Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter i den almene boligsektor 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter i den almene boligsektor 2014"

Transkript

1 NOTAT Dato: 27. juni 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter i den almene boligsektor 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter modtager nu ansøgninger om tildeling af forsøgsog udviklingsmidler efter lov om almene boliger m.v. 144, stk. 3. Ansøgningsfristen er fredag den 19. september 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan med almenboliglovens forsøgsbestemmelse yde tilskud til projekter, som medvirker til at udvikle det almene byggeri. Der er i 2014 afsat 11 mio. kr. årligt til igangsættelse, evaluering og formidling af forsøg i den almene boligsektor både i nybyggeriet og det eksisterende byggeri. En del af midlerne fordeles efter en ansøgningsrunde, der sigter mod forsøgs- og udviklingstemaerne for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forventer i år på baggrund af denne udmelding af temaer at give tilskud i størrelsesordenen kr kr. til 5-8 projekter. Derudover har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter løbende mulighed for at støtte og igangsætte relevante forsøgsprojekter. Formålet med forsøgs- og udviklingsmidlerne er at skabe og udbrede ny viden indenfor det almene byggeri og den almene sektor, så det også i fremtiden kan sikres, at almene boliger udgør et attraktivt og konkurrencedygtigt tilbud på boligmarkedet. Midlerne skal bruges til at igangsætte projekter, der kan bidrage til den almene boligsektors løbende udvikling og tilpasning til de udfordringer og forandringer, som de almene boligområder og boligmarkedet generelt står overfor. Forsøgsprojekterne skal skabe væsentlige og nye resultater, være nytænkende og bidrage til at udvikle nye arbejdsmetoder og løsningsmodeller for hele sektoren. Resultaterne af de støttede projekter skal således kunne bruges af andre aktører i den almene sektor. Forsøgene skal med andre ord være generaliserbare og stilles til rådighed for offentligheden.

2 I 2014 prioriterer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fortrinsvis at støtte projekter indenfor 3 temaer: 1. Indeklima i renoverede boliger, beboeradfærdens betydning og påvirkning af den, fx gennem nudging-værktøjer og lokal rådgivning (ny viceværtrolle) 2. Nytænkning af udnyttelsen af fællesarealer, herunder tilgængelighed i perspektiv af brugervenlighed og fællesskab 3. Effektiv og innovativ drift og fremtidssikring af byggeriet Temaerne er uddybet nedenfor. Indeklima i renoverede boliger beboeradfærdens betydning og påvirkning af den, fx gennem nudging-værktøjer og lokal rådgivning (ny viceværtrolle) Indeklimaet har fået stadig større aktualitet, og flere beboere og boligorganisationer bliver stadig mere bevidste om vigtigheden af et godt og sundt indeklima. Både ud fra et sundhedssynspunkt og ud fra et trivsels- og komfortsynspunkt. Der tænkes med dette tema derfor både på indeklima generelt (temperatur, luftfugtighed og luftskifte) og på indeklima, der påvirker/er påvirket af negative forhold som f.eks. skimmelsvamp, PCB, e.lign. Den tekniske udvikling gør, at ejendommene bliver stadig mere tætte og behovet for rigtig udluftning og anvendelse af mekanisk ventilation vil stige. I takt med kravet om reduktion af energiforbruget i boligsektoren og gennemførelsen af (energi)renovering af et stort antal almene (ældre) ejendomme vil der derfor komme øget fokus på boligernes indeklima. Der har længe været opmærksomhed på, at den forventede energibesparelse i energirenoveringsprojekter efterfølgende hyppigt viser sig ikke at blive realiseret fuldt ud. Det tilskrives typisk adfærdsændringer hos beboerne, som fører til øget komfort, fx højere stuetemperatur. Beboeradfærd har imidlertid også en anden dimension, nemlig at det nye udstyr ikke betjenes korrekt. Det må på den baggrund forventes, at brugen af fremtidens almene bolig vil komme til at forudsætte mere aktiv/bevidst medvirken og engagement fra den enkelte beboers side i henseende til boligens teknik, energiforbrug og indeklima. Beboeren skal derfor fremover mere aktivt kunne håndtere og styre en lejligheds indeklima og teknik. Beboeren vil få behov for på en nem og overskuelig, men også troværdig, måde at kunne følge udviklingen i boligens indeklima. Dette kan bl.a. ske gennem brug af digitale medier, effektiv og overskuelig måling, pædagogisk og målrettet tilgang til beboeren - differentieret i forhold til brugerens mulighed for at forstå og agere på informationen, mv. Det skal i den forbindelse overvejes, hvordan og i hvilket omfang nudging-værktøjer kan inddrages. Nudging, der styringsmæssigt er et alternativ til påbud, økonomiske sanktioner etc., handler i denne sammenhæng om at påvirke den enkelte beboer til at træffe det valg, 2 af 6

3 der optimerer indeklimaet i hans eller hendes bolig ved hjælp af værktøjer, der tager udgangspunkt i bl.a. beboernes motivation og forudsætninger. I sammenhæng med fokus på indeklimaet og mulighederne for øget brug af den tekniske udvikling og de konsekvenser dette afføder, kan det tænkes, at der opstår behov for/efterspørgsel efter mere støtte/hjælp fra f.eks. en vicevært eller et efteruddannelsesforløb for alle beboere eller nye måder at organisere beboerinddragelsen og kommunikationen med beboerne, fx ambassadører/ildsjæle blandt beboerne. Dette aspekt af temaet skal derfor inddrages. De seneste udviklingsprojekter (bl.a. støttet af ministeriet) inden for indeklimaområdet skal inddrages i behandlingen af temaet, så dette kan behandles med størst mulig aktualitet. Der indkaldes på den baggrund forslag til projekter, der med afsæt i det øgede behov for fokus på indeklimaet og brugeradfærd belyser, hvordan et godt og sundt indeklima kan opnås i boligerne, ikke mindst ved påvirkning af beboernes adfærd, fx gennem nudging eller efteruddannelse. Der lægges med temaet ikke op til udvikling af egentlige nye tekniske løsninger, men snarere om en bredere tilgang til emnet det vil som udgangspunkt sige forslag til løsninger, der fungerer inden for allerede eksisterende tekniske muligheder. Nytænkning af udnyttelsen af fællesarealer, herunder tilgængelighed i perspektiv af brugervenlighed og fælleskab Tanken bag temaet er at se fællesarealer, brugen af disse og deres tilgængelighed i et bredere perspektiv herunder ikke mindst i retning af større fleksibilitet i samspillet med det individuelle boligareal. Forslag under dette tema kan i en vis udstrækning udfordre de gældende regler og den praksis, som fælleslokaler, fællesarealer og adgangsforhold i dag er omfattet af. Den fysiske tilgængelighed skal være på plads og løbende udvikles, men også lys, akustik, normer og regler for brug af fællesarealer/-lokaler spiller en vigtig rolle for hverdagens tilgængelighed/brugbarhed. Målet med temaet er at få afdækket om, og i givet fald hvordan, fælleslokaler kan erstattes helt eller delvist af fællesarealer, samt hvordan man kan tilskynde brugen af disse arealer. Eksempelvis kan man som et alternativ til almindelige fælleslokaler overveje mulighederne i at etablere en glasoverdækning af et udeareal, som kan få en bredere anvendelse end traditionelle fælleslokaler. Temaet udspringer bl.a. af arkitektkonkurrencen om fremtidens bæredygtige almene bolig og nogle af de forslag, der er fremkommet i den forbindelse, se nedenfor. Dvs. temaet kan gå på etablering af en slags mellemfase mellem boligen og udearealerne en mellemfase der kan bruges en stor del af året som almindeligt mødested, til sociale begivenheder, mv. Dette kan ikke mindst være relevant i ungdomsboliger, hvor der herigennem kan etableres nogle billige arealer, der i et vist omfang kan substituere selve boligarealet. 3 af 6

4 Det forventes, at forslag under dette tema inddrager de idéer/forslag, der er udviklet i forbindelse med ministeriets konkurrence om fremtidens bæredygtige almene bolig, se Der indkaldes derfor forslag, der udfordrer den hidtidige tankegang bag og brug og indretning af fælles- og adgangsarealer i eksempelvis ungdomsboliger. Effektiv og innovativ drift og fremtidssikring af byggeriet Driften af det almene byggeri vil løbende forudsætte overvejelser om og tiltag til at effektivisere og billiggøre driften af familie-, ungdoms- og ældreboliger. Temaet fokuserer på idéer, der kan bidrage til at dæmpe huslejeudviklingen i fremtiden, fx gennem effektivisering af drift og planlægning, udvikling af tekniske løsninger (øget digitalisering), ændret organisering af ejendomsforvaltningen internt i boligorganisationen, udbygget samarbejde mellem boligorganisationer, inddragelse af beboerne mv. Heri ligger tillige spørgsmålet om fremtidssikring af byggeriet i form af hensigtsmæssig planlægning af vedligehold og forbedring, herunder kobling til lokale energi- og klimasikringshandlingsplaner. Løsningsforslag bør inddrage digitalisering i videst muligt omfang. I almene boliger slår lavere driftsudgifter alt andet lige direkte igennem i lavere husleje. Billiggørelse af driften kan potentielt forbedre mange menneskers økonomi og mindske det offentliges udgifter til boligstøtte. På driftsområdet har en række tiltag i de senere år bidraget til at styrke såvel analysegrundlaget som udvalget af redskaber til styrkelse af effektivitet og omkostningsbevidsthed i den almene sektor. Landsbyggefonden har gennemført flere analyser af administrationsudgifter, renholdelsesudgifter, planlagt vedligeholdelse og økonomistyring samt udviklet systemer og anvisninger til benchmarking. Hertil kan også anvendes den regnskabsstatistik, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter offentliggør. Endvidere er MBBL ved at færdiggøre en rapport, der indeholder mange ideer til effektivisering af driften. Temaet åbner for nye projekter, der på innovativ vis sigter mod at udvikle metoder til konkrete driftsbesparelser i eksisterende alment byggeri og dermed indebærer mulighed for lavere husleje. Temaet er tidligere udbudt i 2012 og 2013 og det forventes, at ansøgere sætter sig ind i og forholder sig til de projekter, der har modtaget støtte, se Der modtages gerne ansøgninger, der fokuserer på driften af ungdomsboliger, idet det her på grund af målgruppens betalingsevne er særligt vigtigt at holde huslejen nede. Ansøgning Ansøgningsproceduren er den samme for alle temaer. Ansøgning med projektbeskrivelse skal indsendes på ministeriets ansøgningsskema. 4 af 6

5 Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektets grundidé, formål og målsætninger samt den generelle anvendelighed af projektresultaterne for den almene sektor. Desuden skal der i ansøgningen være en beskrivelse af centrale aktiviteter, tidsplan og et specificeret budget samt en oversigt over projektteamets faglige ekspertise. Hvem kan søge puljen: Alle involverede i det almene boligbyggeri inviteres til at komme med projektforslag Hvad kan der gives støtte til? Der kan gives støtte til igangsættelse, evaluering og formidling af forsøg, herunder indsamling af data, udviklings- og innovationsprojekter, oplysning og vejledning samt registrering, forskning og evaluering m.v. vedrørende det tilladte forsøg og samspillet med det øvrige boligmarked. Se evt. bemærkningerne til lovforslag nr. L 208 fra samling på Folketingets hjemmeside Der gives kun støtte til selve forsøgsdelen i forbindelse med projekterne og ikke til øvrige anlægsudgifter. Der kan ikke gives støtte til gennemførelse af praktiske byggeprojekter eller produktudvikling, som en given producent umiddelbart kan udnytte kommercielt. Der gives heller ikke støtte til projekter eller drift af projekter, der allerede er igangsat, eksisterende aktiviteter eller lønudgifter til kommunalt ansatte. Projektforslagene og mulige løsninger skal tage udgangspunkt i og kunne anvendes indenfor rammerne af almenboligloven. Opmærksomheden henledes dog på, at almenboliglovens 144, stk. 1, giver mulighed for i særlige tilfælde at lovens bestemmelser kan fraviges. Ansøgninger om forsøg vil derfor kunne omfatte både 144, stk. 1 og stk. 3. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter giver maksimalt et tilskud på kr. til hvert enkelt projekt. Projekter, der budgetterer med et større tilskud, vil ikke komme i betragtning. Udvælgelseskriterier Ved udvælgelsen af projekter lægger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vægt på: at projekterne er fremsynede og nytænkende i forhold til udviklingen af den almene sektor at projekterne er relevante og brugbare for tilrettelæggelse og gennemførelse af forbedringer og moderniseringer i den almene sektor at projekterne har generel nytteværdi, og at resultaterne er generaliserbare og kan stilles til rådighed for offentligheden at projekterne ud fra en helhedsbetragtning viser den billigste løsningsmodel på relevante problemstillinger og udfordringer at projekternes tidsperspektiv er fastlagt, så resultaterne kan præsenteres inden for en rimelig tidshorisont. Ansøgningsfrist og ansøgningsskema Ansøgningsfristen er fredag den 19. september af 6

6 Det udfyldte ansøgningsskema sendes med e-post til Kontoret for Almene Boliger, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Skriv Ansøgning til forsøgs- og udviklingsmidler i emnefeltet. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters svar Efter ansøgningsfristen bliver alle indkomne ansøgninger gennemgået. Svar på ansøgningerne forventes at kunne foreligge i november. Tildeling af forsøgsmidler beror på en konkret vurdering af de indkomne ansøgninger, og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er ikke forpligtet til at give tilskud til projekter indenfor alle de opstillede temaer. Igangværende projekter støttet efter almenboligloven og byfornyelsesloven Det forudsættes, at ansøgere orienterer sig i nuværende og hidtidige indsatser og forsøgsprojekter for at undgå overlap og for at sikre, at nye projekter bedst muligt supplerer igangværende indsatser. Læs mere om puljen til forsøg og udvikling i den almene sektor og om de hidtil støttede projekter på Udover puljen til forsøg og udvikling i den almene sektor er byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler af særlig relevans. Læs mere om ministeriets puljer her Puljer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Derudover kan der på hjemmesiderne for fx Landsbyggefonden, AlmenNet og Realdania findes eksempler på forsøgs- og udviklingsprojekter med relation til den almene boligsektor. 6 af 6

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport Social innovation ved nybyggeri og renovering Analyserapport Oktober 2013 Indhold Baggrund 3 Projektets metode 5 Konceptet 7 Trin 1: Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Trinvis fornyelse af almene boliger. AlmenVejledning C 2. - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering

Trinvis fornyelse af almene boliger. AlmenVejledning C 2. - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering Trinvis fornyelse af almene boliger AlmenVejledning C 2 - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering Kolofon Titel AlmenVejledning C2: Udgave 1. udgave ISBN 978-87-992950-2-9 Udgivelsesår 2009

Læs mere

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Den almene boligsektors effektivisering Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel:

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Tønder Kommune Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Indledning Kommunalbestyrelsen blev på mødet den 25. september 2014 orienteret om de problemer og udfordringer,

Læs mere

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer - Rammen for boligorganisationens fornyelse og fremtidssikring af en afdeling University College Nordjylland 2014 Bygningskonstruktøruddannelsen Efterår

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Udvikling af særboliger

Udvikling af særboliger Udvikling af særboliger fra herberg/gaden til egen bolig fysisk teknisk analyse KUBEN MANAGEMENT November 2008 Laura Helene Højring Kuben Management 2008 Version 1, November 2008 Tryk: Kuben Management

Læs mere

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Undertitel Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

SBi 2008:15. Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer

SBi 2008:15. Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi 2008:15 Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer Jesper Ole Jensen Per Anker

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere