Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)"

Transkript

1 Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over hele Bornholm. Som udgangspunkt er en skole fra 0-9 klasse, dog kan der være skoler fra 0-6 klasse, hvor der af lokale, geografiske og samfundsmæssige grunde er fornuft i at bevare en skole. Der er i alternativ Ø lagt vægt på det solidariske. At alle store skoler, 0-9 klasse i fællesskab også bidrager økonomisk til at holde de små skoler 0-6 klasse i drift. Dette sker på tværs af distrikts-grænser. Det skal ske ved at overbygningsskoler klasseoptimerer og fødeskoler gruppeoptimerer fuldt ud op til 28 elever, som styrelsesvedtægten lægger op til. Den massive overkapacitet i Rønne reduceres ved at nedlægge en hel afdelingsskole 0-9 klasse. De 4 distrikter med bestyrelse og ledelse bevares som de er i nuværende struktur (Rønne, Nord, Midt og Øst). Dette for at understøtte at børn kan gå i skole i eget distrikt. 2. Bygningsmæssige forhold Antallet af klasser i fremskrivningerne og antallet af klasseværelser på 43 m 2 eller derover harmonerer umiddelbart på alle afdelingsskolerne. Overkapaciteten i Rønne er reduceret til kun at være 5-8 klasseværelser på 43 m 2 eller derover ved lukning af afdelingsskole i Rønne. Mindre rum, faglokaler og SFO-lokaler harmonerer fint i alle 4 skoledistrikter. Klasseværelsesmodellen vil kunne opfyldes overalt også med blik på inklusionsbestræbelserne og de pædagogiske principper, der ligger bag overvejelserne om Rummet som den 3. pædagog. Der vil på alle afdelingsskoler være ekstra lokaler, både til de krav som inklusion fordrer, men også ekstra plads, som skolereformen forudsætter. De nødvendige ombygningsudgifter i forbindelse med forslaget anslås til kr. 1

2 3.Transportforhold Den daglige transporttid tur/retur for de kørselsberettigede elever er aktuelt ifølge BAT: I alternativ Ø vil den blive som vi kender den aktuelt: Antallet af kørselsberettigede elever er aktuelt ca. 665 og vil ikke ændre sig i Ø alternativet. Ifølge bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen må der normalt kun være en ventetid på 60 min. før og 60 min. efter skoletid men der er ingen krav vedrørende transporttid. Alternativ Ø vil ikke påvirke skolernes mødetider, da den model ikke giver øget pres på bustransport om morgenen og eftermiddag. Alternativ Ø vil forsat give rigtig mange elever mulighed for gå og cykle i skole i deres nærområde. 4. Budgetmæssige konsekvenser Med 5 overbygningsskoler vil behovet for klasseoptimeringer blive reduceret, da en eventuel klasseoptimering alene skal ske på den enkelte skole, undtagen i Rønne hvor klasseoptimeringen skal ske samlet på to tilbageværende skoleafdelinger 0-9 klasse. Fødeskolernes opgave med optimere til grupper på 28 elever, vil også gøre, disse forholdsvis små enheder langt mere bæredygtige end i den nuværende struktur. Transportomkostningerne vil ifølge BAT kunne afvikles inden for det nuværende budget (jf. tabel). Bygningsdriften på lukning af en af Rønne afdelingsskole vil kunne bidrage væsentlig til bygningsdriften af fødeskolerne ude på øen. Når bygningerne blive solgt, er der et yderligere økonomisk potentiale, som en engangs- indtægt i form af salgsprovenuet. Et forsigtigt skøn er i størrelsesorden 7-15 millioner kr. ved salg af overbygningsskolen. I rapportens vilkår for vedligeholdelsesopgaven lægger der kun vægt på skolelukninger. I alternativ Ø er sandsynligheden for et salg af afdelingsskole mere realistisk til stede, og evt. løsning denne på forhånd valgte forudsætning også økonomisk tilstede. Ved fuld opretholdelse af alle de små fødeskoler er der også en årlig driftsbesparelse på liggeomkostninger, på op til 1,086 mio. kr. set i forhold til model C og Cx. Målet i alternativ Ø er, at generede midlet ud over den økonomiske tilpasningsopgave forbliver i den bornholmske skole. Med det forventede fald i elever og klasser, samt de omstruktureringer og klasse/ gruppeoptimeringer, der er i model Ø, vil budgetgrundlaget, beregnet på alle 4 fødeskoler består, være følgende: 2

3 Note: Minus angiver, at vi skal bruge flere penge; plus at vi sparer en udgift. Opmærksomhed på salg af skole er medtaget i samlet resultat. Fratrækkes dette eller sælges skolen billigere vil det stadig være et resultat i stort plus. 5. Opsamling Alternativ Ø. Hele skoler klasse og fødeskoler 0-6 klasse rummer færre udfordringer med at klasseoptimere end i dag. Det gøres ved stram gruppeoptimering (fødeskoler 0-6 klasse) og stram klasseoptimering (overbygningsskoler 0-9 klasse) Når elever med den nuværende organisering flyttes fra en afdeling til en anden, bryder det med forældrenes ønske om at kunne gennemskue hvilken afdeling deres børn kommer til at gå på i løbet af skoleforløbet. Det vil være fuldt gennemskueligt i alternativ Ø. Alternativet rummer ingen lokalemæssige udfordringer. Der er ingen ny usikkerhed omkring søgningsmønsteret til privatskoler. Ingen ekstra transporttid for elever eller økonomiske transportomkostninger i øvrigt. Målet i alternativ Ø er, at generede midlet ud over den økonomiske tilpasningsopgave forbliver i den bornholmske skole. Alternativ Ø s budget bygger på en justering af alternativ C, hvor Rønneskolen i større grad medvirker til løfte at den samlede skolestrukturopgave på Bornholm. Justeringen består helt enkelt ved først at fjerne den massive overkapacitet på Rønneskolen. Det gøres ved at lukke en hel skoleafdeling, 0-9 klasse i Rønne. En mulighed Alternativ Cx lukker ned for ved kun at, samle 7-9 klasseeleverne på en skoleafdeling. Den anden justering består af Rønneskolerne forsat, som i den nuværende struktur, er et samlet distrikt. Alternativ C opererer netop med ekstra 3 distrikter i Rønne og låser dermed for optimering på Rønneskolerne. Dette alene giver model C et markant ringere provenu ved sammenligning med Model Cx. Alternativ Ø giver sammen med optimering den økonomiske bæredygtighed i forhold til den økonomiske tilpasningsopgave. Ved at bruge Alternativ Ø åbnes der op for at bevare alle 4 fødeskoler på Bornholm. Forslaget gør at langt hovedparten af de bornholmske skoleelever ikke skal skifte skole, men kan fortsætte på samme nære skole fra børnehaveklassen til 6/9. klasse. Alternativ Ø er også den model, der har et lavt forventet fald i skoleklasser og dermed sikrer forslaget flest pædagog- og lærerarbejdspladser. Dette vil ske samtidig en overholdelse af den økonomiske tilpasningsopgave. 3

4 6. Visioner og mål (kort udpluk) Alternativ Ø medvirker med særligt fokus på følgende mål og visioner Den nye bornholmske folkeskole og En folkeskole for alle. Det første tema har fokus på et fagligt løft af folkeskolen på Borholm. Det andet har fokus på inklusion forstået på den måde, at alle børn er velkomne i den bornholmske folkeskole Folkeskolen skal være et tilvalg. Andelen i dag er 76,4 % fraregnet efterskoleelever. Målet ved skolestart i 2017 er 85 %. En folkeskole for alle betyder konkret, at den 31. december 2015 skal 96 % af eleverne være inkluderede i de almene klasser. I skoleåret 2013/14 var 92,7 % inkluderet i den bornholmske folkeskole. Hvis de inkluderende værdier: Tilstedeværelse, deltagelse og læring skal præge læringen på de bornholmske folkeskoler, er det nødvendigt at holde sig for øje, at udgangspunktet er, at alle børn hører hjemme i almenområdet. Bornholmske kendetegn. Eleverne lærer med udgangspunkt i det nære miljø. Forældre og andre i skolens nærområde kan indgå i partnerskaber og åben skoleprojekter, hvor de kan bidrage med viden og kompetencer, der understøtter elevernes læring. Personalet skal have blik for de lokale muligheder i en globaliseret verden. 7. Samlet overbygning og profillinjer Et ønske om mulighed for en samlet overbygningsskole i Rønne vil i alternativ Ø forsat være til stede. Der er flere løsningsforslag: Et kunne være at bruge de 2 afdelingsskoler 0-9 klasse der ligger tættetes på kommende Campus. 7-9 klasse vil her på begge matrikler være inden for meget kort, og i øvrigt meget trafiksikker, gåafstand til Campus Bornholm. Denne løsning vil give de samme små udfordringer, som eleverne allerede har i dag ved brug af skoletandlæge, bibliotek, svømme- og idrætsfaciliteter på Rønneskolen. Hvis der stadig er et udtalt ønske om endnu tættere placering på Campus og overbygningsfællesskab, ville en placering af alle 7-9 klasser på afdelingsskole Åvang og alle mellemtrins-eleverne på eksempelvis afdelingsskole Østre være en løsning. Indskoling og SFO fortsat på begge afdelingsskoler, af legeplads- og lokalehensyn. I forhold til faglokaler vil en samlet overbygning i Rønne fortsat kunne bruge eksisterende faglokaler, der stadig ligger inden for kort gåafstand. Samlet overbygning på de 3 overbygningsskoler ude på øen findes allerede, typisk som fælles bygningsfløj, på eksempelvis afdelingsskole Åker, der i øvrig er helt nybygget. Profillinjer og ny nordisk skole er her allerede principsat, med afsæt/samarbejde med netop Campus Bornholm. 8. Lukning af skoleafdelinger og distrikt nord Alternativ Ø lægger sig ikke fast på hvilken skoleafdeling i Rønne der lukkes, men noget må nødvendigvis ske. Her må politiske og økonomiske overvejelser gå hånd i hånd. Det er en politisk opgave. Løsningen i Skole Nord med problematik vedr. Klemensker vil også kunne rummes inden for Alternativ Ø. Generelt må det påpeges, at skolerne på hele Bornholm er omdrejningspunktet i det lokale liv, særlig ude på øen, og har indflydelse på offentligt skolevalg, tilflytning og fraflytning, foreningsliv, erhvervsliv, huspriser, osv. 4

5 Beskrivelse Konsekvens i forhold til opgaven Kortillustration Alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over hele Bornholm, som udgangspunkt en skole fra 0-9 klasse, dog med skoler fra 0-6 klasse hvor der af lokale, geografiske og eller samfundsmæssige grunde er fornuft i at bevare en skole. Der er i alternativ Ø lagt vægt på det solidariske. At alle store skoler, 0-9 klasse i fællesskab også bidrager økonomisk til at holde de små skoler 0-6 klasse i drift. Dette sker på tværs af distriktsgrænser. Klasseoptimering: Forudsigelighed: Vedligeholdelse: Økonomi: Det økonomiske resultat mio. kr Driftbesparelse 13,3 22,3 25,6 28,3 Anlæg -0,4 Salg af skole 10.0 Afledte merudgifter -2,4-1,1-1,0-0,9 Samlet besparelse 10,6 21,2 34,3 27,3 Tilpasningsopgaven -10,2-17,0-23,4-29,8 Mangl. finansiering 0,4 3,9 10,9-2,4 (i 1000 kr.) Omstillingsopgaven Uændret drift Alternativ A Alternativ B Alternativ C Alternativ Cx Alternativ D Alternativ E Alternativ Ø Opmærksomhed på salg af stor afdelingsskole i Rønne er medtaget i samlet resultat. Fratrækkes dette eller sælges skolen billigere vil det stadig være et resultat i stort plus. 5

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Bæredygtige skoler... 2 1.2 Læsevejledning i forhold til Udviklingsplanen.... 2 2. Økonomisk analyse... 3 2.1

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget , Undervisningsudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 UU01 Fælles skolestruktur Tre Falke SER -1,0-1,8-3,0-3,5 Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole)

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Vores skole. Vores by. Vores svar.

Vores skole. Vores by. Vores svar. Vores skole. Vores by. Vores svar. RAMLØSE SKOLEBESTYRELSE Skolegruppen - Et borgerinitiativ til støtte for Ramløse Skole Side 1 af 16 Indhold 1. Resumé... 3 2. Hvorfor nej til ét skoledistrikt?... 5 Fordi

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Formål og resultater. Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune

Formål og resultater. Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune Lolland Kommune har rettet henvendelse til KL s juridiske Kontor med forespørgsel om KL s

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9 Skolestruktur 2012 Beslutningsproces for ny skolestruktur i Ringsted Kommune Politikere, ansatte og borgere har gennem et par år drøftet mulighederne for en ændret organisering af skole- og dagtilbudsområdet.

Læs mere

Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser.

Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser. Høringssvar Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune 1 Styregruppen for Bevar Højelse Skole vil i nedenstående høringssvar gøre indsigelse mod forslaget om lukning af Højelse Skole. Vi mener,

Læs mere

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Skoleafdelingen Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere;

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Budgettjekliste det nye?

Budgettjekliste det nye? Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg september 2013 Budgettjekliste det nye? Her er samlet nogle af de ny budgetforslag, der bliver arbejdet med i kommunerne. Du kan bruge inspirationsnotatet,

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Indledning Byrådet har en forpligtelse til at tilrettelægge skolestrukturen til hele kommunens bedste. Samtidig stiller folkeskolereformen,

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Vi lytter til forskerne og gør det der virker

Vi lytter til forskerne og gør det der virker Vi lytter til forskerne og gør det der virker Radikale Venstre fremlægger nu vores bud på en ny skolestruktur i Randers Kommune. Vi lytter til forskerne, og gør det der bedst virker på børnene. Indledningsvis

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum Med afsæt i de fremlagte besparelser på skoleområdet jf. de udvalgte prioritetsområder vil vi tage stærkt afstand fra forslag om optimering af klasse koefficienter. Det er tilsyneladende oplagt for visse

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Notat Sorø Kommune Kommune Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling J.nr. 340-2010-21001 Den 19. august 2010 Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Med udgangspunkt i Sorø Kommunes effektiviseringsstrategi

Læs mere