller om en endelig detentionsanbringel-

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 se efter lægeundersøgelse blev nødvendig. Da det efterfølgende var åbenbart at detentionsanbringelse blev nødvendig, blev lægen tilkaldt af vagthavende. Jeg har noteret mig det oplyste om baggrunden for at der i de to tilfælde gik henholdsvis 15 og 40 minutter fra indbringelsen til lægetilkald. Da politiet i sagerne har fulgt den ovenfor beskrevne praksis som Justitsministeriet har bedt Rigspolitichefen om en udtalelse om, foretager jeg mig ikke videre vedrørende disse sager før jeg har modtaget svar fra Justitsministeriet vedrørende den generelle praksis. Ad punkt Tidspunktet for lægetilsyn i forhold til tilkald Jeg bad politimesteren om en udtalelse om tidspunktet for lægetilsyn i 4 nærmere angivne tilfælde (AP.nr. 276/03, j.nr , AP.nr. 260 og j.nr ). Jeg bemærkede i den forbindelse at jeg var opmærksom på at 2 af anbringelserne (AP.nr. 276/03 og AP.nr. 260) fandt sted i dagtimerne hvor det ifølge det oplyste under inspektionen kan være et problem med tilsyn. Politimesteren har oplyst at det i det ene tilfælde var en læge fra Lægehuset i Mørkøv der blev tilkaldt til tilsyn i dagtimerne, mens den ordinære lægevagt blev tilkaldt i de andre 3 tilfælde. Politimesteren har i den forbindelse bemærket at lægevagten som hovedregel anvendes når den er til rådighed. Detentionstilsyn indgår i den almindelige prioritering af patientbesøg hos såvel lægevagten som de praktiserende læger og medfører lejlighedsvis ventetid af varighed som i de konkrete sager. I dagtimerne på hverdage hvor de praktiserende læger anvendes, er der normalt nogen ventetid fra tilkald af læge til fremmøde. På alle tidspunkter af døgnet er der dog ventetider af kortere eller længere varighed på gennemførelse af lægeundersøgelse. Alternative muligheder for lægetilsyn har været drøftet med embedslægen, vagtlægerne og flere af de praktiserende læger, men det har ikke medført særordninger for politiet.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Jeg har noteret mig det oplyste som jeg forstår sådan at der ikke kan peges på nogen specielle årsager til den ventetid (fra lidt over en time til 2 timer) som der var i de konkrete tilfælde med hensyn til lægetilsyn. Ad punkt Tidspunktet for lægetilsyn i forhold til indbringelse til politistationen Jeg bad politimesteren oplyse om det oplyste under inspektionen om at det kan være et problem med tilsyn i dagtimerne, skulle forstås sådan at det i politikredsen er et generelt problem at foranstalte tilstrækkelig hurtigt lægetilsyn i dagtimerne. I givet fald bad jeg politimesteren om at oplyse om det på denne baggrund havde været overvejet at indgå aftaler med flere læger om tilsyn med detentionsanbragte eller at tage kontakt til Rigspolitichefens Administrationsafdeling. (Under inspektionen blev det oplyst at Politimesteren i Holbæk har indgået en aftale med en enkelt læge om lægetilsyn med detentionsanbragte i denne politikreds, men at han ifølge aftalen kun kommer hvis han har tid og andre muligheder er udelukket). Jeg bad tillige politimesteren om at oplyse nærmere om praksis med hensyn til indbringelse til skadestuen i dagtimerne hvis de praktiserende læger ikke kan komme (inden for en rimelig tid). (Jeg lagde til grund at lægetilsynene i alle de 10 tilfælde som min undersøgelse omfatter, fandt sted på politistationen). Politimesteren har oplyst at det tilstræbes at foretage lægetilsyn med detentionsanbragte så hurtigt som muligt efter indbringelsen, men lægernes nødvendige prioritering af patientbesøg medfører ventetid af kortere eller længere varighed, jf. besvarelsen under pkt Politimesteren har videre oplyst at det ikke har været muligt at indgå bindende aftaler med de praktiserende læger i politikredsen om akut udkørsel til detentionsundersøgelser i dagtimerne eller over hele døgnet. Såvel de praktiserende læger som lægevagten vil gerne foretage detentionsundersøgelserne, men kan alene medvirke i det omfang og med den prioritering som øvrige hastende patientbesøg gør det muligt. Rigspolitichefens ad-

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 ministrationsafdeling har ikke været kontaktet med henblik på indgåelse af aftaler med læger. Skadestuelægerne foretager kun i helt akutte tilfælde undersøgelse af berusede som selv indfinder sig eller indbringes til skadestuen af Falck, politiet eller andre til behandling eller undersøgelse for tilskadekomst og efterfølgende overlades til politiets varetægt. Skadestuelægerne kan og må ikke i øvrigt medvirke til undersøgelse af detentionsanbragte. Justitsministeriet har oplyst at ministeriet finder det beklageligt at der i 4 tilfælde (skal rettelig være 5 tilfælde) er forløbet mere end en time fra indbringelsen til lægetilsyn. Justitsministeriet er imidlertid opmærksom på den nødvendige lægelige prioritering af lægebesøg. Ministeriet har i øvrigt noteret sig at der i 2 af de pågældende tilfælde (sagerne med j.nr og j.nr ) først skete tilkald af læge nogen tid efter indbringelsen, og ministeriet har i den forbindelse henvist til den udtalelse som ministeriet har bedt Rigspolitichefen om (for så vidt angår politiet i Holbæks praksis i relation til bestemmelsen i kundgørelsens 6). Tilkald skete i de nævnte sager henholdsvis 15 og 40 minutter efter indbringelsen, og lægetilsyn fandt sted henholdsvis 2 timer og 1 time efter tilkaldet. Jeg har noteret mig at Justitsministeriet ligesom jeg har fundet det beklageligt at der i de nævnte sager er gået mere end 1 time fra indbringelsen til lægetilsyn i sagerne. Jeg er, som det fremgår af min rapport s. 18, også opmærksom på at lægerne må foretage en prioritering af deres opgaver. Jeg har endvidere noteret mig det af politimesteren oplyste, herunder at det ikke har været muligt at indgå bindende aftaler med læger om tilsyn med detentionsanbragte, og at der ikke har været rettet henvendelse til Rigspolitichefen i den anledning. Jeg forstår det oplyste om at der er kortere eller længere ventetid, sådan at der ikke er tale om et egentligt generelt problem med hensyn til at foranstalte tilstrækkeligt hurtigt lægetilsyn (og at politimesteren derfor ikke har fundet det nødvendigt at rette henvendelse til Rigspolitichefen). Jeg går ud fra at politimesteren vil følge udviklingen med hensyn til ventetider på læger og i lyset heraf (løbende) vil overveje om der er behov for en sådan henvendelse.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Ad punkt Fremstilling Jeg bad politimesteren om at oplyse hvorledes indbringelse, fremstilling, visitation og indsættelse i detentionen i 3 nærmere angivne tilfælde (j.nr , j.nr og j.nr ) kunne ske samtidig. Jeg henviste til at fremstilling for vagthavende forudsættes sket inden visitationen. Politimesteren har oplyst at indbringelse og fremstilling finder sted i visitationsgangen ved detentionslokalerne i kælderen. Ved ankomst til politistationen underrettes vagthavende der herefter indfinder sig i visitationsgangen hvor besigtigelse, visitation og indsættelse i detentionen finder sted i en kontinuerlig sagsgang. Det anvendte tidsforbrug opdeles derfor ikke med aktuelt tidsinterval for fremstilling, visitation og foreløbig indsættelse i detentionen. Justitsministeriet har ikke haft bemærkninger hertil. Bortset fra at bemærke at en angivelse af samme tidspunkt for flere skridt som ifølge kundgørelsen skal ske i en bestemt rækkefølge, ikke gør det muligt at efterprøve om denne rækkefølge har været fulgt, har jeg ingen bemærkninger til den anvendte fremgangsmåde forudsat at der er tale om en gennemførelse af de enkelte skridt i umiddelbar forlængelse af hinanden. Ad punkt 2.5. Tilsyn Jeg gik ud fra at Holbæk politi har udstyr der er godkendt af rigspolitiet, men for en ordens skyld bad jeg politimesteren om oplysning herom. Politimesteren har oplyst at Rigspolitichefen i skrivelse af 28. maj 2002 har godkendt udstyret.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Jeg har noteret mig det oplyste. Til orientering for Politimesteren i Holbæk oplyste jeg at jeg i forbindelse med min inspektion den 24. oktober 2001 af detentionen i Slagelse havde anmodet Justitsministeriet om at oplyse hvorvidt det er tilstrækkeligt at angive fornavne. Rigspolitichefen og Justitsministeriet besvarede ikke mit spørgsmål direkte, men jeg udledte af Rigspolitichefens udtalelse og gengivelsen heri af Politimesteren i Slagelses indskærpelse af at der skal anføres navn eller initialer, at det ikke er tilstrækkeligt heller ikke selv om der på det pågældende tidspunkt ikke er andre ansatte det pågældende sted med samme navn. I min opfølgningsrapport af 22. november 2002 bad jeg Justitsministeriet om at meddele mig hvis denne antagelse er forkert. Justitsministeriet er ikke kommet med bemærkninger i den anledning. Justitsministeriet har bekræftet at det efter ministeriets opfattelse ikke er hensigtsmæssigt alene at notere et fornavn, men at såvel fornavn som efternavn eller de initialer som bruges som identifikation i politiets sagsstyringssystem (POLSAS) eller polititjenestemandens tjenestenummer bør anføres. Jeg har noteret mig det oplyste om at det efter ministeriets opfattelse ikke er hensigtsmæssigt alene at angive fornavn. I sagen vedrørende min inspektion af Station 1 (nu Station City) i København oplyste politidirektøren at tjenestenummer fortsat blev anvendt efter ikrafttrædelsen af den nye kundgørelse for så vidt angår angivelse af de polititjenestemænd der har foretaget visitation, idet det på grund af det store antal polititjenestemænd der er ansat i Københavns Politi, er den mest sikre identifikationsmåde. (For så vidt angår den polititjenestemand der har udført tilsyn med den detentionsanbragte, ville der blive anført navn). På mit spørgsmål om hvorvidt Rigspolitichefen havde godkendt dette (som en fravigelse til kundgørelsen) vedlagde Politidirektøren kopi af en skrivelse af 20. august 2002 fra Rigspolitichefen til Justitsministeriet i sagen vedrørende min inspektion af detentionen i

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Slagelse. I denne sag udtalte Rigspolitichefen at hensigten med bestemmelserne i kundgørelsens 13, stk. 5 (om visitation), og 18, stk. 5 (om tilsyn), er at man på en sikker måde kan identificere den polititjenestemand som har foretaget de konkrete dispositioner. Rigspolitichefen udtrykte dog tillige forståelse for at Københavns Politi ikke anfører polititjenestemandens navn, men alene dennes tjenestenummer på detentionsrapporten. Justitsministeriet tilsluttede sig dét som Rigspolitichefen anførte. I en opfølgningsrapport af 22. november 2002 vedrørende min inspektion af detentionen i Slagelse tog jeg til efterretning at det er tilstrækkeligt at anvende initialer, forudsat at det er muligt på en sikker måde, f.eks. via POLSAS, at identificere den polititjenestemand som har de pågældende initialer. Jeg bemærkede samtidig at jeg havde forstået ordningen vedrørende Københavns Politi som en dispensation fra kravet om angivelse af navn. Da der således, trods ordlyden af kundgørelsen, ikke er et ubetinget krav om angivelse af navn, men alene et krav om en sikker identifikationsmåde, og da tjenestenummer ifølge politidirektørens tidligere udtalelse på grund af det store antal polititjenestemænd der er ansat i Københavns Politi, er den mest sikre identifikationsmåde i denne politikreds, foretog jeg mig ikke mere i anledning af at der i denne politikreds anvendes tjenestenummer i stedet for navn. Jeg må forstå Justitsministeriets udtalelse i den foreliggende sag vedrørende detentionen i Holbæk sådan at tjenestenummer også andre steder end i København er tilstrækkelig til at opfylde bestemmelserne i kundgørelsens 13, stk. 5 (om visitation), og 18, stk. 5 (om tilsyn), forudsat at angivelse af tjenestenummer er en sikker måde hvorpå man kan identificere den polititjenestemand, som har foretaget de konkrete dispositioner. Jeg har ingen bemærkninger til anvendelse af tjenestenummer under denne forudsætning. Jeg anmodede politimesteren om at oplyse om der er fastsat lokale bestemmelser efter kundgørelsens 18, stk. 6, om tilsynets forløb, og i givet fald sende mig en kopi heraf.

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 Politimesteren har oplyst at der ikke er fastsat sådanne bestemmelser. Jeg har noteret mig det oplyste. 3. Opfølgning Jeg afventer tilbagemelding fra Justitsministeriet når ministeriet har modtaget den udtalelse fra Rigspolitichefen som ministeriet har bedt om, jf. pkt Underretning Denne rapport sendes til Politimesteren i Holbæk, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg. Lennart Frandsen Inspektionschef

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende:

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. april 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterummet hos politiet i Middelfart. I rapporten anmodede jeg Politimesteren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion.

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. marts 2005 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på Station Amager (Københavns Politi). I forbindelse med inspektionen modtog

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Hobro en inspektion af detentionen i Hobro. I forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 204 Offentligt Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4542-6180/PH 1/31 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel-...7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...3 2. Rapportgennemgang...7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning... Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret... 16 2.4. Visitation...

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4541-6180/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 ENDELIG J.nr. 2010-4540-6180/PH 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00064-3/PH 2/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion... 4 Ad 2. Forrum

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere