3. TABELLER OG DIAGRAMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. TABELLER OG DIAGRAMMER"

Transkript

1 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus Kommune. Disse oplysninger er fordelt efter forskellige sammenstillinger af baggrundsvariablerne: alder, køn, civilstand, statsborgerskab, herkomst, varighed af bopæl i Århus Kommune, modtagelse af sociale ydelser - kontanthjælp og førtidspension - samt afstemningssted/valgdistrikt. 3.1 Valgdeltagelsen fordelt efter alder og køn Tabel 1 viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget fordelt efter alder og køn. Som det ses af tabel 1 og figur 1, var valgdeltagelsen lavest blandt de yngste og ældste aldersgrupper. Af de 8 aldersgrupper i tabel 1 havde de stemmeberettigede på år og derover den klart laveste stemmeprocent på 52,3. Dernæst følger de årige - førstegangsvælgere ved et kommunalvalg - med 61, pct. og de årige med 62,6 pct. De 3-39 åriges stemmeprocent var på 66,9, mens de øvrige aldersgruppers stemmeprocenter lå mellem 76,4 og 82,3. Tabel 1. Antal stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune fordelt efter alder og køn. Mænd Kvinder I alt Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemmestemme- afgivne procent stemme- afgivne procent stemme- afgivne procent beretti- stemmer beretti- stemmer beretti- stemmer gede gede gede år , , , år , , , år , , ,9-49 år , , , år , , ,2-69 år , , , år , , ,4 år , , ,3 I alt , , ,7 Der var, som det fremgår af tabel 1, samlet set ingen forskel på valgdeltagelsen for mænd og kvinder. De to grupper havde totalt den samme stemmeprocent: 7,7. Inden for de enkelte aldersgrupper var der dog en mere eller mindre udtalt forskel på de to køns valgdeltagelse. Størst var forskellen for de ældste ( år og derover), hvor stemmeprocenten for mænd var 64,6, mens den kun var 47,3 for kvinder. Næststørst var forskellen for de 7-79 årige, hvor stemmeprocenterne for mænd og kvinder var 81,5 hhv. 72,9. For de øvrige aldersgrupper var forskellen mindre end 4,6 procentpoint.

2 For hver af de 4 yngste aldersgrupper (18-21, 22-29, 3-39 og -49 årige) var kvindernes stemmeprocent større end mændenes, mens det var lige omvendt for de ældste aldersgrupper (5-59, -69, 7-79 årige samt årige og derover). Figur 1. erne ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune for forskellige aldersgrupper. 61, 62,6 66,9 77,4,2 82,3 76,4 52, år år 3-39 år -49 år 5-59 år -69 år 7-79 år år Valgdeltagelsen fordelt efter civilstand og køn Betragtes valgdeltagelsen fordelt efter civilstand (se tabel 2), ses at gifte stemmeberettigede skiller sig ud ved at have en klart højere stemmeprocent,,, end ugifte, fraskilte og enker/ enkemænd, der havde stemmeprocenter på hhv. 63,9, 63,5 og 64,2. Tabel 2. Antal stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune fordelt efter civilstand og køn. Mænd Kvinder I alt Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemmestemme- afgivne procent stemme- afgivne procent stemme- afgivne procent beretti- stemmer beretti- stemmer beretti- stemmer gede gede gede Gifte 1) , , , Ugifte , , ,9 Fraskilte , , ,5 Enkestand , , ,2 I alt , , ,7 1) Inkl. separerede. Den eneste markante forskel på mænds og kvinders valgdeltagelse findes inden for gruppen af enker/enkemænd, hvor stemmeprocenten for enkemænd var 72,2, mens den for enker kun

3 var 62,2. Eftersom hovedparten af enker/enkemænd tilhører de ældste aldersgrupper, stemmer denne forskel meget godt overens med, som det fremgår af tabel 1, at de ældste mænds valgdeltagelse var betydelig højere end de ældste kvinders. 3.3 Valgdeltagelsen fordelt efter statsborgerskab og køn Af tabel 3, som viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen fordelt efter statsbor- Tabel 3. Antal stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab og køn. Statsborgerskab Mænd Kvinder I alt Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemmestemme- afgivne procent stemme- afgivne procent stemme- afgivne procent beretti- stemmer beretti- stemmer beretti- stemmer gede gede gede Danmark , , ,8 Øvrige Norden: Finland , , ,6 Island , , ,4 Norge , , ,3 Sverige , , ,2 Øvrige Norden i alt , , ,5 EU (ekskl. Norden) og Nordamerika: Belgien... 8, , ,2 Frankrig , , ,8 Holland , , ,9 Irland ,1 22 9, ,9 Italien , , ,4 Portugal , , ,8 Spanien , , ,4 Storbritannien , , ,5 Tyskland , , ,6 Øvrige EU-lande , , ,7 Canada , , ,1 USA , , ,9 EU (ekskl. Norden) og Nordamerika i alt , , ,3 3. lande: Polen , , ,2 Schweiz , , ,4 Tyrkiet , , ,7 Ethiopien , , ,9 Marokko , , ,3 Somalia , , , Afghanistan , , ,8 Irak , , ,5 Iran , , ,9 Kina , , ,7 Libanon , , ,8 Sri Lanka , , ,6 Syrien , , ,1 Thailand , , ,5 Vietnam , , ,4 Statsløse , , ,3 Øvrige 3. lande , , ,7 3. lande i alt , , ,1 I alt , , ,7 Anm.: De specifikt nævnte lande er de lande, som havde de største antal stemmeberettigede statsborgere ved kommunalvalget

4 gerskab og køn, ses, at af de i alt stemmeberettigede ved kommunalvalget var de danske statsborgere. Af disse afgav de deres stemme svarende til en stemmeprocent blandt de danske statsborgere på 71,8. Der var stemmeberettigede udenlandske statsborgere ved kommunalvalget, hvoraf de 5. afgav deres stemme svarende til en stemmeprocent blandt de stemmeberettigede udenlandske statsborgere på 48,5. Valgdeltagelsen var således markant lavere blandt de stemmeberettigede udenlandske statsborgere end blandt de danske statsborgere. De lande, som specifikt er nævnt i tabel 3, er de lande, som havde de største antal stemmeberettigede statsborgere ved kommunalvalget. Ud over Danmark skiller specielt ét af disse sig ud, nemlig Tyrkiet. Af de forskellige nationale grupper af stemmeberettigede med udenlandsk statsborgerskab udgjorde de tyrkiske statsborgere den største med personer. Valgdeltagelsen for de stemmeberettigede tyrkiske statsborgere var også meget høj. Med en stemmeprocent på 73,7 endda knap 2 procentpoint højere end de danske statsborgeres. De stemmeberettigede statsborgere fra Tyrkiet er således den gruppe af de specifikt nævnte i tabel 3, som havde den højeste valgdeltagelse. En oversigt over stemmeprocenterne for de 12 nationaliteter (inkl. Danmark), som havde de største antal stemmeberettigede statsborgere ved kommunalvalget, findes i figur 2. Figur 2. erne ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune for udvalgte nationaliteters statsborgere. 71,8 73,7 56,6 54, 53,2 47,5 46,3 46,3 44,5 42,4,9 32,8 Danmark Tyrkiet Tyskland Somalia Sverige Storbrit. Norge Statsløse Irak Vietnam Iran Libanon Anm.: De udvalgte nationaliteter er dem, som havde de største antal stemmeberettigede statsborgere ved kommunalvalget. Blandt nationaliteterne nævnt i figur 2, dvs. Danmark samt de 11 største nationaliteter hvad angår antal stemmeberettigede statsborgere, er der kun to, nemlig statsløse og somaliere, der havde en markant forskel på mænds og kvinders valgdeltagelse. Blandt statsløse var mænds og kvinders stemmeprocenter hhv. 51,8 og,9, mens de blandt somaliere var hhv. 59,8 og 46,9. (Tabel 3.) Af tabel 3 og figur 3 ses, at stemmeprocenten for de stemmeberettigede statsborgere fra de nordiske lande (ekskl. Danmark), der udgjorde 1.4 personer, samlet var 44,5, at de stemmeberettigede statsborgere fra EU-landene (ekskl. Norden) og Nordamerika (Canada og USA), der udgjorde personer, under ét havde en stemmeprocent på 46,3, og at

5 stemmeprocenten for de stemmeberettigede statsborgere fra de øvrige lande, de såkaldte 3. lande eller flygtninge/indvandrerlande, der udgjorde personer, samlet var 5,1. Figur 3. erne ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune for udvalgte landegruppers statsborgere. 71,8 44,5 46,3 5,1 Danmark Øvrige Norden EU (ekskl. Norden) og Nordamerika 3. lande 3.4 Valgdeltagelsen fordelt efter herkomst og køn Tabel 4 viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen fordelt efter herkomst og køn. Begrebet herkomst er forklaret nærmere i bilag 1, men kort fortalt er formålet med at opdele borgerne efter herkomst, dvs. efter de lande, som de kommer fra, at få et bedre billede af de enkelte etniske gruppers størrelse end det billede, man får ved kun at se på borgernes statsborgerskab. Sagen er nemlig den, at efterhånden som tiden går, så får udenlandske statsborgere mulighed for at søge dansk statsborgerskab, og de, som vælger dette og opnår dansk statsborgerskab, tæller ikke længere med som udlændinge i statistikken opgjort efter statsborgerskab. Sammenligner man opgørelsen af valgdeltagelsen efter herkomst (tabel 4) med opgørelsen af valgdeltagelsen efter statsborgerskab (tabel 3), ses at stemmeprocenterne for herkomst generelt set er lidt højere end for statsborgerskab. Dette kan forklares med, at en del af de personer, der er registreret som værende af udenlandsk herkomst, har boet i Danmark i en del år og har opnået dansk statsborgerskab og derved må antages at være blevet mere integreret i det danske samfund end de personer, der er registreret som udenlandske statsborgere, og som måske har boet i Danmark i færre år. Af tabel 4 fremgår det, at der ved kommunalvalget var stemmeberettigede af dansk herkomst. Af disse afgav de deres stemme svarende til en stemmeprocent på 72,2. Der var stemmeberettigede af udenlandsk herkomst, hvoraf de afgav deres stemme svarende til en stemmeprocent blandt de stemmeberettigede af udenlandsk herkomst på 52,9. Valgdeltagelsen var således markant lavere blandt de stemmeberettigede af udenlandsk herkomst end blandt de stemmeberettigede af dansk herkomst.

6 Tabel 4. Antal stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune fordelt efter herkomst og køn. Herkomstland Mænd Kvinder I alt Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemmestemme- afgivne procent stemme- afgivne procent stemme- afgivne procent beretti- stemmer beretti- stemmer beretti- stemmer gede gede gede Danmark , , ,2 Øvrige Norden: Færøerne , , ,3 Finland , , ,7 Island , , ,2 Norge , , ,8 Sverige , , ,7 Øvrige Norden i alt , , ,9 EU (ekskl. Norden) og Nordamerika: Frankrig , , ,5 Holland , , ,1 Italien ,7 24, ,4 Spanien , , , Storbritannien , , ,5 Tyskland , , ,3 Øvrige EU-lande , , , Canada , , ,2 USA , , ,8 EU (ekskl. Norden) og Nordamerika i alt , , ,5 3. lande: Polen , , ,6 Sovjetunionen , , ,4 Tyrkiet , , ,9 Ethiopien ,2 24, ,5 Marokko , 27 45, ,6 Somalia , , ,6 Chile , , ,9 Afghanistan , , ,5 Irak , , , Iran , , ,8 Israel , , , Kina , , ,2 Libanon , , ,5 Pakistan ,7 28 7, ,7 Sri Lanka , , ,5 Sydkorea , , ,2 Syrien , , ,9 Thailand , , ,2 Vietnam , , ,1 Øvrige 3. lande , , ,8 3. lande i alt , , ,1 I alt , , ,7 Anm.: De specifikt nævnte lande er de herkomstlande, som havde de største antal stemmeberettigede ved kommunalvalget. Efter Danmark var Tyrkiet med 1.8 personer det største herkomstland målt efter antallet af stemmeberettigede. en for de stemmeberettigede af tyrkisk herkomst var 72,9, dvs. som ved opgørelsen over valgdeltagelsen fordelt efter statsborgerskab havde tyrkerne en (lidt) højere stemmeprocent end danskerne. Man kan i øvrigt bemærke, at Pakistan er det eneste herkomstland nævnt i tabel 4 ud over Danmark og Tyrkiet, for hvilket stemmeprocenten var over 7. De 16 stemmeberettigede af

7 pakistansk herkomst havde således en stemmeprocent på 71,7. (Pakistan er ikke specifikt nævnt i tabel 3, da der var forholdsvis få stemmeberettigede pakistanske statsborgere, nemlig 35. Af disse stemte de 28 svarende til en stemmeprocent på.) En oversigt over stemmeprocenterne for de 12 herkomstlande (inkl. Danmark), som havde de største antal stemmeberettigede ved kommunalvalget, findes i figur 4. Figur 4. erne ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune for udvalgte herkomstlande. 72,2 72,9 65,3 62,7 54,6 52,8 51,5 46,8 45,6 44, 43,5 43,1 Danmark Tyrkiet Tyskland Sverige Somalia Norge Storbrit. Iran Polen Irak Libanon Vietnam Anm.: De udvalgte herkomstlande er dem, som havde de største antal stemmeberettigede ved kommunalvalget. Sammenligner man stemmeprocenterne i figur 2 og 4 (dvs. stemmeprocenterne for de største grupper af stemmeberettigede fordelt efter hhv. statsborgerskab og herkomst), kan man se, at de største forskelle forekommer for Libanon, Sverige og Tyskland. Forskellen på stemmeprocenten for de stemmeberettigede af libanesisk herkomst, 43,5, og den for de stemmeberettigede med libanesisk statsborgerskab, 32,8, kan forklares ved, at en stor del af de personer, der er registreret som værende af libanesisk herkomst, i opgørelsen over statsborgerskab er registreret som statsløse. Og stemmeprocenten for de statsløse var jvf. figur 2 noget højere, end den var for de libanesiske statsborgere (46,3 pct. mod 32,8 pct.). Blandt de store herkomstlande (målt efter antallet af stemmeberettigede) nævnt i figur 4, er Libanon og Somalia dem, der havde den mest markante forskel på mænd og kvinders stemme- procent. Blandt stemmeberettigede af libanesisk herkomst var stemmeprocenterne for mænd og kvinder hhv. 47,1 og 39,4, mens de tilsvarende procenter for de stemmeberettigede af somalisk herkomst var 59,5 og 48,4. Betragter man den overordnede inddeling af landene i tabel 4 i de 4 landegrupper: 1. Danmark 2. Øvrige Norden 3. EU (ekskl. Norden) og Nordamerika lande (flygtninge/indvandrerlande) ses jvf. figur 5, at stemmeprocenten for de i alt stemmeberettigede, hvis herkomstland er et nordisk land (ekskl. Danmark), var 52,9, mens stemmeprocenten for de i alt stemme- berettigede, hvis herkomstland ligger i EU (ekskl. Norden) og Nordamerika, var en

8 smule højere: 55,5. en for de i alt stemmeberettigede, hvis herkomstland er et 3. land (flygtninge/indvandrerland), var 52,1. Figur 5. erne ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune for udvalgte grupper af herkomstlande. 72,2 52,9 55,5 52,1 Danmark Øvrige Norden EU (ekskl. Norden) og Nordamerika 3. lande 3.5 Valgdeltagelsen fordelt efter statsborgerskab og alder Tabel 5 viser valgdeltagelsen for de stemmeberettigede fordelt efter statsborgerskab og 3 forskellige aldersgrupper: år, 3-49 år samt 5 år og derover. Betragtes samtlige stemmeberettigede, ses af tabel 5, at stemmeprocenten var lavest for de årige: 62,2, og højest for dem, der var 5 år eller derover: 76,7, mens stemmeprocenten for de 3-49 årige var 71,8. Den samme tendens ses blandt de danske statsborgere. For de stemmeberettigede danske statsborgere var stemmeprocenterne for de årige, de 3-49 årige, og de 5 årige og derover således hhv. 63,6, 73, og 77,2. Ser man på de øvrige lande i tabel 5, fremgår, at for en del af landene var det ikke den ældste aldersgruppe, men gruppen af 3-49 årige, der havde den højeste valgdeltagelse (se også figur 6). Dette gør sig specielt gældende for en række 3. lande, og betragter man 3. landene under ét, ses netop (jvf. figur 7), at valgdeltagelsen for de 3-49 årige var lidt højere end for dem på 5 år og derover. De stemmeberettigede tyrkiske statsborgere havde, som det fremgår af afsnit 3.3, en lidt højere valgdeltagelse end de danske statsborgere, og dette billede gentager sig for hver af de 3 aldersgrupper i tabel 5. erne for de stemmeberettigede tyrkiske statsborgere i aldersgrupperne år, 3-49 år samt 5 år og derover var således hhv. 66,2, 77,8 og 77,6.

9 Tabel 5. Antal stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab og alder. Statsborgerskab år 3-49 år 5 år - Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemmestemme- afgivne procent stemme- afgivne procent stemme- afgivne procent beretti- stemmer beretti- stemmer beretti- stemmer gede gede gede Danmark , , ,2 Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika: Island , , ,7 Norge , , ,3 Sverige , , ,3 Storbritannien , , ,1 Tyskland , , ,8 Øvrige Norden, EU og Nordamerika , , ,4 Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika i alt , , ,6 3. lande: Polen , , ,7 Tyrkiet , , ,6 Somalia , , ,5 Irak , , , Iran , , ,5 Libanon , , ,7 Vietnam ,3 9 45, ,1 Statsløse , , , Øvrige 3. lande , , , 3. lande i alt , , ,5 I alt , , ,7 Anm.: De specifikt nævnte lande er de lande, som havde de største antal stemmeberettigede statsborgere ved kommunalvalget. De stemmeberettigede somaliske statsborgere i aldersgruppen 3-49 år havde en forholdsvis høj stemmeprocent på 65,2, mens gruppen af libanesiske statsborgere mellem 18 og 29 år samt Figur 6. erne ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune for udvalgte nationaliteters statsborgere og for forskellige aldersgrupper. 77,2 77,8 77,6 73, 66,2 63,6 45,1 65,2 54,5 54,2 47, 48,6 44, 38,7 38,2 48,1 45, 42,7 44,3 36,3 28,5 28, 33,8 44, år 3-49 år 5 år- Danmark Tyrkiet Somalia Statsløse Irak Vietnam Iran Libanon

10 gruppen af iranske statsborgere på 5 år og derover begge havde en meget lav valgdeltagelse med stemmeprocenter under 3 (hhv. 28, og 28,5). erne for de stemmeberettigede islandske statsborgere i aldersgrupperne år og 3-49 år var også meget lave: hhv. 26,4 og 28,7. Og endelig skal det (på trods af et noget spinkelt talgrundlag) nævnes, at de stemmeberettigede polske statsborgere i aldersgruppen 5 år og derover havde en ekstrem lav stemmeprocent på 16,7. Figur 7. erne ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune for udvalgte landegruppers statsborgere og for forskellige aldersgrupper. 63,6 73, 77,2 35,2 49,7,6 44,7 53,9 5, år 3-49 år 5 år- Danmark Norden og EU (ekskl. DK) samt Nordamerika 3. lande Betragter man inddelingen af landene i tabel 5 i: 1. Danmark 2. Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika lande (flygtninge/indvandrerlande) kan man se (jvf. figur 7), at der for de stemmeberettigede statsborgere fra de nordiske lande og EU-landene (ekskl. Danmark) samt Canada og USA betragtet under ét var en meget stor forskel på valgdeltagelsen for de 3 aldersgrupper. Lavest for de årige med en stemmeprocent på 35,2, og højest for de ældste, 5 år og derover, med en stemmeprocent på,6. For flygtninge/indvandrerlandenes statsborgere var der ikke så stor forskel på valgdeltagelsen for de 3 aldersgrupper: lavest var stemmeprocenten for de årige med 44,7 og højest for de 3-49 årige med 53, Valgdeltagelsen fordelt efter herkomst og alder Tabel 6 viser valgdeltagelsen fordelt efter herkomstland og de 3 aldersgrupper: år, 3-49 år samt 5 år og derover. Som for opgørelsen i tabel 5 efter statsborgerskab og ovennævnte 3 aldersgrupper gælder for opgørelsen i tabel 6 efter herkomst og alder, at to lande, Danmark og Tyrkiet, skiller sig ud ved at de stemmeberettigede fra hvert af disse lande havde en forholdsvis høj valgdeltagelse

11 Tabel 6. Antal stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune fordelt efter herkomst og alder. Herkomstland år 3-49 år 5 år - Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemmestemme- afgivne procent stemme- afgivne procent stemme- afgivne procent beretti- stemmer beretti- stemmer beretti- stemmer gede gede gede Danmark , , ,4 Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika: Færøerne , , ,7 Island , , , Norge , , ,8 Sverige , , ,2 Storbritannien , , ,3 Tyskland , , ,6 Øvrige Norden, EU og Nordamerika , , ,8 Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika i alt , , ,3 3. lande: Polen , , ,6 Tyrkiet , , ,1 Somalia , , ,3 Irak , , ,3 Iran , , ,5 Libanon , , ,6 Vietnam , , ,3 Øvrige 3. lande , , ,5 3. lande i alt , , ,9 I alt , , ,7 Anm.: De specifikt nævnte lande er de herkomstlande, som havde de største antal stemmeberettigede ved kommunalvalget. for alle 3 aldersgruppers vedkommende. I aldersgrupperne år og 3-49 år havde de stemmeberettigede af tyrkisk herkomst en højere stemmeprocent end de stemmeberettigede af dansk herkomst (65,4 pct. mod 63,9 pct. for de årige og 78,5 pct. mod 73,7 pct. for de Figur 8. erne ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune for udvalgte herkomstlande og for forskellige aldersgrupper. 77,4 78,5 77,1 73,7 63,9 65,4 46,2 64,2 58,3 43,3 49,,5 37,9 49,6 47,2 39,5 45,5 46,3 48,8 47,6 48, 47,3 36,4 35, år 3-49 år 5 år- Danmark Tyrkiet Somalia Iran Polen Irak Libanon Vietnam

12 3-49 årige), mens valgdeltagelsen for de stemmeberettigede af dansk og tyrkisk herkomst i aldersgruppen 5 år og derover stort set var den samme (stemmeprocenterne for danskerne og tyrkerne var hhv. 77,4 og 77,1). Sammenligner man stemmeprocenterne i tabel 5 og tabel 6 (dvs. stemmeprocenterne for de stemmeberettigede fordelt efter hhv. statsborgerskab og herkomst), kan man se, at stemmeprocenterne generelt set er lidt højere for herkomst (tabel 6) end for statsborgerskab (tabel 5). I modsætning til opgørelsen efter statsborgerskab i tabel 5 forekommer der i tabel 6 således kun en enkelt stemmeprocent, som er under 3 (26,2 pct. for stemmeberettigede af islandsk herkomst i aldersgruppen år). Blandt 3. landene havde de stemmeberettigede af somalisk herkomst i aldersgruppen 3-49 år en forholdsvis høj valgdeltagelse med en stemmeprocent på 64,2. Figur 9. erne ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune for udvalgte grupper af herkomstlande og for forskellige aldersgrupper. 63,9 73,7 77,4 41,2 56,4 68,3 47,7 54, 55, år 3-49 år 5 år- Danmark Norden og EU (ekskl. DK) samt Nordamerika 3. lande Betragter man inddelingen af landene i tabel 6 i: 1. Danmark 2. Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika lande (flygtninge/indvandrerlande) kan man se (jvf. figur 9), at for både Danmark og de 2 landegrupper var valgdeltagelsen lavest for aldersgruppen år og højest for aldersgruppen 5 år og derover. For Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika var der stor forskel på valgdeltagelsen for de 3 alders- grupper: stemmeprocenterne varierer fra 41,2 for den yngste aldersgruppe til 68,3 for den ældste. For flygtninge/indvandrerlandene er variationen i stemmeprocenterne noget mindre: fra 47,7 for de årige til 55,9 for de 5 årige og derover. 3.7 Valgdeltagelsen fordelt efter statsborgerskab og varighed af bopæl i Århus Kommune I tabel 7 ses en opgørelse over antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget fordelt efter statsborgerskab og varigheden af bopæl i Århus Kommune.

13 Varigheden af bopæl i Århus Kommune er angivet som det antal år, den stemmeberettigede på valgdagen havde boet i kommunen. De stemmeberettigede er i tabel 7 inddelt i 3 grupper efter varighed af bopæl i kommunen: bopæl i kommunen i -3 år, i 4-9 år samt i 1 år og derover. Valgdeltagelsen var lavest for de stemmeberettigede, der havde boet i Århus Kommune i -3 år: stemmeprocenten for disse var 62,7. en for de stemmeberettigede, der havde boet i kommunen i 4-9 år, var 67,3, mens de stemmeberettigede, der havde boet længst i kommunen, dvs. i 1 år eller mere, også var dem, der havde den højeste valgdeltagelse med en stemmeprocent på 73,6. Tabel 7. Antal stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab og varighed af bopæl i Århus Kommune 1. Statsborgerskab -3 år 4-9 år 1 år - Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemmestemme- afgivne procent stemme- afgivne procent stemme- afgivne procent beretti- stemmer beretti- stemmer beretti- stemmer gede gede gede Danmark , , ,1 Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika: Island , , ,7 Norge , , ,8 Sverige , , ,4 Storbritannien , , ,2 Tyskland , , ,4 Øvrige Norden, EU og Nordamerika , , ,4 Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika i alt , , ,9 3. lande: Polen , , ,1 Tyrkiet , , ,5 Somalia , , , Irak , , , Iran , , ,9 Libanon , , ,4 Vietnam , , , Statsløse , , ,5 Øvrige 3. lande , , ,6 3. lande i alt , , ,6 I alt , , ,6 Anm.: De specifikt nævnte lande er de lande, som havde de største antal stemmeberettigede statsborgere ved kommunalvalget. 1) Hvis en stemmeberettiget har boet i Århus Kommune, er flyttet ud af kommunen og så flyttet tilbage igen, er det kun perioden siden den seneste tilflytning, der er medregnet i den angivne varighed af bopæl i Århus Kommune. De danske statsborgere, der havde boet i Århus Kommune i mindre end 4 år, havde en stemmeprocent på 64,6. en for de danske statsborgere, der havde boet i

14 kommunen i 4-9 år, var 69,6, mens de danske statsborgere, der havde boet 1 år eller mere i kommunen, havde den højeste stemmeprocent: 74,1. For de stemmeberettigede tyrkiske statsborgere ses et lignende billede. For grupperne af stemmeberettigede tyrkiske statsborgere, der havde boet i kommunen i 4-9 år hhv. i 1 år eller mere, var valgdeltagelsen på samme niveau som for de tilsvarende grupper af danske stats- borgere. erne for de to grupper af tyrkiske statsborgere var hhv. 69,4 og 75,5. For de 77 stemmeberettigede tyrkiske statsborgere, der havde boet kortest tid (-3 år) i kommunen, var stemmeprocenten noget lavere end for den tilsvarende gruppe af danske statsborgere, nemlig 57,1. Figur 1. erne ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune for udvalgte nationaliteters statsborgere og for forskellige varigheder af bopæl i Århus Kommune. 74,1 75,5 69,6 69,4 64,6 57,1, 52,6 52, 51,5 46,6 26,3 5, 45,1 41, 46, 45,9 39,4 41,1 34,2 31,8 35,3 3,4 28,2-3 år 4-9 år 1 år- Danmark Tyrkiet Somalia Statsløse Irak Vietnam Iran Libanon Blandt 3. landene kan man bemærke, at de somaliske statsborgere, der havde boet i Århus Kommune i 4-9 år, havde en forholdsvis høj stemmeprocent på,. De 95 stemmeberettigede statsløse, der kun havde boet i kommunen i -3 år, havde en meget lav valgdeltagelse med en stemmeprocent på 26,3. For de statsløse, der havde boet længere tid i kommunen, var valgdeltagelsen betydelig højere (se figur 1). Den laveste stemmeprocent i tabel 7,,2, forekommer for de 178 stemmeberettigede islandske statsborgere, der havde boet i kommunen i mindre end 4 år. Betragtes de stemmeberettigede statsborgere fra Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika under ét, ses af tabel 7 og figur 11, at der er meget stor forskel på valgdeltagelsen for dem, der havde boet i Århus Kommune i få år (-3 år), og valgdeltagelsen for dem, der havde boet i kommunen i længere tid. en for de stemmeberettigede statsborgere fra de nævnte lande, der havde boet i kommunen i mindre end 4 år, var således meget lav: 32,3, mens stemmeprocenten for dem, der havde boet i kommunen i 4-9 år hhv. i 1 år eller mere, var hhv. 49,6 og 59,9.

15 Betragtes de stemmeberettigede statsborgere fra 3. landene under ét, kan man se af figur 11, at valgdeltagelsen var lavest for dem, der havde boet i Århus Kommune i kortest tid (-3 år), og højest for dem, der havde boet længst (1 år eller mere) i kommunen. erne for de to grupper var hhv. 41, og 55,6. Figur 11. erne ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune for udvalgte landegruppers statsborgere og for forskellige varigheder af bopæl i Århus Kommune. 64,6 69,6 74,1 32,3 49,6 59,9 41, 45,9 55,6-3 år 4-9 år 1 år- Danmark Norden og EU (ekskl. DK) samt Nordamerika 3. lande 3.8 Valgdeltagelsen fordelt efter herkomst og varighed af bopæl i Århus Kommune Tabel 8 viser valgdeltagelsen fordelt efter herkomst og varighed af bopæl i Århus Kommune. Betragter man stemmeprocenterne i tabel 8, kan man se den samme generelle tendens, som gjorde sig gældende for opgørelsen i tabel 7 efter statsborgerskab og varighed af bopæl i Århus Kommune, nemlig at valgdeltagelsen bliver højere, jo længere de stemmeberettigede har boet i kommunen. erne for de stemmeberettigede af dansk herkomst, der havde boet i Århus Kommune i hhv. -3 år, 4-9 år og 1 år eller mere, var hhv. 64,9, 7,4 og 74,5. Ser man på valgdeltagelsen for de øvrige herkomstlande i tabel 8, fremgår, at for de stemmeberettigede af tyrkisk herkomst var valgdeltagelsen for de længstboende (4 år og derover) i kommunen stort set på niveau med valgdeltagelsen for de længstboende (4 år og derover) stemmeberettigede af dansk herkomst. Hvorimod de stemmeberettigede af tyrkisk herkomst, der kun havde boet i kommunen i få år (-3 år), havde en lavere valgdeltagelse end den tilsvarende gruppe af stemmeberettigede af dansk herkomst. erne for de stemmeberettigede af tyrkisk hhv. dansk herkomst, der havde boet i kommunen i -3 år, var således hhv. 56,5 og 64,9.

16 Blandt 3. landene havde de stemmeberettigede af somalisk herkomst med bopæl i Århus Kommune i 4-9 år en forholdsvis høj stemmeprocent på 61,6. Denne gruppe af somaliere havde en højere valgdeltagelse end de længstboende (1 år eller mere) somaliere, der havde en stemmeprocent på 52,7. De stemmeberettigede af somalisk herkomst afviger således fra den generelle tendens, der siger: jo længere varighed af bopæl i kommunen des højere valgdel- tagelse. En anden afvigelse fra denne generelle tendens finder man blandt de stemmeberettigede af irakisk herkomst, hvor de længstboende (1 år eller mere) i kommunen havde en stemmeprocent på,8, mens dem, der kun havde haft bopæl i kommunen i -3 hhv. 4-9 år, havde en stemmeprocent på hhv. 49, og 48,5. Den klart laveste stemmeprocent angivet i tabel 8,,3, er stemmeprocenten for de stemmeberettigede af islandsk herkomst med bopæl i Århus Kommune i mindre end 4 år. Tabel 8. Antal stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune fordelt efter herkomst og varighed af bopæl i Århus Kommune 1. Herkomstland -3 år 4-9 år 1 år - Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemme- Antal Antal Stemmestemme- afgivne procent stemme- afgivne procent stemme- afgivne procent beretti- stemmer beretti- stemmer beretti- stemmer gede gede gede Danmark , , ,5 Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika: Færøerne , , ,5 Island , , , Norge , , ,1 Sverige , , ,2 Storbritannien , , ,5 Tyskland , , ,8 Øvrige Norden, EU og Nordamerika , , ,8 Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika i alt , , ,4 3. lande: Polen , , ,2 Tyrkiet , , ,3 Somalia , , ,7 Irak , , ,8 Iran , , ,6 Libanon , , ,9 Vietnam , , ,5 Øvrige 3. lande , , ,6 3. lande i alt , , ,4 I alt , , ,6 Anm.: De specifikt nævnte lande er de herkomstlande, som havde de største antal stemmeberettigede ved kommunalvalget. 1) Hvis en stemmeberettiget har boet i Århus Kommune, er flyttet ud af kommunen og så flyttet tilbage igen, er det kun perioden siden den seneste tilflytning, der er medregnet i den angivne varighed af bopæl i Århus Kommune.

17 Betragter man de stemmeberettigede, hvis herkomstland ligger i Norden og EU (ekskl. Danmark) samt Nordamerika, under ét, kan man se (jvf. figur 13), at valgdeltagelsen varierer meget, alt efter hvor længe de stemmeberettigede havde boet i Århus Kommune. Lavest var valgdeltagelsen for dem, der havde haft bopæl i kommunen i få år (-3 år), og højest for dem, der havde boet i kommunen i 1 år eller mere. erne for de to grupper var hhv. 38,9 og 66,4. Figur 12. erne ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune for udvalgte herkomstlande og for forskellige varigheder af bopæl i Århus Kommune. 74,5 75,3 7,4 67,7 64,9 56,5 52,6 61,6 52,7 47,6 48,6 49,2 41,9 35,8 35, 49, 48,5,8 3,5 42,5 49,9 38, 37,5 46,5-3 år 4-9 år 1 år- Danmark Tyrkiet Somalia Iran Polen Irak Libanon Vietnam Betragtes de stemmeberettigede, hvis herkomstland er et 3. land, under ét, kan man se af figur 13, at valgdeltagelsen var den samme for dem, der havde boet i Århus Kommune i -3 år og i 4-9 år. en for begge grupper var således 47,1. en for de stemmeberettigede fra 3. lande, der havde boet længst (1 år eller mere) i kommunen, var noget højere: 56,4. Figur 13. erne ved kommunalvalget 1997 i Århus Kommune for udvalgte grupper af herkomstlande og for forskellige varigheder af bopæl i Århus Kommune. 64,9 7,4 74,5 38,9 56,3 66,4 47,1 47,1 56,4-3 år 4-9 år 1 år- Danmark Norden og EU (ekskl. DK) samt Nordamerika 3. lande

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE. Nr. 7.

Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE. Nr. 7. Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Februar 1999 VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE x Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der 222.182

Læs mere

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn 3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn I tabel 9 er der en opgørelse over valgdeltagelsen for den gruppe af stemmeberettigede, der har modtaget kontanthjælp i løbet af valgåret

Læs mere

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab.

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. 21 4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. I tabel 12 (jfr. side 22) er valgdeltagelsen fordelt efter køn og statsborgerskab. Danske statsborgere havde den højeste valgdeltagelse

Læs mere

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere).

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). 38 5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). I tabel 22 a er valgdeltagelsen opdelt efter køn og fødested for danskere. Den samlede

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon 89 40 20 00 Rådhuset Telefax 89

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs og Planlægningskontoret Nr. September Ledigheden i Odense Kommune. kvartal Resume Det gennemsnitlige antal ledige i Odense Kommune i. kvartal

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Udenlandske statsborgere 1.1.2001 Nr. 24. 23. november 2001 Udenlandske statsborgere i København 1. januar 2001 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2011 Statsborgerskab og herkomst 1. juli 2011, fordelt på lokalsamfund Pr. 1. juli 2011 boede der 45.761 borgere med udenlandsk herkomst i Aarhus

Læs mere

6,3 7,6. Afrika 10,7. Asien 6,6

6,3 7,6. Afrika 10,7. Asien 6,6 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi og Planlægningsafdelingen Nr. maj Ledigheden i Odense Kommune fra april kartal til januar kartal. Resumé I årsperioden. kt. til. kt. ar der gennemsnitlig.8

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.10 August 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.12 September 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 x Antallet af udenlandske statsborgere i Århus Kommune er steget med 8.539

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt:

2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt: 4 2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt: Den samlede stemmeprocent ved kommunalvalget den 20. november 2001 blev i Århus Kommune 85,2 mod 70,7 ved kommunalvalget den 18. november

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge UIndhold:U HTUgens temather HT ud af er i arbejdsstyrkenth HIndvandreres beskæftigelse varierer på tværs af oprindelseslandh HTUgens tendenserth H pct. færre varslede fyringer

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 2008 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2007 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2007 på 38.934 elever.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST 1. JULI 1998 FORDELT PÅ LOKALSAMFUND

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST 1. JULI 1998 FORDELT PÅ LOKALSAMFUND Nr. 1.11 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST 1. JULI 1998 FORDELT PÅ LOKALSAMFUND x Pr. 1. juli 1998 boede der 19.055 udenlandske statsborgere i Århus Kommune. Dette er en stigning på 514 personer i

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj 2007 www.aarhus.dk/statistik - Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2005 I løbet af året 2004 er der kommet 342 flere personer fra

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Marts 2001 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN ARBEJDSPAPIR 115 IMMIGRATION OG INTEGRATION AUGUST 2016 De illegale indvandrere i Danmark Arbejdspapir 115 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.04 Marts 2003 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 I løbet af året 2001 er der kommet 500 flere personer fra 3. lande i

Læs mere