Medarbejderrepræsentant Gunner Møller M Mercantec Ejner Bank Andreasen M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderrepræsentant Gunner Møller M Mercantec Ejner Bank Andreasen M"

Transkript

1 Mødereferat Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: Tid: Sted: Dania Randers, Minervavej 63. M = stemmeberettigede medlemmer Deltagere: Bygholm Landbrugsskole Hans Werner Jacobsen Den jydske Haandværkerskole Henrik Øelund M Ingeniørhøjskolen i Århus Jan Erik Elgaard M Learnmark Horsens Hans A. Sørensen M Learnmark Horsens Hans Werner Jacobsen Medarbejderrepræsentant Gunner Møller M Mercantec Ejner Bank Andreasen M Rektor Lis Randa Skive Handelsskole Bill Pharsen M Skive Handelsskole Niels Yde M Skive Tekniske Skole Otto M. Jakobsen M Teknisk Skole Silkeborg John Staal Tradium John Jeppesen M Vicerektor Anders Graae Rasmussen Økonomichef Hanne Juul Afdelingschef, Dania Randers Susanne Dixen (deltog i punkt 1) Afbud Bygholm Landbrugsskole Kaj Aage Højgaard Den jydske Haandværkerskole Benny Yssing M Handelsskolen Silkeborg Torben Jessen M Medarbejderrepræsentant Pia Vendelbo M Mercantec Kirsten Holmgaard M Region/kommuner Mette Rohde Terp M Region/kommuner Anders G. Christensen M Skive Tekniske Skole Ann K. Østergaard M Tradium Tage Andersen M VIA University College Harald Mikkelsen M Viden Djurs Ole Svit M Handelsfagskolen i Odder Skanderborg-Odder Center for Udd. Teknisk Skole Silkeborg Viden Djurs Bente Stavad Søren Brandt Svend Skov Jensen Inge Didriksen Referent Inger Christensen

2 Bilag Vedlagt mødeindkaldelse: Bilag 1 Referat fra bestyrelsesmøde Bilag 2 Status på optag pr Bilag 3 Udkast til prækvalifikation af nye uddannelser Bilag 4 Aktuelt om økonomi Bilag 5 Rektors resultatlønskontrakt, opfyldelsesgrad for Bilag 6 Rektors resultatlønskontrakt, oplæg til ny kontrakt for Omtale af uddannelsesminister Morten Østergaards besøg i Skive Udleveret på mødet: Udkast til høringssvar vedr. lovimplementering af aftalen om erhvervsakademierne Adgangsgivende uddannelse på optagne studerende 1. Afdelingschef i Randers, Susanne Dixen præsenterer kort sig selv og fortæller om nogle af aktiviteterne og planerne i Randers 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde Bilag 1 4. Status på køb/leje af bygninger Lis Randa 5. Status på optag pr samt overgangsfrekvensanalyse Bilag 2-3/Lis Randa 6. Prækvalifikation af nye uddannelser Bilag 4/Lis Randa/Anders Deadline 1. oktober 2013 Graae Rasmussen Rektoratet fremlægger sin indstilling 7. Status på lektorbedømmelse m.m. Bilag 5/Anders G. Rasmussen 8. Status på udmøntning af OK13 Anders Graae Rasmussen 9. Aktuelt om økonomi Bilag 6/Hanne Juul 10. Ny erhvervsakademi lov og de foreløbige udmeldinger fra FIVU Lis Randa 11. Aktuelt nyt Lis Randa/John Jeppesen Møde i rektorkollegiet Møde i erhvervsakademiernes bestyrelsesforening 12. Rektors resultatlønskontrakt Opfyldelsesgrad for Oplæg til ny kontrakt for Bilag Eventuelt Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 2 af 8

3 Ad 1. Afdelingschef i Randers, Susanne Dixen præsenterer kort sig selv og fortæller om nogle af aktiviteterne og planerne i Randers Afdelingschef Susanne Dixen, Minervavej 63, Randers, præsenterede kort sig selv samt fortalte om en række aktuelle aktiviteter i Randers. Vi har samarbejde med Randers Kommune/REU på en række områder, heriblandt en innovationsevent med deltagelse af 200 studerende, der blev afholdt hos Randers FC. Den årligt tilbagevendende innovationsuge for studerende på Danias afdelinger foregår i år i uge 47. Her kan nævnes deltagelse af VIA studerende, Randers Fjord Center og virksomheder såsom Danfoss, Grundfos, SIF og BSV. Susanne Dixen oplistede afdelingens uddannelser samt fortalte om videncentret DATE, som har ansøgt om en række projekter, bl.a. en Ph.d. ansøgning, som netop er indsendt. Inden sommerferien 2014 flytter optometrist uddannelsen fra Vester Alle ud til Minervavej. Vi er OBS på at få flere tekniske uddannelser til Randers og har netop søgt om PB i Eksport og Teknologi. Ad 2. Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen og beklagede samtidig det ringe fremmøde. Formanden orienterede kort om, at der i løbet af foråret vil skulle dannes en ny bestyrelsessammensætning inden for rammerne af den nye akademilov. Herefter blev dagsordenen godkendt. Ad 3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde Der har ikke været indsigelse til referat af referatet blev formelt godkendt og underskrevet og vil herefter blive lagt ud på Danias hjemmeside. Ad 4. Status på køb/leje af bygninger Siden seneste bestyrelsesmøde er køb af Minervavej 63, Randers samt Arvikavej, Skive faldet på plads og skøderne er underskrevet. På Minervavej 63 er møbler og øvrigt inventar og udstyr indkøbt, og der er sket en større omrokering i huset. Vi mangler nu at indrette de fysiske rammer for Optometristerne en ombygning af lokalerne, der beløber sig til ca. kr. 3.2 mio. kr. På Arvikavej i Skive er alt inventar og udstyr købt med. Der skal opsættes brandvægge, som et krav fra brandmyndighederne. På afdelingen er der oprettet et open device lab, et experimentarium, der giver de studerende og virksomhederne i Skive adgang til det sidste nye inden for elektroniske devices til test og udvikling af elektroniske produkter. Open device lab er støttet økonomisk af Skive Kommune og er i fin tråd med ministerens innovationsstrategi. Uddannelsesminister Morten Østergaard deltog i åbningen den og blev præsenteret for muligheder og planer med dette lab, og fik samtidig lejlighed til mødes med studerende, medarbejdere og repræsentanter fra kommune og erhvervsliv. På Prinsens Alle i Viborg har vi indgået et supplerende lejemål med fire lokaler mere, og der er indkøbt inventar. På Bredhøjvej i Silkeborg er vi ved at indgå en femårig lejekontrakt pr til en billigere husleje, og vi planlægger køb af udstyr og inventar af handelsskolen. Der planlægges samtidig at indgå samarbejde omkring pedel, kantine og række øvrige faciliteter på afdelingen. Ad 5. Status på optag pr samt overgangsfrekvensanalyse Lis Randa fremviste og kommenterende opgørelse over optag pr. 5. september Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 3 af 8

4 Det er glædeligt at konstatere, at installatør uddannelsen i Hadsten er tilbage på sporet igen. Uddannelsen er mærket af, at den står over for en ændring i lovgivningen på autorisationsområdet. Der er en ny autorisationslov til høring i øjeblikket, der indebærer mulighed for deleautorisationer. Dette kan få indflydelse på udbuddet af installatøruddannelsen som fuldtidsstudium. Herefter fremviste og kommenterede Lis Randa uddannelsesområder, fordelt på tekniske, PB og merkantile uddannelser. Vi ser vi en pæn stigning i forhold til 2012, og vi kan konstatere, at de merkantile uddannelser fortsat fylder meget i forhold til de tekniske. Lis Randa fremviste udviklingen af de internationale studerende i forhold til de danske en stigning fra 2012 til 2013 på 24 %. Vi står over for ændrede taxameterregler i forbindelse med studentermobilitet. Ministeriet ønsker flere studerende på semesterophold i udlandet med merit, og har foreslået en incitamentsstruktur, hvor der kun udløses taxameter for de studerende, vi sender ud fra Danmark. De indgående studerende, (som læser et semester på Dania f.eks. via Erasmus), udløser derimod ikke taxameter. Af diagram over udviklingen i de enkelte afdelinger fremgår det, at især Grenaa har udviklet sig og har fordoblet sit optag. Skive og Silkeborg er støt voksende, og specielt Viborg viser en flot vækst. I Horsens har vi stor fokus på at styrke afdelingen med flere uddannelser, og dette er der taget højde for ved den kommende prækvalificeringsrunde. Den udleverede overgangsfrekvensanalyse, bilag 3, er et godt redskab i Danias arbejde med rekruttering af nye studerende. Her kan vi følge, hvor stort et optag Dania har fra de enkelte erhvervsskoler på Danias afdelinger, totalt set i år en stigning på 37 %. På spørgsmål fra Hans Werner Jacobsen om, hvorledes organisering af markedsføring og tiltag på de enkelte afdelinger kan have indflydelse på afdelingernes forskellige vækstrater, oplyste Anders Graae Rasmussen, at vi er i gang med en analyse af effekten af markedsføringstiltag på rekruttering til studiet. Anders Graae Rasmussen tilføjede, at Dania er OBS på at styrke vore afdelinger. De søjleansvarlige afdelingschefer er ansvarlige for at koordinere den lokale markedsføring, og gode koncepter er taget i anvendelse. Som eksempel kan nævnes Horsens afdelingen, hvor studerende fra akademiet orienterer og fortæller om uddannelsen på ungdomsuddannelserne i området. Lis Randa oplyste, at Danias kommunikations- og markedsføringsafdeling betjener afdelingerne på tværs, herunder udarbejdelse af alt markedsføringsmateriale og pressemeddelelser. Lis Randa uddelte oversigt over generelt optagelsesgrundlag, hvor også HF og STX fremgår. Det er et generelt problem for akademisektoren, at akademierne ikke er så kendte, og John Jeppesen oplyste, at man er opmærksom på det i bestyrelsesforeningen. John Jeppesen henviste til oversigten og så her et stort potentiale i optagelsesgrundlaget. Bestyrelsen var enig i, at vi har en opgave i at gøre Dania kendt, også for, hvad akademisektoren kan tilbyde af forskellige og mangeartede uddannelser med det formål, at bidrage aktivt til, at et større antal unge kan komme videre i uddannelsessystemet. Ad 6. Prækvalifikation af nye uddannelser Deadline 1. oktober 2013 Rektoratet fremlægger sin indstilling Lis Randa henviste til Danias retningslinjer for ansøgning om udbud og prækvalifikationer 2013/14, bilag 4, som var udleveret før mødet. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 4 af 8

5 Lis Randa oplistede de procedurer, chefgruppen har udarbejdet i forbindelse med seneste screeningsrunde. Vi opstillede en række kriterier for bæredygtige miljøer og nye udbud, og med afsæt heri udarbejdede hver afdelingschef en analyse af egen afdeling samt ønsker for udbud. Materialet er tilgængeligt på Danias intranet, Fronter, og med afsæt i dette materiale har chefgruppen drøftet og taget stilling til den endelige indstilling til prækvalificering 1. oktober. På spørgsmål herom oplyste Lis Randa om ændringerne i den nye lov om erhvervsakademier, som bl.a. indebærer, at erhvervsakademierne nu får fortrinsret til selvstændigt at udbyde tekniske og merkantile akademi- og professionsbachelor uddannelser. På professionshøjskolerne, og her specielt VIA, vil allerede eksisterende udbud af akademiuddannelser kunne videreføres efter de allerede givne udbudsgodkendelser, men professionshøjskolerne kan kun blive godkendt til udbud af nye tekniske og merkantile uddannelser, hvis det eller de erhvervsakademier, der er i dækningsområdet, ikke kan varetage opgaven. På tilsvarende vis vil professionshøjskolerne have fortrinsret til sundheds- og velfærds PB uddannelser. Her vil Dania bevare sit hidtidige udbud af optometrist uddannelsen. Ad 7. Status på lektorbedømmelse m.m. Anders Graae Rasmussen henviste til det udsendte informationsmateriale, bilag 5 og orienterede kort om de nye ansættelsesvilkår for undervisere i forhold til lektorbedømmelse. Nyansatte undervisere, som er fastansat efter 1. august skal senest tre måneder efter ansættelsen have præsenteret en adjunktplan. Øvrige undervisere kan vælge at lade sig lektorbedømme uden forudgående ansættelse som adjunkt i en fast track ordning. Anders Graae Rasmussen deltager i møder med de øvrige erhvervsakademier, hvor vejledning i lektorbedømmelse koordineres i udvalg under Danske Erhvervsakademier. Der sker ligeledes en koordinering af kompetencekravene med formændene for bedømmelsesudvalgene. Der udsendes informationsmateriale til underviserne, straks der er klare retningslinjer. Ad 8. Status på udmøntning af OK13 Der er i samarbejde med Danias TR fastlagt principper for tidsregistrering, og vi forventer snarest at indgå iværksættelsesaftale vedr. plustid med TR. Merarbejde skal være pålagt og være kontrollabelt og kan kun opgøres en gang årligt. Anders Graae Rasmussen fremhævede etablering af et OK13 ledelsesnetværk på tværs af akademierne, og som fungerer godt. Gunner Møller oplyste, at der i TR gruppen holdes månedlige møder om de nye tidsregistreringsregler, hvor også overarbejde diskuteres. Anders Graae Rasmussen tilføjede, at vi skal finde frem til en rimelig tidsanvendelse, og at der er fuld åbenhed i forhold til ressourcer. Ad 9. Aktuelt om økonomi Hanne Juul fremviste regnskab 2012 i en benchmark oversigt med de øvrige erhvervsakademier. Oversigten viser erhvervsakademiernes totale omsætning på ca. 1,5 milliard kr. Her ligger Dania lidt under midten med en omsætning på 109 mio. kr. Hanne Juul præsenterede og gennemgik Danias regnskab for 1. halvår 2013, der udviser en positiv afvigelse i forhold til budgettet på i alt 1,6 mio. kr. Forskellen mellem den realiserede og budgetterede om- Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 5 af 8

6 sætning på 9,6 mio. kr. skyldes primært, at vi har haft flere indtægter fra AU, jobcentrene og kommuner (akutjobs). Personale omkostninger ligger lidt højere end budgetteret, hvilket skyldes, at vores overtidsudbetaling har været større end budgetlagt, og også på AU undervisning har vi haft øgede omkostninger. Driftsomkostninger, afskrivninger samt finansielle omkostninger er stort set som budgetlagt. Danias likviditet ligger i 1. halvår foran budgettet med ca. 3 mio. kr. Likviditeten vil ændre sig i 2. halvår, hvor omkostninger til inventar og køb af bygninger samt dispositionsbegrænsninger får indvirkning på likviditeten. Vi afventer at optage lån i ejendommen i Skive på i alt 8 mio. kr. for at udnytte Danias gode likviditet. Hans Werner Jacobsen efterlyste en finansiel strategi for, hvordan Danias likviditet bliver disponeret. Bestyrelsen tilsluttede sig dette og bad om en oversigt til et af de næstkommende bestyrelsesmøder. Hanne Juul fremviste og gennemgik det reviderede budget Vi har indarbejdet de øgede driftsomkostninger og indregnet dispositionsbegrænsninger i det reviderede budget, som viser et resultat på 3 mio. kr. mod oprindeligt 2,4 mio. kr. Budget 2014 er under opstart, og Hanne Juul fremviste oversigt over reduktion i takster i årene Reduktionerne vil koste Dania ca. 1,5 mio. kr., men vi hjælpes til gengæld af vækst på holdene. Budget 2014 vil blive præsenteret for bestyrelsen på mødet i december. De indgåede aftaler med Tradium vedr. administration af løn, HR, økonomi og reception ophører pr , og som følge af de nye stillingsstrukturer og overgang til nyt ministerium, har Dania valgt selv at varetage områderne. Der er lavet beregninger for den nye organisering af økonomiafdelingen, der viser en besparelse i forhold til den udliciterede model. John Jeppesen tilføjede, at ansættelserne indebærer en billigere og mere formålsbestemt ydelse for Danias økonomiafdeling, set i lyset af den ændrede lovgivning for erhvervsakademierne. Samtidig pointerede formanden, at bestyrelsen ser det som et succesmål, at EA Dania fremover vil være i stand til at operere med en lavere -væsentligt lavere - omkostningsgrad til løn og administration end sammenlignelige uddannelsesinstitutioner. Bestyrelsen godkendte herefter halvårsregnskab 2013 samt det reviderede budget Ad 10. Ny erhvervsakademi lov og de foreløbige udmeldinger fra FIVU Lis Randa orienterede om hovedtendenserne i den ny Erhvervsakademi lov, som har høringsfrist den , og som fremlægges i Folketinget i november. Loven indebærer, at erhvervsakademierne skal have nye bestyrelser med ikrafttræden Her er der sat krav om en øvre og nedre grænse i antallet af bestyrelsesmedlemmer (9-13), og med en fortsat repræsentation af medarbejdere og studerende. Det er ikke længere et krav, at erhvervsakademierne og professionshøjskolerne skal være repræsenteret i hinandens bestyrelser. Så snart loven er behandlet i november, vil Danias formand nedsætte et vedtægtsudvalg, der skal komme med oplæg til Danias fremtidige bestyrelsessammensætning. Erhvervsakademierne er især tilfredse med, at de nu har fortrinsret til udbud af de tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser, og at der ikke længere kræves partnerskabsaftaler med en professionshøjskole i forhold til udbud af tekniske/merkantile professionsbachelor uddannelser. De nye regler om ændring af uddannelsesudvalgene giver erhvervsakademierne store frihedsgrader omkring sammensætning og størrelse af uddannelsesudvalgene, og vi kan selv beslutte, hvor mange med- Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 6 af 8

7 lemmer, der skal være i udvalgene. Ad 11. Aktuelt nyt Møde i rektorkollegiet Møde i erhvervsakademiernes bestyrelsesforening Ministerbesøg i Skive Den var der møde i rektorkollegiet, moderniseringsstyrelsen og FIVU. Der var stor fokus på OK13, og den nye lov om erhvervsakademier var også på dagsordenen. Der var erfaringsudveksling, akademierne imellem, og også forskellige registreringsmodeller for arbejdstid blev diskuteret. Ministerbesøg i Skive se under pkt. 4 samt den udsendte omtale af besøget. Ad 12. Rektors resultatlønskontrakt Opfyldelsesgrad for Oplæg til ny kontrakt for Formanden har underskrevet rektors resultatlønskontrakt for Fremlagt og vedlagt som bilag 7 er oplæg til resultatlønskontrakt med konkrete lovmæssige mål. Formanden havde en ændring på side 1, hvor overskriften Minimering af frafald omskrives til Kvalificering af frafald. Bestyrelsen godkendte resultatlønskontrakten med den fremlagte ændring. Ad 13. Eventuelt Intet. Godkendt af bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania : John Jeppesen Anders G. Christensen Tage Andersen Hans A. Sørensen Benny Yssing Henrik Øelund Jan Erik Elgaard Harald Mikkelsen Mette Rohde Terp Ejner Bank Andreasen Kirsten Holmgaard Otto M. Jakobsen Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 7 af 8

8 Bill Pharsen Niels Yde Ann K. Østergaard Ole Svit Torben Jessen Pia Vendelbo Gunner Møller Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 8 af 8

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Statusafrapportering

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Regnskab Anvendt

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 nes historie... 6 nes selvstændighed i 2013... 8 Danske s organisering... 10 Udviklingsrådet for erhvervsakademisektoren...

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Referat. Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost

Referat. Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost Referat Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost I mødelokalet ved direktørens kontor Medlemmer Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 12. december 2012 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013)

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013) Side 1 af 7 REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013) Møde: Indkaldt af: Tid og Sted: Deltagere: Udsendt til: Afbud: EASJ Bestyrelsesmøde nr.26 Formand Tim Christensen Erhvervsakademi Sjælland,

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside)

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødedato: Torsdag den 19. december 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere