Denne vejledning er udarbejdet af Force Technology for Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne vejledning er udarbejdet af Force Technology for Erhvervs- og Byggestyrelsen."

Transkript

1 Vejledning for måling af PCB i indeklimaet 1. udgave, november 2010 Baggrund for vejledningen Denne vejledning er udarbejdet af Force Technology for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Formålet med denne vejledning er at beskrive, hvordan måling af PCB i indeluften bør foretages, når bygningsejer ønsker at sammenligne PCB niveauet i indeluften med sundhedsmyndighedernes aktionsværdier. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af danske og udenlandske erfaringer. Målemetoden følger retningslinjerne i de tyske og internationale standarder VDI 4300, VDI 2466 og EN/ISO , hvor det er muligt. Dette gælder såvel ved planlægningen som ved prøvetagning og analyse. Metoden indebærer, at man benytter aktiv sampling med pumpe og med et filter til opsamling af PCB bundet til partikler fulgt af et rør med adsorberende materiale til at tilbageholde mere flygtige PCB er. Sundhedsstyrelsens aktionsværdier Sundhedsstyrelsen har fastlagt følgende to aktionsniveauer for PCB i indeluft: Niveauer over ng PCB/m 3 luft indebærer, at der skal gribes ind uden unødig forsinkelse. Niveauer i intervallet ng PCB/m 3 luft indebærer, at der på sigt skal gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng/m 3. Ydermere oplyser Sundhedsstyrelsen, at der på grundlag af de målte værdier kan foretages en yderligere risikovurdering, baseret på opholdstid, eksponeringsforhold og eksponerede personer mv. i de konkrete sager. For yderligere vejledning herom henvises til sundhedsmyndighederne. Sundhedsstyrelsens aktionsværdier bygger på 24 timers eksponering i alle ugens 7 dage hele året. For yderligere information om aktionsværdierne, kan henvises til Sundhedstyrelsen og det tværministerielle faktaark om PCB. Faktaarket kan bl.a. findes på 1

2 Planlægning af PCB målinger i indeklimaet Planlægning af PCB-målinger i indeluften med aktiv prøveopsamling ved hjælp af luftpumpe er beskrevet i standarden DS/EN/ISO : 2008, 1 som grundlæggende foreskriver de samme retningslinjer som VDI 4300, Blatt 2. 2 Desuden følges Arbejdstilsynets At-Vejledning, Stoffer og materialer C.O.1. vedrørende lufthastighed i luftindtaget. Udgangspunktet for denne vejledning er så vidt muligt at følge retningslinjerne i disse standarder/vejledning. Det er specielt vigtigt med den rette placering af prøvetagningsudstyret i de udvalgte lokaler samt at fastlægge relevant måleperiode og prøvevolumen/flow. Prøvevolumen og opsamlingsperiode fastlægges under hensyntagen til målingens formål og analysens detektionsgrænse, så der opsamles tilstrækkeligt materiale til en sikker PCB-bestemmelse i forhold til Sundhedsstyrelsens aktionsværdier eller det forventede koncentrationsniveau. Man skal sikre sig, at prøvetagningsvolumen er tilstrækkelig stort til at sikre, at den resulterende detektionsgrænse er tilstrækkelig lav og normalt ikke over 1 ng/m 3 for de enkelte PCB-congenere. Dette vil ikke være noget problem at overkomme, da der er metoder, som med nødvendig nøjagtighed kan bestemme baggrundskoncentrationer på <1 50 pg PCB/m 3. Alle forhold skal dokumenteres i målejournal. Et eksempel findes i Bilag 1. Der opnås større sikkerhed for valide resultater, hvis der foretages blindprøver, parallelle målinger, sammenlignende målinger i et ikke-forurenet rum (hvis dette er kendt) af samme type og i samme område, samt evt. enudendørsmåling. Disse ekstra målinger bør, under hensyntagen til økonomien især foretages, hvis datagrundlaget i øvrigt er begrænset eller mangelfuldt. Fastlæggelse af målesteder For undersøgelser under normale betingelser fastlægges målesteder med udgangspunkt i en vurdering af PCB-kilderne i de pågældende lokaler. Målestedet bør placeres centralt i en højde på 1,0 1,5 meter over gulv, og i en afstand af mindst 1 meter fra væggen. Temperatur og luftskifte Indeklimaforholdene, herunder temperatur, ventilationsforhold, rengøring og lignende, under målingen bør så vidt muligt være som ved normal anvendelse af lokalet. De vigtigste forhold, der kan indvirke på PCB koncentrationen i indeklimaet, er ud over den fysiske aktivitet temperaturen og luftskiftet og i mindre udstrækning luftfugtigheden i rummet. Temperaturen i et lokale har afgørende indflydelse på PCB indholdet i 1 DS/EN ISO : Indendørsluft Del 12: Prøvetagningsstrategi for polychlorinerede biphenyler (PCB), polychlorinerede dibenzofuraner (PCDF) og polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH). 2 VDI 4300 Blatt 2 (1997). Indoor- Air pollution measurement - Measurement strategy for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and polychlorinated biphenyls (PCBs). 2

3 indeluften, idet afgivelsen af PCB fra PCB-holdige materialer vil øges med stigende temperatur, og koncentrationen af PCB i luften vil derfor øges med stigende temperatur. Det kan være relevant at udføre en vurdering eller måling af luftskiftet under måling af PCB i indeklimaet, så der opnås viden, om luftskiftet var særligt lavt eller særligt højt under målingen. Luftskiftemålinger med sporgasser udføres typisk som beskrevet i VDI 4300 Part 7 og DS/EN/ISO Selvom luftskiftemåling ikke indgår i undersøgelsen i den konkrete bygning, bør det ved planlægningen vurderes, om man evt. kan konstatere målingens repræsentativitet ud fra andre parametre. Dette kan for eksempel være dokumentation af: Om døre og vinduer har været lukkede under målingen; Om friskluftventiler og aftræk har været åbne under målingen; Om rummet er blevet benyttet som anvist og i overensstemmelse med målingens formål; Udeluftens temperatur, da differensen mellem ude- og indetemperaturen kan øge luftskiftet væsentligt; Vindhastighed og retning, idet øget vindtryk kan øge luftskiftet; Solindfald, idet øget opvarmning i lokaler med PCB kontaminering kan øge afgivelsen/koncentrationen af PCB til indeluften. Disse parametre bør altid noteres for måleperioden og er medtaget i forslaget til måleprotokol for PCB målinger i Bilag 1. Metode for prøveopsamling Aktiv prøvetagning nødvendiggør opstilling af luftpumper, som normalt kræver adgang til elektricitet. Der findes dog også pumper, der kører på batteri. Man skal desuden tage højde for, at pumperne kan afgive støj, som kan virke forstyrrende. Afhængigt af den tid, der er til rådighed og den luftmængde, der behøves, kan man anvende low-volume eller high-volume pumper. PCB findes både på partikler og i gasfase, og derfor foretages prøveopsamling af PCB bundet til partikler på et planfilter, og PCB på gasfase opsamles efterfølgende i et sorbentmateriale af polyurethan skum (PUF), Amberlite XAD-2 resin eller en kombination af disse materialer. Der findes glasrør med et simpelt filter og sorbentmateriale sammenbygget, som ofte bruges til orienterende undersøgelser. 3 DS/EN ISO :2000. Thermal insulation in buildings Determination of air exchange in buildings Tracer gas dilution method. 3

4 Luftmængde og gennemstrømshastighed (flow) EN/ISO og VDI 4300/2 foreskriver, at det samlede prøvevolumen ikke må overstige 5-10 % af det pågældende lokales rumfang. Prøvetagningen i henhold til VDI 2464 gennemføres med et prøvetagningsflow på ca L/time og et prøvevolumen på liter luft, der opsamles over 2-4 timer. Det aktuelle flow skal underkastes en nærmere specificeret kontrol, og udstyret skal testes for lækage før hver måling. Lufthastigheden i luftindtaget skal være ca. 1,25 m/s. Ved PCB undersøgelser af indeluft, hvor der er en mistanke om kontaminering, kan det være tilstrækkeligt med et prøvevolumen på liter opsamlet ved en flowhastighed på 1-2 L/min over 4-16 timer. Fordelen ved at benytte et lavere flow er, at man kan benytte simplere, billigere og mindre støjende udstyr. Prøveoptagning over et døgn kan være praktisk for målefirmaet og anvendes ofte, men denne metode kan kun anvendes, hvis rummet under prøveoptagningen bruges som sædvanligt. Kemisk analyse Kemisk analyse af PCB i indeluft består af flere trin fra ekstraktion af de optagne prøver (filter og sorbent materiale), tilsætning af indre standarder, oprensning, adskillelse, bestemmelse og kvantificering. En procedure for analyse for PCB i indeluft findes beskrevet i VDI 2464 Part 1 for måling af de 6 PCB er PCB28, 52, 101, 138, 153 og 180 (PCB 6 ). PCB-118 er ikke med i VDI metoden, men det er normalt intet større besvær at bestemme flere end de ovennævnte 6 PCB congenere. Analyse og kvantificering af PCB118 foregår på samme måde som for de andre 6 PCB er. De ekstraherede PCB congenere adskilles, identificeres og koncentrationen bestemmes med kombineret gaschromatografi og massespektrometri (GC/MS). Alternativt kan anvendes flerkolonne gaschromatografi med electron capture detector (GC-ECD). Metode til kvantificering af udvalgte PCB congenere Der findes teoretisk 209 PCB congenere, og de kommercielle PCB præparater indeholder omkring 100 forskellige congenere, men kun en snes stykker af de mest flygtige vil normalt kunne måles i indeluften. Ifølge tyske standard VDI 2464 skal kun de 6 indikator PCB er: PCB 28, 52, 101, 138, 153 og 180 (PCB 6 ) bestemmes og kvantificeres. Summen af koncentrationen af hver af disse 6 udvalgte PCB congenere ganges derefter med 5 for at få hvad der skulle svare til den totale mængde PCB. 4 4 Reference 13 i VDI 2464: LAGA Merkblatt 8376: Reinigung und Entsorgung von Transformatoren mit PCB-haltiger oder PCBkontaminierter mineralölhaltiger oder synthetischer Isolierflüssigkeit. Stand Mai 1995 Hsrg: Ländarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) MuA Lfg 6/98. 4

5 Denne metode svarer til den, der er brugt i de fleste undersøgelser i Tyskland af PCB i indeluften, og som de fastsatte tyske aktionsværdier refererer til, og som Sundhedsstyrelsens udmeldte aktionsværdier er baseret på. I undersøgelser fra Sverige og Danmark har man normalt yderligere bestemt PCB 118, som er en af de dioxinlignende PCB er. Udenlandske undersøgelser har vist, at forekomst af PCB-congener 118 er en god indikator for den samlede TEQ-værdi af de dioxinlignende congenere. Det anbefales derfor at medtage PCB-118, og total-pcb kan beregnes ved at gange PCB 7 med samme faktor på 5, som anvendes til beregningen ud fra PCB 6. Forskellen i resultatet af PCB 6 og PCB 7 er normalt meget lille, da den medtagne PCB 118 normalt findes i meget lavere koncentration end de øvrige, der måles på. Derfor vil dette normalt ikke rykke synderligt ved beregningen af den samlede PCB koncentration. Usikkerheder Der er generelt betydelige usikkerheder forbundet med målinger og analyse af PCB i luft. Alene usikkerheden på den kemiske analyse af PCB kan være mere end ±30 %. Dertil kommer usikkerhederne ved omregning til den totale mængde PCB. Ifølge tyske eksperter er usikkerheden ved en enkelt måling af PCB i luft i forhold til årsmiddel 50 % ved 300 ng PCB/m 3 og 30 % ved 3000 ng PCB/m 3, fordi forholdene ændrer sig under tiden over året. 5 Hvis der udføres flere ensartede målinger samme dag og samme sted reduceres usikkerheden på gennemsnittet. De tyske aktionsværdier er baseret på årsmiddel værdier. Da der normalt foretages enkeltmålinger, når PCB undersøges i indeluft, må man regne med en usikkerhed på ±50 %. Den lave aktionsværdi vil i så fald for enkeltmålinger svare til et koncentrationsinterval på fra ng PCB/m 3. Rapportering og kvalitetssikring Til prøvetagning og analyse bør benyttes et målefirma/laboratorium, der har et kvalitetssikringssystem i henhold til EN/ISO og har erfaring med måling af PCB i indeluft. 5 Personlig oplysning fra Birger Heinzow, Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit des Landes Schleswig-Holstein, Kiel. 5

6 Bilag 1: Forslag til måleprotokol og måleskema for måling af PCB i danske boliger. Protokol for måling af PCB i indeluft Hovedskema (udfyldes for hver bygning/beboelse) Adresse Lokaler hvor der skal måles: Rum id.: Rum id.: Rum id.: Antal etager i bygningen: Bygningens opførelsesår: Evt. år for renovering eller PCB sanering: Er der konstateret forekomst af PCB-holdige materialer? Eller mistanke? Følgende skitser vedlægges (benyt målested nr. til angivelse af målested): 1. Planskitse af aktuelle rum og etage med mulige kilder og målesteder 2. Planskitse af ejendommen med angivelse af målestedets placering, samt målested for evt. udeluftmåling Lokalerne benyttes til: 1. Beboelse ja nej 2. Kontor ja nej 3. Industri ja nej 4. Andet ja nej Er der målt PCB på dette målested tidligere? Hvis ja, hvornår og af hvem? Omstændigheder og måleresultater? 6

7 Betingelser under målingen følgende skal så vidt muligt være udfyldt: 1. Lokalerne har op til målingen været anvendt som normalt ja nej 2. Vinduer og døre lukkede om natten inden målingens start (min. 8 timer inden måling)? ja nej 3. Lokalerne henstår med lukkede døre og vinduer under målingen, og der er ingen personer i lokalerne under målingen? ja nej Beskrivelse af eventuelle afvigelser: Solindfald forekommer under målingen? ja nej Det bør noteres om hvilken retning vinduerne vender mod (SØ, S, SV, V, osv.): Rumtemperatur og luftfugtighed ved start af måling: Rumtemperatur og luftfugtighed ved slut af måling: Dato: Måleansvarlig: Meteorologiske forhold under målingen indhentes efterfølgende fra 7

8 Måleskema for måling af PCB i indeluft Dato Prøve nr. Prøve type Navn på måleansvarlige Rum id.: Adresse Rumtype, rumareal og rumfang Placering i rum (beskriv, foto) Højde over gulv Reference nr. på skitse Pumpe type og kalibreringstidspunkt Pumpe nr. Dato START Kl. Tæller (m³) 8

9 T rum C T pumpe C Dato SLUT Kl. Tæller (m³) T rum C T pumpe C HUSK FOTO af målesteder 9

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Dansk standard DSF 3033 Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Classification of the quality of the indoor climate in residential houses, schools,

Læs mere

Radon. og boligen. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik

Radon. og boligen. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Radon og boligen Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Indhold Forord... 3 Hvorfor bekymre sig om radon?... 4 Hvad er radon?... 6 Radon kan give lungekræft... 6 Hvordan kommer radon ind i

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.8 Miljøfarlige stoffer i havvand Britta Pedersen Ingela Dahllöf Martin M. Larsen Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

AMI DOKUMENTATION 5. Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner

AMI DOKUMENTATION 5. Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner AMI DOKUMENTATION 5 Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner AMI DOKUMENTATION 5 Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner Jan Kildesø Arbejdsmiljøinstituttet

Læs mere

Hånd-arm vibrationer. Vejledning om hånd-arm vibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Hånd-arm vibrationer. Vejledning om hånd-arm vibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Hånd-arm vibrationer Vejledning om hånd-arm vibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede

Læs mere

SBi 2011:17. Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger

SBi 2011:17. Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger SBi 2011:17 Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger Klimaskærmens tæthed i kontor- og undervisningsbygninger Niels C. Bergsøe Niels H. Radisch Jürgen Nickel Jørn Treldal Erik W. Bundesen

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

Evaluering af overfladetemperaturkrav i bygningsreglementet

Evaluering af overfladetemperaturkrav i bygningsreglementet Evaluering af overfladetemperaturkrav i bygningsreglementet København, 11. august 2014 Jørgen M. Schultz Steensen & Varming ApS joergen.schultz@steensenvarming.com Henrik Sørensen henrik-innovation ApS

Læs mere

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vejledning om helkropsvibrationer Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets

Læs mere

Vejledning. Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling.

Vejledning. Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. M a g n e t fel t e r o g h ø j s p æ n d i n g s a n l æ g Vejledning Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000 VKI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax:

Læs mere

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION Analyserapport Maj 2013 Projektnummer: 740 Version: 3, 30. maj 2013 Udarbejdet af: Simon Juul Nielsen, Carsten Tonn-Petersen Udarbejdet for:energistyrelsen

Læs mere

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PCB sanering Brøndby Strand Sendt til: Tranemosegård T13 v/ administrator Bo-Vest Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) Afdeling 8 v/ administrator FA09 Brøndby Almennyttige

Læs mere

Optimering af ventilationsanlæg

Optimering af ventilationsanlæg Optimering af ventilationsanlæg Aktiv Centret - Herning Benjamin Hestehave V08709 15. Marts - 2013 Aarhus Maskinmesterskole ~ 0 ~ Projekttitel: Projekttype: Praktikvirksomhed: Uddannelse: Optimering af

Læs mere

Indeklimaklassificering

Indeklimaklassificering Indeklimaklassificering Firkanten I 1, 2630 Taastrup Konsulent Lasse Michaelsen / BK Consult / 19.09.2011 1 af 14 Beskrivelse af ejendommen Gadenavn Firkanten I 1 Postnr. og by 2630 Taastrup Kommune Høje

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere