Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse"

Transkript

1 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra Mulighedernes samfund - fremgår det, at: Regeringen vil oprette et center for etnisk erhvervsfremme. Centeret skal støtte videnudvikling og fremme rådgivningsaktiviteter for blandt andre kvinder med indvandrerbaggrund, der starter egen virksomhed. 1 I regeringsgrundlaget stilles det ligeledes som mål, at Danmark skal blive til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund. Dette mål kan kun opnås såfremt det fulde iværksætterpotentiale i samfundet udnyttes. I en foranalyse 2 præciseres det, at nydanskere etablerer sig i højere grad end etniske danskere som selvstændige erhvervsdrivende frem for at blive lønmodtagere. Imidlertid har nydanske iværksættere lavere overlevelse og vækst end iværksættere med dansk oprindelse, og nydanskerne anvender kun i ganske begrænset omfang det offentlige vejledningssystem, der findes på området. Dertil kommer, at nydanske iværksættere typisk etablerer sig inden for en snæver vifte af brancher, der oftest er kendetegnet ved hård konkurrence og begrænset omsætning. Der eksisterer således forskellige barrierer af bl.a. informationsmæssig, økonomisk og sproglig art, som hindrer nydanske iværksættere i at få succes med deres virksomheder. Danske erfaringer viser imidlertid, at etniske virksomhedsejere, som har modtaget vejledning og rådgivning, har en højere overlevelsesgrad end øvrige etniske virksomheder, der ikke har modtaget vejledning og rådgivning (og danske virksomheder generelt). Et centralt middel til at øge etniske virksomheders overlevelse og vækst må derfor forventes at være forbedret adgang til vejledning og rådgivning, hvilket også internationale erfaringer med særlige indsatser på feltet bekræfter. Tidligere indsatser i Danmark, bl.a. samarbejde mellem de tre store danske byer, Odense, Århus og København i perioden , fokuserede i store træk på traditionelle etniske iværksættere. Det samarbejde gav synlige resultater og skal nu udbredes indenfor rammerne af et center for etnisk erhvervsfremme (fremover benævnt Etnisk Erhvervsfremme). Internationale erfaringer viser samtidigt, at udbredelse af iværksætterkultur og kvalificering af potentialet for iværksætteri i samfundet kræver en helhedsorienteret indsats. Denne indsats skal på den ene side være innovativ med hensyn til brug af nye metoder og fremgangsmåder og på den anden side tage udgangspunkt i de behov, der er hos forskellige segmenter af målgruppen. Etnisk Erhvervsfremme etableres derfor med det formål at sikre bedre udnyttelse af det iværksætterpotentiale, der findes hos nydanskere. Formål med initiativet Formålet med Etnisk Erhvervsfremme er at fremme etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere og mindre virksomheder med nydanske ejere. 1 Regeringsgrundlag Mulighedernes samfund VK regeringen III, november 2007, side 41 2 Etablering af et center for erhvervsfremme blandt indvandrere og efterkommere. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Erhvervs- og Byggestyrelsen, forundersøgelse marts /6

2 2 Desuden skal Etnisk Erhvervsfremme arbejde på løbende at igangsætte initiativer rettet mod de forskellige segmenter af nydanskere med henblik på at fremme iværksætteriet og øge innovationsniveauet i nydanske virksomheder. Etnisk Erhvervsfremmes delmål er: Bedre udbredelse af viden om særlige forhold vedrørende etnisk iværksætteri Kvalificering og udbygning af vejledning og rådgivning målrettet nydanske iværksættere At sikre, at nydanske iværksættere og virksomheder med nydanske ejere i højere grad end aktuelt benytter det offentlige vejledningssystem og mulighederne inden for den private rådgivning, samt sikre lettere adgang til den etablerede erhvervs-service (lokale erhvervsserviceenheder og væksthuse) samt privat rådgivning At sikre at nydanskerne i højere grad får kendskab til bl.a. relevant lovgivning og service, som vil være af betydning for deres opstart og drift samt opnår et bedre udgangspunkt for vækst og udvikling Opsamling og formidling af viden og erfaringer angående etnisk erhvervsfremme på lokalt, nationalt og internationalt plan Etablering af særligt målrettede initiativer såsom rollemodeller, mentorordninger og netværksdannelse 3 Fremme af samarbejdet mellem Etnisk Erhvervsfremme og andre relevante aktører, herunder myndigheder, ungdomsuddannelser, uddannelsesinstitutioner, ungdomsklubber, etniske kvindeforeninger, NGO er m.m. i forbindelse med igangsættelse af særlige initiativer for forskellige segmenter af målgruppen Målgruppe Etnisk Erhvervsfremme primære målgruppe er nydanske iværksættere og virksomhedsejere, herunder: Virksomhedsejere med anden etnisk baggrund end dansk. Her rettes særlig opmærksomhed på de traditionelle indvandrerbrancher, som har særlig behov for professionalisering af deres virksomheder eller hjælp til brancheskift Unge med anden etnisk baggrund end dansk på ungdomsuddannelserne. Erfaringer fra andre lande, bl.a. en evalueringsrapport fra Harvard University, viser at entrepreneurskabsprogrammer på erhvervsskolerne har været med til at påvirke frafaldet fra studiet og fremme iværksætterilysten hos unge med en minoritets baggrund. Etnisk Erhvervsfremme bør således medvirke til at sikre opnåelse af regeringens målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse samt sikre flere etniske iværksættere på sigt Kvindelige iværksættere. Erfaringer fra andre projekter viser, at der er stor lyst til iværksætteri blandt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, og denne tendens bør understøttes. I forbindelse med denne målgruppe kan det være relevant at sætte fokus på etablering af socialøkonomiske virksomheder. Segmentet af etniske kvinder kan groft deles op i to: Kvinder, som vil men ikke kan, og kvinder som vil og kan Expats/medfølgende ægtefæller. Dette handler om et nyt segment bestående generelt af højtkvalificerede og højtuddannede mennesker, som er kommet til Danmark som medfølgende ægtefælle. Mange personer i dette segment har haft erfaringer med at drive erhverv i hjemlandet og har brug for starthjælp i deres nye land. 3 Erfaringen fra Århus er, at mentorer og netværksdannelse primært har effekt for nydanske kvinder, mens rollemodeller har effekt, særligt i tilfælde af nydanske mønsterbrydere i forhold til traditionelle etniske brancher. 2/6

3 3 Etnisk Erhvervsfremme sekundære målgruppe består af aktører inden for det etablerede vejledningssystem, der har interesse eller allerede er involveret i initiativer angående etnisk iværksætteri, samt private rådgivere. Etnisk Erhvervsfremme vil ligeledes kunne køre forløb for særlige målgrupper fx etniske iværksættere med særligt stort vækstpotentiale. Indhold Etnisk Erhvervsfremme vil jf. ovenstående skulle varetage mange forskellige aktiviteter. I det følgende opridses nogle centrale hovedaktiviteter: Opbygning og formidling af viden. Etnisk Erhvervsfremme vil indsamle, bearbejde og formidle praktisk og konkret viden om metoder, erfaringer og best practices om nydanske iværksættere og virksomheder. Denne viden kan videregives til såvel aktørerne i den offentlige verden (eks. erhvervsservice, jobcentre samt andre relevante myndigheder) som den private rådgiversektor for herved at kvalificere og fremme vejledning og rådgivning af nydanskere. Styrkelse af samarbejde og netværk mellem aktører på området. Etnisk Erhvervsfremme vil skabe netværk og erfaringsudveksling mellem de aktører, der arbejder med etnisk erhvervsfremme i Danmark i bred forstand, samt styrke adgangen til danske netværk. Etnisk Erhvervsfremme vil i endvidere formidle samarbejde og dialog mellem relevante myndigheder, fx SKAT og fødevaremyndighederne, og den enkelte nydanske iværksætter eller virksomhedsejer. Opsøgende vejledning og formidling af adgang til den etablerede vejledning og rådgivning. Medarbejderne i Etnisk Erhvervsfremme vil via en lokal indsats foretage opsøgende vejledning i indvandrermiljøer og kan i den forbindelse f.eks. have særlig fokus på nydanske kvindelige iværksættere. Vejledningen bør afklare problemer og informere eksisterende virksomheder og potentielle iværksættere om de mange muligheder i det offentlige erhvervsservicesystem samt i den private rådgiversektor. Etnisk Erhvervsfremme skal arbejde strategisk med finansiering til etniske iværksættere og virksomhedsejere, da tidligere undersøgelser peger på, at netop finansiering er en barriere dels for etablering af etniske virksomheder dels for større branchespredning I en række større byer har man erfaringer i opsøgende vejledning og rådgivning; disse viser, at den opsøgende metode giver gode resultater i forhold til etniske virksomheder i de traditionelle brancher. Den opsøgende vejledning og rådgivning vil også kunne suppleres med informationsarbejde i etniske miljøer. Det opsøgende arbejde er afgørende for at fremme, at nydanske iværksættere får tillid til og gør brug af hhv. det etablerede offentlige vejledningssystem samt privat rådgivning. Arbejdet skal således ske i samspil med/udgangspunkt i den eksisterende indsats. I nødvendigt omfang kan der indgås samarbejdsaftaler med lokale myndigheder, hvor bl.a. arbejds- og rollefordeling præciseres. Erfaringer fra fødevareområdet peger på, at det opsøgende arbejde endvidere kan højne kendskabet til relevant lovgivning. Etablere og drive netværk og mentorordninger. Etnisk Erhvervsfremme vil identificere og promovere rollemodeller samt etablere netværk og mentorordninger for nydanske iværksættere. Hensigten er både at fremme iværksætteri samt at sikre øget vækst og branchespredning. Også i denne sammenhæng bør der være særlig fokus på nydanske iværksætterkvinder. 3/6

4 4 Iværksætterkonkurrence. Årets nydanske iværksætter i Danmark. Eksempler på underkategorier: Årets mønsterbryder og Årets kvindelige nydanske iværksætter-ildsjæl. Sigtet er profilering af rollemodeller og at gøre nydanske iværksættere mere integreret og accepteret som en del af iværksættermiljøet. De præcise aktiviteter er beskrevet og nedfældet i en årlig resultatkontrakt mellem Integrationsministeriet og Etnisk Erhvervsfremme. Organisation Etnisk Erhvervsfremme etableres med en central enhed og en række lokale enheder. Den centrale enhed vil have til opgave at lede projektindsatsen, opsamle og koordinere videnopsamling/- spredning, netværk mv. samt i øvrigt at profilere og positionere indsatsen. Den centrale enheds ydelser stilles til rådighed for alle kommuner i landet. Den centrale enhed indlejres hos Væksthus Midtjylland med sin egen projektledelse samt egen identitet og brand. Udover projektlederen forventes den centrale enhed bemandet med et antal faglige medarbejdere samt adgang til administrativ support. De lokale enheder vil varetage den udførende indsats (primært vejledning og opsøgende indsats overfor nydanske iværksættere og virksomhedsejere). Antallet af lokale enheder under Etnisk Erhvervsfremme vil variere ift. lokale ønsker og behov. I første omgang og som grundlag for den videre implementering af projektet er der taget udgangspunkt i en model med lokale enheder i de kommuner/regioner med den tætteste koncentration af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samt enkeltmandsfirmaer ejet af etniske minoriteter: Københavns Kommune Århus Kommune Odense Kommune Vejle Kommune Aalborg Kommune Slagelse Kommune Fælles for ovennævnte gælder, at der lokalt er enten erfaringer med en eksisterende indsats overfor etnisk iværksætteri/virksomhedsudvikling, som kan danne platformen for den forøgede og koordinerede indsats via Etnisk Erhvervsfremme eller interesse for at iværksætte/forstærke indsatsen 4. Målet er således ikke at etablere nye lokale enheder, men at tage udgangspunkt i og booste den eksisterende indsats og give denne nye muligheder bl.a. via den fælles videnopsamling/-spredning, profilering og positionering samt økonomi, som netværket via Etnisk Erhvervsfremme repræsenterer. Konkret vil den centrale enhed og de lokale enheder blive knyttet sammen via resultatkontrakter, der præciserer resultatmål, indhold og økonomi mv. Der skal etableres en interaktiv webportal (på alle relevante sprog), hvor der både kan hentes nyttig information og foretages selvtests mv. samt opnås kontakt med det etablerede erhvervsservicesystem via 5 4 Den eksisterende lokale indsats målrettet etniske minoriteter ift. iværksætteri/virksomhedsudvikling varetages af Københavns Erhvervscenter, Nyvirk (i Århus Kommune), Erhvervsservice Odense og Vejle Erhvervsudvikling. 5 Erhvervs- og Byggestyrelsen og Væksthus Midtjylland samarbejder om at udvikle en digital rådgiverbørs (foreløbig arbejdstitel: rådgiverbørsen.dk), der vil lette overblikket og adgangen til privat rådgivning. Der vil være link til den digitale rådgiverbørs fra webportalen. 4/6

5 5 Etnisk Erhvervsfremme/projektet ledes af et partnerskab, der afspejler centrets finansiering og bevillingsgivere; der er nedsat en styregruppe formand for styregruppen er departementschef Claes Nilas, Integrationsministeriet. Der kan nedsættes et rådgivende forum (følgegruppe), f.eks. med organisationer, forskere og andre eksperter, som kan inspirere indsatsen i Etnisk Erhvervsfremme. Nye kommuner kan indgå i Etnisk Erhvervsfremme efter en årlig forhandling. Styregruppen for Etnisk Erhvervsfremme tager endeligt stilling til optagelse af nye kommuner med henblik på om nødvendigt at kunne justere indsatsen. Etnisk Erhvervsfremme etableres med et fireårigt sigte, dog gøres der status over centrets arbejde efter to år. Stillingen som projektleder: Opgaver Du skal varetage den overordnede projektledelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme (ansvarlig for såvel projektledelse og administration som økonomistyring af projektet); herunder ledelse af det centrale videncenter, hvor du i samarbejde med Væksthus Midtjyllands ledelse skal forestå rekrutteringen af øvrige medarbejdere. Du bliver desuden sekretær for styregruppen for Etnisk Erhvervsfremme Kvalifikationer Jobbet indebærer omfattende kontakt til en lang række samarbejdspartnere, servicering af styregruppen for Etnisk Erhvervsfremme samt administrativ styring af strategier, kontrakter og økonomiske bevillinger. Vi forventer derfor at du har: Ledelseserfaring gerne fra politisk styret organisation Relevant videregående uddannelse Indgående kendskab til muligheder og udfordringer ift. iværksætteri og virksomhedsdrift i Danmark for personer med anden etnisk baggrund Gerne kendskab til og erfaringer med offentlig erhvervsservice og/eller privat rådgivning Erfaring med EU-finansierede projekter vil være en fordel Omkring de personlige egenskaber vil det være en fordel, hvis du har en samarbejdsorienteret og netværkssøgende personlighed og i øvrigt er engageret, udadvendt og resultatsøgende og har evnen til at kunne gøre en forskel via de muligheder, som initiativet Etnisk Erhvervsfremme giver. Vi lægger således vægt på gode samarbejdsevner og samtidig, at du kan arbejde selvstændigt ift. at planlægge og prioritere dine ressourcer. Ansættelse Ansættelsen er tidsbegrænset, foreløbigt til 31. december Organisatorisk bliver du ansat i Væksthus Midtjyllands med reference til Væksthus Midtjyllands direktør. Yderligere oplysninger om Væksthus Midtjylland kan fås på Der må påregnes en del rejseaktivitet over hele landet. 5/6

6 6 Løn efter aftale. Arbejdssted Væksthus Midtjylland INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II Åbogade Århus N Ansøgningsfrist Fredag den 18. juni 2010, kl Der afholdes ansættelsessamtaler torsdag den 24. juni Tiltrædelse Snarest muligt Ansøgning Send din ansøgning samt bilag mærket Projektleder Etnisk Erhvervsfremme til Ansøgningen bør indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, referencer mv. Spørgsmål Såfremt der måtte være spørgsmål, så kan direktør Erik Krarup, Væksthus Midtjylland kontaktes på tlf /6

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT PÅ VEJ MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere